EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2003. av 1. september 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "23.11.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2003. av 1. september 2003"

Transkript

1 Nr. 58/155 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/ /EØS/58/23 av 1. september 2003 om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 med hensyn til dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/98 om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, 4) Det er nødvendig å fastsette fordelingen av resultatene for utarbeiding av statistikk over kredittinstitusjoner og pensjonskasser for å sikre at medlemsstatene legger fram sammenlignbare og harmoniserte statistiske opplysninger. under henvisning til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer( 1 ), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1668/2003( 2 ), særlig artikkel 12 nr. ii),v) og vii), og 5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet VEDTATT DENNE FORORDNING: ut fra følgende betraktninger: 1) I forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 ble det fastsatt en felles ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikk over strukturen, virksomheten, resultatene og konkurransedyktigheten til kredittinstitusjoner og pensjonskasser i Fellesskapet. 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/98( 3 ), endret ved forordning (EF) nr. 1614/2002( 4 ), omfatter dataseriene som skal oversendes med henblikk på gjennomføring av forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. I forbindelse med endringene i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2056/2002( 5 ) er det nødvendig å angi hvilke dataserier som skal oversendes, og hvilke endringer som skal gjøres i eksisterende serier. 3) Det er nødvendig å fastsette hvor ofte de supplerende statistikkene over miljøkostnader skal utarbeides. Det er nødvendig å fastsette første referanseår for utarbeiding av resultatene omhandlet i artikkel 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 2056/2002. Det er nødvendig å fastsette fordelingen av resultatene for utarbeiding av statistikk over miljøkostnader for å sikre at medlemsstatene legger fram sammenlignbare og harmoniserte statistiske opplysninger. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av , s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2004 av 23. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av , s. 18. ( 1 ) EFT L 14 av , s. 1. ( 2 ) EUT L 244 av , s. 32. ( 3 ) EFT L 344 av , s. 81. ( 4 ) EFT L 244 av , s. 7. ( 5 ) EFT L 317 av , s. 1. Artikkel 1 Vedlegget til forordning (EF) nr. 2701/98 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. Artikkel 2 Fordelingen av resultatene og første referanseår for utarbeiding av resultatene nevnt i artikkel 4, 8 og 9 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 for kjennetegnene oppført i avsnitt 4 i vedlegg 6 til nevnte forordning, er fastsatt i dataseriene i vedlegg II til denne forordning. Artikkel 3 Fordelingen av resultatene og første referanseår for utarbeiding av resultatene nevnt i artikkel 4, 8 og 9 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 for kjennetegnene oppført i avsnitt 4 i vedlegg 7 til nevnte forordning er fastsatt i dataseriene i vedlegg III til denne forordning. Artikkel 4 Medlemsstatene skal utarbeide seriene nevnt i artikkel 1 og 2 i denne forordning for data som gjelder referanseåret 2001 og påfølgende år for kjennetegn og i vedlegg 2 og for kjennetegnene oppført i avsnitt 4 i vedlegg 6 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97.

2 Nr. 58/156 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Medlemsstatene skal utarbeide dataseriene nevnt i artikkel 3 i denne forordning for data som gjelder referanseåret 2002 og påfølgende år for kjennetegnene oppført i avsnitt 4 i vedlegg 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Artikkel 5 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 1. september For Kommisjonen Pedro SOLBES MIRA Medlem av Kommisjonen

3 Nr. 58/157 VEDLEGG I I vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/98 gjøres følgende endringer: 1. Annen rad i tabellen for dataserie 1A erstattes med følgende rad: «Første referanseår 1995, unntatt NACE Rev. 1 næringshovedgruppe 65.1 og 65.2, næringsgruppe og næring for NACE Rev. 1 næringshovedgruppe 65.1 og kredittinstitusjonene som er gruppert under NACE Rev. 1 næringsgruppe for NACE Rev. 1 næringsgruppe 66.02» 2. Fjerde rad i tabellen for dataserie 1A erstattes med følgende rad: «Dekningsområde NACE Rev. 1 næringshovedområde C-K, unntatt næringshovedgruppe 65.2 og næring 67» 3. I fotnote 1 i femte rad i serie 1A tilføyes følgende punktum: «For næringshovedgruppe 65.1 og kredittinstitusjoner som er gruppert under næringsgruppe 65.22: skal ikke oversendes.» 4. Fotnote 2 i femte rad av serie 1A skal lyde: «For næringshovedgruppe 65.1, kredittinstitusjoner som er gruppert under næringsgruppe og næring 66: skal ikke oversendes» 5. Ny serie i oversiktstabellen for industri skal lyde: «2O Miljøkostnader fordelt etter størrelsesklasse (antall ansatte)» 6. Tabellen for dataserie 2B erstattes med følgende tabell: «Miljøkostander (etter miljøområde) for kjennetegn og , hvert tredje år for kjennetegn Dekningsområde NACE Rev. 1 næringshovedområde C-E (unntatt næring 37) Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 3: Investeringer i utstyr og anlegg til forurensningskontroll og hjelpemidler til forurensningsbekjempelse (hovedsakelig utstyr ved utslippspunktet) Investeringer i utstyr og anlegg i forbindelse med renere teknologi («integrert teknologi») Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 4: Samlede løpende miljøkostnader Nivå for fordeling etter virksomhet Nivå for fordeling etter miljøområde NACE Rev. 1: tosifret nivå (næringer) Vern av omgivelsesluften og klimaet, håndtering av spillvann, avfallshåndtering, andre miljøverntiltak.»

4 Nr. 58/158 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Følgende tabell tilføyes: Dataserie 2O «Miljøkostnader fordelt etter størrelsesklasse (antall ansatte) for kjennetegn og , hvert tredje år for kjennetegn Dekningsområde NACE Rev. 1 næringshovedområde C-E (unntatt næring 37) Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 3: Investeringer i utstyr og anlegg til forurensningskontroll og hjelpemidler til forurensningsbekjempelse (hovedsakelig utstyr ved utslippspunktet) Investeringer i utstyr og anlegg i forbindelse med renere teknologi («integrert teknologi») Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 4: Samlede løpende miljøkostnader Nivå for fordeling etter virksomhet Nivå for fordeling etter størrelsesklasse NACE Rev. 1: tosifret nivå (næringer) Antall ansatte: 1-49, , 250+»

5 Nr. 58/159 VEDLEGG II DATASERIER FOR KREDITTINSTITUSJONER Oversiktstabell Seriekode Betegnelse 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H foretaksstatistikk foretaksstatistikk fordelt etter rettslig status foretaksstatistikk fordelt etter morforetakets hjemstat foretaksstatistikk fordelt etter kategori av kredittinstitusjon foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse foretaksstatistikk fordelt etter produkter foretaksstatistikk etter geografisk fordeling regional statistikk foretaksstatistikk som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 6A foretaksstatistikk Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 næringsgruppe og Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt Antall foretak Antall lokale enheter Produksjonsverdi Bruttoprodukt til faktorkostnad Personalkostnader Samlet kjøp av varer og tjenester Bruttoinvesteringer i materielle aktiva Antall ansatte Antall kvinnelige ansatte Antall lønnstakere

6 Nr. 58/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende foretaksstatistikk Antall kvinnelige lønnstakere Antall lønnstakere i heltidsekvivalenter Renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter fra verdipapirer med fast avkastning Rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader i forbindelse med utstedte obligasjoner Inntekter fra verdipapirer Inntekter fra aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Resultat av finansielle poster Andre driftsinntekter Generelle administrasjonskostnader Andre administrasjonskostnader Andre driftskostnader Verdijusteringer og tilbakeføring av verdijusteringer på fordringer og avsetninger for betingede forpliktelser og øvrige forpliktelser Andre verdijusteringer og tilbakeføring av verdijusteringer Resultat av ordinær drift Ekstraordinært resultat All skatt (skatt på resultat av ordinær drift, skatt på ekstraordinært resultat, annen skatt) Resultat for regnskapsåret Fordringer på kunder Innlån fra kunder Sum egenkapital Balansesum Antall minibanker eid av kredittinstitusjoner Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt Bruttoprodukt til basispris

7 Nr. 58/161 foretaksstatistikk Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe og foretaksstatistikk fordelt etter rettslig status som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 6B foretaksstatistikk fordelt etter rettslig status Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 næringsgruppe og Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt Antall foretak fordelt etter rettslig status Balansesum fordelt etter rettslig status Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe og Fordeling etter rettslig status 1. Aksjeselskaper 2. Samvirkelag 3. Offentlige virksomheter 4. Filialer av virksomheter med hovedkontor i stater utenfor EØS 5. Andre selskaper foretaksstatistikk fordelt etter morforetakets hjemstat som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 6C foretaksstatistikk fordelt etter morforetakets hjemstat Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 næringsgruppe og Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt Antall foretak fordelt etter morforetakets hjemstat Balansesum fordelt etter morforetakets hjemstat

8 Nr. 58/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende foretaksstatistikk fordelt etter morforetakets hjemstat Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe og Fordeling etter morforetakets hjemstat 1. Morforetak beliggende i hjemstaten 2. Morforetak beliggende i andre land foretaksstatistikk fordelt etter kategori av kredittinstitusjon som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 6D foretaksstatistikk fordelt etter kategori av kredittinstitusjon Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 næringsgruppe og Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt Antall foretak fordelt etter kategori av kredittinstitusjon Antall ansatte fordelt etter kategori av kredittinstitusjon Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe og Fordeling etter kategori av kredittinstitusjon 1. Godkjente banker 2. Spesialiserte kredittinstitusjoner 3. Andre kredittinstitusjoner foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 6E foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 næringsgruppe og Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt Antall foretak fordelt etter størrelsesklasse på balansesum

9 Nr. 58/163 foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe og Nivå for fordeling etter størrelsesklasse Balansesum ved regnskapsårets slutt: 1. > millioner EUR millioner EUR millioner EUR millioner EUR 5. < 100 millioner EUR foretaksstatistikk fordelt etter produkter som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 6F foretaksstatistikk fordelt etter produkter Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 næringsgruppe og Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt Renteinntekter og lignende inntekter fordelt etter (under)grupper i CPA Rentekostnader og lignende kostnader fordelt etter (under)grupper i CPA Provisjonsinntekter fordelt etter (under)grupper i CPA Provisjonskostnader fordelt etter (under)grupper i CPA Antall kontoer fordelt etter (under)grupper i CPA Antall fordringer på kunder fordelt etter (under)grupper i CPA Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe og Fordeling etter produkter (Under)grupper i CPA: Innskuddstjenester mellom næringer Ordinære innskuddstjenester Innskuddstjenester med spesielle vilkår Kredittgivingstjenester mellom næringer Kredittgivingstjenester knyttet til forbrukslån

10 Nr. 58/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende foretaksstatistikk fordelt etter produkter Kredittgivingstjenester knyttet til pantelån Kredittgivingstjenester knyttet til næringslån Annen kredittgiving i.e.n Annen bankvirksomhet i.e.n Finansiell leasing Kredittgivingstjenester mellom næringer Kredittgivingstjenester knyttet til forbrukslån Kredittgivingstjenester knyttet til pantelån Kredittgivingstjenester knyttet til næringslån Annen kredittgiving i.e.n Banktjenester knyttet til investeringer Annen finansieringsvirksomhet i.e.n Tjenester knyttet til handel med verdipapirer Fondsforvaltningstjenester Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting i.e.n Meglertjenester Annen hjelpevirksomhet for forsikring og pensjonskasser i.e.n. foretaksstatistikk etter geografisk fordeling som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 6G foretaksstatistikk etter geografisk fordeling Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 næringsgruppe og Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt Samlet antall filialer fordelt etter lokalisering i stater utenfor EØS Samlet antall finansielle datterforetak fordelt etter lokalisering i andre stater Geografisk fordeling av samlet antall filialer i EØS

11 Nr. 58/165 foretaksstatistikk etter geografisk fordeling Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter Geografisk fordeling av balansesum Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter gjennom adgangen til å yte tjenester (i andre EØS-stater) Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter gjennom filialer (utenfor EØS) Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter gjennom adgangen til å yte tjenester (utenfor EØS) Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe og Geografisk fordeling Geografisk fordeling etter EØS-stat: 1. Belgique/België 2. Danmark 3. Deutschland 4. Ellada 5. España 6. France 7. Ireland 8. Italia 9. Luxembourg (Grand-Duché) 10. Nederland 11. Österreich 12. Portugal 13. Suomi/Finland 14. Sverige 15. United Kingdom 16. Island 17. Liechtenstein 18. Norge Geografisk fordeling generelt: I hovedkontorets medlemsstat I andre medlemsstater I andre EØS-stater Schweiz/Suisse/Svizzera USA Japan I andre tredjestater (resten av verden)

12 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende regional statistikk som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 6H regional statistikk Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 næring sgruppe og Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt Antall lokale enheter Antall ansatte Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt Lønn Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe og Nivå for regional fordeling NUTS 1

13 Nr. 58/167 VEDLEGG III DATASERIER FOR PENSJONSKASSER Oversiktstabell Seriekode Betegnelse 7A 7B 7C 7D 7E foretaksstatistikk foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse foretaksstatistikk fordelt etter valuta foretaksstatistikk etter geografisk fordeling foretaksstatistikk for ikke-selvstendige pensjonskasser foretaksstatistikk som oppført i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 7A foretaksstatistikk Første referanseår 2002 Dekningsområde NACE Rev. 1 næringsgruppe Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2: Antall foretak Omsetning Pensjonspremier fra medlemmer Pensjonspremier fra arbeidsgivere Overføringer (inntekter) Andre pensjonspremier Pensjonspremier i ytelsesbaserte ordninger Pensjonspremier i innskuddsbaserte ordninger Pensjonspremier i kombinerte ordninger Inntekter fra finansielle eiendeler Kapitalgevinster og tap Mottatt gjenforsikring Andre inntekter Produksjonsverdi Bruttoprodukt til faktorkostnad

14 Nr. 58/168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende foretaksstatistikk Samlede pensjonsutgifter Ordinære pensjonsutbetalinger Engangsutbetalinger av pensjoner Overføringer (utgifter) Netto endring i tekniske avsetninger Avgitt gjenforsikring Administrasjonskostnader Samlet kjøp av varer og tjenester Personalkostnader Bruttoinvesteringer i materielle aktiva Skattekostnader Bygninger og annen fast eiendom Investeringer i tilknyttede foretak og kapitalinteresser Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Andeler i foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andeler i investeringsfellesskap Pantelån og andre utlån som ikke er omtalt andre steder Andre finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler for pensjonskasser Sum finansielle eiendeler i «det deltakende foretak» Sum finansielle eiendeler til markedsverdi Aksjer som omsettes på et regulert marked Aksjer som omsettes på et regulert marked for små og mellomstore bedrifter Aksjer som ikke omsettes offentlig Andre verdipapirer med variabel avkastning Andre aktiva Egenkapital og andre fond Netto forsikringstekniske avsetninger Andre passiva Antall ansatte

15 Nr. 58/169 foretaksstatistikk Antall medlemmer Antall medlemmer i ytelsesbaserte ordninger Antall medlemmer i innskuddsbaserte ordninger Antall medlemmer i kombinerte ordninger Antall aktive medlemmer Antall fratrådte medlemmer med opptjente rettigheter Antall pensjonister Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2: Antall pensjonsordninger Bruttoprodukt til basispris Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning utstedt av offentlig forvaltning Andre obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasser som oppført i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 7B foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasser Første referanseår 2002 Dekningsområde NACE Rev. 1 næringsgruppe Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2: Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for beholdningen av finansielle eiendeler Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for antall medlemmer Nivå for fordeling etter størrelsesklasse Størrelsesklasser for beholdningen av finansielle eiendeler: 1. > millioner EUR millioner EUR millioner EUR millioner EUR 5. < 50 millioner EUR

16 Nr. 58/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasser Størrelsesklasser for antall medlemmer: 1. > medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer 6. < 50 medlemmer foretaksstatistikk fordelt etter valuta som oppført i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 7C foretaksstatistikk fordelt etter valuta Første referanseår 2002 Dekningsområde NACE Rev. 1 næringsgruppe Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2: Sum finansielle eiendeler fordelt på euro- og ikke-eurokomponenter Fordeling etter valuta 1. Euro 2. Andre foretaksstatistikk etter geografisk fordeling som oppført i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 7D foretaksstatistikk etter geografisk fordeling Første referanseår 2002 Dekningsområde Bare NACE Rev. 1 næringsgruppe Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2: Geografisk fordeling av omsetning

17 Nr. 58/171 foretaksstatistikk etter geografisk fordeling Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2: Geografisk fordeling 1. Hjemstat Geografisk fordeling av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Geografisk fordeling av finansielle eiendeler 2. Andre EU-stater 3. Andre EØS-stater 4. USA og Canada 5. Japan 6. Resten av verden statistikk over ikke-selvstendige pensjonskasser som oppført i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer Serie 7E foretaksstatistikk over ikke-selvstendige pensjonskasser Første referanseår 2002 Dekningsområde NACE Rev. 1 næringshovedområde C-K Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 3: Antall foretak med ikke-selvstendige pensjonskasser Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 3: Omsetning i ikke-selvstendige pensjonskasser Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 (næringshovedområde)

Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008. av 11.

Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008. av 11. Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008 2014/EØS/10/12 av 11. mars 2008 om statistikk over foretaksstrukturer(*) (omarbeiding) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 EØS-komiteens beslutning nr. 13/99 av 29. januar 1999 om

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 448/98. av 16. februar 1998

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 448/98. av 16. februar 1998 Nr. 60/475 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 21.12.2000 RÅDSFORORDNING (EF) nr. 448/98 av 16. februar 1998 om utfylling og endring av forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til fordelingen

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002. av 16. januar 2002

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002. av 16. januar 2002 Nr. 49/285 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002 2003/EØS/49/30 av 16. januar 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over lønnsstrukturen(*)

Detaljer

Nr. 62/280 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1099/2005. av 13. juli 2005

Nr. 62/280 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1099/2005. av 13. juli 2005 Nr. 62/280 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.10.2008 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1099/2005 2008/EØS/62/27 av 13. juli 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

24.10.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 588/2001. av 26. mars 2001

24.10.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 588/2001. av 26. mars 2001 Nr. 53/135 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 588/2001 2002/EØS/53/20 av 26. mars 2001 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjon av variablene(*)

Detaljer

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007. av 28. februar 2007

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007. av 28. februar 2007 23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/803 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007 2011/EØS/35/75 av 28. februar 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Nr. 9/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005. av 8. november 2005

Nr. 9/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005. av 8. november 2005 Nr. 9/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.2.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005 2009/EØS/9/33 av 8. november 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

Nr. 69/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1031/2006. av 4. juli 2006

Nr. 69/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1031/2006. av 4. juli 2006 Nr. 69/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.12.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1031/2006 2009/EØS/69/48 av 4. juli 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Nr. 23/412 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001. av 12. januar 2001

Nr. 23/412 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001. av 12. januar 2001 Nr. 23/412 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 847/2007. av 18. juli 2007

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 847/2007. av 18. juli 2007 Nr. 16/543 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 847/2007 2012/EØS/16/42 av 18. juli 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet(*)

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007 Nr. 16/214 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF 2012/EØS/16/31 av 8. mars 2007 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av visse bestemmelser

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/11/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 11 21. årgang 20.2.2014 Kommisjonsforordning (EF) nr. 755/2008 av 31. juli 2008

Detaljer

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006 Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.10.2013 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF 2013/EØS/59/08 av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000 Nr. 3/593 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF 2002/EØS/03/173 av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet(*)

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 13. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Nr. 34/652 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1738/2005. av 21. oktober 2005

Nr. 34/652 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1738/2005. av 21. oktober 2005 Nr. 34/652 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1738/2005 2009/EØS/34/36 av 21. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1916/2000 med hensyn til definisjon

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

Nr. 26/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 138/2004. av 5.

Nr. 26/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 138/2004. av 5. Nr. 26/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 138/2004 2007/EØS/26/49 av 5. desember 2003 om landbruksregnskaper i Fellesskapet(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 Commission Regulation (EC) No 1910/2005 of 8 November 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005. av 4. februar 2005

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005. av 4. februar 2005 Nr. 23/135 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005 2008/EØS/23/14 av 4. februar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/23 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 2007/EØS/9/06 av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer

Detaljer

Nr. 58/1612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF. av 5. november 2002. om livsforsikring(*)

Nr. 58/1612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF. av 5. november 2002. om livsforsikring(*) Nr. 58/1612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF 2006/EØS/58/39 av 5. november 2002 om livsforsikring(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF. av 15. desember 2004

19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF. av 15. desember 2004 19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/235 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF 2008/EØS/35/21 av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1980/2003. av 21. oktober 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1980/2003. av 21. oktober 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/379 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1980/2003 2007/EØS/9/17 av 21. oktober 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 10. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 10. februar 1997 11.5.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.21/91 KOMMISJONSVEDTAK av 10. februar 1997 om fastsettelse av en metodikk for overgangen mellom det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1174.sd OJ L 312/13, p. 1-17 COMMISSION REGULATION (EU) No 1174/2013 of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer