Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA"

Transkript

1 Leiekontrakt For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Mellom (hvorav er bemyndiget til på våre vegne og opptre som andelseier ovenfor andelslaget, jfr. Pkt XV) heretter kalt andelseieren eller leietakeren: og Jardin Foya Blanca BA (norsk org ), heretter kalt andelslaget eller utleieren: I. Leieobjektet samt betingelse om tilknytning av andel Andelslaget er eier av eiendom , dagbok 81, Eiendomsregisrert Callosa de Ensarria i kommunen Alfaz del Pi i Spania. På eiendommen har laget ført opp 66 rekkehusleiligheter som leies ut til andelseierne. Leietaker har så lenge leieforholdet består full faktisk disposisjonsrett over leieobjektet. Andelseiernes rett etter leiekontrakten kan ikke løsrives fra eiendomsretten til andelen i andelslaget jfr. lagets vedtekter. Den rettslige og faktiske disposisjonsretten over leiligheten er således betinget av at leietakeren også er andelseier. Denne kontrakten gjelder Andel nr.: Leilighetsbetegnelse: Adresse: Overtakelsesdato: II. Leiebeløp mv. 1. Månedlige vederlag (leie) pr. overtagelsesdato utgjør: Netto leie jfr. Bl.a. vedtektene 9,2. ledd: NOK 4.500,- Forskudd strømforbruk: NOK 300,- Forskudd vannlevering: NOK 75,- Annet: NOK Senere betales den til enhver tid gjeldende leie med tilleggsytelser.

2 Avskrift fra original leiekontrakt 2. Leien som innbetales til andelslaget er knyttet opp til andelseiers forholdsmessige andel av lagets forpliktelser og vil bl.a. medgå til nedbetaling av felles lån tatt opp i lagets navn og for lagets regning, forsikring av eiendommen, offentlige skatter og avgifter, administrasjon, vaktmester, felles strøm, vedlikehold av fellesarealer mv. 3. I tillegg til leien plikter andelseieren å utføre de oppgaver som følger av vedtekter og husordensregler. 4. Den månedlige leien betales forskuddsvis den 1. i hver måned ved hjelp av tilsendt betalingsblankett til andelslagets bankforbindelse i Norge. Leien skal betales i norske kroner. 5. For leie som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren en forsinkelsesrente etter norsk lov av 17. desember 1976 nr. 100, 6. Ved purring, rettslig inndrivelse m.v. har andelslaget/forretningsføreren rett til å kreve gebyr. 7. Andelslaget kan endre leiesummen med en måneds skriftlig varsel. III. Pantsettelse Andelseierens andel er i dag pantsatt. Andelsbeviset besittes i original av forretningsføreren på vegne av andelslaget, til sikkerhet for andelslagets krav etter leieavtalen, slik dette er bestemt i lagets vedtekter. Ved endringer av pantelovens regler mht. hvordan rettsvern for pant i andeler etableres, er partene forpliktet til å gjøre det som er nødvendig for å opprettholde rettsvern for pantet. Likeså er leietaker forpliktet til å medvirke til det som måtte være nødvendig for panteetableringer i andelen også skal anses for å ha rettsvern etter spansk lovgivning. Andelseier(ne)/ektefelle/registrert partner samtykker til pantsettelsen av andelen ved sin underskrift på denne kontrakt. Leiekontrakten kan ikke pantsettes eller gjøres til gjenstand for utlegg, verken separat eller sammen med andelen.

3 Avskrift fra original leiekontrakt IV. Leieforholdet Mellom andelseieren som leietaker og andelslaget ved forretningsfører som utleier er det, som følge av leierettens tilknytning til andelen, inngått kontrakt om rett til bruk/leie av ovennevnte leilighet med tilhørende ytre rom, samt rett til å bruke andelslagets fellesarealer. V. Leieforholdets varighet mv. 1. Andelslaget kan bare heve eller si opp leiekontrakten når andelseieren gjør seg skyldig i vesentlig mislighold. Oppsigelsesfristen er 1 måned til opphør ved utløpet av kalendermåned. For øvrig løper kontrakten til andelen overdras til andre. 2. Andelseierens forpliktelser etter leiekontrakten med laget opphører når andelen er overdratt til ny andelseier. 3. Leieretten og enhver annen hjemmel til leiligheten faller bort når andelseieren opphører å være eier av den andel som leieretten knytter seg til. I en slik situasjon er andelseieren umiddelbart forpliktet til å opphøre enhver bruk av leiligheten og lagets fellesarealer, samt til å innlevere nøkler eller andre adgangstegn til styret eller styrets representant. Videre vil laget i en slik situasjon straks kunne pålegge andelseieren å selge andelen til noen som styret kan godkjenne som ny andelseier. 4. Når en andel er overdratt til andre, eller et leieforhold på annen måte må anses opphørt, skal laget etter leiekontrakten være berettiget til å holde tilbake slike ytelser som nevnt i pkt. VII, 4. selv om vederlaget/husleien er betalt, såfremt tidligere andelseiere/leietaker ut fra styrets skjønn urettmessig opprettholder sitt tilhold i leiligheten. Dersom en andel er tvangssolgt skal styret sørge for å stenge leveransen av strøm og vann til leiligheten inntil ny eier flytter inn. VI. Overdragelse av leieretten Andelseieren har kun rett til å overdra leieretten sammen med den andel som leieretten er knyttet til. Avskrift fra original leiekontrakt VII. Andelslagets plikter i leietiden 1. Andelslaget skal sørge for at leiligheten står til rådighet for andelseieren i leietiden og for at bygningen med felles ledninger og anlegg er i ordentlig stand. Videre skal laget holde ved like alle fellesrom og fellesarealer. Utgifter til elektrisk strøm og

4 lamper i fellesarealer bæres av andelslaget. Andelslaget skal også sørge for at fellesarealene blir holdt ryddige og rene. 2. Andelslaget skal se til vanlig ro og orden blir overholdt i eiendommen. 3. Andelslagets mulige erstatningsansvar for mangler omfatter ikke indirekte tap. 4. Levering av strøm og vann til den enkelte leilighet skal skje ved at andelslaget står som mottaker av leveransene fra leverandør av vann og strøm. Enhver andelseier, eller annen leietaker med hjemmel til leiligheten, skal ha rett til gjennom laget å motta levering av strøm, vann og andre fellesleveranser, mot at det svares vederlag for dette til andelslaget, fortrinnsvis ved at ytelsen betales gjennom spesifisert del av den månedlige husleie, med avregning minst en gang pr. år. Ved overdragelse av andel, står selger og kjøper solidarisk ansvarlig ovenfor laget for de betalingsrestanser avregningen i forhold til den enkelte leilighet måtte innebære. Tilgodebeløp tilfaller den som er andelseier på avregningstidspunktet. VIII. Andelseierens vedlikeholdsplikt 1. Andelseieren skal på egen kostnad innenfor leiligheten og i ytre rom som hører leiligheten til, sørge for forsvarlig vedlikehold når skaden ikke skyldes mangler ved bygningen eller ved felles ledninger og anlegg. Indre vedlikehold omfatter bl.a. istandsetting og oppussing av leilighet med ildsteder, radiatorer, ovner, dører, ruter, vinduer, låser, nøkler, elektriske ledninger med tilbehør fra boligens apparattavle/sikringsskap, inkl. sikringer og sikringselementer, kraner, servanter, vannklosett, varmtvannstanker og badekar. 2. Til indre vedlikehold regnes også all fornying av tapet, maling og gulvbelegg innenfor dører og vinduer. Videre omfattes også nødvendig Avskrift fra original utbedring leiekontrakt og utskiftning av de gjenstander/tilbehør som nevnt under pkt. 1, med mindre andelslaget beslutter noe annet. 3. Likeså skal andelseieren holde ved like ledninger og innretninger som han selv har satt opp. 4. Andelseieren har også ansvaret for feiing av ovner og piper og oppstaking av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og frem til andelslagets felles-/hovedledning. 5. Alt arbeid som andelseieren plikter og utføre skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Oppfyller han ikke sin vedlikeholdsplikt eller reparerer han ikke skader han plikter å utbedre, kan andelslaget la arbeidet utføres på hans kostnad og kreve erstatning etter husleielovens 5-8. Dette gjelder selv om misligholdet kan tilskrives tidligere andelseier/leietaker.

5 IX. Andelseierens øvrige plikter 1. Andelseieren skal behandle leiligheten, ytre rom og fellesrom samt eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Han skal rette seg etter andelslagets vedtekter, ordensregler og vedtak som andelslaget treffer til sikring av ro og orden og forsvarlig behandling av eiendommen. 2. Andelseieren er erstatningsansvarlig for skader på leiligheten, mangelfullt vedlikehold etc. i samsvar med husleieloven Andelslaget har rett til å foreta den inspeksjon som er nødvendig til kontroll med at andelseieren oppfyller sin vedlikeholdsplikt, jfr. også pkt. XII. Andelslaget har også rett til adgang til leiligheten ved ettersyn og takster av leilighet og eiendom. X. Fremleie 1. Andelseier kan med samtykke fra styret fremleie sin leilighet på de vilkår som fremgår av andelslagets vedtekter Ved fremleie er det andelseieren som står ansvarlig ovenfor laget for at forpliktelsene etter leiekontrakten/vedtekter blir overholdt. 3. Som fremleie regnes ikke at andelseieren tar opp i sin husstand sin ektefelle eller samboer, sine egne eller ektefellens eller samboerens slektninger i rett- opp eller nedstigende linje og fosterbarn. Opptak av andre Avskrift personer fra original i husstanden leiekontrakt krever godkjenning fra andelslaget, og kan nektes når vedkommende persons forhold gir sakelig grunn til det. XI. Bruken av leiligheten og forandringer 1. Leiligheten skal bare brukes til beboelse. 2. Leiligheten må ikke uten skriftlig samtykke fra andelslaget brukes på annen måte enn fastsatt eller forutsatt i denne kontrakt. 3. Andelseieren må ikke uten skriftlig samtykke fra andelslaget foreta vesentlige forandringer med leiligheten. Det er med samtykke fra styret tillatt å sette opp antenne/parabol, markiser e.l. på eiendommen. Samtykke kan ikke nektes uten at det foreligger sakelig grunn. 4. Alle endringer i den bygningsmessige konstruksjon krever samtykke fra andelslaget. 5. Andelslaget har når som helst rett til å foreta reparasjoner og oppussing som finne påkrevet. Andelsleieren må i denne forbindelse tillate nødvendig atkomst til leiligheten.

6 XII. Mislighold 1. Betaler ikke andelseieren husleien og/ eller avtalte tilleggsytelser innen to uker etter at skriftlig påkrav er sendt, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven 4-18, kan han kreves utkastet eter 13-2, 3. ledd bokstav a) i tvangsfullbyrdelsesloven. Samtidig kan andelslaget pålegge andelseieren å overdra andel til noen andelslaget kan godkjenne som ny andelseier. 2. Gjør andelseieren seg ellers skyldig i vesentlig mislighold kan andelslaget si opp andelseieren med en måneds varsel. Laget kan også gi ham pålegg om å overdra andel som nevnt i forrige avsnitt. Når leietiden etter oppsigelse eller heving er utløpt kan andelseieren kreves utkastet etter 13-2, 3. ledd bokstav c) i tvangsfullbyrdelsesloven. 3. Andelseier som flytter etter utkastelse eller etter krav fra andelslaget på grunn av vesentlig mislighold, plikter å erstatte andelslaget tapet av leie, samt alle tillegg i tidsrommet frem til ny andelseier blir pliktig til å betale ny leie. Andelseieren må også betale de kostnader utkasting, søksmål og ryddiggjøring i tilfelle fører med seg, samt eventuell erstatning for manglende vedlikehold. Avskrift fra original leiekontrakt 4. Partene er innforstått med at det i Spania ikke er krav om vedtakelse av utkastelsesklausul i kontrakten for at utleier med betalingsmislighold fra leier side skal kunne kreve utkastelse (tvangsfravikelse). Leier vil i en slik situasjon motta et varsel om betaling. Dersom leier deretter ikke oppfyller sine forpliktelser ovenfor laget, vil utkastelse bli begjært. Skulle det senere bli stilt krav fra andelslagets side, om at leieren likevel må underskrive på en tilsvarende utkastelsesklausul som tilfredsstiller spansk lov er leieren forpliktet til dette. Nektelse vil bli ansett som vesentlig nektelse av kontrakten. XIII. Verneting lovvalg Partene vedtar verneting i Bergen, Norge for alle tvister knyttet il leieforholdet, med mindre annet følger av Luganokonvensjonen kap. 16 eller andre internasjonale, ufravikelige vernetingsregler som partene måtte være bundet av. Partene er også enige om at alle tvister knyttet til leiekontrakt, herunder saker om tvangsfullbyrdelse eller mislighold, skal søkes løst etter norsk rett. Leietaker forplikter seg også til å inngå avtale med lånegivere som skal ha pant i andelsbeviset om at eventuell tvangsinndrivelse skal skje etter norsk rett så langt ikke annet følger av lovvalgregler partene måtte være bundet av. XIV.

7 Vedtekter og husordensregler Andelseier erkjenner å ha mottatt et eksemplar av andelslagets vedtekter og husordensregler, og har akseptert bestemmelsene i de nevnte dokumenter som forpliktende for seg som en del av denne leiekontrakt. XV. Spesielle bestemmelser Eier flere en andel i sameie, må de oppnevne en enkelt sameier til å opptre som andelseier ovenfor andelslaget.

8 Avskrift fra original leiekontrakt XVI. Underskrifter Kontrakten skal underskrives av andelseierne, samt ektefelle/registrert partner når leiligheten tjener som felles leilighet. Denne leiekontrakt skal oversettes til spansk. I tvilstilfeller skal den norske teksten gå foran. Sted/dato Samtlige andelseiere: Passnr.: Sted/dato For andelslaget

9 Ordensregler for andelslaget Jardin Foya Blanca (Vedtatt av Styret 6. februar 2003, oppdatert i juni 2005) 1. Alle beboerne plikter å bidra til at anlegget blir godt ivaretatt. Anlegget er bygget for 50+ og alle som oppholder seg i området må ta hensyn til dette. Særlig skal det ikke være sjenerende støy på fellesområdene i tidsrommet 23:00-07: Forlat anlegget i ryddig stand, slik du ønsker å finne det. 3. Sykling og bruk av rullebrett eller lignende er ikke tillatt. 4. Dyrehold i anlegget er bare tillatt etter avtale med styret. På hele anlegget er det båndtvang for hunder. Utsetting av mat til dyr eller fugler må ikke forekomme. 5. Området ved Bocchia-banen kan i noen grad benyttes som lekeområde. 6. Særlige regler for bruk av bassenger og tilliggende områder: o Svømmebassenget er konstruert som to atskilte deler. I barnebassenget er det tillatt å ha med badeleker, madrasser og lignende. Dette er ikke tillatt i voksenbassenget. o Bruk av glass eller andre knuselige gjenstander i bassengområdet er ikke tillatt. o Bassengene kan benyttes i tidsrommet 07:00-22:00. Barn under 12 år skal ha tilsyn av voksne. All bruk av bassenger og tilliggende områder skjer for egen risiko. o Solsengene ved bassenget tilhører andelslaget og skal kun benyttes i fellesarealene ved bassenget. Ønsker noen privat solseng til benyttelse utenom fellesarealet, må en selv skaffe denne. 7. Utvendig tørking av klær, sengetøy, håndklær o.l. skal kun skje på tørkestativ, ikke på gjerder, stakitter eller murer. 8. Om nødvendig, kontakt vaktmester eller stedlig styrerepresentant, se eget oppslag. Takk for din hjelp til å opprettholde anleggets høye kvalitet!

10 Regler for bruk av svømmebasseng og hage Jardin Foya Blanca Bassenget kan brukes mellom kl og Barn under 12 år har ikke lov å bade uten følge av voksne. Foreldre har ansvar for at barna ikke leker og bråker på anlegget etter kl !! Det er ikke lov å ta med flasker o.l. av glass til bassengområdet. Bruk glass av plastikk og drikke på boks. Hver og en rydder etter seg! Det øverste bassenget er beregnet for barn, så alt av barneleker, flytemadrasser og lignende skal være i barnebassenget slik at de voksne kan få svømme i det store bassenget. Det er forbudt å stupe og hoppe ut i bassenget. Det er pålagt å dusje før en bader i bassenget. Du er selv ansvarlig for dine verdisaker, vi i Jardin Foya Blanca har ikke ansvar for tap av verdisaker. Solsengene skal ikke flyttes fra bassengområdet. Vennligst ikke reserver solsengene med håndkle e.l. før du selv skal bruke dem!! Opphold i og ved bassenget er på eget ansvar! For fotballspill, bruk boocia-banen! Ha en fin svømmetur og et trivelig opphold!!!

11 Bergen, september 2005 Til andelseierne i Jardin Foya Blanca BA Notat om fellesgarasjen underlag for sak 2 i ekstraordinær generalforsamling 17. oktober 2005 BAKGRUNN Styret viser til tidligere årsrapporter, rundskriv og orienteringer gitt på generalforsamlinger. Kort oppsummert er sakens utvikling slik: Jardin Foya Blanca BA (JFB) hadde 2 kontrakter med entreprenør Helge y Anders Construcciones SA (HyA). Hovedkontrakten gjaldt leveranse av 66 leiligheter m/ fellesanlegg. Den andre kontrakten gjaldt leveranse av garasje i anleggets underetasje med plass til 60 biler. Garasjekontrakten hadde en verdi på ,43 som skulle betales gjennom salg av fast bruksrett til de 60 plassene, til en stykkpris på ,43 / 60 = som tilsvarte NOK ved kurs 8,30. Det er hittil solgt 12 plasser. Netto gjeld til HyA, senere tiltransportert Spaniautvikling AS (SU) er nå NOK slik det fremgår av andelslagets balanseregnskap pr Da salget av plasser til andelseierne stoppet opp tidlig i 2004, tilskrev styret i JFB entreprenør med forslag om at gjenstående garasjegjeld ble stående som rentefritt lån frem til i påvente av endelig løsning/oppgjør. Bl.a. var følgende momenter viktige for styret: o Garasjearealet tilhørte allerede andelslaget i egenskap av kjellerområde på andelslagets eiendom. o Entreprenør benyttet garasjen i utstrakt grad som lagringsplass, også for materialer og utstyr som ikke hadde tilknytning til JFB-leveransen. (Den er nå ryddet) o Usikkerhet omkring videre salg av plasser. o Verdien av garasjekontrakten representerte en sikkerhet for JFB vedrørende HyA sin plikt til å utbedre feil og mangler ved leveransene. HyA besvarte aldri brevet, men styret har lagt innholdet til grunn for det senere arbeid med saken. På orienteringsmøtet etter den ordinære generalforsamlingen i 2005 orienterte styret om status i saken, og fremholdt bl.a. at spørsmålet om låneopptak m.m. i henhold til andelslagets vedtekter ville bli fremlagt i ekstraordinær generalforsamling, sannsynligvis i løpet av 2. halvår BRUK OG DRIFT AV GARASJEN

12 Styret vurderer det fortsatt urealistisk med salg av særlig flere plasser etter den opprinnelige planen. Dermed vil andelslaget uansett sitte igjen med bruksrett til de fleste plassene i form av et stort ubenyttet areal. Forøvrig har flere andelseiere tatt til orde for felles/individuell bodplass. I denne situasjonen ønsker styret andelseiernes tilslutning til følgende modell: a. Tilrettelegging av garasje-etasjen til bruk for alle andelslagets eiere, bl.a. for å redusere parkering i gatene. b. Tilrettelegge for låsbare bodplasser i garasjearealet, enten frittstående eller i tilknytning til fast garasjeplass. c. Driften av garasjearealet er et fellesanliggende for andelslaget, på linje med det øvrige anleggsarealet og påstående bygninger. d. Andelseiere som har kjøpt bruksrett etter gammel modell, og dermed har betalt sin andel av garasjegjelden, gis valget mellom å opprettholde ordningen eller å få avtalen reversert. Øvrige andelseiere gis tilbud om kjøp etter samme modell, med svarfrist Disse andelseierne deltar ikke i den løpende betjening av garasjelånet, selv om de fortsatt er solidarisk ansvarlig for alle andelslagets forpliktelser. e. Alle andelseiere får tilbud om låsbar bod i garasjearealet. Disse vil måle ca. 1,5m x 2,5m, avgrenset med høyt nettinggjerde m/ dør i samme materiale. Prisen for slik bruksrett foreslås til 200 med tillegg av faktisk kostnad. f. Andelseiere uten fast garasjeplass kan benytte umerkede plasser fritt mot betaling av et mindre gebyr for utlevering av nøkkel fra vaktmester. g. Styret vil tilrettelegge deler av garasjearealet til kontor for andelslaget, lagringsplass for andelslagets materialer/utstyr o.l.. og evt. inngå leieavtaler med eksterne brukere til beste for andelslaget. h. Driftsutgiftene knyttet til arealet, f.eks. strøm og vedlikehold, budsjetteres over JFBs drift, med andelsmessig viderefakturering til eventuelle eksterne brukere / leietakere. i. Summen av innbetalingene under pkt. e og f, fratrukket faktiske kostnader, avsettes til vedlikeholdsfond. FINANSIERING AV GARASJEN Styret har regnet på de 2 lånemodellene serielån og annuitetslån, basert på rentesatser på 4 % og 5 %, utbetalingstidspunkt januar 2006, 2 års avdragsfrihet og deretter 20 års nedbetalingstid. I eksemplene er brukt lånesum tilsvarende den opprinnelige garasjegjelden omregnet til NOK , som vil representere andelslagets maksimale fellesforpliktelse. Dette gir en god pekepinn på års - og månedsbeløpet for den enkelte andelseier.

13 Tabellen under viser alternative størrelser for de nærmeste 7 årene basert på dette låneopptaket: Type lån Serielån Annuitetslån Rentesats 4 % 5 % 4 % 5 % 2 år avdragsfrihet: Total årlig betaling Herav avdrag Årlig pr. eierandel Mndl. pr. eierandel Årlig rente pr. eierandel År 3: Total årlig betaling Herav avdrag Årlig pr. eierandel Mndl. pr. eierandel Årlig rente pr. eierandel År 4: Total årlig betaling Herav avdrag Årlig pr. eierandel Mndl. pr. eierandel Årlig rente pr. eierandel År 5: Total årlig betaling Herav avdrag Årlig pr. eierandel Mndl. pr. eierandel Årlig rente pr. eierandel Det endelige lånebeløpet bli påvirket av pkt. 2 b og avtalt sluttoppgjør med SU.

14 Andelseiers ansvar for vedlikehold / reparasjoner av egen leilighet Andelseiers vedlikeholdsplikt er generelt beskrevet i leiekontraktens VIII. For andelseiere i Jardin Foya Blanca BA gjelder følgende: Andelseier har praktisk og kostnadsmessig ansvar for vedlikehold / reparasjoner / utskifting av alt inventar i leiligheten og i ytre rom (for eksempel patio / terrasse). Ansvaret omfatter følgende: - alle hvitevarer - brunvarer - fliser på gulv og vegger - rørledninger og kraner - elektriske ledninger og apparater - bekledning på vegger og tak - lyskilder - dører og vinduer - låssystemer - markiser og persienner Andelseier skal ved behov for service / reparasjoner selv tilkalle hjelp. Vaktmester kan evt. bistå med navn / telefonnr. til servicepersonell. For andelseiere som har problemer med å selv å kontakte hjelpepersonell, kan vaktmester bistå med dette. Kostnader for service / reparasjoner iht. ovenstående skal bæres av andelseier med kontant oppgjør mot kvittering. Dersom andelseier ikke selv er tilstede ved behov for hjelp (for eksempel ved utleie av leiligheten), skal vaktmester, om mulig, kontakte andelseier og sørge for at nødvendige reparasjoner blir utført. Kostnaden belastes vaktmesterens reparasjonskonto midlertidig, og andelseier gjør opp med vaktmester snarest mulig. Jardin Foya Blanca Styret

15 Bruksanvisning, hvitevarer Vaskemaskinen Gul knapp: Trykk, den står ute= På Trykk, gule knappen står inne= Av VELG PROGRAM: 1= Forvask, svært skittent tøy Velg Temperatur: 2=Skittent tøy Trykk på knappen, uten forvask(sengetøy, håndklær, etc.) velg grader Den sentrifugerer automatisk meget drei knappen til høyre bra på program 2. Vi anbefaler program 2. 3= Skylling 4= Sentrifugering 5= Delikat, hvitt og farget tøy Program 5 anbefaler vi til alt farget tøy som vaskes på 30 til 40 grader. 6= Delikat, lite skittent tøy 7= Delikat, tøymykner 9= Ullprogram, finvask 10= Tømming Legg vaskepulver/tabellett i den midterste skuffen. Ønskes mykemiddel, legges det i helt til høyre. En til to tabelletter, hvis det er veldig skittent tøy legg tre stk.(direkte inni maskinen sammen med tøyet). Alle knapper inne og start knappen ute og vaskemaskinen er i gang. Når vaskemaskinen er ferdig, og du har trykket på AV knappen (gulknapp står ute), da tar det 2 minutter for du kan åpne døren til vaskemaskinen. Vi anbefaler program 2, alle knappene inne, kun startknappen ute.

16 Vaskeprogrammer Farge og grad av renhet Veldig skitten Skittent Grundig skylling, tømming og sentrifugering Lang sentrifugering Mindre Skittent Hvitvask, farget Hvitvask, farget Temperatur Program Tid fra/til ,forvask 135minutter minutter 3 40 minutter Hvit/farget minutter farget minutter Tøymykner 7 10minutter Tømming og kort 8 6minutter sentrifugering Ull program Farget 9 45minutter finvask Ull program Farget finvask Uten sentrifugering 10 40minutter Dette er fra 1.0 kg til 5,0 kg. NB! Når det er lite tøy i maskinen bråker sentrifugen litt mer enn ellers. Klærne kan tørkes på terrassen på tørkestativet, vennligst ikke heng noe over rekkverket. 4 Oppvaskmaskinen: Gull knapp: AV/PÅ Velg program: Snu knappen mot høyre. 1= Forvask (normalt ikke nødvendig) 2= Veldig skitten oppvask 3= Skitten oppvask 4= Vanlig oppvask (vi anbefaler program 4) 5= Lite skitten oppvask, kun skylling. Legg en tablett i beholderen. Lukk døren. Trykk inn den gule knappen, det røde lyset går på og vaskemasken er i gang. Hvis lampen med S lyser må salt etterfylles. Fylles i beholder til venstre nede i bunnen av maskinen. Vasketiden er cirka en time. Trykker du inn e knappen, spares energi. Mikrobølgeovnen

17 Pass på at døren er godt lukket når du slår ovnen på. Hvis du ønsker å åpne døren før tiden (maten ser ferdig ut) snu bryteren tilbake til 0. Gul knapp trykkes inn hvis du har store retter. Det er ikke lov å koke egg eller steke egg i mikrobølgeovnen, da egg kan eksplodere. Når du varmer væske, vent ca 20 sekunder før du åpner mikrobølgeovnen Når du varmer mindre mengde mat som for eksempel en croissant eller en pølse, plasser et glass vann ved og det vil bli bedre oppvarmet. Hvis det skulle oppstå røyk, hold mikrobølgeovnen lukket og slå den helt av. Air Condition Air condition anlegget styres med fjernkontrollen Air conditioneren bruker fra 3-10 min før den begynner og virke = Av/På knappen = Automatisk temperatur regulering, den vil holde leiligheten med optimal jevn temperatur hele dagen. For å avslutte det automatiske programmet, må den røde tegnet trykkes inn med en spiss gjenstand, og deretter trykke på Av/på knappen. FAN = Vifte. Denne knappen er kun for viften, den virker ikke på temperaturen. Trykk til den viser en vifte helt til venstre. Hastigheten økes ved antall trykk på denne knappen. = Varme funksjon. Air conditioneren varmer opp rommet. = Natt system. Den startes rett før du går til sengs, og den vil holde leiligheten med jevn temperatur. Ж = Frost tegnet må vises på fjernkontrollenheten for å kjøle ned leiligheten. Vinduer og dører må holdes lukket når air conditioneren er i gang. I skjermen på fjernkontrollen skal kun vises: vifte, frost/varme-tegnet og temperaturen. Vi anbefaler at kun av/på knappen brukes. NB! Hvis air-conditioneren skulle begynne å lekke vann, slå den straks av og i tillegg skru av bryteren i sikringsskapet. Gi beskjed til vaktmester. Kokeplaten Touch control Høyre side er kontroll panelet hvor man velger kokeplate og temperatur fra 0-9 (+/-) Platene kan først brukes etter at nøkkelen som vises helt nederst til høyre er tatt av. Nøkkelen er sikkerhetslås for at platene ikke kan taes i bruk. Hold en finger på nøkkelen i 3 sekunder til lyset slukker, trykk så i 3 sekunder på tegnet O, ved siden av nøkkelen og platene er klar til bruk. Sett en kasserolle på ønsket plate og velg temperatur.

18 Når man er ferdig med å koke, må man ta temperaturen helt ned til 0 ved å trykke på knappen. H tegnet vil blinke til platen er blitt kald. Trykk så på av/på knappen O i 3 sek. Og så likedan på nøkkelen og den er låst. Det bør ikke legges noe på glassplaten, ha den fri fra ting ellers begynner den å pipe. Den vaskes med f eks. vitroclean Varmen går fra 0-9 Nøkkelen helt til høyre nederst skal lyse når kokeplatene ikke er i bruk, den fungerer som en sikkerhetsnøkkel og platene kan ikke brukes. For å bruke kokeplatene må du ta av sikkerhetsnøkkelen ved først å trykke på nøkkelen, så trykke på 0 = AV/PÅ O = AV/PÅ, Trykk med en fingertupp i 3 sekunder. Du velger temperaturen ved å trykke på +/- For å slå av kokeplatene, trykk til platen viser 00. H = den er fremdeles varm, vil forsvinne når overflaten er kald. Når du er ferdig med kokeplatene, trykk på tegnet nøkkel for å aktivisere sikkerhetsnøkkelen.

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Leiekontrakt For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Mellom (hvorav er bemyndiget til på våre vegne og opptre som andelseier ovenfor andelslaget, jfr. Pkt XV) heretter

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA mellom Navn 1 Navn 2: Fødselsnr. (11 siffer) Fødselsnr. (11 siffer) (hvorav er bemyndiget til på våre vegne å opptre som andelseier

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING (utleie av egen bolig) 1. BRUKSOVERLATING KREVER SAMTYKKE AV BORETTSLAGETS STYRE Bruksoverlating er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jfr borettslagsloven.

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig Leiekontrakt for bolig 1. Partene Utleier Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.: Leietaker Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.:

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT.

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT TYHOLTVEIEN 94, 7046 TRONDHEIM 1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 25.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 1. ANSVARLIG

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VESTBYGATA 22, 2003 LILLESTRØM 1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD.

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ULLERN VÆKERØVN. 129 C, 0383 OSLO PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. LEIEPRIS: KR. 16 500 PR. MND.

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED).

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED). BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, KJELLERLOKALE, 2000 LILLESTRØM NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER

Detaljer

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER JELSAGATA 6 H0301, 4012 STAVANGER STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2015 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS.

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN INDUSTRIGATA 58, 0357 OSLO LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 1.JULI ELLER NOE

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM

LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FJERDINGBY VIPEVEGEN 18, 2008 FJERDINGBY LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG!

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM SANDBAKKEN 19 D, 2053 JESSHEIM 3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! LEIEPRIS: KR. 10 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA. 69 KVM. BRA. ANTALL

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 9, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 LEIEPRIS: KR. 6 200 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT

GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER DYKJELSLETTA 34, SOKKELETASJE, 4032 STAVANGER GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 6 000 PR. MND.

Detaljer

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RENNESØY SØRBØVEIEN 657, LEILIGHET 101, 4150 RENNESØY INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT.

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FROGNER BYGDØY ALLÉ 45, 0265 OSLO FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA. 51

Detaljer

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO AUSTRE ÅMØY SØREVEIEN 71, 4154 AUSTRE ÅMØY AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 26.08.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR SOM NYE. PARKERING.

2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR SOM NYE. PARKERING. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LADE JAN VOIGTS VEI 14, 7040 TRONDHEIM 2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR

Detaljer

GRÜNERLØKKA - FLOTT 1-ROMS LEILIGHET LEDIG FRA 1.FEBRUAR - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

GRÜNERLØKKA - FLOTT 1-ROMS LEILIGHET LEDIG FRA 1.FEBRUAR - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GRÜNERLØKKA TOFTES GATE 57 A, 0552 OSLO GRÜNERLØKKA - FLOTT 1-ROMS LEILIGHET LEDIG FRA 1.FEBRUAR - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016

Detaljer

MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING.

MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HOLMENKOLLEN LØKKALIA 4, 0783 OSLO MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING. LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.05.2016 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 2. KONTAKTPERSON:

Detaljer

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER.

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM/ILA KLEISTS GATE 7, 7018 TRONDHEIM PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. LEIEPRIS: KR. 8 750 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016

Detaljer

FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING -

FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING - BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BJERGSTED TASTAGT. 27, 4007 STAVANGER FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING - LEIEPRIS: KR. 9 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO NYE MAJOR SØRKEDALSVEIEN 11 G, GARASJEPLASS 2023, 0369 OSLO LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL LEIEPRIS: KR. 1 700 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE

Detaljer

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT.

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KLØFTA PÆREHAGEN 3, 2040 KLØFTA VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. LEIEPRIS: KR. 9 800 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

LEKKER 2(3)-ROMS LEILIGHET PÅ SINGSAKER. TOTALRENOVERT I 2015. UMØBLERT. PARKERING FOR BIL.

LEKKER 2(3)-ROMS LEILIGHET PÅ SINGSAKER. TOTALRENOVERT I 2015. UMØBLERT. PARKERING FOR BIL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ØVRE SINGSAKER STRINDVEGEN 59, 7052 TRONDHEIM LEKKER 2(3)-ROMS LEILIGHET PÅ SINGSAKER. TOTALRENOVERT I 2015. UMØBLERT. PARKERING FOR BIL. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND.

Detaljer

BERGEN SENTRUM - 1 SOVEROM + 1 DISPONIBELT ROM - LEKKER LEILIGHET PÅ BRYGGEN

BERGEN SENTRUM - 1 SOVEROM + 1 DISPONIBELT ROM - LEKKER LEILIGHET PÅ BRYGGEN BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BERGEN SENTRUM SANDBROGATEN 3, 5003 BERGEN BERGEN SENTRUM - 1 SOVEROM + 1 DISPONIBELT ROM - LEKKER LEILIGHET PÅ BRYGGEN LEIEPRIS: KR. 13 321 PR. MND. OVERTAKELSE: 15.12.2015

Detaljer

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM OLE BULLS GATE 37, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

SANDVIKEN/STØLETORGET

SANDVIKEN/STØLETORGET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN/STØLETORGET LADEGÅRDSGATEN 10, 5033 BERGEN SANDVIKEN/STØLETORGET - PEN 3-ROMS - TV OG INTERNETT INKLUDERT - LEDIG TIL 31.MAI 2017 LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND.

Detaljer

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN.

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HAVNA KOBBES GATE 10, 7042 TRONDHEIM BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. LEIEPRIS: KR. 3 750

Detaljer

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VÅLAND VIDARSGATE 10 A, 4011 STAVANGER VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 113

Detaljer

INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT

INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER AUSTTUNSLETTA 24, 4020 STAVANGER INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT AREAL/ROM: CA. 156 KVM. BRA. ANTALL ROM: 5. LEIEPRIS: KR. 18 000 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering!

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering! HUSLEIEKONTRAKT Ønsker du en digital versjon av kontrakten, kan du opprette en gratis husleiekontrakt med BankID signering her: https://www.husleie.no/utleier/leiekontrakt HUSLEIEKONTRAKT Husleiekontrakten

Detaljer

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA VARDESTIEN 4 B, 4050 SOLA FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 17 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: CA. 200 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN.

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 77, 4032 STAVANGER FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN.

LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLSIDEN TRENERYS GATE 7, 7042 TRONDHEIM LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN. LEIEPRIS:

Detaljer

TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT

TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVNEVEIEN 56, 4056 TANANGER TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT LEIEPRIS: KR. 12 900 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

5.200,- PR. ROM - ALT INKLUDERT. BOFELLESSKAP - TO BAD OG TO KJØKKEN. TV, INTERNETT OG STRØM ER INKL. PASSER FOR STUDENTER

5.200,- PR. ROM - ALT INKLUDERT. BOFELLESSKAP - TO BAD OG TO KJØKKEN. TV, INTERNETT OG STRØM ER INKL. PASSER FOR STUDENTER BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN GJEBLE PEDERSSØNS GATE 34, 5034 BERGEN 5.200,- PR. ROM - ALT INKLUDERT. BOFELLESSKAP - TO BAD OG TO KJØKKEN. TV, INTERNETT OG STRØM ER INKL. PASSER FOR STUDENTER

Detaljer

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM.

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM ØVRE KLEIVEGATE 8B, 4005 STAVANGER FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.10.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN!

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OSLOVEIEN/MARIENBORG OSLOVEIEN 132E, 7019 TRONDHEIM LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! LEIEPRIS:

Detaljer

LYS, FIN 3-ROMS LOFTSLEILIGHET.

LYS, FIN 3-ROMS LOFTSLEILIGHET. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TØYEN SIGURDS GT. 8B, 0650 OSLO LYS, FIN 3-ROMS LOFTSLEILIGHET. LEIEPRIS: KR. 14 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 03.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 3. ANSVARLIG MEGLER: RAGNHILD

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT.

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MYRSLETTA 125, 2052 JESSHEIM HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING

Detaljer

MADLA- FIN 3-ROMS LEILIGHET I 2 ETG.

MADLA- FIN 3-ROMS LEILIGHET I 2 ETG. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MADLA MADLASTOKKEN 26, 4042 HAFRSFJORD MADLA- FIN 3-ROMS LEILIGHET I 2 ETG. LEIEPRIS: KR. 10 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 15.12.2015 AREAL/ROM: CA. 73 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

SENTRAL 2-ROMSLEILIGHET MED STRØM, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT! NYOPPUSSET BAD.

SENTRAL 2-ROMSLEILIGHET MED STRØM, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT! NYOPPUSSET BAD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ELGESETER ELGESETER GATE 39, 7030 TRONDHEIM SENTRAL 2-ROMSLEILIGHET MED STRØM, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT! NYOPPUSSET BAD. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. ELEKTRISITET

Detaljer

3 SOVEROM - SENTRAL - MØBLERT -

3 SOVEROM - SENTRAL - MØBLERT - BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 65, 4032 STAVANGER 3 SOVEROM - SENTRAL - MØBLERT - LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2014 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA. 87 KVM. ANTALL ROM:

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

SANDSGATE 46 - NYOPPUSSET 4-ROMS - ROMSLIG OG MED 3 SOVEROM

SANDSGATE 46 - NYOPPUSSET 4-ROMS - ROMSLIG OG MED 3 SOVEROM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SANDSGATE 46 H0201, 4014 STAVANGER SANDSGATE 46 - NYOPPUSSET 4-ROMS - ROMSLIG OG MED 3 SOVEROM LEIEPRIS: KR. 14 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

MØLLENBERG - MEGET FLOTT, MØBLERT 3-ROMS - 2 BAD, OG TERRASSE. TV OG INTERNETT INKLUDERT I LEIEN.

MØLLENBERG - MEGET FLOTT, MØBLERT 3-ROMS - 2 BAD, OG TERRASSE. TV OG INTERNETT INKLUDERT I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MØLLENBERG GYLDENLØVES GATE 4, 7014 TRONDHEIM MØLLENBERG - MEGET FLOTT, MØBLERT 3-ROMS - 2 BAD, OG TERRASSE. TV OG INTERNETT INKLUDERT I LEIEN. LEIEPRIS: KR. 18 000 PR.

Detaljer

GAMLE STAVANGER - 3-ROMS - MØBLERT

GAMLE STAVANGER - 3-ROMS - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM HAUGVALDSTADSGATE 40, 4005 STAVANGER GAMLE STAVANGER - 3-ROMS - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.16 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA.

Detaljer

RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT

RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RÆLINGEN LIAVEGEN 12, 2005 RÆLINGEN RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN

Detaljer

HOMANSBYEN : LYS OG ROMSLIG 3-ROMS MED VESTVENDT BALKONG. 85M2 BTA - PERFEKT Å DELE! LED. 1. FEB.

HOMANSBYEN : LYS OG ROMSLIG 3-ROMS MED VESTVENDT BALKONG. 85M2 BTA - PERFEKT Å DELE! LED. 1. FEB. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HOMANSBYEN/BISLETT WELHAVENS GATE 2, 0166 OSLO HOMANSBYEN : LYS OG ROMSLIG 3-ROMS MED VESTVENDT BALKONG. 85M2 BTA - PERFEKT Å DELE! LED. 1. FEB. LEIEPRIS: KR. 14 900 PR.

Detaljer

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDNES NIKKELVEIEN 18, LEIL 504, 4313 SANDNES MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM:

Detaljer

BERGEN SENTRUM - 2/3 SOVEROM- PERFEKT FOR STUDENTER

BERGEN SENTRUM - 2/3 SOVEROM- PERFEKT FOR STUDENTER BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BERGEN SENTRUM BOHRS GATE 6, 5015 BERGEN BERGEN SENTRUM - 2/3 SOVEROM- PERFEKT FOR STUDENTER LEIEPRIS: KR. 14 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 66 KVM.

Detaljer

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN.

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HØVIK FAGERSTRANDVEIEN 32, 1368 STABEKK PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 13.06.2006. Endret ordinær generalforsamling 13.06.2007. Endret ordinær generalforsamling 10.06.2008.

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

EIGANES- LYS OG MODERNE 1-ROMS LEILIGHET MED BALKONG!

EIGANES- LYS OG MODERNE 1-ROMS LEILIGHET MED BALKONG! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO EIGANES STEINGATA 106D, 4023 STAVANGER EIGANES- LYS OG MODERNE 1-ROMS LEILIGHET MED BALKONG! LEIEPRIS: KR. 8 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: PRIMÆRROM

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM.

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72B, 2000 LILLESTRØM LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 8 300 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM: CA. 35 KVM.

Detaljer

FLOTT, MØBLERT 2 - ROMS LEILIGHET MED BALKONG OG SENTRAL BELIGGENHET LIKE UTENFOR SENTRUMSKJERNEN.

FLOTT, MØBLERT 2 - ROMS LEILIGHET MED BALKONG OG SENTRAL BELIGGENHET LIKE UTENFOR SENTRUMSKJERNEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VESTRE PLATÅ KLINKENBERGGATA 20, 4008 STAVANGER FLOTT, MØBLERT 2 - ROMS LEILIGHET MED BALKONG OG SENTRAL BELIGGENHET LIKE UTENFOR SENTRUMSKJERNEN. LEIEPRIS: KR. 8 900

Detaljer

KRONSTADPARKEN - 3-ROMS - PARKERING I GARASJE - TV & INTERNETT INKLUDERT

KRONSTADPARKEN - 3-ROMS - PARKERING I GARASJE - TV & INTERNETT INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KRONSTAD BJØRNSONS GATE 7, 5059 BERGEN KRONSTADPARKEN - 3-ROMS - PARKERING I GARASJE - TV & INTERNETT INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 13 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

ÅRNES SENTRUM - MODERNE 3-ROMS LEILIGHET TOTALOPPUSSET I 2015-3 SOVEROM - PARKERINGSPLASS

ÅRNES SENTRUM - MODERNE 3-ROMS LEILIGHET TOTALOPPUSSET I 2015-3 SOVEROM - PARKERINGSPLASS BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ÅRNES ØVRE HAGAVEG 2, 2150 ÅRNES ÅRNES SENTRUM - MODERNE 3-ROMS LEILIGHET TOTALOPPUSSET I 2015-3 SOVEROM - PARKERINGSPLASS LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: ETTER

Detaljer

NYHAVN - LEKKER LEILIGHET MED 2 SOVEROM OG 2 BALKONGER - INTERNETT OG TV KANALER INKLUDERT I HUSLEIE

NYHAVN - LEKKER LEILIGHET MED 2 SOVEROM OG 2 BALKONGER - INTERNETT OG TV KANALER INKLUDERT I HUSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO NYHAVN/BERGEN NYHAVN 24, 5042 BERGEN NYHAVN - LEKKER LEILIGHET MED 2 SOVEROM OG 2 BALKONGER - INTERNETT OG TV KANALER INKLUDERT I HUSLEIE LEIEPRIS: KR. 22 000 PR. MND.

Detaljer