OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo"

Transkript

1 OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo Magne Overrein, leder Norsk redningsdykkerforum Frank Åstveit, nestleder Norsk redningsdykkerforum Per-Ragnar Jensen, dykkerinstruktør, Høgskolen i Bergen, dykkerutdanningen Dag Wroldsen, daglig leder Norsk Yrkesdykkerskole Oslo

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn for opplæringsplanen Definisjoner Utdanningens mål, varighet og inntakskrav Utdanningens inndeling Udanningsplan 5 Side 2 2. TEORETISK DEL Introduksjon av kurset Organiseringen av redningsdykkertjenesten Innføring i HMS Risikovurdering og nødprosedyrer Menneskers adferd i stressituasjoner, grunnleggende Emosjonell førstehjelp og kollegastøtte Handtering av døde personer Dykkeledelse Planlegging av redningsdykkeroperasjoner Prosedyrer for redningsdykkeroperasjoner Prosedyrer og sikkerhet under utrykning med helikopter Bistand til andre offentlige etater Utstyrslære Bruk av dykketabeller og journalføring Dykkekommunikasjon/ linesignaler Søksmetoder Dykking i regulerte vann Oppstigning med forulykket Dykking under is Dykking i vrak og vannfylte rom Kammerdykk til 50 meter Radiosamband PRAKTISK DEL Tilvenningsdykk Nødprosedyrer Dykkerulykke Dykkeledelse Hurtigpåkledning av utstyr Bruk av relevant verktøy under vann Redning fra bil i vann og heving av bil Dykking ved og under fartøy Fri oppstigning i sjø Overflateredning Redning i strømmende vann/ elv Dykking i ferskvann Søk/ sokning i sjø/ferskvann Utrykningsdykk STIKKORDREGISTER 16

3 1. INNLEDNING Side Bakgrunn for opplæringsplanen Opplæringsplanen for redningsdykkere har sin bakgrunn i dykkeforskriften (Forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk) som trer i kraft i 2011, 26 om dykkerbevis klasse A og 32 som krever at den som skal utøve redningsdykking skal ha fagopplæring i minst 2 uker i tillegg til dykkerbevis klasse A. Opplæringsplanen er utarbeidet av Norsk redningsdykkerforum i samarbeid med Høgskolen i Bergen, dykkerutdanningen og Norsk Yrkesdykkerskole i Oslo. Opplæringsplanen erstatter den gamle Modul C i forskrift om dykking 511 og er harmonisert med nasjonal og internasjonale standarder for yrkesdykkeropplæring og vil bli implementert i IDSA Diver Training Standard som Specialist Training slik at: Redningsdykking aksepteres av alle parter som yrkesdykking. Redningsdykking implementeres som en egen modul i dykkerskolenes treningsprogram. Redningsdykkerutdanningen blir mer ensartet, også internasjonalt. Yrkesdykkere kan påbygge sin utdanning med redningsdykkermodulen. Redningsdykkere kan påbygge sin utdanning med andre yrkesdykkermoduler. 1.2 Definisjoner Yrkesdykker Fellesbetegnelse for yrkesgruppe som jobber under vann. Eksempel: Arbeidsdykkere som benytter overflateforsynte dykketeknikker, redningsdykkere, politidykkere, vitenskapelige dykkere og inspeksjonsdykkere som benytter selvforsynt dykkerutstyr. Redningsdykker Yrkesdykker som med kort responstid er trent til å rykke ut med et spesialtrent redningsdykkerteam til et skadested og dykke ned til 30 meter i den hensikt å redde menneskeliv. En redningsdykker kan også benyttes til enkle inspeksjonsoppdrag og til å søke etter gjenstander eller savnede personer selv om slike oppdrag ikke defineres som redningsdykking. Til andre ordinære dykkeroppdrag kreves at dykkerne er gitt nødvendig formell opplæring og blitt sertifiserte til minimum dykkerbevis klasse B, tilsvarende IDSA Level 3. Dykkerleder Ved redningsdykking skal dykkerleder være en erfaren redningsdykker med formell opplæring i henhold til dykkeforskriftens 19, 26 og 32. Overflateforsynt dykking Dykkemetode hvor dykkeren får pustegassen via slange fra overflaten.

4 SCUBA-dykking Dykkemetode hvor dykkeren benytter selvforsynt utstyr (SCUBA Self Contained Underwater Breathing Apparatus). Dykkeren puster fra pressluftflasker som vanligvis medbringes på ryggen. Grunnet blant annet begrenset pustegassmengde og begrensede nødmuligheter benyttes ikke metoden dypere enn 30 meter. Metoden brukes heller ikke til dykk som krever dekompresjonsstopp. Side 4 Kraftkrevende verktøy Verktøy som drives elektrisk, pneumatisk, hydraulisk eller lignende. Pustegass Luft Gassblandinger med oksygen og nitrogen, kalt nitrox Oksygen og helium, kalt heliox Oksygen, nitrogen og helium, kalt trimix Andre gassblandinger egnet for dykking 1.3 Utdanningens mål, varighet og inntakskrav for utdanningen Utdanne redningsdykkere i henhold til definisjonen i punkt 1.2. et med kurset er at man etter endt opplæring skal kunne utøve redningsdykking på en sikker og effektiv måte. Utdanningens varighet Kurset har en varighet på 2 uker med minimum 75 timer. Inntakskrav Inntak til redningsdykkerutdanning forutsetter at kandidaten innehar norsk dykkerbevis klasse A, tilsvarende IDSA Level 1 sertifikat for yrkesdykking til 30 meters dybde med selvforsynt (SCUBA) dykkerutstyr. Dersom redningsdykkervirksomheten skal benytte annet enn selvforsynt utstyr kreves det at dykkerteamet sertifiseres til norsk dykkerbevis klasse B, tilsvarende IDSA Level 3, som kreves for overflateorientert yrkesdykking ned til 50 meters dybde. Kandidaten må kunne: Svømme 25 meter under vann Svømme 400 meter på max 12 minutter Bestå vannfølelsestest i henhold til norm 1.4 Utdanningens inndeling For SCUBA-dykking For virksomheter som driver redningsdykking hvor kun teknikker med selvforsynt (SCUBA) dykkerutstyr benyttes: Grunnutdanning norsk dykkerbevis klasse A, tilsvarende IDSA Modulene A-B til sertifisering IDSA Level-1, 7 uker. + Spesialisttrening, Modul Redningsdykking, 2 uker. Total tid: 9 uker.

5 For overflateforsynt dykking For virksomheter som driver redningsdykking hvor overflateforsynte dykketeknikker benyttes: Grunnutdanning norsk dykkerbevis klasse B, tilsvarende IDSA Modulene A-B- C-D til sertifisering IDSA Level-3, 16 uker. + Spesialisttrening, Modul Redningsdykking, 2 uker. Total tid: 18 uker. Side 5 Før kursstart må det foreligge helseerklæring for yrkesdykkere fra godkjent dykkerlege. 1.5 Udanningsplan Teori 1. Introduksjon av kurset 2. Organiseringen av redningsdykkertjenesten 3. Innføring i HMS internkontroll 4. Risikoanalyse og utarbeidelse av nødprosedyrer 5. Menneskers atferd i stressituasjoner, grunnleggende 6. Emosjonell førstehjelp og kollegastøtte 7. Handtering av døde personer 8. Dykkeledelse 9. Planlegging av redningsdykkeroperasjoner 10. Prosedyrer for redningsdykkeroperasjoner 11. Prosedyrer og sikkerhet under utrykning med helikopter 12. Bistand til andre offentlige etater 13. Utstyrslære 14. Bruk av dykketabeller og journalføring 15. Dykkekommunikasjon/ linesignaler 16. Søksmetoder 17. Dykking i regulerte vann 18. Oppstigning med forulykket 19. Dykking under is 20. Dykking i vrak og vannfylte rom 21. Kammerdykk til 50 meter 22. Radiosamband Praksis 1. Tilvenningsdykk 2. Nødprosedyrer 3. Dykkerulykke 4. Dykkeledelse 5. Hurtigpåkledning av utstyr 6. Bruk av relevant verktøy under vann 7. Redning fra bil i vann og heving av bil 8. Dykking ved og under fartøy 9. Fri oppstigning (nødoppstigning) i sjø 10. Overflateredning 11. Redning i strømmende vann 12. Dykking i ferskvann 13. Søk/sokning i sjø/ ferskvann 14. Utrykningsdykk

6 Side 6 2. TEORETISK DEL 2.1 Introduksjon av kurset Eleven skal kjenne kurskravene til sikkerhet, samarbeid og selvstendighet. 2.2 Organiseringen av redningsdykkertjenesten Eleven skal vite hvordan: redningstjenesten i Norge er organisert og redningsdykkernes plass i dette systemet redningsdykkeoperasjoner skal ledes ansvarsforholdet er på et skadested Transportmetoder Ankomst skadested/ etablering av skadestedet Innhenting av opplysninger Redningsdykkerlagets sammensetning Dykkeleders oppgaver 2.3 Innføring i HMS Eleven skal ha grunnleggende kunnskap om HMS. Internkontrollsystemer Viktigheten av å ha positive holdninger samt ta ansvar og initiativ i forhold til slike systemer 2.4 Risikovurdering og nødprosedyrer Eleven skal være i stand til å foreta risikoanalyser og utarbeide nødprosedyrer. Viktigheten av risikoanalyser og nødprosedyrer

7 2.5 Menneskers adferd i stressituasjoner, grunnleggende Eleven skal ha kunnskaper om akutte og subakutte stressreaksjoner og de mekanismer som kan påvirke atferden i ugunstig retning. Eksempler på stressymptomer Kjenne til hvordan følelse av stress og utbrenthet i arbeidet kan forebygges Side Emosjonell førstehjelp og kollegastøtte Eleven skal vite hva som må gjøres i situasjoner som krever emosjonell førstehjelp og/eller kollegastøtte. Ansvar Identifisere behovet for emosjonell førstehjelp/kollegastøtte Formell og uformell bistand Hvem kan bistå 2.7 Handtering av døde personer Eleven skal kjenne til i hvilken tilstand man kan forvente å møte omkomne under redningsaksjoner og søksoppdrag. Prosessen som starter når et menneske havner under vann og hvilke momenter som innvirker på nedbrytingen av kroppens funksjoner Hva en redningsdykker kan møte på under redningsaksjoner/ søksoppdrag Likskue/ foto etc. Hvis mulig delta på obduksjon Bruk av bodybag 2.8 Dykkeledelse Eleven skal etter avsluttet undervisning kunne redegjøre for dykkeleders rolle i redningsdykkerlaget og funksjonen som vedkommende har i en redningsoperasjon; herunder prosedyrer som må følges, valg som må gjøres og samhandlingen med andre etater/samarbeidspartnere. Dykkeleders daglige oppgaver Dykkeleders oppgaver i utrykningsfasen Dykkeleders utfordringer, oppgaver og ansvar ved ankomst stil skadested Dykkeleders oppgaver og ansvar i dykkefasen Dykkeleders oppgaver og ansvar etter avsluttet oppdrag

8 2.9 Planlegging av redningsdykkeroperasjoner Eleven skal forstå viktigheten av godt utarbeidede prosedyrer, øvelsesplaner og regelmessige øvelser slik at redningsdykking kan utføres på en sikker og effektiv måte.. Innhenting av opplysninger under fremkjøring Plassering av bil/båt ved utrykning Rask påkledning av dykkeutstyr Sikker og rask utrykning Øvelsesplaner Side Prosedyrer for redningsdykkeroperasjoner Eleven skal ha gode kunnskaper om: Prosedyrene for de aktivitetene som utføres i løpet av utdanningen Risikoanalyser og kunne utarbeide gode rutiner og prosedyrer for redningsdykkertjenesten i egen virksomhet Dykkerulykke Oppstigning med forulykket og hurtig oppstigning Dykking fra båt Dykking under og ved fartøy Helikoptertransport Prosedyrer for rengjøring/vedlikehold/luftfylling Prosedyrer ved vaktskifte, klargjøring av personlig utstyr Nødprosedyrer Påkledning og fremkjøring med bil Regulerte vann Strømmende vann 2.11 Prosedyrer og sikkerhet under utrykning med helikopter Eleven skal kjenne til faremomentene i forbindelse med entring, lasting og utlasting fra helikopter samt kjenne til faremomenter og sikkerhetsrutiner under transport. Bemanning Faremomenter og begrensninger Organisering av utstyr og sikkerhet ved helikopterbruk Prosedyrer ved redningsoperasjon hvor helikopter brukes til transport 2.12 Bistand til andre offentlige etater Eleven skal vite hvilke offentlige etater det er naturlig for redningsdykkertjenesten å samarbeide med og de krav som foreligger i denne forbindelse.

9 Offentlige etater Dokumentasjon Taushetsplikt Utstyr 2.13 Utstyrslære Side 9 Eleven skal ha gode kunnskaper om utstyret som benyttes i redningsoperasjoner. Typer utstyr Bruk Vedlikehold 2.14 Bruk av dykketabeller og journalføring Eleven skal kunne bruke dykketabellene på en sikker og rask måte under utrykning. Dykking høyere enn 250 moh Gjentatt dykk høyere enn 250 moh (dykk i sjø - helikoptertransport til fjellvann) Metoder for rask beregning av bunntid Metoder for rask beregning av bunntid ved gjentatt dykk 2.15 Dykkekommunikasjon/ linesignaler Eleven skal kjenne til kommunikasjonssystemer som benyttes under dykking, og kunne kommunisere til og fra dykker både ved hjelp av linesignaler og talekommunikasjon. Linesignaler Talekommunikasjon 2.16 Søksmetoder Eleven skal kunne anvende de søksmetoder som blir mest benyttet under utrykning og søk etter omkomne personer og gjenstander. Forskjellige søksmetoder Krav til dokumentasjon og informasjon til oppdragsgiver (politi)

10 2.17 Dykking i regulerte vann Eleven skal kjenne til faremomenter ved redningsaksjoner i regulerte vann. Is på regulerte vann Kartlegging av regulerte vann i eget utrykningsområde Vannuttak i regulerte vann Trykk- og sugproblematikk Prosedyrer Side Oppstigning med forulykket Eleven skal kjenne faremomentene i forbindelse med hurtig oppstigning Egen sikkerhet 2.19 Dykking under is Eleven skal ha god kunnskap om fremgangsmåter ved redning av personer under is. Eleven skal også ha god kunnskap om farene som er forbundet med slike redningsoperasjoner. Bruk av standbydykker Etablering av hull Prosedyrer Søksmetoder Utstyr 2.20 Dykking i vrak og vannfylte rom Eleven skal etter avsluttet undervisning kunne redegjøre for prosedyrer/fremgangsmåter og ha god kjennskap til faremomenter ved inntrenging i vrak og vannfylte rom. Begrensninger Faremomenter Prosedyrer Vurdering av stabilitet

11 2.21 Kammerdykk til 50 meter Eleven skal etter avsluttet undervisning i grove trekk kjenne til hvordan et kammer er bygget opp, rutiner for kammerkjøring og virkningen av dybderus. Oppbygging og systemer tilknyttet trykkammer Sikkerhetsrutiner ved kammerkjøring Virkning av dybderus Side Radiosamband Eleven skal kjenne til de vanlige kommunikasjonssystemer og rutiner i og mellom nødetatene. Kommunikasjon med XXX-sentralene Redningsetatenes radiosamband

12 3. PRAKTISK DEL Side Tilvenningsdykk Utsjekk av elev for å kontrollere dykkeferdigheter før videre progresjon. Tilpassing av dykkeutstyr som brukes under kurset. Vannfølelse Fremdrift i vannet Tilvenning av dykkeutstyr 3.2 Nødprosedyrer Eleven skal kunne de viktigste nødprosedyrer for redningsdykking samt være i stand til å utarbeide nye nødprosedyrer. Trene på nødprosedyrer 3.3 Dykkerulykke Eleven skal kunne handtere en dykkerulykke og utrykning til dykkerulykker, også ulykker der eget personell er involvert. Førstehjelpsbehandling av trykkfallsyke, lungesprengning og drukning Trykkammerbehandling Frie luftveier ved oppstigning Handtering av dykkeutstyret til forulykket Varsling 3.4 Dykkeledelse Eleven skal etter avsluttet undervisning kunne redegjøre for dykkeleders rolle i redningsdykkerlaget og funksjonen som vedkommende har i en redningsoperasjon; herunder prosedyrer som må følges, valg som må gjøres og samhandlingen med andre etater/samarbeidspartnere.

13 Praktisk trening i: Dykkeleders oppgaver i utrykningsfasen Dykkeleders oppgaver og ansvar i dykkefasen Dykkeleders oppgaver og ansvar etter avsluttet oppdrag Side Hurtigpåkledning av utstyr Utrykningslaget skal ha innarbeidet rutiner for hurtig og effektiv påkledning og rigging av overflateutstyret. Klargjøring av kommunikasjon/ overflateutstyr Klargjøring av personlig utstyr Samhandling i laget under påkledning/ fremkjøring 3.6 Bruk av relevant verktøy under vann Eleven skal ha brukt relevant verktøy under vann og vite farene ved bruk av slikt verktøy. Bruk av verktøy Sikring av objekt 3.7 Redning fra bil i vann og heving av bil Eleven skal ha praktisk erfaring i redning av personer fra bil i vann. Ankomst skadested Tegn på utforkjøring Søk i kjøretøy og området rundt Frigjøring og redning av personer Sikring av kjøretøy Heving av bil Samarbeid med kranbil Innfesting av løftestropper 3.8 Dykking ved og under fartøy Eleven skal på en sikker måte kunne foreta dykking rundt og under fartøy. Kommunikasjon med fartøy og havnemyndigheter. Maritim VHF

14 Vurdere utgangspunktet for dykking i forhold til sikkerhet og effektivitet samt kunne ta opp forulykket/ dykkere på land igjen Propeller, vannjet, rør, sjøvannsinntak, bevegelse, sjøgang og trafikk 3.9 Fri oppstigning i sjø Side 14 Eleven skal kunne foreta fri oppstigning på en sikker måte. Praktiske øvelser 3.10 Overflateredning Eleven skal ha trent på overflateredning og kjenne til utstyr og metoder for redning av personer i overflaten. Frigjøring fra panisk person Utstyr 3.11 Redning i strømmende vann/ elv Eleven skal ha trent på redningsaksjon med tilhørende rigging og bruk av utstyr i strømmende vann Rigging av liner og sikkerhetsutstyr Trene på redningsaksjoner 3.12 Dykking i ferskvann Eleven skal etter å ha praktisert dykking i ferskvann kunne redegjøre for faremomenter, prosedyrer og fremgangsmåter ved dykking i ferskvann. Bunnforhold Dårlig sikt 3.13 Søk/ sokning i sjø/ferskvann Eleven skal ha trent på teknikker og metoder for effektivt søk etter savnede.

15 Planlegging Bodybag Søk og sokningsmetoder 3.14 Utrykningsdykk Side 15 Eleven skal ha trent på rutiner og prosedyrer og god samhandling i utrykningslaget slik at redningsaksjonen kan utføres på en rask, effektiv og sikker måte. Utrykning fra stasjon/base til skadested Innhenting av opplysninger under utrykning Rutiner ved ankomst skadested (plassering av bil/båt, roller for ulikt personell i laget) Gjennomføring og dokumentasjon av søk Kontrollert og rask nedstigning Utskifting av personell under dykkeoperasjon Takling av stress

16 Side STIKKORDREGISTER Bistand til andre offentlige etater;8 Dykkekommunikasjon/ linesignaler;9 Dykkeledelse;7; 12 Dykkerulykke;12 Dykketabeller og journalføring;9 Dykking i ferskvann;14 Dykking i regulerte vann;10 Dykking i vrak og vannfylte rom;10 Dykking under is;10 Dykking ved og under fartøy;13 Emosjonell førstehjelp og kollegastøtte;7 Fri oppstigning i sjø;14 Handtering av døde personer;7 Helikopter;8 Heving av bil;13 HMS;6 Hurtigpåkledning av utstyr;13 Kammerdykk til 50 meter;11 Menneskers adferd i stressituasjoner;7 Nødprosedyrer;12 Offentlige etater;8 Oppstigning med forulykket;10 Organiseringen av redningsdykkertjenesten;6 Overflateredning;14 Planlegging av redningsdykkeroperasjoner;8 Prosedyrer for redningsdykkeroperasjoner;8 Radiosamband;11 Redning fra bil i vann og heving av bil;13 Risikovurdering og nødprosedyrer;6 Sokning i sjø/ferskvann;14 Strømmende vann/ elv;14 Søksmetoder;9 Tilvenningsdykk;12 Utrykningsdykk;15 Utstyrslære;9 Verktøy under vann;13

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer (SUP 12 (C))

Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer (SUP 12 (C)) Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer (SUP 12 (C)) fastsettes til bruk i Forsvaret Bergen, 04. juli 2011 Bernt Grimstvedt Kontreadmiral Generalinspektør for Sjøforsvaret

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011 NORSOK STANDARD U-103N Utgave 1, april 2011 Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE

NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE av 18. juli 2002 Revidert 18. Juli 2010 Vedtatt av Justisdepartementet og Helsedepartementet

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.05 Revisjon nr: 11 Rev. dato: 08.03.05 Side: 2 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 ANVENDELSE 4 1.3 MÅLSETTING OG PRINSIPPER

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: Fastsatt av DSB i september 2011 NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL Telefon 76 91 90 00 /Telefax 76 91 90 50 E-post: firmapost

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 4 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål Transport av pasienter til helsehjelp Kjenne til rutiner og ansvarsforhold

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Arne Lyng. Personskader etter dykking i Nordsjøen

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Arne Lyng. Personskader etter dykking i Nordsjøen OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE Avsagt: 09.09.2008 Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Arne Lyng Personskader etter dykking i Nordsjøen Rolf Guttorm Engebretsen sak nr 06-052389 Tom Henry Engh sak nr

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS KURSSENTERET NAMSOS Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS Kurssenteret - Namsos Adresse: Lensmann Havigs gt 2D Telefon: 742 72 240 E-post: kurssenteret@pyrosec.no KURSSENTERET NAMSOS Pyrosec - ble etablert

Detaljer

Helsedirektoratet. Se adresseliste

Helsedirektoratet. Se adresseliste Helsedirektoratet Se adresseliste Deres ref.: Vår ref.: 13/7717-1 Saksbehandler: Arne-Birger Knapskog Dato: 11.09.2013 Opplæring og godkjenning av dykkerleger. Fagplan. Etter helsekravforskriften for petroleumsarbeidere

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen 1 Innledning Skoleeier skal ha klare krav og retningslinjer for skolenes svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker

Detaljer

Førerkortklasse D1 og D1E

Førerkortklasse D1 og D1E Håndbok D1 Håndbok 256 Læreplan Førekortklasse D1 og D1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E 256 12.04 Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer