Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund"

Transkript

1 Rammeplan for CMAS Nitrox Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra

2 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5 MÅLSETNING... 5 TEORIUNDERVISNING... 5 LÆREBØKER... 5 PRAKTISK UNDERVISNING... 6 EVALUERING... 6 TEORIUNDERVISNING... 7 CMAS NITROX BLENDER T1 INTRODUKSJON TIL KURSET... 7 CMAS NITROX BLENDER T2 METODER FOR GASSBLANDING... 8 CMAS NITROX BLENDER T3 GASSFYSIKK... 9 CMAS NITROX BLENDER T4 BEREGNINGER FOR GASSBLANDING CMAS NITROX BLENDER T5 SIKKERHET VED GASSBLANDING CMAS NITROX BLENDER T6 PROSEDYRER VED GASSBLANDING CMAS NITROX BLENDER T7 OKSYGENRENSING AV DYKKEUTSTYR CMAS NITROX BLENDER T8 TEORIEKSAMEN PRAKTISK UNDERVISNING CMAS NITROX BLENDER P1 OKSYGENRENSING I PRAKSIS CMAS NITROX BLENDER P2 GASSBLANDING I PRAKSIS

3 Definisjoner Felles definisjoner for samtlige NDF apparatdykkerkurs. Sist oppdatert Selvstendig Utføres av enkeltelev. Når ikke annet er nevnt skal elementet utføres individuelt. I par Elevene utfører øvelse eller gruppearbeid i selvstendige par. Med støtte i Definert eller oppgitt materiale som eleven kan bruke etter behov for å finne konkrete fakta. Kunne redegjøre for (kjenne til) Med egne ord gi en akseptabel framstilling. Beherske Kunne utføre selvstendig. Følge Med følge menes å svømme sammen med elevene. En skal til enhver tid kunne se samtlige elever, og ha mulighet til å yte assistanse umiddelbart. Observere Med observere menes å svømme rett i nærheten av elevene. En skal til enhver tid kunne se samtlige elever, og ha mulighet til å yte assistanse i løpet av få sekunder. Til stede Med til stede menes å være fysisk på dykkeplassen, og ha oppmerksomheten rettet mot elevene til enhver tid. Undervisningstime Normert til 45 minutter. Kvalifisert instruktør En autorisert instruktør som er kvalifisert til å instruere og evaluere elever på det aktuelle kurset. Ved dykking i basseng eller sjø skal instruktøren inneha gyldig helseerklæring. Hovedinstruktør Hovedinstruktøren er ansvarlig for hele kurset og kan delegere oppgaver. Flere kvalifiserte instruktører kan delta på ett kurs, men én av dem skal alltid være utpekt som hovedinstruktør. 2

4 Hjelpeinstruktør En hjelpeinstruktør kan utføre oppgaver i løpet av kurset hvor dette er tillatt i henhold til den aktuelle rammeplanen. Oppgaver gis av hovedinstruktør. En hjelpeinstruktør skal oppfylle følgende tre krav: Minimum 18 år gammel. Minimum CMAS*** apparatdykker, eller sertifikat fra annen utdanningsorganisasjon på tilsvarende nivå. Godkjent av hovedinstruktør og dykkeskolen. Dersom oppgavene til hjelpeinstruktøren innefatter dykking i basseng eller sjø skal hjelpeinstruktøren i tillegg inneha gyldig helseerklæring. Kvalifisert person Person som kan gjennomføre og evaluere ulike deler av et kurs. Hvem som er kvalifisert person er definert i veiledningen til hvert enkelt kurs. Ved dykking i basseng eller sjø skal personen inneha gyldig helseerklæring. Dykkeleder Dykkeleder er ansvarlig på dykkeplassen og er alltid suveren i sine avgjørelser. Ved en ulykke har dykkelederen hovedansvaret på dykkestedet inntil bedre kvalifisert personell har overtatt. En kvalifisert dykkeleder skal oppfylle minst ett av følgende krav: CMAS*** sertifikat eller høyere. CMAS** sertifikat samt gjennomført NDF dykkelederkurs. Sertifisering og/eller dokumentert opplæring fra annen utdanningsorganisasjon tilsvarende et av foregående to krav. Beredskapsdykker En beredskapsdykker skal under ledelse av dykkeleder i løpet av kort tid kunne assistere en dykker, som har problemer. Beredskapsdykkeren skal ha dykkerbevis og være kvalifisert for den aktuelle dybden. Dykkepar To eller tre dykkere som dykker sammen. Eventuelle begrensninger er definert i veiledningen til hvert enkelt kurs. 3

5 Skjermet vann Skjermet område i sjøen hvor forholdene kan sammenlignes med et konvensjonelt svømmebasseng. Følgende krav må oppfylles: Dybden skal i området ikke være større enn 5 meter. Vesentlig større dyp må heller ikke forekomme i rimelig avstand fra valgt område. Valgt område må ligge så nær land at ilandføring kan skje raskt og uhindret. På de innledende øvelsene må elevene kunne ha hodet over vann når de står på bunnen. Bunnen skal være mest mulig flat og fri for vekster, store steiner eller andre gjenstander dykkerne kan hekte seg fast i. Sikten skal være god nok til at dykkende kvalifisert person har visuell kontakt med elevene til enhver tid. Områder med mudderbunn kan ikke benyttes. Områder som brukes til fortøyningsplass kan ikke benyttes. Det skal ikke være strøm, større bølger eller båttrafikk i området. Basseng I forbindelse med NDF apparatdykkerkurs er basseng definert som enten et konvensjonelt svømmebasseng eller skjermet vann. Dykkeplassen Bunnen skal ikke ligge dypere enn det som er aktuelt for dykket, og de største dybdene det er behov for må ligge innen rimelig avstand fra land. Det skal være egnede bunnforhold og kjente, akseptable strømforhold. Båttrafikken skal være kjent og akseptabel. Dykkeplassen skal være oversiktlig. Det skal være nødvendig plass på land til å sikre et velorganisert kursdykk. Forholdene på dykkestedet må være slik at det sikres undervisningsmessig ro. Dykking skal ikke utføres under forhold som hindrer direkte oppstigning til overflaten. 4

6 Veiledning til kurset Opptakskrav 18 år ved kursstart. Sertifiseringskrav Bestått teoriprøve. Demonstrert sikker håndtering av oksygen ved blanding av oksygenberiket luft. Fremstilt minimum to gassblandinger med deltrykksmetoden med ønsket resultat, hvorav én skal fremstilles i tom dykkeflaske og én skal fremstilles i delvis fylt dykkeflaske. Krav til instruktør Hovedinstruktør skal være minimum autorisert NDF CMAS Nitrox Blender Instructor. Kvalifisert instruktør skal være minimum autorisert NDF CMAS Nitrox Blender Instructor. Praktisk undervisning kan under overoppsyn av kvalifisert instruktør avholdes av personer uten instruktørautorisasjon men med minimum Nitrox blender sertifikat. Teoriundervisning kan under overoppsyn av kvalifisert instruktør avholdes av personer uten instruktørautorisasjon men med minimum Nitrox blender sertifikat. Målsetning Gi eleven solid kunnskap om risiko forbundet med blanding og fylling av gasser, med særlig fokus på håndtering av rent oksygen under trykk. Lære eleven å beregne hvordan en ønsket nitrox gassblanding fremstilles, og hvordan tabeller og regneprogram kan benyttes til dette. Gi eleven kunnskap om helse- og sikkerhetsfarer forbundet med feilaktig blanding og håndtering av pustegasser. Gi eleven kunnskap om hvordan dykkeutstyr kan oksygenrenses, og hvordan en kan kontrollere at utstyr er oksygenrenset. Gi eleven praktisk trening i blanding av oksygenberiket luft med deltrykksmetoden. Teoriundervisning Minimum 7 undervisningstimer utenom teorieksamen, fordelt på 7 moduler. Tidsangivelsen er et estimat og er å betrakte som minimumsmål. Det er fritt opp til instruktøren å utvide denne tiden etter behov. Lærebøker Gasblender & servicetechnicianhåndbogen (DSF). 5

7 Praktisk undervisning Oksygenrensing av dykkeutstyr. Blanding av oksygenberiket luft. Kvalifisert instruktør skal være til stede ved all praktisk undervisning. Evaluering Eleven skal evalueres ut fra praktisk gjennomføring av de obligatoriske oppgavene i kurset og ut fra teorieksamen med oppgaver godkjent av NDF. Eleven har bestått når alle elementer er gjennomført tilfredsstillende. Praktisk gjennomføring skal evalueres av kvalifisert instruktør. Teorieksamen skal evalueres av kvalifisert instruktør. 6

8 Teoriundervisning CMAS Nitrox Blender T1 Introduksjon til kurset Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Gjennomgang av kursplan og progresjon. --- B Kursdokumentasjon og kurskostnader. --- C Obligatorisk kursmateriell og elevens plikter. --- D NDF og CMAS. --- E Muligheter for videre utdanning. --- Innhold i modulen A Gjennomgang av kursplan og progresjon. Det skal gis mulighet til å stille spørsmål om kurset. B Gjennomgang av obligatorisk kursmateriell, kostnader samt kravene til personlig utstyr under kurset. C Informasjon om CMAS Nitrox Blender-kurset og dets målsetning, opptaksbetingelser og kostnader. Helseerklæring/egenerklæring og elevskjema. D Informasjon om NDF og CMAS. E Informasjon om muligheter for videre utdanning innen NDF/CMAS-systemet. 7

9 CMAS Nitrox Blender T2 Metoder for gassblanding Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Deltrykksmetoden. --- B Kontinuerlig blanding. --- C Dekantering av ferdig blanding. --- D Andre metoder. --- Innhold i modulen A Innføring til deltrykksmetoden. B Innføring til kontinuerlig blanding. C Innføring til dekantering av ferdig blanding. D Informasjon om andre metoder. 8

10 CMAS Nitrox Blender T3 Gassfysikk Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Gasser. --- B Gasskvaliteter. --- C Gasslover. --- Innhold i modulen A Presentasjon av de viktigste gassene ved blanding av oksygenberiket luft. Gjennomgang av egenskapene til disse gassene. B Gjennomgang av forskjellen mellom ulike gasskvaliteter. Gjennomgang av hvordan gasskvaliteter navngis. C Gjennomgang av grunnleggende gasslover. 9

11 CMAS Nitrox Blender T4 Beregninger for gassblanding Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Formler. --- B Beregninger ved bruk av formler. --- C Beregninger ved bruk av tabeller. --- D Beregninger ved bruk av regneprogram. --- Innhold i modulen A Gjennomgang av formler som benyttes i beregninger for gassblandinger. B Demonstrere hvordan en beregner hvordan en ønsket gassblanding fremstilles ved bruk av formler. C Demonstrere hvordan en beregner hvordan en ønsket gassblanding fremstilles ved bruk av tabeller. D Demonstrere hvordan en beregner hvordan en ønsket gassblanding fremstilles ved bruk av regneprogram. 10

12 CMAS Nitrox Blender T5 Sikkerhet ved gassblanding Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Branntrekanten. --- B Brann i oksygensystemer. --- C Håndtering av oksygensystemer. --- D Oksygenservice. --- E Oksygenkompatible materialer. --- F Oksygenkompatibel luft. --- Innhold i modulen A Innføring til branntrekanten. B Gjennomgang av hvordan varme kan oppstå i oksygensystemer. Gjennomgang av hvor brennbart materiale kan finnes i oksygensystemer. C Gjennomgang av hvordan varme og brennbart materiale kan reduseres i oksygensystemer ( fjernes fra branntrekanten). D Gjennomgang av begrepene oksygenkompatibel, oksygenrenset og oksygenservice. Gjennomgang av når utstyr må være i oksygenservice. E Gjennomgang av hvordan ulike materialer reagerer med rent oksygen. F Gjennomgang av hva oksygenkompatibel luft er. 11

13 CMAS Nitrox Blender T6 Prosedyrer ved gassblanding Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Klargjøring av fylleutstyr. --- B Kontroll av flaske som skal fylles. --- C Gassfylling. --- D Analyse av pustegass. --- E Merking av pustegass. --- F Fyllelogg. --- G Regelverk. --- Innhold i modulen A Gjennomgang av hvordan fylleutstyr for gassblanding klargjøres og kontrolleres. B Gjennomgang av hvordan flaske som skal fylles kontrolleres for ulike blandemetoder. C Gjennomgang av hvordan en fyller gass. D Gjennomgang av hvordan pustegass analyseres etter fylling. E Gjennomgang av hvordan pustegass merkes etter analysering. F Innføring til bruk av fyllelogg. G Innføring til regelverk vedrørende gassblanding. 12

14 CMAS Nitrox Blender T7 Oksygenrensing av dykkeutstyr Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Metoder for oksygenrensing av dykkeutstyr. --- B Metoder for å kontrollere oksygenrensing av dykkeutstyr. --- C Merking av dykkeutstyr. --- Innhold i modulen A Gjennomgang av metoder for oksygenrensing av dykkeutstyr. B Gjennomgang av metoder for å kontrollere oksygenrensing av dykkeutstyr. C Innføring til hvordan oksygenrenset dykkeutstyr merkes i ulike miljøer. 13

15 CMAS Nitrox Blender T8 Teorieksamen Mål for modulen Kontrollere elevens kunnskapsnivå og forståelse for stoffet. Gi muligheter for oppretting av mulige mangler og misoppfatninger. Gi eleven konstruktiv tilbakemelding. Gjennomføring Eksamen gjennomføres muntlig eller skriftlig i henhold til NDF eksamensoppgaver og reglement. For å bli godkjent må eleven ha minimum 80 % riktig besvart. Hjelpemidler Gasblender & servicetechnicianhåndbogen. Fylletabeller. Kalkulator. Evaluering / godkjenning Besvarelsen rettes og godkjennes av sertifiserende instruktør. 14

16 Praktisk undervisning CMAS Nitrox Blender P1 Oksygenrensing i praksis Emne A B C Beskrivelse Demontering av dykkeutstyr. Oksygenrensing av dykkeutstyr. Kontroll av oksygenrensing. Mål for modulen Gi innføring til oksygenrensing av dykkeutstyr. Utstyr Flaskekran, pusteventil eller lignende for oksygenrensing. Verktøy for demontering. Børster, tannbørster, piperensere og lignende for rensing. Rensemidler (eksempelvis eddiksyre, sitronsyre, fosforsyre, oppvasksåpe, industrirensemiddel for oksygenrensing). Ultralydbad. Kopper og kar. Varmt og kaldt vann. Inspeksjonslampe (kraftig lys). Ultrafiolett lampe (UV-lampe, black light ) Lofritt papir. Gjennomføring Modulen gjennomføres som gruppeøvelse hvor: A Kvalifisert instruktør eller person under overoppsyn av kvalifisert instruktør demonterer utstyret som skal oksygenrenses (flaskekran, pusteventil eller lignende). B Elevene oksygenrenser utstyret under veiledning av kvalifisert instruktør eller person under overoppsyn av kvalifisert instruktør. C Elevene kontrollerer oksygenrensing under veiledning av kvalifisert instruktør eller person under overoppsyn av kvalifisert instruktør. Merknader Dersom trykkluft benyttes til tørking skal denne være oksygenkompatibel. 15

17 CMAS Nitrox Blender P2 Gassblanding i praksis Emne A B Beskrivelse Gassblanding i tom dykkeflaske. Gassblanding i delvis fylt dykkeflaske. Mål for modulen Gi praktisk trening i blanding av oksygenberiket luft med deltrykksmetoden. Utstyr Fylleanlegg for deltrykksblanding av oksygenberiket luft. Dykkeflasker i oksygenservice. Oksygenanalysator. Fyllelogg. Gjennomføring Hver elev skal: A Fremstille ønsket gassblanding med deltrykksmetoden, ved å begynne blanding med tom dykkeflaske. B Fremstille ønsket gassblanding med deltrykksmetoden, ved å begynne blanding med delvis fylt dykkeflaske. Evaluering Merk at to blandinger er et minstekrav, og at det kan være nødvendig med flere blandinger for å sikre at elevene har et tilstrekkelig kunnskaps- og mestringsnivå. Kvalifisert instruktør skal sikkerstille at hver enkelt elev oppfyller følgende krav: Eleven skal selvstendig beregne hvordan ønsket gassblanding fremstilles. Elevene skal demonstrere korrekt og sikker bruk av fylleanlegg. Eleven skal være helt trygg på gassblanding og bruk av relevant utstyr. Eleven skal fremstille ønsket resultat på begge de spesifiserte gassblandingene. Eleven skal demonstrere korrekt merking av flasker både under og etter fylling. Eleven skal demonstrere korrekt bruk av oksygenanalysator. Merknader For praktisk gjennomføring bør A ha høy oksygenfraksjon og moderat høyt trykk, slik at B kan gi en fornuftig oksygenfraksjon ved dykkeflaskens arbeidstrykk. Dersom andre fyllemetoder (eksempelvis kontinuerlig blanding) er tilgjengelige bør det gis praktisk opplæring i disse i tillegg til deltrykksmetoden. 16

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal.

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Teknisk dykking har ofte blitt brukt som en samlebetegnelse på dykkepraksis som bryter med den tradisjonelle

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Holmestrand dykkeklubb 2 Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker Internkontrollmanual for Arendal Undervannsklubb Innholdsfortegnelse Kilder for annen informasjon relatert til IK-systemet... 4 Styrets mål for sikkerhet i Arendal Undervannsklubb... 5 Organisering, myndighet

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen 1 Innledning Skoleeier skal ha klare krav og retningslinjer for skolenes svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING

HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING Stokmarknes 5.-7. September 2008 MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar dykkere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo Magne Overrein, leder Norsk redningsdykkerforum Frank Åstveit, nestleder Norsk

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6

1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6 1 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... side 3 2. Definisjoner... side 4 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5 4. Om kadettordningen... side 6 5. Rederi innlogg/ informasjon... side 7 5. Kadett tilgang...

Detaljer

Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer (SUP 12 (C))

Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer (SUP 12 (C)) Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer (SUP 12 (C)) fastsettes til bruk i Forsvaret Bergen, 04. juli 2011 Bernt Grimstvedt Kontreadmiral Generalinspektør for Sjøforsvaret

Detaljer

NKF Kursmal klatreleder inne

NKF Kursmal klatreleder inne NKF Kursmal klatreleder inne 2014-25- 02 Mål for kurset Norges klatreforbund utdanner klatreleder inne for å sikre at grunnkurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. Etter kurset skal deltagerne ha

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla O-P-41Prosedyre for gjennomføring av eksamen GOC - ROC kurs. Utgave: 2.00 Skrevet av: Geir Vareberg Gjelder fra: 25.05.2014 Godkjent av: Olaug Bergset

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Kapittel 04 UTDANNING AV MIKROFLYGERE

Kapittel 04 UTDANNING AV MIKROFLYGERE Kapittel 04 UTDANNING AV MIKROFLYGERE Innhold: 4.0 GENERELLE REGLER... 3 4.0.1 SIKKERHETSSYSTEM... 3 4.1 KLUBBEN OG UNDERVISNINGEN... 3 4.1.1 KLUBBEN... 3 4.1.2 INSTRUKTØRENE... 3 4.1.3 FORELESERE, HJELPEINSTRUKTØRER...

Detaljer

OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer

OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer 15 timer teoretisk- og praktisk opplæring Revisjon 04, 30-09-2009 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Generelt om opplæringen...4 3

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6 Kolonne Kolonne Kolonne6 Ny sertifikatordning for bergsprengning og teknisk sprengning Nr: Spørsmål: Svar: Generelt Hva er bergsprengning? Eksplosivforskriften og Bergsprengning er bruk av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Læreplan D5L. Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde

Læreplan D5L. Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde Læreplan D5L Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde Haugesund, 08.09.2014 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 1.1 Bruk av læreplan... 4 1.2 Beskrivelse

Detaljer

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel:

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postbob 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nntec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. Desember 2011 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum.

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. Desember 2011 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum. NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT Desember 2011 Norsk Fjellsportforum www.fjellsportforum.no Det skal ikke kopieres fra denne publikasjonen uten etter tillatelse

Detaljer

Utdanningsplan for instruktører trinn II - Brukshund

Utdanningsplan for instruktører trinn II - Brukshund Utdanningsplan for instruktører trinn II - Brukshund Utarbeidet av Norsk Brukshundsports Forbund Revidert av Norsk Kennel Klub og Norsk Brukshundspports Forbunds Utdanningsutvalg for Brukshund Godkjent

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv. Sommer Som Vinter AS september 2012

Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv. Sommer Som Vinter AS september 2012 Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv Sommer Som Vinter AS september 2012 Utdanningssted: Sommer Som Vinter Studiesenter, Hemsedal Utdanningstilbud: aktivitetsbasert reiseliv Dato

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning. Pilot flyskole AS februar 2012

MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning. Pilot flyskole AS februar 2012 MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning Pilot flyskole AS februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Pilot flyskole AS, Sandefjord MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning Dato for vedtak: 24.02.2012

Detaljer

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt 26.08.2015 av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen...

Detaljer