Merknad: Det er feil i revisjonsoversikten på s. 7, som ikke er mulig å rette opp.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merknad: Det er feil i revisjonsoversikten på s. 7, som ikke er mulig å rette opp."

Transkript

1 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 7 Innhold 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 I. GENERELT VIRKEOMRÅDE ( 1-1) Utfyllende bestemmelser om trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje FORMÅL ( 1-2) KJØRING AV TOG I FORBINDELSE MED DRIFT AV JERNBANEINFRASTRUKTUR ( 1-3) Utfyllende bestemmelse om kjøring av tog i forbindelse med drift av jernbaneinfrastruktur... 3 II. DEFINISJONER GENERELLE DEFINISJONER ( 1-4) Utfyllende bestemmelser om generelle definisjoner Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende signalanlegg DEFINISJONER VEDRØRENDE LINJEN ( 1-5) DEFINISJONER VEDRØRENDE STASJONER ( 1-6) DEFINISJONER VEDRØRENDE KJØRETØY ( 1-7) DEFINISJONER VEDRØRENDE SPORVEKSLER ( 1-8) Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende ERTMS-systemet... 6 III. BRUK AV VERNEKLÆR BRUK AV VERNEKLÆR Utfyllende bestemmelse om bruk av vernevest eller verneklær... 7 REVISJONSOVERSIKT... 7 Merknad: Det er feil i revisjonsoversikten på s. 7, som ikke er mulig å rette opp.

2 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 2 av 7 1. I. Generelt 1.1. Virkeområde ( 1-1) Forskriften gjelder for de deler av det nasjonale jernbanenettet som er utrustet med ERTMS. Forskriften gjelder likevel ikke der annet følger av TSI OPE CR Utfyllende bestemmelser om trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje 1. Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje (TEØ) gjelder for Østfoldbanen østre linje på de deler av strekningen der ERTMS er tatt i bruk. Trafikkregler for Jernbaneverkets nett (TJN) gjelder ikke der ERTMS er tatt i bruk. 2. TEØ består av relevante deler fra forskrift av 12. januar 2012 nr. 63 om togframføring på ERTMSstrekninger (ERTMS-togframføringsforskriften) fastsatt av Statens jernbanetilsyn, og utfyllende bestemmelser fastsatt av Jernbaneverket i henhold til forskriftens Forskriftstekst er gjentatt i TEØ. Enkelte deler fra forskriften er likevel ikke gjentatt dersom de ikke er aktuelle for Østfoldbanen østre linje. Dersom det er motstrid mellom den offisielle forskriftsteksten og det som er gjengitt i disse trafikkreglene, er det den offisielle forskriftsteksten som gjelder. 4. Der forskriftstekst gjengis er forskriftens paragrafnummer skrevet i parentes. Det er samsvar mellom forskriftens paragrafnummer og kapittelnummer i TEØ. 5. For intern bruk i Jernbaneverket finnes det en egen utgave av TEØ med interne regler for Jernbaneverket. 6. Jernbaneverkets utfyllende bestemmelser (og interne bestemmelser) er forsøkt plassert under de forskriftsparagrafene de mest logisk hører hjemme. Logisk plassering har likevel ikke vært mulig i de tilfellene forskriften ikke omhandler forhold som Jernbaneverket har behov for å ha utfyllende eller interne bestemmelser om. Forskriften har overskrift på nivå 2, utfyllende bestemmelser på nivå 3 og interne bestemmelser for Jernbaneverket på nivå Jernbaneverket ved Trafikk- og markedsdivisjonen kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra TEØ for de delene som er fastsatt av Jernbaneverket, dersom særlige forhold tilsier det. 8. TEØ er så langt mulig tilpasset «Driftsregler og driftsprinsipper for ERTMS versjon 3» (ERTMS Operational Principles and Rules), som det henvises til i TSI Drift og trafikkstyring Tillegg A, og det er lagt inn fotnoter med referanser til dette dokumentet der det er relevant. 9. Henvendelser om TEØ kan rettes til Jernbaneverket på e-postadressen

3 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 3 av Formål ( 1-2) Togframføring, skifting og arbeid i spor skal gjennomføres sikkerhetsmessig forsvarlig slik at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser unngås så langt det med rimelighet er gjennomførbart Kjøring av tog i forbindelse med drift av jernbaneinfrastruktur ( 1-3) Ved kjøring av tog i forbindelse med drift av jernbaneinfrastruktur, gjelder bestemmelsene for jernbaneforetak i denne forskrift tilsvarende Utfyllende bestemmelse om kjøring av tog i forbindelse med drift av jernbaneinfrastruktur Ved kjøring av tog i forbindelse med drift av jernbaneinfrastruktur gjelder bestemmelsene for jernbaneforetak i TEØ tilsvarende. II. Definisjoner 1.4. Generelle definisjoner ( 1-4) a) jernbaneinfrastruktur: trasé, over- og underbygning, banestrømforsyning, kontaktledningsanlegg, signalanlegg og telekommunikasjonsanlegg, b) infrastrukturforvalter: ethvert organ eller foretak som er ansvarlig særlig for å opprette og vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen eller deler av denne som angitt i direktiv 91/440/EØF artikkel 3; dette kan også omfatte forvaltning av kontroll- og sikkerhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen. Infrastrukturforvalters oppgaver på et nett eller en del av et nett kan tildeles forskjellige organer eller foretak, c) trafikkstyring: togledelse og andre funksjoner som koordinerer og bidrar til å ivareta sikkerheten for kjøring av tog og skifting, d) jernbaneforetak: ethvert offentlig eller privat foretak hvis hovedvirksomhet er transport av gods og/eller passasjerer med jernbane, der foretaket forplikter seg til å sørge for trekkraften, herunder foretak som bare sørger for trekkraften, e) jernbanevirksomhet: virksomhet som driver gods- og persontransport, jernbaneinfrastruktur og/eller trafikkstyring, f) togframføring: de aktiviteter og tiltak som i tillegg til eller sammen med kjøringen, bidrar til at toget kommer sikkert fram, g) ERTMS: standardisert teknisk system for signalering og trafikkstyring som består av ETCS og GSM-R (klasse A-systemer), h) ETCS: standardisert europeisk togkontrollsystem, i) GSM-R: Radiokommunikasjonssystem som brukes som togradio og til å utveksle informasjon mellom ombordutrustningen og faste installasjoner i jernbaneinfrastrukturen,

4 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 4 av 7 j) togvei: spor som er bestemt for det enkelte togs kjøring på en stasjon og/eller på linjen, k) skiftevei: det eller de spor eller den delen av spor som er bestemt for det enkelte skifts kjøring, l) banestrekning: stasjoner og linjen, m) togradio: et system for radiokommunikasjon med identifikasjon ved tognummer i forbindelse med togframføring, n) signal: de fastsatte førerpanelsignal, lyssignal, skilt, stolper, flagg, tegn og lyder som brukes ved togframføring og ved skifting, o) sikthastighet: den største hastigheten et tog kan ha for å stoppe på halvparten av den oversiktlige foranliggende strekningen, høyst 40 km/t, p) TSI OPE CR: Vedlegget til forskrift 19. juni 2012 nr. 564 om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet, q) sikringsanlegg: den delen av signalanlegget som sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en togvei for ett tog om gangen. Sikringsanlegget registrerer om det er kontroll på sporvekslene, om det er kjøretøy i sporet og i sikringssonene for tog i motsatt kjøreretning m.m Utfyllende bestemmelser om generelle definisjoner I trafikkreglene her menes med: a) virkedag: dagene mandag til og med fredag unntatt helligdager, b) funksjonelt nummer: telefonnummer i togradiosystemet som identifiserer tog, skift, stasjoner, togledersentraler og elkraftsentraler, c) fordelingssted: Jernbaneverkets elektroniske distribusjonsportal og fastsatte steder hos Jernbaneverket og jernbaneforetakene som skal motta og videreformidle kunngjøringer, d) erkjennelse: bekreftelse av mottak av kunngjøring om kjøring og innstilling av tog og forhold som vedrører togframføring, skifting og arbeid i spor, samt bekreftelse av ansvar for eventuell videre fordeling til aktuelt personell, e) kvittering: bekreftelse av at mottaker har mottatt og forstått dokumentet og har avklart eventuelle uklarheter med leder Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende signalanlegg I trafikkreglene her menes med: veisikringsanlegg: del av signalanlegget som tillater tog å kjøre forbi planovergangen når planovergangen er sperret for veitrafikk Definisjoner vedrørende linjen ( 1-5)

5 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 5 av 7 a) linjen: banestrekningen mellom to stasjoner, b) hovedspor: spor på linjen som forbinder to stasjoner med hverandre og som er beregnet for kjøring av tog, c) sidespor: alle andre spor på linjen enn hovedspor og som er beregnet på skifting, d) holdeplass: sted på linjen hvor tog kan stoppe for av- og/eller påstigning av passasjerer, e) blokkstrekning: strekning mellom to stoppskilt, f) enkeltsporet strekning: banestrekning med ett hovedspor mellom stasjonene, g) dobbeltsporet strekning: banestrekning med to hovedspor mellom stasjonene Definisjoner vedrørende stasjoner ( 1-6) a) stasjon: område innenfor angitte stasjonsgrenser. På stasjoner kan det være plattformer for avog påstigning, b) stasjonsgrense: grensen mellom stasjonen og linjen markert ved stoppskilt for innkjøring, c) togspor: spor på en stasjon som er beregnet for inn- og utkjøring av tog Definisjoner vedrørende kjøretøy ( 1-7) a) kjøretøy: jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft, b) trekkraftkjøretøy: kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor og arbeidsmaskiner, c) hjelpelokomotiv: trekkraftkjøretøy bakerst i tog som bidrar til togets trekkraft, d) tog: trekkraftkjøretøy, med eller uten vogner, som er gitt et tognummer i en rute og som skal kjøres fra et bestemt utgangssted til et bestemt ankomststed, e) godstog: tog som kjøres for transport av gods, samt nødvendig personell som har tilsyn med godset, f) persontog: tog som kjøres for transport av passasjerer eller for transport av både passasjerer og gods, g) arbeidstog: tog som kjøres for å utføre arbeid i spor, h) hjelpetog: tog som kjøres for å hente et tog som er blitt stående på linjen, i) skift: kjøretøy som flyttes under skifting, j) skifting: flytting av kjøretøy uten togdata i ombordutrustningen på en stasjon eller på et sidespor og eventuelt på deler av et hovedspor som det er nødvendig å benytte for å utføre skifting på et sidespor, k) bremseprosent: angivelse av et togs samlede bremsede vekt i prosent av togets bruttovekt,

6 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 6 av 7 l) bremsetabell: tabell som for gitte krav til bremselengde og bremsegruppe, angir sammenhengen mellom linjens bestemmende fall i promille, togets hastighet i km/t og nødvendig bremseprosent, m) førerpanel: utstyr til kommunikasjon mellom ombordutrustningen og føreren Definisjoner vedrørende sporveksler ( 1-8) a) sporveksel: innretning som gjør det mulig å kjøre fra et spor til et annet, b) avledende sporveksel: sporveksel som hindrer kjøretøy i å komme inn på et bestemt spor, c) sporsperre: innretning som hindrer kjøretøy i å komme inn på et bestemt spor, d) middel: det punktet kjøretøy må stå innenfor på spor som møter eller krysser et annet spor, slik at kjøretøy kan kjøre på det andre sporet Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende ERTMS-systemet I trafikkreglene her menes med: a) modus: driftstilstander som togkontrollsystemet inntar og som bestemmer hvilken informasjon som systemet skal ta imot og hvilke av systemets funksjoner som skal være aktive, passive eller avstengt, b) kjøring med full overvåkning (Full Supervision/FS-modus): modus som brukes ved ordinær togkjøring der toget overvåkes i forhold til tillatte hastigheter og stoppes ved sluttpunkt for kjøretillatelse (EoA), c) kjøring med sikthastighet (On-sight/OS-modus): modus som brukes når et sporavsnitt ikke er meldt fritt der toget overvåkes til 40 km/t og stoppes ved sluttpunkt for kjøretillatelse (EoA), d) kjøring med særlig ansvar (Staff Responsible/SR-modus): modus som brukes når det ikke er kontroll på togveien der toget overvåkes til 40 km/h og stoppes ved første stoppskilt eller utlagte SR-baliser, e) skiftemodus (Shunting/SH-modus): modus for skifting hvor kjøretøyet er frakoblet radioblokksentralen, som også kan brukes ved av- og påstigning utenfor plattform på stasjon der passasjerene må krysse spor, ved kjøring av arbeidstog og ved anleggsområdejernbane, der kjøretøyet kan kjøre i begge retninger, overvåkes til 40 km/t og stoppes ved grensen for skifteområdet, f) isolasjonsmodus (Isolation/IS-modus): modus hvor kjøretøyets bremsesystem ikke er koplet til ombordutrustning, g) hvilemodus (Standby/SB-modus): modus for ombordutrustningen når førerbordet er låst,

7 Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 7 av 7 eller når førerbordet er låst opp men oppstartsprosedyre ikke gjennomført, h) systemnødbrems (Trip/TR-modus): modus som inntrer når kjøretøyet blir systemnødbremset av ETCS (ikke nødbrems av andre årsaker), i) radioblokksentral (RBC): sentral sikkerhetsenhet som kommuniserer med fjernstyrings- og sikringsanlegg, og via GSM-R med kjøretøyenes ETCS-ombordutrustning, j) STM (ATC-modul): enhet på kjøretøy som leser ATC-balisetelegram og oversetter informasjonen til ETCS-ombordutrustningen, k) sluttpunkt for kjøretillatelse (End of Authority/EoA): det stedet toget har teknisk kjøretillatelse til og hvor målhastighet er null, l) kjøretillatelse fra togleder: muntlig kjøretillatelse til føreren fra toglederen for kjøring med særlig ansvar (SR-modus), hvor formular benyttes, m) kjøretillatelse fra systemet (Movement Authority/MA): teknisk kjøretillatelse for overvåket kjøring med full overvåkning (FS-modus) eller med sikthastighet (OS-modus), n) bekreftelse for fritt spor (Track Ahead Free/TAF): forespørsel fra systemet til føreren om foranliggende spor fram til første stoppskilt er fritt og som kvitteres av føreren, o) midlertidig skifteområde (Temporary Shunting Area/TSA): skifteområde som frigis av togleder, der kjøretøy kan gå i skiftemodus (SH-modus). III. Bruk av verneklær Bruk av verneklær Utfyllende bestemmelse om bruk av vernevest eller verneklær Alle som krysser spor eller oppholder seg nærmere spor enn 2,5 meter skal bære godkjent vernevest eller verneklær, unntatt på plattformer og passasjeroverganger. Revisjonsoversikt Jamfør regelspeil. Rev. nr. Dato Hovedendring Jamfør regelspeil. 1 Ikke forskriftstekst 2 Ikke forskriftstekst

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) Generelt Jernbaneforskriften som avløser den tidligere lisensforskriften

Detaljer

Brukermanual Registrering av kunngjøringer

Brukermanual Registrering av kunngjøringer Brukermanual Registrering av kunngjøringer FIDO Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer Referanse.: Dato: 10.09.2014 Versjon: 1.6 Ansvarlig: Mons-Ivar Mjelde Jernbaneverket / Christian Stensholt

Detaljer

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2015 med

Detaljer

Veiledning om fareidentifisering for togframføring

Veiledning om fareidentifisering for togframføring Veiledning om fareidentifisering for togframføring Utgitt 08.12.14 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Omfang... 2 4. Sentrale regelverkskrav... 2 5. Identifisering av farer... 3 6. Vanlige tilsynsspørsmål

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

Brukermanual Distribusjonsportalen for Jernbaneverket Infrastruktur, jernbaneforetak og utførende enheter

Brukermanual Distribusjonsportalen for Jernbaneverket Infrastruktur, jernbaneforetak og utførende enheter Brukermanual Distribusjonsportalen for Jernbaneverket Infrastruktur, jernbaneforetak og utførende enheter FIDO Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer Referanse.: Dato: 25.06.2015 Versjon: 1.3.2

Detaljer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer 1. Jernbaneloven 10. Kravforskriften 2. Fordelingsforskriften 11. Førerforskriften 3. Jernbaneforskriften 12. Helsekravforskriften 4. Tillatelsesforskriften

Detaljer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer www.sjt.no Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer Statens jernbanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf.: 22 99 59 00 Faks: 22 99 59 03 E-post: post@sjt.no 1. Jernbaneloven 2. Fordelingsforskriften

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1569 OM TILLATELSE TIL Å DRIVE TRAFIKKVIRKSOMHET OG INFRASTRUKTUR FOR SPORVEI, TUNNELBANE, FORSTADSBANE OG GODSBANE, SAMT SIDESPOR, HAVNESPOR M.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

Detaljer

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER 1. Jernbaneloven 2. Jernbaneundersøkelsesloven 3. Varslings- og rapporteringsforskriften 4. Jernbaneundersøkelsesforskriften 5. Helsekravforskriften 6. Opplæringsforskriften

Detaljer

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Utgitt februar 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hensikt... 3 3 Omfang... 3 4 Sentrale regelverkskrav... 3 5 Hva er en barriere?... 5 5.1 Definisjoner

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 5-07

Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 5-07 Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT Rapport nr 5-07 Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 5-07 Saksnr: 07/83 SF 63 Revisjonsdato: 18. 20.04.076

Detaljer

Railcare Tåg AB TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 11-09

Railcare Tåg AB TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 11-09 Railcare Tåg AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-09 Railcare Tåg AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 11-09 Saksnummer: 09/461 Inspeksjonsdato: 22-23.09.2009 Foretak: Railcare Tåg AB Enhet: Virksomhet i Norge Kontaktperson:

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 12-10 Saksnr: 10/574 SF63 Revisjonsdato: 19.-21.10.2010 Foretak: Malmtrafikk

Detaljer

Risiko for forlenget bremsevei

Risiko for forlenget bremsevei Risiko for forlenget bremsevei Rapport nr. 21.406.003/R1 Dato 1. november 2002 Kunde Statens Jernbanetilsyn Risiko for forlenget bremsevei Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, OPPDRAG OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Slik fungerer jernbanen

Slik fungerer jernbanen Slik fungerer jernbanen Innhold Introduksjon 1 Dette er Jernbaneverket 2 Samspillet kjøreveg og materiell 8 Strømforsyning 14 Signalanlegg 24 Teleanlegg 34 Ordforklaring 40 Dette informasjonsheftet er

Detaljer

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 18-03 GM-Gruppen Rapport nr. 18-03 Arkivkode: 03/304 T631 Revisjonsdato: 12.11.03-18.11.03 Foretak: GM-Gruppen Kontaktperson: Styreleder Jarl Hole Rapportens innhold

Detaljer

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Telefonanlegg for togframføring Side: 1 av 11 1 Hensikt og omfang...2 2 FUNKSJONELLE KRAV...3 2.1 Nummerplan...3 2.2 Blokktelfonanlegg...3 2.2.1 Viderekobling/parkering...4 2.2.2 Nummerplan...4 2.3 Togtelefonanlegg...4

Detaljer

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23 WHO Region: EURO / Norway Alcohol Legislation Submitted to GSRRS 2008 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK Skriv ut LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. DATO: LOV-1965-06-18-4

Detaljer

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Forside: Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Logo Illustrasjon/bilde Revidert utgave 2010 Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

Sak nr. 2. Møte torsdag den 19. mai kl. 15. President: B e r i t B r ø r b y. i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (gjennomføring

Sak nr. 2. Møte torsdag den 19. mai kl. 15. President: B e r i t B r ø r b y. i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (gjennomføring 19. mai Voteringer 573 Møte torsdag den 19. mai kl. 15 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 31): 1. Innstilling fra samferdselskomiteen A) Om lov om varsling, rapportering og undersøkelser av

Detaljer

Vedlikeholdsstyring av infrastruktur Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-05. Statens jernbanetilsyn. Rapport 18-05 Side 1 av 15

Vedlikeholdsstyring av infrastruktur Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-05. Statens jernbanetilsyn. Rapport 18-05 Side 1 av 15 Vedlikeholdsstyring av infrastruktur Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 18-05 Statens jernbanetilsyn. Rapport 18-05 Side 1 av 15 Vedlikeholdsstyring av infrastruktur Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 COMMISSION REGULATION (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety

Detaljer

Jernbaneverket FELLES BESTEMMELSER Kap.: 3 Banedivisjonen Regler for prosjektering, bygging og vedlikehold Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket FELLES BESTEMMELSER Kap.: 3 Banedivisjonen Regler for prosjektering, bygging og vedlikehold Utgitt: 01.01.09 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 94 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 DEFINISJONER... 3 3 FORKORTELSER... 47 3.1 Forkortelser for Overbygning... 47 3.2 Forkortelser for Elkraft... 48 3.3 Forkortelser

Detaljer