Merknad: Det er feil i revisjonsoversikten på s. 7, som ikke er mulig å rette opp.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merknad: Det er feil i revisjonsoversikten på s. 7, som ikke er mulig å rette opp."

Transkript

1 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 7 Innhold 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 I. GENERELT VIRKEOMRÅDE ( 1-1) Utfyllende bestemmelser om trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje FORMÅL ( 1-2) KJØRING AV TOG I FORBINDELSE MED DRIFT AV JERNBANEINFRASTRUKTUR ( 1-3) Utfyllende bestemmelse om kjøring av tog i forbindelse med drift av jernbaneinfrastruktur... 3 II. DEFINISJONER GENERELLE DEFINISJONER ( 1-4) Utfyllende bestemmelser om generelle definisjoner Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende signalanlegg DEFINISJONER VEDRØRENDE LINJEN ( 1-5) DEFINISJONER VEDRØRENDE STASJONER ( 1-6) DEFINISJONER VEDRØRENDE KJØRETØY ( 1-7) DEFINISJONER VEDRØRENDE SPORVEKSLER ( 1-8) Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende ERTMS-systemet... 6 III. BRUK AV VERNEKLÆR BRUK AV VERNEKLÆR Utfyllende bestemmelse om bruk av vernevest eller verneklær... 7 REVISJONSOVERSIKT... 7 Merknad: Det er feil i revisjonsoversikten på s. 7, som ikke er mulig å rette opp.

2 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 2 av 7 1. I. Generelt 1.1. Virkeområde ( 1-1) Forskriften gjelder for de deler av det nasjonale jernbanenettet som er utrustet med ERTMS. Forskriften gjelder likevel ikke der annet følger av TSI OPE CR Utfyllende bestemmelser om trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje 1. Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje (TEØ) gjelder for Østfoldbanen østre linje på de deler av strekningen der ERTMS er tatt i bruk. Trafikkregler for Jernbaneverkets nett (TJN) gjelder ikke der ERTMS er tatt i bruk. 2. TEØ består av relevante deler fra forskrift av 12. januar 2012 nr. 63 om togframføring på ERTMSstrekninger (ERTMS-togframføringsforskriften) fastsatt av Statens jernbanetilsyn, og utfyllende bestemmelser fastsatt av Jernbaneverket i henhold til forskriftens Forskriftstekst er gjentatt i TEØ. Enkelte deler fra forskriften er likevel ikke gjentatt dersom de ikke er aktuelle for Østfoldbanen østre linje. Dersom det er motstrid mellom den offisielle forskriftsteksten og det som er gjengitt i disse trafikkreglene, er det den offisielle forskriftsteksten som gjelder. 4. Der forskriftstekst gjengis er forskriftens paragrafnummer skrevet i parentes. Det er samsvar mellom forskriftens paragrafnummer og kapittelnummer i TEØ. 5. For intern bruk i Jernbaneverket finnes det en egen utgave av TEØ med interne regler for Jernbaneverket. 6. Jernbaneverkets utfyllende bestemmelser (og interne bestemmelser) er forsøkt plassert under de forskriftsparagrafene de mest logisk hører hjemme. Logisk plassering har likevel ikke vært mulig i de tilfellene forskriften ikke omhandler forhold som Jernbaneverket har behov for å ha utfyllende eller interne bestemmelser om. Forskriften har overskrift på nivå 2, utfyllende bestemmelser på nivå 3 og interne bestemmelser for Jernbaneverket på nivå Jernbaneverket ved Trafikk- og markedsdivisjonen kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra TEØ for de delene som er fastsatt av Jernbaneverket, dersom særlige forhold tilsier det. 8. TEØ er så langt mulig tilpasset «Driftsregler og driftsprinsipper for ERTMS versjon 3» (ERTMS Operational Principles and Rules), som det henvises til i TSI Drift og trafikkstyring Tillegg A, og det er lagt inn fotnoter med referanser til dette dokumentet der det er relevant. 9. Henvendelser om TEØ kan rettes til Jernbaneverket på e-postadressen

3 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 3 av Formål ( 1-2) Togframføring, skifting og arbeid i spor skal gjennomføres sikkerhetsmessig forsvarlig slik at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser unngås så langt det med rimelighet er gjennomførbart Kjøring av tog i forbindelse med drift av jernbaneinfrastruktur ( 1-3) Ved kjøring av tog i forbindelse med drift av jernbaneinfrastruktur, gjelder bestemmelsene for jernbaneforetak i denne forskrift tilsvarende Utfyllende bestemmelse om kjøring av tog i forbindelse med drift av jernbaneinfrastruktur Ved kjøring av tog i forbindelse med drift av jernbaneinfrastruktur gjelder bestemmelsene for jernbaneforetak i TEØ tilsvarende. II. Definisjoner 1.4. Generelle definisjoner ( 1-4) a) jernbaneinfrastruktur: trasé, over- og underbygning, banestrømforsyning, kontaktledningsanlegg, signalanlegg og telekommunikasjonsanlegg, b) infrastrukturforvalter: ethvert organ eller foretak som er ansvarlig særlig for å opprette og vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen eller deler av denne som angitt i direktiv 91/440/EØF artikkel 3; dette kan også omfatte forvaltning av kontroll- og sikkerhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen. Infrastrukturforvalters oppgaver på et nett eller en del av et nett kan tildeles forskjellige organer eller foretak, c) trafikkstyring: togledelse og andre funksjoner som koordinerer og bidrar til å ivareta sikkerheten for kjøring av tog og skifting, d) jernbaneforetak: ethvert offentlig eller privat foretak hvis hovedvirksomhet er transport av gods og/eller passasjerer med jernbane, der foretaket forplikter seg til å sørge for trekkraften, herunder foretak som bare sørger for trekkraften, e) jernbanevirksomhet: virksomhet som driver gods- og persontransport, jernbaneinfrastruktur og/eller trafikkstyring, f) togframføring: de aktiviteter og tiltak som i tillegg til eller sammen med kjøringen, bidrar til at toget kommer sikkert fram, g) ERTMS: standardisert teknisk system for signalering og trafikkstyring som består av ETCS og GSM-R (klasse A-systemer), h) ETCS: standardisert europeisk togkontrollsystem, i) GSM-R: Radiokommunikasjonssystem som brukes som togradio og til å utveksle informasjon mellom ombordutrustningen og faste installasjoner i jernbaneinfrastrukturen,

4 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 4 av 7 j) togvei: spor som er bestemt for det enkelte togs kjøring på en stasjon og/eller på linjen, k) skiftevei: det eller de spor eller den delen av spor som er bestemt for det enkelte skifts kjøring, l) banestrekning: stasjoner og linjen, m) togradio: et system for radiokommunikasjon med identifikasjon ved tognummer i forbindelse med togframføring, n) signal: de fastsatte førerpanelsignal, lyssignal, skilt, stolper, flagg, tegn og lyder som brukes ved togframføring og ved skifting, o) sikthastighet: den største hastigheten et tog kan ha for å stoppe på halvparten av den oversiktlige foranliggende strekningen, høyst 40 km/t, p) TSI OPE CR: Vedlegget til forskrift 19. juni 2012 nr. 564 om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet, q) sikringsanlegg: den delen av signalanlegget som sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en togvei for ett tog om gangen. Sikringsanlegget registrerer om det er kontroll på sporvekslene, om det er kjøretøy i sporet og i sikringssonene for tog i motsatt kjøreretning m.m Utfyllende bestemmelser om generelle definisjoner I trafikkreglene her menes med: a) virkedag: dagene mandag til og med fredag unntatt helligdager, b) funksjonelt nummer: telefonnummer i togradiosystemet som identifiserer tog, skift, stasjoner, togledersentraler og elkraftsentraler, c) fordelingssted: Jernbaneverkets elektroniske distribusjonsportal og fastsatte steder hos Jernbaneverket og jernbaneforetakene som skal motta og videreformidle kunngjøringer, d) erkjennelse: bekreftelse av mottak av kunngjøring om kjøring og innstilling av tog og forhold som vedrører togframføring, skifting og arbeid i spor, samt bekreftelse av ansvar for eventuell videre fordeling til aktuelt personell, e) kvittering: bekreftelse av at mottaker har mottatt og forstått dokumentet og har avklart eventuelle uklarheter med leder Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende signalanlegg I trafikkreglene her menes med: veisikringsanlegg: del av signalanlegget som tillater tog å kjøre forbi planovergangen når planovergangen er sperret for veitrafikk Definisjoner vedrørende linjen ( 1-5)

5 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 5 av 7 a) linjen: banestrekningen mellom to stasjoner, b) hovedspor: spor på linjen som forbinder to stasjoner med hverandre og som er beregnet for kjøring av tog, c) sidespor: alle andre spor på linjen enn hovedspor og som er beregnet på skifting, d) holdeplass: sted på linjen hvor tog kan stoppe for av- og/eller påstigning av passasjerer, e) blokkstrekning: strekning mellom to stoppskilt, f) enkeltsporet strekning: banestrekning med ett hovedspor mellom stasjonene, g) dobbeltsporet strekning: banestrekning med to hovedspor mellom stasjonene Definisjoner vedrørende stasjoner ( 1-6) a) stasjon: område innenfor angitte stasjonsgrenser. På stasjoner kan det være plattformer for avog påstigning, b) stasjonsgrense: grensen mellom stasjonen og linjen markert ved stoppskilt for innkjøring, c) togspor: spor på en stasjon som er beregnet for inn- og utkjøring av tog Definisjoner vedrørende kjøretøy ( 1-7) a) kjøretøy: jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft, b) trekkraftkjøretøy: kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor og arbeidsmaskiner, c) hjelpelokomotiv: trekkraftkjøretøy bakerst i tog som bidrar til togets trekkraft, d) tog: trekkraftkjøretøy, med eller uten vogner, som er gitt et tognummer i en rute og som skal kjøres fra et bestemt utgangssted til et bestemt ankomststed, e) godstog: tog som kjøres for transport av gods, samt nødvendig personell som har tilsyn med godset, f) persontog: tog som kjøres for transport av passasjerer eller for transport av både passasjerer og gods, g) arbeidstog: tog som kjøres for å utføre arbeid i spor, h) hjelpetog: tog som kjøres for å hente et tog som er blitt stående på linjen, i) skift: kjøretøy som flyttes under skifting, j) skifting: flytting av kjøretøy uten togdata i ombordutrustningen på en stasjon eller på et sidespor og eventuelt på deler av et hovedspor som det er nødvendig å benytte for å utføre skifting på et sidespor, k) bremseprosent: angivelse av et togs samlede bremsede vekt i prosent av togets bruttovekt,

6 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 6 av 7 l) bremsetabell: tabell som for gitte krav til bremselengde og bremsegruppe, angir sammenhengen mellom linjens bestemmende fall i promille, togets hastighet i km/t og nødvendig bremseprosent, m) førerpanel: utstyr til kommunikasjon mellom ombordutrustningen og føreren Definisjoner vedrørende sporveksler ( 1-8) a) sporveksel: innretning som gjør det mulig å kjøre fra et spor til et annet, b) avledende sporveksel: sporveksel som hindrer kjøretøy i å komme inn på et bestemt spor, c) sporsperre: innretning som hindrer kjøretøy i å komme inn på et bestemt spor, d) middel: det punktet kjøretøy må stå innenfor på spor som møter eller krysser et annet spor, slik at kjøretøy kan kjøre på det andre sporet Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende ERTMS-systemet I trafikkreglene her menes med: a) modus: driftstilstander som togkontrollsystemet inntar og som bestemmer hvilken informasjon som systemet skal ta imot og hvilke av systemets funksjoner som skal være aktive, passive eller avstengt, b) kjøring med full overvåkning (Full Supervision/FS-modus): modus som brukes ved ordinær togkjøring der toget overvåkes i forhold til tillatte hastigheter og stoppes ved sluttpunkt for kjøretillatelse (EoA), c) kjøring med sikthastighet (On-sight/OS-modus): modus som brukes når et sporavsnitt ikke er meldt fritt der toget overvåkes til 40 km/t og stoppes ved sluttpunkt for kjøretillatelse (EoA), d) kjøring med særlig ansvar (Staff Responsible/SR-modus): modus som brukes når det ikke er kontroll på togveien der toget overvåkes til 40 km/h og stoppes ved første stoppskilt eller utlagte SR-baliser, e) skiftemodus (Shunting/SH-modus): modus for skifting hvor kjøretøyet er frakoblet radioblokksentralen, som også kan brukes ved av- og påstigning utenfor plattform på stasjon der passasjerene må krysse spor, ved kjøring av arbeidstog og ved anleggsområdejernbane, der kjøretøyet kan kjøre i begge retninger, overvåkes til 40 km/t og stoppes ved grensen for skifteområdet, f) isolasjonsmodus (Isolation/IS-modus): modus hvor kjøretøyets bremsesystem ikke er koplet til ombordutrustning, g) hvilemodus (Standby/SB-modus): modus for ombordutrustningen når førerbordet er låst,

7 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 7 av 7 eller når førerbordet er låst opp men oppstartsprosedyre ikke gjennomført, h) systemnødbrems (Trip/TR-modus): modus som inntrer når kjøretøyet blir systemnødbremset av ETCS (ikke nødbrems av andre årsaker), i) radioblokksentral (RBC): sentral sikkerhetsenhet som kommuniserer med fjernstyrings- og sikringsanlegg, og via GSM-R med kjøretøyenes ETCS-ombordutrustning, j) STM (ATC-modul): enhet på kjøretøy som leser ATC-balisetelegram og oversetter informasjonen til ETCS-ombordutrustningen, k) sluttpunkt for kjøretillatelse (End of Authority/EoA): det stedet toget har teknisk kjøretillatelse til og hvor målhastighet er null, l) kjøretillatelse fra togleder: muntlig kjøretillatelse til føreren fra toglederen for kjøring med særlig ansvar (SR-modus), hvor formular benyttes, m) kjøretillatelse fra systemet (Movement Authority/MA): teknisk kjøretillatelse for overvåket kjøring med full overvåkning (FS-modus) eller med sikthastighet (OS-modus), n) bekreftelse for fritt spor (Track Ahead Free/TAF): forespørsel fra systemet til føreren om foranliggende spor fram til første stoppskilt er fritt og som kvitteres av føreren, o) midlertidig skifteområde (Temporary Shunting Area/TSA): skifteområde som frigis av togleder, der kjøretøy kan gå i skiftemodus (SH-modus). III. Bruk av verneklær Bruk av verneklær Utfyllende bestemmelse om bruk av vernevest eller verneklær Alle som krysser spor eller oppholder seg nærmere spor enn 2,5 meter skal bære godkjent vernevest eller verneklær, unntatt på plattformer og passasjeroverganger. Revisjonsoversikt Jamfør regelspeil. Rev. nr. Dato Hovedendring Jamfør regelspeil. 1 Ikke forskriftstekst 2 Ikke forskriftstekst

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 1 Innledende bestemmelser

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 1 Innledende bestemmelser Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 9 Innhold I. GENERELT... 3 1.1. VIRKEOMRÅDE ( 1-1)... 3 1.1.1. Utfyllende bestemmelser om trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje... 3 1.2. FORMÅL

Detaljer

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 3 Skifting

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 3 Skifting Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 10 Innhold 3. SKIFTING... 3 I. GENERELT... 3 3.1. SKIFTING ( 3-1)... 3 3.1.1. Utfyllende bestemmelser om skifting... 3 3.2. (LEDIG)... 3 3.3. TILLATELSE TIL SKIFTING

Detaljer

Forskrift om togframføring på ERTMS-strekninger (togframføringsforskrift ERTMS) Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Forskrift om togframføring på ERTMS-strekninger (togframføringsforskrift ERTMS) Kapittel 1. Innledende bestemmelser Forskrift om togframføring på ERTMS-strekninger (togframføringsforskrift ERTMS) Fastsatt av Statens jernbanetilsyn [dato] med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder

Detaljer

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 6 Kjøring av tog

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 6 Kjøring av tog Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 11 Innhold 6. KJØRING AV TOG... 2 I. GENERELT... 2 6.1 FØRER AV TOG ( 6-1)... 2 6.2 SPESIELLE BESTEMMELSER OM KJØRING AV TOG ( 6-2)... 2 6.2.1 Utfyllende bestemmelse

Detaljer

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 5 Trafikkstyring

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 5 Trafikkstyring Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 7 Innhold 5. TRAFIKKSTYRING... 3 5.1. TRAFIKKSTYRING ( 5-1)... 3 5.2. REKVIRERING AV KJØRETØY I NØDSSITUASJON ELLER VED DRIFTSSTANS ( 5-2)... 3 5.2.1. Utfyllende

Detaljer

9. SIGNALER... 3 I. GENERELLE BESTEMMELSER... 3

9. SIGNALER... 3 I. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 26 9. SIGNALER... 3 I. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 9.1. BRUK AV SIGNALER ( 9-1)... 3 9.1.1.1. Interne bestemmelser om bruk av signaler... 3 9.2. NØDSIGNAL ( 9-2)...

Detaljer

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 8 Arbeid i spor

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 8 Arbeid i spor Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 14 Innhold 8. ARBEID I SPOR... 3 I. GENERELT... 3 8.1. TILLATELSE TIL ARBEID ( 8-1)... 3 8.1.1.1. Interne bestemmelser om tillatelse til arbeid... 3 8.2. ARBEID

Detaljer

Kommentarer til togframføringsforskriften

Kommentarer til togframføringsforskriften Kommentarer til togframføringsforskriften Kommentarer til forskrift 29. februar 2008 nr. 240 om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften). Sist endret 20.02.2013 Innledning...

Detaljer

Rettsgrunnlag Fjernet.

Rettsgrunnlag Fjernet. Side: 1 av 52 Regelspeil og endringsoversikt utfyllende og interne r i Trafikkregler Jernbaneverkets nett, revisjon 04, gyldig fra den 15.12. 2013 Togframføringsskriften TJN Rev. 03 Kort beskrivelse Kommentarer

Detaljer

Førerens regelbok Bane NOR ERTMS på Østfoldbanen østre linje

Førerens regelbok Bane NOR ERTMS på Østfoldbanen østre linje Retningslinje Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 219 INNLEDNING 1. HENSIKT Dette dokumentet betegnes «Førerens regelbok Bane NOR ERTMS på Østfoldbanen østre linje», heretter kalt Førerens regelbok

Detaljer

2. DOKUMENTASJON, RUTER OG KOMMUNIKASJON... 3 I. BESKRIVELSE AV JERNBANEINFRASTRUKTUREN, UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG DOKUMENTASJON TIL PERSONELL...

2. DOKUMENTASJON, RUTER OG KOMMUNIKASJON... 3 I. BESKRIVELSE AV JERNBANEINFRASTRUKTUREN, UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG DOKUMENTASJON TIL PERSONELL... Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 20 2. DOKUMENTASJON, RUTER OG KOMMUNIKASJON... 3 I. BESKRIVELSE AV JERNBANEINFRASTRUKTUREN, UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG DOKUMENTASJON TIL PERSONELL... 3 2.1 BESKRIVELSE

Detaljer

Førerens regelbok Bane NOR ERTMS på Østfoldbanen østre linje

Førerens regelbok Bane NOR ERTMS på Østfoldbanen østre linje Retningslinje Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 230 1. HENSIKT... 20 2. OPPBYGGING... 20 3. KOPIERING... 21 4. GODKJENNINGER... 21 5. Revisjonsoversikt... 21 6. BANE NORS DRIFTSOPERATIVE SENTER

Detaljer

Hensikt. Mål SIGNAL- OG SIKRINGSSYSTEM. Gjennomgang av jernbanens signalsystemer. Kjenne betydningen av ulike signalbilder

Hensikt. Mål SIGNAL- OG SIKRINGSSYSTEM. Gjennomgang av jernbanens signalsystemer. Kjenne betydningen av ulike signalbilder Hensikt Mål Gjennomgang av jernbanens signalsystemer Kjenne betydningen av ulike signalbilder Få kjennskap til ulike signalanlegg og komponenter i disse 1 av 45 Signalanlegg Samlebetegnelse for sikringsanlegg,

Detaljer

Førerens regelbok Jernbaneverket ERTMS på Østfoldbanen østre linje

Førerens regelbok Jernbaneverket ERTMS på Østfoldbanen østre linje Retnings Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 218 INNLEDNING 1. HENSIKT Dette dokumentet betegnes «Førerens regelbok Jernbaneverket ERTMS på Østfoldbanen østre», heretter kalt Førerens regelbok ØØL,

Detaljer

Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til 10-6.

Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til 10-6. Forslag til endringsforskrift - togframføringsforskriften Del I innføring av helsekrav Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Nytt punkt 5. Forskriften kapittel 10 gjelder ombordpersonell

Detaljer

SIGNAL- OG SIKRINGSSYSTEM. Fagligleder Signal Sverre O. Kjensmo

SIGNAL- OG SIKRINGSSYSTEM. Fagligleder Signal Sverre O. Kjensmo SIGNAL- OG SIKRINGSSYSTEM Fagligleder Signal Sverre O. Kjensmo Signal- og sikringssystem Hensikt Grunnleggende orientering om sikringsanlegg Mål Kjenne til betydningen av ulike signalbilder Få kjennskap

Detaljer

Kommentarer til togframføringsforskriften

Kommentarer til togframføringsforskriften - Kommentarer til togframføringsforskriften Revisjon januar 2017 Innledning... 3 Endring fra forrige utgave... 3 1 Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 4 1.1 I. Generelt... 4 1.2 II. Definisjoner...

Detaljer

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften)

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften) Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften) Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 10. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 2013 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder

Detaljer

ERTMS for Dummies 1. Grunnleggende funksjonalitet. ERTMS National Implementation 12.6.2014 ver 001

ERTMS for Dummies 1. Grunnleggende funksjonalitet. ERTMS National Implementation 12.6.2014 ver 001 ERTMS for Dummies 1 Grunnleggende funksjonalitet ERTMS National Implementation 12.6.2014 ver 001 Innledning 1 Innhold Innledning... 2 Hva er ERTMS... 2 Føringer for ERTMS... 2 Hvorfor ERTMS... 3 ETCS i

Detaljer

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 10.01.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Forklaring til statistikken... 3 3 Ordinær jernbanevirksomhet... 4 3.1 Trafikktall 2013... 4 3.2 Oversikt over jernbaneulykker...

Detaljer

Kommentarer til ERTMS-togframføringsforskriften

Kommentarer til ERTMS-togframføringsforskriften Kommentarer til ERTMS-togframføringsforskriften Kommentarer til forskrift 12. januar 2012 nr. 63 om togframføring på ERTMS-strekninger (ERTMS-togframføringsforskriften) 05.01.2017 Statens jernbanetilsyn

Detaljer

TX Logistik AB. TILSYNSRAPPORT NR Operativ kontroll av skifting og lasting - Koppang

TX Logistik AB. TILSYNSRAPPORT NR Operativ kontroll av skifting og lasting - Koppang TX Logistik AB TILSYNSRAPPORT NR. 2015-32 Operativ kontroll av skifting og lasting - Koppang 1. Bakgrunn og mål Statens jernbanetilsyn prioriterer tilsyn med operativ virksomhet i 2015. Denne operative

Detaljer

Brukermanual Distribusjonsportalen for Jernbaneverket Trafikk og marked

Brukermanual Distribusjonsportalen for Jernbaneverket Trafikk og marked Brukermanual Distribusjonsportalen for Jernbaneverket Trafikk og marked FIDO Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer Referanse.: Dato: 26.01.2015 Versjon: 1.9 Ansvarlig: Mons-Ivar Mjelde Jernbaneverket

Detaljer

Kommentarer til ERTMS-togframføringsforskriften

Kommentarer til ERTMS-togframføringsforskriften Kommentarer til ERTMS-togframføringsforskriften Kommentarer til forskrift 12. januar 2012 nr. 63 om togframføring på ERTMS-strekninger (ERTMS-togframføringsforskriften) 03.02.2017 Innledning... 4 Bakgrunn...

Detaljer

ERTMS. Gaute Elvenes Leder ERTMS FDV

ERTMS. Gaute Elvenes Leder ERTMS FDV ERTMS Gaute Elvenes Leder ERTMS FDV Gaute.elvenes@jbv.no 47904011 Den digitale jernbanen Dagens situasjon Signalanlegg med komponenter og reservedeler som ikke lenger produseres. Vedlikehold av disse anleggene

Detaljer

Forskrift om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet av 19. juni 2012 nr

Forskrift om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet av 19. juni 2012 nr Høringsnotat forslag til endringer i togframføringsforskriften og ERTMStogframføringsforskriften Del I innføring av helsekrav 1. Innledning Dette forslaget innebærer en endring av ordningen for helsekrav

Detaljer

Ulykkesstatistikk 2011

Ulykkesstatistikk 2011 Ulykkesstatistikk.8. Innholdsfortegnelse Innledning... Forklaring til statistikken... Ordinær jernbanevirksomhet.... Trafikktall.... Oversikt over jernbaneulykker.... Personskader.... Hendelser... 6 T-bane...

Detaljer

Forskriften omfatter ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.

Forskriften omfatter ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. Forskrift om kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (kjøretøyforskriften) Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften omfatter ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy

Detaljer

Brukermanual Registrering av kunngjøringer

Brukermanual Registrering av kunngjøringer Brukermanual Registrering av kunngjøringer FIDO Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer Referanse.: Dato: 10.09.2014 Versjon: 1.6 Ansvarlig: Mons-Ivar Mjelde Jernbaneverket / Christian Stensholt

Detaljer

RAPPORT OM ALVORLIG JERNBANEHENDELSE MELLOM ROMBAK OG BJØRNFJELL STASJONER OFOTBANEN 20. JUNI 2011 TOG OG 59007

RAPPORT OM ALVORLIG JERNBANEHENDELSE MELLOM ROMBAK OG BJØRNFJELL STASJONER OFOTBANEN 20. JUNI 2011 TOG OG 59007 Avgitt januar 2012 RAPPORT JB 2012/02 RAPPORT OM ALVORLIG JERNBANEHENDELSE MELLOM ROMBAK OG BJØRNFJELL STASJONER OFOTBANEN 20. JUNI 2011 TOG 59009 OG 59007 Statens havarikommisjon for transport Postboks

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt og omfang... 2 2 IDENTIFISERTE AVVIK, MED TILTAK... 3

1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt og omfang... 2 2 IDENTIFISERTE AVVIK, MED TILTAK... 3 Forriglingsutrustning Side: 1 av 5 1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt og omfang... 2 2 IDENTIFISERTE AVVIK, MED TILTAK... 3 Forriglingsutrustning Side: 2 av 5 1 INNLEDNING 1.1 Hensikt og omfang Ved prosjektering

Detaljer

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt.

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruks Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 6 1. Hensikt og omfang Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruksen

Detaljer

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 4 Klargjøring av tog

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 4 Klargjøring av tog Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 6 Innhold 4. KLARGJØRING AV TOG... 3 I. KRAV TIL JERNBANEFORETAK... 3 4.1. LASTING AV VOGNER ( 4-1)... 3 4.2. SAMMENKOBLING AV KJØRETØY ( 4-2)... 3 4.3. BESKRIVELSE

Detaljer

RAPPORT. -kjønn/alder: Kvinne, 36 år -utdanning: Kurs ombordansvarlig lokaltog, autorisert ombordansvarlig 2000 Ca. 3 år, arbeidet 60% stilling

RAPPORT. -kjønn/alder: Kvinne, 36 år -utdanning: Kurs ombordansvarlig lokaltog, autorisert ombordansvarlig 2000 Ca. 3 år, arbeidet 60% stilling RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 JB RAP: 1/2003 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 12. november 2003 Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB)

Detaljer

Forriglingsutrustning Side: 1 av 19

Forriglingsutrustning Side: 1 av 19 Forriglingsutrustning Side: 1 av 19 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 FORRIGLINGSKRAV... 3 2.1 Togvei... 3 2.1.1 Fastlegging av togvei og sikkerhetssone...3 2.1.2 Dekning for togvei og sikkerhetssone...5 2.1.3

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 LÅSANLEGG...3

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 LÅSANLEGG...3 Andre anlegg Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 LÅSANLEGG...3 2.1 A-låsanlegg...3 2.1.1 A-låsing... 3 2.1.2 Samlelås for A - låsing... 3 2.1.2.1 Elektrisk frigivning.... 3 2.1.2.2 Mekanisk frigivning...

Detaljer

Kommentarer til togframføringsforskriften

Kommentarer til togframføringsforskriften Kommentarer til togframføringsforskriften Kommentarer til forskrift 29. februar 2008 nr. 240 om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften). Sist endret 05.06.2014 Innledning...

Detaljer

Rev.: 0 Forriglingsutrustning Side: 1 av 19

Rev.: 0 Forriglingsutrustning Side: 1 av 19 Forriglingsutrustning Side: 1 av 19 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 FORRIGLINGSKRAV... 3 2.1 Togvei... 3 2.1.1 Fastlegging av togvei og sikkerhetssone...3 2.1.2 Dekning for togvei og sikkerhetssone...5 2.1.3

Detaljer

Læreplan. Hovedsikkerhetsvakt

Læreplan. Hovedsikkerhetsvakt Læreplan Hovedsikkerhetsvakt Eier av læreplanen: Utarbeidet av: Kompetansekrav: Avdelingsdirektør Transport Sertifisering Transport Bestått eksamen som hovedsikkerhetsvakt Godkjent helse ihht. Togframføringsforskriften

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Loggbok for studenter ved lokomotivførerutdanningen. Versjon 1

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Loggbok for studenter ved lokomotivførerutdanningen. Versjon 1 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Loggbok for studenter ved lokomotivførerutdanningen Versjon 1 INNHOLD HVORDAN BRUKE LOGGBOKA? 4 NAVN OG ADRESSER 5 PRAKSIS I TOG 7 INTRODUKSJON I JERNBANEFORETAKET

Detaljer

RAPPORT OM ALVORLIG JERNBANEHENDELSE PÅ HOVEDBANEN, STRØMMEN STASJON 20. AUGUST 2009, TOG 1507

RAPPORT OM ALVORLIG JERNBANEHENDELSE PÅ HOVEDBANEN, STRØMMEN STASJON 20. AUGUST 2009, TOG 1507 Avgitt juni 2010 RAPPORT JB 2010/04 RAPPORT OM ALVORLIG JERNBANEHENDELSE PÅ HOVEDBANEN, STRØMMEN STASJON 20. AUGUST 2009, TOG 1507 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf:

Detaljer

Høring i forbindelse med rev. 2, utgave 2 av Trafikkregler for Jernbaneverkets Nett (TJN)

Høring i forbindelse med rev. 2, utgave 2 av Trafikkregler for Jernbaneverkets Nett (TJN) Norsk toglederforening Svartoldervegen 26, 2316 Hamar. www.togleder.no Epost: post@togleder.no Jernbaneverket v/ Åge Grønli Postboks 4350 2308 Hamar Norsk toglederforening v/leder Roger Venner Svartoldervegen

Detaljer

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 1 Hovedkontoret Hensikt og omfang Utgitt:

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 1 Hovedkontoret Hensikt og omfang Utgitt: Hovedkontoret Hensikt og omfang Utgitt: 01.04.03 Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Hensikt...2 1.2 Omfang...2 1.2.1 Hva omfattes av dokumentet...2 1.2.2 Hva omfattes ikke av dokumentet...2 1.2.3

Detaljer

Læreplan for lokomotivfører Gjelder fra og med 12. juni 2011

Læreplan for lokomotivfører Gjelder fra og med 12. juni 2011 Læreplan for lokomotivfører Gjelder fra og med 12. juni 2011 Læreplan for fagskoleutdanning for lokomotivførere versjon 2, 12.juni 2011 1 Innledning Lokomotivføreren har ansvar for å føre toget sikkert

Detaljer

Kontrollhåndbok Vedlegg 03

Kontrollhåndbok Vedlegg 03 Utdrag fra styringssystemet: Prosedyre for tiltak ved mistanke om- eller avdekket sikkerhetsfeil i signalanlegg 2, rev. dato 01.01.2010 Kontrollhåndbok 1 HENSIKT OG OMFANG Hensikten med prosedyren er å

Detaljer

Gjennomgang av jernbanevirksomhetenes utfyllende/interne bestemmelser i henhold til togframføringsforskriften

Gjennomgang av jernbanevirksomhetenes utfyllende/interne bestemmelser i henhold til togframføringsforskriften statens jernbanetilsyn. ernbane taubane park og tiv0,1 Gjennomgang av jernbanevirksomhetenes utfyllende/interne bestemmelser i henhold til togframføringsforskriften TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 13-12 Gjennomgang

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Infrastruktur Regler for prosjektering og bygging Utgitt: Endringslogg

Jernbaneverket SIGNAL Infrastruktur Regler for prosjektering og bygging Utgitt: Endringslogg slogg er per 01.05.07 og 01.07.07 Side: 1 av 6 er 01.05.07: Regler for prosjektering [JD 550] og regler for bygging [JD 551] er nyutgitt og endringslogg er ikke ført. er 01.07.07: 550 En del mindre endringer

Detaljer

Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift

Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift Forskriftsutkast Gjeldende kravforskrift Kommentarer Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Virkeområde første ledd 1-1 første ledd

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Loggbok for studenter ved lokomotivførerutdanningen. Versjon 2

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Loggbok for studenter ved lokomotivførerutdanningen. Versjon 2 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Loggbok for studenter ved lokomotivførerutdanningen Versjon 2 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Loggbok for studenter ved lokomotivførerutdanningen

Detaljer

Kontrollhåndbok Vedlegg 03

Kontrollhåndbok Vedlegg 03 Kontrollhåndbok 03 Utdrag fra styringssystemet: Instruks for tiltak ved mistanke om- eller avdekket sikkerhetsfeil i signalanlegg STY-601563 3, rev. dato 19.09.2014 03 Kontrollhåndbok 1 HENSIKT OG OMFANG

Detaljer

Læreplan for utdanning av togekspeditører

Læreplan for utdanning av togekspeditører Læreplan for utdanning av togekspeditører Side: 1 av 40 0. Revisjonshistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring 000 15.03.2013 Dokumentet opprettet 001 15.05.2013 Endret målformulering fra ha kunnskap

Detaljer

Ulykkesstatistikk 2007

Ulykkesstatistikk 2007 Ulykkesstatistikk 1 Innledning...2 2 Forklaring til statistikken...2 3 Ordinær jernbanevirksomhet...3 3.1 Oversikt over jernbaneulykker...3 3.2 Trafikktall...3 3.3 Personskader...3 3.4 Uregelmessig passering

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 21.01.2008-27.01.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 21.01.2008-27.01. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/11-1 U Sakstittel Jernbaneverkets rapportering av uønskede hendelser - endringsmeldinger 1-SF2-69 Forespørsel om tilgang til saksnumrene i DIREKTØR-STE-ØR Jernbaneverkets synergidatabase

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2016

Sikkerhetsrapport 2016 Sikkerhetsrapport 2016 Innhold 1 Sikkerhet i tall... 3 1.1 Bakgrunn for statistikk... 3 1.2 Innrapporterte hendelsestyper... 5 1.3 Jernbaneulykker og personskader... 8 1.4 Uregelmessig passering av restriktivt

Detaljer

7. UREGELMESSIGHETER OG FEIL... 3 I. GENERELT... 3

7. UREGELMESSIGHETER OG FEIL... 3 I. GENERELT... 3 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 20 Innhold 7. UREGELMESSIGHETER OG FEIL... 3 I. GENERELT... 3 7.1. FØRERENS OG OMBORDPERSONELLETS PLIKTER VED UREGELMESSIGHETER OG FEIL PÅ JERNBANEINFRASTRUKTUR

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2014

Sikkerhetsrapport 2014 Sikkerhetsrapport 2014 Innhold 1 Sikkerhet i tall... 3 1.1 Bakgrunn for statistikk... 3 1.2 Innrapporterte hendelsestyper... 3 1.3 Jernbaneulykker og personskader... 5 1.4 Uregelmessig passering av restriktivt

Detaljer

INSTRUKS FOR HOVEDSIKKERHETSVAKT OG LOKAL SIKKERHETSVAKT Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 1 av 6

INSTRUKS FOR HOVEDSIKKERHETSVAKT OG LOKAL SIKKERHETSVAKT Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 1 av 6 HOVED OG LOKAL Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 1 av 6 1. Hensikt og omfang Instruksen gjelder for alle som skal utøve funksjonen hovedsikkerhetsvakt /lokal sikkerhetsvakt, uavhengig

Detaljer

Ved mistanke om, eller avdekket sikkerhetsfeil skal dette håndteres og rapporteres. Oppgave Arbeidsbeskrivelse Ansvar

Ved mistanke om, eller avdekket sikkerhetsfeil skal dette håndteres og rapporteres. Oppgave Arbeidsbeskrivelse Ansvar Styringssystem Dokumentansvarlig: SVEE, HANS Side: 1 av 5 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sikre at varsling, nødvendige strakstiltak, feilhåndtering og rapportering blir utført ved mistanke

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2015

Sikkerhetsrapport 2015 Sikkerhetsrapport 2015 Innhold 1 Sikkerhet i tall... 3 1.1 Bakgrunn for statistikk... 3 1.2 Innrapporterte hendelsestyper....5 1.3 Jernbaneulykker og personskader... 8 1.4 Uregelmessig passering av restriktivt

Detaljer

Høringsnotat om forslag om å oppheve togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften

Høringsnotat om forslag om å oppheve togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften Høringsnotat om forslag om å oppheve togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften Innhold 1 Innledning... 2 2 Bakgrunn... 2 2.1 Utviklingen av gjeldende regelverk for togframføring... 2

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Linjeblokk Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 LINJEBLOKKANLEGG...3 2.1 Blokkstrekningenes lengde...3 2.1.1 Blokkstrekningenes lengde på dobbeltsporet bane...3 2.1.2 Blokkstrekningenes lengde på enkeltsporet

Detaljer

Utgivelsesdato: 03.11.2010

Utgivelsesdato: 03.11.2010 Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes autorisasjon av førere herunder godkjenning for trekkraftkjøretøy og strekningskunnskap (veiledning om autorisasjon av førere) Utgivelsesdato:

Detaljer

DISTRIBUSJON OG REVISJON AV TEKNISK REGELVERK...

DISTRIBUSJON OG REVISJON AV TEKNISK REGELVERK... Forord Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 TEKNISK REGELVERK... 3 3 UTGIVELSESFORM... 5 3.1 Topp og bunntekst... 5 3.2 Henvisninger... 6 4 DISTRIBUSJON OG REVISJON AV TEKNISK REGELVERK... 7 Forord

Detaljer

ERTMS Driver Interface Simulering. Brukermanual

ERTMS Driver Interface Simulering. Brukermanual ERTMS Driver Interface Simulering Brukermanual FORORD Denne rapporten inneholder brukermanual laget i forbindelse med Hovedprosjekt i Bachelorstudium i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo, våren

Detaljer

Risikoanalysens verdi etter ulykken. Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport ESRA seminar 14.04.2015

Risikoanalysens verdi etter ulykken. Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport ESRA seminar 14.04.2015 Risikoanalysens verdi etter ulykken Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport ESRA seminar 14.04.2015 Departementer Tilsyn og direktorater Med flere.. Med flere.. Med flere.. SHT s sikkerhetsundersøkelser

Detaljer

Slik fungerer jernbanen

Slik fungerer jernbanen Slik fungerer jernbanen Jernbanens infrastruktur Banetekniske anlegg Elektrotekniske anlegg Stasjoner Banetekniske anlegg Overbygning sikrer bæreevne og sporgeometrisk stabilitet Underbygning sikrer overbygning

Detaljer

JERNBANEVERKETS REGELVERK...

JERNBANEVERKETS REGELVERK... Forord Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 JERNBANEVERKETS REGELVERK... 3 3 UTGIVELSESFORM... 5 3.1 Topp og bunntekst... 5 3.2 Henvisninger... 6 4 DISTRIBUSJON OG REVISJON AV TEKNISK REGELVERK... 7

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Fremtidens signalanlegg

Fremtidens signalanlegg Fremtidens signalanlegg ERTMS National Implementation Eivind Skorstad, Prosjektsjef Oslo, 3. februar 2016 Dagens situasjon Signalanlegg med komponenter og reservedeler som ikke lenger produseres. Vedlikehold

Detaljer

Brukermanual Registrering av kunngjøringer

Brukermanual Registrering av kunngjøringer Brukermanual Registrering av kunngjøringer FIDO Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer Referanse.: Dato: 16.02.2017 Versjon: 1.10 Ansvarlig: Øyvind Aukrusttrædet Bane NOR / Christian Stensholt

Detaljer

Den digitale jernbanen

Den digitale jernbanen Den digitale jernbanen Jernbaneverket Oslo 26.januar 2016, Sverre Kjenne, Direktør Signal og Tele Hensikten er å gi en introduksjon av den digitale revolusjonen i norsk jernbane Jeg kommer til å si at

Detaljer

Drammen stasjon - Rehabilitering av Saksansv. DIREKTØR-STE-GH

Drammen stasjon - Rehabilitering av Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Side 1 Arkivsak/doknr. 06/585-4 I Sakstittel Dok.dato 24.05.2008 Henvendelse - Bruk av togets lydsignal Avsender Andreas Osland Arkivkode 1-SF2-68 Bruk av lydsignal Saksansv. DIREKTØR-STE-MM Arkivsak/doknr.

Detaljer

Nasjonal signalplan. Fornyelse og investering i jernbanens signalanlegg Innføring av ERTMS og klasse B-anlegg

Nasjonal signalplan. Fornyelse og investering i jernbanens signalanlegg Innføring av ERTMS og klasse B-anlegg Nasjonal signalplan Fornyelse og investering i jernbanens signalanlegg Innføring av ERTMS og klasse B-anlegg November 2017 1 Nasjonal signalplan- bakgrunn, hensikt og eierskap 1.1 Bakgrunn En betydelig

Detaljer

Instruks ved reparasjon og vedlikehold av akseltellersystem

Instruks ved reparasjon og vedlikehold av akseltellersystem Styringssystem Dokumentansvarlig: SCHIVE, CHRISTOPHER J. Side: 1 av 5 Instruks ved reparasjon og vedlikehold av akseltellersystem 1. Hensikt og omfang Instruksen har til hensikt å sikre at sporavsnitt

Detaljer

Gjennomføringsplan TSI OPE

Gjennomføringsplan TSI OPE Gjennomføringsplan TSI OPE Gjennomføringsplan i henhold til artikkel 3d nr. 2 i vedtak 2015/995/EU av 8. juni 2015 om endring av beslutning 2012/757/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne

Detaljer

RAPPORT OM ALVORLIG JERNBANEHENDELSE PÅ BERGENSBANEN VED VOSS STASJON 14. FEBRUAR 2012 TOG 1813

RAPPORT OM ALVORLIG JERNBANEHENDELSE PÅ BERGENSBANEN VED VOSS STASJON 14. FEBRUAR 2012 TOG 1813 Avgitt november 2012 RAPPORT JB 2012/09 RAPPORT OM ALVORLIG JERNBANEHENDELSE PÅ BERGENSBANEN VED VOSS STASJON 14. FEBRUAR 2012 TOG 1813 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

Trafikksentraler i Norge

Trafikksentraler i Norge Trafikksentraler i Norge Trafikkområdene Sør/Vest dekker trafikkstyringen for Sørlandsbanen og Bergensbanen Nord dekker trafikkstyringen fra Røros og Dombås i sør, Åndalsnes i vest og til Narvik i nord

Detaljer

Hovedsikkerhetsvakt. Praksishefte for hovedsikkerhetsvakt

Hovedsikkerhetsvakt. Praksishefte for hovedsikkerhetsvakt Hovedsikkerhetsvakt Praksishefte for hovedsikkerhetsvakt Foto: Øystein Grue, Jernbaneverket Navn Fødsels skrive inn en Firma Ressursnr skrive inn Avdeling Telefonnr skrive inn 1 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.98

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.98 Linjeblokk Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 GENERELT...3 2.1 Innstilling...3 2.2 Sikring...3 3 UTLØSING AV LINJEBLOKK...4 3.1 Automatisk utløsing av linjeblokken....4 3.2 Manuell utløsing av linjeblokken...4

Detaljer

RAPPORT OM AVSPORING AV GODSTOG ETTER SAMMENSTØT MED ENDEBUTT PÅ DALANE STASJON, 31. JANUAR 2010

RAPPORT OM AVSPORING AV GODSTOG ETTER SAMMENSTØT MED ENDEBUTT PÅ DALANE STASJON, 31. JANUAR 2010 Avgitt juli 2010 RAPPORT JB 2010/05 RAPPORT OM AVSPORING AV GODSTOG ETTER SAMMENSTØT MED ENDEBUTT PÅ DALANE STASJON, 31. JANUAR 2010 English summary included Statens havarikommisjon for transport Postboks

Detaljer

ERTMS Driver Interface Simulering. Testrapport

ERTMS Driver Interface Simulering. Testrapport ERTMS Driver Interface Simulering Testrapport FORORD Denne rapporten inneholder testrapport laget i forbindelse med hovedprosjekt i Bachelorstudium i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo, våren 2010.

Detaljer

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett.

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett. FORSLAG TIL SIKRINGSBESTEMMELSER I FORM AV ENDRINGER I SIKKERHETSSTYRINGSFORSKRIFTEN (sif) Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv

Detaljer

Sikre at arbeid og annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt.

Sikre at arbeid og annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruks Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Sikre at arbeid og annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruksen

Detaljer

Førerforskriften- Hva skjer?

Førerforskriften- Hva skjer? Førerforskriften- Hva skjer? Morgenmøte 29. september 2011 Statens jernbanetilsyn - Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåkning Side 1 Velkommen til morgenmøte! Sikkerhetsseminaret

Detaljer

Digitalisering skal gi sikre og effektive reiser

Digitalisering skal gi sikre og effektive reiser Transport og logistikk, 24. oktober 2017 Sverre Kjenne Digitalisering og teknologi Digitalisering skal gi sikre og effektive reiser Ingen skades da jernbanen overvåkes kontinuerlig Signalsystem setter

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Telefonanlegg for togframføring Side: 1 av 11 1 Hensikt og omfang...2 2 FUNKSJONELLE KRAV...3 2.1 Nummerplan...3 2.2 Blokktelfonanlegg...3 2.2.1 Viderekobling/parkering...4 2.2.2 Nummerplan...4 2.3 Togtelefonanlegg...4

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 27.08.2007-02.09.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 27.08.2007-02.09. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/388-2 U Sakstittel Dok.dato 14.08.2007 JBV - Melding om oppgradering av Langlete holdeplass Melding om oppgradering av Langlete holdeplass Arkivsak/doknr. 07/424-2 U Sakstittel

Detaljer

ERTMS som system Kjell Holter ERTMS programmet Teknologi Dato:

ERTMS som system Kjell Holter ERTMS programmet Teknologi Dato: ERTMS som system Kjell Holter ERTMS programmet Teknologi Dato: 11.10.2012 Hva er ETCS / ERTMS? European Train Control System (ETCS) ETCS Level 1 ETCS Level 2 ETCS Level 3 European Rail Traffic Management

Detaljer

RAPPORT OM ALVORLIG JERNBANEHENDELSE HAKADAL STASJON GJØVIKBANEN 25. AUGUST 2011 TOG 252

RAPPORT OM ALVORLIG JERNBANEHENDELSE HAKADAL STASJON GJØVIKBANEN 25. AUGUST 2011 TOG 252 Avgitt januar 2012 RAPPORT JB 2012/01 RAPPORT OM ALVORLIG JERNBANEHENDELSE HAKADAL STASJON GJØVIKBANEN 25. AUGUST 2011 TOG 252 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63

Detaljer

Direktivets artikkel 1 inneholder endringer i direktiv 91/440/EF. (Henvisningene i parentes nedenfor er til direktiv 91/440.)

Direktivets artikkel 1 inneholder endringer i direktiv 91/440/EF. (Henvisningene i parentes nedenfor er til direktiv 91/440.) HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om endring av forskrift 16.12.2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 11.a Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Symbolkatalog Rev.: 0 Betjeningsanlegg Side: 1 av 19

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 11.a Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Symbolkatalog Rev.: 0 Betjeningsanlegg Side: 1 av 19 Betjeningsanlegg Side: 1 av 19 1 OMFANG... 2 2 INDIKERINGER/SYMBOLER... 3 2.1 Stasjonsboksdiagram... 3 2.2 Tognummer... 4 2.3 Sporavsnitt... 5 2.4 Sporveksel... 6 2.4.1 Sentralstilt sporveksel...6 2.4.2

Detaljer

Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 7-07

Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 7-07 Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT Rapport nr 7-07 Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 7-07 Saksnr: 07/140 SF63 Revisjonsdato: 14. 15.05.07

Detaljer

1 OMFANG INDIKERINGER/SYMBOLER...3

1 OMFANG INDIKERINGER/SYMBOLER...3 Betjeningsanlegg Side: 1 av 20 1 OMFAN...2 2 INDIKERINER/SYMBOLER...3 1 Stasjonsboksdiagram...3 2 Tognummer...4 3 Sporavsnitt...5 4 Sporveksel...6 4.1 Sentralstilt sporveksel...6 4.2 Håndstilt sporveksel

Detaljer

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 8-00. Vedlegg til rapport x-00

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 8-00. Vedlegg til rapport x-00 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 8-00 Vedlegg til rapport x-00 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 8-00 Arkivkode: 00/354 T631 Revisjonsdato:

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 JB RAP: 8/2004 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 19.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 JB RAP: 8/2004 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 19. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 JB RAP: 8/2004 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 19. mai 2004 Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) har

Detaljer

a) infrastruktur: sporanlegg med tilhørende grunn og innretninger, signal- og sikringsanlegg, strømforsyningsanlegg og kommunikasjonsanlegg.

a) infrastruktur: sporanlegg med tilhørende grunn og innretninger, signal- og sikringsanlegg, strømforsyningsanlegg og kommunikasjonsanlegg. UTKAST Forskrift om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet..

Detaljer

Førerens regelbok Bane NOR

Førerens regelbok Bane NOR Retningslinje Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 382 INNLEDNING HENSIKT Dette dokumentet betegnes «Førerens regelbok Bane NOR» og gjelder for alt personale som utfører roller ved bruk av kjøretøy

Detaljer

Brukermanual Distribusjonsportalen for Jernbaneverket Infrastruktur, jernbaneforetak og utførende enheter

Brukermanual Distribusjonsportalen for Jernbaneverket Infrastruktur, jernbaneforetak og utførende enheter Brukermanual Distribusjonsportalen for Jernbaneverket Infrastruktur, jernbaneforetak og utførende enheter FIDO Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer Referanse.: Dato: 25.06.2015 Versjon: 1.3.2

Detaljer

AVTALE OM MIDLERTIDIG KOMPENSASJONSORDNING MELLOM JERNBANEVERKET OG JERNBANEFORETAK SOM FRAKTER GODS PÅ DET NASJONALE JERNBANENETTET

AVTALE OM MIDLERTIDIG KOMPENSASJONSORDNING MELLOM JERNBANEVERKET OG JERNBANEFORETAK SOM FRAKTER GODS PÅ DET NASJONALE JERNBANENETTET AVTALE OM MIDLERTIDIG KOMPENSASJONSORDNING MELLOM JERNBANEVERKET OG JERNBANEFORETAK SOM FRAKTER GODS PÅ DET NASJONALE JERNBANENETTET 1. Partene Denne avtalens parter er Jernbaneverket Adresse: Postboks

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Innvendig sikringsanlegg Side: 1 av 26 1 HENSIKT OG OMFANG....2 2 TOGVEIFORRIGLING....3 2.1 Bakgrunn...3 2.2 Frigitt for lokal skifting....3 2.3 Avhengigheter for forskjellige togveier, skifteveier, m.m....3

Detaljer