Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti."

Transkript

1 Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor kommune i norsk sammenheng. Vi er store nok til å sikre gode fellesskapsløsninger, trygghet og tjenester av høy kvalitet for alle i kommunen vår. Og vi er små nok til at avstanden mellom innbyggerne og beslutningene ikke blir for stor. Nøtterøy Arbeiderparti ønsker derfor ikke en kommunesammenslåing med Tønsberg, men er åpne for en sammenslåing med Tjøme dersom befolkningen ønsker det. Vi mener at en eventuell sammenslåing må legges ut til folkeavstemning og vil følge det rådet innbyggerne gir dersom valgdeltakelsen er over 50%. Stemmer du Arbeiderpartiet, gir du din stemme til fellesskapet. Til hav, skog, parker og natur - for oss som bor her nå og for kommende generasjoner. Vi vil prioritere allmenheten. Samtidig må vi sikre at det bygges boliger på øya slik at ikke prisene raser til værs. Det må bygges i nærheten av alle nærsentrene i kommunen - boliger som førstegangsetablerere har råd til å kjøpe. Frivillige organisasjoner må få bedre vilkår enn de har i dag for å kunne drive virksomheten sin. Nøtterøysamfunnets største verdiskaper er alle de frivillige som bruker fritiden sin til å drive alt fra idrettslag og korps via speiderbevegelsen og korskolen til Mellom Bolærens venner. Vi må sikre at de frivillige får rammevilkår som gjør at de kan bruke tiden sin på nettopp frivillig arbeid og ikke bare på å skaffe penger til drift. Arbeiderpartiet lover derfor å doble bevilgningene til de frivillige organisasjonene i løpet av valgperioden. Andelen eldre øker i kommunen i dag, men det er først rundt år 2030 at andelen eldre over 80 år virkelig vil skyte fart. Dette er både en utfordring og en ressurs for Nøtterøysamfunnet. Mange eldre har mye å bidra med og vi må legge til rette for at eldre mennesker kan være aktive i lokalsamfunnet. Det er likevel ingen tvil om at eldreomsorgen må bygges kraftig ut før den tid. Derfor vil Arbeiderpartiet beholde Gipø i kommunens eie. Området er sentralt og bygningene kan utvikles etter behov. Vårt mål er å skape landets beste eldreomsorg i Nøtterøy kommune. Ikke alle utfordringer vil bli løst selv om vi vinner valget. Nøtterøy Arbeiderparti vil ikke innføre eiendomsskatt i valgperioden, så kommunens inntekter vil i stor grad være avhengig av overføringer fra staten. Uansett størrelsen på overføringer, så lover vi å arbeide hardt for å styrke fellesskapet og gjøre kommunen bedre. Du kan lese mer om hva vi vil gjøre i dette programmet. Hvis du er enig i mye, håper jeg du stemmer på oss den 14.. september. Med vennlig hilsen Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

2 Kommunestruktur Nøtterøy Arbeiderparti har sagt ja til å utrede en kommunesammenslåing med Tønsberg og Tjøme, eller bare med Tjøme. Vi ønsker alle fakta på bordet før vi tar standpunkt i saken og har stemt for å utrede videre de gangene spørsmålet har vært oppe til politisk behandling. Når dette programmet vedtas, så mangler vi fortsatt en del fakta. Blant annet så har regjeringen enda ikke fremlagt noen sak om hvilke oppgaver de tenker å overføre fra staten til kommunene. Vårt standpunkt til en eventuell sammenslåing av Tønsberg/Nøtterøy/Tjøme eller Nøtterøy/Tjøme vil derfor tas våren 2015 i god tid før valget - når vi har den kunnskapen vi trenger. Nøtterøy Arbeiderparti er tilhenger av et representativt demokrati. Velgerne skal hvert fjerde år velge politikere som i valgperioden tar de politiske avgjørelsene på deres vegne. I spørsmålet om kommunesammenslåing så mener vi imidlertid at det skal gjennomføres en folkeavstemning. Denne saken handler om Nøtterøys fortsatte eksistens som selvstendig kommune. Dette er en så grunnleggende viktig avgjørelse at vi mener det må avholdes en folkeavstemning. Selv om denne er rådgivende, så vil vi følge resultatet når saken kommer opp i kommunestyret dersom valgdeltagelsen er over 50 %. Kultur, idrett og frivillig arbeid Et godt kultur- og fritidstilbud er viktig for innbyggerne. Nøtterøy Arbeiderparti vil at tilbudet på kulturskolen skal ha minst like god kvalitet som i dag og støtte sterkere opp om frivillige lag og foreninger. Idrettslagene, skolekorpset, speideren og andre gjør et formidabelt arbeid for alle kommunens innbyggere, men spesielt for barn og unge. Vi må sørge for at økonomien i de frivillige lag og foreningene på øya er så god at ikke frivilliges primære oppgave blir å skaffe penger til drift. Tilskuddene til frivillige lag og organisasjoner må derfor økes og det er viktig at også de mindre idrettene på Nøtterøy tilgodeses når treningstider og midler fordeles og nye anlegg etableres. Ikke alle barn og unge trives med å delta i organisert idrett. Noen synes det er gøy å trene, leke og utfolde seg fysisk uten at de ønsker å delta på kamper og i turneringer. Det må tilrettelegges slik at denne gruppen også kan få brukt kroppen sin uten at det er et konkurranseelement til stede. Vi vil arbeide for at Nøtterøy og Tønsberg bibliotek videreutvikles som lokal kulturarena for informasjon, opplevelser og kompetanseformidling. Biblioteket skal ha et nært samarbeid med skolene, slik at leselysten til barn stimuleres. Kulturhuset på Nøtterøy er en suksess. Vi må ta vare på det gode omdømmet kulturhuset har opparbeidet seg både i befolkningen og blant nasjonale og internasjonale artister. Kulturhuset

3 må også i fremtiden få økonomiske rammer som gjør at det er mulig å kjøre smale forestillinger. Nøtterøy Arbeiderparti vil: - Sikre Nøtterøy og Tønsberg bibliotek økonomiske rammer som gjør at tilbudet kan videreutvikles - Forbedre opplevelseskortordningen slik at enda flere vil få muligheten til å benytte kulturtilbudene i regionen. - At det gode arbeidet med Nøtterøy kulturhus videreføres. - Sørge for at Frivilligsentralen har nok sportsutstyr så alle barn kan låne ved behov. - Samarbeide nært med Tønsberg og Tjøme om prosjekter hvor vi har felles interesser og kan oppnå fordeler for alle kommuner, slik som kulturskolen - Fortsette å låne ut lokaler på skolene gratis til barne- og ungdomsorganisasjonene. På sikt bør det samme gjelde idrettshallene - At lokalt kulturhus integrert i nye Teigar ungdomsskole utvikles som et supplement til Nøtterøy kulturhus, blant annet gjennom rimelige utleiesatser - At samarbeidet med Nøtterøy historielag og stiftelsen Fagertun opprettholdes - La Nøtterøy musikkorps, Nøtterøy skolekorps og kirkens korskole låne storsalen på Kulturhuset en gang i året gratis. En trygg oppvekst Barnehage Barna er Nøtterøys framtid og vi må tilby alle trygge og gode oppvekstsvilkår. Barnehagene skal romme både omsorg, opplevelser, lek og læring, og det er viktig at alle ansatte kontinuerlig får utviklet ny kompetanse. Kommunen som den største barnehageeieren må være en drivkraft i utviklingen av kvalitet, men det er viktig med et tett og nært samarbeid

4 med de private barnehagene. Nøtterøy Arbeiderparti vil motsette seg et hvert forslag om å privatisere de kommunale barnehagene, og vi mener nye barnehager på Nøtterøy skal bygges og drives av kommunen. Vi har full barnehagedekning på Nøtterøy etter barnehagelovens definisjon. Nøtterøy arbeiderparti finner det urimelig at barn født etter 31. august (de såkalte ikkerettighetsbarna ) ikke har rett til barnehageplass som andre barn i samme årskull, særlig tatt i betraktning at alle barn i et årskull starter på skolen samtidig. Vi vil arbeide for å finne løsninger som kan gi alle barn i samme årskull like rettigheter Arbeidet med å fremme god psykisk helse i befolkningen starter i barnehagen. Derfor må tilløp til ekskludering og mobbing forebygges allerede i barnehageårene. Barn med spesielle behov eller en annen språkbakgrunn må tidlig inkluderes i fellesskapet. Det er derfor viktig å sørge for en god grunnbemanning, men like viktig at både helsetjenester og barneverntjenesten blir integrert i barnehagen, slik at barn og familier kan få tidlig hjelp. Dette kan også bidra til å lette ressursbehovene i skole og voksenliv. Barnehagen er til også for foreldrene. Nøtterøy Arbeiderparti er stolte av at vi etter mange års forsøk fikk med oss både de ansattes organisasjoner og hele kommunestyret på å utvide åpningstidene i de kommunale barnehagene. Evaluering vil vise om utvidelsen er tilstrekkelig, eller om vi må være en pådriver for ytterligere utvidelse av åpningstidene. Skole: Skolen har i de senere år vært preget av et sterkt fokus på grunnleggende ferdigheter i basisfagene norsk, matematikk og engelsk. For å kunne tilpasse seg arbeidslivets fremtidige krav og forventninger, vil også elevenes evne til samarbeid, fleksibilitet, kreativitet, innovasjon og evnen til å ta selvstendige valg være sentralt. Nøtterøy Arbeiderparti vil være en pådriver for at nøtterøyskolen ikke har et ensidig fokus på kunnskap som enkelt kan måles og veies. Dersom høyrepartiene åpner for lokale forsøk med karakterer i basisfagene i barneskolen, vil Arbeiderpartiet si klart nei til forsøk på Nøtterøy. Skolen skal bruke sin utviklingskapasitet til å forme en allsidig skole som i enda større grad fremmer framtidens kunnskap og god psykisk helse. Det er viktig med tidlig innsats. En elev som ikke mestrer skolestarten og kommer sent i gang med læringsarbeidet, vil med stor sannsynlighet ha behov for ekstra ressurser gjennom skoletiden. Nøtterøy Arbeiderparti vil derfor øremerke nye lærerstillinger til tidlig innsats på de laveste klassetrinnene for å sikre at alle elevene er med helt fra starten.

5 Mange elever opplever dessverre mobbing. Alle skolene på Nøtterøy skal arbeide målrettet og systematisk med forebygging, men når mobbing likevel finner sted er det viktig med rask intervensjon. Nøtterøy Arbeiderparti ønsker å styrke det kommunale beredskapsteamet, slik at skolene raskt kan få ekstern hjelp og veiledning i alvorlige og komplekse tilfeller av mobbing. Høy kvalitet på sosiallærertjenesten og et tett samarbeid med skolehelsetjeneste og et oppsøkende barnevern er også avgjørende. Frafall i videregående skoler er et alvorlig samfunnsproblem. En viktig forutsetning for å gjennomføre er å velge riktig utdanningsløp i tråd med både interesser og evner. Her er en veldimensjonert rådgivningstjeneste og en tett dialog med elevens foreldre viktig. Det har vært investert mye i moderne skolebygg på Nøtterøy, men fortsatt er mye ugjort. Vi mener en sammenslåing av Vestskogen og Herstad skoler i et topp moderne skolebygg midt mellom dagens skoler kan være en løsning for fremtiden. Mange foreldre jobber heltid og det er viktig å gi et godt SFO-tilbud. Selv om SFO primært er et fritidstilbud, skal dette ikke være til hinder for at SFO kan støtte opp om skolelæringsarbeidet gjennom strukturerte aktiviteter, leksehjelp og fysisk aktivitet. Det er kostbart å ha barn i SFO og Nøtterøy Arbeiderparti vil arbeide for en ordning med søskenmoderasjon som både gjelder barnehage og SFO. Det er ikke rimelig at foreldre som har to barn i barnehagen får søskenmoderasjon, mens denne forsvinner når ett av barna starter på SFO. Nøtterøy Arbeiderparti vil: - Si nei til privatisering av kommunale barnehager - Arbeide for to årlige opptak i barnehagene - Sørge for at FAU og skolene må samarbeide om utenom-skole-aktiviteter som sikrer at alle kan delta og ikke forhindres av høye kostnader - Utvide åpningstidene i SFO - Utvide åpningstidene i de kommunale barnehagene dersom det er behov - Satse sterkere på tidlig innsats for barn med spesielle behov - Mer lærerressurser på de lave klassetrinnene

6 - Styrke skolehelsetjenesten - Ha sosiallærere på alle skolene - Etablere et kommunalt innsatsteam mot mobbing i skolene - Holde ungdomshuset åpent i sommermånedene. - Sørge for at minst en av kommunens lekeplasser i løpet av valgperioden blir universelt utformet - Sørge for at de kommunale lekeplassene ikke forfaller - Etablere en skatepark på Nøtterøy i nærheten av ungdomshuset Samferdsel Befolknings- og næringsutviklingen på Nøtterøy er avhengig av en ny fastlandsforbindelse. Dagens kanalbru har begrenset kapasitet og er i dag en begrensende og meget sårbar flaskehals i trafikken til og fra øya. En ny fastlandsforbindelse er den viktigste transportpolitiske oppgaven kommunen står overfor i åra som kommer. Denne er bare mulig å få til gjennom innkreving av bompenger I pakt med de utredninger som er foretatt, har Nøtterøy Arbeiderparti lenge ment at en ny fastlandsforbindelse må gå nordover med tunnel fra Kolberg under Teieskogen og med bru eller tunnel fra Kaldnes til Korten eller over mot Smørberg. Samtidig må Teie avlastes for gjennomgangstrafikk og gjøres til et attraktivt bo- og handelssenter med gode miljøkvaliteter. Inntil ny fastlandsforbindelse er bygd ut, er det nødvendig å bedre fremkommeligheten på eksisterende veiforbindelse til Tønsberg. Særlig gjelder dette kollektivtrafikken i rushtiden. Arbeiderpartiet vil derfor utrede etablering av et vendbart kollektiv- og kameratkjøringsfelt på Kirkeveien fra Teiekrysset til Kanalbrua. I den videre planleggingen av nytt transportsystem må gående, syklister og kollektivtrafikk prioriteres. Folk må få et reelt alternativ til å bruke bil. Nøtterøy Arbeiderparti vil: - Arbeide for en ny fastlandsforbindelse med tunnel eller bru nordover mot Tønsberg

7 - Arbeide for kollektiv- og kameratkjøringsfelt på Kirkeveien - Arbeide for en miljøvennlig trafikkløsning som kan styrke Teie som bo- og handelssenter - Følge opp at utbygging av gang- og sykkelveier skjer etter vedtatte prioriteringsplaner - Styrke vedlikeholdet av kommunale veier Helse, sosial og omsorg Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. Blant annet gjennom samhandlingsreformen har kommunen ansvar for gi befolkningen et godt folkehelsetilbud og et nødvendig tilbud om habilitering og rehabilitering. Oppfølgingen av samhandlingsreformen er etter Nøtterøy Arbeiderpartis oppfatning den viktigste helsepolitiske oppgaven Nøtterøy kommune står overfor i kommende valgperiode. Et velfungerende samarbeid mellom alle deler av helsetjenesten er avgjørende for å få til dette. Kommunen må gi nødvendig habilitering og rehabilitering til innbyggerne. Resultatet vil bli at mennesker er bedre i stand til å møte hverdagen - ved å lære seg å mestre en sykdom eller en funksjonshemning. Det handler om selvstendighet, velferd og livskvalitet. Folk lever lenger. En voksende og mer aktiv eldrebefolkning er en lite påaktet ressurs for lokalsamfunnet. Mange eldre har svært god helse og lever aktive liv, mens andre sliter med sviktende helse og ensomhet. Eldrepolitikken må derfor ha to linjer en som stimulerer til økt deltakelse i frivillig arbeid, kultur, politikk og samfunnsliv og en annen hvor kommunen må inn for å dekke de eldres varierende hjelpebehov. Arbeiderpartiet skal føre en god eldrepolitikk som treffer alle eldre. Sosialt samvær og aktiv deltakelse i samfunnslivet kan forebygge ensomhet og sykdom. Det viktigste og mest framtidsrettede grepet vi kan ta for å sikre eldre en verdig og trygg alderdom, er å legge til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Samtidig må vi sørge for at alle kan få heldøgns omsorgsplass eller sykehjemsplass den dagen de trenger det. Nøtterøy Arbeiderpartiet vil: - Styrke folkehelsearbeidet - Sikre eldresentre og aktivitetssentre gode livsvilkår.

8 - Stimulere til større innsats i frivillig arbeid, ikke minst i form av at «eldre hjelper eldre». - Opprette en egen støtteordning for frivillige organisasjoner som skaper kulturtilbud og bidrar til sosialt samvær og/eller helsefremmende tiltak for eldre og funksjonshemmede. - Beholde Gipø i kommunalt eie. På sikt vil dette området bli viktig når vi skal skape landets beste eldreomsorg. - Sørge for at velferdsteknologi skal være tilgjengelig for alle gjennom gode offentlige tjenester. - Gi tilbud om rehabilitering til de som trenger det - Styrke bemanningen i hjemmebasert omsorg og jobbe for at det blir flere i aktiv tjeneste og færre til å administrere. - Styrke folkehelsearbeidet ved å ha fokus på helse i all planlegging i kommunen - Tilbud om rehabilitering til alle som trenger det - Ta initiativ til en gjennomgang av bemanningen både i hjemmebasert omsorg og ved kommunens aldersinstitusjoner for å sikre forsvarlig bemanning til alle tider. - Styrke samarbeidet med de ansattes organisasjoner for å bedre arbeidsmiljø, redusere sykefravær og skape et bedre tjenestetilbud. Psykisk helse, rus og livsmestring Mange mennesker vil gjennom livet oppleve å bli psykisk syke. Vi må legge til rette for at innbyggerne kan mestre livene sine best mulig. Vi må satse på forebygging og godt samarbeid mellom kommuner og sykehus, slik samhandlingsreformen legger opp til, og fortsatt satse på lokalt tilpassede tiltak supplert med behandling i spesialisthelsetjenesten der det er nødvendig. Rus er ikke bare et problem for den enkelte, men i høy grad også for barn, pårørende og venner. Det er et av våre største samfunnsproblemer. Nøtterøy Arbeiderpartiet vil:

9 - Fortsette arbeidet med å bekjempe barnefattigdom. - Styrke det psykiske helsetilbudet i kommunen, med særlig vekt på ungdom - Styrke skolehelsetjenesten med bedre tilgjengelighet til helsesøstre og psykologer i skolen. - Videreutvikle samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skole, PPT, skolehelsetjenesten, fastlege, barnevern og BUP (Barne- og ungdomspsykiatri). - Øke innsatsen i det rusforebyggende arbeidet og prioritere de unge - Sikre pasientene et helhetlig og individuelt behandlingstilbud der helse, bolig, aktivitet samordnes. - Sikre at barn av syke foreldre ivaretas Et inkluderende samfunn Arbeid og inntekt er nøkkelen til et godt liv for de fleste av oss. Like fullt er det mange i arbeidsfør alder som av ulike årsaker ikke slipper inn porten til arbeidslivet. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle som har evne til det, får den hjelpen de trenger til å finne sin plass i arbeidslivet. Noen vil ha behov for en deltidsjobb, mens andre kan ha behov for en vernet arbeidsplass. Gjennom NAV-kontoret kan kommunen bidra til dette. Særlig viktig er det at unge mennesker ikke blir gående på sosialhjelp over tid. Målet er at alle som evner det, skal ha tilgang til arbeid og inntekt. Nøtterøy Arbeiderparti vil at vi fortsatt skal ta vårt samfunnsansvar og bosette vår rettmessige andel av flyktninger. I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner vil vi fortsette det gode arbeidet med å integrere våre nye landsmenn. Nøtterøy Arbeiderpartiet vil: - Sørge for at flere kommunale arbeidsplasser tilpasses funksjonshemmede. - Øke innsatsen i kvalifiseringsprogrammet for ungdom slik at flere unge kan få arbeidstrening over tid.

10 - Sørge for at all arbeidsfør ungdom som søker sosialhjelp på Nøtterøy får tilbud om arbeid, skole eller behandling innen et døgn. - Arbeide for at kommunen og næringslivet på Nøtterøy oppretter flere lærlingplasser - Rekommunalisere vaskeridriften og etablere den som en arbeidsmarkedsbedrift. - Våre flyktninger skal raskt få tilbud om aktivitet i form av arbeid, utdanning eller andre tiltak Kommuneorganisasjonen Nøtterøy Arbeiderparti ønsker at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver og en kompetent, inkluderende og serviceinnstilt organisasjon. Kommunen må derfor ha en arbeidsgiverpolitikk som skaper mangfold på arbeidsplassen og fremmer likeverd, likestilling, toleranse og åpenhet. Et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø skaper trivsel på arbeidsplassen og forebygger stress, skader og ulykker. Nøtterøy Arbeiderparti er imot konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Dette er med på å skape utrygghet for kommunalt ansatte, og kvaliteten på de tjenestene de yter til innbyggerne blir dårligere. Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke kommersialiseres. Nøtterøy Arbeiderparti mener det er viktig å ivareta fremtidens kompetansebehov i kommunen ved å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere med god og relevant kompetanse. Både realkompetanse og formell kompetanse er viktig å ta hensyn til ved rekruttering for å beholde flinke folk og rekruttere nye. Flere heltidsstillinger, særlig i omsorgssektoren, er avgjørende for å klare dette. Kommunen har et særlig ansvar for å redusere ufrivillig deltid. Nøtterøy Arbeiderparti vil: - Fortsette det arbeidet vi har startet for å skaffe flere av de ansatte heltidsstillinger - Ha de beste fagfolkene nærmest innbyggeren. - Ta inn flere lærlinger og studenter i praksis for å utdanne framtidas arbeidskraft.

11 - Jobbe imot at velferdstjenester settes ut på anbud Vekst og verdiskapning Nøtterøy Arbeiderparti ønsker at kommunen skal bli en enda mer attraktiv næringskommune og at folk er i arbeid og aktivitet. Det viktigste kommunen kan gjøre for å legge til rette for god næringsutvikling er å få realisert en ny fastlandsforbindelse. For Nøtterøy Arbeiderparti er derfor jobb nummer en å få på plass en omforent løsning i samarbeid med nabokommunene. Vi må også samarbeide tett med våre gode naboer for å skape en sterk næringsregion uten nødvendigvis å slå sammen kommuner. Arealet på Kaldnes som delvis ligger i henholdsvis Nøtterøy og Tønsberg er et godt eksempel på dette. Kommunen skal ha en effektiv og forutsigbar saksbehandling og god kunnskap om næringslivets behov. Det er viktig å være en aktiv aktør slik at vi kan tiltrekke oss både bedrifter og kompetent arbeidskraft. Næringsforum blir i framtida en enda viktigere arena både for kommunen og næringslivet. Nøtterøy skal være bevisst næringslivets arealbehov i all planlegging, herunder også landbruket som er en viktig næring på øya. Arealeffektive næringsområder og regionalt samarbeid bidrar til å få riktig virksomhet på riktig sted. Klima- og miljøvennlige løsninger må ligge til grunn for all vekst- og verdiskaping på Nøtterøy. Klima og miljø Naturen rundt oss, jordbrukslandskapet, strandsonen og skjærgården er viktige for å gjøre Nøtterøy til et godt sted å bo. Disse kvalitetene må bevares for framtiden, først og fremst gjennom klok arealforvaltning. Færder nasjonalpark vil være et utstillingsvindu både nasjonalt og internasjonalt og må finne en god balanse mellom bruk og vern. Nøtterøy har kulturminner og historiske kulturmiljøer som er en viktig del av det miljøet vi må ta vare på. Nøtterøy kommune må bidra til å redusere utslipp av klimagasser, men også tilpasse seg de klimaendringene som kommer. Kommunens klimaråd bidrar til å holde fokus på disse spørsmålene og bidrar til holdningsskapende arbeid. Det skal arbeides langsiktig med å redusere forurensing fra bebyggelse, landbruk og annen virksomhet.

12 Nøtterøy har spesielt gode forutsetninger for matproduksjon i jordbruket, med god jord og godt klima. Landbruksarealene må bevares for fremtidige generasjoner. Nøtterøy Arbeiderparti vil: - At bevaring av natur- og landbruksområder har høy prioritet i arealplanleggingen. - At tilgjengeligheten til friområder og strandsonen økes ved å forbedre adkomster og gjennomføre skilting og merking. - At badeplasser i nærmiljøene må bevares og tilgang til dem sikres for allmennheten. - At nasjonalparken skal gjøres tilgjengelig for turister og fastboende uten egen båt, men ferdselen styres slik at den ikke ødelegger nasjonalparkens kvaliteter. - At kollektivtilbudet på Nøtterøy styrkes ved at boligbygging skjer langs busstraseene og ved tilrettelegging i forbindelse med ny fastlandsløsning - Samarbeide med Fylkeskommunen for å etablere en bussrute på tvers av øya. - At god tilrettelegging for gående og syklende prioriteres i all planlegging - At ved anskaffelse av kommunale kjøretøy skal miljøvennlige biler prioriteres - At vi skal redusere energiforbruket i kommunale bygg og vil prioritere de byggene med høyest energiforbruk. - At nye bygg skal være energinøytrale. - At infrastruktur for avløpsvann må tilpasses større nedbørmengder på kort tid. Ingen skal få vann i kjellerne. - Arealplanleggingen må sikre at vi ikke lager overvannsproblemer ved å etablere flere tette flater, men heller fange vann i grønne arealer, åpne bekker og dammer og grønne tak. - Sørge for at søppelkasser som er utplassert i friområdene blir tømt Arealplanlegging Nøtterøy Arbeiderparti vil at kommunen vår skal bevare sin karakter også for framtiden, med konsentrerte boligområder, og mye trivelig åpent landskap med dyrka mark, skog og med strandsonen og skjærgården som er så viktig for alle. Vi støtter derfor kommuneplanens satsing på fortetting i eksisterende boligområder og ny utbygging i tilknytning til

13 områdesentre og nærsentre. Dette bidrar også til å styrke kollektivtrafikken. Det skal være enkelt for barnefamilier å etablere seg på Nøtterøy. Nøtterøy Arbeiderparti vil jobbe for at det bygges flere boliger i ulike prisklasser, slik at man ikke er avhengig av en tykk lommebok for å kunne bosette seg her. Vi ønsker ikke at fritidseiendommer skal dominere lokalsamfunnene våre gjennom oppkjøp av boliger og privatisering av omgivelsene. Nøtterøy Arbeiderparti vil: - Gå inn for en forsvarlig utbyggingstakt for å spare viktige miljøverdier og dyrka mark. Bevaring av natur- og landbruksområder har høy prioritet i arealplanleggingen - Legge til rette for barnefamilier i nye boligområder - Prioritere fellesskapsinteressene gjennom kommunens overordnede planarbeid. Det skal ikke være private utbyggere som setter premissene for Nøtterøys videre utvikling. - Ha nulltoleranse for bygging og privatisering av strandsonen. Allmennheten skal sikres god tilgang til strandsonen rundt hele øya. Ulovlige stengsler skal fjernes - Være forsiktig med å selge kommunale eiendommer, spesielt i attraktive områder. Disse verdiene tilhører også fremtidige generasjoner. Bolæren skal være i offentlig eie. - Holde en konsekvent linje i reguleringsplaner og byggesaker. Reguleringsbestemmelser skal ikke endres i ettertid, slik at de som tar seg til rette blir premiert for det. - Prioritere vedlikehold av offentlige bygninger og anlegg - Ta vare på utvalgte bomiljøer ved å si nei til fortetting og grove stilbrudd - Gjennomføre en kartlegging av omfanget av omgjøring av boliger til fritidseiendommer med sikte på innføring av boplikt for å sikre stabile lokalsamfunn. - At deler av den historiske Teie haveby må bevare sin karakter og gis status som hensynssone i kommuneplanen

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

felleslista NØTTERØY Program Tone Kalheim Tlf: 404 62 220 tokalhe@online.no

felleslista NØTTERØY Program Tone Kalheim Tlf: 404 62 220 tokalhe@online.no felleslista NØTTERØY Følg oss på facebook Felleslista Rødt/SV felleslistanotteroy.wordpress.com Program 2015 ı 2019 Jørn Magdahl Tlf: 980 95 756 jornm@vfk.no Tone Kalheim Tlf: 404 62 220 tokalhe@online.no

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Kommunevalgprogram for Tønsberg SV 2015-2019

Kommunevalgprogram for Tønsberg SV 2015-2019 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV 2015-2019 Ta kampen for en grønn, inkluderende og rettferdig by Tønsberg er en hyggelig sommerby med et historisk særpreg. Samtidig står vi som kommune overfor store

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer