Utredning turstier, turveger og turløyper i Levanger Registreringsskjema 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning turstier, turveger og turløyper i Levanger Registreringsskjema 2015"

Transkript

1 Utredning turstier, turveger og turløyper i Levanger Registreringsskjema 2015 Eksisterende turtrase du bruker du når du går, sykler eller løper Elvestien fra Okkenhaugsveien til Munkeby kloster Mulige nye traseer Ny pilegrimsled fra Munkeby kloster med bru over elva via gravhaugene Munkrøstad og til fylkesvei 129 Eksisterende merking Elvestien er merket med lengde og rasteplasser Hvor/hvordan burde traseen vært merket Ny innfotavle nede ved klosteret som forteller om traseèn og om gravhaugfeltet på Munkrøstad. Det bør også være innfotavle ved gravhaugene.det er et fint område som også burde hvert satt ut benker. For å vurdere kvaliteten på de eksisterende traseene, trenger vi informasjon om dette: Hvilket underlag er det på traseen grus, asfalt, myr, fjell, annet - beskriv Nye traseen er ikke påbegynt ennå,men vil ha grusdekkke tilsvarene stien nedover. Ligger traseen i et nærmiljø der den når mange brukere ja - nei Er traseen tilpasset for bevegelseshemmede ja - nei Er traseen godt tilrettelagt for barn, unge og barnefamilier ja - nei Er traseen skiltet/merket og hvilken type merking er det ja - nei - Type den nye trenger merking og innfotavler. Er traseen lyssatt ja - nei Er traseen tilrettelagt for bruk sommer, vinter, hele året Trasen egne seg for sykling, skigåing, gange/løping I hvilket område ligger traseen skog, langs kysten, på fjellet, annet - beskriv kulturlandskap og langs Levanger elva Kommentarer/merknader Vi vil få brua over elva på plass i mai,og stien fra klosteret til Munkrøstad vil komme etter hvert vi rekker. Sted: Munkeby Dato: Ditt navn: Håkon Fiskvik Din e-postadresse:

2 Husk å legge med i e-posten kartvedlegg som viser traseen(e)! Utfylt skjema sendes via e-post, jfr. nettside: skjema rev.:

3 1 Grunneierne ved gravhaugfeltetpå Munkrøstadog ved Munkebyklosterruineri Levangerkommune ønskerå leggeen kulturhistoriskled / pilegrimsledendirekte forbi beggedisse spennendeog verdifulle kulturminneområdene. Befaring28.mars2012ga et godt grunnlagfor realiseringav planene. Realisering av en 1400m kulturhistorisk sti (Pilegrimsled) fra Munkrøstad til Munkeby klosterruiner. Grunneiere Håkon Fiskvik (Munkeby Søndre 303/10), Nils Arve Aasenhuus ( Munkrøstad 282/1), Tommy Granås (Munkrøstad Vestre 282/2), fortidsminneforeningen og Levanger kommune. Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet. INNLEDNING Dette er en prosjektbeskrivelsemedkostnadsoverslagi forbindelse medsøknadom å anleggeen kulturhistorisksti (Pilegrimsled)fra Munkrøstadvia gravfeltetmunkrøstadnedtil Levangerelvamedbro overtil klosterruinenepå Munkeby. MunkebySøndre(MunkebyHerberge) er en avflere aktøreri planleggings- og tilretteleggingsprosjektet Kulturlandskapog verdiskapingi Levangerkommune Somet resultatav møter og befaringerpå gårdenog nabogårdene,har grunneierne, kommunenog vi i fellesskapkommetfram til konkretetiltak. Stierog veierførerinn til byen,og ut av byen,og fjordenlederut i verden ellerinn fra verden. Fraprosjektbeskrivelsen Trehusbyen,kulturlandskapet og verdiskaping,2011. Tiltakenesomskisseresnedenforvil realisereen lengeplanlagt kulturhistoriskled (sevedlegg).opplevelseskvalitetenvil øke,som forsterkesgjennomøkt samarbeidmellomto av grunneierne (Aasenhuusog Fiskvik).Beggehar utviklingsplanerinnenfor opplevelsesnæringknyttet til gårdenog kulturlandskapet.i tilleggvil besøkendefå økt kunnskapom dette sentralekulturhistoriske området,til gårdshistoriene,til Munkebyklosterog kulturlandskapet gjennomegneinformasjonstiltak VERDIFULLEKULTURARVSTEDER. Gravfeltet ved Munkerøstader det størstebevartegravfeltetfra forhistorisktid i Frol-området.Det er registrert34 ulike gravminnerfra jernalderpå gården. Denstørsterundhaugenhar en diameterpå 15 m og en høydepå ca2 m, mensdenstørstelanghaugener 26 meter lang. Deflesteav demliggersamletsyd vestfor gården.deer båderunde og avlange,og flere av demer markertmed tydeligefotgrøfter. Munkeby Søndre(grunneierHåkonFiskvik) har vært et naturlig stoppestedfor pilegrimeri mangehundreår. Gårdenhar liggetveddet somhar vært ferdselsårefor menneskeri uminneligetider, øst-vestog nord-sør,samtsjøveien.i daggårpilegrimsledenlike vedgården.

4 2 FraPilegrimsbrosjyren står det følgende: Pilegrimsledenfra østkommerinn i LevangerkommunevedøvreRinnan,etter fv 133. Derfrafølgerdengårdsveierog skogstiertil dennår fv128vedmunkerøstad,ca2 km fra klosterruinenepå Munkeby.Videregår ledenoverstoråsen, /.. Klosteruinen liggeri dagsomen liten avstikkerfra selveleden, fra MunkebySøndre. Munkebyklosterliggeri dagpå eiendommenmunkebysøndre.i 1966ble 2,5dekarav områdetrundt klosterruinenesolgttil ForeningenForFortidsminnesmerkenesBevarelse. Grunnenrundt ruineneer senerekjøpt av kommunensomhar opparbeideten parkeringsplassamtutbedret veienned til klosterruinene. TILTAK Sti fra Munkrøstadtil klosterruinenepå Munkeby. Stientar avfra fylkesveienlike sørfor Munkrøstad,og følgereksisterendetraktorvei på sørsidenav Timstokkhaugen.Derfra merkesny sti til en møter eksisterendetraktorvei. Stienfølgerkantenpå dyrkamarkaog traktorveitil der bruaskalkrysseelva. Kostnadeneberegnesut fra en gjennomsnittligstibreddepå 1,5m,meden oppfyllingav ca 10-20cmmed bærelag/topplagpå duk.i tilleggtasmedkostnadertil grøft langsstienved elvaog stikkrenner/bruer.stitrasèenmå ogsåryddesfor vegetasjon,og kvistenmå fjernes/brennes.nedenfortimstokkhaugener det behovfor ei grind i gjerdet,for de som ønskerå ta en liten avstikkertil gravfeltetpå Timstokkhaugen.Det vil ogsåværebehovfor informasjonvedhaugen.vedbrufoten på Munkebysidenmå det settesopp ei lita infotavlei sammestil somvedklosterruinene.det vil bli undersøktom stienskalmerkessomen alternativpilgrimsled.

5 3

6 4 KOSTNADSOVERLAG Rydding av stitrasèen, inkludert fjerning av kvist. 1200m x 100, ,00 15cm bærelag og 5 cm toppdekke. Sti 1400m lang og 1,5m bred, middels ferdsel. Bærelag; 0,225m3/m x 1400m x 160,-/m ,00 Veiduk under bærelag, 1400m x 12,-/m ,00 Utlegging av duk, opplasting, utkjøring av masse og planering, 1400m x 50,-/m ,00 Topp/avrettingslag (subbus). 0,075m3/m x 1400,- x 160,-/m ,00 Opplasting, utkjøring av subbus og planering. 1400m x 40,-/m ,00 Legging av 3 stikkrenner à 1000, ,00 2 gangbruer, à kr. 5000, ,00 En grind/ sluse med fast port mot Timstokkhaugen 1 500,00 1 grind (kjøreport) à 1500, ,00 Tavle med tekst og trykk ved Timstokkhaugen. (ca 50cm x 70cm) Rs ,00 Tavle med tekst og trykk ved brufoten ved klosterruinene (50x70) Rs ,00 Merking og skilting av sti. 2 skilt og merking. Rs ,00 Bru over elva (to limtrebjelker og dekke/rekkverk) ,00 Fundmentering (kostnadsanslag) ,00 Beregninger og ansvarsrett ,00 Planlegging og organisering ,00 Uforutsett ,00 Sum kostnader eksl. Mva ,00 Landskapsplanlegger SetranGård Org.nr VEDLEGG: Samarbeidsavtale

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er

Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er Møte med rådmannen i Ål kommune Dato / Sted 02.04.13, Ål Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Aud L. Krook Rita Roarsen ÅHF ÅHF Referent Rita Roarsen Sak 1: Hvordan har det gått med...? a.

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT KF Delegeringsreglement består av et verktøy til å legge inn delegeringer og en nettside hvor delegeringen vises. Dette er en brukerveiledning til verktøyet.

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE Rute for menneskelig ferdsel til fots. Kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag. Fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter

Detaljer

Prosjektdokument. Anlegg 2017

Prosjektdokument. Anlegg 2017 Prosjektdokument Anlegg 2017 Innhold 1 Mandat... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Økonomi... 4 1.3 Rapportering... 4 1.4 Framdrift - milepæler... 4 1.5 Målsetting... 4 1.6 Prosjektgruppe... 4 1.7 Årsmøtevedtak...

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: PJ6JFA Registrert dato: 2010-03-26 15:43:23 Vedlegg: Levanger kommune.doc Vedlegg søknad spillemidler.pdf Søker Søkernr 323400 Navn Hegle Grendehus

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Brukermanual til Domenia Norges webshop Brukermanual til Domenia Norges webshop Du finner din webshop på adressen dittdomenenavn.no/nettbutikk (f.eks www.domenia.no/nettbutikk). 1. Login For å gjøre endringer i nettbutikken din, må du logge

Detaljer

Opplev Geilo i sommer

Opplev Geilo i sommer Opplev Geilo i sommer Aktivitets- og turguide Nyhet! Geilolia Sommerpark - aktiviteter - turguide sykkel, vandring, fiske Geilolia Sommerpark Geilolia Sommerpark er åpen hver dag fra 25. juni-15. august.

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Hvordan bruke Øyane Sykehjem sitt varslingssystem for kvalitetsdokumenter

Hvordan bruke Øyane Sykehjem sitt varslingssystem for kvalitetsdokumenter Hvordan bruke Øyane Sykehjem sitt varslingssystem for kvalitetsdokumenter 1. Bla i mapper 2. Åpne dokumenter 3. Legge til varsler for et dokument 4. Se på varsler for et dokument 5. Oversikt over alle

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Severdigheter og turtips i Nannestad kommune

Severdigheter og turtips i Nannestad kommune Severdigheter og turtips i Nannestad kommune Severdigheter Nannestad bygdemuseum Museet ble åpnet i 2007 og ligger sentralt i Midtbygda, ved siden av Biblioteket og Servicekontoret. Historielaget har fått

Detaljer

Salg av gavekort via LinkShop

Salg av gavekort via LinkShop Salg av gavekort via LinkShop Mange av våre kunder har etterspurt en løsning for salg av gavekort direkte fra egne nettsider. Vi har derfor utviklet en enkel, rimelig og trygg måte å selge gavekort på.

Detaljer

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør 2013 KYSTSTI GRIMSTAD Friluftsrådet Sør 2 Innhold Innledning... 4 Utvikling av prosjektet... 4 Muligheter og utfordringer... 5 Mulighet for kyststi fra Arendal til Lillesand... 7 Delstrekning 1: Fra Flageborg

Detaljer

Plan for friluftslivstiltak

Plan for friluftslivstiltak KOMPENSERENDE TILTAK FOR FRILUFTSLIV Plan for friluftslivstiltak PGA. VASSDRAGSREGULERING Miljødesign Miljødesign Sira November 2013 Sira Innhold 1. Innledning... 4 2. Tilrettelegging for friluftsliv...

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter Best Practice Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter 1 2 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Arbeidspakke 3 og Best Practice 5 2 Kartlegging og komplettering av ledsystemet

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse.

Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse. Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse. Svaralternativ Variabelnavn Koding 1. Hva er de vanligste grunnene til at du er i Bymarka? Kryss av maks 3 alternativer. Fottur sp_1_1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer