Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti."

Transkript

1 Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor kommune i norsk sammenheng. Vi er store nok til å sikre gode fellesskapsløsninger, trygghet og tjenester av høy kvalitet for alle i kommunen vår. Og vi er små nok til at avstanden mellom innbyggerne og beslutningene ikke blir for stor. Nøtterøy Arbeiderparti ønsker derfor ikke en kommunesammenslåing med Tønsberg, men er åpne for en sammenslåing med Tjøme dersom befolkningen ønsker det. Vi mener at en eventuell sammenslåing må legges ut til folkeavstemning og vil følge det rådet innbyggerne gir dersom valgdeltakelsen er over 50%. Stemmer du Arbeiderpartiet, gir du din stemme til fellesskapet. Til hav, skog, parker og natur - for oss som bor her nå og for kommende generasjoner. Vi vil prioritere allmenheten. Samtidig må vi sikre at det bygges boliger på øya slik at ikke prisene raser til værs. Det må bygges i nærheten av alle nærsentrene i kommunen - boliger som førstegangsetablerere har råd til å kjøpe. Frivillige organisasjoner må få bedre vilkår enn de har i dag for å kunne drive virksomheten sin. Nøtterøysamfunnets største verdiskaper er alle de frivillige som bruker fritiden sin til å drive alt fra idrettslag og korps via speiderbevegelsen og korskolen til Mellom Bolærens venner. Vi må sikre at de frivillige får rammevilkår som gjør at de kan bruke tiden sin på nettopp frivillig arbeid og ikke bare på å skaffe penger til drift. Arbeiderpartiet lover derfor å doble bevilgningene til de frivillige organisasjonene i løpet av valgperioden. Andelen eldre øker i kommunen i dag, men det er først rundt år 2030 at andelen eldre over 80 år virkelig vil skyte fart. Dette er både en utfordring og en ressurs for Nøtterøysamfunnet. Mange eldre har mye å bidra med og vi må legge til rette for at eldre mennesker kan være aktive i lokalsamfunnet. Det er likevel ingen tvil om at eldreomsorgen må bygges kraftig ut før den tid. Derfor vil Arbeiderpartiet beholde Gipø i kommunens eie. Området er sentralt og bygningene kan utvikles etter behov. Vårt mål er å skape landets beste eldreomsorg i Nøtterøy kommune. Ikke alle utfordringer vil bli løst selv om vi vinner valget. Nøtterøy Arbeiderparti vil ikke innføre eiendomsskatt i valgperioden, så kommunens inntekter vil i stor grad være avhengig av overføringer fra staten. Uansett størrelsen på overføringer, så lover vi å arbeide hardt for å styrke fellesskapet og gjøre kommunen bedre. Du kan lese mer om hva vi vil gjøre i dette programmet. Hvis du er enig i mye, håper jeg du stemmer på oss den 14.. september. Med vennlig hilsen Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

2 Kommunestruktur Nøtterøy Arbeiderparti har sagt ja til å utrede en kommunesammenslåing med Tønsberg og Tjøme, eller bare med Tjøme. Vi ønsker alle fakta på bordet før vi tar standpunkt i saken og har stemt for å utrede videre de gangene spørsmålet har vært oppe til politisk behandling. Når dette programmet vedtas, så mangler vi fortsatt en del fakta. Blant annet så har regjeringen enda ikke fremlagt noen sak om hvilke oppgaver de tenker å overføre fra staten til kommunene. Vårt standpunkt til en eventuell sammenslåing av Tønsberg/Nøtterøy/Tjøme eller Nøtterøy/Tjøme vil derfor tas våren 2015 i god tid før valget - når vi har den kunnskapen vi trenger. Nøtterøy Arbeiderparti er tilhenger av et representativt demokrati. Velgerne skal hvert fjerde år velge politikere som i valgperioden tar de politiske avgjørelsene på deres vegne. I spørsmålet om kommunesammenslåing så mener vi imidlertid at det skal gjennomføres en folkeavstemning. Denne saken handler om Nøtterøys fortsatte eksistens som selvstendig kommune. Dette er en så grunnleggende viktig avgjørelse at vi mener det må avholdes en folkeavstemning. Selv om denne er rådgivende, så vil vi følge resultatet når saken kommer opp i kommunestyret dersom valgdeltagelsen er over 50 %. Kultur, idrett og frivillig arbeid Et godt kultur- og fritidstilbud er viktig for innbyggerne. Nøtterøy Arbeiderparti vil at tilbudet på kulturskolen skal ha minst like god kvalitet som i dag og støtte sterkere opp om frivillige lag og foreninger. Idrettslagene, skolekorpset, speideren og andre gjør et formidabelt arbeid for alle kommunens innbyggere, men spesielt for barn og unge. Vi må sørge for at økonomien i de frivillige lag og foreningene på øya er så god at ikke frivilliges primære oppgave blir å skaffe penger til drift. Tilskuddene til frivillige lag og organisasjoner må derfor økes og det er viktig at også de mindre idrettene på Nøtterøy tilgodeses når treningstider og midler fordeles og nye anlegg etableres. Ikke alle barn og unge trives med å delta i organisert idrett. Noen synes det er gøy å trene, leke og utfolde seg fysisk uten at de ønsker å delta på kamper og i turneringer. Det må tilrettelegges slik at denne gruppen også kan få brukt kroppen sin uten at det er et konkurranseelement til stede. Vi vil arbeide for at Nøtterøy og Tønsberg bibliotek videreutvikles som lokal kulturarena for informasjon, opplevelser og kompetanseformidling. Biblioteket skal ha et nært samarbeid med skolene, slik at leselysten til barn stimuleres. Kulturhuset på Nøtterøy er en suksess. Vi må ta vare på det gode omdømmet kulturhuset har opparbeidet seg både i befolkningen og blant nasjonale og internasjonale artister. Kulturhuset

3 må også i fremtiden få økonomiske rammer som gjør at det er mulig å kjøre smale forestillinger. Nøtterøy Arbeiderparti vil: - Sikre Nøtterøy og Tønsberg bibliotek økonomiske rammer som gjør at tilbudet kan videreutvikles - Forbedre opplevelseskortordningen slik at enda flere vil få muligheten til å benytte kulturtilbudene i regionen. - At det gode arbeidet med Nøtterøy kulturhus videreføres. - Sørge for at Frivilligsentralen har nok sportsutstyr så alle barn kan låne ved behov. - Samarbeide nært med Tønsberg og Tjøme om prosjekter hvor vi har felles interesser og kan oppnå fordeler for alle kommuner, slik som kulturskolen - Fortsette å låne ut lokaler på skolene gratis til barne- og ungdomsorganisasjonene. På sikt bør det samme gjelde idrettshallene - At lokalt kulturhus integrert i nye Teigar ungdomsskole utvikles som et supplement til Nøtterøy kulturhus, blant annet gjennom rimelige utleiesatser - At samarbeidet med Nøtterøy historielag og stiftelsen Fagertun opprettholdes - La Nøtterøy musikkorps, Nøtterøy skolekorps og kirkens korskole låne storsalen på Kulturhuset en gang i året gratis. En trygg oppvekst Barnehage Barna er Nøtterøys framtid og vi må tilby alle trygge og gode oppvekstsvilkår. Barnehagene skal romme både omsorg, opplevelser, lek og læring, og det er viktig at alle ansatte kontinuerlig får utviklet ny kompetanse. Kommunen som den største barnehageeieren må være en drivkraft i utviklingen av kvalitet, men det er viktig med et tett og nært samarbeid

4 med de private barnehagene. Nøtterøy Arbeiderparti vil motsette seg et hvert forslag om å privatisere de kommunale barnehagene, og vi mener nye barnehager på Nøtterøy skal bygges og drives av kommunen. Vi har full barnehagedekning på Nøtterøy etter barnehagelovens definisjon. Nøtterøy arbeiderparti finner det urimelig at barn født etter 31. august (de såkalte ikkerettighetsbarna ) ikke har rett til barnehageplass som andre barn i samme årskull, særlig tatt i betraktning at alle barn i et årskull starter på skolen samtidig. Vi vil arbeide for å finne løsninger som kan gi alle barn i samme årskull like rettigheter Arbeidet med å fremme god psykisk helse i befolkningen starter i barnehagen. Derfor må tilløp til ekskludering og mobbing forebygges allerede i barnehageårene. Barn med spesielle behov eller en annen språkbakgrunn må tidlig inkluderes i fellesskapet. Det er derfor viktig å sørge for en god grunnbemanning, men like viktig at både helsetjenester og barneverntjenesten blir integrert i barnehagen, slik at barn og familier kan få tidlig hjelp. Dette kan også bidra til å lette ressursbehovene i skole og voksenliv. Barnehagen er til også for foreldrene. Nøtterøy Arbeiderparti er stolte av at vi etter mange års forsøk fikk med oss både de ansattes organisasjoner og hele kommunestyret på å utvide åpningstidene i de kommunale barnehagene. Evaluering vil vise om utvidelsen er tilstrekkelig, eller om vi må være en pådriver for ytterligere utvidelse av åpningstidene. Skole: Skolen har i de senere år vært preget av et sterkt fokus på grunnleggende ferdigheter i basisfagene norsk, matematikk og engelsk. For å kunne tilpasse seg arbeidslivets fremtidige krav og forventninger, vil også elevenes evne til samarbeid, fleksibilitet, kreativitet, innovasjon og evnen til å ta selvstendige valg være sentralt. Nøtterøy Arbeiderparti vil være en pådriver for at nøtterøyskolen ikke har et ensidig fokus på kunnskap som enkelt kan måles og veies. Dersom høyrepartiene åpner for lokale forsøk med karakterer i basisfagene i barneskolen, vil Arbeiderpartiet si klart nei til forsøk på Nøtterøy. Skolen skal bruke sin utviklingskapasitet til å forme en allsidig skole som i enda større grad fremmer framtidens kunnskap og god psykisk helse. Det er viktig med tidlig innsats. En elev som ikke mestrer skolestarten og kommer sent i gang med læringsarbeidet, vil med stor sannsynlighet ha behov for ekstra ressurser gjennom skoletiden. Nøtterøy Arbeiderparti vil derfor øremerke nye lærerstillinger til tidlig innsats på de laveste klassetrinnene for å sikre at alle elevene er med helt fra starten.

5 Mange elever opplever dessverre mobbing. Alle skolene på Nøtterøy skal arbeide målrettet og systematisk med forebygging, men når mobbing likevel finner sted er det viktig med rask intervensjon. Nøtterøy Arbeiderparti ønsker å styrke det kommunale beredskapsteamet, slik at skolene raskt kan få ekstern hjelp og veiledning i alvorlige og komplekse tilfeller av mobbing. Høy kvalitet på sosiallærertjenesten og et tett samarbeid med skolehelsetjeneste og et oppsøkende barnevern er også avgjørende. Frafall i videregående skoler er et alvorlig samfunnsproblem. En viktig forutsetning for å gjennomføre er å velge riktig utdanningsløp i tråd med både interesser og evner. Her er en veldimensjonert rådgivningstjeneste og en tett dialog med elevens foreldre viktig. Det har vært investert mye i moderne skolebygg på Nøtterøy, men fortsatt er mye ugjort. Vi mener en sammenslåing av Vestskogen og Herstad skoler i et topp moderne skolebygg midt mellom dagens skoler kan være en løsning for fremtiden. Mange foreldre jobber heltid og det er viktig å gi et godt SFO-tilbud. Selv om SFO primært er et fritidstilbud, skal dette ikke være til hinder for at SFO kan støtte opp om skolelæringsarbeidet gjennom strukturerte aktiviteter, leksehjelp og fysisk aktivitet. Det er kostbart å ha barn i SFO og Nøtterøy Arbeiderparti vil arbeide for en ordning med søskenmoderasjon som både gjelder barnehage og SFO. Det er ikke rimelig at foreldre som har to barn i barnehagen får søskenmoderasjon, mens denne forsvinner når ett av barna starter på SFO. Nøtterøy Arbeiderparti vil: - Si nei til privatisering av kommunale barnehager - Arbeide for to årlige opptak i barnehagene - Sørge for at FAU og skolene må samarbeide om utenom-skole-aktiviteter som sikrer at alle kan delta og ikke forhindres av høye kostnader - Utvide åpningstidene i SFO - Utvide åpningstidene i de kommunale barnehagene dersom det er behov - Satse sterkere på tidlig innsats for barn med spesielle behov - Mer lærerressurser på de lave klassetrinnene

6 - Styrke skolehelsetjenesten - Ha sosiallærere på alle skolene - Etablere et kommunalt innsatsteam mot mobbing i skolene - Holde ungdomshuset åpent i sommermånedene. - Sørge for at minst en av kommunens lekeplasser i løpet av valgperioden blir universelt utformet - Sørge for at de kommunale lekeplassene ikke forfaller - Etablere en skatepark på Nøtterøy i nærheten av ungdomshuset Samferdsel Befolknings- og næringsutviklingen på Nøtterøy er avhengig av en ny fastlandsforbindelse. Dagens kanalbru har begrenset kapasitet og er i dag en begrensende og meget sårbar flaskehals i trafikken til og fra øya. En ny fastlandsforbindelse er den viktigste transportpolitiske oppgaven kommunen står overfor i åra som kommer. Denne er bare mulig å få til gjennom innkreving av bompenger I pakt med de utredninger som er foretatt, har Nøtterøy Arbeiderparti lenge ment at en ny fastlandsforbindelse må gå nordover med tunnel fra Kolberg under Teieskogen og med bru eller tunnel fra Kaldnes til Korten eller over mot Smørberg. Samtidig må Teie avlastes for gjennomgangstrafikk og gjøres til et attraktivt bo- og handelssenter med gode miljøkvaliteter. Inntil ny fastlandsforbindelse er bygd ut, er det nødvendig å bedre fremkommeligheten på eksisterende veiforbindelse til Tønsberg. Særlig gjelder dette kollektivtrafikken i rushtiden. Arbeiderpartiet vil derfor utrede etablering av et vendbart kollektiv- og kameratkjøringsfelt på Kirkeveien fra Teiekrysset til Kanalbrua. I den videre planleggingen av nytt transportsystem må gående, syklister og kollektivtrafikk prioriteres. Folk må få et reelt alternativ til å bruke bil. Nøtterøy Arbeiderparti vil: - Arbeide for en ny fastlandsforbindelse med tunnel eller bru nordover mot Tønsberg

7 - Arbeide for kollektiv- og kameratkjøringsfelt på Kirkeveien - Arbeide for en miljøvennlig trafikkløsning som kan styrke Teie som bo- og handelssenter - Følge opp at utbygging av gang- og sykkelveier skjer etter vedtatte prioriteringsplaner - Styrke vedlikeholdet av kommunale veier Helse, sosial og omsorg Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. Blant annet gjennom samhandlingsreformen har kommunen ansvar for gi befolkningen et godt folkehelsetilbud og et nødvendig tilbud om habilitering og rehabilitering. Oppfølgingen av samhandlingsreformen er etter Nøtterøy Arbeiderpartis oppfatning den viktigste helsepolitiske oppgaven Nøtterøy kommune står overfor i kommende valgperiode. Et velfungerende samarbeid mellom alle deler av helsetjenesten er avgjørende for å få til dette. Kommunen må gi nødvendig habilitering og rehabilitering til innbyggerne. Resultatet vil bli at mennesker er bedre i stand til å møte hverdagen - ved å lære seg å mestre en sykdom eller en funksjonshemning. Det handler om selvstendighet, velferd og livskvalitet. Folk lever lenger. En voksende og mer aktiv eldrebefolkning er en lite påaktet ressurs for lokalsamfunnet. Mange eldre har svært god helse og lever aktive liv, mens andre sliter med sviktende helse og ensomhet. Eldrepolitikken må derfor ha to linjer en som stimulerer til økt deltakelse i frivillig arbeid, kultur, politikk og samfunnsliv og en annen hvor kommunen må inn for å dekke de eldres varierende hjelpebehov. Arbeiderpartiet skal føre en god eldrepolitikk som treffer alle eldre. Sosialt samvær og aktiv deltakelse i samfunnslivet kan forebygge ensomhet og sykdom. Det viktigste og mest framtidsrettede grepet vi kan ta for å sikre eldre en verdig og trygg alderdom, er å legge til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Samtidig må vi sørge for at alle kan få heldøgns omsorgsplass eller sykehjemsplass den dagen de trenger det. Nøtterøy Arbeiderpartiet vil: - Styrke folkehelsearbeidet - Sikre eldresentre og aktivitetssentre gode livsvilkår.

8 - Stimulere til større innsats i frivillig arbeid, ikke minst i form av at «eldre hjelper eldre». - Opprette en egen støtteordning for frivillige organisasjoner som skaper kulturtilbud og bidrar til sosialt samvær og/eller helsefremmende tiltak for eldre og funksjonshemmede. - Beholde Gipø i kommunalt eie. På sikt vil dette området bli viktig når vi skal skape landets beste eldreomsorg. - Sørge for at velferdsteknologi skal være tilgjengelig for alle gjennom gode offentlige tjenester. - Gi tilbud om rehabilitering til de som trenger det - Styrke bemanningen i hjemmebasert omsorg og jobbe for at det blir flere i aktiv tjeneste og færre til å administrere. - Styrke folkehelsearbeidet ved å ha fokus på helse i all planlegging i kommunen - Tilbud om rehabilitering til alle som trenger det - Ta initiativ til en gjennomgang av bemanningen både i hjemmebasert omsorg og ved kommunens aldersinstitusjoner for å sikre forsvarlig bemanning til alle tider. - Styrke samarbeidet med de ansattes organisasjoner for å bedre arbeidsmiljø, redusere sykefravær og skape et bedre tjenestetilbud. Psykisk helse, rus og livsmestring Mange mennesker vil gjennom livet oppleve å bli psykisk syke. Vi må legge til rette for at innbyggerne kan mestre livene sine best mulig. Vi må satse på forebygging og godt samarbeid mellom kommuner og sykehus, slik samhandlingsreformen legger opp til, og fortsatt satse på lokalt tilpassede tiltak supplert med behandling i spesialisthelsetjenesten der det er nødvendig. Rus er ikke bare et problem for den enkelte, men i høy grad også for barn, pårørende og venner. Det er et av våre største samfunnsproblemer. Nøtterøy Arbeiderpartiet vil:

9 - Fortsette arbeidet med å bekjempe barnefattigdom. - Styrke det psykiske helsetilbudet i kommunen, med særlig vekt på ungdom - Styrke skolehelsetjenesten med bedre tilgjengelighet til helsesøstre og psykologer i skolen. - Videreutvikle samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skole, PPT, skolehelsetjenesten, fastlege, barnevern og BUP (Barne- og ungdomspsykiatri). - Øke innsatsen i det rusforebyggende arbeidet og prioritere de unge - Sikre pasientene et helhetlig og individuelt behandlingstilbud der helse, bolig, aktivitet samordnes. - Sikre at barn av syke foreldre ivaretas Et inkluderende samfunn Arbeid og inntekt er nøkkelen til et godt liv for de fleste av oss. Like fullt er det mange i arbeidsfør alder som av ulike årsaker ikke slipper inn porten til arbeidslivet. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle som har evne til det, får den hjelpen de trenger til å finne sin plass i arbeidslivet. Noen vil ha behov for en deltidsjobb, mens andre kan ha behov for en vernet arbeidsplass. Gjennom NAV-kontoret kan kommunen bidra til dette. Særlig viktig er det at unge mennesker ikke blir gående på sosialhjelp over tid. Målet er at alle som evner det, skal ha tilgang til arbeid og inntekt. Nøtterøy Arbeiderparti vil at vi fortsatt skal ta vårt samfunnsansvar og bosette vår rettmessige andel av flyktninger. I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner vil vi fortsette det gode arbeidet med å integrere våre nye landsmenn. Nøtterøy Arbeiderpartiet vil: - Sørge for at flere kommunale arbeidsplasser tilpasses funksjonshemmede. - Øke innsatsen i kvalifiseringsprogrammet for ungdom slik at flere unge kan få arbeidstrening over tid.

10 - Sørge for at all arbeidsfør ungdom som søker sosialhjelp på Nøtterøy får tilbud om arbeid, skole eller behandling innen et døgn. - Arbeide for at kommunen og næringslivet på Nøtterøy oppretter flere lærlingplasser - Rekommunalisere vaskeridriften og etablere den som en arbeidsmarkedsbedrift. - Våre flyktninger skal raskt få tilbud om aktivitet i form av arbeid, utdanning eller andre tiltak Kommuneorganisasjonen Nøtterøy Arbeiderparti ønsker at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver og en kompetent, inkluderende og serviceinnstilt organisasjon. Kommunen må derfor ha en arbeidsgiverpolitikk som skaper mangfold på arbeidsplassen og fremmer likeverd, likestilling, toleranse og åpenhet. Et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø skaper trivsel på arbeidsplassen og forebygger stress, skader og ulykker. Nøtterøy Arbeiderparti er imot konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Dette er med på å skape utrygghet for kommunalt ansatte, og kvaliteten på de tjenestene de yter til innbyggerne blir dårligere. Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke kommersialiseres. Nøtterøy Arbeiderparti mener det er viktig å ivareta fremtidens kompetansebehov i kommunen ved å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere med god og relevant kompetanse. Både realkompetanse og formell kompetanse er viktig å ta hensyn til ved rekruttering for å beholde flinke folk og rekruttere nye. Flere heltidsstillinger, særlig i omsorgssektoren, er avgjørende for å klare dette. Kommunen har et særlig ansvar for å redusere ufrivillig deltid. Nøtterøy Arbeiderparti vil: - Fortsette det arbeidet vi har startet for å skaffe flere av de ansatte heltidsstillinger - Ha de beste fagfolkene nærmest innbyggeren. - Ta inn flere lærlinger og studenter i praksis for å utdanne framtidas arbeidskraft.

11 - Jobbe imot at velferdstjenester settes ut på anbud Vekst og verdiskapning Nøtterøy Arbeiderparti ønsker at kommunen skal bli en enda mer attraktiv næringskommune og at folk er i arbeid og aktivitet. Det viktigste kommunen kan gjøre for å legge til rette for god næringsutvikling er å få realisert en ny fastlandsforbindelse. For Nøtterøy Arbeiderparti er derfor jobb nummer en å få på plass en omforent løsning i samarbeid med nabokommunene. Vi må også samarbeide tett med våre gode naboer for å skape en sterk næringsregion uten nødvendigvis å slå sammen kommuner. Arealet på Kaldnes som delvis ligger i henholdsvis Nøtterøy og Tønsberg er et godt eksempel på dette. Kommunen skal ha en effektiv og forutsigbar saksbehandling og god kunnskap om næringslivets behov. Det er viktig å være en aktiv aktør slik at vi kan tiltrekke oss både bedrifter og kompetent arbeidskraft. Næringsforum blir i framtida en enda viktigere arena både for kommunen og næringslivet. Nøtterøy skal være bevisst næringslivets arealbehov i all planlegging, herunder også landbruket som er en viktig næring på øya. Arealeffektive næringsområder og regionalt samarbeid bidrar til å få riktig virksomhet på riktig sted. Klima- og miljøvennlige løsninger må ligge til grunn for all vekst- og verdiskaping på Nøtterøy. Klima og miljø Naturen rundt oss, jordbrukslandskapet, strandsonen og skjærgården er viktige for å gjøre Nøtterøy til et godt sted å bo. Disse kvalitetene må bevares for framtiden, først og fremst gjennom klok arealforvaltning. Færder nasjonalpark vil være et utstillingsvindu både nasjonalt og internasjonalt og må finne en god balanse mellom bruk og vern. Nøtterøy har kulturminner og historiske kulturmiljøer som er en viktig del av det miljøet vi må ta vare på. Nøtterøy kommune må bidra til å redusere utslipp av klimagasser, men også tilpasse seg de klimaendringene som kommer. Kommunens klimaråd bidrar til å holde fokus på disse spørsmålene og bidrar til holdningsskapende arbeid. Det skal arbeides langsiktig med å redusere forurensing fra bebyggelse, landbruk og annen virksomhet.

12 Nøtterøy har spesielt gode forutsetninger for matproduksjon i jordbruket, med god jord og godt klima. Landbruksarealene må bevares for fremtidige generasjoner. Nøtterøy Arbeiderparti vil: - At bevaring av natur- og landbruksområder har høy prioritet i arealplanleggingen. - At tilgjengeligheten til friområder og strandsonen økes ved å forbedre adkomster og gjennomføre skilting og merking. - At badeplasser i nærmiljøene må bevares og tilgang til dem sikres for allmennheten. - At nasjonalparken skal gjøres tilgjengelig for turister og fastboende uten egen båt, men ferdselen styres slik at den ikke ødelegger nasjonalparkens kvaliteter. - At kollektivtilbudet på Nøtterøy styrkes ved at boligbygging skjer langs busstraseene og ved tilrettelegging i forbindelse med ny fastlandsløsning - Samarbeide med Fylkeskommunen for å etablere en bussrute på tvers av øya. - At god tilrettelegging for gående og syklende prioriteres i all planlegging - At ved anskaffelse av kommunale kjøretøy skal miljøvennlige biler prioriteres - At vi skal redusere energiforbruket i kommunale bygg og vil prioritere de byggene med høyest energiforbruk. - At nye bygg skal være energinøytrale. - At infrastruktur for avløpsvann må tilpasses større nedbørmengder på kort tid. Ingen skal få vann i kjellerne. - Arealplanleggingen må sikre at vi ikke lager overvannsproblemer ved å etablere flere tette flater, men heller fange vann i grønne arealer, åpne bekker og dammer og grønne tak. - Sørge for at søppelkasser som er utplassert i friområdene blir tømt Arealplanlegging Nøtterøy Arbeiderparti vil at kommunen vår skal bevare sin karakter også for framtiden, med konsentrerte boligområder, og mye trivelig åpent landskap med dyrka mark, skog og med strandsonen og skjærgården som er så viktig for alle. Vi støtter derfor kommuneplanens satsing på fortetting i eksisterende boligområder og ny utbygging i tilknytning til

13 områdesentre og nærsentre. Dette bidrar også til å styrke kollektivtrafikken. Det skal være enkelt for barnefamilier å etablere seg på Nøtterøy. Nøtterøy Arbeiderparti vil jobbe for at det bygges flere boliger i ulike prisklasser, slik at man ikke er avhengig av en tykk lommebok for å kunne bosette seg her. Vi ønsker ikke at fritidseiendommer skal dominere lokalsamfunnene våre gjennom oppkjøp av boliger og privatisering av omgivelsene. Nøtterøy Arbeiderparti vil: - Gå inn for en forsvarlig utbyggingstakt for å spare viktige miljøverdier og dyrka mark. Bevaring av natur- og landbruksområder har høy prioritet i arealplanleggingen - Legge til rette for barnefamilier i nye boligområder - Prioritere fellesskapsinteressene gjennom kommunens overordnede planarbeid. Det skal ikke være private utbyggere som setter premissene for Nøtterøys videre utvikling. - Ha nulltoleranse for bygging og privatisering av strandsonen. Allmennheten skal sikres god tilgang til strandsonen rundt hele øya. Ulovlige stengsler skal fjernes - Være forsiktig med å selge kommunale eiendommer, spesielt i attraktive områder. Disse verdiene tilhører også fremtidige generasjoner. Bolæren skal være i offentlig eie. - Holde en konsekvent linje i reguleringsplaner og byggesaker. Reguleringsbestemmelser skal ikke endres i ettertid, slik at de som tar seg til rette blir premiert for det. - Prioritere vedlikehold av offentlige bygninger og anlegg - Ta vare på utvalgte bomiljøer ved å si nei til fortetting og grove stilbrudd - Gjennomføre en kartlegging av omfanget av omgjøring av boliger til fritidseiendommer med sikte på innføring av boplikt for å sikre stabile lokalsamfunn. - At deler av den historiske Teie haveby må bevare sin karakter og gis status som hensynssone i kommuneplanen

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019. Dyrøy Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019. Dyrøy Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 Dyrøy Arbeiderparti Kjære velgere! Vi bor i en kommune med et utrolig godt samhold og lang erfaring i å bygge i lag. Dyrøy Ap tror at dette er oppskrifta også i framtida. Vi

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Samhold og samarbeid for framtida

Samhold og samarbeid for framtida Samhold og samarbeid for framtida INFORMASJON Vi Sunndalinger er stolte av kommunen vår. Sunndal er et godt sted å leve, med interessante og trygge jobber, gode tilbud og tjenester, og meningsfulle fritidsaktiviteter.

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Frei Sosialistisk Venstreparti - Kommunevalget 2003

Frei Sosialistisk Venstreparti - Kommunevalget 2003 Frei Sosialistisk Venstreparti - Kommunevalget 2003 SOSIALISTISK VENSTREPARTI Frei, en kommune for deg Stem SV, sikre en bedre framtid. Alle politikere bør se lenger enn nesetippen sin. Frei SV er opptatt

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer