EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 124/1999. av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 124/1999. av 24. september 1999. om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)"

Transkript

1 Nr. 60/489 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 124/ /EØS/60/24 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og ut fra følgende betraktninger: Avtalens vedlegg XXI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 14/1999 av 29. januar 1999( 1 ). For å opprettholde ensartede regler på statistikkområdet og sikre at det utarbeides og spres sammenhengende og sammenlignbare statistiske opplysninger med sikte på å beskrive og overvåke alle relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, må en rekke rettsakter vedtatt av Det europeiske fellesskap i tiden som er gått siden det sist ble gjort endringer i avtalens vedlegg XXI, innlemmes i avtalens vedlegg XXI. På grunn av deres særlige situasjon fritas Island og Liechtenstein for visse statistiske krav. Unntakene som innrømmes medlemsstatene i artikkel 1 i kommisjonsvedtak 98/385/EF, berører for EFTA-statenes vedkommende ikke framgangsmåtene fastsatt mellom dem etter avtalens protokoll 1 artikkel 4 bokstav d) BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 Avtalens vedlegg XXI endres som fastsatt i vedlegget til denne beslutning. Artikkel 2 Teksten til kommisjonsvedtak 98/385/EF( 2 ), rådsforordning (EF) nr. 1687/98( 3 ), rådsforordning (EF) nr. 1688/98( 4 ), kommisjonsforordning (EF) nr. 1232/98( 5 ) og rådsvedtak 98/582/EF( 6 ) på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 25. september 1999, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1. Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 24. september For EØS-komiteen N. v. Liechtenstein Formann ( 1 ) EFT L 112 av , s. 75, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 21 av , s ( 2 ) EFT L 174 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 214 av , s. 12. ( 4 ) EFT L 214 av , s. 23. ( 5 ) EFT L 177 av , s. 1. ( 6 ) EFT L 281 av , s. 36.

2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/490 NORSK utgave VEDLEGG til EØS-komiteens beslutning nr. 124/1999 I EØS-avtalens vedlegg XXI (STATISTIKK) gjøres følgende endringer: A. STATISTIKK OVER TRANSPORT OG TURISME I nr. 7b (rådsdirektiv 95/64/EF) gjøres følgende endringer: i) før tilpasningen tilføyes følgende:, endret ved: 398 D 0385: Kommisjonsvedtak 98/385/EF av 13. mai 1998 (EFT L 174 av , s. 1). ii) Tilpasning b) oppheves. B. ØKONOMISK STATISTIKK I nr. 19b (kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96) tilføyes følgende:, endret ved: 398 R 1687: Rådsforordning (EF) nr. 1687/98 av 20. juli 1998 (EFT L 214 av , s. 12), 398 R 1688: Rådsforordning (EF) nr. 1688/98 av 20. juli 1998 (EFT L 214 av , s. 23). C. NOMENKLATURER I nr. 20b (rådsforordning (EF) nr. 3696/93) tilføyes følgende før tilpasningen:, endret ved: 398 R 1232: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1232/98 av 17. juni 1998 (EFT L 177 av , s. 1). D. JORDBRUKSSTATISTIKK I nr. 22 (kommisjonsvedtak 97/80/EF) tilføyes følgende før tilpasningen:, endret ved: 398 D 0582: Rådsvedtak 98/582/EF av 6. oktober 1998 (EFT L 281 av , s. 36).

3 Nr. 60/491 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK av 13. mai 1998 om nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs(*) [meddelt under nummer K(1998) 1275] (98/385/EF) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 95/64/EF av 8. desember 1995 om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs( 1 ), særlig artikkel 4, 10 og 12, og ut fra følgende betraktninger: Medlemsstatene bør innrømmes unntak slik at de kan tilpasse sine nasjonale statistiske systemer til kravene i direktiv 95/46/EF. Kommisjonen bør utarbeide en liste over havner, kodet og klassifisert etter land og havkystsoner. Innholdet i vedleggene til nevnte direktiv bør tilpasses. Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det statistiske program nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom( 2 ) GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 1. Unntakene som innrømmes medlemsstatene, er fastsatt i vedlegg I. 2. Unntakene gjelder for 1997, 1998 og 1999, bortsett fra visse unntak fastsatt i vedlegg I, som gjelder bare for Artikkel 2 Listen over havner, kodet og klassifisert etter land og havkystsoner, er oppført i vedlegg II. ( * ) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 174 av , s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Artikkel 3 1. I vedlegg II, III, IV, V, VII og VIII til direktiv 95/64/EF gjøres følgende endringer: 1) Vedlegg II: Fotnotehenvisning 3, som viser til fotnote 3, innsettes i kolonnen Tonnasje for kode 30, 31, 32, 33 og 34. 2) Vedlegg III: Setningen under overskriften Varenomenklatur skal lyde: Den varenomenklaturen som benyttes, skal bestå av de 24 varegruppene (første kolonne nedenfor) som bygger på varenomenklaturens transportstatistikk NST/R, inntil Kommisjonen, etter å ha rådspurt medlemsstatene, beslutter å erstatte den med en ny. 3) Vedlegg IV: Første avsnitt av teksten under overskriften Havkystsoner skal lyde: Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen [landlisten for statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene, opprinnelig utarbeidet ved rådsforordning (EØF) nr. 1736/75( 1 )] for det året dataene viser til. ( 1 ) EFT L 183 av , s. 3. 4) Vedlegg V: a) første avsnitt av teksten under overskriften Skipets registreringsnasjonalitet skal lyde: Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen [landlisten for statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene, opprinnelig utarbeidet ved rådsforordning (EØF) nr. 1736/75( 1 )] for det året dataene viser til, med følgende forbehold: kodene ( 1 ) EFT L 320 av , s. 25. ( 2 ) EFT L 181 av , s. 47.

4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/492 NORSK utgave 017 og 018 skal benyttes for henholdsvis Belgia og Luxembourg. ( 1 ) EFT L 183 av , s. 3. b) i listen over koder: kodene 0011 Frankrike og 0012 Kerguelen-øyene utgår; kodene 0281 Norge og 0282 Norge (NIS) innsettes etter koden 0112 Spania (Rebeca) ; koden 8902 Fransk Antarktis erstattes med Fransk Antarktis (herunder Kerguelen-øyene). 5) Vedlegg VII: Tallene i dvt -kolonnene i tabellen gjentas i bt - kolonnene; den nedre grensen for klasse 01 under bt er ) Vedlegg VIII: a) under overskriften Kortfattede og detaljerte statistikker erstattes F1 på slutten av hver av de tre første setningene med F1 eller F2 eller F1 og F2, b) i tabellen Datasett F1 erstattes 1 posisjon numerisk i kolonnen Kodedetaljer for variabelen Skipstype med 2 posisjoner numerisk ; i kolonnen Nomenklaturer og i siste linje av tabellen utgår ordene eller bruttotonnasjeklasse, c) etter tabellen Datasett F1 tilføyes tabellen Datasett F2. 2. Vedlegg II, III, IV, V, VII og VIII til direktiv 95/64/EF erstattes med vedlegg III til dette vedtak, hvor endringene oppført i nr. 1 i denne artikkel, er innarbeidet. Artikkel 4 Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 13. mai For Kommisjonen Yves-Thibault de SILGUY Medlem av Kommisjonen

5 Nr. 60/493 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG I Variabel ( 1 ) Fullstendige unntak ( 2 ) Delvise unntak ( 2 ) Alle datasett Kvartal (GR), UK ( 3 ) Laste-/lossehavn GR, UK D, I, NL, (S) Forbindelse GR D, I, NL, (S), UK Frakttype (GR), I D, F, NL, (FIN), UK Tonnasje i visse roro (DK) A1 Frakttype S A2 Frakttype GR IRL A3 Helt datasett (GR) Antall passasjerer D C1 Laste-/lossehavn B ( 4 ) Forbindelse B ( 4 ) Frakttype GR IRL, S Antall enheter med last DK, S Antall enheter uten last DK, S D1 Helt datasett D Registreringsnasjonalitet F, (GR) I, (S) E1 Helt datasett (GR) Registreringsnasjonalitet UK, F D, I, (S) F1 Helt datasett (GR), UK Skipstype GR D, I Skipsstørrelse GR, I Tyskland: begrensning i de havnene som dekkes. Frankrike: herunder fabrikkskip. ( ) = unntak bare for ( 1 ) fullstendig unntak : variabelen innberettes ikke. ( 2 ) delvis unntak : variabelen innberettes, men er ikke fullstendig i samsvar med nomenklaturen som er fastsatt i direktivet. ( 3 ) Unntatt D1 internasjonal trafikk. ( 4 ) Antwerpen havn.

6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/494 NORSK utgave VEDLEGG II EUROSTATS LISTE OVER EUROPEISKE HAVNER Forklaring til listen over havner Statistikkhavnene og havneavdelingene klassifiseres i alfabetisk rekkefølge for hver medlemsstat. Oppbygning Kolonneoverskrift Forklaring CTRY land (ISO-kode 3166) MCA havkystsonen der havnen ligger (vedlegg IV til direktivet) MODIFIC. endret PORT NAME navnet på havnen slik det er oppført i UN/LOCODE 1996 LOCODE NAT. STAT. GROUP STATISTIC PORT NATIONAL CODE kode (alfabetisk) fra UN/LOCODE eller kode (numerisk) som er midlertidig tildelt av Eurostat til havner uten LOCODE for en havn som ikke er en statistikkhavn, er den nasjonale statistiske gruppe (nat. stat. group) koden for den statistikkhavnen som omfatter denne havnen statistikkhavn kode som er tildelt statistikkhavnen i de nasjonale statistikkene i den medlemsstaten der den ligger

7 Nr. 60/495 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

8 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/496

9 Nr. 60/497 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

10 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/498

11 Nr. 60/499 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

12 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/500

13 Nr. 60/501 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

14 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/502

15 Nr. 60/503 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

16 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/504

17 Nr. 60/505 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/506

19 Nr. 60/507 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

20 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/508

21 Nr. 60/509 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

22 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/510

23 Nr. 60/511 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

24 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/512

25 Nr. 60/513 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

26 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/514

27 Nr. 60/515 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

28 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/516

29 Nr. 60/517 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

30 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/518

31 Nr. 60/519 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

32 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/520

33 Nr. 60/521 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

34 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/522

35 Nr. 60/523 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

36 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/524

37 Nr. 60/525 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

38 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/526

39 Nr. 60/527 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

40 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/528

41 Nr. 60/529 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

42 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/530

43 Nr. 60/531 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

44 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/532

45 Nr. 60/533 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG III «VEDLEGG II KLASSIFISERING AV FRAKTTYPE Kategori ( 1 ) Kode Tonnasje Antall Flytende bulk 10 Flytende bulklast (ikke fraktenhet) X 11 Flytende gass X 12 Råolje X 13 Petroleumsprodukter X 19 Annen flytende bulklast X Tørr bulk 20 Tørr bulklast (ikke fraktenhet) X 21 Malm X 22 Kull X 23 Landbruksprodukter (for eksempel korn, soya, tapioka) X 29 Annen tørr bulklast X Containere 30 Gods i store containere X ( 3 ) X 31 Fraktenheter på 20 X ( 3 ) X 32 Fraktenheter på 40 X ( 3 ) X 33 Fraktenheter > 20 og < 40 X ( 3 ) X 34 Fraktenheter > 40 X ( 3 ) X Roro 50 Flyttbare motordrevne enheter X X (motordrevet) 51 Veigående kjøretøyer til godstransport med tilhengere X ( 3 ) X 52 Personbiler med tilhengere og campingtilhengere X ( 2 ) 53 Busser X ( 2 ) 54 Motorvogner, import/eksport X X ( 2 ) 56 Levende dyr X X ( 2 ) Roro 60 Andre flyttbare enheter X X (ikke motordrevet) 61 Godstilhengere og semitrailere uten trekkvogn X ( 3 ) X 62 Campingtilhengere uten trekkvogn og andre veigående landbruks- eller industritilhengere X X ( 2 ) 63 Jernbanevogner, tilhengere for godstransport til sjøs og skipslektere X ( 3 ) X Annet stykkgods 90 Annen frakt, som ikke er klassifisert (inklusive små containere) noe annet sted X 91 Skogbruksprodukter X 92 Jern- og stålprodukter X 99 Annet stykkgods X ( 1 ) Disse kategoriene er forenlige med ECE-FN-rekommandasjon nr. 21. ( 2 ) Bare samlet antall enheter. ( 3 ) Den registrerte mengde er godsets bruttovekt medregnet emballasje, men fraregnet vekten av containere og roro-enheter.

46 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/534 NORSK utgave VEDLEGG III VARENOMENKLATUR Den varenomenklaturen som benyttes, skal bestå av de 24 varegruppene (første kolonne nedenfor) som bygger på varenomenklaturens transportstatistikk NST/R( 1 ), inntil Kommisjonen, etter å ha rådspurt medlemsstatene, beslutter å erstatte den med en ny. Varegruppe Kapittel i NST/R r i NST/R VAREGRUPPER Varebeskrivelse Korn 2 02, 03 Poteter, andre friske eller fryste grønnsaker, frisk frukt 3 00, 06 Levende dyr, sukkerroer 4 05 Tre og kork 5 04, 09 Tekstiler og tekstilavfall, andre råstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse , 12, 13, 14, 16, 17 Næringsmidler og fôr 7 18 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett , 22, 23 Fast mineralsk brensel Råolje 10 32, 33, 34 Petroleumsprodukter , 46 Jernmalm, jern- og stålavfall, støv fra masovner Ikke-jernholdige mineraler og avfall , 52, 53, 54, 55, 56 Metallvarer , 69 Sement, kalk, bearbeidede byggematerialer 15 61, 62, 63, 65 Råmineraler og bearbeidede mineraler , 72 Natur- og kunstgjødsel Kjemiske kullprodukter, tjære 18 81, 82, 89 Kjemikalier, unntatt kjemiske kullprodukter og tjære Cellulose og papiravfall , 92, 93 Kjøretøyer og transportmateriell, maskiner, motorer, også demonterte, samt deler Metallvarer Glass, glassvarer, keramiske produkter 23 96, 97 Lær, tekstiler, klær, diverse bearbeidede varer Diverse varer ( 1 ) Publikasjon fra De europeiske fellesskaps statistiske kontor, 1968-utgaven (EFT L 151 av , s. 1).

47 Nr. 60/535 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV HAVKYSTSONER Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen [landlisten for statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene, opprinnelig utarbeidet ved rådsforordning (EØF) nr. 1736/75( 1 )] for det året dataene viser til. Koden består av fire siffer: de tre sifrene fra koden i ovennevnte nomenklatur, fulgt av sifferet null (f.eks. kode 0030 for Nederland), unntatt for de landene som er oppdelt i flere havkystsoner, som kjennetegnes ved et fjerde siffer som må være et annet enn null (fra 1 til 7), som angitt nedenfor: Kode Havkystsoner 0011 Frankrike: Atlanterhavet og Nordsjøen 0012 Frankrike: Middelhavet 0041 Tyskland: Nordsjøen 0042 Tyskland: Østersjøen 0043 Tyskland: Rhinen 0061 Det forente kongerike 0062 Øya Man 0063 De britiske kanaløyer 0111 Spania: Atlanterhavet (nord) 0112 Spania: Middelhavet og Atlanterhavet (sør) 0301 Sverige: Østersjøen 0302 Sverige: Nordsjøen 0521 Tyrkia: Svartehavet 0522 Tyrkia: Middelhavet 0751 Russland: Svartehavet 0752 Russland: Østersjøen 0753 Russland: Asia 2041 Marokko: Middelhavet 2042 Marokko: Vest-Afrika 2201 Egypt: Middelhavet 2202 Egypt: Rødehavet 6241 Israel: Middelhavet 6242 Israel: Rødehavet 6321 Saudi-Arabia: Rødehavet 6322 Saudi-Arabia: Persiabukta 4001 De forente stater: Atlanterhavet (nord) 4002 De forente stater: Atlanterhavet (sør) 4003 De forente stater: Golfen 4004 De forente stater: Stillehavet (sør) 4005 De forente stater: Stillehavet (nord) 4006 De forente stater: De store sjøene 4007 Puerto Rico 4041 Canada: Atlanterhavet 4042 Canada: De store sjøene og øvre St. Lawrence 4043 Canada: Vestkysten 4801 Colombia: Nordkysten 4802 Colombia: Vestkysten Med tilleggskoder 9991 Offshore-installasjoner 9992 Aggregater og ikke beskrevet noe annet sted ( 1 ) EFT L 183 av , s. 3.

48 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/536 NORSK utgave VEDLEGG V SKIPETS REGISTRERINGSNASJONALITET Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen [landlisten for statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene, opprinnelig utarbeidet ved rådsforordning (EØF) nr. 1736/75( 1 )] for det året dataene viser til, med følgende forbehold: kodene 017 og 018 skal benyttes for henholdsvis Belgia og Luxembourg. Koden består av fire siffer: de tre sifrene fra koden i ovennevnte liste, fulgt av sifferet null (f.eks. kode 0010 for Frankrike), unntatt for de landene som har flere registre. Dersom det er flere registre for ett land, skal koden være: 0061 Det forente kongerike 0062 Øya Man 0063 Kanaløyene 0064 Gibraltar 0081 Danmark 0082 Danmark (DIS) 0101 Portugal 0102 Portugal (MAR) 0111 Spania 0112 Spania (Rebeca) 0281 Norge 0282 Norge (NIS) 4001 De forente stater 4002 Puerto Rico 4611 De britiske Jomfruøyene 4612 Montserrat 8141 Nyzealandsk Oseania 8142 Cookøyene 8901 Andre polarområder 8902 Fransk Antarktis (herunder Kerguelen-øyene) ( 1 ) EFT L 183 av , s. 3.

49 Nr. 60/537 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG VII SKIPENES STØRRELSESKLASSE i dødvekttonn (dvt) eller i bruttotonnasje (bt) Denne nomenklatur får anvendelse bare på skip med en bruttotonnasje på 100 eller mer. Nedre grense Øvre grense dvt bt dvt bt ! ! inntil inntil NB: Dersom skip med en bruttotonnasje på mindre enn 100 skulle bli tatt med i henhold til dette direktiv, vil de få tildelt gruppekoden «99».

50 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/538 NORSK utgave VEDLEGG VIII OPPSTILLING AV STATISTISKE DATASETT I de datasettene som er spesifisert i dette vedlegg, defineres periodisiteten for de statistikkene over sjøtransport som Fellesskapet krever. Hvert sett definerer en kryssfordeling over et begrenset antall dimensjoner på ulike nivåer i nomenklaturene, med aggregering i alle andre dimensjoner, noe som krever statistikker av god kvalitet. Vilkårene for innsamling av datasett B1 vil bli fastsatt av Rådet etter forslag fra Kommisjonen, på grunnlag av resultatene av den forundersøkelsen som skal gjennomføres i en overgangsperiode på tre år, som fastsatt i artikkel 10 i dette direktiv. KORTFATTEDE OG DETALJERTE STATISTIKKER Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for varer og passasjerer, er: A1, A2, B1, C1, D1, E1 og F1 eller F2 eller F1 og F2. Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for varer, men ikke for passasjerer, er: A1, A2, A3, B1, C1, E1 og F1 eller F2 eller F1 og F2. Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for passasjerer, men ikke for varer, er: A3, D1 og F1 eller F2 eller F1 og F2. Datasettene som skal oversendes for de havnene som ikke er valgt ut (verken for varer eller passasjerer), er: A3. Datasett A1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, frakttype og forbindelse Periodisitet: Kvartalsvis Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk A1 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (1, 2, 3, 4) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1, 2) Laste-/lossehavn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner i havnelisten Forbindelse 4 posisjoner numerisk Havkystsoner, vedlegg IV Frakttype 1 posisjon numerisk Frakttype, vedlegg II (kategori 1, 2, 3, 5, 6, 9) Data: Godsets bruttovekt i tonn.

51 Nr. 60/539 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Datasett A2: Periodisitet: Sjøtransport, unntatt i containere eller flyttbare enheter, i de største europeiske havnene, etter havn, frakttype og forbindelse Kvartalsvis Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk A2 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (1, 2, 3, 4) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1,2) Laste-/lossehavn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner i havnelisten Forbindelse 4 posisjoner numerisk Havkystsoner, vedlegg IV Frakttype 2 posisjoner numerisk Frakttype, vedlegg II (unntatt containere og roro) (underkategori 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 90, 91, 92, 99) Data: Godsets bruttovekt i tonn. Datasett A3: Opplysninger som kreves i havner der det ikke kreves detaljerte statistikker (artikkel 4 nr. 3) Periodisitet: Årlig Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk A3 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (0) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk Alle havnene i havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1,2) Data: Godsets bruttovekt i tonn. Antall passasjerer.

52 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/540 NORSK utgave Datasett B1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, frakttype, vare og forbindelse Periodisitet: Årlig Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk B1 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (0) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1,2) Laste-/lossehavn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner i havnelisten Forbindelse 4 posisjoner numerisk Havkystsoner, vedlegg IV Frakttype 1 posisjon numerisk Frakttype, vedlegg II (kategori 1, 2, 3, 5, 6, 9) Vare 2 posisjoner numerisk Varenomenklatur, vedlegg III Data: Godsets bruttovekt i tonn. Datasett C1: Sjøtransport, i containere eller roro, i de største europeiske havnene etter havn, frakttype, forbindelse og lasteforhold Periodisitet: Kvartalsvis Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk C1 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (1, 2, 3, 4) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1, 2) Laste-/lossehavn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner på havnelisten Forbindelse 4 posisjoner numerisk Havkystsoner, vedlegg IV Frakttype 2 posisjoner numerisk Frakttype, vedlegg II (bare container og roro) (underkategori 30, 31, 32, 33, 34, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63) Data: Godsets bruttovekt i tonn (frakttype: underkategori 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 54, 56, 60, 61, 62, 63). Antall enheter (frakttype: underkategori 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63). Antall enheter uten last (frakttype: underkategori 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61, 63).

53 Nr. 60/541 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Datasett D1: Transport av passasjerer i de største europeiske havnene etter forbindelse Periodisitet: Kvartalsvis Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk D1 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (1, 2, 3, 4) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1, 2) Laste-/lossehavn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner på havnelisten Forbindelse 4 posisjoner numerisk Havkystsoner, vedlegg IV Skipets registrerings- 4 posisjoner numerisk Skipets registreringsnasjonalitet nasjonalitet, vedlegg V Data: Antall passasjerer. Datasett E1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, frakttype, forbindelse og skipets registreringsnasjonalitet Periodisitet: Årlig Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk E1 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (0) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1, 2) Laste-/lossehavn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner på havnelisten Forbindelse 4 posisjoner numerisk Havkystsoner, vedlegg IV Frakttype 1 posisjon numerisk Frakttype, vedlegg II (kategori 1, 2, 3, 5, 6, 9) Skipets registrerings- 4 posisjoner numerisk Skipets registreringsnasjonalitet nasjonalitet, vedlegg V Data: Godsets bruttovekt i tonn.

54 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/542 NORSK utgave Datasett F1: Havnetrafikk i de største europeiske havnene etter havn, samt type og størrelse på skipene som laster eller losser frakt Periodisitet: Kvartalsvis Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk F1 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (1, 2, 3, 4) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1, 2) Skipstype 2 posisjoner numerisk Skipstype, vedlegg VI Skipets størrelse dvt 2 posisjoner numerisk Dødvekttonnasjeklasse, vedlegg VII Data: Antall skip Skipenes dødvekttonn Datasett F2: Havnetrafikk i de største europeiske havnene etter havn, samt type og størrelse på skipene som laster eller losser frakt Periodisitet: Kvartalsvis Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer Dimensjoner Skjema 2 posisjoner alfabetisk F2 Referanseår 4 posisjoner numerisk (f.eks. 1997) Referansekvartal 1 posisjon numerisk (1, 2, 3, 4) Innberettende havn 5 posisjoner alfabetisk EØS-havner valgt ut fra havnelisten Retning 1 posisjon numerisk Inn-/utgående (1, 2) Skipstype 2 posisjoner numerisk Skipstype, vedlegg VI Skipets størrelse bt 2 posisjoner numerisk Bruttotonnasjeklasse, vedlegg VII Data: Antall skip Skipenes bruttotonnasje

55 Nr. 60/543 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1687/98 av 20. juli 1998 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 med hensyn til den harmoniserte konsumprisindeksens dekning av varer og tjenester(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar( 1 ), særlig artikkel 4 og artikkel 5 nr. 3, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank( 2 ) og ut fra følgende betraktninger: I samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 2494/95 skal hver medlemsstat utarbeide en harmonisert konsumprisindeks (HKPI) fra og med indeksen for januar Kravet om å utarbeide HKPI-er berører på ingen måte medlemsstatenes rett til å offentliggjøre nasjonale, ikkeharmoniserte inflasjonsindekser som de måtte ønske å bruke i nasjonal politikk. Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 av 9. september 1996 om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindeksar( 3 ) begrenses HKPI-enes opprinnelige dekningsområde til varer og tjenester som er dekket av alle eller de fleste nasjonale konsumprisindekser (KPI). Prisene som skal inngå i HKPI, særlig behandlingen av subsidier, tilbakebetalinger og refusjoner, nødvendiggjør harmoniserte definisjoner. HKPIenes geografiske og demografiske dekning er ikke fastlagt ennå. I artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2494/95 er det fastsatt at HKPI skal bygge på prisene på varer og tjenester som frambys for salg på medlemsstatens økonomiske territorium for å dekke forbrukernes etterspørsel direkte. Priser som ikke faktisk betales av forbrukerne ved slikt salg, egner seg i likhet med alternativkostnader og renteutgifter ikke til internasjonal sammenlikning av inflasjonen i konsumprisene. ( * ) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 214 av , s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. ( 1 ) EFT L 257 av , s. 1. ( 2 ) Uttalelse avgitt 14. juli 1998 (ennå ikke offentliggjort i EFT). ( 3 ) EFT L 229 av , s. 3. Det er alminnelig godtatt at endringer i refusjoner ikke behøver å ha innvirkning på måling av inflasjonen i en større sammenheng, men at de spiller en vesentlig rolle i den inflasjonsprosessen som berører forbrukerne, og derfor bør inngå i HKPI. Komiteen for det statistiske program (KSP) har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt av lederen. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2494/95 skal Kommisjonen da omgående framlegge for Rådet et forslag til tiltak som skal treffes VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 I forordning (EF) nr. 1749/96 gjøres følgende endringer: 1) Vedlegg I erstattes med vedlegg Ia og Ib til denne forordning. 2) I artikkel 1 første strekpunkt utgår ordene det opprinnelige. 3) I artikkel 2 skal bokstav a) lyde: a1) HKPIs dekningsområde er de varer og tjenester som inngår i konsumet i husholdningene nevnt i bokstav a2). Dekningsområdet er inndelt i de kategoriene og firesifrede underkategoriene som er oppført i listen i vedlegg Ia, som er avledet av den internasjonale COICOP-klassifikasjonen og skal kalles COICOP/HKPI (klassifikasjon av individuelt konsum etter formål, tilpasset behovene i forbindelse med HKPI-er), a2) konsum i husholdninger er den andelen av konsumet som husholdningene pådrar seg gjennom pengetransaksjoner i en av eller begge periodene som sammenlignes, og som er nærmere angitt i vedlegg 1b. Dersom ikke annet er angitt, følger vedlegg Ib definisjonene i Det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS) 1995 fastsatt i forordning (EF) nr. 2223/96(*). Konsum i husholdninger omfatter utgifter til varer og tjenester som umiddelbart skal tilfredsstille individuelle behov eller ønsker hos a2a) husholdninger som er hjemmehørende på det nasjonale territorium eller i utlandet, eller

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

Spesiell utgave/92 23 6 2001 NORSK utgave KAPITTEL 4 FORDELINGSMESSIGE TRANSAKSJONER 4 01 Definisjon: Fordelingsmessige transaksjoner omfatter transaksjoner som viser hvordan bruttoproduktet opptjent i

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 13. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93

NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93 NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93 Directive 1999/42/EC of the European Parliament and of the Council of 7 June 1999 establishing a mechanism for the recognition of qualifications in respect of the

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 5.

Detaljer

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 2007/11 Notater Ragnhild Nygaard og Notater Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for økonomiske indikatorer Innhold

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 15 18. årgang 24.3.2011 2011/EØS/15/01 2011/EØS/15/02

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015. av 20. mars 2015. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler)

EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015. av 20. mars 2015. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler) EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015 av 20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/10/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 21. årgang 20.2.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 186. av 27. juni 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 186. av 27. juni 2002 29.9.2005 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/317 ELUTNING NR. 186 2005/EØ/49/28 av 27. juni 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/25/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 25 22. årgang 30.4.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 12 22. årgang 26.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Håndbok 228. Veiledning. Kjøre- og hviletider. Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01

Håndbok 228. Veiledning. Kjøre- og hviletider. Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01 Håndbok 228 Veiledning Kjøre- og hviletider Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner

Detaljer

2014/EØS/34/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7216 Reggeborgh/Argos Energy Group)... 25

2014/EØS/34/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7216 Reggeborgh/Argos Energy Group)... 25 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 34 21. årgang 12.6.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 18. årgang 17.11.2011 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 18. årgang 17.11.2011 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 18. årgang 17.11.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000 2000/41 Notater 2000 Kristin O. Olsen Notater Forsikring i nasjonalregnskapet Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap Emnegruppe: 09.90 )RURUG Statistisk sentralbyrå har gjennomført

Detaljer

2014/EØS/46/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7316 Det norske oljeselskap/marathon Oil Norge)... 26

2014/EØS/46/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7316 Det norske oljeselskap/marathon Oil Norge)... 26 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 46 21. årgang 14.8.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 19. årgang 8.11.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 19. årgang 8.11.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 19. årgang 8.11.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 9 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 9

Detaljer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer Kapittel 2 INDRE MARKED Innledning ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA landene innfører nytt EØS-regelverk, for det meste forordninger og direktiver,

Detaljer

VEDLEGG A OM OPPRINNELSESREGLER ------ INNHOLD AVDELING II - DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER

VEDLEGG A OM OPPRINNELSESREGLER ------ INNHOLD AVDELING II - DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER VEDLEGG A OM OPPRINNELSESREGLER ------ INNHOLD AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Art. 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER - Art. 2 Generelle vilkår - Art. 3

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 Innholdsfortegnelse: -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012 Nr. 9 2012 Side 1437 1677 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 27. september 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni 29. Deleg. av

Detaljer