EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 14. april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 14. april 2010"

Transkript

1 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/453 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/58/56 av 14. april 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs (2010/216/EU)(*) EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF av 6. mai 2009 om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs( 1 ), særlig artikkel 3, og ut fra følgende betraktninger: 1) Når det utarbeides statistikk, bør det være balanse mellom brukernes behov og byrden på oppgavegiverne. 2) Det er på europeisk plan utført en teknisk analyse av eksisterende data som er samlet inn i henhold til europeisk regelverk for statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs, og av retningslinjene for spredning av opplysningene, med det formål å foreslå mulige tekniske løsninger for så langt som mulig å forenkle de ulike tiltakene som er nødvendige for utarbeidingen av statistikk, og samtidig sørge for at sluttresultatet oppfyller brukernes nåværende og framtidige behov. 3) Som et resultat av denne analysen bør den eksisterende kvartalsvise statistikken over passasjertransport i de største europeiske havnene og den eksisterende kvartalsvise statistikken over sjøtrafikk i de største europeiske havnene oversendes Kommisjonen (Eurostat) og spres årlig, mens variabelen som gjelder klassifiseringsdimensjonen «fartøyenes registreringsnasjonalitet» i den eksisterende kvartalsvise statistikken over passasjertransport i de største europeiske havnene, bør samles inn av medlemsstatene på frivillig basis. 4) Nomenklaturen for havkystområdene og nomenklaturen for koder for fartøyets registreringsnasjonalitet må tilpasses den tekniske utvikling. 5) Direktiv 2009/42/EF bør derfor endres. 6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem nedsatt ved europaparlaments- og rådsforordning nr. 223/2009 om europeisk statistikk( 2 ) TRUFFET DENNE BESLUTNING: Artikkel 1 Vedlegg IV, V og VIII til direktiv 2009/42/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. Artikkel 2 Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. Første referanseår for anvendelse av denne beslutning skal være 2009 og omfatte opplysninger for Utferdiget i Brussel, 14. april For Kommisjonen José Manuel BARROSO President (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av , s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2011 av 1. april 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av , s. 23. ( 1 ) EUT L 141 av , s. 29. ( 2 ) EUT L 87 av , s. 164.

2 Nr. 58/454 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG «VEDLEGG IV HAVKYSTSONER Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen (standard for land- og territoriekoder i statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og mellom medlemsstatene)( 1 ) som gjelder for det året dataene viser til. Koden består av fire sifre: ISO alfa 2-standardkoden for hvert land i ovennevnte nomenklatur, fulgt av to nuller (f.eks. kode GR00 for Hellas), unntatt for de landene som er inndelt i to eller flere havkystsoner, som kjennetegnes ved et fjerde siffer som ikke er null (fra 1 til 7), som angitt nedenfor: Kode Havkystsoner FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 DE01 DE02 DE03 GB01 GB02 GB03 ES01 ES02 SE01 SE02 TR01 TR02 RU01 RU03 RU04 RU05 RU06 RU07 MA01 MA02 EG01 EG02 IL01 IL02 SA01 SA02 US01 US02 US03 US04 US05 US06 Frankrike: Atlanterhavet og Nordsjøen Frankrike: Middelhavet Franske oversjøiske departementer: Fransk Guyana Franske oversjøiske departementer: Martinique og Guadeloupe Franske oversjøiske departementer: Réunion Tyskland: Nordsjøen Tyskland: Østersjøen Tyskland: Innland Det forente kongerike Isle of Man Kanaløyene Spania: Atlanterhavet (nord) Spania: Middelhavet og Atlanterhavet (sør), herunder Balearene og Kanariøyene Sverige: Østersjøen Sverige: Nordsjøen Tyrkia: Svartehavet Tyrkia: Middelhavet Russland: Svartehavet Russland: Asia Russland: Barentshavet og Kvitsjøen Russland: Østersjøen, bare Finskebukta Russland: Østersjøen unntatt Finskebukta Russland: Europeiske innlands vannveier, herunder Kaspihavet Marokko: Middelhavet Marokko: Vest-Afrika Egypt: Middelhavet Egypt: Rødehavet Israel: Middelhavet Israel: Rødehavet Saudi-Arabia: Rødehavet Saudi-Arabia: Persiabukta De forente stater: Atlanterhavet (nord) De forente stater: Atlanterhavet (sør) De forente stater: Golfen De forente stater: Stillehavet (sør) De forente stater: Stillehavet (nord) De forente stater: De store sjøer

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/455 Kode Havkystsoner US07 CA01 CA02 CA03 CO01 CO02 Puerto Rico Canada: Atlanterhavet Canada: De store sjøer og øvre St. Lawrence River Canada: Vestkysten Colombia: Nordkysten Colombia: Vestkysten Med tilleggskoder ZZ01 ZZ02 Offshoreinstallasjoner ikke beskrevet noe annet sted Aggregater og ikke beskrevet noe annet sted ( 1 ) Den gjeldende utgaven er fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1833/2006 av 13. desember 2006 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane (EUT L 354 av , s. 19). VEDLEGG V FARTØYENES REGISTRERINGSNASJONALITET Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen (standard for land- og territoriekoder i statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og mellom medlemsstatene)( 1 ) som gjelder for det året dataene viser til. Koden består av fire sifre: ISO alfa 2-standardkoden for hvert land i ovennevnte nomenklatur, fulgt av to nuller (f.eks. kode GR00 for Hellas), unntatt for land med mer enn ett register, som kjennetegnes ved et fjerde siffer som ikke er null, som angitt nedenfor: FR01 Frankrike FR02 Fransk Antarktis (herunder Kerguelen-øyene) (registeret opphørte ved utgangen av april 2007) FR03 Frankrike (RIF) (nytt register innført i mai 2007) IT01 IT02 GB01 GB02 GB03 GB04 DK01 DK02 PT01 PT02 ES01 ES02 NO01 NO02 US01 US02 Italia primært register Italia internasjonalt register Det forente kongerike Isle of Man Kanaløyene Gibraltar Danmark Danmark (DIS) Portugal Portugal (MAR) Spania Spania (Rebeca) Norge Norge (NIS) De forente stater Puerto Rico ( 1 ) Den gjeldende utgaven er fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1833/2006 av 13. desember 2006 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane (EUT L 354 av , s. 19).

4 Nr. 58/456 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG VIII OPPSTILLING AV DATASETTENE I de datasettene som er spesifisert i dette vedlegg, defineres periodisiteten for de statistikkene over sjøtransport som Fellesskapet ønsker. Hvert sett definerer en kryssfordeling over et begrenset antall dimensjoner på ulike nivåer i nomenklaturene, med aggregering i alle andre dimensjoner, noe som krever statistikker av god kvalitet. Vilkårene for innsamling av datasett B1 skal fastsettes av Rådet etter forslag fra Kommisjonen på grunnlag av resultatene av den forundersøkelsen som skal gjennomføres i en overgangsperiode på tre år i henhold til artikkel 10 i direktiv 95/64/ EF, og som gjelder gjennomførbarheten og kostnadene for medlemsstatene og oppgavegiverne med hensyn til å samle inn de nevnte opplysningene. KORTFATTEDE OG DETALJERTE STATISTIKKER Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for gods og passasjerer, er: A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 og/eller F2. Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for gods, men ikke for passasjerer, er: A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 og/eller F2. Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for passasjerer, men ikke for gods, er: A3, D1, F1 og/eller F2. Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut, og for havner som ikke er valgt ut (verken for gods eller passasjerer), er: A3. Datasett A1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, lasttype og forbindelse Kvartalsvis Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn A1 Data: Godsets bruttovekt i tonn. Lasttype Ett alfanumerisk tegn Lasttype, vedlegg II

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/457 Datasett A2: Sjøtransport med last som ikke er lastet i lasteenheter, i de største europeiske havnene etter havn, lasttype og forbindelse Kvartalsvis Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn A2 Data: Godsets bruttovekt i tonn. Lasttype To alfanumeriske tegn Lasttype (ikke lastet i lasteenheter), vedlegg II (underkategori 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 og 99) Datasett A3: Opplysninger som kreves både i havner som er valgt ut, og i havner der det ikke kreves detaljerte statistikker (se artikkel 4 nr. 3) Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn A3 Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0) Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn Alle havner på havnelisten Data: Godsets bruttovekt i tonn. Antall passasjerer (unntatt cruisepassasjerer). Antall cruisepassasjerer som påbegynner og avslutter et cruise. Antall cruisepassasjerer på cruisepassasjerutflukt: retning: bare inngående (1) (valgfritt).

6 Nr. 58/458 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Datasett B1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, gods og forbindelse Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn B1 Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0) Lasttype To alfanumeriske tegn Lasttype, vedlegg II Data: Godsets bruttovekt i tonn. Vare To alfanumeriske tegn Varenomenklatur, vedlegg III Datasett C1: Sjøtransport i lasteenheter i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, forbindelse og lasteforhold Kvartalsvis Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn C1 Lasttype To alfanumeriske tegn Lasttype (bare containere og roro) vedlegg II (underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 og 69) Data: Godsets bruttovekt i tonn (lasttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 og 69). Antall enheter (lasttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 og 69). Antall enheter uten last (lasttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 og 69).

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/459 Datasett D1: Transport av passasjerer i de største europeiske havnene etter forbindelse og fartøyets registreringsnasjonalitet Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn D1 Fartøyets registreringsnasjonalitet (valgfritt) Fire alfanumeriske tegn Fartøyenes registreringsnasjonalitet, vedlegg V Data: Antall passasjerer, unntatt cruisepassasjerer som påbegynner og avslutter et cruise, samt cruisepassasjerer på utflukt. Datasett E1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, forbindelse og fartøyenes registreringsnasjonalitet Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn E1 Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0) Lasttype Ett alfanumerisk tegn Lasttype, vedlegg II registrerings- Fartøyets nasjonalitet Fire alfanumeriske tegn Fartøyenes registreringsnasjonalitet, vedlegg V Data: Godsets bruttovekt i tonn.

8 Nr. 58/460 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Datasett F1: Sjøtrafikk i de største europeiske havnene etter havn, type og størrelse på fartøyer som laster eller losser gods, tar om bord eller setter av passasjerer (herunder cruisepassasjerer på cruisepassasjerutflukt) Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn F1 Fartøytype To alfanumeriske tegn Fartøytype, vedlegg VI Data: Antall fartøyer. Fartøyenes dødvekt i tonn. Fartøyets størrelse dvt To alfanumeriske tegn Dødvektsklasser, vedlegg VII Datasett F2: Sjøtrafikk i de største europeiske havnene etter havn, type og størrelse på fartøyer som laster eller losser gods, tar om bord eller setter av passasjerer (herunder cruisepassasjerer på cruisepassasjerutflukt) Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn F2 Fartøytype To alfanumeriske tegn Fartøytype, vedlegg VI Data: Antall fartøyer. Fartøyets størrelse bt To alfanumeriske tegn Bruttotonnasje, vedlegg VII Fartøyenes bruttotonnasje.»

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 124/1999. av 24. september 1999. om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 124/1999. av 24. september 1999. om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Nr. 60/489 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 21.12.2000 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 124/1999 2000/EØS/60/24 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

Detaljer

Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008. av 11.

Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008. av 11. Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008 2014/EØS/10/12 av 11. mars 2008 om statistikk over foretaksstrukturer(*) (omarbeiding) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 EØS-komiteens beslutning nr. 13/99 av 29. januar 1999 om

Detaljer

Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF. av 9. mars 2005

Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF. av 9. mars 2005 Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF 2008/EØS/35/20 av 9. mars 2005 om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/11/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 11 21. årgang 20.2.2014 Kommisjonsforordning (EF) nr. 755/2008 av 31. juli 2008

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 3298/94. av 21. desember 1994

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 3298/94. av 21. desember 1994 10.2.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.7/139 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 3298/94 av 21. desember 1994 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om systemet med transittrettigheter

Detaljer

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 14 15. årgang 20.3.2008 2008/EØS/14/01 2008/EØS/14/02 2008/EØS/14/03 2008/EØS/14/04

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting that Regulation 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/140

Detaljer

Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003. av 14.

Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003. av 14. Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003 2005/EØS/58/42 av 14. april 2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

23.11.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2003. av 1. september 2003

23.11.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2003. av 1. september 2003 Nr. 58/155 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2003 2006/EØS/58/23 av 1. september 2003 om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 med hensyn til dataserien som skal produseres for statistikk

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/23 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 2007/EØS/9/06 av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007 Nr. 16/214 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF 2012/EØS/16/31 av 8. mars 2007 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av visse bestemmelser

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0390.ame OJ L 128 /13, p. 1-30 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 390/2013 of 3 May 2013 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311L0097.tona OJ L 328/2011, p. 49-52 COUNCIL DIRECTIVE 2011/97/EU of 5 December 2011 amending Directive 1999/31/EC as regards specific criteria for the storage of metallic mercury considered as waste

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000 Nr. 3/593 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF 2002/EØS/03/173 av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet(*)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 4. årgang 17.4.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 4. årgang 17.4.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/16/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 16 EØS-komiteens beslutning nr. 72/96 av 13. desember 1996 om

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002. av 16. januar 2002

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002. av 16. januar 2002 Nr. 49/285 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002 2003/EØS/49/30 av 16. januar 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over lønnsstrukturen(*)

Detaljer

Nr. 29/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/17/EF. av 19. mars 2001

Nr. 29/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/17/EF. av 19. mars 2001 Nr. 29/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/17/EF 2004/EØS/29/21 av 19. mars 2001 om sanering og avvikling av forsikringsforetak(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer