EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007. av 28. februar 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007. av 28. februar 2007"

Transkript

1 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/803 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/ /EØS/35/75 av 28. februar 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for overforgjelding og økonomisk utestenging(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC)( 1 ), særlig artikkel 15 nr. 2 bokstav f), og ut fra følgende betraktninger: 1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en felles ramme for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår, som omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og forløpsdata for inntekt og omfang og fordeling av fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og på EU-plan. 2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å fastsette listen over sekundærmålområder og variabler som hvert år skal inngå i tverrsnittskomponenten i EU SILC. For år 2008 bør listen over sekundærmålvariabler som skal inngå i modulen om overforgjelding og økonomisk utestenging, fastsettes. Det bør videre fastsettes variabelkoder- og definisjoner. 3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Listen over sekundærmålvariabler, variabelkoder og definisjoner for 2008-modulen om overforgjelding og økonomisk utestenging som skal inngå i tverrsnittskomponenten i fellesskapsstatistikkene over inntekter og boligforhold (EU SILC), skal være som fastsatt i vedlegget. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 28. februar For Kommisjonen Joaquín ALMUNIA Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av , s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2007 av 28. september 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, , s. 47. ( 1 ) EUT L 165 av , s. 1. Forordningen endret ved rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av , s. 1).

2 Nr. 35/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I denne forordning skal følgende enheter, datainnsamlingsmåter, referanseperioder og definisjoner anvendes. 1. Enheter Målvariablene er bare knyttet til husholdningen. Når det gjelder finansielle tjenester, bør husholdningen forstås som ethvert medlem av husholdningen. 2. Innsamlingsmåter For alle målvariablene er innsamlingsmåten personlige intervjuer med husholdningens oppgavegiver eller bruk av utdrag fra registre. 3. Referanseperioder Målvariablene omfatter tre referanseperioder: de siste 12 måneder ( utestående beløp), de neste 12 måneder ( forventet utvikling), de siste tre måneder ( negativ saldo på kredittkort eller kundekort), for tiden ( alle andre variabler). 4. Definisjoner 1) Beløp a) Variabler for innsamling av beløp: beløpet skal samles inn i henhold til en harmonisert diskret skala fastsatt av arbeidsgruppen om levekår. 2) Bankkonto a) Foliokonto: innskuddskonto for daglig forvaltning av penger som for eksempel tilbyr ulike fleksible betalingsmåter som gjør det mulig for kundene å overføre penger direkte til andre. Standardtjenester som tilbys gjennom slike foliokontoer er sjekkhefte, mulighet til å utføre faste betalinger, direkte debiteringer og betaling med debetkort. En sparekonto er ikke en foliokonto dersom slike tjenester ikke tilbys. b) Kassakreditt: husholdningen har i øyeblikket en negativ saldo på en av sine bankkontoer på grunn av økonomiske vanskeligheter (øyeblikkelig behov for penger, større uttak enn innskudd osv.). Det beregnes rente på skyldig beløp. Bankkontoen behøver ikke å være en foliokonto. 3) Kredittkort/kundekort a) Kredittkort (Visa, Amex, MasterCard, Diners osv.) gir særskilt kreditt: penger lånes til kundene for tidsrommet mellom kjøp av varer og tidspunktet for full tilbakebetaling av beløpet, og rente påløper for utestående beløp som ikke er betalt innen utgangen av måneden. Månedlige kontoutskrifter viser bevegelser på kontoen og oppgir et minstebeløp som må betales. Kredittkort er ikke et debetkort, der penger som brukes via kortet umiddelbart trekkes fra en tilknyttet bankkonto. b) Kundekort er kredittkort som utstedes av ett enkelt foretak eller en enkelt butikk og som bare kan brukes til kjøp fra foretaket/butikken. c) Negativ saldo: husholdningen har i minst de siste tre månedene ved «utgangen av måneden» på grunn av økonomiske vanskeligheter ikke betalt hele det beløpet som er brukt eller som skyldes på kredittkort/ kundekort. 4) Kreditt og lån a) Kreditt og lån omfatter forbrukskreditt eller lån som tilbakebetales i henhold til en fastsatt tidsplan, bortsett fra pantelån på primærboligen. Kassakredittordninger, kredittkort eller kundekort der tilbakebetalingen ikke er planlagt, medregnes ikke. Lån fra venner og familie (uformell kreditt) medregnes heller ikke. 5) Utestående beløp a) Utestående beløp: skyldige beløp (regninger, leie, tilbakebetaling av kreditt/pantelån osv.) som av økonomiske grunner ikke er betalt i tide i løpet av de siste 12 månedene, samme konsept som for HS010, HS020 og HS030.

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/805 b) Nåværende samlede utestående beløp: summen av alle skyldige beløp som husholdningen ikke kunne betale i tide. c) Boligrelaterte regninger/betalinger: leie og tilbakebetaling av pantelån for primærboligen og regninger for forsyningstjenester (vann, elektrisitet, gass, varme osv.). Bør tilsvare det som omfattes av variablene HS010 og HS020. d) Tilbakebetaling av andre lån og annen kreditt: kontantlån (annet enn tilbakebetaling av pantelån for primærbolig) eller avdrag på kjøp på avbetaling eller lignende (f.eks. postordre, billån, osv.). Minste tilbakebetaling på kredittkort/kundekort medregnes også. Bør tilsvare det som omfattes av variabel HS030. e) Andre regninger som ikke er boligrelatert: utdanning, helse, alle andre regninger som ikke omfattes av boligrelaterte regninger. 6) Redusert inntekt a) Inntekt: samlet bruttoinntekt i husholdningen. 7) Økonomisk utestenging a) Grunner til at husholdningen ikke har en foliokonto selv om den har behov for det: flere grunner kan angis og rapporteres gjennom variablene MI111-MI114. Spørsmål filtreres: husholdninger som har foliokonto eller som ikke behøver en, trenger ikke å bli stilt dette spørsmålet. b) Grunner til at husholdningen ikke har forbrukskreditt selv om den har behov for det: flere grunner kan angis og rapporteres gjennom variablene MI122-MI125. Forbrukskreditt: kassakredittordninger, kredittkort eller kundekort, pantelån og andre lån eller kreditt knyttet til innkjøp. Lån fra venner og familie medregnes ikke. Spørsmål filtreres: husholdninger som har forbrukskreditt eller som ikke behøver det, trenger ikke å bli stilt disse spørsmålene. Husholdninger som bare har lån fra familie og venner, trenger heller ikke å bli stilt disse spørsmålene. 5. Innsending av opplysninger til Eurostat Sekundærmålvariablene for «overforgjelding og økonomisk utestenging» sendes til Eurostat i husholdningsdatafilen (H) etter primærmålvariablene. OMRÅDER OG LISTE OVER MÅLVARIABLER MI010 Bankkontoer og kassakreditt Husholdningen har en foliokonto MI010_F 1 MI020 Husholdningen har overtrukket en av sine bankkontoer MI020_F 1 MI025 Ikke relevant (ingen bankkonto) Anslått samlet negativ saldo på husholdningens bankkontoer fordelt på klasser MI025_F 1 Ikke relevant (ingen kassakreditt: MI020=2)

4 Nr. 35/806 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Kredittkort/kundekort MI030 MI030_F 1 MI040 MI040_F 1 MI045 MI045_F 1 MI050 MI050_F 1 MI051 MI051_F 1 MI052 MI052_F 1 MI053 MI053_F 1 Husholdningen har kredittkort og/eller kundekort Husholdningen har kredittkort og/eller kundekort med negativ saldo Ikke relevant (ingen kredittkort/kundekort (MI030=2)) Anslått samlet negativ saldo på den siste månedlige kontoutskriften for husholdningens kredittkort/kundekort, fordelt på klasser Ikke relevant (ikke negativ saldo på kredittkort/kundekort (MI030=2)) Kreditt og lån Husholdningen har kreditt eller lån (utover pantelån på primærboligen) Husholdningen har pantelån på bolig utover primærboligen Husholdningen har avdrag på kjøp på avbetaling (f.eks. leasing, bil, teknisk utstyr) Husholdningen har boligrelatert kreditt/lån (løsøre, husholdningsmaskiner- og apparater, reparasjoner)

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/807 MI054 Husholdningen har kreditt/lån for å betale feriereiser eller fritidsaktiviteter MI054_F 1 MI055 Husholdningen har kreditt/lån for å betale for utdanning eller barnepass MI055_F 1 MI056 Husholdningen har kreditt/lån for å betale for helserelaterte utgifter MI056_F 1 MI057 Husholdningen har kreditt/lån til investeringer eller oppstart av foretak MI057_F 1 MI058 Husholdningen har andre blankolån (konvertering av gjeld, for å dekke kassakreditt, kredittkort og andre regninger osv.) MI058_F 1 Utestående beløp MI060 Utestående beløp på andre ikke-boligrelaterte husholdningsregninger MI060_F 1 MI065 Ikke relevant (ingen ikke boligrelaterte husholdningsregninger) Anslått samlet beløp som for tiden er utestående for andre ikke-boligrelaterte husholdningsregninger, fordelt på klasser

6 Nr. 35/808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende MI065_F 1 MI075 Ikke relevant (for tiden ingen ubetalte beløp (MI060=2 eller nåværende beløp er null) eller ingen andre ikke-boligrelaterte husholdningsregninger (MI060_F=)) Anslått samlet beløp som for tiden er utestående for andre boligrelaterte husholdningsregninger/tilbakebetalinger, fordelt på klasser MI075_F 1 Ikke relevant (for tiden ingen utestående beløp (HS010=2 og HS020=2 eller beløpet som for tiden skyldes er null) eller ingen boligrelaterte husholdningsregninger/ tilbakebetalinger (HS010_F= og HS020_F=)) MI085 Anslått samlet beløp som for tiden er utestående for husholdningens tilbakebetalinger av andre lån eller kreditt, fordelt på klasser MI085_F 1 Ikke relevant (for tiden ingen ubetalte beløp (HS030=2 eller nåværende beløp er null) eller ingen andre tilbakebetalinger av lån og kreditt (HS030_F=)) Redusert inntekt MI090 Husholdningens inntekt er blitt vesentlig redusert i løpet av de siste 12 månedene MI090_F 1 MI095 Hovedårsak til redusert inntekt 1 Mistet arbeid/oppsagt 2 Endring i arbeidstimer og/eller i lønn 3 Arbeidsudyktighet grunnet sykdom eller uførhet 4 Svangerskap og fødsel foreldrepermisjon barnepass 5 Gått av med pensjon 6 Oppløst ekteskap/forhold 7 Annen endring i husholdningens sammensetning 8 Annen årsak MI095_F 1 Ikke relevant (ikke redusert inntekt (MI090=2)) Forventet utvikling MI100 Forventninger til den økonomiske situasjonen i de kommende 12 månedene: forventer du at din økonomiske situasjon kommer til å 1 forbedres? 2 forbli omtrent uforandret? 3 forverres? 4 Vet ikke. MI100_F 1

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/809 MI110 Økonomisk utestenging Årsaker til at husholdningen ikke har foliokonto Husholdningen trenger ikke foliokonto og foretrekker å bruke kontanter MI110_F 1 MI111 Ikke relevant (husholdningen har en foliokonto (MI010=1)) Gebyrene er for høye MI111_F 1 MI112 Ikke relevant (husholdningen har en foliokonto (MI010=1) eller behøver ikke en slik konto (MI110=1)) Det er ingen bankfilial i nærheten av husholdningens bopel eller arbeidsplass MI112_F 1 MI113 Ikke relevant (husholdningen har en foliokonto (MI010=1) eller behøver ikke en slik konto (MI110=1)) Husholdningen har søkt om konto og har fått avslag MI113_F 1 MI114 Ikke relevant (husholdningen har en foliokonto (MI010=1) eller behøver ikke en slik konto (MI110=1)) Bankene ville ikke åpnet en konto for husholdningen MI114_F 1 Ikke relevant (husholdningen har en foliokonto (MI010=1) eller behøver ikke en slik konto (MI110=1)) Årsaker til at husholdningen ikke får forbrukskreditt MI120 Husholdningen har ingen behov for å låne MI120_F 1 Ikke relevant (husholdningen har forbrukskreditt)

8 Nr. 35/810 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende MI121 Husholdningen kan låne av familie eller venner MI121_F 1 MI122 Ikke relevant (husholdningen har forbrukskreditt) Husholdningen vil ikke være i stand til å tilbakebetale gjeld MI122_F 1 MI123 Ikke relevant (husholdningen har forbrukskreditt eller trenger det ikke (MI120=1)) Husholdningen har søkt om kreditt og har fått avslag MI123_F 1 MI124 Ikke relevant (husholdningen har forbrukskreditt eller trenger det ikke (MI120=1)) Husholdningen hadde tidligere kreditt, men er blitt fratatt denne MI124_F 1 MI125 Ikke relevant (husholdningen har forbrukskreditt eller trenger det ikke (MI120=1)) Bankene ville ikke innvilget kreditt til husholdningen MI125_F 1 Ikke relevant (husholdningen har forbrukskreditt eller trenger det ikke (MI120=1))

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/11/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 11 21. årgang 20.2.2014 Kommisjonsforordning (EF) nr. 755/2008 av 31. juli 2008

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1980/2003. av 21. oktober 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1980/2003. av 21. oktober 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/379 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1980/2003 2007/EØS/9/17 av 21. oktober 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Nr. 9/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 28/2004. av 5. januar 2004

Nr. 9/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 28/2004. av 5. januar 2004 Nr. 9/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 28/2004 2007/EØS/9/22 av 5. januar 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000 Nr. 3/593 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF 2002/EØS/03/173 av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet(*)

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 448/98. av 16. februar 1998

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 448/98. av 16. februar 1998 Nr. 60/475 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 21.12.2000 RÅDSFORORDNING (EF) nr. 448/98 av 16. februar 1998 om utfylling og endring av forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til fordelingen

Detaljer

Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008. av 11.

Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008. av 11. Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008 2014/EØS/10/12 av 11. mars 2008 om statistikk over foretaksstrukturer(*) (omarbeiding) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005. av 4. februar 2005

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005. av 4. februar 2005 Nr. 23/135 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005 2008/EØS/23/14 av 4. februar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002. av 16. januar 2002

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002. av 16. januar 2002 Nr. 49/285 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002 2003/EØS/49/30 av 16. januar 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over lønnsstrukturen(*)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1749/96. av 9. september 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1749/96. av 9. september 1996 Nr.2/52 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.5.2000 NORSK utgave KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 749/96 av 9. september 996 om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95

Detaljer

Nr. 34/652 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1738/2005. av 21. oktober 2005

Nr. 34/652 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1738/2005. av 21. oktober 2005 Nr. 34/652 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1738/2005 2009/EØS/34/36 av 21. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1916/2000 med hensyn til definisjon

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007 Nr. 16/214 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF 2012/EØS/16/31 av 8. mars 2007 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av visse bestemmelser

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 847/2007. av 18. juli 2007

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 847/2007. av 18. juli 2007 Nr. 16/543 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 847/2007 2012/EØS/16/42 av 18. juli 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet(*)

Detaljer

Nr. 9/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005. av 8. november 2005

Nr. 9/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005. av 8. november 2005 Nr. 9/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.2.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005 2009/EØS/9/33 av 8. november 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

24.10.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 588/2001. av 26. mars 2001

24.10.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 588/2001. av 26. mars 2001 Nr. 53/135 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 588/2001 2002/EØS/53/20 av 26. mars 2001 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjon av variablene(*)

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 10. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 10. februar 1997 11.5.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.21/91 KOMMISJONSVEDTAK av 10. februar 1997 om fastsettelse av en metodikk for overgangen mellom det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 EØS-komiteens beslutning nr. 13/99 av 29. januar 1999 om

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

Nr. 62/280 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1099/2005. av 13. juli 2005

Nr. 62/280 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1099/2005. av 13. juli 2005 Nr. 62/280 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.10.2008 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1099/2005 2008/EØS/62/27 av 13. juli 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/23 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 2007/EØS/9/06 av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer

Detaljer

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 Commission Regulation (EC) No 1910/2005 of 8 November 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Nr. 69/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1031/2006. av 4. juli 2006

Nr. 69/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1031/2006. av 4. juli 2006 Nr. 69/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.12.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1031/2006 2009/EØS/69/48 av 4. juli 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 294/2008/EF. av 11.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 294/2008/EF. av 11. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/177 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 294/2008/EF 2013/EØS/73/28 av 11. mars 2008 om opprettelse av Det europeiske institutt

Detaljer

Nr. 26/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 138/2004. av 5.

Nr. 26/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 138/2004. av 5. Nr. 26/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 138/2004 2007/EØS/26/49 av 5. desember 2003 om landbruksregnskaper i Fellesskapet(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

UOFFISIELL OVERSETTELSE

UOFFISIELL OVERSETTELSE NOR/312R0360.grk OJ L 114/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 360/2012 of 25 April 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 COMMISSION REGULATION (EC) No 495/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer