AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom"

Transkript

1 AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA mellom Navn 1 Navn 2: Fødselsnr. (11 siffer) Fødselsnr. (11 siffer) (hvorav er bemyndiget til på våre vegne å opptre som andelseier overfor andelslaget, jfr. Pkt XV) heretter kalt andelseier og Jardin Foya Blanca BA (norsk org ), heretter kalt andelslaget. I. Leiligheten samt betingelse om tilknytning av andel Andelslaget er eier av eiendom , dagbok 81, eiendomsregisrert i Callosa en Sarria i kommunen Alfaz del Pi i Spania. På eiendommen har andelslaget ført opp 66 rekkehusleiligheter og overdratt bruksretten til leilighetene til andelseierne. Andelseier har så lenge eierforholdet består full faktisk disposisjonsrett over leiligheten. Andelseiers rett etter avtalen kan ikke løsrives fra eiendomsretten til andelen i andelslaget jfr. andelslagets vedtekter. Den rettslige og faktiske disposisjonsretten over leiligheten er således betinget av at brukeren også er andelseier. Denne avtalen gjelder Andel nr.: Leilighetsnr: Adresse: Overtakelsesdato:

2 II. Felleskostnader 1. Felleskostnader ved overtagelse er NOK pr måned, og er sammensatt slik: Driftsandel NOK A konto strøm og vann NOK Renter og avdrag NOK Månedlige felleskostnader består av a. Driftsandel til å dekke løpende kostnader til forsikring, skatter og avgifter, vaktmester, vedlikehold, administrasjon, forretningsførsel og revisjon, etc. b. A konto-innbetaling til å dekke strøm, vann og telefon. Beløpet fastsettes ut fra forrige års forbruk, og avregnes årlig. c. A konto-innbetaling til å dekke renter og avdrag, fastsatt ut fra hver enkelt andelseiers andel av felleslån, garasjelån etc. Dette avregnes også årlig. 2. I tillegg til felleskostnader plikter andelseier å utføre de oppgaver som følger av vedtekter og ordensregler og som er beskrevet i pkt. VIII i denne avtale. 3. De månedlige felleskostnadene betales hver måned til andelslagets forretningsfører i Norge. Felleskostnadene skal betales i norske kroner. 4. For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseier en forsinkelsesrente etter norsk lov av 17. desember 1976 nr. 100, 5. Ved purring, rettslig inndrivelse m.v. har andelslaget/forretningsføreren rett til å kreve gebyr. 6. Andelslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel. III. Pantsettelse Andelseiers andel er i dag pantsatt. Forretningsfører oppbevarer originalen av andelsbeviset til sikkerhet for andelslagets krav etter avtalen, slik dette er bestemt i vedtektene. Ved endringer av pantelovens regler mht. hvordan rettsvern for pant i andeler etableres, er partene forpliktet til å gjøre det som er nødvendig for å opprettholde rettsvern for pantet. Likeså er andelseier forpliktet til å medvirke til at det som måtte være nødvendig for panteetableringer i andelen også skal anses å ha rettsvern etter spansk lovgivning. Andelseier/ektefelle/registrert partner samtykker til pantsettelsen av andelen ved sin underskrift på denne avtale. Avtalen kan ikke pantsettes eller gjøres til gjenstand for utlegg, verken separat eller sammen med andelen.

3 IV. Bruksrett Vedtektene bestemmer at en andel bare kan erverves sammen med en avtale om bruksrett til leiligheten som er knyttet til andelen. Mellom andelseier og andelslaget er det derfor inngått avtale om rett til bruk av ovennevnte leilighet med tilhørende ytre rom, samt rett til å bruke andelslagets fellesarealer. V. Bruksrettens varighet 1. Andelslaget kan bare si opp avtalen når andelseier gjør seg skyldig i vesentlig mislighold. Oppsigelsesfristen er 1 måned til opphør ved utløpet av kalendermåned. For øvrig løper avtalen til andelen overdras til andre. 2. Andelseiers forpliktelser etter avtalen med andelslaget opphører når andelen er overdratt til ny andelseier. 3. Bruksretten og enhver annen hjemmel til leiligheten faller bort når andelseier opphører å være eier av den andel som bruksretten knytter seg til. I en slik situasjon er andelseier umiddelbart forpliktet til å opphøre enhver bruk av leiligheten og andelslagets fellesarealer, samt til å innlevere nøkler eller andre adgangstegn til styret eller styrets representant. Videre vil andelslaget i en slik situasjon straks kunne pålegge andelseier å selge andelen til noen som styret kan godkjenne som ny andelseier. 4. Når en andel er overdratt til andre, eller at brukerforholdet på annen måte må anses opphørt, skal andelslaget etter avtalen være berettiget til å holde tilbake slike ytelser som nevnt i pkt. VII, 4. selv om felleskostnadene er betalt, såfremt tidligere andelseier/bruker ut fra styrets skjønn urettmessig opprettholder sitt tilhold i leiligheten. Dersom en andel er tvangssolgt skal styret sørge for å stenge leveransen av strøm og vann til leiligheten inntil ny eier flytter inn. VI. Overdragelse av bruksretten Andelseier har kun rett til å overdra bruksretten sammen med den andel som bruksretten er knyttet til. VII. Andelslagets plikter 1. Andelslaget skal sørge for at leiligheten står til rådighet for andelseier og for at bygningen med felles ledninger og anlegg er i ordentlig stand. Videre skal andelslaget holde ved like alle fellesrom og fellesarealer. Utgifter til elektrisk strøm og lamper i fellesarealer bæres av andelslaget. Andelslaget skal også sørge for at fellesarealene blir holdt ryddige og rene. 2. Andelslaget skal se til at vanlig ro og orden blir overholdt på eiendommen.

4 3. Andelslagets mulige erstatningsansvar for mangler omfatter ikke indirekte tap. 4. Levering av strøm og vann til den enkelte leilighet skal skje ved at andelslaget står som mottaker av leveransene fra leverandør av vann og strøm. Enhver andelseier, eller annen bruker med bruksrett til leiligheten, skal ha rett til gjennom andelslaget å motta levering av strøm, vann og andre fellesleveranser, mot at det svares vederlag for dette til andelslaget, fortrinnsvis ved at ytelsen betales gjennom spesifisert del av de månedlige felleskostnader, med avregning minst en gang pr. år. Ved overdragelse av andel, står selger og kjøper solidarisk ansvarlig overfor andelslaget for de betalingsrestanser avregningen i forhold til den enkelte leilighet måtte innebære. Tilgodebeløp tilfaller den som er andelseier på avregningstidspunktet. VIII. Andelseiers vedlikeholdsplikt 1. Andelseier skal på egen kostnad innenfor leiligheten og i ytre rom som hører leiligheten til, sørge for forsvarlig vedlikehold når skaden ikke skyldes mangler ved bygningen eller ved felles ledninger og anlegg. Indre vedlikehold omfatter bl.a. istandsetting og oppussing av leilighet med innvendige dører, vinduer, låser, nøkler, elektriske ledninger med tilbehør fra boligens apparattavle/sikringsskap, inkl. sikringer og sikringselementer, varmekabler, kraner, servanter, vannklosett, varmtvannstanker og dusjer. 2. Til indre vedlikehold regnes også all fornying av tapet, maling og gulvbelegg innenfor dører og vinduer. Videre omfattes også nødvendig utbedring og utskiftning av de gjenstander/tilbehør som nevnt under pkt. 1, med mindre andelslaget beslutter noe annet. 3. Andelseier skal også holde ved like ledninger og innretninger som han selv har satt opp. 4. Andelseier har også ansvaret for oppstaking av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og frem til andelslagets felles-/hovedledning. 5. Alt arbeid som andelseier plikter å utføre skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Oppfyller han ikke sin vedlikeholdsplikt eller reparerer han ikke skader han plikter å utbedre, kan andelslaget la arbeidet utføres på hans kostnad og kreve erstatning etter husleielovens 5-8. Dette gjelder selv om misligholdet kan tilskrives tidligere andelseier/bruker. Der andelseier trenger ekstern hjelp skal denne formidles av vaktmester. IX. Andelseiers øvrige plikter 1. Andelseier skal behandle leiligheten, ytre rom og fellesrom, samt eiendommen for øvrig, med tilbørlig aktsomhet. Han skal rette seg etter andelslagets vedtekter, ordensregler og vedtak som andelslaget treffer til sikring av ro og orden og forsvarlig behandling av eiendommen.

5 2. Andelseier er erstatningsansvarlig for skader på leiligheten, mangelfullt vedlikehold etc. i samsvar med husleieloven 5-8. Dette gjelder også ved utleie. 3. Andelslaget har rett til å foreta den inspeksjon som er nødvendig til kontroll med at andelseier oppfyller sin vedlikeholdsplikt, jfr. også pkt. XII. Andelslaget har også rett til adgang til leiligheten ved ettersyn og takster av leilighet og eiendom. X. Bruksoverlating 1. Andelseier kan overlate bruken av sin leilighet på de vilkår som fremgår av andelslagets vedtekter Når eier overlater bruken av sin leilighet til andre står han fortsatt ansvarlig overfor andelslaget for at forpliktelsene etter avtalen/vedtekter blir overholdt. 3. Andelseier kan overlate bruken/låne ut sin leilighet til nærmeste familie (slektninger i rett nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken) selv om brukeren ikke er fylt 50 år. XI. Bruken av leiligheten og forandringer 1. Leiligheten skal bare brukes til beboelse. 2. Leiligheten må ikke uten skriftlig samtykke fra andelslaget brukes på annen måte enn fastsatt eller forutsatt i denne avtale. 3. Andelseier må ikke uten skriftlig samtykke fra andelslaget foreta vesentlige forandringer med leiligheten. Det er med samtykke fra styret tillatt å sette opp antenne/parabol, markiser e.l. på eiendommen. Samtykke kan ikke nektes uten at det foreligger saklig grunn. 4. Alle endringer i den bygningsmessige konstruksjon krever samtykke fra andelslaget. 5. Andelslaget har når som helst rett til å foreta reparasjoner og oppussing som det finner påkrevet. Andelseier må i denne forbindelse tillate nødvendig atkomst til leiligheten. XII. Mislighold 1. Betaler ikke andelseier felleskostnadene og/eller avtalte tilleggsytelser innen to uker etter at skriftlig påkrav er sendt, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven 4-18, kan han kreves utkastet etter 13-2, 3. ledd bokstav a) i tvangsfullbyrdelsesloven. Samtidig kan andelslaget pålegge andelseier å overdra andel til noen andelslaget kan godkjenne som ny andelseier. 2. Gjør andelseier seg ellers skyldig i vesentlig mislighold kan andelslaget si opp avtalen med en måneds varsel. Andelslaget kan også gi andelseier pålegg om å overdra andel

6 som nevnt i forrige avsnitt. Når tidsfristen etter oppsigelse eller heving er utløpt, kan andelseier kreves utkastet etter 13-2, 3. ledd bokstav c) i tvangsfullbyrdelsesloven. 3. Andelseier som flytter etter utkastelse eller etter krav fra andelslaget på grunn av vesentlig mislighold, plikter å erstatte andelslaget tapet av felleskostnad, samt alle tillegg i tidsrommet frem til ny andelseier blir pliktig til å betale ny felleskostnad. Andelseier må også betale de kostnader utkasting, søksmål og ryddiggjøring i så fall fører med seg, samt eventuell erstatning for manglende vedlikehold. 4. Partene er innforstått med at det i Spania ikke er krav om vedtakelse av utkastelsesklausul i avtalen for at andelslaget ved betalingsmislighold fra brukers side skal kunne kreve utkastelse (tvangsfravikelse). Bruker vil i en slik situasjon motta et varsel om betaling. Dersom bruker deretter ikke oppfyller sine forpliktelser overfor andelslaget, vil utkastelse bli begjært. Skulle det senere bli stilt krav fra andelslagets side, om at brukeren likevel må underskrive på en tilsvarende utkastelsesklausul som tilfredsstiller spansk lov er brukeren forpliktet til dette. Nektelse vil bli ansett som vesentlig nektelse av avtalen. XIII. Verneting lovvalg Partene vedtar verneting i Bergen, Norge for alle tvister knyttet til brukerforholdet, med mindre annet følger av Luganokonvensjonens kap. 16 eller andre internasjonale, ufravikelige vernetingsregler som partene måtte være bundet av. Partene er også enige om at alle tvister knyttet til avtale, herunder saker om tvangsfullbyrdelse eller etter mislighold, skal søkes løst etter norsk rett. Bruker forplikter seg også til å inngå avtale med lånegivere som skal ha pant i andelsbeviset om at eventuell tvangsinndrivelse skal skje etter norsk rett så langt ikke annet følger av lovvalgregler partene måtte være bundet av. XIV. Vedtekter og ordensregler Andelseier erkjenner å ha mottatt et eksemplar av andelslagets vedtekter og ordensregler, og har akseptert bestemmelsene i de nevnte dokumenter som forpliktende for seg som en del av denne avtale. XV. Spesielle bestemmelser Eier flere en andel i sameie, må de oppnevne en enkelt sameier til å opptre som andelseier overfor andelslaget.

7 XVI. Underskrifter Avtalen skal underskrives av andelseier, samt ektefelle/registrert partner når leiligheten tjener som felles leilighet. Denne avtale skal oversettes til spansk. I tvilstilfeller skal den norske teksten gå foran. Sted/dato Samtlige andelseiere: Sted/dato For andelslaget

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Turbinen 1 borettslag org nr 991 499 256. V edtatt på stiftelsesmøtet den 12.06.07. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Turbinen 1 borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1 Innledning Eiendommen gnr. 227 bnr. 309 i Oslo kommune er i overensstemmelse med seksjoneringsbegjæring med vedheftede

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 1 NAVN OG OMFANG... 1 2 FORMÅL... 2 3 RETTSLIG RÅDERETT... 2 4 SAMEIERMØTENE... 2 5 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE... 3 6 SAMEIERMØTETS

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer