MERÅKER KOMMUNE. Sentraladministrasjonen. REV (etter kriseøvelse) Varslingsplan revidert /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERÅKER KOMMUNE. Sentraladministrasjonen. REV. 011108 (etter kriseøvelse) Varslingsplan revidert 10.11.11 2008/1094-4 07.10.2008."

Transkript

1 MERÅKER KOMMUNE Sentraladministrasjonen Rådmannskontoret Sak nr: Dato: 2008/ REV (etter kriseøvelse) Varslingsplan revidert

2 INNNHOLD Plan for håndtering av ulykker/uønskede hendelser og etablering av kriseledelse i Meråker kommune. Organisering av arbeidet 1 Analyse 1 Oversikt - Uønskede/kritiske situasjoner 3 Varslingsplan 5 Tiltaksplan for spesielle hendelser 6 Kriseledelse instruks for etablering 7 Eksisterende kriseplaner 8 Informasjonsplan 9 Evakueringsplan 10 Ajourhold rullering 11 Tiltakskort for spesielle hendelser (vedlegg )

3 Meråker kommune Sentraladministrasjonen Gjennom fylkesmannens beredskapsavdeling er det kommet pålegg fra Direktoratet for sivilt beredskap til kommunen om å foreta en risiko- og sårbarhetsanalyse, som innbefatter blant annet kartlegging av uønskede hendelser som kan skje i fred, krise og krig. Bakgrunnen for arbeidet er å lage planer slik at vi best skal kunne håndtere ekstraordinære situasjoner, hvor det ordinære redningsapparat eller det øvrige hjelpeapparat ikke strekker til, slik at omfanget og skade blir redusert mest mulig. 1. Organisering av arbeidet. Formannskapet nedsatte en styringsgruppe med følgende sammensetning for å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse for Meråker kommune. Ordfører Ass. rådmann Sektorsjef for kommunal utvikling Sektorsjef for pleie omsorg og sosial Sekretær og koordinator er personalleder Styringsgruppa oppnevnte sektorsjefene til å utarbeide et forarbeid til risiko- og sårbarhetsanalysen samt å koordinere planene for internkontroll. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal inngår i kommunens beredskapsplan. De forskjellige etater skal utarbeide sine egne beredskapsplaner. 2. Analyse I analysearbeidet har en tatt for seg følgende momenter: 2.1 Uønskede hendelser 2.2 Årsaker 2.3 Sannsynlighet 2.4 Konsekvenser 2.5 Ansvarlig for tiltak I tillegg er utarbeidet varslingsplan og forslag til forebyggende tiltak: 2.6 Varslingsplan 2.7 Tiltak 2.1 Uønskede hendelser. Med uønskede hendelser menes hendelser som representerer en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier, og/eller samfunnsmessige funksjoner.

4 2.2 Årsaker. Det er viktig å kartlegge mulige årsaker til hendelser. Det kan være enkeltstående risikomomenter, eller en kombinasjon av ulike forhold. Eks. menneskelig svikt, teknisk svikt, eller ytre påvirkning. 2.3 Sannsynligheten for at hendelsen vil skje settes opp i 4 kategorier. Nedenfor er satt opp skjema over rangering etter forventet frekvens Nr Begrep: Frekvens: 1. Lite sannsynlig Mindre enn en gang hver 50. år 2. Mindre sannsynlig Mellom en gang hver 10. år og en gang hver 50. år 3. Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hver 10. år 4. Meget sannsynlig Mer enn en gang hvert år Nummerering fra (1) til (4) samt begrep finner en igjen under sannsynlighet i skjemaene. 2.4 Konsekvenser. Konsekvensklassifisering for aktuelle hendelser er rangert etter forventet skadeomfang. I nedenstående skjema er gruppering av hendelser foretatt etter forventet skadeomfang med hensyn til mennesker, miljø og økonomiske verdier. Nr Begrep Mennesker: Miljø Økonomiske verdier: (1) Ufarlig Inger personskader Ingen miljøskader Skader opp til kr 1 mill (2) En viss fare Få og små Mindre miljøskader Skader opp til kr 3 mill personskader (3) Kritisk Få, men alvorlige Omfattende skader Skader opp til kr 6 mill personskader på miljøet (4) Farlig Opp til 5 døde/ opp til15 alvorlig skadde/ opp til 25 evakuerte Alvorlig skader på miljøet Skader opp til kr 20 mill. (5) Katastrofalt Over 5 døde/ over15 alvorlig skadde over 25 evakuerte Svært alvorlige og langvarig skader på miljøet Skader over Begrep og nummerering finner en igjen under konsekvens i skjemaene. kr 20 mill. 2.5 Ansvarlig for tiltak. For hver hendelse er det satt opp de som er ansvarlig for at tiltak blir satt i gang. Som regel vil flere instanser være inne i bildet, og det er en klar forutsetning at det samarbeides på tvers av faggrupper. I skjemaene er det kun satt opp hovedansvarlige, mens det i bakenforliggende forklaring er nærmere redegjort for prosedyrer etc 2.6 Varslingsplan. Det er utarbeidet liste over ansvarshavende med reserver for de enkelte objekter, med arbeidssted og telefon på arbeid og privat. Det er dessuten laget egen varslingsplan. 2.7 Tiltak. Som en del av analysearbeidet er det sett på mulige tiltak for å redusere risiko- og sårbarhetsforhold. Risikoreduserende tiltak kan være: Side 4 av 4

5 -forebyggende -skadebegrensende Detter er viktig at planen rulleres jevnlig for å fange opp hvilke hendelser som kan være aktuelt å bringe inn i plane 3. Oversikt - Uønskede/kritiske hendelser De forskjellige hendelser som inngår i planforslaget er bearbeidet skjematiske: Skjemaet I viser hendelser som kan skje, årsak, sannsynlighet, konsekvens, og hvem som er ansvarlig for eventuelle tiltak. Skjema II viser hendelser, forebyggende tiltak, ansvarlig for videre oppfølging av forebyggende tiltak, og ansvarlige for videre oppfølging av skadebegrensende tiltak. Det forutsettes at den som er ansvarlig for videre oppfølging, også er ansvarlig for at nødvendige detaljplaner blir utarbeidet. Dette gjelder både for forebyggende- og skade-begrensende tiltak. Side 5 av 5

6 4. Varslingsplan 4.1 Ordfører/rådmann eventuelt lensmannen avgjør om ulykken/hendelsen er av så alvorlig karakter at varslingsplanen skal tre i kraft, og om førsteinnsatsens størrelse. 4.2 Brannsjefen i Meråker tlf (nødtelefon 110) varsles, og gis instruks om videre varsling av ansvarlige for videre oppfølging 4.3 Oppstilling over ansvarlige for videre oppfølging: Stilling/tittel/navn Arbeidssted Tlf. arb. Tlf.privat Mobiltelefon Ordfører B. Langsåvold Rådhuset Varaordfører B. Aasvold Rådmann H. Vinje Rådhuset Sektorsjef A. Moen Rådhuset Legekontoret dag Legekontoret B.K. G.Gomo Legevakt Nord-Trøndelag elverk 04700/04702 Brannsjef Overrein Rådhuset Sektorsjef Warø Rådhuset Sektorsjef Johansen Rådhuset Kommunelege I Legekontoret /04 Lensmann O.M. Horten Næringsbygget Regional vegtrafikksentral Trondheim egne rutiner Landbrukssjef M. Graftås Rådhuset Sokneprest Smørvik Miljøkonsulent S. Funderud Rådhuset Heimevernet J. Myhre Meråker skole Sivilforsvaret Politimester i N-Tr.lag Operasjonssent Evt t alle dager Norsk Folkehjelp T.Krogstad Side 6 av 6

7 Det et utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for i Meråker kommune. Følgende 7 ulykker/hendelser er etter utført risiko- og sårbarhetsanalyse gitt 1. prioritet og det er utarbeidet tiltakskort for disse. 1. Strømbrudd på vannforsyning til Kopperå 2. Brann i institusjon 3. Brudd på vegsamband 4. Ulykke med buss eller jernbane 5. Epidemi 6. Flykrasj 7. Luft og /eller vannforurensning Hensikten med slike registreringer er at kommunens ledelse skal være oppmerksom på disse risikosituasjoner, og skal være forberedt på å kunne iverksette tiltak og prosedyrer hvis ulykken skulle være ute. En godt fungerende kriseledelse vil med bakgrunn i denne planen også kunne håndtere andre ulykker og uønskede hendelser som måtte inntreffe. Side 7 av 7

8 Ved omfattende ulykke, katastrofe eller hendelse, beslutter ordføreren/rådmannen at kriseledelse etableres i kommunen. Deltakende personer: Ordfører - informasjon utad, ta beslutninger om å iverksette tiltak Rådmann - informasjon utad, ta beslutninger om å iverksette tiltak, koordinering, - gi melding til operasjonsledelse ved Nord-Trøndelag politidistrikt tlf /02800 Personalleder - loggføring innmeldte behov/ iverksatte tiltak, gi rapport til Fylkesmannen - innhente bistand for å svare på telefoner (mobiltelefoner) Sektorsjef for helse, pleie, omsorg - innhente info fra sektoren, prioritere brukes av sektorens ressurser - utarbeide grunnlag for info til ordfører Sektorsjef skole, oppvekst og kultur - innhente info fra sektoren, prioritere brukes av sektorens ressurser - utarbeide grunnlag for info til ordfører Sektorsjef kommunal utvikling - innhente info fra sektoren, holde kontakt med skadested. Støtteapparat for kriseledelsen - Liv Olsen for etablering av infotjensten m.m. Infotjenesten ved rådhuset med avløsere (her må det min. være 4 personer) - betjene sentralbord, evt. andre telefoner, informasjon ut etter skriftlig beskjed fra kriseledelsen. Holde forbindelsen mellom kriseledelse og infotjenesten, (budbringer) IKT-konsulenter - Opprette eget nummer for pårørendetelefon - Ansvarlig for at det blir lagt inn opplysninger på hjemmesiden(standardmelding) - opplegg for telefoni og edb - oppkobling til gruppe i sentralbordet Vaktmestere - Holde oversikt med lokaler/bygninger som blir brukt. I tillegg avhengig av hendelse: Lensmann tlf 02800/ HV.områdeskjef / Folkehjelp tlf Sivilforsvaret tlf Sokneprest tlf: NTE tlf 07400/ Side 8 av 8

9 Fullmakter for kriseledelse ble vedtatt i kommunestyret sak 50/00 1. Kommunestyre delegerer til ordfører/rådmann å etablere kriseledelsen ved større uhell/kriser. 2. Kommunestyret gir ordfører/rådmann fullmakt til å bruke økonomiske virkemidler ut over vedtatt budsjett, innkalle ekstra personell, gjøre bruk av overtid og gjøre div. innkjøp, dersom kriseledelsen blir etablert. Øvre beløpsgrense for forpliktelser som kan pådras kommunen settes til kr.4 mill. 3. Kriseledelsen etableres på rådhuset alternativt på Meråker skole. Oppgaver til kriseledelsen: 1. Innhente opplysninger fra sektorene om situasjonen. 2. Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier. 3. Prioritere bruken av ressurser fra kommunens side. 4. Holde kontakt med skadestedsledelsen (lensmann/politi). 5. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen og media. Det skal utarbeides skriftlig informasjon fortløpende til informasjonstjenesten i kommunen. 6. Gi rapport om situasjonen til Fylkesmannen. Når en ulykke blir meldt til rådmann/ordfører og det blir satt en kriseledelse MÅ de ringe Operasjonsledelsen i Nord-Trøndelag tlf / for å gi beskjed om at en kriseledelse er satt og hvilke tlf.nr som kriseledelsen har. EKSISTERENDE KRISEPLANER I MERÅKER KOMMUNE Sektor for skole oppvekst og kultur: Beredskapsplan ved ulykker og dødsfall Sektor for helse, pleie og omsorg: Helsemessig og sosial beredskap Smittevernplan Atomberedskap Sektor for kommunal utvikling: Beredskap for vann Brannordning Side 9 av 9

10 Informasjonsansvarlig Leder: ordfører/sentralbord nestleder: rådmann Informasjonskontor Sted: Ordførerkontor evt. annet Telefon: Telefax: Utstyr: Datautstyr- skriver - kopimaskin Oppgaver 1. Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere videre. 2. Gi informasjon til befolkningen om situasjonen. 3. Informere om farlige situasjoner kan oppstå og bidra til at ytterligere skader unngås. 4. Informere om helsem. og sosiale forhold, vareomsetning, energi, kommunikasjon osv. 5. Informere egne ansatte Informasjon som skal gis ut SKAL komme skriftlig fra kriseledelsen. Signert av ordfører eller rådmann. Infotjenesten ved rådhuset med avløsere gir informasjon ut som er gitt fra kriseledelsen. Setter over telefoner til kriseledelse. I tillegg til de 4 personer der kan 1 fra sektor helse, pleie og omsorg tilkalles. Disse holder også orden og informasjon til presserom. Presserom opprettes i møterom Fjergen, evt. annet Media Meråkerposten, 7530 MERÅKER tlf / Stjørdalens Blad, 7500 Stjørdal. tlf NRK Nord-Trødelag tlf NRK Trøndelag tlf Alternativ måter å informere på Via postkasse Via skoler, info til elever Infomøter i Samfunnshuset/ Meråkerhallen Ved høyttalerbil Ved plakatoppslag, løpesedler Hjemmebesøk E-post Interne Side 10 av 10

11 Ved en evt. evakuering blir lensmann varslet fra LRS. Lensmannen foretar varsling til den enkelte og sørger også for transport. Her kan det bli aktuelt at kommunen stiller med biler. Kommunen får liste over hvem som er evakuert. Det må presiseres fra lensmann at ALLE henvender seg til samfunnshuset i Meråker eller etter nærmere beskjed av lensmann for registrering. Varsling fra lensmann til rådmann/ordfører. Disse kontakter og gir beskjed videre til: K.Krogstad, G. Nicolausson som varsler alle som skal til Samfunnshuset, Rune Frengen og Liv Olsen Kommunen etablerer oppmøtested for evakuerte i Meråker Samfunnshus. (nøkler fåes ved henv. hos G. Underhaug mtlf og Ø. Slungård mtlf / natt Navneliste over hvem som evakueres kommer fra lensmannen. Avkryssing etterhvert som de kommer. Skulle noen mangle tas kontakt med lensmannen om dette. Mannskap til Samfunnshuset: Tlf-nummer etter arbeidstid: Kitty Krogstad tlf henter nøkler til Samfunnshuset Gunnar Nicolausson tlf ansvar for at navneliste fra lensmann foreligger og avkryssing Britt M. Moeng tlf vurderer evt. flere personer til Samfunnshuset Anne K. B: Øien tlf Det føres oversikt over hvor den enkelte drar hvis de har noen de kan være hos. Rune Frengen tlf for kobling av telefoner til ordførerkontoret og gruppekobling av telefoner i sentralbord.. All informasjon som skal gis ut går fra rådhuset. Sentralbordet bemannes opp og de overfører telefoner til ordførerkontoret (evt. annet) der kriseledelsen etableres. Wenche Atnedal lærer opp sentralbordbemanningen i overflytting /innhenting telefoner. Liv Olsen leder info/sentralbordtjenensten. Arild Moen tlf Grete Underhaug tlf Bård Langsåvold tlf / Henrik Vinje tlf / Inge Falstad tlf / Egil Haugbjørg tlf / Tlf. Meråker Taxi , Nettbuss Stjørdal tlf Gjemse Buss tlf / Side 11 av 11

12 AJORUHOLD RULLERING De ulike planer for sektorene rulleres til forskjellige tider. Det gis melding til sektorene om rullering av sektorplanene. Innen 1. sept. annenhver år skal planansvarlig for Kriseplan for Meråker (personalleder) påse at kriseplan med vedlegg rulleres for Meråker kommune og utformes i henhold til dagens situasjon og aktivitet. Det planverk som blir berørt av oppstått krise og eller øvelser skal umiddelbart gjennomgås av ansvarlig for planverket evt. i samarbeid med berørte parter. Ved store avvik mellom plan og faktisk gjennomføring skal planen korrigeres i henhold til det framkomne. REVIDERING AV KRISEPLAN FOR MERÅKER KOMMUNE Revidering av kriseplan gjøres 2.hvert år, første gang innen Side 12 av 12

13 TILTAKSKORT STRØMBRUDD PÅ VANNFORSKYNING TIL KOPPERÅ Beskrivelse av uønsket hendelse Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Strømbrudd timer, og over dette. Ca 10 abonnenter vest for Kopperå mister drikkevannsforsyningen. I planen skal tankbil for brannvesen brukes for utkjøring av rent drikkevann. Vakt på kommunaltekniske anlegg iverksetter nødvendige tiltak. Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Pr Ingen tiltak ut over det som er nevnt, hvis hendelsen varer mellom 24 til 48 timer. Ved strømbrudd som overstiger dette skal ledelsen i kommunen skaffe strømaggregat for Hernes grunnvannsbrønn, Kopperåveien pumpestasjon og Kontordammen punpestasjon. 3stk a 3 kw ( Selmer maskinutleie og Proff utleiemaskiner) Side 13 av 13

14 TILTAKSKORT BRANN I INSTITUSJON Beskrivelse av uønsket hendelse Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Brann og røykskade i institusjon der det oppholder seg personer Pasienter evakuering til andre kommunale institusjoner, Kurbad og pårørende Øvelser ved institusjonene, øvelse av evakuering for personell i institusjonene. Enkelte øvelser kjøres i samarbeid med brannmannskapene. Det er gjennomført sprinkling i slike bygninger. Nødlys og brannvarslingsanlegg er montert nødlys varer i tre timer. Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Pr Omdirigering av arbeidskraft. Informasjon/kontakt til pårørende Side 14 av 14

15 TILTAKSKORT BRUDD PÅ VEGSAMBAND Beskrivelse av uønsket hendelse Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Pr Ras eller flom som har gitt veibrudd over 24 timer Deler av bebyggelsen mister veisamband. Pleietrengende som bor hjemme får ikke sin hjelp, lege kommer ikke til heimen. Skolerute må legges om. Alternativ transport for personell og matvarer. Nødvendig forefallende vedlikehold av vei Opprette transporttjeneste på begge sider av veibruddet. Informasjon til berørte om varigheten av bruddet og hvilken bistand kommunen kan yte. Side 15 av 15

16 TILTAKSKORT ULYKKE MED BUSS ELLER JERNBANE Beskrivelse av uønsket hendelse Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Pr Ulykke med buss 15 personer mellom Teveldalen og Turifoss. Veisamband stengt på E14, stor innsatsgruppe må settes inn: Politi, brannvesen, ambulansetjenesten, legetjenesten, Sivilforsvaret Stjørdal, Brannvesen på Storlien og Norsk folkehjelp Meråker Samarbeidsavtale med Åre brannvesen (Storlien) førstehjelpsundervisning på brannmannskapene. Samøvelse med overnevnte innsatsgrupper. I samarbeid med skadestedsledelse vil det bli opprettet plasser hvor pårørende samles får å få nærmere informasjon. Det vil bli opprettet egen plass for presse. Side 16 av 16

17 TILTAKSKORT VED EPEDIMI Beskrivelse av uønsket hendelse Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Pr Vannforurensning ved Meråker vannverk Alle helseinstitusjoner / storkjøkken og skolene blir berørt. Barnehager og skoler stenges. Fravær fra arbeidsplasser kan påreknes, sterk forverring i helsetilstanden. Mangel på arbeidskraft til primæroppgaver Vannforsyning på større anlegg (over 20 husstander) er underlagt systematisk prøvetaking av mattilsynet. Kommunen har flere vannverk Utkjøring av drikkevann fra Kopperå vannverk med kommunen tankbil til institusjoner og faste plasser som det vil bli informert om. Det vil bli arbeidet med kartlegging av årsak i samarbeid med helseleder og mattilsynet. Side 17 av 17

18 TILTAKSKORT VED FLYKRASJ Beskrivelse av uønsket hendelse Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Havari av fly innenfor Meråker kommunes grense. Politimester og hovedredningssentralen på Sola involveres. Kommunens kriseledelse settes. Påtrykk fra media og pårørende. Innsatsgrupper fra politi, brannvesen, ambulansetjenesten, katastrofeteam sykehuset, legetjeneste og helsetjeneste (beredskapsliste)sivilforsvaret Stjørdal, Brannvesen på Storlien og Norsk folkehjelp settes i arbeid. Øvelse på ulykkessted med overnevnte grupper er gjennomført i Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Rev Kommunens kriseledelse settes. Informasjon. Ta kontakt med lokalkjente folk i samråd med LRS Side 18 av 18

19 TILTAKSKORT LUFT OG/ELLER VANNFORURENSNING Beskrivelse av uønsket hendelse Tankbilvelt ved Hernes/Brenna i nedslagsfeltet til vannkildei Brenna Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Pr Rev. Nov.04 Stor fare for grunnvannsforekomsten blir forurenset. (Rask innsats kan hindre langtidsvirkning) Vanntilførsel fra Brenna til Kopperå stenges. I planen skal tankbil for brannvesen brukes for utkjøring av rent drikkevann. Vakt på kommunaltenkiske anlegg iverksetter nødvendige tiltak. Vakta tar kontakt med entreprenør og rekvirerer gravemaskin /oumer/lastebiler for bortkjøring av toppdekke der uhellet har skjedd. Masse deponeres nedstrøms alle vannkilder. Informasjon til abonnentene som er berørt. Side 19 av 19

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE O1.05.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT... 3 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.2 BEREDSKAPSRÅD... 4 1.3 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON... 5 1.4 STØTTEAPPARAT

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Kriseplan for Marnardal kommune

Kriseplan for Marnardal kommune Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 1 Kriseplan for Marnardal kommune Utarbeidet mai 1995 Sist revidert 11.04.11 Plan for kriseledelse Informasjonsplan Plan for evakuering/innkvartering Lister: Varslingslister

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

Evakueringsplan for Steinkjer sentrum

Evakueringsplan for Steinkjer sentrum Evakueringsplan for Steinkjer sentrum Roald Steinmo 23.5.2012 Innhold 1. Oppdrag/forankring... 4 2. Hensikten med evakueringsplanen... 4 3. Organisering av arbeidet... 4 4. Scenario:... 5 5. Hvem og hva

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Helseberedskapsplan. Stange kommune

Helseberedskapsplan. Stange kommune Helseberedskapsplan Stange kommune Plan for helsemessig og sosial beredskap Versjon 1.0 Arkivsaksnr. 03/02890 Initialer Dato Skrevet av HRB 19.11.04 Høring nov. 2004 Godkjent av februar 2005 kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

1. INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING 2.1 Målsetting 2.2 Definisjoner 2.3 Kommunal beredskapsledelse 3. VARSLING OG INNKALLING 3.1 Varsling av den kommunale beredskapsledelse 3.1.1 Støttefunksjoner 3.1.2

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer