Regler og bestemmelser for Andelslaget Jardin Foya Blanca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler og bestemmelser for Andelslaget Jardin Foya Blanca"

Transkript

1 Regler og bestemmelser for Andelslaget Jardin Foya Blanca

2 Innhold Innledning... 3 Vedtekter for Andelslaget Jardin Foya Blanca BA... 4 Presisering av 7 Bruksrett Avtale om bruksrett til leilighet i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Bestemmelser for vedlikehold, reparasjoner og bygningsmessige endringer Assistanse fra driftsleder/vaktmester Skjema for vaktmestertjenester Forsikringer Ordensregler for Andelslaget Jardin Foya Blanca Regler for bruk av svømmebasseng Bestemmelser om parkering og boder i fellesgarasjen Garasje og bodplasser JFB Garasjeplan Original utgitt 19. april 2011 Side 2

3 Innledning I 2006 ble det utgitt en velkomstmappe med nyttig informasjon til alle eiere i Andelslaget Jardin Foya Blanca. Denne mappen eksisterer sikkert fortsatt i mange leiligheter. Når styret nå i 2011 utgir en ny mappe kalt Regler og bestemmelser for Andelslaget Jardin Foya Blanca, er dette både for å samle mellom to permer overordnede dokumenter som Vedtekter og Avtale om bruksrett, men også andre relevante bestemmelser som gjennom årene er fastsatt for andelslaget. Styret har som mål ikke å ha flere regler og bestemmelser enn det som er nødvendig for at alle skal trives, og oppfordrer samtidig alle til å respektere og etterleve de som er fastsatt. Spesielt om sommeren i den frie utleieperioden føler mange av eierne at anlegget er overfylt, og at ordensreglene og reglene for bassenget ikke blir respektert. Det er derfor en utfordring, både for eiere og gjester, å bidra til at også denne perioden blir en fin opplevelse for alle. Uansett hvem som bor i leilighetene er det eierne som er ansvarlig for at beboerne kjenner og overholder regler og bestemmelser. Dette gjelder også når leiligheten er utleid gjennom utleiefirma. Eier har derfor plikt til å forvisse seg om at alle som bor i leiligheten kjenner og overholder reglene, og ved utleie at leietager skriftlig har bekreftet at disse vil bli overholdt. Styret håper på færrest mulig klager og flest mulig glade mennesker på kort- eller langtidsopphold i Jardin Foya Blanca! Original utgitt 19. april 2011 Side 3

4 Vedtekter for Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Vedtatt på stiftelsesmøte den 21. november 1999, senere endret i generalforsamlinger 20. oktober 2000, 7. mars 2002, 16. mai 2002 og 7. november 2002, 16. april 2003, 31. mars 2004, 30. april 2005, 7. april 2006, 8. april 2008, 5. desember 2009, 30. mars 2010 og 19. april Lagets navn, opprettelse mv. Andelslagets navn er Jardin Foya Blanca BA. Laget er opprettet ved stiftelsesmøte den 23. november 1999 og ble registrert som et norsk foretak i Enhetsregisteret i Brønnøysund den 21. desember 1999 med org.nr Andelslaget er også registrert som egen juridisk enhet i Spania, med org.nr. (CIF-nummer) N I. Lagets forretningsadresse er i Stavanger kommune, i Kongedømmet Norge, og rettsforhold mellom laget og andelseierne skal løses etter norsk rett og for norske domstoler så langt ikke annet følger av vedtektene her eller av ufravikelige internasjonale regler eller konvensjoner bindende for Norge og norske rettssubjekter. 2. Selskapsform mv. Jardin Foya Blanca BA er et andelslag med begrenset ansvar. Hver av lagets andeler lyder på NOK ,- (sjuhundreognittitusen) lydende på eiers navn. Laget har totalt 66 andeler. Andelskapitalen i laget utgjør totalt kr ,-. For hver andel er det utstedt et andelsbrev, som angir lagets navn, dato for lagets registrering, andelens nummer og pålydende og andelseierens navn samt hvilken leilighet som er knyttet til andelen. Videre er det anført på andelsbrevet at en andel ikke kan erverves uten sammen med avtale om bruksrett for den leilighet som er knyttet til andelen, at pantsettelse av andel skal skje etter reglene om pantsettelse av verdipapirer og at avtalen om bruksrett ikke kan pantsettes, verken alene eller sammen med andelen. Andelsbrevene er datert og underskrevet av minst 2 styremedlemmer i laget. Andelskapitalen er ikke sikret gjennom pant i lagets eiendom. Andelseierne er ikke personlig ansvarlig for lagets forpliktelser utover innbetalt andelskapital. 3. Formål mv. Andelslaget har forestått oppføring i Spania av et leilighetskompleks på 66 rekkehusleiligheter på lagets eiendom i kommunen Alfaz del Pi og overlatt bruksretten til leilighetene til andelseierne. Laget forestår driften av eiendommen i samarbeid med forretningsfører. Andelslaget er følgelig ikke et borettslag slik dette er definert i norsk lov av 4. februar 1960 nr 2 om borettslag 1, og loven kommer ikke til anvendelse på laget og forholdet mellom laget og andelseierne, med mindre det i disse vedtektene er henvist til at særskilte bestemmelser i loven likevel gjøres gjeldende for laget. Laget har dessuten som formål å erverve eller forestå oppføringen av andre bygg eller innretninger (herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål for andelseierne, Original utgitt 19. april 2011 Side 4

5 eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet. Videre har laget som formål å delta i, organisere eller forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes interesser knyttet til bostedet, som for eksempel felles innkjøp av strøm, vann mv., samt andre tjenester beboerne har felles interesse av, for eksempel tilbud om helsetjenester eller lignende. Utover de vedtektsbestemte formål kan ikke andelslaget drive kommersiell virksomhet i eget navn og for egen regning. 4. Andeler og andelseiere. Bare enkeltpersoner kan være andelseiere i Jardin Foya Blanca BA. Ingen kan eie mer enn en andel. Nåværende eiere som er juridiske personer skal ved salg kun selge til enkeltpersoner og ikke til juridiske personer. Unntak fra disse bestemmelsene i dette avsnittet gjelder kun forholdene nedfelt i avtale mellom DnB NOR Bank ASA, PeMaSi Eiendom AS og Jardin Foya Blanca BA av Andelseier må være 50 år eller eldre. Personer som inngår i gruppen nærmeste familie slik dette er definert i Vedtektene 7, avsnitt 7, kan registreres som medeiere selv om disse ikke er fylt 50 år. Styret kan gjøre unntak fra kravet til alder dersom det foreligger særlige grunner. Det er ikke krav om at eier skal være norsk borger. Erverves en andel gjennom arv fra noen som i Vedtektene 7, avsnitt 7, er definert som nærmeste familie, gis det dispensasjon fra kravet om å være 50 år eller eldre. Det er utstedt et andelsbrev for hver av andelene i laget. Samtlige andelseiere skal være innført i et andelsregister med opplysninger om eiers fulle navn, personnummer og permanente bostedsadresse. Andelsregisteret skal også angi eventuelle heftelser/forpliktelser og rettigheter, herunder rett til parkering og/evt. garasjeplass, knyttet til den enkelte andel. Andelsregisteret skal holdes løpende oppdatert. En andel i Jardin Foya Blanca BA er å anse som et ikke-negotiabelt innløsningspapir, dvs. at det til andelen ikke er knyttet overføringslegitimasjon (jf. gjeldsbrevloven (gbl) 14) og at andelen heller ikke er undergitt reglene om avskjæring av utsteders innsigelser om betaling mv. (jf. gbl 15). Andelen skal imidlertid være undergitt reglene i gbl 21, slik at tilbakebetaling av innskuddet kun kan kreves mot innlevering av originalt andelsbrev til andelslaget og mot kvittering på selve dokumentet. Overfor den som i god tro har ervervet panterett eller annen begrenset rettighet i andelen, kan ikke laget påberope seg at det har foretatt tilbakebetaling av innskuddskapital til nåværende eller tidligere eier av andelen. Innløsningsreglene skal anføres på andelsbrevet. 5. Overdragelse av andeler. En andelseier kan overdra sin andel. Andelen kan kun overdras sammen med bruksretten. Den som har ervervet en andel, må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget. Styret kan kun nekte å godkjenne erverver som ny andelseier dersom det foreligger saklig grunn. Kravet om godkjenning gjelder både ved frivillig salg og ved tvangssalg. Original utgitt 19. april 2011 Side 5

6 Skriftlig søknad om godkjennelse sendes styret eller forretningsføreren. Svar på søknaden skal gis skriftlig til selgeren med kopi til kjøperen innen 30 dager etter at søknaden er mottatt av laget. Dersom styret nekter å godkjenne erververen som ny andelseier, skal grunnen til avslaget oppgis i svaret, samtidig som det skal opplyses om at nektelsen kan prøves rettslig for norsk domstol og at søksmål må være reist innen 20 dager fra mottakelsen av avslaget. Dersom laget oversitter svarfristen eller ikke overholder formkravene ved et eventuelt avslag, skal søknaden anses innvilget. For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om burettslag kap. 4 II, III og IV så langt de passer. Så snart et erverv av en andel er endelig gjennomført, skal ervervet innføres i andelsregisteret. En erverver som ikke er godkjent som andelseier har ikke rett til å være til stede eller avgi stemme på generalforsamling. Ved overdragelse av andel er andelseieren forpliktet til å gjøre erververen kjent med disse vedtektene og avtale om bruksrett med andelslaget. 6. Pant i andeler mv. Andelene kan pantsettes eller gjøres til gjenstand for utlegg eller arrest. Andelene anses som omsettelige innløsningspapirer, jf. vedtektene 4 siste ledd, og frivillig pantsettelse skjer etter (norsk) lov av 8. februar 1980 om pant 4-2. Andelslaget skal også kunne forlange at gjennomføring av pantsettelse skal skje på den måte som er nødvendig for at pantsettelsen også skal anses å ha rettsvern etter spansk lovgivning. Andelene skal deponeres i original hos andelslagets forretningsfører etter reglene om håndpant, til sikkerhet for andelslagets krav mot andelseierne etter avtalen om bruksrett. For krav tilsvarende inntil 12 måneders felleskostnader, med tillegg for renter og omkostninger, skal laget ha pant med beste prioritet, foran alle andre frivillige og tvungne rettstiftelser. For krav etter avtale om bruksrett som måtte overstige lagets førsteprioritets krav, skal laget ha prioritet etter andelseierens lån til erverv av andelen. Andelslaget kan for øvrig ikke erverve viljebestemt pant i andelene. Laget kan heller ikke erverve egne andeler uten i forbindelse med tvangsinndriving til dekning av egen fordring. 7. Bruksrett Enhver andelseier har rett og plikt til å inngå avtale om bruksrett med andelslaget for den leiligheten som er knyttet til andelen. Andelseierne vil i henhold til avtalen om bruksrett bl.a. være forpliktet til å betale sin forholdsmessige del av andelslagets forpliktelser, kalt felleskostnader. Dette vil være andelslagets utgifter til nedbetaling av lagets lån, felles forsikring, administrasjon av laget, offentlige skatter og avgifter, vaktmester, fellesstrøm, vedlikehold av fellesarealer mv. Leilighetens andel av lånekostnader fastsettes på grunnlag av den enkelte leilighets inngangsverdi. Andelslaget eier eiendommen med påstående bygninger. Andelseierne i laget har bruksrett til en nærmere bestemt angitt leilighet knyttet til den enkelte andel. Original utgitt 19. april 2011 Side 6

7 Bruksretten er betinget av at andelseieren for hver enkelt leilighet inngår skriftlig avtale om bruksrett med laget. Laget kan bare si opp avtalen om bruksrett dersom andelseieren har gjort seg skyldig i vesentlig mislighold av avtalen, herunder også lagets ordensregler. Avtalen om bruksrett faller for øvrig bort når andelseieren opphører å være eier av andelen, det være seg ved frivillig salg, tvangssalg eller ved død. Avtalen om bruksrett kan ellers ikke begrenses til et bestemt tidsrom, unntatt når dette er ledd i en senere avtale om frivillig fravikelse knyttet til en andelseiers vesentlige mislighold av sine forpliktelser etter avtalen om bruksrett. Enhver andelseier eller annen med bruksrett til leiligheten, skal ha rett til gjennom laget å motta levering av strøm, vann og andre fellesleveranser, mot at det svares vederlag for dette til andelslaget. Når andelen er overdratt til andre eller avtale om bruksrett på annen måte må anses opphørt, skal laget etter avtalen om bruksrett være berettiget til å holde tilbake slike ytelser selv om vederlaget / felleskostnaden er betalt, såfremt tidligere andelseier/leietaker ut fra styrets skjønn urettmessig opprettholder sitt tilhold i leiligheten. Andelseiere kan overlate bruken av sine leiligheter til andre. Gjelder dette for perioder over 6 måneder må det godkjennes av styret. Ved bruksoverlating må bruker eller hans ektefelle/partner være 50 år eller eldre. Dette kravet til alder gjelder ikke for perioden juni juli august. Andelseiere kan overlate bruken / låne ut sin leilighet til nærmeste familie (slektninger i rett nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken) selv om brukeren ikke er fylt 50 år. Samtykke til bruksoverlating kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn. Bruksoverlating for perioder som ikke overstiger 6 måneder kan skje uten at samtykke er nødvendig. For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om burettslag kapittel 5 I, 5 II og 5VI så langt de passer i forholdet mellom andelslaget og andelseierne. 8. Styret. Laget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og inntil 4 andre medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år, dog slik at 2 av medlemmene trer ut etter loddtrekning etter første driftsår. Varamedlemmene velges for ett år. Til styremedlemmer og varamedlemmer kan kun velges fysiske personer. Hvor andelseier er en juridisk person, skal eier kunne peke ut en person, som ikke trenger være andelseier, som skal kunne velges som styremedlem. Flertallet av styrets medlemmer må være andelseiere, andelseiers husstandsmedlem eller valgt representant for andelseier som er juridisk person. Umyndig person kan ikke velges til styremedlem. Etter at styrets sammensetning er klar, velges styrelederen ved særskilt valg blant styrets medlemmer. Styreleder velges for ett år. Det er generalforsamlingen i laget som velger styremedlemmer (herunder styreleder) og varamedlemmer. Styret velger selv nestleder og sekretær. Original utgitt 19. april 2011 Side 7

8 Et styremedlem eller varamedlem kan tre tilbake før utløpet av funksjonstiden dersom det foreligger særlige forhold som gjør dette rimelig. Som særlig forhold regnes bl.a. sykdom, salg av andel, separasjon/skilsmisse mv. Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten er til stede og mer enn halvparten av de fremmøtte stemmer for vedtaket. Styret er ikke bemyndiget til å stifte gjeld på vegne av andelslaget mot pant i lagets eiendom med mindre det foreligger beslutning om dette fra generalforsamlingen med to tredjedels flertall. Styret er likevel bemyndiget til å stifte usikret gjeld knyttet til lagets formål, såfremt det økonomiske ansvar for laget ikke overstiger et beløp tilsvarende 10 % av den til enhver tid gjeldende samlede, årlige husleie. Alle utvendige endringer på eiendommen, både bygning og grunn inklusiv beplantning skal godkjennes av styret etter skriftlig søknad. Slike søknader må inneholde både begrunnelse og beskrivelse. I behandlingen vil styret bl.a. legge vekt på om: Utformingen tar hensyn til den arkitektoniske helhet Endringen gir anlegget merverdi Løsningen ikke virker unødvendig lukkende i forhold til fellesarealet Endringen ikke bryter med offentlige tillatelser og påbud Det brukes materialer som allerede er representert i anlegget Løsningen ikke vanskeliggjør eller fordyrer tilsyn og vedlikehold Utformingen ikke er til sjenanse for naboleilighetene For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om burettslag kapittel 8 I og 8 IV så langt de passer. 9. Representasjon mv. Styret representerer laget utad. Styrets leder og et av styremedlemmene i fellesskap tegner lagets firma. Rettshandel som styret i forhold til laget er uberettiget til å avgi, er ikke bindende for laget dersom medkontrahenten visste eller burde ha innsett dette. Styret kan tildele prokura. 10. Generalforsamling. Lagets øverste myndighet utøves av generalforsamlingen. Generalforsamlingen innkalles av styret. Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert i år perioden mars til mai. Den ordinære generalforsamlingen avholdes på lagets forretningssted eller på det sted eiendommen ligger, og skal innkalles med skriftlig varsel, hvor e-post regnes som skriftlig, på minst 8, høyst 20 dager. Innkallelse skal sendes med e-post eller til andelseiernes kjente, faste bostedsadresse, med mindre annet skriftlig er meddelt styret eller forretningsføreren av den enkelte andelseier. Lagets forretningsfører skal være representert på den ordinære generalforsamling, med mindre det er åpenbart unødvendig. Dersom en andelseier ønsker at en sak skal behandles av den ordinære generalforsamling, må det fremsettes skriftlig krav om det til styret innen utløpet av januar. Dersom saken åpenbart er laget uvedkommende, usaklig, krenkende e.l. kan styret nekte den fremmet. Dersom forslaget er uklart, kan styret pålegge Original utgitt 19. april 2011 Side 8

9 forslagsstilleren å klargjøre forslaget. Saker som kreves fremmet skal for øvrig nevnes i innkallingen. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor, forretningsfører eller minst 10 av andelseierne skriftlig krever det overfor styret, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Dersom styret ikke etterkommer et slikt krav om generalforsamling innen 14 dager, kan de som har fremsatt kravet forlange at tingretten foretar innkalling på lagets bekostning. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig - innkalles med minimum 3 dagers skriftlig varsel. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal skje skriftlig til andelseiernes kjente oppholdsadresse på innkallingstidspunktet. 11. Saker som skal behandles på den ordinære generalforsamling, møteledelse mv. Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallingen. Dog kan det besluttes innkalt til ny generalforsamling til avgjørelse av forslag som er fremsatt i møtet. Generalforsamlingen skal likevel alltid behandle følgende saker: 1. Styrets årsberetning 2. Årsregnskapet, herunder spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning avtap, og om å beslutte ekstraordinær gransking. 3. Styrets vedtatte driftsbudsjett refereres for generalforsamlingen. 4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. Generalforsamlingen ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Generalforsamlingen fatter sine beslutninger med alminnelig flertall, med mindre annet fremgår av vedtektene her. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. Dersom møtelederen har unnlatt å stemme eller dersom det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning. Ingen andelseier har stemmerett for mer enn én andel. Andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn 1 andelseier. Dersom noen eier en andel sammen, kan likevel én fullmektig representere disse. For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om burettslag kapittel 7 så langt de passer. 12. Utbytte. Utbytte skal så lenge andelslaget er i ordinær drift ikke kunne utdeles i likvide midler. Regnskapsmessig utbytte i form av naturalutbytte skal likevel være lovlig dersom dette er skattemessig fremprovosert gjennom ligningen av selskapet eller andelseierne. 13. Revisjon, oppløsning, taushetsplikt og erstatning (skadebot). For så vidt gjelder disse forhold gjelder følgende bestemmelser i Lov om burettslag så langt de passer: Kapittel 9 / revisjon og kapittel 11 / oppløsning / erstatning (skadebot) 13-I Taushetsplikt (teieplikt) Original utgitt 19. april 2011 Side 9

10 14. Lovvalgsregler mv. Ved tvister knyttet til leieavtalen mellom laget og andelseierne skal norsk rett legges til grunn. Det samme gjelder ved tvangsfullbyrdelse. Dette gjelder såfremt noe annet ikke følger av ufravikelige bestemmelser i konvensjon eller traktat som Norge er bundet av. Dette innebærer bl.a. at eventuell tvangsrealisasjon av andel så langt loven tillater det skal skje i Norge etter den norske tvangsfullbyrdelseslov av 26. juni 1992 nr På samme måte skal også tvister om tvangsfravikelse fra leieobjektet avgjøres på grunnlag av norsk rett, dog slik at en sak må reises for og avgjøres av kompetent spansk domstol i det rettsdistrikt eiendommen ligger, så langt dette er et ufravikelig krav etter Luganokonvensjonen (artikkel 16) eller senere konvensjonsbestemmelser som måtte avløse denne. Tingsrettslige spørsmål om lagets faste eiendom i Spania skal løses etter spansk rett (lex rei sitae). Det samme gjelder forsikringsrettslige spørsmål. For øvrig skal den alminnelig internasjonale privatretts regler legges til grunn for hvilke lovvalgsregler som skal gjelde på de forskjellige rettsområder laget har interesser i. 15. Endring av vedtektene mv. Disse vedtekter kan kun endres ved beslutning av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. I spørsmål som gjelder endring av selskapsform eller ansvarsform for andelseierne kreves enstemmighet blant samtlige andelseiere. Dersom vedtektsendring er en nødvendig konsekvens av norsk lovgivning, er det tilstrekkelig med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Alle andelseierne skal få utlevert ett eksemplar av de til enhver tid gjeldende vedtekter. Original utgitt 19. april 2011 Side 10

11 Presisering av 7 Bruksrett Vedtekter for andelslaget Jardin Foya Blanca regulerer forholdet mellom andelslaget og andelseierne. 7 Bruksrett, nest siste avsnitt, om andelseiers rett til å overlate bruken av sin leilighet til andre, har vært forstått og blitt praktisert noe forskjellig når det gjelder aldersbegrensning. Styret har derfor, etter forutgående behandling i en internt nedsatt arbeidsgruppe, i styremøte den , vedtatt følgende presisering: For eier med bruksrett og hans nærmeste familie, i vedtektene definert som slektninger i rett nedadstigende linje eller sidelinje så nær som søsken, gjelder ingen begrensninger. Familiemedlemmer og deres gjester kan derfor bo i leiligheten når som helst på året og uten at bruker er fylt 50 år. For perioden juni - juli - august gjelder ingen alderskrav. I denne perioden kan eier uten begrensninger overlate bruken til andre. Ønsker eier å overlate bruken til andre (ikke familie) utenom perioden juni juli august, må bruker eller hans ektefelle/partner være 50 år eller eldre. Det er eiers plikt å påse at dette alderskravet blir overholdt. Barn er ikke omtalt i vedtektene. En bruker over 50 år (til eksempel bestemor) kan derfor ha med barnebarn året rundt, mens de samme barna sammen med sin mor under 50 år er begrenset til perioden juni juli august. Dette, som er en konsekvens av 50+regelen, kan av noen oppfattes som urimelig, men gjeldende vedtekter gir ikke rom for å fravike dette. Det oppstår til tider tvil om hvorvidt brukere som er under 50 år tilhører eiers familie, eller bor i strid med vedtektene. Styret har anledning til å be om bekreftelse på familietilhørighet eller alder. Original utgitt 19. april 2011 Side 11

12 Avtale om bruksrett til leilighet i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA mellom Navn 1 Navn 2: Fødselsnr. (11 siffer) Fødselsnr. (11 siffer) (hvorav er bemyndiget til på våre vegne å opptre som andelseier overfor andelslaget, jfr. Pkt XV) heretter kalt andelseier og Jardin Foya Blanca BA (norsk org ), heretter kalt andelslaget. I. Leiligheten samt betingelse om tilknytning av andel Andelslaget er eier av eiendom , dagbok 81, eiendomsregisrert i Callosa en Sarria i kommunen Alfaz del Pi i Spania. På eiendommen har andelslaget ført opp 66 rekkehusleiligheter og overdratt bruksretten til leilighetene til andelseierne. Andelseier har så lenge eierforholdet består full faktisk disposisjonsrett over leiligheten. Andelseiers rett etter avtalen kan ikke løsrives fra eiendomsretten til andelen i andelslaget jfr. andelslagets vedtekter. Den rettslige og faktiske disposisjonsretten over leiligheten er således betinget av at brukeren også er andelseier. Denne avtalen gjelder Andel nr.: Leilighetsnr: Adresse: Overtakelsesdato: Original utgitt 19. april 2011 Side 12

13 II. Felleskostnader 1. Felleskostnader ved overtagelse er NOK pr måned, og er sammensatt slik: Driftsandel NOK A konto strøm og vann NOK Renter og avdrag NOK Månedlige felleskostnader består av a. Driftsandel til å dekke løpende kostnader til forsikring, skatter og avgifter, vaktmester, vedlikehold, administrasjon, forretningsførsel og revisjon, etc. b. A konto-innbetaling til å dekke strøm, vann og telefon. Beløpet fastsettes ut fra forrige års forbruk, og avregnes årlig. c. A konto-innbetaling til å dekke renter og avdrag, fastsatt ut fra hver enkelt andelseiers andel av felleslån, garasjelån etc. Dette avregnes også årlig. 2. I tillegg til felleskostnader plikter andelseier å utføre de oppgaver som følger av vedtekter og ordensregler og som er beskrevet i pkt. VIII i denne avtale. 3. De månedlige felleskostnadene betales hver måned til andelslagets forretningsfører i Norge. Felleskostnadene skal betales i norske kroner. 4. For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseier en forsinkelsesrente etter norsk lov av 17. desember 1976 nr. 100, 5. Ved purring, rettslig inndrivelse m.v. har andelslaget/forretningsføreren rett til å kreve gebyr. 6. Andelslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel. III. Pantsettelse Andelseiers andel er i dag pantsatt. Forretningsfører oppbevarer originalen av andelsbeviset til sikkerhet for andelslagets krav etter avtalen, slik dette er bestemt i vedtektene. Ved endringer av pantelovens regler mht. hvordan rettsvern for pant i andeler etableres, er partene forpliktet til å gjøre det som er nødvendig for å opprettholde rettsvern for pantet. Likeså er andelseier forpliktet til å medvirke til at det som måtte være nødvendig for panteetableringer i andelen også skal anses å ha rettsvern etter spansk lovgivning. Andelseier/ektefelle/registrert partner samtykker til pantsettelsen av andelen ved sin underskrift på denne avtale. Avtalen kan ikke pantsettes eller gjøres til gjenstand for utlegg, verken separat eller sammen med andelen. IV. Bruksrett Vedtektene bestemmer at en andel bare kan erverves sammen med en avtale om bruksrett til leiligheten som er knyttet til andelen. Mellom andelseier og andelslaget er det derfor inngått Original utgitt 19. april 2011 Side 13

14 avtale om rett til bruk av ovennevnte leilighet med tilhørende ytre rom, samt rett til å bruke andelslagets fellesarealer. V. Bruksrettens varighet 1. Andelslaget kan bare si opp avtalen når andelseier gjør seg skyldig i vesentlig mislighold. Oppsigelsesfristen er 1 måned til opphør ved utløpet av kalendermåned. For øvrig løper avtalen til andelen overdras til andre. 2. Andelseiers forpliktelser etter avtalen med andelslaget opphører når andelen er overdratt til ny andelseier. 3. Bruksretten og enhver annen hjemmel til leiligheten faller bort når andelseier opphører å være eier av den andel som bruksretten knytter seg til. I en slik situasjon er andelseier umiddelbart forpliktet til å opphøre enhver bruk av leiligheten og andelslagets fellesarealer, samt til å innlevere nøkler eller andre adgangstegn til styret eller styrets representant. Videre vil andelslaget i en slik situasjon straks kunne pålegge andelseier å selge andelen til noen som styret kan godkjenne som ny andelseier. 4. Når en andel er overdratt til andre, eller at brukerforholdet på annen måte må anses opphørt, skal andelslaget etter avtalen være berettiget til å holde tilbake slike ytelser som nevnt i pkt. VII, 4. selv om felleskostnadene er betalt, såfremt tidligere andelseier/bruker ut fra styrets skjønn urettmessig opprettholder sitt tilhold i leiligheten. Dersom en andel er tvangssolgt skal styret sørge for å stenge leveransen av strøm og vann til leiligheten inntil ny eier flytter inn. VI. Overdragelse av bruksretten Andelseier har kun rett til å overdra bruksretten sammen med den andel som bruksretten er knyttet til. VII. Andelslagets plikter 1. Andelslaget skal sørge for at leiligheten står til rådighet for andelseier og for at bygningen med felles ledninger og anlegg er i ordentlig stand. Videre skal andelslaget holde ved like alle fellesrom og fellesarealer. Utgifter til elektrisk strøm og lamper i fellesarealer bæres av andelslaget. Andelslaget skal også sørge for at fellesarealene blir holdt ryddige og rene. 2. Andelslaget skal se til at vanlig ro og orden blir overholdt på eiendommen. 3. Andelslagets mulige erstatningsansvar for mangler omfatter ikke indirekte tap. 4. Levering av strøm og vann til den enkelte leilighet skal skje ved at andelslaget står som mottaker av leveransene fra leverandør av vann og strøm. Enhver andelseier, eller annen bruker med bruksrett til leiligheten, skal ha rett til gjennom andelslaget å motta levering av strøm, vann og andre fellesleveranser, mot at det svares vederlag for dette Original utgitt 19. april 2011 Side 14

15 til andelslaget, fortrinnsvis ved at ytelsen betales gjennom spesifisert del av de månedlige felleskostnader, med avregning minst en gang pr. år. Ved overdragelse av andel, står selger og kjøper solidarisk ansvarlig overfor andelslaget for de betalingsrestanser avregningen i forhold til den enkelte leilighet måtte innebære. Tilgodebeløp tilfaller den som er andelseier på avregningstidspunktet. VIII. Andelseiers vedlikeholdsplikt 1. Andelseier skal på egen kostnad innenfor leiligheten og i ytre rom som hører leiligheten til, sørge for forsvarlig vedlikehold når skaden ikke skyldes mangler ved bygningen eller ved felles ledninger og anlegg. Indre vedlikehold omfatter bl.a. istandsetting og oppussing av leilighet med innvendige dører, vinduer, låser, nøkler, elektriske ledninger med tilbehør fra boligens apparattavle/sikringsskap, inkl. sikringer og sikringselementer, varmekabler, kraner, servanter, vannklosett, varmtvannstanker og dusjer. 2. Til indre vedlikehold regnes også all fornying av tapet, maling og gulvbelegg innenfor dører og vinduer. Videre omfattes også nødvendig utbedring og utskiftning av de gjenstander/tilbehør som nevnt under pkt. 1, med mindre andelslaget beslutter noe annet. 3. Andelseier skal også holde ved like ledninger og innretninger som han selv har satt opp. 4. Andelseier har også ansvaret for oppstaking av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og frem til andelslagets felles-/hovedledning. 5. Alt arbeid som andelseier plikter å utføre skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Oppfyller han ikke sin vedlikeholdsplikt eller reparerer han ikke skader han plikter å utbedre, kan andelslaget la arbeidet utføres på hans kostnad og kreve erstatning etter husleielovens 5-8. Dette gjelder selv om misligholdet kan tilskrives tidligere andelseier/bruker. Der andelseier trenger ekstern hjelp skal denne formidles av vaktmester. IX. Andelseiers øvrige plikter 1. Andelseier skal behandle leiligheten, ytre rom og fellesrom, samt eiendommen for øvrig, med tilbørlig aktsomhet. Han skal rette seg etter andelslagets vedtekter, ordensregler og vedtak som andelslaget treffer til sikring av ro og orden og forsvarlig behandling av eiendommen. 2. Andelseier er erstatningsansvarlig for skader på leiligheten, mangelfullt vedlikehold etc. i samsvar med husleieloven 5-8. Dette gjelder også ved utleie. 3. Andelslaget har rett til å foreta den inspeksjon som er nødvendig til kontroll med at andelseier oppfyller sin vedlikeholdsplikt, jfr. også pkt. XII. Andelslaget har også rett til adgang til leiligheten ved ettersyn og takster av leilighet og eiendom. Original utgitt 19. april 2011 Side 15

16 X. Bruksoverlating 1. Andelseier kan overlate bruken av sin leilighet på de vilkår som fremgår av andelslagets vedtekter Når eier overlater bruken av sin leilighet til andre står han fortsatt ansvarlig overfor andelslaget for at forpliktelsene etter avtalen/vedtekter blir overholdt. 3. Andelseier kan overlate bruken/låne ut sin leilighet til nærmeste familie (slektninger i rett nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken) selv om brukeren ikke er fylt 50 år. XI. Bruken av leiligheten og forandringer 1. Leiligheten skal bare brukes til beboelse. 2. Leiligheten må ikke uten skriftlig samtykke fra andelslaget brukes på annen måte enn fastsatt eller forutsatt i denne avtale. 3. Andelseier må ikke uten skriftlig samtykke fra andelslaget foreta vesentlige forandringer med leiligheten. Det er med samtykke fra styret tillatt å sette opp antenne/parabol, markiser e.l. på eiendommen. Samtykke kan ikke nektes uten at det foreligger saklig grunn. 4. Alle endringer i den bygningsmessige konstruksjon krever samtykke fra andelslaget. 5. Andelslaget har når som helst rett til å foreta reparasjoner og oppussing som det finner påkrevet. Andelseier må i denne forbindelse tillate nødvendig atkomst til leiligheten. XII. Mislighold 1. Betaler ikke andelseier felleskostnadene og/eller avtalte tilleggsytelser innen to uker etter at skriftlig påkrav er sendt, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven 4-18, kan han kreves utkastet etter 13-2, 3. ledd bokstav a) i tvangsfullbyrdelsesloven. Samtidig kan andelslaget pålegge andelseier å overdra andel til noen andelslaget kan godkjenne som ny andelseier. 2. Gjør andelseier seg ellers skyldig i vesentlig mislighold kan andelslaget si opp avtalen med en måneds varsel. Andelslaget kan også gi andelseier pålegg om å overdra andel som nevnt i forrige avsnitt. Når tidsfristen etter oppsigelse eller heving er utløpt, kan andelseier kreves utkastet etter 13-2, 3. ledd bokstav c) i tvangsfullbyrdelsesloven. 3. Andelseier som flytter etter utkastelse eller etter krav fra andelslaget på grunn av vesentlig mislighold, plikter å erstatte andelslaget tapet av felleskostnad, samt alle tillegg i tidsrommet frem til ny andelseier blir pliktig til å betale ny felleskostnad. Andelseier må også betale de kostnader utkasting, søksmål og ryddiggjøring i så fall fører med seg, samt eventuell erstatning for manglende vedlikehold. Original utgitt 19. april 2011 Side 16

17 4. Partene er innforstått med at det i Spania ikke er krav om vedtakelse av utkastelsesklausul i avtalen for at andelslaget ved betalingsmislighold fra brukers side skal kunne kreve utkastelse (tvangsfravikelse). Bruker vil i en slik situasjon motta et varsel om betaling. Dersom bruker deretter ikke oppfyller sine forpliktelser overfor andelslaget, vil utkastelse bli begjært. Skulle det senere bli stilt krav fra andelslagets side, om at brukeren likevel må underskrive på en tilsvarende utkastelsesklausul som tilfredsstiller spansk lov er brukeren forpliktet til dette. Nektelse vil bli ansett som vesentlig nektelse av avtalen. XIII. Verneting lovvalg Partene vedtar verneting i Bergen, Norge for alle tvister knyttet til brukerforholdet, med mindre annet følger av Luganokonvensjonens kap. 16 eller andre internasjonale, ufravikelige vernetingsregler som partene måtte være bundet av. Partene er også enige om at alle tvister knyttet til avtale, herunder saker om tvangsfullbyrdelse eller etter mislighold, skal søkes løst etter norsk rett. Bruker forplikter seg også til å inngå avtale med lånegivere som skal ha pant i andelsbeviset om at eventuell tvangsinndrivelse skal skje etter norsk rett så langt ikke annet følger av lovvalgregler partene måtte være bundet av. XIV. Vedtekter og ordensregler Andelseier erkjenner å ha mottatt et eksemplar av andelslagets vedtekter og ordensregler, og har akseptert bestemmelsene i de nevnte dokumenter som forpliktende for seg som en del av denne avtale. XV. Spesielle bestemmelser Eier flere en andel i sameie, må de oppnevne en enkelt sameier til å opptre som andelseier overfor andelslaget. Original utgitt 19. april 2011 Side 17

18 XVI. Underskrifter Avtalen skal underskrives av andelseier, samt ektefelle/registrert partner når leiligheten tjener som felles leilighet. Denne avtale skal oversettes til spansk. I tvilstilfeller skal den norske teksten gå foran. Sted/dato Samtlige andelseiere: Sted/dato For andelslaget Original utgitt 19. april 2011 Side 18

19 Bestemmelser for vedlikehold, reparasjoner og bygningsmessige endringer til egen leilighet. Assistanse fra driftsleder/vaktmester Et sammendrag av gjeldende bestemmelser 1. Vedlikehold og reparasjoner Andelseiers vedlikeholdsplikt er generelt beskrevet i Avtale om bruksrett pkt. VIII. Oppsummert gjelder dette for: - alle hvitevarer og brunevarer - fliser på gulv og vegger; bekledning på vegger og tak - avløp, rørledninger og kraner - lyskilder, elektriske ledninger og apparater - dører og vinduer innvendig - låsesystemer/nøkler/sylindre som skal bestilles fra styret/driftsleder - markiser og persienner Alt vedlikehold og reparasjoner skal utføres av kvalifisert personell. Ekstern assistanse skal formidles av driftsleder/vaktmester. Økonomisk oppgjør skal avtales direkte mellom andelseier og leverandør. Leietakere skal som hovedregel kontakte andelseier og ikke driftsleder/vaktmester direkte. Dersom dette ikke er mulig kontaktes disse som da vil sørge for at nødvendige reparasjoner blir utført. Kostnadene blir da forskuttert av andelslaget. Mindre beløp belastes andelseier i den årlige avregningen, mens større beløp (hvitevarer og lignende) vil bli fakturert andelseier. 2. Bygningsmessige endringer Vedtektene 8, siste avsnitt og Avtale om bruksrett pkt XI omhandler bruken av leilighetene og forandringer til disse. Styret har i april 2011 funnet grunn til å innskjerpe dette, og presiserer at alle endringer som ønskes gjort på egen terrasse eller annet utendørs område skal godkjennes av styret. 3. Assistanse fra driftsleder/vaktmester Driftsleder og vaktmester har en flerdelt oppgave: De skal være effektive i utførelse av sine drifts- og vedlikeholdsoppgaver, de skal assistere andelseiere og andre beboere med tjenester som disse trenger hjelp til, og de skal være trivselsskapere i anlegget. Dette er oppgaver som i en travel hverdag kan være i konflikt med hverandre! Ved behov for ekstern assistanse skal dette formidles av driftsleder/vaktmester. Tjenester fra disse skal som hovedregel bestilles gjennom det vedlagte skjema for vaktmestertjenester. Størst utfordring ligger på alle oss som bor her; at vi respekterer at driftsleder/vaktmester ikke har ubegrenset tid til hver og en av oss, og at det er mange tjenester som vi godt kunne tenke oss hjelp til, men som det ikke er naturlig å inkludere i begrepet vaktmestertjenester. Til sist er det Arturo og Bjørnar selv som må finne den riktige balansen, og med avklaring fra styret når nødvendig. Jardin Foya Blanca, april 2011 Original utgitt 19. april 2011 Side 19

20 Skjema for vaktmestertjenester For å få en bedre oversikt over arbeid og tjenester som ønskes utført av vaktmester er dette skjemaet innført. Skjemaet har to funksjoner: 1. Man slipper muntlige beskjeder som kan glemmes og/eller misforstås og som kan føles som en ekstra belastning for vaktmester i en travel hverdag. 2. Fullførte oppdrag arkiveres og kan gi styret en verdifull statistikk til bruk for bedre planlegging, budsjettering og innkjøp. De bestilte tjenestene vil bli registrert i en arbeidsplan og utført etter prioritet. Eventuelle kostnader (eksterne) som påløper gjøres opp med ekstern leverandør eller evt. med vaktmester. Vi viser ellers til Bestemmelser for vedlikehold, reparasjoner og bygningsmessige endringer til egen leilighet. Assistanse fra driftsleder/vaktmester revidert april TIL VAKTMESTER DATO: ØNSKES UTFØRT: Elektrisk Vann og avløp + utstyr Hvitevarer Dører, vinduer TV, radio, bredbånd Annet innvendig: Utvendig arbeid: Hjelp til bestilling av servicefolk: Annet: ANDELSEIER/LEIETAKER (NAVN): HVA ER PROBLEMET: LEIL. NR.: Fylles ut av vaktmester: REKVISISJONSNR: MOTTATT DATO: Arbeid utført: Dato: Sign: Servicefirma: Type deler: Andre relevante opplysninger: Evt. utlegg for ekstern hjelp: Original utgitt 19. april 2011 Side 20

21 Forsikringer Anlegget og bygningene er forsikret i selskapet Reale Seguros gjennom to forskjellige forsikringer. Den ene er en forsikring for hus og innbo som er lik for alle leilighetene, og som består av to elementer: a) Første risiko bygning. Årlig indeksregulert. Forsikringssum i 2011 ca b) Innboforsikring. Årlig indeksregulert. Forsikringssum forhøyet i 2011 til Premie for 2011 er ca 170. Kombinasjonen av hus og innbo i én forsikring skyldes at det ved de fleste innboskader også påløper bygningsskader. Den andre er en Community (fellesforsikring) med forsikringssum ca 4 millioner. Denne forsikringen dekker skader på fellesrområdet, og i tillegg bygningsskader på leiligheter ut over det beløp som forsikringen nevnt ovenfor dekker. Denne er en fullverdiforsikring som gjør det mulig å bygge opp på nytt, gitt at totalbeløpet ikke går ut over forsikringens totale dekning. Forsikringsdekningen har ingen egenandel, men starter fra første krone. For å tilfredsstille individuelle forsikringsbehov har noen eiere trukket ut sin hus- og innboforsikring og erstattet denne med egen forsikring. Dette er ikke lengre tillatt fordi: a) Bygningene er andelslagets eiendom; andelseier eier kun en bruksrett. Derfor er det andelslagets ansvar å forsikre alle leilighetene. b) Årlig forsikringspremie er en fellesutgift som betales av alle. De som har trukket ut og betaler forsikringen over egen konto, betaler derfor forsikringen to ganger. For fortsatt å tilfredsstille individuelle forsikringsbehov, åpnes det for at eierne selv kan bestemme størrelsen på innboforsikringen. Dette må meldes til styret som melder videre til forsikringsselskapet. Forsikringen skal fortsatt håndteres av andelslaget. Forskjellen mellom standard premie og individuell premie betales gjennom den årlige avregningen. Første risiko bygning er fastsatt ut fra en boligflate på 65 kvm. Andelseiere med spesielt behov (bakrom) kan også foreta en individuell økning av denne delen av forsikringen. Økt premie vil bli håndtert på samme måte som for økt innboforsikring. At andelslaget også administrerer økning av denne forsikringen betyr ikke at det tar ansvar for at byggingen av disse rommene er lovlig. Andelseiere kan fortsatt i eget navn og for egen regning også tegne tilleggsforsikring. Dette krever blant annet NIE-nummer. Hus- og innboforsikringen er definert som en ferie/fritidsforsikring (i Spania andrehusforsikring ), men vi har fått forsikringer om at den også gjelder der leiligheten brukes som bolig året rundt. I forhold til en førstehusforsikring er forsikringen noe svakere når det gjelder dekning for skader på eller tyveri av spesiell ferieutrustning, men dette er forhold som andelseierne normalt har dekket gjennom sine reiseforsikringer. Tyveri av verdigjenstander som smykker og penger dekkes ikke når leiligheten ikke er bebodd. Original utgitt 19. april 2011 Side 21

22 Ordensregler for Andelslaget Jardin Foya Blanca (Vedtatt av Styret 6. februar 2003, oppdatert i juni 2005, desember 2007) Alle beboerne plikter å bidra til at anlegget blir godt ivaretatt. Anlegget er bygget for 50+ og alle som oppholder seg i området må ta hensyn til dette. Særlig skal det ikke være sjenerende støy på fellesområdene i tidsrommet 23:00-07:00. Forlat anlegget i ryddig stand, slik du ønsker å finne det. Sykling og bruk av rullebrett eller lignende er ikke tillatt. Dyrehold i anlegget er bare tillatt etter avtale med styret. På hele anlegget er det båndtvang for hunder. Utsetting av mat til dyr eller fugler må ikke forekomme. Fotballsparking på plenen omkring fiskedammen er ikke tillatt. Området ved bocciabanen kan i noen grad benyttes som lekeområde. Utvendig tørking av klær, sengetøy, håndklær o.l. skal kun skje på tørkestativ, ikke på gjerder, stakitter eller murer. Om nødvendig, kontakt vaktmester eller stedlig styrerepresentant. Takk for din hjelp til å opprettholde anleggets høye kvalitet! Styret Original utgitt 19. april 2011 Side 22

23 Regler for bruk av svømmebasseng (Oppdatert av Styret november 2010) Bassenget kan brukes mellom kl. 07:00 og 22:00. Barn under 12 år har ikke lov å bade uten tilsyn av voksne. Det er ikke lov å ta med flasker o.l. av glass til bassengområdet. Bruk plastglass og drikke på boks. Hver og en rydder etter seg! For å gi best mulig forhold for svømming i det store bassenget, skal alt av barneleker, flytemadrasser og lignende bare brukes i barnebassenget. Det er forbudt å stupe og hoppe ut i bassenget. Det er pålagt å dusje før en bader i bassenget. Du er selv ansvarlig for dine verdisaker, vi i Jardin Foya Blanca har ikke ansvar for tap av verdisaker. Solsengene skal ikke flyttes fra bassengområdet. Vennligst ikke reserver solsengene med håndkle e.l. før du selv skal bruke dem!! Opphold i og ved bassenget er på eget ansvar! Andelseiere og deres gjester har også tilgang til Urbanisasjonens store basseng ved tennisbanen. For åpningstider, se info ved inngangen. Nøkkel til anlegget lånes ut av vaktmester mot et depositum. Ha en fin svømmetur og et trivelig opphold!!! Styret Original utgitt 19. april 2011 Side 23

24 Bestemmelser om parkering og boder i fellesgarasjen Parkeringsplasser Det er oppmerkede parkeringsplasser i fellesgarasjen i underetasjen. Garasjen gir ikke rom for én parkeringsplass pr. andel, noe man heller ikke mente at det var behov for. Kostnadene til garasjen ble utlignet på alle andelene gjennom et garasjelån, og slik at hver andel ble ansvarlig for sin del av lånet. Hver andelseier betaler derfor for en parkeringsrett i garasjen, uansett om denne blir brukt eller ikke. Ingen kan velge ikke å betale for denne retten. Da det ble åpnet for at de andelseiere som ønsket det kunne innløse sin andel av garasjelånet i stedet for å betjene dette over tid gjennom renter og avdrag, fikk disse ved innløsning samtidig en merket plass. For å sikre at det forble plasser nok til alle som har behov for å parkere, ble det satt et tak for slik merking etter 35 plasser. Det er fortsatt mulig for dem som ønsker å innløse sin andel av lånet, men disse plassene vil ikke bli merket. Alle som ikke har fått egen merket plass har rett til å parkere hvor som helst på de umerkede plassene. Det har til nå aldri vært problem med mangel på parkeringsplass til dem som har hatt behov for dette. Da hver andel kun har en parkeringsrett, har hver andelseier kun rett til å parkere én bil. I perioder hvor det åpenbart er god plass på det umerkede parkeringsområdet, tillates likevel parkert to biler per andel dersom bil nr. 2 enten eies av andelseier eller av andelseiers gjester. Ved knapphet på umerkede parkeringsplasser vil styret inndra denne tillatelsen. Dersom andelseier selv ikke har bil parkert i garasjen, kan leietaker/gjester med eiers samtykke benytte dennes plass. Utenom dette kan andelseier ikke leie ut eller på annen måte la andre disponere sin parkeringsrett. Det er ikke anledning til å la utenforstående benytte eller leie parkeringsrett. Boder Det er satt opp 32 låsbare boder i garasjeanlegget. Disse er solgt til dem som på tidspunktet for oppsetting var interessert. De som har faste parkeringsplasser langs vegg har sine boder direkte i tilknytning til disse. De som har faste plasser ute på gulvet har boder langs veggen på annet sted. Ved fremtidig behov er det mulig å sette opp noen flere boder. Styret henviser til plan over parkeringsplasser og liste over andelseiere med fast parkeringsplass og bod. Original utgitt 19. april 2011 Side 24

25 Leilighet nr. Garasjeplass nr. Garasje og bodplasser JFB (Plassene er merket med leilighetens nr.) Navn Bod Anmerkninger. A 1 22 Marie Magnusson Ja A 3 26 Borghild & Erik Hulbak Ja A 4 25 Kvinnherad Kommune Ja A 5 32 Tove-Karin Reitan X A 6 10 Liv & Ulf Røstøen Ja A 7 28 Gerhard Meier Ja A 8 50 Boro AS v/ Rolf Selseng X A 9 4 Ingeborg & Karsten Igeltjørn Ja A10 47 Brit Eidem X A11 19 Karin & Oddvar Ormstad Ja B 1 3 Sylvia & Torgeir Skretting Ja B 3 X Jan Erik Hopland Ja B 6 11 Rannveig & Kåre Rörlien Ja B 7 1 Finn Konow Jellestad Ja B 8 X Buenavida AS Ja B 9 X Randi & Bård Kalve Ja B10 30 Karnlisbeth Haarseth X B11 12 Anne Lise & Olav Austbø Ja C 1 45 Monrad Berge X C 2 X Grete Jacobsen Ja C 3 51 Donald Lee Haugen X C 4 2 Paul Visnes Ja C 5 7 Knut Olav Dalene Ja C 6 23 Anne Kristine & Anfinn Padøy Ja C 7 20 Jorunn Hole Ja C 8 X Gunn & Odd I Hansen Ja C 9 X Wiggo Kanck Ja C10 29 Svein Nereng Ja C11 8 Randi & Bjørn Harborg Thorn Ja D 1 48 Dorthe W. Asmussen X D 2 13 Liv & Leif Straume Ja D 3 27 Eidsvåg Eiendom v/ Warpe Ja D 4 24 Turid & Sigurd Kubosch Ja D 5 9 Villy Rognaldsen Ja D 6 46 Norturist v/ A-L Fyrand X D 7 5 Gerd & Torstein Kjærran Ja D 8 49 Sven E G Vestlund X D 9 21 Solveig & Waldemar Bistrup Ja D10 6 Anne-Lise & Roger Furnes Ja D11 14 Bjarne Laukholm Ja D12 31 Jan Erik Solbakken Ja Sum antall 35 Garasjeplasser (X = ikke garasjepl.) 32 Boder ( X = ikke bod) Original utgitt 19. april 2011 Side 25

26 Garasjeplan Bibliotek Port D12 C2 B3 B9 C10 C9 C8 B8 A7 Meier D3 Warpe Boder A3 26 Hulbak A4 25 Kvinnherad D4 24 Kubosch C6 23 Padøy A1 22 Magnusson D9 21 Bistrup C7 20 Hole En bod pr plass langs veggen A5 32 Reitan D12 31 Solbakken B10 30 Haarseth C10 29 Nereng C3 51 Haugen A8 50 Boro D8 49 Vestlund D1 48 Asmussen A10 47 Eidem D6 46 Fyrand C1 45 Berge En bod pr plass langs veggen B7 Jellestad C4 Visnes B1 Skretting A9 Igeltjørn D7 Kjærran D10 Furnes C5 Dalene C11 Thorn D5 9 Rognaldsen A6 Røstøen B6 Rørlien B11 Austbø D2 Straume A11 Ormstad 19 D11 Laukholm 14 Original utgitt 19. april 2011 Side 26

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA mellom Navn 1 Navn 2: Fødselsnr. (11 siffer) Fødselsnr. (11 siffer) (hvorav er bemyndiget til på våre vegne å opptre som andelseier

Detaljer

VEDTEKTER. Andelskapitalen er ikke sikret gjennom pant i lagets eiendom.

VEDTEKTER. Andelskapitalen er ikke sikret gjennom pant i lagets eiendom. VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA Vedtatt på stiftelsesmøte den 21. november 1999, senere endret i generalforsamlinger 20. oktober 2000, 7. mars 2002, 16. mai 2002 og 7. november 2002, 16.

Detaljer

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Leiekontrakt For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Mellom (hvorav er bemyndiget til på våre vegne og opptre som andelseier ovenfor andelslaget, jfr. Pkt XV) heretter

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Videre har borettslaget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes interesser.

Videre har borettslaget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes interesser. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET UTSIKTSTOPPEN (org.nr 989 986 694) Vedtatt på generalforsamling 12.06.2007 Sist endret på generalforsamling 04.06.2014 1. Navn, forretningskontor, lagsform og formål. Borettslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinær generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.mai 2007. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Haraløkka borettslag er et frittstående borettslag

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 13.06.2006. Endret ordinær generalforsamling 13.06.2007. Endret ordinær generalforsamling 10.06.2008.

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005.

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005. Vedtekter Skrenten Borettslag for Skrenten borettslag org nr 948 793 539 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag 1. Innledene bestemmelser Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 28.11.2005. 1.1 Formål Tillertunet 3 Borettslag er et andelslag bestående av i alt 20 andeler som

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. Vedtekter Vedtekter for Hovly borettslag org nr 853 954 292. Tilknyttet Hovly boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30 Vedtekter for Borettslaget Christian Kroghs gate 30 (etter endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2008) 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Christian Kroghs gate 30, gnr. 208

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

Vedtekter for Alaskasvingen borettslag

Vedtekter for Alaskasvingen borettslag Vedtekter for Alaskasvingen borettslag 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Alaskasvingen borettslag. Alaskasvingen borettslag er et andelslag som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Endret i e.o. generalforsamling 03.09.09. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR...1 1.1 Formål...1

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 VEDTEKTER for VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 sist endret den 16.06.2008 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Voldsdalsberga borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag VEDTEKTER for Sjøhagen Moss Borettslag tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 09.06.2005, med endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.03.2011 1 -

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

1. Innledende bestemmelser

1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER FOR A.S. SOMMERFRYDLØKKEN Vedtatt på generalforsamling 19.03.1945, 30.03.1960, 29.03.1979, 24.04.1987, 10.03.1993, 07.03.1995, 07.03.1997, 26.03.1998, 29.03.2001, 21.04.05, 4.4.2006 og endret

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune. Vedtekter for Lundhaugen borettslag, SUS tilknyttet Boligbyggelaget Nord 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Lundhaugen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett

Detaljer

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtekter For Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. februar 1988, sist endret den 4. juni 2013 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Kantarellen borettslag

Detaljer

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag Vedtekter for Bjørnefaret borettslag Org nr 954 356 051 tilknyttet ROBO (Romerike Boligbyggelag), vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.5.1976, sist endret den 05/06 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 VEDTEKTER For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 Endret 16.3.2009, sist endret 18.04.2012. Borettslagets navn skal være Løvåshagen

Detaljer

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER VEDTEKTER FOR A NDELSLAGET R ORBUA D OLMSUNDET BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-12-14. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua Dolmsundet BA. Laget ble stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Boxbo

Vedtekter for Borettslaget Boxbo Vedtekter for Borettslaget Boxbo Org.nr.: 987 142 731 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Boxbo gnr. 53 bnr. 203 snr: 104 i Trondheim kommune er et samvirkeforetak som har til formål å gi

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE HANSMARK BORETTSLAG ORG. NR Vedtatt dato: Endret dato: pkt. 3

VEDTEKTER FOR VESTRE HANSMARK BORETTSLAG ORG. NR Vedtatt dato: Endret dato: pkt. 3 VEDTEKTER FOR VESTRE HANSMARK BORETTSLAG ORG. NR. 985 862 338 Vedtatt dato: 02.05.06 Endret dato: 27.06.06 10.06.09 pkt. 3 1. Innledende bestemmelser 1.1 Navn 1.2 Formål Borettslaget skal hete Vestre Hansmark

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG vedtatt på stiftelsesmøtet den 08.02.08, med endringer i ekstraordinær generalforsamling 7. september 2011. Endringer på generalforsamling 7.mai 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtekter for Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6. november 1987, med endringer 19. april 2005, sist endret den 28. mai 2015 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtekter For Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. desember 1973, sist endret den 26. april 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Borettslaget

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den VEDTEKTER for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG Org nr 942 578 415. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. 02 1961 sist endret den 12.06.08. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bodø Boligbyggelag er

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24.

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. Vedtekter for Skauen borettslag org nr 948 677 202 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. mai 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Skauen borettslag

Detaljer

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010.

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. VEDTEKTER for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål AS Kampens Byggeselskap er et boligaksjeselskap som har til formål å opprettholde

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Elgfaret borettslag org nr 953 748 525. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.04.1971, sist endret den 15/04 2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR EKEBERGKLEIVA BORETTSLAG. Vedtatt Borettslagets navn

VEDTEKTER FOR EKEBERGKLEIVA BORETTSLAG. Vedtatt Borettslagets navn VEDTEKTER FOR EKEBERGKLEIVA BORETTSLAG Vedtatt 28.02.05. 1 Borettslagets navn Borettslagets navn (foretaksnavn) er Ekebergkleiva borettslag, med forretningskontor i Oslo kommune. Borettslaget er et andelslag

Detaljer

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM V E D T E K T E R for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM Vedtatt 26. oktober 1966 Endring vedtatt på generalforsamling sist 29.06.2006 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Formål Boligbyggelaget Nye Trondheim (BBNT)

Detaljer

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG Vedtekter Vedtekter for Trondhjems Kooperative Boligselskap Borettslag org.nr. 953 683 636. Vedtatt på ordinær selskapsforsamling 5 juni 2014. 1. Innledende bestemmelser 1 1 Formål (1) Trondhjems Kooperative

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3. Vedtekter for Dyrgrav borettslag org nr 953 413 590. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.2015 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Side 24 Vedtekter For Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på generalforsamling den 16. oktober 1970, sist endret den 25. mai 2004 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005 Vedtekter for Fløenmarken Boliglag AS, org nr 930558664 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Fløenmarken Boliglag

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Hollendergården borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 15. mai 2006 Etter lov om burettslag av 06.

Vedtekter for Hollendergården borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 15. mai 2006 Etter lov om burettslag av 06. Vedtekter for Hollendergården borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 15. mai 2006 Etter lov om burettslag av 06. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets navn og formål Borettslagets

Detaljer

Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL

Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL (Vedtatt på konstituerende generalforsamling 30.12.1972 med endring vedtatt på generalforsamling 18.12.1975, 12.05.1998, 15.05.2001 og 10.05.06). 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.2010 Endret i ekstraordinært sameiermøte 21.11.07. Opprinnelig vedtatt i ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for frittstående borettslag

Vedtekter for frittstående borettslag Klientnr. 1261 Vedtekter for frittstående borettslag For INDRE HAVNEBY BORETTSLAG stiftet 29.09.17. Organisasjonsnummer XXX XXX XXX Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. for B/L Tjensås III, org nr , tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den

Vedtekter. for B/L Tjensås III, org nr , tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den Vedtekter for B/L Tjensås III, org nr 951 412 201, tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den Innhold 1 Innledende bestemmelser... 2 1-1 Formål... 2 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører. Vedtekter for Othilienborg Borettslag org nr. 950.373.520 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 28.05.1965, sist endret 12.06.2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer