MERÅKER KOMMUNE. Sentraladministrasjonen. REV (etter kriseøvelse) Varslingsplan revidert /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERÅKER KOMMUNE. Sentraladministrasjonen. REV. 011108 (etter kriseøvelse) Varslingsplan revidert 10.11.11 2008/1094-4 07.10.2008."

Transkript

1 MERÅKER KOMMUNE Sentraladministrasjonen Rådmannskontoret Sak nr: Dato: 2008/ REV (etter kriseøvelse) Varslingsplan revidert

2 INNNHOLD Plan for håndtering av ulykker/uønskede hendelser og etablering av kriseledelse i Meråker kommune. Organisering av arbeidet 1 Analyse 1 Oversikt - Uønskede/kritiske situasjoner 3 Varslingsplan 5 Tiltaksplan for spesielle hendelser 6 Kriseledelse instruks for etablering 7 Eksisterende kriseplaner 8 Informasjonsplan 9 Evakueringsplan 10 Ajourhold rullering 11 Tiltakskort for spesielle hendelser (vedlegg )

3 Meråker kommune Sentraladministrasjonen Gjennom fylkesmannens beredskapsavdeling er det kommet pålegg fra Direktoratet for sivilt beredskap til kommunen om å foreta en risiko- og sårbarhetsanalyse, som innbefatter blant annet kartlegging av uønskede hendelser som kan skje i fred, krise og krig. Bakgrunnen for arbeidet er å lage planer slik at vi best skal kunne håndtere ekstraordinære situasjoner, hvor det ordinære redningsapparat eller det øvrige hjelpeapparat ikke strekker til, slik at omfanget og skade blir redusert mest mulig. 1. Organisering av arbeidet. Formannskapet nedsatte en styringsgruppe med følgende sammensetning for å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse for Meråker kommune. Ordfører Ass. rådmann Sektorsjef for kommunal utvikling Sektorsjef for pleie omsorg og sosial Sekretær og koordinator er personalleder Styringsgruppa oppnevnte sektorsjefene til å utarbeide et forarbeid til risiko- og sårbarhetsanalysen samt å koordinere planene for internkontroll. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal inngår i kommunens beredskapsplan. De forskjellige etater skal utarbeide sine egne beredskapsplaner. 2. Analyse I analysearbeidet har en tatt for seg følgende momenter: 2.1 Uønskede hendelser 2.2 Årsaker 2.3 Sannsynlighet 2.4 Konsekvenser 2.5 Ansvarlig for tiltak I tillegg er utarbeidet varslingsplan og forslag til forebyggende tiltak: 2.6 Varslingsplan 2.7 Tiltak 2.1 Uønskede hendelser. Med uønskede hendelser menes hendelser som representerer en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier, og/eller samfunnsmessige funksjoner.

4 2.2 Årsaker. Det er viktig å kartlegge mulige årsaker til hendelser. Det kan være enkeltstående risikomomenter, eller en kombinasjon av ulike forhold. Eks. menneskelig svikt, teknisk svikt, eller ytre påvirkning. 2.3 Sannsynligheten for at hendelsen vil skje settes opp i 4 kategorier. Nedenfor er satt opp skjema over rangering etter forventet frekvens Nr Begrep: Frekvens: 1. Lite sannsynlig Mindre enn en gang hver 50. år 2. Mindre sannsynlig Mellom en gang hver 10. år og en gang hver 50. år 3. Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hver 10. år 4. Meget sannsynlig Mer enn en gang hvert år Nummerering fra (1) til (4) samt begrep finner en igjen under sannsynlighet i skjemaene. 2.4 Konsekvenser. Konsekvensklassifisering for aktuelle hendelser er rangert etter forventet skadeomfang. I nedenstående skjema er gruppering av hendelser foretatt etter forventet skadeomfang med hensyn til mennesker, miljø og økonomiske verdier. Nr Begrep Mennesker: Miljø Økonomiske verdier: (1) Ufarlig Inger personskader Ingen miljøskader Skader opp til kr 1 mill (2) En viss fare Få og små Mindre miljøskader Skader opp til kr 3 mill personskader (3) Kritisk Få, men alvorlige Omfattende skader Skader opp til kr 6 mill personskader på miljøet (4) Farlig Opp til 5 døde/ opp til15 alvorlig skadde/ opp til 25 evakuerte Alvorlig skader på miljøet Skader opp til kr 20 mill. (5) Katastrofalt Over 5 døde/ over15 alvorlig skadde over 25 evakuerte Svært alvorlige og langvarig skader på miljøet Skader over Begrep og nummerering finner en igjen under konsekvens i skjemaene. kr 20 mill. 2.5 Ansvarlig for tiltak. For hver hendelse er det satt opp de som er ansvarlig for at tiltak blir satt i gang. Som regel vil flere instanser være inne i bildet, og det er en klar forutsetning at det samarbeides på tvers av faggrupper. I skjemaene er det kun satt opp hovedansvarlige, mens det i bakenforliggende forklaring er nærmere redegjort for prosedyrer etc 2.6 Varslingsplan. Det er utarbeidet liste over ansvarshavende med reserver for de enkelte objekter, med arbeidssted og telefon på arbeid og privat. Det er dessuten laget egen varslingsplan. 2.7 Tiltak. Som en del av analysearbeidet er det sett på mulige tiltak for å redusere risiko- og sårbarhetsforhold. Risikoreduserende tiltak kan være: Side 4 av 4

5 -forebyggende -skadebegrensende Detter er viktig at planen rulleres jevnlig for å fange opp hvilke hendelser som kan være aktuelt å bringe inn i plane 3. Oversikt - Uønskede/kritiske hendelser De forskjellige hendelser som inngår i planforslaget er bearbeidet skjematiske: Skjemaet I viser hendelser som kan skje, årsak, sannsynlighet, konsekvens, og hvem som er ansvarlig for eventuelle tiltak. Skjema II viser hendelser, forebyggende tiltak, ansvarlig for videre oppfølging av forebyggende tiltak, og ansvarlige for videre oppfølging av skadebegrensende tiltak. Det forutsettes at den som er ansvarlig for videre oppfølging, også er ansvarlig for at nødvendige detaljplaner blir utarbeidet. Dette gjelder både for forebyggende- og skade-begrensende tiltak. Side 5 av 5

6 4. Varslingsplan 4.1 Ordfører/rådmann eventuelt lensmannen avgjør om ulykken/hendelsen er av så alvorlig karakter at varslingsplanen skal tre i kraft, og om førsteinnsatsens størrelse. 4.2 Brannsjefen i Meråker tlf (nødtelefon 110) varsles, og gis instruks om videre varsling av ansvarlige for videre oppfølging 4.3 Oppstilling over ansvarlige for videre oppfølging: Stilling/tittel/navn Arbeidssted Tlf. arb. Tlf.privat Mobiltelefon Ordfører B. Langsåvold Rådhuset Varaordfører B. Aasvold Rådmann H. Vinje Rådhuset Sektorsjef A. Moen Rådhuset Legekontoret dag Legekontoret B.K. G.Gomo Legevakt Nord-Trøndelag elverk 04700/04702 Brannsjef Overrein Rådhuset Sektorsjef Warø Rådhuset Sektorsjef Johansen Rådhuset Kommunelege I Legekontoret /04 Lensmann O.M. Horten Næringsbygget Regional vegtrafikksentral Trondheim egne rutiner Landbrukssjef M. Graftås Rådhuset Sokneprest Smørvik Miljøkonsulent S. Funderud Rådhuset Heimevernet J. Myhre Meråker skole Sivilforsvaret Politimester i N-Tr.lag Operasjonssent Evt t alle dager Norsk Folkehjelp T.Krogstad Side 6 av 6

7 Det et utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for i Meråker kommune. Følgende 7 ulykker/hendelser er etter utført risiko- og sårbarhetsanalyse gitt 1. prioritet og det er utarbeidet tiltakskort for disse. 1. Strømbrudd på vannforsyning til Kopperå 2. Brann i institusjon 3. Brudd på vegsamband 4. Ulykke med buss eller jernbane 5. Epidemi 6. Flykrasj 7. Luft og /eller vannforurensning Hensikten med slike registreringer er at kommunens ledelse skal være oppmerksom på disse risikosituasjoner, og skal være forberedt på å kunne iverksette tiltak og prosedyrer hvis ulykken skulle være ute. En godt fungerende kriseledelse vil med bakgrunn i denne planen også kunne håndtere andre ulykker og uønskede hendelser som måtte inntreffe. Side 7 av 7

8 Ved omfattende ulykke, katastrofe eller hendelse, beslutter ordføreren/rådmannen at kriseledelse etableres i kommunen. Deltakende personer: Ordfører - informasjon utad, ta beslutninger om å iverksette tiltak Rådmann - informasjon utad, ta beslutninger om å iverksette tiltak, koordinering, - gi melding til operasjonsledelse ved Nord-Trøndelag politidistrikt tlf /02800 Personalleder - loggføring innmeldte behov/ iverksatte tiltak, gi rapport til Fylkesmannen - innhente bistand for å svare på telefoner (mobiltelefoner) Sektorsjef for helse, pleie, omsorg - innhente info fra sektoren, prioritere brukes av sektorens ressurser - utarbeide grunnlag for info til ordfører Sektorsjef skole, oppvekst og kultur - innhente info fra sektoren, prioritere brukes av sektorens ressurser - utarbeide grunnlag for info til ordfører Sektorsjef kommunal utvikling - innhente info fra sektoren, holde kontakt med skadested. Støtteapparat for kriseledelsen - Liv Olsen for etablering av infotjensten m.m. Infotjenesten ved rådhuset med avløsere (her må det min. være 4 personer) - betjene sentralbord, evt. andre telefoner, informasjon ut etter skriftlig beskjed fra kriseledelsen. Holde forbindelsen mellom kriseledelse og infotjenesten, (budbringer) IKT-konsulenter - Opprette eget nummer for pårørendetelefon - Ansvarlig for at det blir lagt inn opplysninger på hjemmesiden(standardmelding) - opplegg for telefoni og edb - oppkobling til gruppe i sentralbordet Vaktmestere - Holde oversikt med lokaler/bygninger som blir brukt. I tillegg avhengig av hendelse: Lensmann tlf 02800/ HV.områdeskjef / Folkehjelp tlf Sivilforsvaret tlf Sokneprest tlf: NTE tlf 07400/ Side 8 av 8

9 Fullmakter for kriseledelse ble vedtatt i kommunestyret sak 50/00 1. Kommunestyre delegerer til ordfører/rådmann å etablere kriseledelsen ved større uhell/kriser. 2. Kommunestyret gir ordfører/rådmann fullmakt til å bruke økonomiske virkemidler ut over vedtatt budsjett, innkalle ekstra personell, gjøre bruk av overtid og gjøre div. innkjøp, dersom kriseledelsen blir etablert. Øvre beløpsgrense for forpliktelser som kan pådras kommunen settes til kr.4 mill. 3. Kriseledelsen etableres på rådhuset alternativt på Meråker skole. Oppgaver til kriseledelsen: 1. Innhente opplysninger fra sektorene om situasjonen. 2. Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier. 3. Prioritere bruken av ressurser fra kommunens side. 4. Holde kontakt med skadestedsledelsen (lensmann/politi). 5. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen og media. Det skal utarbeides skriftlig informasjon fortløpende til informasjonstjenesten i kommunen. 6. Gi rapport om situasjonen til Fylkesmannen. Når en ulykke blir meldt til rådmann/ordfører og det blir satt en kriseledelse MÅ de ringe Operasjonsledelsen i Nord-Trøndelag tlf / for å gi beskjed om at en kriseledelse er satt og hvilke tlf.nr som kriseledelsen har. EKSISTERENDE KRISEPLANER I MERÅKER KOMMUNE Sektor for skole oppvekst og kultur: Beredskapsplan ved ulykker og dødsfall Sektor for helse, pleie og omsorg: Helsemessig og sosial beredskap Smittevernplan Atomberedskap Sektor for kommunal utvikling: Beredskap for vann Brannordning Side 9 av 9

10 Informasjonsansvarlig Leder: ordfører/sentralbord nestleder: rådmann Informasjonskontor Sted: Ordførerkontor evt. annet Telefon: Telefax: Utstyr: Datautstyr- skriver - kopimaskin Oppgaver 1. Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere videre. 2. Gi informasjon til befolkningen om situasjonen. 3. Informere om farlige situasjoner kan oppstå og bidra til at ytterligere skader unngås. 4. Informere om helsem. og sosiale forhold, vareomsetning, energi, kommunikasjon osv. 5. Informere egne ansatte Informasjon som skal gis ut SKAL komme skriftlig fra kriseledelsen. Signert av ordfører eller rådmann. Infotjenesten ved rådhuset med avløsere gir informasjon ut som er gitt fra kriseledelsen. Setter over telefoner til kriseledelse. I tillegg til de 4 personer der kan 1 fra sektor helse, pleie og omsorg tilkalles. Disse holder også orden og informasjon til presserom. Presserom opprettes i møterom Fjergen, evt. annet Media Meråkerposten, 7530 MERÅKER tlf / Stjørdalens Blad, 7500 Stjørdal. tlf NRK Nord-Trødelag tlf NRK Trøndelag tlf Alternativ måter å informere på Via postkasse Via skoler, info til elever Infomøter i Samfunnshuset/ Meråkerhallen Ved høyttalerbil Ved plakatoppslag, løpesedler Hjemmebesøk E-post Interne Side 10 av 10

11 Ved en evt. evakuering blir lensmann varslet fra LRS. Lensmannen foretar varsling til den enkelte og sørger også for transport. Her kan det bli aktuelt at kommunen stiller med biler. Kommunen får liste over hvem som er evakuert. Det må presiseres fra lensmann at ALLE henvender seg til samfunnshuset i Meråker eller etter nærmere beskjed av lensmann for registrering. Varsling fra lensmann til rådmann/ordfører. Disse kontakter og gir beskjed videre til: K.Krogstad, G. Nicolausson som varsler alle som skal til Samfunnshuset, Rune Frengen og Liv Olsen Kommunen etablerer oppmøtested for evakuerte i Meråker Samfunnshus. (nøkler fåes ved henv. hos G. Underhaug mtlf og Ø. Slungård mtlf / natt Navneliste over hvem som evakueres kommer fra lensmannen. Avkryssing etterhvert som de kommer. Skulle noen mangle tas kontakt med lensmannen om dette. Mannskap til Samfunnshuset: Tlf-nummer etter arbeidstid: Kitty Krogstad tlf henter nøkler til Samfunnshuset Gunnar Nicolausson tlf ansvar for at navneliste fra lensmann foreligger og avkryssing Britt M. Moeng tlf vurderer evt. flere personer til Samfunnshuset Anne K. B: Øien tlf Det føres oversikt over hvor den enkelte drar hvis de har noen de kan være hos. Rune Frengen tlf for kobling av telefoner til ordførerkontoret og gruppekobling av telefoner i sentralbord.. All informasjon som skal gis ut går fra rådhuset. Sentralbordet bemannes opp og de overfører telefoner til ordførerkontoret (evt. annet) der kriseledelsen etableres. Wenche Atnedal lærer opp sentralbordbemanningen i overflytting /innhenting telefoner. Liv Olsen leder info/sentralbordtjenensten. Arild Moen tlf Grete Underhaug tlf Bård Langsåvold tlf / Henrik Vinje tlf / Inge Falstad tlf / Egil Haugbjørg tlf / Tlf. Meråker Taxi , Nettbuss Stjørdal tlf Gjemse Buss tlf / Side 11 av 11

12 AJORUHOLD RULLERING De ulike planer for sektorene rulleres til forskjellige tider. Det gis melding til sektorene om rullering av sektorplanene. Innen 1. sept. annenhver år skal planansvarlig for Kriseplan for Meråker (personalleder) påse at kriseplan med vedlegg rulleres for Meråker kommune og utformes i henhold til dagens situasjon og aktivitet. Det planverk som blir berørt av oppstått krise og eller øvelser skal umiddelbart gjennomgås av ansvarlig for planverket evt. i samarbeid med berørte parter. Ved store avvik mellom plan og faktisk gjennomføring skal planen korrigeres i henhold til det framkomne. REVIDERING AV KRISEPLAN FOR MERÅKER KOMMUNE Revidering av kriseplan gjøres 2.hvert år, første gang innen Side 12 av 12

13 TILTAKSKORT STRØMBRUDD PÅ VANNFORSKYNING TIL KOPPERÅ Beskrivelse av uønsket hendelse Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Strømbrudd timer, og over dette. Ca 10 abonnenter vest for Kopperå mister drikkevannsforsyningen. I planen skal tankbil for brannvesen brukes for utkjøring av rent drikkevann. Vakt på kommunaltekniske anlegg iverksetter nødvendige tiltak. Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Pr Ingen tiltak ut over det som er nevnt, hvis hendelsen varer mellom 24 til 48 timer. Ved strømbrudd som overstiger dette skal ledelsen i kommunen skaffe strømaggregat for Hernes grunnvannsbrønn, Kopperåveien pumpestasjon og Kontordammen punpestasjon. 3stk a 3 kw ( Selmer maskinutleie og Proff utleiemaskiner) Side 13 av 13

14 TILTAKSKORT BRANN I INSTITUSJON Beskrivelse av uønsket hendelse Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Brann og røykskade i institusjon der det oppholder seg personer Pasienter evakuering til andre kommunale institusjoner, Kurbad og pårørende Øvelser ved institusjonene, øvelse av evakuering for personell i institusjonene. Enkelte øvelser kjøres i samarbeid med brannmannskapene. Det er gjennomført sprinkling i slike bygninger. Nødlys og brannvarslingsanlegg er montert nødlys varer i tre timer. Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Pr Omdirigering av arbeidskraft. Informasjon/kontakt til pårørende Side 14 av 14

15 TILTAKSKORT BRUDD PÅ VEGSAMBAND Beskrivelse av uønsket hendelse Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Pr Ras eller flom som har gitt veibrudd over 24 timer Deler av bebyggelsen mister veisamband. Pleietrengende som bor hjemme får ikke sin hjelp, lege kommer ikke til heimen. Skolerute må legges om. Alternativ transport for personell og matvarer. Nødvendig forefallende vedlikehold av vei Opprette transporttjeneste på begge sider av veibruddet. Informasjon til berørte om varigheten av bruddet og hvilken bistand kommunen kan yte. Side 15 av 15

16 TILTAKSKORT ULYKKE MED BUSS ELLER JERNBANE Beskrivelse av uønsket hendelse Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Pr Ulykke med buss 15 personer mellom Teveldalen og Turifoss. Veisamband stengt på E14, stor innsatsgruppe må settes inn: Politi, brannvesen, ambulansetjenesten, legetjenesten, Sivilforsvaret Stjørdal, Brannvesen på Storlien og Norsk folkehjelp Meråker Samarbeidsavtale med Åre brannvesen (Storlien) førstehjelpsundervisning på brannmannskapene. Samøvelse med overnevnte innsatsgrupper. I samarbeid med skadestedsledelse vil det bli opprettet plasser hvor pårørende samles får å få nærmere informasjon. Det vil bli opprettet egen plass for presse. Side 16 av 16

17 TILTAKSKORT VED EPEDIMI Beskrivelse av uønsket hendelse Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Pr Vannforurensning ved Meråker vannverk Alle helseinstitusjoner / storkjøkken og skolene blir berørt. Barnehager og skoler stenges. Fravær fra arbeidsplasser kan påreknes, sterk forverring i helsetilstanden. Mangel på arbeidskraft til primæroppgaver Vannforsyning på større anlegg (over 20 husstander) er underlagt systematisk prøvetaking av mattilsynet. Kommunen har flere vannverk Utkjøring av drikkevann fra Kopperå vannverk med kommunen tankbil til institusjoner og faste plasser som det vil bli informert om. Det vil bli arbeidet med kartlegging av årsak i samarbeid med helseleder og mattilsynet. Side 17 av 17

18 TILTAKSKORT VED FLYKRASJ Beskrivelse av uønsket hendelse Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Havari av fly innenfor Meråker kommunes grense. Politimester og hovedredningssentralen på Sola involveres. Kommunens kriseledelse settes. Påtrykk fra media og pårørende. Innsatsgrupper fra politi, brannvesen, ambulansetjenesten, katastrofeteam sykehuset, legetjeneste og helsetjeneste (beredskapsliste)sivilforsvaret Stjørdal, Brannvesen på Storlien og Norsk folkehjelp settes i arbeid. Øvelse på ulykkessted med overnevnte grupper er gjennomført i Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Rev Kommunens kriseledelse settes. Informasjon. Ta kontakt med lokalkjente folk i samråd med LRS Side 18 av 18

19 TILTAKSKORT LUFT OG/ELLER VANNFORURENSNING Beskrivelse av uønsket hendelse Tankbilvelt ved Hernes/Brenna i nedslagsfeltet til vannkildei Brenna Konsekvenser ved at hendelsen skjer Hvilke forberedelser er gjort i kommunen? Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette hvis den uønskede hendelsen skjer? Pr Rev. Nov.04 Stor fare for grunnvannsforekomsten blir forurenset. (Rask innsats kan hindre langtidsvirkning) Vanntilførsel fra Brenna til Kopperå stenges. I planen skal tankbil for brannvesen brukes for utkjøring av rent drikkevann. Vakt på kommunaltenkiske anlegg iverksetter nødvendige tiltak. Vakta tar kontakt med entreprenør og rekvirerer gravemaskin /oumer/lastebiler for bortkjøring av toppdekke der uhellet har skjedd. Masse deponeres nedstrøms alle vannkilder. Informasjon til abonnentene som er berørt. Side 19 av 19

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Beredskapsplan for ytre miljø

Beredskapsplan for ytre miljø Vedlegg E.9 Beredskapsplan for ytre miljø Håndtering av miljøskadelige hendelser HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Evenes kommune. Plan for kommunal atomberedskap

Evenes kommune. Plan for kommunal atomberedskap Evenes kommune Plan for kommunal atomberedskap Innholdsfortegnelse 3.1 PLANENS FORMÅL... 3 Lovhjemmel... 3 3.2 KILDER TIL ULYKKER... 3 3.3 ATOMBEREDSKAPEN OG DET KOMMUNALE KRISEAPPARATET 4 Ansvarsnivåer...

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Beredskapsøvelser - vannverk. Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten

Beredskapsøvelser - vannverk. Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten Beredskapsøvelser - vannverk Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten Beredskapsarbeid i Mattilsynet Mattilsynet skal ha beredskap innen: - eget forvaltningsområde - sivil beredskap

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Samarbeid med lokalt brannvesen

Samarbeid med lokalt brannvesen Samarbeid med lokalt brannvesen Bergen lufthavn Flesland Einar Hermansen Fagkoordinator brann og redningstjenesten CTIF konferanse Gardermoen 27.01.2011 Innledning Bergen brannvesen en naturlig samarbeidspartner

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole

Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole ajour pr. 11. november 2009 1 Innhold: 1. Mandat 2. Ansvarsdeling 3. Beredskapsplan i Byrådsavdeling for barnehage og skole 4. Informasjonsplan

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Disposisjon - Foreløpige resultater av tilsynskampanje ledningsnett vannverk 2012 - ROS-analyse

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Vår dato: 06.04.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/6588- Jan Kåre Fredheim 10997/2016 Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Overordnet risiko-

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Overordnet beredskapsplan Averøy kommune. Revidert september 2016

Overordnet beredskapsplan Averøy kommune. Revidert september 2016 Overordnet beredskapsplan Averøy kommune Revidert september 2016 Averøy kommune skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal ha en overordnet beredskapsplan, men utgangspunkt i helhetlig

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Regelverk styrende for beredskap Matloven Drikkevannsforskriften med veileder

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN RENOVASJON Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 HORTEN KOMMUNE Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 Generell beredskapsplan for Horten kommune angir hovedprinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Videre gis det

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap 2016 Planen er vedtatt 11.11.2015 Planen er revidert februar 2016 Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 Ålen Tlf. 72 41 76 00 epost@holtalen.kommune.no POLITISKE VEDTAK Planprosessen

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type.

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type. ROS ROS/Fareanalyse drikkevannsforskriften Innbyggerne i bygda Hjøllo i Odda i Hordaland er uten veiforbindelse etter at en bru har rast sammen. Også fem hus er tatt av flommen i Odda. I Flåm i Sogn og

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

Erfaringer fra flommen 2013 Samfunnsikkerhet i Nord Trøndelag Snåsa 22. august 2013 Rune Støstad

Erfaringer fra flommen 2013 Samfunnsikkerhet i Nord Trøndelag Snåsa 22. august 2013 Rune Støstad Erfaringer fra flommen 2013 Samfunnsikkerhet i Nord Trøndelag Snåsa 22. august 2013 Rune Støstad - Midt i Peer Gynts rike - Rune Støstad Nord-Fron kommune Utdanning Journalistikk Høgskulen i Volda Master

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Oppdatert 17. november 2011 1. Bakgrunn Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Er en del av kommunens krise- og beredskapsgruppe. Se navneliste for hovedfunksjoner, vedlegg nr. 2.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer