KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2701/98. av 17. desember om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer(*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2701/98. av 17. desember om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer(*)"

Transkript

1 Nr. 20/291 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2701/98 av 17. desember 1998 om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer( 1 ), særlig artikkel 12 nr. ii), v) og vii), og ut fra følgende betraktninger: I rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 ble det fastsatt en felles ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikk over strukturen, virksomheten, konkurransedyktigheten og resultatene til foretak i Fellesskapet. Det er nødvendig å fastsette hvor ofte den flerårige statistikken over foretaksstrukturer skal utarbeides. Det er nødvendig å fastsette det første referanseåret for utarbeiding av foreløpige resultater fra statistikk over foretaksstrukturer. Det er nødvendig å fastsette oppdelingen av resultatene for utarbeiding av statistikk over foretaksstrukturer. De planlagte tiltakene er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det statistiske program VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 en av utarbeidingen av flerårige kjennetegn, oppdelingen av resultater og det første referanseåret for utarbeiding av foreløpige resultater nevnt i artikkel 4, 8 og 9 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, er fastsatt i dataseriene i vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 1. Medlemsstatene skal produsere disse seriene for data som gjelder referanseåret 1999 og de påfølgende år. 2. Medlemsstatene skal også produsere disse seriene for data som gjelder referanseårene 1995, 1996, 1997 og 1998 når dette svarer til nåværende nasjonal praksis. Artikkel 3 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende. ( * ) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 344 av , s. 81, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2000 av 25. februar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. ( 1 ) EFT L 14 av , s. 1.

2 Nr. 20/292 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 17. desember For Kommisjonen Yves-Thibault de SILGUY Medlem av Kommisjonen

3 Nr. 20/293 VEDLEGG DATASERIER INDUSTRI, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET, TJENESTER OG HANDEL Oversiktstabell Seriekode Tittel 1A 1B 1C 1D foretaksstatistikk foretaksstatistikk etter størrelseskategori regional statistikk Foreløpige resultater foretaksstatistikk oppført i vedlegg 1 avsnitt 4 nr. 3 og 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 1A foretaksstatistikk NACE Rev. 1, næringshovedområde C K, unntatt næringshovedgruppe 65.1 og 65.2, næringsgruppe og næring 67 Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 1 avsnitt 4 nr. 3: Kjennetegn i vedlegg 1 avsnitt 4 nr. 4: ( 1 ) Bruttoprodukt i basispris (frivillig) Bruttoprodukt til faktorkostnad Samlet kjøp av varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester med henblikk på videresalg i uendret stand( 2 ) Personalkostnader Bruttoinvesteringer i materielle aktiva( 2 ) Antall lønnstakere( 2 ) Oppdelingsnivå for virksomhet Nivå for virksomhetsgrupper oppført i avsnitt 9 i vedlegg 1 (1) For næringsgruppe og 66.03: tegnede bruttopremier (2) For næringsgruppe og 66.03: skal ikke oversendes

4 Nr. 20/294 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Serie 1B foretaksstatistikk etter størrelsekategori NACE Rev. 1, næringshovedområde C K, unntatt næringshovedgruppe 65.1 og 65.2, næringsgruppe og næring 67 Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 1 avsnitt 4 nr. 3: Kjennetegn i vedlegg 1 avsnitt 4 nr. 4: ( 1 ) Bruttoprodukt til faktorkostnad( 1 ) Bruttoinvesteringer i materielle aktiva (frivillig) ( 1 ) Næringshovedområde C G i NACE Rev. 1: tresifret nivå (næringshovedgruppe) Næringshovedområde H, I, K: grupperingsnivå for virksomheter oppført i avsnitt 9 i vedlegg 1 Oppdeling etter størrelsekategori For næringshovedområde C F: Antall ansatte: 1-9, 10-19, 20-49, 50-99, , , , ( 1 ) For næringsgruppe og 66.03: skal ikke oversendes For næringshovedområde G: Antall ansatte: 1, 2-4, 5-9, 10-19, 20-49, 50-99, , , , For næringshovedområde H, I, K: Antall ansatte: 1-4, 5-9, 10-19, 20-49, 50-99, , , , For næringsgruppe og 66.03: Tegnede bruttopremier (i millioner ECU): <5, 5-50, , , , regional statistikk oppført i vedlegg 1 avsnitt 4 nr. 3 og 5 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 1C regional statistikk NACE Rev. 1, næringshovedområde C K, unntatt næringshovedområde J Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 1 avsnitt 4 nr. 3: Antall lokale enheter Kjennetegn i vedlegg 1 avsnitt 4 nr. 5: Bruttoinvesteringer i materielle aktiva (frivillig)

5 Nr. 20/295 NACE Rev. 1: tosifret nivå (næring) Oppdeling etter region NUTS 2 e foreløpige resultater oppført i vedlegg 1 avsnitt 8 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 1D Foreløpige resultater Første referanseår 1996 NACE Rev. 1, næringshovedområde C K, unntatt næringshovedområde J Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 1 avsnitt 8: Næringshovedområde C G i NACE Rev. 1: tresifret nivå (næringshovedgrupper) Næringshovedområde H, I, K: grupperingsnivå for virksomheter oppført i avsnitt 9 i vedlegg 1 Foreløpige resultater skal oversendes innen ti måneder etter utløpet av referanseperiodens kalenderår. INDUSTRI Oversiktstabell Seriekode Tittel 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2H 2J 2K 2L 2N foretaksstatistikk Utgifter til miljøvern foretaksstatistikk etter eierform foretaksstatistikk etter størrelseskategori statistikk etter bransjeenhet regional statistikk Flerårig foretaksstatistikk sysselsetting Flerårig foretaksstatistikk immaterielle investeringer og underleveranser Flerårig foretaksstatistikk underleveranser etter størrelseskategori Flerårig foretaksstatistikk kjøp av energiprodukter Foreløpige foretaksresultater

6 Nr. 20/296 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave foretaksstatistikk oppført i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 2 og 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 2A foretaksstatistikk NACE Rev. 1, næringshovedområde C E Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 2: Antall nystartede foretak Antall opphørte foretak Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 3: Bruttoavanse på varer til videresalg Bruttoprodukt i basispris (frivillig) Bruttoprodukt til faktorkostnad Brutto driftsresultat Samlet kjøp av varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester med henblikk på videresalg i uendret stand Utgifter til avlønning av vikarer Endringer i beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon, framstilt av enheten selv Kostnader til trygd Utgifter til langtidsleie og til operasjonell leasing Bruttoinvesteringer i grunn Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger og anlegg Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av bygninger Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr Salg av materielle aktiva Verdi av materielle aktiva ervervet ved finansiell leasing Antall lønnstakere Antall deltidslønnstakere Antall lærlinger Antall lønnstakere i fulltidsekvivalenter Antall arbeidstimer utført av lønnstakere Omsetning fra hovedvirksomheten på firesifret nivå i NACE Rev Omsetning fra industrivirksomhet Omsetning fra handels- og formidlingsvirksomhet Omsetning fra tjenestevirksomhet Kjøp av energiprodukter Samlede utgifter til intern FoU Samlet personale innen FoU NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe)

7 Nr. 20/297 Serie 2B Utgifter til miljøvern NACE Rev. 1, næringshovedområde C E (unntatt næring 37) Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 3: Investeringer i utstyr og anlegg til forurensningskontroll og hjelpemidler til forurensningsbekjempelse (hovedsakelig «end-of-pipe»-utstyr) NACE Rev. 1: næringshovedområde C, næringsområde DA, næringsområde DB + DC, næringsområde DD, næringsområde DE, næringsområde DF, næringsområde DG + DH, næringsområde DI, næring 27, næring 28 + næringsområde DK + DL + DM + næring 36, næring 40, næring 41 Oppdeling etter størrelseskategori Antall ansatte: 1-49, , , , Serie 2C foretaksstatistikk etter eierform NACE Rev. 1, næringshovedområde C E Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 2: Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 3: Bruttoprodukt i basispris (frivillig) Bruttoprodukt til faktorkostnad Samlet kjøp av varer og tjenester Kostnader til trygd Antall lønnstakere Samlede utgifter til intern FoU Samlet personale innen FoU Oppdeling etter eierform Oppdeling i offentlige foretak og private foretak i samsvar med kommisjonsdirektiv (EØF) 80/723( 1 ) ( 1 ) EFT L 195, , s. 35.

8 Nr. 20/298 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Serie 2D foretaksstatistikk etter størrelseskategori NACE Rev. 1, næringshovedområde C E Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 2: Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 3: Bruttoprodukt i basispris (frivillig) Bruttoprodukt til faktorkostnad Samlet kjøp av varer og tjenester Kostnader til trygd Antall lønnstakere Antall arbeidstimer utført av lønnstakere Samlede utgifter til intern FoU (frivillig for størrelseskategorier med færre enn 50 ansatte) Samlet personale innen FoU (frivillig for størrelseskategorier med færre enn 50 ansatte) Oppdeling etter størrelseskategori Antall ansatte: 1-9, 10-19, 20-49, 50-99, , , , statistikk etter bransjeenhet oppført i vedlegg 2 avsnitt 4, nr. 2 og 6 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 2E statistikk etter bransjeenhet NACE Rev. 1, næringshovedområde C E Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 2: Antall bransjeenheter Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 6:

9 Nr. 20/299 Kjennetegn fortsatt Bruttoinvesteringer i materielle aktiva NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe) regional statistikk oppført i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 2 og 5 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 2F regional statistikk NACE Rev. 1, næringshovedområde C E Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 2: Antall lokale enheter Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 5: Bruttoinvesteringer i materielle aktiva NACE Rev. 1, tosifret nivå (næring) Oppdeling etter region NUTS 2 Flerårig foretaksstatistikk oppført i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 2H Flerårig foretaksstatistikk sysselsetting Første referanseår 2000 Hvert fjerde år Næring 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 32 og 36 i NACE Rev. 1 Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 4: Antall hjemmearbeidende NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe)

10 Nr. 20/300 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Serie 2J Flerårig foretaksstatistikk immaterielle investeringer og underleveranser Første referanseår 1997 for kjennetegn , og for kjennetegn Hvert tredje år NACE Rev. 1, næringshovedområde C-E Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 4: Bruttoinvesteringer i konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter Investeringer i innkjøpt programvare Investeringer i programvare produsert av enheten Betalinger til underleverandører NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe) Serie 2K (frivillig) Flerårig foretaksstatistikk underleveranser etter størrelseskategori Første referanseår 1999 Hvert tredje år NACE Rev. 1, næringshovedområde C E Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 4: Betalinger til underleverandører Oppdeling etter størrelseskategori Antall ansatte: 1-9, 10-49, , , 500+ Serie 2L Flerårig foretaksstatistikk kjøp av energiprodukter Første referanseår 1997 Hvert annet år NACE Rev. 1, næringshovedområde C D

11 Nr. 20/301 Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 4: Kjøp av steinkull (verdi) Kjøp av koks (verdi) Kjøp av briketter (verdi) Kjøp av gassolje (verdi) Kjøp av tungolje (verdi) Kjøp av andre petroleumsprodukter (verdi) Kjøp av naturgass (verdi) Kjøp av brennstoff (verdi) Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi) Kjøp av varme (verdi) Kjøp av elektrisitet (verdi) NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe) e foreløpige resultater oppført i vedlegg 2 avsnitt 8 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 2N Foreløpige foretaksresultater Første referanseår 1996 NACE Rev. 1, næringshovedområde C-E Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 8: Samlet kjøp av varer og tjenester Bruttoinvesteringer i materielle aktiva Foreløpige resultater skal oversendes innen ti måneder etter utløpet referanseperiodens kalenderår. VAREHANDEL Oversiktstabell Seriekode Tittel 3A 3B 3C 3D 3E 3F Foreløpige resultater foretaksstatistikk foretaksstatistikk etter størrelseskategori Flerårig foretaksstatistikk regional statistikk Flerårig regional statistikk

12 Nr. 20/302 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave e foreløpige resultater oppført i vedlegg 3 avsnitt 8 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 3A Første referanseår 1996 Foreløpige resultater NACE Rev. 1, næringshovedområde G Kjennetegn Foreløpige resultater skal oversendes innen ti måneder etter utløpet referanseperiodens kalenderår. foretaksstatistikk oppført i vedlegg 3 avsnitt 4 nr. 2 og 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 3B foretaksstatistikk Kjennetegn NACE Rev. 1, næringshovedområde G Demografiske opplysninger Regnskapsdata Bruttoavanse på varer til videresalg Bruttoprodukt i basispris (frivillig) Bruttoprodukt til faktorkostnad Brutto driftsresultat Samlet kjøp av varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester med henblikk på videresalg i uendret stand Endringer i beholdninger av varer og tjenester Endringer i beholdninger av varer og tjenester kjøpt for videresalg i uendret stand Personalkostnader Data om kapitalbeholdningen Bruttoinvesteringer i materielle aktiva Bruttoinvesteringer i grunn Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger og anlegg

13 Nr. 20/303 Kjennetegn Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av fortsatt bygninger Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr Salg av materielle aktiva Verdi av materielle aktiva ervervet ved finansiell leasing Data om sysselsetting Antall lønnstakere Antall deltidslønnstakere Oppdeling av omsetning etter virksomhetstype Omsetning fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og industrivirksomhet Omsetning fra virksomhet innen kjøp og videresalg Omsetning fra formidlingsvirksomhet Omsetning fra tjenestevirksomhet NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe) Serie 3C foretaksstatistikk etter størrelseskategori NACE Rev. 1, næringshovedområde G Kjennetegn Bruttoprodukt til faktorkostnad Bruttoinvesteringer i materielle aktiva Oppdeling etter størrelseskategori Antall ansatte: 1, 2-4, 5-9, 10-19, 20-49, 50-99, , , , omsetning i millioner ECU: 0 til mindre enn 1, 1 til mindre enn 2, 2 til mindre enn 5, 5 til mindre enn 10, 10 til mindre enn 20, 20 til mindre enn 50, 50 til mindre enn 200, 200 og mer Flerårig foretaksstatistikk oppført i vedlegg 3 avsnitt 4 nr. 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 3D Flerårig foretaksstatistikk Første referanseår 1997 for næring for næring for næring 50

14 Nr. 20/304 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Kjennetegn Hvert femte år NACE Rev. 1, næringshovedområde G Opplysninger om andre driftskostnader enn personalkostnader Driftskostnader knyttet til bygninger og utstyr (frivillig) Salgskostnader (frivillig) Andre driftskostnader (frivillig) Opplysninger om foretaks handelsformer (bare for næring 52) Antall detaljforretninger Kategori salgsareal for detaljforretninger Kategori salgsareal skal inndeles på følgende måte: Mindre enn 120 m m m m m m m 2 og mer Antall faste markedsboder og/eller -disker Fordeling av omsetning etter produkttype Fordeling av omsetning etter produkttype (etter næringshovedområde G i CPA) Opplysninger om leverandørkategorier og kundekategorier Prosentandel av omsetning etter kundekategori (bare for næring 51), særskilt: Videreforhandlere: detaljister (frivillig) Profesjonelle brukere (grossister, andre) (frivillig) Sluttforbrukere (detaljhandel) (frivillig) Prosentandel av kjøp etter leverandørkategori (bare for næring 52), særskilt: Grossister, innkjøpsgrupper (frivillig) Produsenter (frivillig) NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe) regional statistikk oppført i vedlegg 3 avsnitt 4 nr. 2 og 5 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 3E regional statistikk NACE Rev. 1, næringshovedområde G Kjennetegn Antall lokale enheter Bruttoinvesteringer i materielle aktiva (frivillig)

15 Nr. 20/305 Oppdeling etter region NUTS 2 Flerårig regional statistikk, oppført i vedlegg 3 avsnitt 4 nr. 2 og 6 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 3F Flerårig regional statistikk Første referanseår 1999 Hvert femte år NACE Rev. 1, næringshovedområde G Kjennetegn Antall lokale enheter (bare for næring 50 og 52)( 1 ) (bare for næring 50 og 52) Salgsareal (bare for næring 52) Oppdeling etter region NUTS 2 (1) Data for Antall lokale enheter må oppgis her bare dersom antallet er lavere enn i serie 3E årlig regional statistikk, med andre ord dersom bare lokale enheter som tilhører foretak gruppert i næringshovedområde G i NACE Rev. 1, er tatt med (vedlegg 3 avsnitt 7 nr. 4). BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Oversiktstabell Seriekode Tittel 4A 4C 4D 4E 4F 4H 4J 4K 4L 4N foretaksstatistikk foretaksstatistikk etter eierform foretaksstatistikk etter størrelseskategori statistikk etter bransjeenhet regional statistikk Flerårig foretaksstatistikk sysselsetting Flerårig foretaksstatistikk immaterielle investeringer og underleveranser Flerårig foretaksstatistikk underleveranser etter størrelseskategori Flerårig foretaksstatistikk kjøp av energiprodukter Foreløpige foretaksresultater

16 Nr. 20/306 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave foretaksstatistikk oppført i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 2 og 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 4A foretaksstatistikk NACE Rev. 1, næringshovedområde F Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 2: Antall nystartede foretak Antall opphørte foretak Egenskaper i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 3: Bruttoavanse på varer til videresalg (frivillig for næringshovedgruppe 451 og 452) Bruttoprodukt i basispris (frivillig) Bruttoprodukt til faktorkostnad Brutto driftsresultat Samlet kjøp av varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester med henblikk på videresalg i uendret stand (frivillig for næringshovedgruppe 451 og 452) Utgifter til avlønning av vikarer Endringer i beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon, framstilt av enheten selv Kostnader til trygd Utgifter til langtidsleie og til operasjonell leasing Bruttoinvesteringer i grunn Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger og anlegg Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av bygninger Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr Salg av materielle aktiva Verdi av materielle aktiva ervervet ved finansiell leasing Antall lønnstakere Antall lønnstakere i fulltidsekvivalenter Antall arbeidstimer utført av lønnstakere Omsetning fra hovedvirksomheten på firesifret nivå i NACE Rev Omsetning fra industrivirksomhet med unntak av bygge- og anleggsvirksomhet Omsetning fra bygge- og anleggsvirksomhet Omsetning fra handels- og formidlingsvirksomhet Omsetning fra tjenestevirksomhet Omsetning fra byggevirksomhet (bare for næringshovedgruppe 451 og 452)

17 Nr. 20/307 Kjennetegn Omsetning fra anleggsvirksomhet (bare for fortsatt næringshovedgruppe 451 og 452) Kjøp av energiprodukter Samlede utgifter til intern FoU Samlet personale innen FoU NACE Rev. 1, tosifret nivå (næring) for kjennetegn og NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe) for alle andre kjennetegn Serie 4C foretaksstatistikk etter eierform NACE Rev. 1, næringshovedområde F Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 2: Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 3: Bruttoprodukt i basispris (frivillig) Bruttoprodukt til faktorkostnad Samlet kjøp av varer og tjenester Kostnader til trygd Antall lønnstakere Oppdeling etter eierform Oppdeling i offentlige foretak og private foretak i samsvar med kommisjonsdirektiv 80/723/EØF Serie 4D foretaksstatistikk etter størrelseskategori NACE Rev. 1, næringshovedområde F Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 2: Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 3: Bruttoprodukt i basispris (frivillig) Bruttoprodukt til faktorkostnad

18 Nr. 20/308 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Kjennetegn Samlet kjøp av varer og tjenester fortsatt Kostnader til trygd Antall lønnstakere Antall arbeidstimer utført av lønnstakere Oppdeling etter størrelseskategori Antall ansatte: 1-9, 10-19, 20-49, 50-99, , , , statistikk etter bransjeenhet oppført i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 2 og 6 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 4E foretaksstatistikk etter bransjeenhet NACE Rev. 1, næringshovedområde F Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 6: Bruttoinvesteringer i materielle aktiva NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe) regional statistikk, oppført i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 2 og 5 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 4F regional statistikk NACE Rev. 1, næringshovedområde F Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 2: Antall lokale enheter Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 5: Bruttoinvesteringer i materielle aktiva (frivillig)

19 Nr. 20/309 NACE Rev. 1, tosifret nivå (næring) Oppdeling etter region NUTS 2 Flerårig foretaksstatistikk oppført i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 4H Flerårig foretaksstatistikk sysselsetting Første referanseår 1998 Hvert fjerde år NACE Rev. 1, næringshovedområde F Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 4: Antall deltidslønnstakere Antall lærlinger NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe) Serie 4J Flerårig foretaksstatistikk immaterielle investeringer og underleveranser Første referanseår 1997 for kjennetegn , og for kjennetegn og Hvert tredje år NACE Rev. 1, næringshovedområde F Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 4: Bruttoinvesteringer i konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter (frivillig) Investeringer i innkjøpt programvare Investeringer i programvare produsert av enheten (frivillig) Betalinger til underleverandører Inntekter fra underleveranser for kjennetegn , og NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe) for kjennetegn og

20 Nr. 20/310 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Serie 4K Første referanseår 1999 Flerårig foretaksstatistikk underleveranser etter størrelseskategori Hvert tredje år NACE Rev. 1, næringshovedområde F Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 4: Betalinger til underleverandører Inntekter fra underleveranser Oppdeling etter størrelseskategori Antall ansatte: 1-9, 10-49, , , 500+ Serie 4L Flerårig foretaksstatistikk kjøp av energiprodukter Første referanseår 1997 Hvert annet år NACE Rev. 1, næringshovedområde F Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 4: Kjøp av steinkull (verdi) (frivillig) Kjøp av koks (verdi) (frivillig) Kjøp av briketter (verdi) (frivillig) Kjøp av gassolje (verdi) (frivillig) Kjøp av tungolje (verdi) (frivillig) Kjøp av andre petroleumsprodukter (verdi) (frivillig) Kjøp av naturgass (verdi) (frivillig) Kjøp av brennstoff (verdi) (frivillig) Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi) (frivillig) Kjøp av varme (verdi) (frivillig) Kjøp av elektrisitet (verdi) (frivillig) NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe) e foreløpige resultater oppført i vedlegg 4 avsnitt 8 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Serie 4N Foreløpige foretaksresultater Første referanseår 1996

21 Nr. 20/311 NACE Rev. 1, næringshovedområde F Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 8: Samlet kjøp av varer og tjenester Bruttoinvesteringer i materielle aktiva Foreløpige resultater skal oversendes innen ti måneder etter utløpet referanseperiodens kalenderår.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1614/2002. av 6. september 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1614/2002. av 6. september 2002 Nr. 58/111 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1614/2002 2006/EØS/58/21 av 6. september 2002 om tilpasning av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 til den økonomiske og tekniske utvikling, og om endring av

Detaljer

23.11.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2003. av 1. september 2003

23.11.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2003. av 1. september 2003 Nr. 58/155 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2003 2006/EØS/58/23 av 1. september 2003 om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 med hensyn til dataserien som skal produseres for statistikk

Detaljer

Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008. av 11.

Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008. av 11. Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008 2014/EØS/10/12 av 11. mars 2008 om statistikk over foretaksstrukturer(*) (omarbeiding) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 58/97. av 20. desember om statistikk over foretaksstrukturer(*)

RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 58/97. av 20. desember om statistikk over foretaksstrukturer(*) Nr.21/7 RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2056/2002. av 5.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2056/2002. av 5. Nr. 16/345 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2056/2002 2005/EØS/16/34 av 5. november 2002 om endring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98. av 16. februar 1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98. av 16. februar 1998 22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/468 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2702/98. av 17. desember 1998. om det tekniske formatet for oversendelse av statistikk over foretaksstrukturer(*)

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2702/98. av 17. desember 1998. om det tekniske formatet for oversendelse av statistikk over foretaksstrukturer(*) Nr. 20/312 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 12.4.2001 NORSK utgave KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2702/98 av 17. desember 1998 om det tekniske formatet for oversendelse av statistikk

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1228/1999. av 28. mai om dataseriene som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester(*)

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1228/1999. av 28. mai om dataseriene som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester(*) Nr. 3/913 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1228/1999 2002/EØS/03/184 av 28. mai 1999 om dataseriene som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010. av 30. mars 2010

Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010. av 30. mars 2010 Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010 2015/EØS/37/16 av 30. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007. av 20. august 2007

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007. av 20. august 2007 Nr. 16/558 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007 2012/EØS/16/43 av 20. august 2007 om endring av visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 EØS-komiteens beslutning nr. 13/99 av 29. januar 1999 om

Detaljer

Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008. av 7. mars 2008

Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008. av 7. mars 2008 Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008 2013/EØS/73/26 av 7. mars 2008 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

Detaljer

Nr. 26/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 349/2011. av 11. april 2011

Nr. 26/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 349/2011. av 11. april 2011 Nr. 26/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 349/2011 2017/EØS/26/60 av 11. april 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 452/2000. av 28. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 452/2000. av 28. februar 2000 15.11.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 57/291 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 452/2000 2001/EØS/57/34 av 28. februar 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999

Detaljer

Nr. 76/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1097/2010. av 26. november 2010

Nr. 76/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1097/2010. av 26. november 2010 Nr. 76/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.12.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1097/2010 2015/EØS/76/118 av 26. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1552/2005. av 7.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1552/2005. av 7. Nr. 34/601 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1552/2005 2009/EØS/34/30 av 7. september 2005 om statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 23/2000. av 25. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 23/2000. av 25. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 12.4.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/257 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 23/2000 2001/EØS/20/23 av 25. februar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN

Detaljer

Nr. 42/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 995/2012. av 26.

Nr. 42/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 995/2012. av 26. Nr. 42/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.7.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 995/2012 2017/EØS/42/34 av 26. oktober 2012 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF)

BESLUTNING nr av 11. juni om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF) Nr.46/107 BESLUTNING nr. 168 av 11. juni 1998 om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF) DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Detaljer

Nr. 27/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003. av 30. desember 2002

Nr. 27/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003. av 30. desember 2002 Nr. 27/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003 2005/EØS/27/52 av 30. desember 2002 om spredning av statistikk over godstransport på vei(*) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001 Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.10.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 49/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 247/2003. av 10. februar 2003

Nr. 49/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 247/2003. av 10. februar 2003 Nr. 49/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 247/2003 2005/EØS/49/49 av 10. februar 2003 om vedtakelse av spesifikasjonen for ad hoc-modulen for 2004 om organiseringen

Detaljer

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999 Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 501/2004. av 10. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 501/2004. av 10. mars 2004 Nr. 26/495 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 501/2004 2007/EØS/26/50 av 10. mars 2004 om offentlig forvaltnings kvartalsvise finansregnskaper(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

Nr. 10/722 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 642/2004. av 6. april 2004

Nr. 10/722 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 642/2004. av 6. april 2004 Nr. 10/722 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 642/2004 2008/EØS/10/31 av 6. april 2004 om krav til nøyaktighet for data som er samlet inn i samsvar

Detaljer

Nr. 10/694 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1267/2003. av 16.

Nr. 10/694 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1267/2003. av 16. Nr. 10/694 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) 1267/2003 2008/EØS/10/28 av 16. juni 2003 om endring av rådsforordning (EF) 2223/96 med hensyn

Detaljer

2.4.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2104/2002. av 28. november 2002

2.4.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2104/2002. av 28. november 2002 2.4.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 16/367 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2104/2002 2005/EØS/16/37 av 28. november 2002 om tilpasning av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging

Detaljer

Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009. av 11. mars 2009

Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009. av 11. mars 2009 Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.11.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009 2014/EØS/69/10 av 11. mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 62/2012. av 24. januar 2012

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 62/2012. av 24. januar 2012 Nr. 29.9.2016 54/990 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29.9.2016 54/990 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 62/2012 2016/EØS/54/46 av 24. januar 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og

Detaljer

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009 Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.5.2015 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF 2015/EØS/29/12 av 13. juli 2009 om plasseringssted for bakre kjennemerke på motorvogner

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000. av 15. september 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000. av 15. september 2000 Nr. 12/171 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000 2002/EØS/12/21 av 15. september 2000 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse

Detaljer

Nr. 12/116 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2690/1999. av 17. desember 1999

Nr. 12/116 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2690/1999. av 17. desember 1999 Nr. 12/116 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Nr. 58/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1670/2003. av 1. september 2003

Nr. 58/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1670/2003. av 1. september 2003 Nr. 58/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.11.2006 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1670/2003 2006/EØS/58/24 av 1. september 2003 om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97

Detaljer

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002 Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002 2004/EØS/56/27 av 23. januar 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til de reviderte

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 13/2005

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 13/2005 Nr. 23/95 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 13/2005 2008/EØS/23/11 av 6. januar 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006 Nr. 67/77 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/67/13 av 14. november 2006 om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(*)

Detaljer

Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007. av 2. februar 2007

Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007. av 2. februar 2007 Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007 2011/EØS/35/74 av 2. februar 2007 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om

Detaljer

Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011

Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011 Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011 2016/EØS/8/42 av 17. februar 2011 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007. av 28. februar 2007

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007. av 28. februar 2007 23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/803 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007 2011/EØS/35/75 av 28. februar 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

NOR/308L T OJ L 197/08, p

NOR/308L T OJ L 197/08, p NOR/308L0075.00T OJ L 197/08, p. 54-56 COMMISSION DIRECTIVE 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002. av 16. januar 2002

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002. av 16. januar 2002 Nr. 49/285 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002 2003/EØS/49/30 av 16. januar 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over lønnsstrukturen(*)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1334/2007. av 14. november 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1334/2007. av 14. november 2007 Nr. 35/523 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1334/2007 2012/EØS/35/35 av 14. november 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1749/96 om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. september 2008

Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. september 2008 Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/37/09 av 22. september 2008 om utarbeiding av standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i europaparlaments-

Detaljer

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29.

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29. Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672 2017/EØS/36/37 av 29. april 2016 om godkjenning av pereddiksyre som eksisterende

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 2. oktober 2007

KOMMISJONSVEDTAK. av 2. oktober 2007 Nr. 16/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/16/22 av 2. oktober 2007 om fastsettelse av et felles format for framlegging av data og opplysninger i henhold til europaparlaments-

Detaljer

Nr. 35/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 388/2005. av 8. mars 2005

Nr. 35/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 388/2005. av 8. mars 2005 Nr. 35/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 388/2005 2008/EØS/35/28 av 8. mars 2005 om vedtakelse av spesifikasjonene for tilleggsundersøkelser for 2006 om

Detaljer

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213, under

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010 Nr. 58/565 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010 2015/EØS/58/66 av 23. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 481/2010. av 1. juni 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 481/2010. av 1. juni 2010 24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/461 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 481/2010 2015/EØS/58/57 av 1. juni 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 308/2008. av 2. april 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 308/2008. av 2. april 2008 Nr. 18/500 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 308/2008 2015/EØS/18/51 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av formatet under henvisning til

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

NOR/308L T OJ L 42/08, p

NOR/308L T OJ L 42/08, p NOR/308L00016.00T OJ L 42/08, p. 48-50 COMMISSION DIRECTIVE 2008/16/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include etofenprox as an active substance

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/317 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005 2009/EØS/9/31 av 25. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 7. juni 2007

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 7. juni 2007 21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/367 KOMMISJONSBESLUTNING 2012/EØS/35/22 av 7. juni 2007 om endring av rådsdirektiv 90/377/EØF med hensyn til metoden som skal anvendes ved

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1981/2003. av 21. oktober 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1981/2003. av 21. oktober 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/401 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1981/2003 2007/EØS/9/18 av 21. oktober 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 101/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

Detaljer

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009 Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.4.2015 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF 2015/EØS/25/31 av 28. oktober 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6.

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6. Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005 2009/EØS/10/27 av 6. juli 2005 om utarbeiding av ikke-finansielle kvartalsregnskaper etter

Detaljer

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006 Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006 2009/EØS/65/14 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2562/1999. av 3. desember 1999

Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2562/1999. av 3. desember 1999 Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003 Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/13 av 8. september 2003 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige

Detaljer

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998 Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.9.2001 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006. av 24. februar 2006

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006. av 24. februar 2006 Nr. 39/783 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006 2009/EØS/39/37 av 24. februar 2006 om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2007 om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer i henhold

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/308L T OJ L 198/08, p

NOR/308L T OJ L 198/08, p NOR/308L0077.00T OJ L 198/08, p. 41-43 COMMISSION DIRECTIVE 2008/77/EC of 25 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiamethoxam as an active substance

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999 Nr. 3/85 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/20 av 27. juli 1999 om fastsettelse av modellen for sertifikatet nevnt i artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 91/67/EØF(*) [meddelt under nummer K(1999) 2425] (1999/567/EF)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 202/2010. av 10. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 202/2010. av 10. mars 2010 Nr. 58/441 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 202/2010 2015/EØS/58/54 av 10. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 6/2003 om spredning av statistikk over godstransport på vei(*) EUROPAKOMMISJONEN HAR

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 8/94 av 7. juni 1994

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 8/94 av 7. juni 1994 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 8/94 av 7. juni 1994 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire

Detaljer

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 Commission Regulation (EC) No 2106/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005 Nr. 38/411 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/38/53 av 18. mars 2005 om endring av vedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(*)

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54 zzz (forordning

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54 zzz (forordning Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54 zzz (forordning (EF) nr. 1609/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1134.jaeg OJ L 292/11, p. 1-3 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1134/2011 of 9 November 2011 concerning the nonrenewal of the approval of the active substance cinidon-ethyl, in accordance

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008 Nr. 56/1745 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008 2014/EØS/56/45 av 10. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008. av 5. november om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008. av 5. november om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008 av 5. november 2008 om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det

Detaljer

Nr. 7/286 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 263/2011. av 17. mars 2011

Nr. 7/286 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 263/2011. av 17. mars 2011 Nr. 7/286 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 263/2011 2016/EØS/7/22 av 17. mars 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 2. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 2. februar 2000 Nr. 57/175 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/57/24 av 2. februar 2000 om framgangsmåten for av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 4 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til plateglass, profilglass og glassbyggestein(*)

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008 Nr. 21/223 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008 2014/EØS/21/34 av 15. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009. av 16. september 2009

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009. av 16. september 2009 Nr. 18/588 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009 2015/EØS/18/61 av 16. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet(*)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0348.tona OJ L 108/13, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 348/2013 of 17 April 2013 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008 Nr. 21/55 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF 2014/EØS/21/15 av 30. januar 2008 om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i europaparlaments-

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 181/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 181/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 181/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1505/2006. av 11. oktober 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1505/2006. av 11. oktober 2006 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1505/2006 av 11. oktober 2006 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til minstekrav til kontrollene som skal foretas i forbindelse med identifikasjon

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

NOR/307L0020.00T OJ L 94/07, p. 23-25

NOR/307L0020.00T OJ L 94/07, p. 23-25 NOR/307L0020.00T OJ L 94/07, p. 23-25 COMMISSION DIRECTIVE 2007/20/EC of 3 April 2007 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include dichlofluanid as an active substance

Detaljer