Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA"

Transkript

1 Leiekontrakt For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Mellom (hvorav er bemyndiget til på våre vegne og opptre som andelseier ovenfor andelslaget, jfr. Pkt XV) heretter kalt andelseieren eller leietakeren: og Jardin Foya Blanca BA (norsk org ), heretter kalt andelslaget eller utleieren: I. Leieobjektet samt betingelse om tilknytning av andel Andelslaget er eier av eiendom , dagbok 81, Eiendomsregisrert Callosa de Ensarria i kommunen Alfaz del Pi i Spania. På eiendommen har laget ført opp 66 rekkehusleiligheter som leies ut til andelseierne. Leietaker har så lenge leieforholdet består full faktisk disposisjonsrett over leieobjektet. Andelseiernes rett etter leiekontrakten kan ikke løsrives fra eiendomsretten til andelen i andelslaget jfr. lagets vedtekter. Den rettslige og faktiske disposisjonsretten over leiligheten er således betinget av at leietakeren også er andelseier. Denne kontrakten gjelder Andel nr.: Leilighetsbetegnelse: Adresse: Overtakelsesdato: II. Leiebeløp mv. 1. Månedlige vederlag (leie) pr. overtagelsesdato utgjør: Netto leie jfr. Bl.a. vedtektene 9,2. ledd: NOK 4.500,- Forskudd strømforbruk: NOK 300,- Forskudd vannlevering: NOK 75,- Annet: NOK Senere betales den til enhver tid gjeldende leie med tilleggsytelser.

2 Avskrift fra original leiekontrakt 2. Leien som innbetales til andelslaget er knyttet opp til andelseiers forholdsmessige andel av lagets forpliktelser og vil bl.a. medgå til nedbetaling av felles lån tatt opp i lagets navn og for lagets regning, forsikring av eiendommen, offentlige skatter og avgifter, administrasjon, vaktmester, felles strøm, vedlikehold av fellesarealer mv. 3. I tillegg til leien plikter andelseieren å utføre de oppgaver som følger av vedtekter og husordensregler. 4. Den månedlige leien betales forskuddsvis den 1. i hver måned ved hjelp av tilsendt betalingsblankett til andelslagets bankforbindelse i Norge. Leien skal betales i norske kroner. 5. For leie som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren en forsinkelsesrente etter norsk lov av 17. desember 1976 nr. 100, 6. Ved purring, rettslig inndrivelse m.v. har andelslaget/forretningsføreren rett til å kreve gebyr. 7. Andelslaget kan endre leiesummen med en måneds skriftlig varsel. III. Pantsettelse Andelseierens andel er i dag pantsatt. Andelsbeviset besittes i original av forretningsføreren på vegne av andelslaget, til sikkerhet for andelslagets krav etter leieavtalen, slik dette er bestemt i lagets vedtekter. Ved endringer av pantelovens regler mht. hvordan rettsvern for pant i andeler etableres, er partene forpliktet til å gjøre det som er nødvendig for å opprettholde rettsvern for pantet. Likeså er leietaker forpliktet til å medvirke til det som måtte være nødvendig for panteetableringer i andelen også skal anses for å ha rettsvern etter spansk lovgivning. Andelseier(ne)/ektefelle/registrert partner samtykker til pantsettelsen av andelen ved sin underskrift på denne kontrakt. Leiekontrakten kan ikke pantsettes eller gjøres til gjenstand for utlegg, verken separat eller sammen med andelen.

3 Avskrift fra original leiekontrakt IV. Leieforholdet Mellom andelseieren som leietaker og andelslaget ved forretningsfører som utleier er det, som følge av leierettens tilknytning til andelen, inngått kontrakt om rett til bruk/leie av ovennevnte leilighet med tilhørende ytre rom, samt rett til å bruke andelslagets fellesarealer. V. Leieforholdets varighet mv. 1. Andelslaget kan bare heve eller si opp leiekontrakten når andelseieren gjør seg skyldig i vesentlig mislighold. Oppsigelsesfristen er 1 måned til opphør ved utløpet av kalendermåned. For øvrig løper kontrakten til andelen overdras til andre. 2. Andelseierens forpliktelser etter leiekontrakten med laget opphører når andelen er overdratt til ny andelseier. 3. Leieretten og enhver annen hjemmel til leiligheten faller bort når andelseieren opphører å være eier av den andel som leieretten knytter seg til. I en slik situasjon er andelseieren umiddelbart forpliktet til å opphøre enhver bruk av leiligheten og lagets fellesarealer, samt til å innlevere nøkler eller andre adgangstegn til styret eller styrets representant. Videre vil laget i en slik situasjon straks kunne pålegge andelseieren å selge andelen til noen som styret kan godkjenne som ny andelseier. 4. Når en andel er overdratt til andre, eller et leieforhold på annen måte må anses opphørt, skal laget etter leiekontrakten være berettiget til å holde tilbake slike ytelser som nevnt i pkt. VII, 4. selv om vederlaget/husleien er betalt, såfremt tidligere andelseiere/leietaker ut fra styrets skjønn urettmessig opprettholder sitt tilhold i leiligheten. Dersom en andel er tvangssolgt skal styret sørge for å stenge leveransen av strøm og vann til leiligheten inntil ny eier flytter inn. VI. Overdragelse av leieretten Andelseieren har kun rett til å overdra leieretten sammen med den andel som leieretten er knyttet til. Avskrift fra original leiekontrakt VII. Andelslagets plikter i leietiden 1. Andelslaget skal sørge for at leiligheten står til rådighet for andelseieren i leietiden og for at bygningen med felles ledninger og anlegg er i ordentlig stand. Videre skal laget holde ved like alle fellesrom og fellesarealer. Utgifter til elektrisk strøm og

4 lamper i fellesarealer bæres av andelslaget. Andelslaget skal også sørge for at fellesarealene blir holdt ryddige og rene. 2. Andelslaget skal se til vanlig ro og orden blir overholdt i eiendommen. 3. Andelslagets mulige erstatningsansvar for mangler omfatter ikke indirekte tap. 4. Levering av strøm og vann til den enkelte leilighet skal skje ved at andelslaget står som mottaker av leveransene fra leverandør av vann og strøm. Enhver andelseier, eller annen leietaker med hjemmel til leiligheten, skal ha rett til gjennom laget å motta levering av strøm, vann og andre fellesleveranser, mot at det svares vederlag for dette til andelslaget, fortrinnsvis ved at ytelsen betales gjennom spesifisert del av den månedlige husleie, med avregning minst en gang pr. år. Ved overdragelse av andel, står selger og kjøper solidarisk ansvarlig ovenfor laget for de betalingsrestanser avregningen i forhold til den enkelte leilighet måtte innebære. Tilgodebeløp tilfaller den som er andelseier på avregningstidspunktet. VIII. Andelseierens vedlikeholdsplikt 1. Andelseieren skal på egen kostnad innenfor leiligheten og i ytre rom som hører leiligheten til, sørge for forsvarlig vedlikehold når skaden ikke skyldes mangler ved bygningen eller ved felles ledninger og anlegg. Indre vedlikehold omfatter bl.a. istandsetting og oppussing av leilighet med ildsteder, radiatorer, ovner, dører, ruter, vinduer, låser, nøkler, elektriske ledninger med tilbehør fra boligens apparattavle/sikringsskap, inkl. sikringer og sikringselementer, kraner, servanter, vannklosett, varmtvannstanker og badekar. 2. Til indre vedlikehold regnes også all fornying av tapet, maling og gulvbelegg innenfor dører og vinduer. Videre omfattes også nødvendig Avskrift fra original utbedring leiekontrakt og utskiftning av de gjenstander/tilbehør som nevnt under pkt. 1, med mindre andelslaget beslutter noe annet. 3. Likeså skal andelseieren holde ved like ledninger og innretninger som han selv har satt opp. 4. Andelseieren har også ansvaret for feiing av ovner og piper og oppstaking av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og frem til andelslagets felles-/hovedledning. 5. Alt arbeid som andelseieren plikter og utføre skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Oppfyller han ikke sin vedlikeholdsplikt eller reparerer han ikke skader han plikter å utbedre, kan andelslaget la arbeidet utføres på hans kostnad og kreve erstatning etter husleielovens 5-8. Dette gjelder selv om misligholdet kan tilskrives tidligere andelseier/leietaker.

5 IX. Andelseierens øvrige plikter 1. Andelseieren skal behandle leiligheten, ytre rom og fellesrom samt eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Han skal rette seg etter andelslagets vedtekter, ordensregler og vedtak som andelslaget treffer til sikring av ro og orden og forsvarlig behandling av eiendommen. 2. Andelseieren er erstatningsansvarlig for skader på leiligheten, mangelfullt vedlikehold etc. i samsvar med husleieloven Andelslaget har rett til å foreta den inspeksjon som er nødvendig til kontroll med at andelseieren oppfyller sin vedlikeholdsplikt, jfr. også pkt. XII. Andelslaget har også rett til adgang til leiligheten ved ettersyn og takster av leilighet og eiendom. X. Fremleie 1. Andelseier kan med samtykke fra styret fremleie sin leilighet på de vilkår som fremgår av andelslagets vedtekter Ved fremleie er det andelseieren som står ansvarlig ovenfor laget for at forpliktelsene etter leiekontrakten/vedtekter blir overholdt. 3. Som fremleie regnes ikke at andelseieren tar opp i sin husstand sin ektefelle eller samboer, sine egne eller ektefellens eller samboerens slektninger i rett- opp eller nedstigende linje og fosterbarn. Opptak av andre Avskrift personer fra original i husstanden leiekontrakt krever godkjenning fra andelslaget, og kan nektes når vedkommende persons forhold gir sakelig grunn til det. XI. Bruken av leiligheten og forandringer 1. Leiligheten skal bare brukes til beboelse. 2. Leiligheten må ikke uten skriftlig samtykke fra andelslaget brukes på annen måte enn fastsatt eller forutsatt i denne kontrakt. 3. Andelseieren må ikke uten skriftlig samtykke fra andelslaget foreta vesentlige forandringer med leiligheten. Det er med samtykke fra styret tillatt å sette opp antenne/parabol, markiser e.l. på eiendommen. Samtykke kan ikke nektes uten at det foreligger sakelig grunn. 4. Alle endringer i den bygningsmessige konstruksjon krever samtykke fra andelslaget. 5. Andelslaget har når som helst rett til å foreta reparasjoner og oppussing som finne påkrevet. Andelsleieren må i denne forbindelse tillate nødvendig atkomst til leiligheten.

6 XII. Mislighold 1. Betaler ikke andelseieren husleien og/ eller avtalte tilleggsytelser innen to uker etter at skriftlig påkrav er sendt, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven 4-18, kan han kreves utkastet eter 13-2, 3. ledd bokstav a) i tvangsfullbyrdelsesloven. Samtidig kan andelslaget pålegge andelseieren å overdra andel til noen andelslaget kan godkjenne som ny andelseier. 2. Gjør andelseieren seg ellers skyldig i vesentlig mislighold kan andelslaget si opp andelseieren med en måneds varsel. Laget kan også gi ham pålegg om å overdra andel som nevnt i forrige avsnitt. Når leietiden etter oppsigelse eller heving er utløpt kan andelseieren kreves utkastet etter 13-2, 3. ledd bokstav c) i tvangsfullbyrdelsesloven. 3. Andelseier som flytter etter utkastelse eller etter krav fra andelslaget på grunn av vesentlig mislighold, plikter å erstatte andelslaget tapet av leie, samt alle tillegg i tidsrommet frem til ny andelseier blir pliktig til å betale ny leie. Andelseieren må også betale de kostnader utkasting, søksmål og ryddiggjøring i tilfelle fører med seg, samt eventuell erstatning for manglende vedlikehold. Avskrift fra original leiekontrakt 4. Partene er innforstått med at det i Spania ikke er krav om vedtakelse av utkastelsesklausul i kontrakten for at utleier med betalingsmislighold fra leier side skal kunne kreve utkastelse (tvangsfravikelse). Leier vil i en slik situasjon motta et varsel om betaling. Dersom leier deretter ikke oppfyller sine forpliktelser ovenfor laget, vil utkastelse bli begjært. Skulle det senere bli stilt krav fra andelslagets side, om at leieren likevel må underskrive på en tilsvarende utkastelsesklausul som tilfredsstiller spansk lov er leieren forpliktet til dette. Nektelse vil bli ansett som vesentlig nektelse av kontrakten. XIII. Verneting lovvalg Partene vedtar verneting i Bergen, Norge for alle tvister knyttet il leieforholdet, med mindre annet følger av Luganokonvensjonen kap. 16 eller andre internasjonale, ufravikelige vernetingsregler som partene måtte være bundet av. Partene er også enige om at alle tvister knyttet til leiekontrakt, herunder saker om tvangsfullbyrdelse eller mislighold, skal søkes løst etter norsk rett. Leietaker forplikter seg også til å inngå avtale med lånegivere som skal ha pant i andelsbeviset om at eventuell tvangsinndrivelse skal skje etter norsk rett så langt ikke annet følger av lovvalgregler partene måtte være bundet av. XIV.

7 Vedtekter og husordensregler Andelseier erkjenner å ha mottatt et eksemplar av andelslagets vedtekter og husordensregler, og har akseptert bestemmelsene i de nevnte dokumenter som forpliktende for seg som en del av denne leiekontrakt. XV. Spesielle bestemmelser Eier flere en andel i sameie, må de oppnevne en enkelt sameier til å opptre som andelseier ovenfor andelslaget.

8 Avskrift fra original leiekontrakt XVI. Underskrifter Kontrakten skal underskrives av andelseierne, samt ektefelle/registrert partner når leiligheten tjener som felles leilighet. Denne leiekontrakt skal oversettes til spansk. I tvilstilfeller skal den norske teksten gå foran. Sted/dato Samtlige andelseiere: Passnr.: Sted/dato For andelslaget

9 Ordensregler for andelslaget Jardin Foya Blanca (Vedtatt av Styret 6. februar 2003, oppdatert i juni 2005) 1. Alle beboerne plikter å bidra til at anlegget blir godt ivaretatt. Anlegget er bygget for 50+ og alle som oppholder seg i området må ta hensyn til dette. Særlig skal det ikke være sjenerende støy på fellesområdene i tidsrommet 23:00-07: Forlat anlegget i ryddig stand, slik du ønsker å finne det. 3. Sykling og bruk av rullebrett eller lignende er ikke tillatt. 4. Dyrehold i anlegget er bare tillatt etter avtale med styret. På hele anlegget er det båndtvang for hunder. Utsetting av mat til dyr eller fugler må ikke forekomme. 5. Området ved Bocchia-banen kan i noen grad benyttes som lekeområde. 6. Særlige regler for bruk av bassenger og tilliggende områder: o Svømmebassenget er konstruert som to atskilte deler. I barnebassenget er det tillatt å ha med badeleker, madrasser og lignende. Dette er ikke tillatt i voksenbassenget. o Bruk av glass eller andre knuselige gjenstander i bassengområdet er ikke tillatt. o Bassengene kan benyttes i tidsrommet 07:00-22:00. Barn under 12 år skal ha tilsyn av voksne. All bruk av bassenger og tilliggende områder skjer for egen risiko. o Solsengene ved bassenget tilhører andelslaget og skal kun benyttes i fellesarealene ved bassenget. Ønsker noen privat solseng til benyttelse utenom fellesarealet, må en selv skaffe denne. 7. Utvendig tørking av klær, sengetøy, håndklær o.l. skal kun skje på tørkestativ, ikke på gjerder, stakitter eller murer. 8. Om nødvendig, kontakt vaktmester eller stedlig styrerepresentant, se eget oppslag. Takk for din hjelp til å opprettholde anleggets høye kvalitet!

10 Regler for bruk av svømmebasseng og hage Jardin Foya Blanca Bassenget kan brukes mellom kl og Barn under 12 år har ikke lov å bade uten følge av voksne. Foreldre har ansvar for at barna ikke leker og bråker på anlegget etter kl !! Det er ikke lov å ta med flasker o.l. av glass til bassengområdet. Bruk glass av plastikk og drikke på boks. Hver og en rydder etter seg! Det øverste bassenget er beregnet for barn, så alt av barneleker, flytemadrasser og lignende skal være i barnebassenget slik at de voksne kan få svømme i det store bassenget. Det er forbudt å stupe og hoppe ut i bassenget. Det er pålagt å dusje før en bader i bassenget. Du er selv ansvarlig for dine verdisaker, vi i Jardin Foya Blanca har ikke ansvar for tap av verdisaker. Solsengene skal ikke flyttes fra bassengområdet. Vennligst ikke reserver solsengene med håndkle e.l. før du selv skal bruke dem!! Opphold i og ved bassenget er på eget ansvar! For fotballspill, bruk boocia-banen! Ha en fin svømmetur og et trivelig opphold!!!

11 Bergen, september 2005 Til andelseierne i Jardin Foya Blanca BA Notat om fellesgarasjen underlag for sak 2 i ekstraordinær generalforsamling 17. oktober 2005 BAKGRUNN Styret viser til tidligere årsrapporter, rundskriv og orienteringer gitt på generalforsamlinger. Kort oppsummert er sakens utvikling slik: Jardin Foya Blanca BA (JFB) hadde 2 kontrakter med entreprenør Helge y Anders Construcciones SA (HyA). Hovedkontrakten gjaldt leveranse av 66 leiligheter m/ fellesanlegg. Den andre kontrakten gjaldt leveranse av garasje i anleggets underetasje med plass til 60 biler. Garasjekontrakten hadde en verdi på ,43 som skulle betales gjennom salg av fast bruksrett til de 60 plassene, til en stykkpris på ,43 / 60 = som tilsvarte NOK ved kurs 8,30. Det er hittil solgt 12 plasser. Netto gjeld til HyA, senere tiltransportert Spaniautvikling AS (SU) er nå NOK slik det fremgår av andelslagets balanseregnskap pr Da salget av plasser til andelseierne stoppet opp tidlig i 2004, tilskrev styret i JFB entreprenør med forslag om at gjenstående garasjegjeld ble stående som rentefritt lån frem til i påvente av endelig løsning/oppgjør. Bl.a. var følgende momenter viktige for styret: o Garasjearealet tilhørte allerede andelslaget i egenskap av kjellerområde på andelslagets eiendom. o Entreprenør benyttet garasjen i utstrakt grad som lagringsplass, også for materialer og utstyr som ikke hadde tilknytning til JFB-leveransen. (Den er nå ryddet) o Usikkerhet omkring videre salg av plasser. o Verdien av garasjekontrakten representerte en sikkerhet for JFB vedrørende HyA sin plikt til å utbedre feil og mangler ved leveransene. HyA besvarte aldri brevet, men styret har lagt innholdet til grunn for det senere arbeid med saken. På orienteringsmøtet etter den ordinære generalforsamlingen i 2005 orienterte styret om status i saken, og fremholdt bl.a. at spørsmålet om låneopptak m.m. i henhold til andelslagets vedtekter ville bli fremlagt i ekstraordinær generalforsamling, sannsynligvis i løpet av 2. halvår BRUK OG DRIFT AV GARASJEN

12 Styret vurderer det fortsatt urealistisk med salg av særlig flere plasser etter den opprinnelige planen. Dermed vil andelslaget uansett sitte igjen med bruksrett til de fleste plassene i form av et stort ubenyttet areal. Forøvrig har flere andelseiere tatt til orde for felles/individuell bodplass. I denne situasjonen ønsker styret andelseiernes tilslutning til følgende modell: a. Tilrettelegging av garasje-etasjen til bruk for alle andelslagets eiere, bl.a. for å redusere parkering i gatene. b. Tilrettelegge for låsbare bodplasser i garasjearealet, enten frittstående eller i tilknytning til fast garasjeplass. c. Driften av garasjearealet er et fellesanliggende for andelslaget, på linje med det øvrige anleggsarealet og påstående bygninger. d. Andelseiere som har kjøpt bruksrett etter gammel modell, og dermed har betalt sin andel av garasjegjelden, gis valget mellom å opprettholde ordningen eller å få avtalen reversert. Øvrige andelseiere gis tilbud om kjøp etter samme modell, med svarfrist Disse andelseierne deltar ikke i den løpende betjening av garasjelånet, selv om de fortsatt er solidarisk ansvarlig for alle andelslagets forpliktelser. e. Alle andelseiere får tilbud om låsbar bod i garasjearealet. Disse vil måle ca. 1,5m x 2,5m, avgrenset med høyt nettinggjerde m/ dør i samme materiale. Prisen for slik bruksrett foreslås til 200 med tillegg av faktisk kostnad. f. Andelseiere uten fast garasjeplass kan benytte umerkede plasser fritt mot betaling av et mindre gebyr for utlevering av nøkkel fra vaktmester. g. Styret vil tilrettelegge deler av garasjearealet til kontor for andelslaget, lagringsplass for andelslagets materialer/utstyr o.l.. og evt. inngå leieavtaler med eksterne brukere til beste for andelslaget. h. Driftsutgiftene knyttet til arealet, f.eks. strøm og vedlikehold, budsjetteres over JFBs drift, med andelsmessig viderefakturering til eventuelle eksterne brukere / leietakere. i. Summen av innbetalingene under pkt. e og f, fratrukket faktiske kostnader, avsettes til vedlikeholdsfond. FINANSIERING AV GARASJEN Styret har regnet på de 2 lånemodellene serielån og annuitetslån, basert på rentesatser på 4 % og 5 %, utbetalingstidspunkt januar 2006, 2 års avdragsfrihet og deretter 20 års nedbetalingstid. I eksemplene er brukt lånesum tilsvarende den opprinnelige garasjegjelden omregnet til NOK , som vil representere andelslagets maksimale fellesforpliktelse. Dette gir en god pekepinn på års - og månedsbeløpet for den enkelte andelseier.

13 Tabellen under viser alternative størrelser for de nærmeste 7 årene basert på dette låneopptaket: Type lån Serielån Annuitetslån Rentesats 4 % 5 % 4 % 5 % 2 år avdragsfrihet: Total årlig betaling Herav avdrag Årlig pr. eierandel Mndl. pr. eierandel Årlig rente pr. eierandel År 3: Total årlig betaling Herav avdrag Årlig pr. eierandel Mndl. pr. eierandel Årlig rente pr. eierandel År 4: Total årlig betaling Herav avdrag Årlig pr. eierandel Mndl. pr. eierandel Årlig rente pr. eierandel År 5: Total årlig betaling Herav avdrag Årlig pr. eierandel Mndl. pr. eierandel Årlig rente pr. eierandel Det endelige lånebeløpet bli påvirket av pkt. 2 b og avtalt sluttoppgjør med SU.

14 Andelseiers ansvar for vedlikehold / reparasjoner av egen leilighet Andelseiers vedlikeholdsplikt er generelt beskrevet i leiekontraktens VIII. For andelseiere i Jardin Foya Blanca BA gjelder følgende: Andelseier har praktisk og kostnadsmessig ansvar for vedlikehold / reparasjoner / utskifting av alt inventar i leiligheten og i ytre rom (for eksempel patio / terrasse). Ansvaret omfatter følgende: - alle hvitevarer - brunvarer - fliser på gulv og vegger - rørledninger og kraner - elektriske ledninger og apparater - bekledning på vegger og tak - lyskilder - dører og vinduer - låssystemer - markiser og persienner Andelseier skal ved behov for service / reparasjoner selv tilkalle hjelp. Vaktmester kan evt. bistå med navn / telefonnr. til servicepersonell. For andelseiere som har problemer med å selv å kontakte hjelpepersonell, kan vaktmester bistå med dette. Kostnader for service / reparasjoner iht. ovenstående skal bæres av andelseier med kontant oppgjør mot kvittering. Dersom andelseier ikke selv er tilstede ved behov for hjelp (for eksempel ved utleie av leiligheten), skal vaktmester, om mulig, kontakte andelseier og sørge for at nødvendige reparasjoner blir utført. Kostnaden belastes vaktmesterens reparasjonskonto midlertidig, og andelseier gjør opp med vaktmester snarest mulig. Jardin Foya Blanca Styret

15 Bruksanvisning, hvitevarer Vaskemaskinen Gul knapp: Trykk, den står ute= På Trykk, gule knappen står inne= Av VELG PROGRAM: 1= Forvask, svært skittent tøy Velg Temperatur: 2=Skittent tøy Trykk på knappen, uten forvask(sengetøy, håndklær, etc.) velg grader Den sentrifugerer automatisk meget drei knappen til høyre bra på program 2. Vi anbefaler program 2. 3= Skylling 4= Sentrifugering 5= Delikat, hvitt og farget tøy Program 5 anbefaler vi til alt farget tøy som vaskes på 30 til 40 grader. 6= Delikat, lite skittent tøy 7= Delikat, tøymykner 9= Ullprogram, finvask 10= Tømming Legg vaskepulver/tabellett i den midterste skuffen. Ønskes mykemiddel, legges det i helt til høyre. En til to tabelletter, hvis det er veldig skittent tøy legg tre stk.(direkte inni maskinen sammen med tøyet). Alle knapper inne og start knappen ute og vaskemaskinen er i gang. Når vaskemaskinen er ferdig, og du har trykket på AV knappen (gulknapp står ute), da tar det 2 minutter for du kan åpne døren til vaskemaskinen. Vi anbefaler program 2, alle knappene inne, kun startknappen ute.

16 Vaskeprogrammer Farge og grad av renhet Veldig skitten Skittent Grundig skylling, tømming og sentrifugering Lang sentrifugering Mindre Skittent Hvitvask, farget Hvitvask, farget Temperatur Program Tid fra/til ,forvask 135minutter minutter 3 40 minutter Hvit/farget minutter farget minutter Tøymykner 7 10minutter Tømming og kort 8 6minutter sentrifugering Ull program Farget 9 45minutter finvask Ull program Farget finvask Uten sentrifugering 10 40minutter Dette er fra 1.0 kg til 5,0 kg. NB! Når det er lite tøy i maskinen bråker sentrifugen litt mer enn ellers. Klærne kan tørkes på terrassen på tørkestativet, vennligst ikke heng noe over rekkverket. 4 Oppvaskmaskinen: Gull knapp: AV/PÅ Velg program: Snu knappen mot høyre. 1= Forvask (normalt ikke nødvendig) 2= Veldig skitten oppvask 3= Skitten oppvask 4= Vanlig oppvask (vi anbefaler program 4) 5= Lite skitten oppvask, kun skylling. Legg en tablett i beholderen. Lukk døren. Trykk inn den gule knappen, det røde lyset går på og vaskemasken er i gang. Hvis lampen med S lyser må salt etterfylles. Fylles i beholder til venstre nede i bunnen av maskinen. Vasketiden er cirka en time. Trykker du inn e knappen, spares energi. Mikrobølgeovnen

17 Pass på at døren er godt lukket når du slår ovnen på. Hvis du ønsker å åpne døren før tiden (maten ser ferdig ut) snu bryteren tilbake til 0. Gul knapp trykkes inn hvis du har store retter. Det er ikke lov å koke egg eller steke egg i mikrobølgeovnen, da egg kan eksplodere. Når du varmer væske, vent ca 20 sekunder før du åpner mikrobølgeovnen Når du varmer mindre mengde mat som for eksempel en croissant eller en pølse, plasser et glass vann ved og det vil bli bedre oppvarmet. Hvis det skulle oppstå røyk, hold mikrobølgeovnen lukket og slå den helt av. Air Condition Air condition anlegget styres med fjernkontrollen Air conditioneren bruker fra 3-10 min før den begynner og virke = Av/På knappen = Automatisk temperatur regulering, den vil holde leiligheten med optimal jevn temperatur hele dagen. For å avslutte det automatiske programmet, må den røde tegnet trykkes inn med en spiss gjenstand, og deretter trykke på Av/på knappen. FAN = Vifte. Denne knappen er kun for viften, den virker ikke på temperaturen. Trykk til den viser en vifte helt til venstre. Hastigheten økes ved antall trykk på denne knappen. = Varme funksjon. Air conditioneren varmer opp rommet. = Natt system. Den startes rett før du går til sengs, og den vil holde leiligheten med jevn temperatur. Ж = Frost tegnet må vises på fjernkontrollenheten for å kjøle ned leiligheten. Vinduer og dører må holdes lukket når air conditioneren er i gang. I skjermen på fjernkontrollen skal kun vises: vifte, frost/varme-tegnet og temperaturen. Vi anbefaler at kun av/på knappen brukes. NB! Hvis air-conditioneren skulle begynne å lekke vann, slå den straks av og i tillegg skru av bryteren i sikringsskapet. Gi beskjed til vaktmester. Kokeplaten Touch control Høyre side er kontroll panelet hvor man velger kokeplate og temperatur fra 0-9 (+/-) Platene kan først brukes etter at nøkkelen som vises helt nederst til høyre er tatt av. Nøkkelen er sikkerhetslås for at platene ikke kan taes i bruk. Hold en finger på nøkkelen i 3 sekunder til lyset slukker, trykk så i 3 sekunder på tegnet O, ved siden av nøkkelen og platene er klar til bruk. Sett en kasserolle på ønsket plate og velg temperatur.

18 Når man er ferdig med å koke, må man ta temperaturen helt ned til 0 ved å trykke på knappen. H tegnet vil blinke til platen er blitt kald. Trykk så på av/på knappen O i 3 sek. Og så likedan på nøkkelen og den er låst. Det bør ikke legges noe på glassplaten, ha den fri fra ting ellers begynner den å pipe. Den vaskes med f eks. vitroclean Varmen går fra 0-9 Nøkkelen helt til høyre nederst skal lyse når kokeplatene ikke er i bruk, den fungerer som en sikkerhetsnøkkel og platene kan ikke brukes. For å bruke kokeplatene må du ta av sikkerhetsnøkkelen ved først å trykke på nøkkelen, så trykke på 0 = AV/PÅ O = AV/PÅ, Trykk med en fingertupp i 3 sekunder. Du velger temperaturen ved å trykke på +/- For å slå av kokeplatene, trykk til platen viser 00. H = den er fremdeles varm, vil forsvinne når overflaten er kald. Når du er ferdig med kokeplatene, trykk på tegnet nøkkel for å aktivisere sikkerhetsnøkkelen.

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA mellom Navn 1 Navn 2: Fødselsnr. (11 siffer) Fødselsnr. (11 siffer) (hvorav er bemyndiget til på våre vegne å opptre som andelseier

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss har sett et stort behov for lett tilgang til informasjon om husleieretten. Derfor har vi laget denne nettutgave av husleiebrosjyren vår som vi har utgitt

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

Linderud Borettslag II. Regelverk:

Linderud Borettslag II. Regelverk: Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

VEDTEKTER. for. Fjellhagen borettslag. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag. (sist endret på generalforsamling 27. mai 2014)

VEDTEKTER. for. Fjellhagen borettslag. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag. (sist endret på generalforsamling 27. mai 2014) VEDTEKTER for Fjellhagen borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (sist endret på generalforsamling 27. mai 2014) 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor 1-1 Formål (1) Fjellhagen borettslag

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

Infoperm. Vestlia borettslag

Infoperm. Vestlia borettslag Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

V E D T E K T E R. for

V E D T E K T E R. for 1 V E D T E K T E R for ØDEGÅRDEN BORETTSLAG tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 22. mars 2006 Endret på generalforsamling 02.05.2012 1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER. for. Fjellvang borettslag

VEDTEKTER. for. Fjellvang borettslag 1 VEDTEKTER for Fjellvang borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (vedtatt på generalforsamlingen 25. mai 2005 med tillegg i 5-7(5) av 26. mai 2011) 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Vedtekter. Innholdsfortegnelse

Vedtekter. Innholdsfortegnelse Vedtekter for Bjørndalsbråtet borettslag org. nr. 953614448 tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag, opprinnelig vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mars 1977 og endret på generalforsamling

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

1. Innledende bestemmelser. 2. Andeler og andelseiere. Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385

1. Innledende bestemmelser. 2. Andeler og andelseiere. Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385 Tåsenløkken Boligselskap, Helhetsplan side 1 Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 25. september 2006. Endret på ordinær

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Tåsenløkken boligselskap 1

Tåsenløkken boligselskap 1 Innhold Slik er det å bo i et borettslag 5 Borettslagets vedtekter 7 Innledende bestemmelser 7 1 Formål 7 2 Forretningskontor 7 2. Andeler og andelseiere 7 2.1 Andeler og andelseiere 7 3. Forkjøpsrett

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer