Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole"

Transkript

1 Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole ajour pr. 11. november

2 Innhold: 1. Mandat 2. Ansvarsdeling 3. Beredskapsplan i Byrådsavdeling for barnehage og skole 4. Informasjonsplan for beredskapsledelsen 5. Risiko- og sårbarhetsanalyse med tiltaksplaner i byrådsavdelingen 6. Risiko- og sårbarhetsanalyser på tjenestested 7. Ansattes oppgaver i krise 8. Tjenestesteders beredskapsansvar 9. Telefonlister 10. Vedlegg 2

3 BEREDSKAPSPLAN 1. Mandat: Bergen bystyre har i vedtak av 5. juni 2000 og 7. mai 2001 fastlagt de overordnede retningslinjene for beredskap i Bergen kommune (jfr. Bk-sak nr /108): Beredskapsplan for Bergen kommune versjon II: Del A: Plan for beredskap i fredstid - Organisering, ansvar og utfordringer. Del B: Overordnet kriseplan for Bergen kommune. Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole er underordnet og en del av den overordnede beredskapsplanen for Bergen kommune. 2. Ansvarsdeling Om forholdet til byrådsavdelingene står det i den overordnede beredskaps- og kriseplanen: Enhver krisesituasjon skal alltid forsøkes løst på lavest organisatorisk nivå. Den enkelte resultatenhet er derfor ansvarlig for å arbeide aktivt for å kunne håndtere situasjonen innenfor eget ansvarsområde All varsling til kommunens sentrale krisestab skjer til kommunens vaktsentral på Grønneviksøren (kalt Vaktsentralen) tlf / Vaktsentralen varsler vakthavende administrasjonsleder og beredskapssjef Den enkelte resultatenhet har ansvaret inntil byrådsavdeling for barnehage og skole anmoder om at ansvaret overtaes av den sentrale kriseledelse eller til resultatenhet er meddelt av den sentrale kriseledelse om at ansvaret er overtatt sentralt. Resultatenhet varsler alltid kommunens kriseledelse umiddelbart når en situasjon oppstår slik det er beskrevet i punkt 3 nedenfor. Den enkelte resultatenhet har eget beredskapsplanverk. Krisesituasjonen håndteres alltid sentralt når krisen berører områder som IKKE er en del av resultatenhetens ordinære ansvarsområde, så som akutt forurensing til sjøs, til vanns og til lands, vann, avløp og veg. Berørt resultatenhet vil imidlertid kunne bli anmodet om bistand. 3. Beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole 3.1. Beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole består av kommunaldirektør, fagdirektør for barnehage og skole, administrasjonssjef, personalleder, seksjonsleder for skole og seksjonsleder for barnehage Beredskapsledelsen skal ha ansvaret for at adekvate tiltak og tjenester blir satt i verk ved større hendelser som ikke kan takles på det enkelte tjenstested Beredskapsledelsen skal fremme prosesser hvor det utvikles tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper Beredskapsledelsen skal legge til rette for oppfølging av personell som har vært involvert i kriser Beredskapsledelsen skal sørge for at alle tjenestesteder har en lokal beredskap ved kriser Beredskapsledelsen har samme delegerte myndighet som kommunaldirektøren har til daglig. I tillegg kommer de alminnelige reglene om nødrett Kommunaldirektøren leder beredskapsledelsen og har den endelige 3

4 beslutningsmyndigheten. Ved kommunaldirektørens fravær trer fagdirektør for barnehage og skole inn i stedet. Dersom både kommunaldirektør og fagdirektør er fraværende, trer den i beredkapsledelsen som er tettest opp til problemet inn Navn og telefonnummer på faste medlemmer (sentral infomasjonsliste) i beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole: Navn/stilling Privat adresse Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon Kommunaldirektør Bønesheia Anne Marit Presterud 5152 Bønes Fagdirektør Odd Harald Øvre Krabbedalen Hundvin 5178 Loddefjord Administrasjonssjef Torstein Kråkenesveien 79, Johannessen 5152 Bønes Personalleder Øvre Korskirkealm Merete Davanger 10, 5017 Bergen Seksjonsleder skole Strandgaten Brita Instebø 5004 Bergen Seksjonsleder barnehage Marianne Boge Kanalveien 12, 5059 Bergen Ved behov kan beredskapsledelsen forsterke innsatsen med andre i byrådsavdelingen: 3.9 Beredskapsledelsen etablerer seg på møterom i 8. etg. i rådhuset Byrådsavdelingen avgir tre merkantile til beredskapsledelsen. Disse tre skal fordele seg slik: En møter hos kommunaldirektøren for loggføring og telefonvakt hos beredskapsledelsen, en bemanner ekspedisjonen og sentralbordet og en skal være disponibel for internlogistikk (mat/drikke), samt gi nødvendig bistand til utsending av infomasjon etc. 4. Informasjonsplan for beredskapsledelsen 4.1. Kommunaldirektør har det overordnede informasjonsansvar i Byrådsavdeling for barnehage og skole. Kommunaldirektør fordeler informasjonsoppgavene etter krisens art og størrelse. Ved alvorlige ulykker, dødsfall, brann o.l på en skole/institusjon o.l har rektor/styrer o.l. ved tjenestestedet normalt informasjonsansvaret utad i forhold til hva som blir gjort ved tjenestestedet i etterkant av krisen Byrådsavdeling for barnehage og skole sine lokaler i 8. etg i rådhuset er byrådsavdelingens beredskapslokale. Her skal presse og andre henvende seg og herfra skal pressemeldinger utleveres/utsendes. Ansvarlig: Informasjonsrådgiver Synnøve Aas tlf mobil Beredskapsledelsen skal ivareta følgende informasjonsoppgaver: a. Innhente opplysninger om situasjonen i Byrådsavdeling for barnehage og skole og informere videre til byrådet, presse og evnt. pårørende. b. Gi informasjon til befolkningen om situasjonen. c. Informere uten unødig spill av tid, men likevel slik at informasjonen er verifisert og kvalitetssikret. 4

5 4.4 Informasjonsliste Dersom ikke annet blir sagt av kommunaldirektør, skal alle som er inne på sentral informasjonsliste samt informasjonsrådgiver ha all informasjon som blir sendt ut: I tillegg skal berørte avdelinger/tjenestesteder informeres etter behov og situasjon. 5. Risiko- sårbarhetsanalyse med tiltaksplaner på byrådsavdelingsnivå Når det oppstår en krise, vil krisens art ofte være annerledes enn hva en på forhånd har øvet på. Målet med denne beredskapsplanen er ikke å være forberedt på alle tenkelige situasjoner, men gjennom forberedelse være bedre rustet til også å håndtere kriser en på forhånd ikke har tenkt kan skje. Beredskapsledelsen følger den malen som følger av de hendelser som er forberedt og tilpasser underveis. Pr. dato er det to hendelser som Byrådsavdeling for barnehage og skole bør være forberedt på å takle. Disse hendelsene har både sannsynlighet og konsekvens som tilsier at Byrådsavdeling for barnehage og skole bør være forberedt. Dersom andre større hendelser skulle inntreffe må byrådsavdelingen ta utgangspunkt i forberedelsene som er gjort ifht. disse hendelsene og utnytte overføringsverdien Større ulykke på tjenestested Hendelse: Større ulykke på tjenestested. Resultatenhetens oppgaver: Bistå politi, brannvesen m.m. med tilgjengelige ressurser. Eks. evakuering, informasjon, forsyninger, lokaler. Tiltaksplan: a) Kriseledelsen samles. b) Relevant personell varsles og samles. c) Relevante lokaler klargjøres. d) Opprette samband med redningsledelse og Bergen kommune (Byrådet). e) Informasjon formidles til presse, foresatte, ansatte o.a Større brann tjenestested Hendelse: Brann idrettsanlegg/skole eller barnehage. Resultatenhetens oppgaver: Iverksette evakuering i henhold til egen plan, krisepsykiatri, informasjon, oversikt over berørte/evakuerte. Tiltaksplan: 5

6 a) Kriseledelsen samles. b) Samband opprettes med skadested. c) Relevant personell varsles og samles. d) Relevante evakueringslokaler klargjøres (skoler etc.) e) Registrering av evakuerte iverksettes (navnelister) f) Navnelister med evakuerte gjøres tilgjengelig for pårørende g) Informasjon formidles til presse, foresatte, ansatte o.a. 6. Risiko - sårbarhetsanalyse på tjenestestedsnivå Skoler og barnehager i Byrådsavdeling for barnehage og skole har utarbeidet rutiner for hvordan håndtere uønskede hendelser ved tjenestestedet. Spesielt gjelder dette ved brann, ulykke og dødsfall (barn/elev, pårørende, ansatt). Mens branninnstruksene på tjenestestedene bygger på lokale forhold, må rutiner ved ulykker og dødsfall hos barn/elev, pårørende eller ansatt bygge på noen felles retningslinjer Alvorlig ulykke med en elev på skolen Hendelse: En eller flere elever blir alvorlig skadet på eller utenfor skolen. Tjenestestedets oppgave: Yte førstehjelp, varsle ambulanse (tlf. 113), varsle foreldre/pårørende, følge opp vitner, ansatte og medelever umiddelbart etter ulykken og i tiden senere. Varsle beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole. Tiltaksplan: 1) Yte førstehjelp (frie luftveier, stanse blødninger, hindre sirkulasjonssvikt). 2) Varsle ambulanse/ lege ved å ringe ) Varsle rektor/styrer eller annen ansvarlig, som igjen varsler beredskapsledelsen i byrådsavdeling for barnehage og skole (særlig må beredskapsledelsen vite hvem som er blitt skadet). 4) Den som ytte førstehjelpen følger barnet til sykehus/lege (med ambulanse). 5) Beredskapsledelsen samles. 6) Rektor/styrer (eller annen ansvarlig) varsler pårørende/foresatte. NB: sjekk identitet. 7) Pårørende varsles kun om at det har vært en alvorlig ulykke og at barnet nå er på vei til XX. Det er kun leger som skal informere om skadens type, omfang eller utfall (f.eks. død). 8) Rektor/styrer varsler event. politiet. 9) Beredskapsledelsen varsler relevant støttepersonale (psykiatrisk personale, lege, pedagog), samler de og informerer. 10) Beredskapsledelsen har hovedansvaret for å varsle media og byrådet om at det har vært en alvorlig ulykke på x skole og hvor mange som er berørt/skadet (ingen detaljer om hendelsesforløpet ennå). 6

7 11) Skolen/barnehagen samler vitner og berørte på skolen. Søsken til forulykkede skal gis særlig oppmerksomhet, men skal ikke isoleres. 12) Rektor/styrer eller annen ansvarlig planlegger raskt videre oppfølging av både elever og ansatte i samarbeid med tilkalt støttepersonale og lærere. 13) Oppfølging iverksettes. 14) Rektor/styrer har kontakt med kommunaldirektør for klargjøring av hendelsesforløpet og videre informasjon til media, planlegging av videre oppfølging og informasjon til pårørende - eventuelt via nettsider. 15) Kommunaldirektør informerer presse, byråd og andre om hendelsesforløpet 16) Rektor/styrer informerer presse om oppfølging av ulykken på skolen/barnehagen Dødsfall ved skolen/barnehagen Hendelse: En elev eller lærer er død ved skolen/barnehagen. Tjenestestedets oppgave: Skape en verdig ramme rundt hendelsen og å gi barna/elever og lærere/ansatte muligheten til å dele sorgen i fellesskap. Tiltaksplan: Hvert tjenestested må vurdere ut fra situasjon og hendelse, men det gis her noen stikkord. - Flagget på halv stang. - Felles minnestund med minneord fra rektor/styrer og fra de som ønsker det, pårørende inviteres. - Bilde av barnet/eleven. - Klassevis/avdelingsvis samtale etter minnestunden om det som har skjedd og hvordan en bør forholde seg til pårørende (inkluderende) - Ta event. barnet/elevene med på råd om markeringen. - Lage fellesbok/elevbok med tegninger, hilsner, dikt ol. som overbringes barnet/eleven eller de pårørende Andre informasjonskilder som skoler/barnehager kan ha nytte av vedr større ulykker Bergen kommune har utarbeidet to brosjyrer - "Hvordan forholde seg til media når du er involvert i en krise" og "Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser" (denne brosjyren er laget i samarbeid med Senter for Krisespsykologi). Disse brosjyrene finner du her: Utdanningsdirektoratet har etter tidligere katastrofer og ulykker fått utarbeidet en del materiell som kan være til hjelp for barnehager og skoler. I tillegg har Utdanningsdirektoratet også fått utarbeidet en veileder om skolens forebygging og beredskap for vold og trusler om 7

8 vold. Alt materiellet finnes på denne nettsiden: Udir.no - Alvorlige hendelser i skolen 7. Ansattes oppgaver i krise Alle ansatte i Byrådsavdeling for barnehage og skole må være forberedt på å utføre annet arbeid ved kriser. Alt etter hva situasjonen krever må byrådsavdeling for barnehage og skole kunne bruke sin arbeidsstyrke til ekstraordinært arbeid og overtid for å løse krisen. Så langt det lar seg gjøre skal de ordinære ledelseslinjene følges også i krise. 8. Tjenestesteders beredskapsansvar Alle tjenestesteder skal ha tenkt gjennom hvilke hendelser som med rimelig sannsynlighet og stor konsekvens kan inntreffe på det enkelte tjenestested. Tjenestestedsleder må selv vurdere om det skal lages en lokal handlingsplan for de enkelte aktuelle hendelser. Alle tjenestesteder må ha en kopi av Byrådsavdeling for barnehage og skole og kommunens beredskapsplan lett tilgjengelig. 9. Telefonlister For telefonliste over ansatte i Byrådsavdeling for barnehage og skole og resultatenhetsledere viser vi til kommunens nettportal. Navn på enhet søkes frem ved å skrive i søkefeltet. Deretter kan man klikke seg videre til leders visittkort. Det er særdeles viktig at alle ledere og ansatte i kommunen ligger registrert med korrekte data i det lille programmet "Personlig Info" som alle har fast installert i sin dataprofil på PC'en. Dette kommer man frem til ved å klikke på startknappen og deretter klikke seg videre via dette ikonet: Personlig Info.lnk. Det er den enkelte medarbeiders eget ansvar å kontrollere at opplysninger om seg selv til enhver tid er riktige. Endringer kan gjøres av den ansatte selv og lagres i programvinduet man kommer inn i. Også privattelefon bør skrives inn. 10. Vedlegg - Loggark som kan kopieres i ønsket antall. - Mal for pressemelding. 8

9 Logg for kriseledelse Byrådsavdeling for barnehage og skole: Kommunaldirektør (el. fungerende) navn: Hendelse: Loggark nr. _ Dato: Tid: Hendelse: Alle inn og utgående meldinger, telefoner og lignende skal registreres med tid og fra/til hvem. Innholdet i meldingen skal kort refereres etter samråd med kommunaldirektør. 9

10 Pressemelding - tittel fra kriseledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato/tid for utsending: Melding (hva har skjedd, hvor har det skjedd, når skjedde det, hva skjer videre og tid for neste pressemelding/konferanse): Kontaktperson for pressehenvendelser: Pressemelding skal uten tap av tid sendes til aktuelle instanser og media i henhold til kriseplanen. 10

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer