EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 124/1999. av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 124/1999. av 24. september 1999. om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)"

Transkript

1 Nr. 60/489 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 124/ /EØS/60/24 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og ut fra følgende betraktninger: Avtalens vedlegg XXI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 14/1999 av 29. januar 1999( 1 ). For å opprettholde ensartede regler på statistikkområdet og sikre at det utarbeides og spres sammenhengende og sammenlignbare statistiske opplysninger med sikte på å beskrive og overvåke alle relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, må en rekke rettsakter vedtatt av Det europeiske fellesskap i tiden som er gått siden det sist ble gjort endringer i avtalens vedlegg XXI, innlemmes i avtalens vedlegg XXI. På grunn av deres særlige situasjon fritas Island og Liechtenstein for visse statistiske krav. Unntakene som innrømmes medlemsstatene i artikkel 1 i kommisjonsvedtak 98/385/EF, berører for EFTA-statenes vedkommende ikke framgangsmåtene fastsatt mellom dem etter avtalens protokoll 1 artikkel 4 bokstav d) BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 Avtalens vedlegg XXI endres som fastsatt i vedlegget til denne beslutning. Artikkel 2 Teksten til kommisjonsvedtak 98/385/EF( 2 ), rådsforordning (EF) nr. 1687/98( 3 ), rådsforordning (EF) nr. 1688/98( 4 ), kommisjonsforordning (EF) nr. 1232/98( 5 ) og rådsvedtak 98/582/EF( 6 ) på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 25. september 1999, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1. Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 24. september For EØS-komiteen N. v. Liechtenstein Formann ( 1 ) EFT L 112 av , s. 75, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 21 av , s ( 2 ) EFT L 174 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 214 av , s. 12. ( 4 ) EFT L 214 av , s. 23. ( 5 ) EFT L 177 av , s. 1. ( 6 ) EFT L 281 av , s. 36.

2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/490 NORSK utgave VEDLEGG til EØS-komiteens beslutning nr. 124/1999 I EØS-avtalens vedlegg XXI (STATISTIKK) gjøres følgende endringer: A. STATISTIKK OVER TRANSPORT OG TURISME I nr. 7b (rådsdirektiv 95/64/EF) gjøres følgende endringer: i) før tilpasningen tilføyes følgende:, endret ved: 398 D 0385: Kommisjonsvedtak 98/385/EF av 13. mai 1998 (EFT L 174 av , s. 1). ii) Tilpasning b) oppheves. B. ØKONOMISK STATISTIKK I nr. 19b (kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96) tilføyes følgende:, endret ved: 398 R 1687: Rådsforordning (EF) nr. 1687/98 av 20. juli 1998 (EFT L 214 av , s. 12), 398 R 1688: Rådsforordning (EF) nr. 1688/98 av 20. juli 1998 (EFT L 214 av , s. 23). C. NOMENKLATURER I nr. 20b (rådsforordning (EF) nr. 3696/93) tilføyes følgende før tilpasningen:, endret ved: 398 R 1232: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1232/98 av 17. juni 1998 (EFT L 177 av , s. 1). D. JORDBRUKSSTATISTIKK I nr. 22 (kommisjonsvedtak 97/80/EF) tilføyes følgende før tilpasningen:, endret ved: 398 D 0582: Rådsvedtak 98/582/EF av 6. oktober 1998 (EFT L 281 av , s. 36).

3 Nr. 60/491 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK av 13. mai 1998 om nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs(*) [meddelt under nummer K(1998) 1275] (98/385/EF) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 95/64/EF av 8. desember 1995 om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs( 1 ), særlig artikkel 4, 10 og 12, og ut fra følgende betraktninger: Medlemsstatene bør innrømmes unntak slik at de kan tilpasse sine nasjonale statistiske systemer til kravene i direktiv 95/46/EF. Kommisjonen bør utarbeide en liste over havner, kodet og klassifisert etter land og havkystsoner. Innholdet i vedleggene til nevnte direktiv bør tilpasses. Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det statistiske program nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom( 2 ) GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 1. Unntakene som innrømmes medlemsstatene, er fastsatt i vedlegg I. 2. Unntakene gjelder for 1997, 1998 og 1999, bortsett fra visse unntak fastsatt i vedlegg I, som gjelder bare for Artikkel 2 Listen over havner, kodet og klassifisert etter land og havkystsoner, er oppført i vedlegg II. ( * ) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 174 av , s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Artikkel 3 1. I vedlegg II, III, IV, V, VII og VIII til direktiv 95/64/EF gjøres følgende endringer: 1) Vedlegg II: Fotnotehenvisning 3, som viser til fotnote 3, innsettes i kolonnen Tonnasje for kode 30, 31, 32, 33 og 34. 2) Vedlegg III: Setningen under overskriften Varenomenklatur skal lyde: Den varenomenklaturen som benyttes, skal bestå av de 24 varegruppene (første kolonne nedenfor) som bygger på varenomenklaturens transportstatistikk NST/R, inntil Kommisjonen, etter å ha rådspurt medlemsstatene, beslutter å erstatte den med en ny. 3) Vedlegg IV: Første avsnitt av teksten under overskriften Havkystsoner skal lyde: Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen [landlisten for statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene, opprinnelig utarbeidet ved rådsforordning (EØF) nr. 1736/75( 1 )] for det året dataene viser til. ( 1 ) EFT L 183 av , s. 3. 4) Vedlegg V: a) første avsnitt av teksten under overskriften Skipets registreringsnasjonalitet skal lyde: Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen [landlisten for statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene, opprinnelig utarbeidet ved rådsforordning (EØF) nr. 1736/75( 1 )] for det året dataene viser til, med følgende forbehold: kodene ( 1 ) EFT L 320 av , s. 25. ( 2 ) EFT L 181 av , s. 47.

4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/492 NORSK utgave 017 og 018 skal benyttes for henholdsvis Belgia og Luxembourg. ( 1 ) EFT L 183 av , s. 3. b) i listen over koder: kodene 0011 Frankrike og 0012 Kerguelen-øyene utgår; kodene 0281 Norge og 0282 Norge (NIS) innsettes etter koden 0112 Spania (Rebeca) ; koden 8902 Fransk Antarktis erstattes med Fransk Antarktis (herunder Kerguelen-øyene). 5) Vedlegg VII: Tallene i dvt -kolonnene i tabellen gjentas i bt - kolonnene; den nedre grensen for klasse 01 under bt er ) Vedlegg VIII: a) under overskriften Kortfattede og detaljerte statistikker erstattes F1 på slutten av hver av de tre første setningene med F1 eller F2 eller F1 og F2, b) i tabellen Datasett F1 erstattes 1 posisjon numerisk i kolonnen Kodedetaljer for variabelen Skipstype med 2 posisjoner numerisk ; i kolonnen Nomenklaturer og i siste linje av tabellen utgår ordene eller bruttotonnasjeklasse, c) etter tabellen Datasett F1 tilføyes tabellen Datasett F2. 2. Vedlegg II, III, IV, V, VII og VIII til direktiv 95/64/EF erstattes med vedlegg III til dette vedtak, hvor endringene oppført i nr. 1 i denne artikkel, er innarbeidet. Artikkel 4 Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 13. mai For Kommisjonen Yves-Thibault de SILGUY Medlem av Kommisjonen

5 Nr. 60/493 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG I Variabel ( 1 ) Fullstendige unntak ( 2 ) Delvise unntak ( 2 ) Alle datasett Kvartal (GR), UK ( 3 ) Laste-/lossehavn GR, UK D, I, NL, (S) Forbindelse GR D, I, NL, (S), UK Frakttype (GR), I D, F, NL, (FIN), UK Tonnasje i visse roro (DK) A1 Frakttype S A2 Frakttype GR IRL A3 Helt datasett (GR) Antall passasjerer D C1 Laste-/lossehavn B ( 4 ) Forbindelse B ( 4 ) Frakttype GR IRL, S Antall enheter med last DK, S Antall enheter uten last DK, S D1 Helt datasett D Registreringsnasjonalitet F, (GR) I, (S) E1 Helt datasett (GR) Registreringsnasjonalitet UK, F D, I, (S) F1 Helt datasett (GR), UK Skipstype GR D, I Skipsstørrelse GR, I Tyskland: begrensning i de havnene som dekkes. Frankrike: herunder fabrikkskip. ( ) = unntak bare for ( 1 ) fullstendig unntak : variabelen innberettes ikke. ( 2 ) delvis unntak : variabelen innberettes, men er ikke fullstendig i samsvar med nomenklaturen som er fastsatt i direktivet. ( 3 ) Unntatt D1 internasjonal trafikk. ( 4 ) Antwerpen havn.

6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/494 NORSK utgave VEDLEGG II EUROSTATS LISTE OVER EUROPEISKE HAVNER Forklaring til listen over havner Statistikkhavnene og havneavdelingene klassifiseres i alfabetisk rekkefølge for hver medlemsstat. Oppbygning Kolonneoverskrift Forklaring CTRY land (ISO-kode 3166) MCA havkystsonen der havnen ligger (vedlegg IV til direktivet) MODIFIC. endret PORT NAME navnet på havnen slik det er oppført i UN/LOCODE 1996 LOCODE NAT. STAT. GROUP STATISTIC PORT NATIONAL CODE kode (alfabetisk) fra UN/LOCODE eller kode (numerisk) som er midlertidig tildelt av Eurostat til havner uten LOCODE for en havn som ikke er en statistikkhavn, er den nasjonale statistiske gruppe (nat. stat. group) koden for den statistikkhavnen som omfatter denne havnen statistikkhavn kode som er tildelt statistikkhavnen i de nasjonale statistikkene i den medlemsstaten der den ligger

7 Nr. 60/495 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

8 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/496

9 Nr. 60/497 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

10 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/498

11 Nr. 60/499 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

12 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/500

13 Nr. 60/501 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

14 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/502

15 Nr. 60/503 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

16 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/504

17 Nr. 60/505 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/506

19 Nr. 60/507 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

20 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/508

21 Nr. 60/509 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

22 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/510

23 Nr. 60/511 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

24 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/512

25 Nr. 60/513 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

26 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/514

27 Nr. 60/515 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

28 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/516

29 Nr. 60/517 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

30 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/518

31 Nr. 60/519 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

32 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/520

33 Nr. 60/521 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

34 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/522

35 Nr. 60/523 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

36 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/524

37 Nr. 60/525 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

38 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/526

39 Nr. 60/527 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

40 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/528

41 Nr. 60/529 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

42 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/530

43 Nr. 60/531 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

44 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/532

45 Nr. 60/533 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG III «VEDLEGG II KLASSIFISERING AV FRAKTTYPE Kategori ( 1 ) Kode Tonnasje Antall Flytende bulk 10 Flytende bulklast (ikke fraktenhet) X 11 Flytende gass X 12 Råolje X 13 Petroleumsprodukter X 19 Annen flytende bulklast X Tørr bulk 20 Tørr bulklast (ikke fraktenhet) X 21 Malm X 22 Kull X 23 Landbruksprodukter (for eksempel korn, soya, tapioka) X 29 Annen tørr bulklast X Containere 30 Gods i store containere X ( 3 ) X 31 Fraktenheter på 20 X ( 3 ) X 32 Fraktenheter på 40 X ( 3 ) X 33 Fraktenheter > 20 og < 40 X ( 3 ) X 34 Fraktenheter > 40 X ( 3 ) X Roro 50 Flyttbare motordrevne enheter X X (motordrevet) 51 Veigående kjøretøyer til godstransport med tilhengere X ( 3 ) X 52 Personbiler med tilhengere og campingtilhengere X ( 2 ) 53 Busser X ( 2 ) 54 Motorvogner, import/eksport X X ( 2 ) 56 Levende dyr X X ( 2 ) Roro 60 Andre flyttbare enheter X X (ikke motordrevet) 61 Godstilhengere og semitrailere uten trekkvogn X ( 3 ) X 62 Campingtilhengere uten trekkvogn og andre veigående landbruks- eller industritilhengere X X ( 2 ) 63 Jernbanevogner, tilhengere for godstransport til sjøs og skipslektere X ( 3 ) X Annet stykkgods 90 Annen frakt, som ikke er klassifisert (inklusive små containere) noe annet sted X 91 Skogbruksprodukter X 92 Jern- og stålprodukter X 99 Annet stykkgods X ( 1 ) Disse kategoriene er forenlige med ECE-FN-rekommandasjon nr. 21. ( 2 ) Bare samlet antall enheter. ( 3 ) Den registrerte mengde er godsets bruttovekt medregnet emballasje, men fraregnet vekten av containere og roro-enheter.

46 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/534 NORSK utgave VEDLEGG III VARENOMENKLATUR Den varenomenklaturen som benyttes, skal bestå av de 24 varegruppene (første kolonne nedenfor) som bygger på varenomenklaturens transportstatistikk NST/R( 1 ), inntil Kommisjonen, etter å ha rådspurt medlemsstatene, beslutter å erstatte den med en ny. Varegruppe Kapittel i NST/R r i NST/R VAREGRUPPER Varebeskrivelse Korn 2 02, 03 Poteter, andre friske eller fryste grønnsaker, frisk frukt 3 00, 06 Levende dyr, sukkerroer 4 05 Tre og kork 5 04, 09 Tekstiler og tekstilavfall, andre råstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse , 12, 13, 14, 16, 17 Næringsmidler og fôr 7 18 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett , 22, 23 Fast mineralsk brensel Råolje 10 32, 33, 34 Petroleumsprodukter , 46 Jernmalm, jern- og stålavfall, støv fra masovner Ikke-jernholdige mineraler og avfall , 52, 53, 54, 55, 56 Metallvarer , 69 Sement, kalk, bearbeidede byggematerialer 15 61, 62, 63, 65 Råmineraler og bearbeidede mineraler , 72 Natur- og kunstgjødsel Kjemiske kullprodukter, tjære 18 81, 82, 89 Kjemikalier, unntatt kjemiske kullprodukter og tjære Cellulose og papiravfall , 92, 93 Kjøretøyer og transportmateriell, maskiner, motorer, også demonterte, samt deler Metallvarer Glass, glassvarer, keramiske produkter 23 96, 97 Lær, tekstiler, klær, diverse bearbeidede varer Diverse varer ( 1 ) Publikasjon fra De europeiske fellesskaps statistiske kontor, 1968-utgaven (EFT L 151 av , s. 1).

47 Nr. 60/535 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV HAVKYSTSONER Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen [landlisten for statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene, opprinnelig utarbeidet ved rådsforordning (EØF) nr. 1736/75( 1 )] for det året dataene viser til. Koden består av fire siffer: de tre sifrene fra koden i ovennevnte nomenklatur, fulgt av sifferet null (f.eks. kode 0030 for Nederland), unntatt for de landene som er oppdelt i flere havkystsoner, som kjennetegnes ved et fjerde siffer som må være et annet enn null (fra 1 til 7), som angitt nedenfor: Kode Havkystsoner 0011 Frankrike: Atlanterhavet og Nordsjøen 0012 Frankrike: Middelhavet 0041 Tyskland: Nordsjøen 0042 Tyskland: Østersjøen 0043 Tyskland: Rhinen 0061 Det forente kongerike 0062 Øya Man 0063 De britiske kanaløyer 0111 Spania: Atlanterhavet (nord) 0112 Spania: Middelhavet og Atlanterhavet (sør) 0301 Sverige: Østersjøen 0302 Sverige: Nordsjøen 0521 Tyrkia: Svartehavet 0522 Tyrkia: Middelhavet 0751 Russland: Svartehavet 0752 Russland: Østersjøen 0753 Russland: Asia 2041 Marokko: Middelhavet 2042 Marokko: Vest-Afrika 2201 Egypt: Middelhavet 2202 Egypt: Rødehavet 6241 Israel: Middelhavet 6242 Israel: Rødehavet 6321 Saudi-Arabia: Rødehavet 6322 Saudi-Arabia: Persiabukta 4001 De forente stater: Atlanterhavet (nord) 4002 De forente stater: Atlanterhavet (sør) 4003 De forente stater: Golfen 4004 De forente stater: Stillehavet (sør) 4005 De forente stater: Stillehavet (nord) 4006 De forente stater: De store sjøene 4007 Puerto Rico 4041 Canada: Atlanterhavet 4042 Canada: De store sjøene og øvre St. Lawrence 4043 Canada: Vestkysten 4801 Colombia: Nordkysten 4802 Colombia: Vestkysten Med tilleggskoder 9991 Offshore-installasjoner 9992 Aggregater og ikke beskrevet noe annet sted ( 1 ) EFT L 183 av , s. 3.

48 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/536 NORSK utgave VEDLEGG V SKIPETS REGISTRERINGSNASJONALITET Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen [landlisten for statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene, opprinnelig utarbeidet ved rådsforordning (EØF) nr. 1736/75( 1 )] for det året dataene viser til, med følgende forbehold: kodene 017 og 018 skal benyttes for henholdsvis Belgia og Luxembourg. Koden består av fire siffer: de tre sifrene fra koden i ovennevnte liste, fulgt av sifferet null (f.eks. kode 0010 for Frankrike), unntatt for de landene som har flere registre. Dersom det er flere registre for ett land, skal koden være: 0061 Det forente kongerike 0062 Øya Man 0063 Kanaløyene 0064 Gibraltar 0081 Danmark 0082 Danmark (DIS) 0101 Portugal 0102 Portugal (MAR) 0111 Spania 0112 Spania (Rebeca) 0281 Norge 0282 Norge (NIS) 4001 De forente stater 4002 Puerto Rico 4611 De britiske Jomfruøyene 4612 Montserrat 8141 Nyzealandsk Oseania 8142 Cookøyene 8901 Andre polarområder 8902 Fransk Antarktis (herunder Kerguelen-øyene) ( 1 ) EFT L 183 av , s. 3.

49 Nr. 60/537 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG VII SKIPENES STØRRELSESKLASSE i dødvekttonn (dvt) eller i bruttotonnasje (bt) Denne nomenklatur får anvendelse bare på skip med en bruttotonnasje på 100 eller mer. Nedre grense Øvre grense dvt bt dvt bt ! ! inntil inntil NB: Dersom skip med en bruttotonnasje på mindre enn 100 skulle bli tatt med i henhold til dette direktiv, vil de få tildelt gruppekoden «99».

50 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/538 NORSK utgave VEDLEGG VIII OPPSTILLING AV STATISTISKE DATASETT I de datasettene som er spesifisert i dette vedlegg, defineres periodisiteten for de statistikkene over sjøtransport som Fellesskapet krever. Hvert sett definerer en kryssfordeling over et begrenset antall dimensjoner på ulike nivåer i nomenklaturene, med aggregering i alle andre dimensjoner, noe som krever statistikker av god kvalitet. Vilkårene for innsamling av datasett B1 vil bli fastsatt av Rådet etter forslag fra Kommisjonen, på grunnlag av resultatene av den forundersøkelsen som skal gjennomføres i en overgangsperiode på tre år, som fastsatt i artikkel 10 i dette direktiv. KORTFATTEDE OG DETALJERTE STATISTIKKER Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for varer og passasjerer, er: A1, A2, B1, C1, D1, E1 og F1 eller F2 eller F1 og F2. Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for varer, men ikke for passasjerer, er: A1, A2, A3, B1, C1, E1 og F1 eller F2 eller F1 og F2. Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for passasjerer, men ikke for varer, er: A3, D1 og F1 eller F2 eller F1 og F2. Datasettene som skal oversendes for de havnene som ikke er valgt ut (verken for varer eller passasjerer), er: A3. Datasett A1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, frakttype og forbindelse Periodisitet: Kvartalsvis Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk A1 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (1, 2, 3, 4) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1, 2) Laste-/lossehavn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner i havnelisten Forbindelse 4 posisjoner numerisk Havkystsoner, vedlegg IV Frakttype 1 posisjon numerisk Frakttype, vedlegg II (kategori 1, 2, 3, 5, 6, 9) Data: Godsets bruttovekt i tonn.

51 Nr. 60/539 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Datasett A2: Periodisitet: Sjøtransport, unntatt i containere eller flyttbare enheter, i de største europeiske havnene, etter havn, frakttype og forbindelse Kvartalsvis Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk A2 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (1, 2, 3, 4) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1,2) Laste-/lossehavn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner i havnelisten Forbindelse 4 posisjoner numerisk Havkystsoner, vedlegg IV Frakttype 2 posisjoner numerisk Frakttype, vedlegg II (unntatt containere og roro) (underkategori 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 90, 91, 92, 99) Data: Godsets bruttovekt i tonn. Datasett A3: Opplysninger som kreves i havner der det ikke kreves detaljerte statistikker (artikkel 4 nr. 3) Periodisitet: Årlig Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk A3 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (0) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk Alle havnene i havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1,2) Data: Godsets bruttovekt i tonn. Antall passasjerer.

52 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/540 NORSK utgave Datasett B1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, frakttype, vare og forbindelse Periodisitet: Årlig Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk B1 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (0) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1,2) Laste-/lossehavn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner i havnelisten Forbindelse 4 posisjoner numerisk Havkystsoner, vedlegg IV Frakttype 1 posisjon numerisk Frakttype, vedlegg II (kategori 1, 2, 3, 5, 6, 9) Vare 2 posisjoner numerisk Varenomenklatur, vedlegg III Data: Godsets bruttovekt i tonn. Datasett C1: Sjøtransport, i containere eller roro, i de største europeiske havnene etter havn, frakttype, forbindelse og lasteforhold Periodisitet: Kvartalsvis Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk C1 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (1, 2, 3, 4) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1, 2) Laste-/lossehavn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner på havnelisten Forbindelse 4 posisjoner numerisk Havkystsoner, vedlegg IV Frakttype 2 posisjoner numerisk Frakttype, vedlegg II (bare container og roro) (underkategori 30, 31, 32, 33, 34, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63) Data: Godsets bruttovekt i tonn (frakttype: underkategori 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 54, 56, 60, 61, 62, 63). Antall enheter (frakttype: underkategori 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63). Antall enheter uten last (frakttype: underkategori 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61, 63).

53 Nr. 60/541 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Datasett D1: Transport av passasjerer i de største europeiske havnene etter forbindelse Periodisitet: Kvartalsvis Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk D1 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (1, 2, 3, 4) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1, 2) Laste-/lossehavn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner på havnelisten Forbindelse 4 posisjoner numerisk Havkystsoner, vedlegg IV Skipets registrerings- 4 posisjoner numerisk Skipets registreringsnasjonalitet nasjonalitet, vedlegg V Data: Antall passasjerer. Datasett E1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, frakttype, forbindelse og skipets registreringsnasjonalitet Periodisitet: Årlig Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk E1 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (0) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1, 2) Laste-/lossehavn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner på havnelisten Forbindelse 4 posisjoner numerisk Havkystsoner, vedlegg IV Frakttype 1 posisjon numerisk Frakttype, vedlegg II (kategori 1, 2, 3, 5, 6, 9) Skipets registrerings- 4 posisjoner numerisk Skipets registreringsnasjonalitet nasjonalitet, vedlegg V Data: Godsets bruttovekt i tonn.

54 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/542 NORSK utgave Datasett F1: Havnetrafikk i de største europeiske havnene etter havn, samt type og størrelse på skipene som laster eller losser frakt Periodisitet: Kvartalsvis Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk F1 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (1, 2, 3, 4) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1, 2) Skipstype 2 posisjoner numerisk Skipstype, vedlegg VI Skipets størrelse dvt 2 posisjoner numerisk Dødvekttonnasjeklasse, vedlegg VII Data: Antall skip Skipenes dødvekttonn Datasett F2: Havnetrafikk i de største europeiske havnene etter havn, samt type og størrelse på skipene som laster eller losser frakt Periodisitet: Kvartalsvis Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk F2 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (1, 2, 3, 4) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1, 2) Skipstype 2 posisjoner numerisk Skipstype, vedlegg VI Skipets størrelse bt 2 posisjoner numerisk Bruttotonnasjeklasse, vedlegg VII Data: Antall skip Skipenes bruttotonnasje

55 Nr. 60/543 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1687/98 av 20. juli 1998 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 med hensyn til den harmoniserte konsumprisindeksens dekning av varer og tjenester(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar( 1 ), særlig artikkel 4 og artikkel 5 nr. 3, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank( 2 ) og ut fra følgende betraktninger: I samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 2494/95 skal hver medlemsstat utarbeide en harmonisert konsumprisindeks (HKPI) fra og med indeksen for januar Kravet om å utarbeide HKPI-er berører på ingen måte medlemsstatenes rett til å offentliggjøre nasjonale, ikkeharmoniserte inflasjonsindekser som de måtte ønske å bruke i nasjonal politikk. Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 av 9. september 1996 om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindeksar( 3 ) begrenses HKPI-enes opprinnelige dekningsområde til varer og tjenester som er dekket av alle eller de fleste nasjonale konsumprisindekser (KPI). Prisene som skal inngå i HKPI, særlig behandlingen av subsidier, tilbakebetalinger og refusjoner, nødvendiggjør harmoniserte definisjoner. HKPIenes geografiske og demografiske dekning er ikke fastlagt ennå. I artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2494/95 er det fastsatt at HKPI skal bygge på prisene på varer og tjenester som frambys for salg på medlemsstatens økonomiske territorium for å dekke forbrukernes etterspørsel direkte. Priser som ikke faktisk betales av forbrukerne ved slikt salg, egner seg i likhet med alternativkostnader og renteutgifter ikke til internasjonal sammenlikning av inflasjonen i konsumprisene. ( * ) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 214 av , s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. ( 1 ) EFT L 257 av , s. 1. ( 2 ) Uttalelse avgitt 14. juli 1998 (ennå ikke offentliggjort i EFT). ( 3 ) EFT L 229 av , s. 3. Det er alminnelig godtatt at endringer i refusjoner ikke behøver å ha innvirkning på måling av inflasjonen i en større sammenheng, men at de spiller en vesentlig rolle i den inflasjonsprosessen som berører forbrukerne, og derfor bør inngå i HKPI. Komiteen for det statistiske program (KSP) har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt av lederen. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2494/95 skal Kommisjonen da omgående framlegge for Rådet et forslag til tiltak som skal treffes VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 I forordning (EF) nr. 1749/96 gjøres følgende endringer: 1) Vedlegg I erstattes med vedlegg Ia og Ib til denne forordning. 2) I artikkel 1 første strekpunkt utgår ordene det opprinnelige. 3) I artikkel 2 skal bokstav a) lyde: a1) HKPIs dekningsområde er de varer og tjenester som inngår i konsumet i husholdningene nevnt i bokstav a2). Dekningsområdet er inndelt i de kategoriene og firesifrede underkategoriene som er oppført i listen i vedlegg Ia, som er avledet av den internasjonale COICOP-klassifikasjonen og skal kalles COICOP/HKPI (klassifikasjon av individuelt konsum etter formål, tilpasset behovene i forbindelse med HKPI-er), a2) konsum i husholdninger er den andelen av konsumet som husholdningene pådrar seg gjennom pengetransaksjoner i en av eller begge periodene som sammenlignes, og som er nærmere angitt i vedlegg 1b. Dersom ikke annet er angitt, følger vedlegg Ib definisjonene i Det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS) 1995 fastsatt i forordning (EF) nr. 2223/96(*). Konsum i husholdninger omfatter utgifter til varer og tjenester som umiddelbart skal tilfredsstille individuelle behov eller ønsker hos a2a) husholdninger som er hjemmehørende på det nasjonale territorium eller i utlandet, eller

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 14. april 2010

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 14. april 2010 24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/453 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/58/56 av 14. april 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF om statistiske oppgaver

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1749/96. av 9. september 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1749/96. av 9. september 1996 Nr.2/52 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.5.2000 NORSK utgave KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 749/96 av 9. september 996 om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95

Detaljer

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002 Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002 2004/EØS/56/27 av 23. januar 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til de reviderte

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 63/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6.

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6. Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005 2009/EØS/10/27 av 6. juli 2005 om utarbeiding av ikke-finansielle kvartalsregnskaper etter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001 Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.10.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98. av 16. februar 1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98. av 16. februar 1998 22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/468 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 101/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1334/2007. av 14. november 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1334/2007. av 14. november 2007 Nr. 35/523 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1334/2007 2012/EØS/35/35 av 14. november 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1749/96 om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005 av 8. februar 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008 av 26. september 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007. av 20. august 2007

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007. av 20. august 2007 Nr. 16/558 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007 2012/EØS/16/43 av 20. august 2007 om endring av visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og protokoll

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 30,

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 17/2010 av 1. mars 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter,

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

Nr. 10/694 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1267/2003. av 16.

Nr. 10/694 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1267/2003. av 16. Nr. 10/694 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) 1267/2003 2008/EØS/10/28 av 16. juni 2003 om endring av rådsforordning (EF) 2223/96 med hensyn

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 99/2000 av 27. oktober 2000

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 99/2000 av 27. oktober 2000 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 99/2000 av 27. oktober 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser om organiseringen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012 Nr. 43/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012 2012/EØS/43/07 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 501/2004. av 10. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 501/2004. av 10. mars 2004 Nr. 26/495 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 501/2004 2007/EØS/26/50 av 10. mars 2004 om offentlig forvaltnings kvartalsvise finansregnskaper(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012 8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/43 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012 2012/EØS/63/30 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 191/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII (Etableringsrett) og vedlegg V (Fri

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008. av 5. november om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008. av 5. november om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008 av 5. november 2008 om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det

Detaljer

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005 Nr. 38/411 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/38/53 av 18. mars 2005 om endring av vedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(*)

Detaljer

Nr. 23/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1365/2006. av 6.

Nr. 23/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1365/2006. av 6. Nr. 23/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1365/2006 2010/EØS/23/59 av 6. september 2006 om statistikk over godstransport på innlands vannveier

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010. av 30. mars 2010

Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010. av 30. mars 2010 Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010 2015/EØS/37/16 av 30. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008 Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 169/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 169/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 169/1999 av 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213, under

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII (Opphavsrett) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007. av 28. februar 2007

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007. av 28. februar 2007 23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/803 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007 2011/EØS/35/75 av 28. februar 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998 Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.9.2001 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 26. juli 1999

KOMMISJONSVEDTAK. av 26. juli 1999 Nr. 26/95 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/26/24 av 26. juli 1999 om gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om en fellesskapsframgangsmåte for behandling av opplysninger og samråd om forsyningskostnadene for

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Nr. 27/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003. av 30. desember 2002

Nr. 27/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003. av 30. desember 2002 Nr. 27/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003 2005/EØS/27/52 av 30. desember 2002 om spredning av statistikk over godstransport på vei(*) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 832/2007 og forordning (EF) nr. 129/2009) slik Mattilsynet

Detaljer

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011 2011/EØS/54/01 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003 Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.9.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003 2005/EØS/49/51 av 17. februar 2003 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 959/93 om statistiske

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000 Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 37/2001 av 30. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 37/2001 av 30. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 37/2001 av 30. mars 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 64/96 av 22. november 1996. om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 64/96 av 22. november 1996. om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 64/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008. av 7. mars 2008

Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008. av 7. mars 2008 Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008 2013/EØS/73/26 av 7. mars 2008 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009. av 16. september 2009

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009. av 16. september 2009 Nr. 18/588 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009 2015/EØS/18/61 av 16. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet(*)

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/83 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/26/22 av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvars for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 1/95 av 27. januar 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 1/95 av 27. januar 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 1/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel

Detaljer

Nr. 76/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1097/2010. av 26. november 2010

Nr. 76/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1097/2010. av 26. november 2010 Nr. 76/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.12.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1097/2010 2015/EØS/76/118 av 26. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2163/2001. av 7. november 2001

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2163/2001. av 7. november 2001 0..00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 6/ KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 6/00 00/EØS/6/ av 7. november 00 om tekniske regler for overføring av statistiske opplysninger om godstransport

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016 2017/EØS/13/05 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 58/2008, 25. september EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 75/2008. av 6. juni 2008

Publisert i EØS-tillegget nr. 58/2008, 25. september EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 75/2008. av 6. juni 2008 Publisert i EØS-tillegget nr. 58/2008, 25. september 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 75/2008 av 6. juni 2008 om endring av protokoll 30 til EØS-avtalen om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 22. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring

Detaljer