Finansiell risikostyring og internkontroll for kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiell risikostyring og internkontroll for kommuner"

Transkript

1 Finansiell risikostyring og internkontroll for kommuner *connectedthinking PwC

2 Innhold Kort om PwC Hvorfor økt fokus på risikostyring og internkontroll? Rammeverk og infrastruktur Risikostyring Operative retningslinjer og internkontroll Rapportering Slide 2

3 Verdens største revisjons- og rådgivningsselskap tilbyr bransjerettede tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privat virksomhet. Vi lever tett på norsk og internasjonalt næringsliv. Et sterkt lokalt kompetansemiljø i Norge med over 1200 ansatte ved 35 kontorer Vi drar nytte av vårt internasjonale nettverk bestående av ansatte i 150 land Slide 3

4 En viktig støttespiller for næringslivet Vårt hovedmål er å bygge tillit og skape verdier. Gjennom våre leveranser og et bredt kompetansemiljø bidrar vi til god styring og kontroll hos våre klienter, og påvirker selskapets evne til verdiskapning og utvikling. Slide 4

5 Tjenester Et markedstilpasset tjenestetilbud Revisjonen er fundamentet i, og med dette utgangpunktet har vi skapt et bredt tjenestetilbud innen revisjonsnære rådgivningstjenester og juridisk bistand. Vårt tjeneste- og produkttilbud er bygget rundt våre klienters behov, samt kravene til uavhengighet, tillit, troverdighet og integritet. I Norge består av tre integrerte miljøer: revisjon og bekreftelser virksomhetsrådgivning skatte- og avgiftsrådgivning Slide 5

6 Tjenester Revisjon og bekreftelser Assurance Assurance er samlebetegnelsen på PwCs revisjons- og revisjonsnære tjenester, og utgjør ca 2/3 av vår samlede omsetning i Norge. Assurance har som overordnet mål å bidra til verdiskapning gjennom et effektivt næringsliv og velfungerende kapitalmarked. Våre kompetanse- og tjenesteområder er: Revisjon og bekreftelser Finansiell rapportering Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) Kapitalmarked Slide 6

7 Tjenester Virksomhetsrådgivning Advisory Services PwC er en tungvekter innen økonomisk rådgivning og regnes for å ha landets beste fag- og leveransemiljø innen områder som: Virksomhetsstyring Økonomiske analyser Regnskap/rapportering Corporate Governance Internkontroll Organisasjonsutvikling og prosessforbedringer Transaksjonsstøtte Slide 7

8 Tjenester Juridisk bistand Tax & Legal Services Juridisk bistand leveres av Advokatfirmaet Pricewaterhouse- Coopers AS som er ett av landets største private skattemiljøer, med fokus på nasjonal og internasjonal skatte- og avgiftsrett, selskapsrett og transaksjonsstøtte. Tjenestene omfatter: Internasjonal selskapsbeskatning Nasjonal selskapsbeskatning Merverdiavgift, toll og særavgifter Human Resource Services Selskapsrett Transaksjonsstøtte og M&A Slide 8

9 Marked En ledende samarbeidspartner for Norges fremste virksomheter DN Topp 500* Norge DN Topp 20* Norge Børsnoterte revisjonsklienter: 65 % 35 % 28 % PwC Revisjonsklienter PwC Rådgivn.klienter Andre selskaper *Basert på data fra Dagens Næringsliv august 2007 Slide 9

10 Hvorfor økt fokus på risikostyring og internkontroll? Kommunelovens regelverk med tilhørende forskrift tillegger kommunestyret et ansvar for at kommunen har tilfredsstillende rutiner innenfor finansforvaltningen. Alle kommuner har finansstrategier, men i varierende grad tilfredsstillende rutiner og opplegg for internkontroll. Dette punktet vil antageligvis innskjerpes i den kommende revisjonen. Observerte tap kunne ofte vært begrenset med bedre internkontrollrutiner. God internkontroll koster men er å anse som forsikring du vil sannsynlig ikke trenge det, men er glad du har det når noe skjer. Slide 10

11 Rammeverk og infrastruktur Finansstrategi Systemløsning Risikostyring og risikomåling Operative retningslinjer og internkontroll Rapportering Slide 11

12 Finansstrategi Overordnet strategi må fastsettes av kommunestyret. Må innholde rammer for: - Overskuddslikviditet - Langsiktige fondsmidler - Innlån - Derivater. Strategien må være presis klarer vi ikke å avgrense og beskrive instrumentet vi ønsker å benytte bør det utelates. - Et eksempel her kan være hedgefond som er en aktivaklasse som omfatter en flora av fondstyper med tilhørende forvaltningsstrategier. Bruk av derivater krever rammer for motpartsrisiko. - Hvem kan vi handle med og hvor mye kan vi eksponere oss for mot hver bank? Grad av tillatt kredittrisiko må spesifiseres. - Må også gjelde for rentefond. Slide 12

13 Systemløsning Tilfredsstillende risikostyring og internkontroll krever bruk av et dedikert finanssystem. Transaksjoner må registreres og risikoeksponering kunne måles. Aktuelle systemløsninger: - Spesialsystemer Escali, Tasett, Elviz, Advent m.fl. - Moduler i økonomisystemene - Egenutviklede modeller Excel, Access m.fl. Viktige momenter: - Funksjonalitet; herunder mulighet for integrasjon med eksisterende økonomisystem - Datasikkerhet - Brukersikkerhet. Slide 13

14 Risikostyring og risikomåling Metodikken for risikostyring og risikomåling må tilpasses den forvaltning som bedrives. Det må skilles mellom: - Risikoavdekning (hedging) - Trading - Langsiktig forvaltning. Risikoavdekning - Formålet her er å begrense risikoen i en underliggende portefølje, for eksempel rente- eller valutarisiko - Mest egnet risikomåling er deltamåling, dvs. graden av endring av eksponering i forhold til endring i den underliggende risikoparameteren. - Mest aktuelt mål for kommuner er graden av renterisiko og et tilhørende risikomål vil være durasjon eller basispunktverdi (bpv). Slide 14

15 Risikostyring og risikomåling forts. Trading - Trading skiller seg fra riskoavdekning ved at det tas en posisjon i et instrument mhp. å oppnå avkastning utover et angitt minstenivå. - Forvaltning av overskuddslikviditet er et eksempel. - Hensiktsmessig risikomåling krever at en først definerer en risikoperiode det vil si hvor hyppig skal risikoeksponeringen overvåkes og kontrolleres. Dag, uke, måned, år. - Tradingrammer fordeles basert på definert risikoperiode. - Mest hensiktsmessig risikomåling for denne type forvaltningsaktivitet er Valueat-Risk (VaR). Slide 15

16 Risikostyring og risikomåling forts- Value at Risk (VaR) VaR søker å gi svar på følgende spørsmål; hva er det meste vi risikerer å tape innenfor en gitt tidsperiode (T) gitt et fastsatt sannsynlighetsnivå (α). Krever følgende parametere beregnet: - Standardavviket til instrumentet, årlig (volatiliteten δ) - Graden av eksponering (Mv). Beregnes nå på følgende måte: - VaR = Mv x T 0.5 x δ x α. Mest vanlig at sannsynlighetsnivået settes til 99%, dvs. beregningen gir et forventet korrekt uttrykk for risikoeksponeringen i 99 av 100 tilfeller. Slide 16

17 Risikostyring og risikomåling forts. Langsiktig forvaltning - Skiller seg fra trading ved at risikoperioden er lengre, for eksempel et år. - Benytter ofte balansert forvaltning, dvs. porteføljen settes sammen med instrumenter med varierende grad av samvariasjon med underliggende risikoparametere. - Den strategiske posisjoneringen er ofte viktigst, dvs. porteføljen settes sammen mhp. å oppnå en ønsket avveining mellom risiko og avkastning. - Mest hensiktsmessig risikomåling: Value-at-Risk; for eksempel 12 mnd ers rullerende beregning Stresstesting; for eksempel med utgangspunkt i Kredittilsynets anbefaling for pensjonskasser. Slide 17

18 Operative retningslinjer og internkontroll Finansstrategien må utdypes med interne administrative retningslinjer. Disse må inneholde følgende områder: - Fullmakter - Instruks for egenhandel - Instruks for internkontroll - Instruks for tildeling og oppfølging av tildelt forvaltningsmandat - Instruks for rapportering Den operative strukturen må være basert på dualitet; funksjonsinndeling som et minimum med: - Frontfunksjon; hvem kan handle og hvordan skal det skje? - Back-office funksjon; hvem skal kontrollere og hvordan skal det skje? - Oppnås for en kommune med tildeling av handels- og kontrollfullmakter. Slide 18

19 Instrukspakke - eksempel Retningslinjer Instruks Internt handelsskjema Slide 19

20 Instrukspakke eksempel forts. Instrukspakke finansforvaltning I. Tildeling av beslutningsmyndighet II. Rapportering III. Instruks for tildeling og oppfølging av forvaltningsmandat IV. Instruks for egenhandel plasseringer V. Instruks for egenhandel rentesikringsinstrumenter VI. Instruks for egenhandel valutainstrumenter VII. Instruks for internkontroll Slide 20

21 Instrukspakke eksempel forts. I. Delegering av beslutningsmyndighet 1 I medhold av denne instruks delegeres myndighet til å på kommunens vegne forestå egenhandel og slutte avtaler om kjøp og salg av finansielle instrumenter innenfor følgende forvaltningsområder: - langsiktige fondsmidler - driftslikviditet - forvaltning av låneporteføljen. 2 Langsiktige fondsmidler: 2.1 Følgende personer kan på kommunens vegne slutte avtaler om kjøp og salg av finansielle instrumenter innenfor finansreglementets ramme for forvaltning av langsiktige fondsmidler: Navn @ 2.2 Følgende personer skal kontrasignere avtaler om kjøp og salg av finansielle instrumenter innenfor finansreglementets rammer for forvaltning av langsiktige fondsmidler: 3 Driftslikviditet: Navn @ 3.1 Følgende personer kan på kommunens vegne slutte avtaler om kjøp og salg av finansielle instrumenter innenfor finansreglementets ramme for forvaltning av langsiktige fondsmidler: Navn @ 3.2 Følgende personer skal kontrasignere avtaler om kjøp og salg av finansielle instrumenter innenfor finansreglementets rammer for forvaltning av langsiktige fondsmidler: Navn @ 4 Forvaltning av låneporteføljen: 4.1 Alle låneavtaler skal underskrives av rådmannen som tegner slik: Slide 21

22 Instrukspakke eksempel forts. I. Instruks for rapportering 1 Kommunestyret skal innen 15. juni og 15. oktober få seg forelagt en rapport for finansforvaltningen for hhv. 1. og 2. tertial. I tillegg skal kommunens årsrapportering omfatte rapportering av finansforvaltningen for årets slutt. 2 Rapporten til Kommunestyret skal minst tilfredsstillende innholdet i vedlagte rapporteringsmal. 3 Der kommunen benytter eksterne forvaltere til forvaltning av deler av porteføljen skal likevel konsolidert rapport etter 2 utarbeides. 4 Utover 1 skal Kommunestyret uten ugrunnet opphold få seg forelagt tilsvarende rapport for finansforvaltningen dersom utviklingen i finansmarkedene endrer seg vesentlig eller tilsvarende for tapsrisikoen i porteføljen. Slide 22

23 Instrukspakke eksempel forts. I. Instruks for egenhandel låneportefølje 1 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak som følge av refinansiering av eksisterende lånegjeld og opptak av nye lån i henhold til vedtak fattet av Kommunestyret. 2 Dersom godkjenning av låneopptak etter kommunelovens 60 er nødvendig kan ikke låneopptak gjennomføres før slik godkjenning er innhentet. 3 Alle låneopptak skal gjennomføres etter en forutgående anbudsrunde hvor minst 3 aktuelle långivere inviteres til å gi bud. 4 Det skal føres protokoll for anbudsrunden som skal arkiveres i egnet arkivsystem. 5 Innenfor de rammer som følger av finansreglementet kan de personer som er nevnt i instruks I. 4 utføre kjøp og salg av rentesikringsinstrumenter. 6 Alle avtaler i forbindelse med kjøp og salg av rentesikringsinstrumenter skal kopieres og arkiveres i egnet arkivsystem. Sammen med hver avtale skal vedlagte handelsskjema være utfylt. Slide 23

24 Instrukspakke egenhandel forts. Handelsskjema rentesikringsinstrumenter Avtale ID: aaaaaa0000 Handelsdato: 1. januar Instrument: Rentebytteavtale 1-3 år I henhold til ramme: Bilagsnummer i Escali: xxxxxx Handlet av: Finanssjef Kontrollert av: Controller 2 Slide 24

25 Rapportering Løpende intern rapportering må skje med basis i den systemløsning som er valgt og de instrukser som er fastsatt. Eksempel på ekstern rapportering basert på VaR følger vedlagt. VaR-metodikken gir mulighet for konsolidert risikorapportering. Slide 25

26 Rapportering eksempel A. Rapportering av langsiktige fondsmidler Dato: Av: AB Kontroll: XY Mnd'er: 12 Aktivaklasse Bokført verdi Markedsverdi Andel % Rammer % Avkastning Hiå Benchmark Hiå Tapsrisiko Note A. 1 Norske aksjer og aksjerelaterte instrumenter % 0-00 % 0,0 % 0,0 A. 2 Globale aksjer og aksjerelaterte instrumenter 0-00 % A. 3 Norske obligasjoner med AAA-rating 0-00 % A. 4 Øvrige norske obligasjoner 0-00 % A. 5 Globale obligasjoner med AAA-rating 0-00 % A. 6 Øvrige globale obligasjoner 0-00 % A. 7 Eiendomsfond 0-00 % A. 8 Multi-strategy hedgefond 0-00 % A. 9 Øvrige hedgefond 0-00 % A. 10 Bankinnskudd og pengemarkedsinstrumenter 0-00 % Sum langsiktige fondsmidler % 100 % 0,0 % 0,0 % 0 0,00 % Forklaring: Aksjer og aksjerelaterte instrumenter inkluderer fondsandeler herunder kombinasjonsfond og private equity-fond hvor det ikke åpnes for alternative strategier; herunder shorting og gearing. Øvrige obligasjoner innbefatter alle obligasjoner som ikke har en eksplisitt AAA-rating og som tilfredsstiller finansreglementets krav om en kredittrating tilsvarende Aktivaklassen omfatter tilsvarende fondsandeler. Multi-strategi hedgefond omfatter hedgefond som av kommunen selv er definert som å tilfredsstille kategorien. Øvrige hedgefond omfatter alle andre hedgefondkategorier og fondskategorier som ikke faller innenfor øvrig klassifisering. Bankinnskudd og pengemarkedsinstrumenter omfatter fondsplasseringer og sertifikater med løpetid under 1 år. Bokført verdi er regnskapsført beløp ved siste årsavslutning, mens markedsverdi er realiserbar verdi ved rapporteringstidspunktet. Tapsrisiko er her standard definert som 12 måneders rullerende value at risk ved 99,97%s sannsynlighet, dvs. månedlig standardavvik beregnet over en rullerende 5 års periode opp til rapporteringstidspunktet ganget med 3 og kvadratroten av 12, fratrukket forventet avkastning. Følgende avkastningsindekser benyttes som Slide 26

27 Rapportering eksempel - forts. Beholdningsspesifikasjon Instrument Bokført verdi Markedsverdi 0 0 Sum beholdning 0 0 Slide 27

28 Rapportering eksempel forts. B. Rapportering av driftslikviditet Dato: Av: AB Kontroll: XY Mnd'er: 12 Aktivaklasse Bokført verdi Markedsverdi Andel % Rammer % Avkastning Hiå Benchmark Hiå Tapsrisiko Note B. 3 Norske obligasjoner med AAA-rating 0-00 % B. 4 Øvrige norske obligasjoner 0-00 % B. 5 Globale obligasjoner med AAA-rating 0-00 % B. 6 Øvrige globale obligasjoner 0-00 % B. 10 Bankinnskudd og pengemarkedsinstrumenter 0-00 % Sum driftslikviditet % 100 % 0,0 % 0,0 % 0 0,00 % Forklaring: Øvrige obligasjoner innbefatter alle obligasjoner som ikke har en eksplisitt AAA-rating og som tilfredsstiller finansreglementets krav om en kredittrating tilsvarende Aktivaklassen omfatter tilsvarende fondsandeler. Bankinnskudd og pengemarkedsinstrumenter omfatter fondsplasseringer og sertifikater med løpetid under 1 år. Bokført verdi er regnskapsført beløp ved siste årsavslutning, mens markedsverdi er realiserbar verdi ved rapporteringstidspunktet. Tapsrisiko er her standard definert som 12 måneders rullerende value at risk ved 99,97%s sannsynlighet, dvs. månedlig standardavvik beregnet over en rullerende 5 års periode opp til rapporteringstidspunktet ganget med 3 og kvadratroten av 12, fratrukket forventet avkastning. Følgende avkastningsindekser benyttes som Slide 28

29 Rapportering eksempel forts. C. Rapportering av låneportefølje Dato: Av: AB Kontroll: XY Mnd'er: 12 Rentebinding Bokført verdi Markedsverdi Andel % Rammer % Snittrente Nibor 3 Tapsrisiko C. 10 Rentebinding 0-1 år % 0-00 % 0,0 % 0 C. 4 Rentebinding 1-3 år % 0-00 % 0,0 % 0 C. 4 Rentebinding 3-5 år % 0-00 % 0,0 % 0 C. 4 Rentebinding 5-10 år % 0-00 % 0,0 % 0 Sum låneportefølje % 100 % 0,0 % 0,0 % 0 0,00 % Løpetid Bokført verdi Andel % Rammer % Løpetid 0-1 år 0 0 % 0-00 % Løpetid 1-3 år 0 0 % 0-00 % Løpetid 3-5 år 0 0 % 0-00 % Løpetid over 5 år 0 0 % 0-00 % Sum låneportefølje 0 0 % 100 % Tapsrisiko er her standard definert som 12 måneders rullerende value at risk ved 99,97%s sannsynlighet, dvs. månedlig standardavvik beregnet over en rullerende 5 års periode opp til rapporteringstidspunktet ganget med 3 og kvadratroten av 12, fratrukket forventet avkastning. Snittrente er gjennomsnittsrenten i porteføljen på rapporteringstidspunktet, mens 3 mnd'ers Nibor er 3 mnd'ers pengemarkedsrente på samme tidspunkt. Slide 29

30 Rapportering eksempel forts. Rapportering av finansportefølje Dato: Av: AB Kontroll: XY Siste Forrige Portefølje Bokført verdi Markedsverdi Tapsrisiko Bokført verdi Markedsverdi Tapsrisiko A. Langsiktige fondsmidler B. Driftslikviditet C. Låneportefølje Sum finansportefølje (A+B-C) ,00 % 0,00 % Slide 30

31 Mange kommuner er i varierende grad eksponert mot finansiell risiko. Erfaring har vist at de færreste kommuner har godt utviklede internrutiner for håndtering av denne typen risiko. Investering i gode internrutiner med tilhørende systemløsninger og rapporteringsrutiner vil begrense risikoen for tap av penger og omdømme.. -navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende -organisasjonen. *connectedthinking er et registrert varemerke for. PwC

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 9/13 (5. februar 2013) 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer

Rutiner, rapportering, overvåking og kontroll

Rutiner, rapportering, overvåking og kontroll Veileder i Rutiner, rapportering, overvåking og kontroll (innenfor kommunal finansforvaltning) Januar 2012 Innhold Innledning... 4 Rutiner - finansreglement...5 1 Mal for saksframlegg... 6 2 Hvordan anslå

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Plasserings- og lånestrategi Versjon 201411 2 Reglement for finansforvaltning i... 2 Tromsø kommune... 2 1. INNLEDNING... 4 2. GENERELL DEL OVERORDNET FINANSSTRATEGI...

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT 25 november 2010 FORORD Som følge av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal Tjøme kommune fremlegge et forslag til

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer