Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 07.05.2013"

Transkript

1 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag inngått slik avtale: 2. Avtalens intensjon og formål Formålet med avtalen er å gi innbyggerne og turistene et best mulig tilbud om skiløyper, stier for ferdsel til fots og tilrettelagte stier for rullestolbrukere og bruk av sykkel og hest. Tilbudet skal gi brukerne mosjon, rekreasjon og naturopplevelser. Avtalen skal sikre at anlegg og bruk av de traseene som omfattes av avtalen skjer i ordnede former, og med minst mulig ulempe for grunneiernes utnyttelse av eiendommene. Avtalen endrer ikke det lovfestede og hevdvunne prinsippet om fri ferdsel. Rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen følger eiendommen i forbindelse med eierskifte, og selger har plikt til å gjøre kjøperen kjent med avtalen. 3. Avtalens geografiske omfang Avtalen gjelder turstier, sykkelstier og løypetraseer i henhold til turveger og skiløyper avmerket på vedtatte kart til kommunedelplan for stier- og løyper på Norefjell datert..med unntak av trasser hvor det allerede foreligger tinglyste avtaler. For løyper avsatt som konkurranseløyper gjelder avtalen kun opparbeiding av turløype, ikke lyssetting, snøproduksjon eller asfaltering. Avtalen gjelder alle avmerkede traseer, uavhengig av om traseen er opparbeidet eller ikke. Traseer for ovennevnte formål kan ikke flyttes uten samtykke fra grunneieren. Dersom grunneieren av praktiske årsaker, som for eksempel regulering av området, vegbygging eller bygging av andre faste anlegg har behov for å flytte traseen skal han umiddelbart ta dette opp med kommunen slik at traseen kan flyttes. Avtalen skal normalt ikke være til hinder for slik flytting. Kommunen bekoster flytting av traseen, dersom ikke annet fremkommer gjennom rekkefølgebestemmelser gitt av ny reguleringsplan. Avtalen gjelder ikke for områder som allerede har en vedtatt reguleringsplan, med unntak av S1, som er en overordnet infrastrukturplan.

2 4. Definisjon av stier og løyper Definisjonen av stier- og løyper sammenfaller med begrepene benyttet i kommunedelplan for stier- og løyper for Norefjell. a. Sommersti (TS) er trase som er tilrettelagt for bruk kun sommerstid med de inngrep i terrenget som ansees nødvendige. Traseens bredde er inntil 2,00 m. b. Skiløypetraseer (TV) Dette er løype som er beregnet for maskinpreparering, - der vegetasjonen er ryddet og terrenget planert i den grad det er nødvendig for å komme fram med prepareringsmaskin og for å kunne legge tilfredsstillende spor. Traseen er maksimalt 8m bred. c. Helårstraseer (T) Dette er løype som er beregnet for maskinpreparering, - der vegetasjonen er ryddet og terrenget planert og markpreparert som en helårsløype beregnet som en god sykkelveg på sommeren. Vedlikehold av vegen skal kunne gjennomføres med traktor. Traseen er maksimalt 8m bred, med en opparbeidet turveg på 3 meter. d. Konkurranseløyper (I) Dette er hovedskiløyper som er beregnet for maskinpreparering og stor grad av opparbeiding. Traseen er maksimalt 12 m bred, og med en opparbeidet turveg på inntil 5 meter. Traseene kan lyssettes, tilrettelegges for kunstig snøproduksjon eller asfalteres, men dette krever særskilt avtale med grunneier. 5. Opparbeidelse av traseene Kommunen har rett til å fjerne skog og annen vegetasjon i hele traseens bredde, jfr pkt a-d ovenfor. Dessuten kan det foretas kvisting av trær inntil traseen for å sikre tilstrekkelig snødekke og for å sikre framkommeligheten. Inngrep i terrenget tillates i den grad det er nødvendig for tilfredsstillende framkommelighet. Drenering tillates i den grad det er behov for det. Løsmasser og eventuell sprengt stein planers slik at inngrepet i terrenget blir minst mulig synlig. Der det ligger til rette for det tilsås traseen med grasarter med proveniens som er tilpasset området. Nyttbart skogsvirke skal kvistes og kappes og kjøres fram til nærmeste bil- eller traktorveg der grunneieren / skogeieren overtar virket vederlagsfritt. Det tillates tilkjørt masse for å lage et tilfredsstillende underlag/dekke. Der det er behov tillates det å bygge/legge ut bru eller klopp. Oppføring av belysning langs traseen gjennomføres på en slik måte at det gjør minst mulig skade på miljøet og det estetiske inntrykk av området. Ved vesentlige inngrep skal grunneier varsles, og inviteres til innspill før byggestart. Anleggsarbeid skal gjennomføres på en mest mulig skånsom måte og etterarbeider ferdigstilles senest en måned etter sluttført arbeid. 6. Vedlikehold, preparering og skilting

3 Kommunen har rett til merking og skilting av traseen. Dette gjelder for øvrig ikke oppsetting a reklameskilt. Skilt skal ikke festes på levende trær. Videre har kommunen rett til å holde traseene vedlike, bl. a. ved å fjerne vegetasjon i traseen, fjerning av greiner som vokser inn i traseen og mindre tiltak i grunnen som eksempelvis å fjerne stubber og stein. Bruk av plantevernmidler for å fjerne vegetasjon er ikke tillatt. Kommunen har rett til å benytte maskinelt utstyr som er tilpasset vedkommende tursti/løypeklasse til vedlikehold og preparering. 7. Kryssing av gjerder Der stier og løypetraseer krysser gjerder som er vedlikeholdt og i bruk sørger kommunen for at det lages grinder eller andre innretninger som settes opp og vedlikeholdes. Disse skal settes opp senest 1. juni om våren og fjernes tidligst 15. oktober om høsten. Dersom det slippes beitedyr før 1.6 plikter kommunen å sette opp gjerder til slippdato. Der turstier passerer grinder eller gjerder som er i bruk plikter kommunen å sørge for tiltak som gjør at beitedyr ikke slippes gjennom. 8. Bruk av veger/skogsdrift De traseene som er nevnt i denne avtalen, både eksisterende og nye skal i utgangspunktet ikke være til hinder for naturlig og påregnelig utnytting av eiendommen. Dersom tursti, eller skiløype legges til eksisterende seterveg, skogsbilveg, traktorveg eller hovedtrase for lastbærer, eller krysser slike traseer medfører ikke denne avtalen noen begrensning i grunneiers rett til å benytte traseen/vegen. Dersom grunneiers virksomhet i vesentlig grad vanskeliggjør bruk av sti eller skiløype plikter grunneier å varsle kommunen om denne virksomheten i god tid og eventuelt foreslå alternativ trase. Det forutsettes imidlertid at grunneieren tar rimelig hensyn til at traseen ikke unødig sperres eller ødelegges. 9. Beite og jakt Denne avtalen endrer ikke jakt- og beiteretten i området, og grunneieren er ikke ansvarlig for eventuell skade på traseene som forvoldes av dyr på beite. 10. Forholdet til lover og forskrifter Kommunen har ansvaret for at anlegg og drift av de tiltak som omfattes av denne avtalen foregår innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Kommunen har ansvaret for å innhente nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Kommunen har også ansvaret for å foreta nødvendig opprydding og plukking av søppel i og langs traseene. Grunneieren har ikke ansvar for eventuelle ulykker som er forbundet med bruken av traseene. 11. Skader utenfor traseene

4 Skader som oppstår på grunneierens eiendom utenfor de traseene som er beskrevet i pkt 3 og som skyldes kommunens aktiviteter i traseene skal umiddelbart meldes til vedkommende grunneier og enten rettes opp eller erstattes. 12. Satser for leie av grunn Dersom anlegg, vedlikehold og/eller bruk av stier eller skiløyper fører til tap for grunneier som overskrider det som følger av allmennhetens rett til fri ferdsel skal vederlag for tap og ulemper avtales. Vederlaget for leie av grunn avtales etter følgende retningslinjer A. For tap av framtidig skogproduksjon betales dokumenterte kostnader pr arealenhet. (Vil variere i forhold til skogbestand) B. Som vederlag for bruken av traseen betales kr per løpemeter per år: a. Tursti sommerbruk, inntil 2m bredde kr 0,20 b. Skiløype (TV), maskinpreparering inntil 8 meters bredde med kun mindre tilrettelegging kr 0,80 c. Helårsløype, maskinpreparering inntil 8 meters bredde med markpreparering for helårsbruk kr 0,80 d. Skiløype kl III, maskinpreparering inntil 12 meters bredde med markpreparering for helårsbruk kr 1,20 Vederlaget utbetales første gang for året 2014 og utbetaling skal skje senest 1. desember foregående år. Vederlaget nevnt i pkt B ovenfor skal indeksreguleres hvert 5 år i forhold til utviklingen i konsumprisindeksen eller tilsvarende indeks som erstatter denne. Indeksen per oktober legges til grunn for reguleringen. 13. Varighet Denne avtalen gjelder i 10 år fra Dersom ingen av partene sier opp avtalen eller ønsker å endre avtalen løper den automatisk for nye 10 år. Fristen for å si opp avtalen er 1 år før avtalen løper ut. Dersom partene i løpet av 10 års perioden er enige om endring eller oppsigelse av avtalen, kan dette gjøres på et hvilket som helst tidspunkt. 14. Ansvar ved opphør av avtalen Dersom avtalen opphører og traseen ikke lenger skal brukes skal kommunen fjerne skilter og eventuell annen merking. Etter avtale med grunneier skal bruer og klopper fjernes eller overføres vederlagsfritt til grunneier. Traseen skal være ryddet innen 1 år fra avtalens opphør. 15. Kostnader som er forbundet med avtalen Kommunen bærer alle kostnader som er forbundet med utarbeidelse og inngåelse av denne avtalen, herunder kostnader til oppmåling og eventuell tinglysing. 16. Tvister

5 Tvister som måtte oppstå i forbindelse med tolkning og/eller praktisering av denne avtalen, avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsnemnd. Voldgiftsnemnda består av tre personer, hvorav partene oppnevner en hver, og den tredje, som skal være nemndas leder oppnevnes av Lensmannen i Krødsherad eller av tingretten i Eiker, Modum og Sigdal. For øvrig henvises til Voldgiftsloven. 17. Tinglysing Denne avtalen er utarbeidet i to/tre eksemplarer hvorav partene beholder ett hver og det tredje oppbevares på tinglysingskontoret. Sted,. kommune grunneier

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Liesetra - prisliste 01/10/2010 Gnr. Bnr. Areal m2 Maks T-BRA Pris Status 107 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 167 169 171 173

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

La drøm bli virkelighet

La drøm bli virkelighet Storstøllie i Valdres: La drøm bli virkelighet www.dnbnoreiendom.no Telefon 09999 Innhold 5 Kort beskrivelse av prosjektet og ideen bak Beliggenhet og geografi Infrastruktur 6 Generell informasjon 8 Aktiviteter

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo Solhovda hyttetomter Kikut, 3580 Geilo * Solrike og attraktive tomter på Geilo s beste beliggenhet, Kikut. * Utsikt mot Hallingskarvet, Reineskarvet, Skurdalsfjorden og Hardangervidda. Omringet av fantastisk

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

Veileder. Tilrettelegging av turveier, løyper og stier

Veileder. Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Veileder Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Veileder Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Forord Kultur- og kirkedepartementet utarbeider ulike publikasjoner om bygging og drift av ulike

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

- Kraftavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandøren. - Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet.

- Kraftavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandøren. - Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet. INNHOLD STANDARD AVTALE FOR NETTLEIE... 2 STANDARD AVTALE FOR TILKNYTNING... 14 DEFINISJONER... 23 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet.

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE Gnr. 428 bnr. 1 i Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter et garasjeanlegg,

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 28.04.2011 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer