OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo"

Transkript

1 OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo Magne Overrein, leder Norsk redningsdykkerforum Frank Åstveit, nestleder Norsk redningsdykkerforum Per-Ragnar Jensen, dykkerinstruktør, Høgskolen i Bergen, dykkerutdanningen Dag Wroldsen, daglig leder Norsk Yrkesdykkerskole Oslo

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn for opplæringsplanen Definisjoner Utdanningens mål, varighet og inntakskrav Utdanningens inndeling Udanningsplan 5 Side 2 2. TEORETISK DEL Introduksjon av kurset Organiseringen av redningsdykkertjenesten Innføring i HMS Risikovurdering og nødprosedyrer Menneskers adferd i stressituasjoner, grunnleggende Emosjonell førstehjelp og kollegastøtte Handtering av døde personer Dykkeledelse Planlegging av redningsdykkeroperasjoner Prosedyrer for redningsdykkeroperasjoner Prosedyrer og sikkerhet under utrykning med helikopter Bistand til andre offentlige etater Utstyrslære Bruk av dykketabeller og journalføring Dykkekommunikasjon/ linesignaler Søksmetoder Dykking i regulerte vann Oppstigning med forulykket Dykking under is Dykking i vrak og vannfylte rom Kammerdykk til 50 meter Radiosamband PRAKTISK DEL Tilvenningsdykk Nødprosedyrer Dykkerulykke Dykkeledelse Hurtigpåkledning av utstyr Bruk av relevant verktøy under vann Redning fra bil i vann og heving av bil Dykking ved og under fartøy Fri oppstigning i sjø Overflateredning Redning i strømmende vann/ elv Dykking i ferskvann Søk/ sokning i sjø/ferskvann Utrykningsdykk STIKKORDREGISTER 16

3 1. INNLEDNING Side Bakgrunn for opplæringsplanen Opplæringsplanen for redningsdykkere har sin bakgrunn i dykkeforskriften (Forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk) som trer i kraft i 2011, 26 om dykkerbevis klasse A og 32 som krever at den som skal utøve redningsdykking skal ha fagopplæring i minst 2 uker i tillegg til dykkerbevis klasse A. Opplæringsplanen er utarbeidet av Norsk redningsdykkerforum i samarbeid med Høgskolen i Bergen, dykkerutdanningen og Norsk Yrkesdykkerskole i Oslo. Opplæringsplanen erstatter den gamle Modul C i forskrift om dykking 511 og er harmonisert med nasjonal og internasjonale standarder for yrkesdykkeropplæring og vil bli implementert i IDSA Diver Training Standard som Specialist Training slik at: Redningsdykking aksepteres av alle parter som yrkesdykking. Redningsdykking implementeres som en egen modul i dykkerskolenes treningsprogram. Redningsdykkerutdanningen blir mer ensartet, også internasjonalt. Yrkesdykkere kan påbygge sin utdanning med redningsdykkermodulen. Redningsdykkere kan påbygge sin utdanning med andre yrkesdykkermoduler. 1.2 Definisjoner Yrkesdykker Fellesbetegnelse for yrkesgruppe som jobber under vann. Eksempel: Arbeidsdykkere som benytter overflateforsynte dykketeknikker, redningsdykkere, politidykkere, vitenskapelige dykkere og inspeksjonsdykkere som benytter selvforsynt dykkerutstyr. Redningsdykker Yrkesdykker som med kort responstid er trent til å rykke ut med et spesialtrent redningsdykkerteam til et skadested og dykke ned til 30 meter i den hensikt å redde menneskeliv. En redningsdykker kan også benyttes til enkle inspeksjonsoppdrag og til å søke etter gjenstander eller savnede personer selv om slike oppdrag ikke defineres som redningsdykking. Til andre ordinære dykkeroppdrag kreves at dykkerne er gitt nødvendig formell opplæring og blitt sertifiserte til minimum dykkerbevis klasse B, tilsvarende IDSA Level 3. Dykkerleder Ved redningsdykking skal dykkerleder være en erfaren redningsdykker med formell opplæring i henhold til dykkeforskriftens 19, 26 og 32. Overflateforsynt dykking Dykkemetode hvor dykkeren får pustegassen via slange fra overflaten.

4 SCUBA-dykking Dykkemetode hvor dykkeren benytter selvforsynt utstyr (SCUBA Self Contained Underwater Breathing Apparatus). Dykkeren puster fra pressluftflasker som vanligvis medbringes på ryggen. Grunnet blant annet begrenset pustegassmengde og begrensede nødmuligheter benyttes ikke metoden dypere enn 30 meter. Metoden brukes heller ikke til dykk som krever dekompresjonsstopp. Side 4 Kraftkrevende verktøy Verktøy som drives elektrisk, pneumatisk, hydraulisk eller lignende. Pustegass Luft Gassblandinger med oksygen og nitrogen, kalt nitrox Oksygen og helium, kalt heliox Oksygen, nitrogen og helium, kalt trimix Andre gassblandinger egnet for dykking 1.3 Utdanningens mål, varighet og inntakskrav for utdanningen Utdanne redningsdykkere i henhold til definisjonen i punkt 1.2. et med kurset er at man etter endt opplæring skal kunne utøve redningsdykking på en sikker og effektiv måte. Utdanningens varighet Kurset har en varighet på 2 uker med minimum 75 timer. Inntakskrav Inntak til redningsdykkerutdanning forutsetter at kandidaten innehar norsk dykkerbevis klasse A, tilsvarende IDSA Level 1 sertifikat for yrkesdykking til 30 meters dybde med selvforsynt (SCUBA) dykkerutstyr. Dersom redningsdykkervirksomheten skal benytte annet enn selvforsynt utstyr kreves det at dykkerteamet sertifiseres til norsk dykkerbevis klasse B, tilsvarende IDSA Level 3, som kreves for overflateorientert yrkesdykking ned til 50 meters dybde. Kandidaten må kunne: Svømme 25 meter under vann Svømme 400 meter på max 12 minutter Bestå vannfølelsestest i henhold til norm 1.4 Utdanningens inndeling For SCUBA-dykking For virksomheter som driver redningsdykking hvor kun teknikker med selvforsynt (SCUBA) dykkerutstyr benyttes: Grunnutdanning norsk dykkerbevis klasse A, tilsvarende IDSA Modulene A-B til sertifisering IDSA Level-1, 7 uker. + Spesialisttrening, Modul Redningsdykking, 2 uker. Total tid: 9 uker.

5 For overflateforsynt dykking For virksomheter som driver redningsdykking hvor overflateforsynte dykketeknikker benyttes: Grunnutdanning norsk dykkerbevis klasse B, tilsvarende IDSA Modulene A-B- C-D til sertifisering IDSA Level-3, 16 uker. + Spesialisttrening, Modul Redningsdykking, 2 uker. Total tid: 18 uker. Side 5 Før kursstart må det foreligge helseerklæring for yrkesdykkere fra godkjent dykkerlege. 1.5 Udanningsplan Teori 1. Introduksjon av kurset 2. Organiseringen av redningsdykkertjenesten 3. Innføring i HMS internkontroll 4. Risikoanalyse og utarbeidelse av nødprosedyrer 5. Menneskers atferd i stressituasjoner, grunnleggende 6. Emosjonell førstehjelp og kollegastøtte 7. Handtering av døde personer 8. Dykkeledelse 9. Planlegging av redningsdykkeroperasjoner 10. Prosedyrer for redningsdykkeroperasjoner 11. Prosedyrer og sikkerhet under utrykning med helikopter 12. Bistand til andre offentlige etater 13. Utstyrslære 14. Bruk av dykketabeller og journalføring 15. Dykkekommunikasjon/ linesignaler 16. Søksmetoder 17. Dykking i regulerte vann 18. Oppstigning med forulykket 19. Dykking under is 20. Dykking i vrak og vannfylte rom 21. Kammerdykk til 50 meter 22. Radiosamband Praksis 1. Tilvenningsdykk 2. Nødprosedyrer 3. Dykkerulykke 4. Dykkeledelse 5. Hurtigpåkledning av utstyr 6. Bruk av relevant verktøy under vann 7. Redning fra bil i vann og heving av bil 8. Dykking ved og under fartøy 9. Fri oppstigning (nødoppstigning) i sjø 10. Overflateredning 11. Redning i strømmende vann 12. Dykking i ferskvann 13. Søk/sokning i sjø/ ferskvann 14. Utrykningsdykk

6 Side 6 2. TEORETISK DEL 2.1 Introduksjon av kurset Eleven skal kjenne kurskravene til sikkerhet, samarbeid og selvstendighet. 2.2 Organiseringen av redningsdykkertjenesten Eleven skal vite hvordan: redningstjenesten i Norge er organisert og redningsdykkernes plass i dette systemet redningsdykkeoperasjoner skal ledes ansvarsforholdet er på et skadested Transportmetoder Ankomst skadested/ etablering av skadestedet Innhenting av opplysninger Redningsdykkerlagets sammensetning Dykkeleders oppgaver 2.3 Innføring i HMS Eleven skal ha grunnleggende kunnskap om HMS. Internkontrollsystemer Viktigheten av å ha positive holdninger samt ta ansvar og initiativ i forhold til slike systemer 2.4 Risikovurdering og nødprosedyrer Eleven skal være i stand til å foreta risikoanalyser og utarbeide nødprosedyrer. Viktigheten av risikoanalyser og nødprosedyrer

7 2.5 Menneskers adferd i stressituasjoner, grunnleggende Eleven skal ha kunnskaper om akutte og subakutte stressreaksjoner og de mekanismer som kan påvirke atferden i ugunstig retning. Eksempler på stressymptomer Kjenne til hvordan følelse av stress og utbrenthet i arbeidet kan forebygges Side Emosjonell førstehjelp og kollegastøtte Eleven skal vite hva som må gjøres i situasjoner som krever emosjonell førstehjelp og/eller kollegastøtte. Ansvar Identifisere behovet for emosjonell førstehjelp/kollegastøtte Formell og uformell bistand Hvem kan bistå 2.7 Handtering av døde personer Eleven skal kjenne til i hvilken tilstand man kan forvente å møte omkomne under redningsaksjoner og søksoppdrag. Prosessen som starter når et menneske havner under vann og hvilke momenter som innvirker på nedbrytingen av kroppens funksjoner Hva en redningsdykker kan møte på under redningsaksjoner/ søksoppdrag Likskue/ foto etc. Hvis mulig delta på obduksjon Bruk av bodybag 2.8 Dykkeledelse Eleven skal etter avsluttet undervisning kunne redegjøre for dykkeleders rolle i redningsdykkerlaget og funksjonen som vedkommende har i en redningsoperasjon; herunder prosedyrer som må følges, valg som må gjøres og samhandlingen med andre etater/samarbeidspartnere. Dykkeleders daglige oppgaver Dykkeleders oppgaver i utrykningsfasen Dykkeleders utfordringer, oppgaver og ansvar ved ankomst stil skadested Dykkeleders oppgaver og ansvar i dykkefasen Dykkeleders oppgaver og ansvar etter avsluttet oppdrag

8 2.9 Planlegging av redningsdykkeroperasjoner Eleven skal forstå viktigheten av godt utarbeidede prosedyrer, øvelsesplaner og regelmessige øvelser slik at redningsdykking kan utføres på en sikker og effektiv måte.. Innhenting av opplysninger under fremkjøring Plassering av bil/båt ved utrykning Rask påkledning av dykkeutstyr Sikker og rask utrykning Øvelsesplaner Side Prosedyrer for redningsdykkeroperasjoner Eleven skal ha gode kunnskaper om: Prosedyrene for de aktivitetene som utføres i løpet av utdanningen Risikoanalyser og kunne utarbeide gode rutiner og prosedyrer for redningsdykkertjenesten i egen virksomhet Dykkerulykke Oppstigning med forulykket og hurtig oppstigning Dykking fra båt Dykking under og ved fartøy Helikoptertransport Prosedyrer for rengjøring/vedlikehold/luftfylling Prosedyrer ved vaktskifte, klargjøring av personlig utstyr Nødprosedyrer Påkledning og fremkjøring med bil Regulerte vann Strømmende vann 2.11 Prosedyrer og sikkerhet under utrykning med helikopter Eleven skal kjenne til faremomentene i forbindelse med entring, lasting og utlasting fra helikopter samt kjenne til faremomenter og sikkerhetsrutiner under transport. Bemanning Faremomenter og begrensninger Organisering av utstyr og sikkerhet ved helikopterbruk Prosedyrer ved redningsoperasjon hvor helikopter brukes til transport 2.12 Bistand til andre offentlige etater Eleven skal vite hvilke offentlige etater det er naturlig for redningsdykkertjenesten å samarbeide med og de krav som foreligger i denne forbindelse.

9 Offentlige etater Dokumentasjon Taushetsplikt Utstyr 2.13 Utstyrslære Side 9 Eleven skal ha gode kunnskaper om utstyret som benyttes i redningsoperasjoner. Typer utstyr Bruk Vedlikehold 2.14 Bruk av dykketabeller og journalføring Eleven skal kunne bruke dykketabellene på en sikker og rask måte under utrykning. Dykking høyere enn 250 moh Gjentatt dykk høyere enn 250 moh (dykk i sjø - helikoptertransport til fjellvann) Metoder for rask beregning av bunntid Metoder for rask beregning av bunntid ved gjentatt dykk 2.15 Dykkekommunikasjon/ linesignaler Eleven skal kjenne til kommunikasjonssystemer som benyttes under dykking, og kunne kommunisere til og fra dykker både ved hjelp av linesignaler og talekommunikasjon. Linesignaler Talekommunikasjon 2.16 Søksmetoder Eleven skal kunne anvende de søksmetoder som blir mest benyttet under utrykning og søk etter omkomne personer og gjenstander. Forskjellige søksmetoder Krav til dokumentasjon og informasjon til oppdragsgiver (politi)

10 2.17 Dykking i regulerte vann Eleven skal kjenne til faremomenter ved redningsaksjoner i regulerte vann. Is på regulerte vann Kartlegging av regulerte vann i eget utrykningsområde Vannuttak i regulerte vann Trykk- og sugproblematikk Prosedyrer Side Oppstigning med forulykket Eleven skal kjenne faremomentene i forbindelse med hurtig oppstigning Egen sikkerhet 2.19 Dykking under is Eleven skal ha god kunnskap om fremgangsmåter ved redning av personer under is. Eleven skal også ha god kunnskap om farene som er forbundet med slike redningsoperasjoner. Bruk av standbydykker Etablering av hull Prosedyrer Søksmetoder Utstyr 2.20 Dykking i vrak og vannfylte rom Eleven skal etter avsluttet undervisning kunne redegjøre for prosedyrer/fremgangsmåter og ha god kjennskap til faremomenter ved inntrenging i vrak og vannfylte rom. Begrensninger Faremomenter Prosedyrer Vurdering av stabilitet

11 2.21 Kammerdykk til 50 meter Eleven skal etter avsluttet undervisning i grove trekk kjenne til hvordan et kammer er bygget opp, rutiner for kammerkjøring og virkningen av dybderus. Oppbygging og systemer tilknyttet trykkammer Sikkerhetsrutiner ved kammerkjøring Virkning av dybderus Side Radiosamband Eleven skal kjenne til de vanlige kommunikasjonssystemer og rutiner i og mellom nødetatene. Kommunikasjon med XXX-sentralene Redningsetatenes radiosamband

12 3. PRAKTISK DEL Side Tilvenningsdykk Utsjekk av elev for å kontrollere dykkeferdigheter før videre progresjon. Tilpassing av dykkeutstyr som brukes under kurset. Vannfølelse Fremdrift i vannet Tilvenning av dykkeutstyr 3.2 Nødprosedyrer Eleven skal kunne de viktigste nødprosedyrer for redningsdykking samt være i stand til å utarbeide nye nødprosedyrer. Trene på nødprosedyrer 3.3 Dykkerulykke Eleven skal kunne handtere en dykkerulykke og utrykning til dykkerulykker, også ulykker der eget personell er involvert. Førstehjelpsbehandling av trykkfallsyke, lungesprengning og drukning Trykkammerbehandling Frie luftveier ved oppstigning Handtering av dykkeutstyret til forulykket Varsling 3.4 Dykkeledelse Eleven skal etter avsluttet undervisning kunne redegjøre for dykkeleders rolle i redningsdykkerlaget og funksjonen som vedkommende har i en redningsoperasjon; herunder prosedyrer som må følges, valg som må gjøres og samhandlingen med andre etater/samarbeidspartnere.

13 Praktisk trening i: Dykkeleders oppgaver i utrykningsfasen Dykkeleders oppgaver og ansvar i dykkefasen Dykkeleders oppgaver og ansvar etter avsluttet oppdrag Side Hurtigpåkledning av utstyr Utrykningslaget skal ha innarbeidet rutiner for hurtig og effektiv påkledning og rigging av overflateutstyret. Klargjøring av kommunikasjon/ overflateutstyr Klargjøring av personlig utstyr Samhandling i laget under påkledning/ fremkjøring 3.6 Bruk av relevant verktøy under vann Eleven skal ha brukt relevant verktøy under vann og vite farene ved bruk av slikt verktøy. Bruk av verktøy Sikring av objekt 3.7 Redning fra bil i vann og heving av bil Eleven skal ha praktisk erfaring i redning av personer fra bil i vann. Ankomst skadested Tegn på utforkjøring Søk i kjøretøy og området rundt Frigjøring og redning av personer Sikring av kjøretøy Heving av bil Samarbeid med kranbil Innfesting av løftestropper 3.8 Dykking ved og under fartøy Eleven skal på en sikker måte kunne foreta dykking rundt og under fartøy. Kommunikasjon med fartøy og havnemyndigheter. Maritim VHF

14 Vurdere utgangspunktet for dykking i forhold til sikkerhet og effektivitet samt kunne ta opp forulykket/ dykkere på land igjen Propeller, vannjet, rør, sjøvannsinntak, bevegelse, sjøgang og trafikk 3.9 Fri oppstigning i sjø Side 14 Eleven skal kunne foreta fri oppstigning på en sikker måte. Praktiske øvelser 3.10 Overflateredning Eleven skal ha trent på overflateredning og kjenne til utstyr og metoder for redning av personer i overflaten. Frigjøring fra panisk person Utstyr 3.11 Redning i strømmende vann/ elv Eleven skal ha trent på redningsaksjon med tilhørende rigging og bruk av utstyr i strømmende vann Rigging av liner og sikkerhetsutstyr Trene på redningsaksjoner 3.12 Dykking i ferskvann Eleven skal etter å ha praktisert dykking i ferskvann kunne redegjøre for faremomenter, prosedyrer og fremgangsmåter ved dykking i ferskvann. Bunnforhold Dårlig sikt 3.13 Søk/ sokning i sjø/ferskvann Eleven skal ha trent på teknikker og metoder for effektivt søk etter savnede.

15 Planlegging Bodybag Søk og sokningsmetoder 3.14 Utrykningsdykk Side 15 Eleven skal ha trent på rutiner og prosedyrer og god samhandling i utrykningslaget slik at redningsaksjonen kan utføres på en rask, effektiv og sikker måte. Utrykning fra stasjon/base til skadested Innhenting av opplysninger under utrykning Rutiner ved ankomst skadested (plassering av bil/båt, roller for ulikt personell i laget) Gjennomføring og dokumentasjon av søk Kontrollert og rask nedstigning Utskifting av personell under dykkeoperasjon Takling av stress

16 Side STIKKORDREGISTER Bistand til andre offentlige etater;8 Dykkekommunikasjon/ linesignaler;9 Dykkeledelse;7; 12 Dykkerulykke;12 Dykketabeller og journalføring;9 Dykking i ferskvann;14 Dykking i regulerte vann;10 Dykking i vrak og vannfylte rom;10 Dykking under is;10 Dykking ved og under fartøy;13 Emosjonell førstehjelp og kollegastøtte;7 Fri oppstigning i sjø;14 Handtering av døde personer;7 Helikopter;8 Heving av bil;13 HMS;6 Hurtigpåkledning av utstyr;13 Kammerdykk til 50 meter;11 Menneskers adferd i stressituasjoner;7 Nødprosedyrer;12 Offentlige etater;8 Oppstigning med forulykket;10 Organiseringen av redningsdykkertjenesten;6 Overflateredning;14 Planlegging av redningsdykkeroperasjoner;8 Prosedyrer for redningsdykkeroperasjoner;8 Radiosamband;11 Redning fra bil i vann og heving av bil;13 Risikovurdering og nødprosedyrer;6 Sokning i sjø/ferskvann;14 Strømmende vann/ elv;14 Søksmetoder;9 Tilvenningsdykk;12 Utrykningsdykk;15 Utstyrslære;9 Verktøy under vann;13

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK

Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK DYKKERMANUAL Innholdsfortegnelse Side 3. Forord Side 4. Organisasjonskart Side 5. Dykkerfartøy Side 6. Ansvar/kvalifikasjoner Side 6. Daglig leder Side 6. Dykkerleder Side 7. Dykker Side 7. Beredskapsdykker

Detaljer

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Direktoratet for Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Kopi: Arbeidsdepartementet Kulturdepartementet

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Trimix Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Nitrox Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator.

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator. Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 400 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom fritidsdykkere og yrkesdykkere

Likheter og ulikheter mellom fritidsdykkere og yrkesdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 6. Likheter og ulikheter mellom fritidsdykkere og yrkesdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi sendte spørreskjema til 6138

Detaljer

Forslag til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Forslag til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Forslag til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Mars 2009 1 Innholdsfortegnelse: Første kapittel: Innledende bestemmelser Andre kapittel: Planlegging, risikovurdering

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 4500 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom dykkerinstuktører og kai og anleggsdykkere

Likheter og ulikheter mellom dykkerinstuktører og kai og anleggsdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 3. Likheter og ulikheter mellom dykkerinstuktører og kai og anleggsdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi sendte spørreskjema

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere

Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 2. Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi

Detaljer

Fulltidsdykkere - Dykkere som har vært i hundre prosent stilling over flere a r

Fulltidsdykkere - Dykkere som har vært i hundre prosent stilling over flere a r Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 5 Fulltidsdykkere - Dykkere som har vært i hundre prosent stilling over flere a r Data er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi sendte spørreskjema til 6138 dykkere

Detaljer

Overflateredning Kurs for hovedinstruktør

Overflateredning Kurs for hovedinstruktør Overflateredning Kurs for hovedinstruktør 2016 Foto: Lars Fossum Det store brannløftet Norges brannskole 27.05.2016 Innhold Revisjonslogg... 3 1. Bakgrunn for kurset... 4 2. Kursets hovedmål... 4 3. Kursets

Detaljer

RAPPORT DYKKING I HAVBRUK. Yrkesmedisinsk Avdeling Haukeland Universitetssykehus

RAPPORT DYKKING I HAVBRUK. Yrkesmedisinsk Avdeling Haukeland Universitetssykehus RAPPORT DYKKING I HAVBRUK Yrkesmedisinsk Avdeling Haukeland Universitetssykehus 2016 Arbeidstilsynet nedsatte 7. januar 2016 en arbeidsgruppe for å utarbeide faglige tilrådninger for yrkesdykking i havbruksnæringen.

Detaljer

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal.

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Teknisk dykking har ofte blitt brukt som en samlebetegnelse på dykkepraksis som bryter med den tradisjonelle

Detaljer

FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM SIKKERHET OG HELSE VED ARBEID UNDER VANN ELLER ØKT OMGIVENDE TRYKK HØRING

FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM SIKKERHET OG HELSE VED ARBEID UNDER VANN ELLER ØKT OMGIVENDE TRYKK HØRING VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Per Arne Larsen tlf 917 85 127 Gry Singsaas tlf 970 26 427 Tor Fjelldal tlf 977 27 768 Egil Dahlen tlf 918 10 674 Høringsinstanser

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 2 Redningsfaglig ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. Prøv dykking - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1 Norges Dykkerforbunds Norm for arrangering av "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Innhold 1. Formål... 3 2. Organisering og bemanning... 3 2.1. Godkjenning og innmelding... 3 2.2. Arrangør...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-14 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

TILRÅDNINGER Abyss og Deep-x sine kommentarer

TILRÅDNINGER Abyss og Deep-x sine kommentarer TILRÅDNINGER Abyss og Deep-x sine kommentarer 4.1. Forsvarlig bemanning I forskrift om utførelse av arbeid 26-25, Forsvarlig bemanning, fremgår det at "dykkeoperasjonen skal utføres av minimum en dykkeleder,

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-06-2015 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Høringsuttalelse fra Offshore Dykkerunionen ODU. Rapport Dykking i Havbruk

Høringsuttalelse fra Offshore Dykkerunionen ODU. Rapport Dykking i Havbruk Høringsuttalelse fra Offshore Dykkerunionen ODU Rapport Dykking i Havbruk ODU er tilfreds med de anbefalinger som arbeidsgruppen har lagt fram som faglige tilrådninger for yrkesdykking i havbruksnæringen

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.3 Vinsjer 16 timers teori-/praksiskurs 50/50 Utgave 1-2002 1 Opplæringsplaner

Detaljer

NDF Dykker- og instruktørstandarder. Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører

NDF Dykker- og instruktørstandarder. Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører NDF Dykker- og instruktørstandarder Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører Revisjon 2012 Gyldig fra 01.11.2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD... 2 OVERSIKT... 3 NDF/CMAS*

Detaljer

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser 1.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring Kurset skal

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Årsmøte og seminar for Norsk redningsdykkerforum (NRF)

Årsmøte og seminar for Norsk redningsdykkerforum (NRF) Årsmøte og seminar for Norsk redningsdykkerforum (NRF) Torsdag 1. September avholdt Norsk redningsforum årsmøte og seminar på Tromsø brannstasjon. I en tid hvor redningsdykkerberedskapen er hyppigere omtalt

Detaljer

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen, er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre: - Menneske - Teknologi - Organisasjon MTO Dødsulykke

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter......3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010 0.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring 5-10 minutter

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 08-09-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006 Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre kategorier:

Detaljer

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere.

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere. KATALOG 2011 Innhold Om oss. Førstehjelpskurs.... Hjertestarterkurs..... HMS introkurs.. HMS motivasjonskurs / bedriftskultur.. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers). Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul DOK 10 BX Inkluderer Klasse/ Kode Masseforflyting/Traktorutstyr

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Redningsdykkerberedskap

Redningsdykkerberedskap RAPPORT Redningsdykkerberedskap Juni 2016 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2016 ISBN: Grafisk produksjon: 978-82-7768-387-4 (PDF) Erik Tanche Nilssen AS, Skien Redningsdykkerberedskap

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:...feil! Bokmerke er ikke definert. Ledelsens mål for klubbens

Detaljer

NDBT Rev 4 Høringsutkast Rev A April 2016. Norske dykke- og behandlingstabeller

NDBT Rev 4 Høringsutkast Rev A April 2016. Norske dykke- og behandlingstabeller Norske dykke- og behandlingstabeller 1 (Side 2 blank) 2 Jan Risberg, Andreas Møllerløkken, Olav Eftedal Norske dykke- og behandlingstabeller Tabeller og retningslinjer for overflateorientert dykking med

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-01-2010 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 SERTIFISERINGSKRAV... 6 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORI-/PRAKSISKURS FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. (Fiskebruk, båter, sagbruk og plattformer)

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORI-/PRAKSISKURS FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. (Fiskebruk, båter, sagbruk og plattformer) FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORI-/PRAKSISKURS FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER (Fiskebruk, båter, sagbruk og plattformer) F-3089 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 732 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Travel lift (hjulgående) Modul DOK 03-DX Inkluderer

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Dykking med barn og ungdom Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL TRENINGSPERSONELL

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul 5 A1 Modul 5 A2 Modul 5 A3 Modul 05-AX Stillasmontør Inkluderer

Detaljer

Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund Rammeplan for EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5

Detaljer

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Skistranda Nærsnes Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Veibeskrivelse Kjørerute til Skistranda fra Oslo Ta E18 retning Drammen. I enden av langsletta etter IKEA kommer man til avkjøring

Detaljer

Analyse av drukningsulykker og dykkerberedskap i Østre Agder

Analyse av drukningsulykker og dykkerberedskap i Østre Agder Gjennomgang av behovet for dykkerberedskap / dykkertjeneste i regi av Østre Agder Brannvesen i samarbeid med Grimstad Brannvesen. Bakgrunn: Muligheten for å redde liv er avhengig av rask respons, derfor

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR Modul 3 Læremål Beskrive de viktigste årsakene til hjertestans Kunne starte og gjennomføre BHLR samt DHLR for sertifisert personell

Detaljer

Årsplan Vg2 Maritime fag

Årsplan Vg2 Maritime fag ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.07 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Heidi Brastad Side 1 av12 Felles programfag / Beskrivelse av hovedområder / Opplæringssted

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Skredstandard Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Initiativet Skredseminar på Lom 22/2-07 for å diskutere ulik praksis i metodevalg ved snøskredulykker. Deltakere fra NFS, 330, NRH, LT AS, NLA

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet.

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet. OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for brannkonstabel Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet Justert 2013 Elev: Kommune /virksomhet: Innhold 1. Generell informasjon... 3 1. Generell informasjon... 3

Detaljer

Brann. Drukning / person i vannet (PIV)

Brann. Drukning / person i vannet (PIV) Brann - Varsle andre (rope "brann") - Redd personer vekk fra brann - Er det personer i brannområdet? - Initiere slukking - Initiere samling be om opptelling og tilbakemelding på savnede? - Tenk på røyk

Detaljer

Paradigmer i føreropplæringen

Paradigmer i føreropplæringen Paradigmer i føreropplæringen Sonja Sporstøl Seksjonsleder Trafikant Paradigme For å kunne kalle noe et paradigmeskifte må det være en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder Et

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck Praktisk kjøreopplæring 14 timer

Detaljer

NBUs Bransjestandard

NBUs Bransjestandard NBUs Bransjestandard Side 2 av 18 INNHOLD i. Innledning... 3 ii. Dykkersertifikater... 3 iii. Definisjoner... 4 iv. Referanser... 5 v. Generelle krav og ansvar... 6 vi. Krav til hygiene... 8 vii. Helsekrav...

Detaljer

YWA DYKKESEMINARET 1999. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e. - et møtested for

YWA DYKKESEMINARET 1999. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e. - et møtested for YWA DYKKESEMINARET 1999 - et møtested for innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e Bergen Kongressenter, Bergen 23. og 24. november 1999 09.00 09.10 09.30 10.00 10.30 10.45 11.15 13.45 14.45 15.30 15.45 generelt,

Detaljer

Innspill om redningsdykkerberedskapen i Norge. Et innlegg i organiseringsdebatten.

Innspill om redningsdykkerberedskapen i Norge. Et innlegg i organiseringsdebatten. Innspill om redningsdykkerberedskapen i Norge Et innlegg i organiseringsdebatten. Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Hvordan er redningsdykkerberedskapen organisert i Norge?... 3 3 Hvilke utfordringer

Detaljer

Svømmeskolen i Haugesund Svømmeklubb

Svømmeskolen i Haugesund Svømmeklubb Svømmeskolen i Haugesund Svømmeklubb. SVØMMEKURS HAUGESUND SVØMMEKLUBB Haugesund Svømmeklubb tilbyr svømmekurs på Håvåsen og i Tysværhallen (Tysværtunet). Alle kurs er i samråd med Norges Svømmeforbund

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Sveise- og brenneutstyr Modul DOK 01-DX Inkluderer Klasse/

Detaljer

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs:

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Karmøy svømmeklubb følger Nasjonal plan for svømmeopplæring og bygger på Norges Svømmeskole sin progresjon ved gjennomføring av svømmeopplæring.

Detaljer

Kurstilbud Electronics 2014. Vi kan tilby følgende kurs i våre moderne lokaler som ligger i Mohagen industriområde, sentralt på Østlandet.

Kurstilbud Electronics 2014. Vi kan tilby følgende kurs i våre moderne lokaler som ligger i Mohagen industriområde, sentralt på Østlandet. Kurstilbud Electronics 2014 Vi kan tilby følgende kurs i våre moderne lokaler som ligger i Mohagen industriområde, sentralt på Østlandet. Grunnkurs Electronics Kurset tar for seg en del grunnleggende elementer

Detaljer

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN COWI AS Haugåsstubben 3 4016 Stavanger Telefon 02694 wwwcowino IVAR IKS Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN Prosjektnr: A011300 Versjon: 1 Utgivelsesdato: 25012014 Utarbeidet: Trygve A Lende

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter.

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter. Sikkerhetsakademiet AS tilbyr mange ulike former for kurs innen sikkerhet. Vi tilbyr private og bedrifter et profesjonelt kursopplegg med dyktige instruktører. Vi har dyktige instruktører i alle fagfelt,

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr Navn OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Modul 24 AX Inkluderer Klasse/ Kode AX Transport AX Transportutstyr

Detaljer

Arbeid i høyden Rutinehåndbok Seksjon boligsikkerhet

Arbeid i høyden Rutinehåndbok Seksjon boligsikkerhet Arbeid i høyden Rutinehåndbok Seksjon boligsikkerhet side 1 Bruksområde Kvalifikasjoner til utførende Utførelse av arbeid Arbeid på tak under 10 grader Arbeid på tak over 10 grader Redning av kollega Opplæringsplan

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS Fjellsportfestivalen 2016 Innhold 1. FORMÅL 2. GENERELL INFORMASJON 3. GENERELLE VILKÅR Arbeidskontrakt og lønn Plikter i forbindelse med arrangementet Breogfjells plikter

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn BX Sandblåseutstyr Modul DOK 02-BX Inkluderer Klasse/ Kode BX

Detaljer

Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse Side: 1 av 12 Rutiner og prosedyrer for hvordan Tønsberg DK etterlever lover og forskrifter På de følgende sidene gjennomgås de lover og forskrifter som berører TDK på området helse, miljø og sikkerhet.

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

RØYKDYKKEROPPLÆRING FOR RØYKDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER

RØYKDYKKEROPPLÆRING FOR RØYKDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER RØYKDYKKEROPPLÆRING FOR RØYKDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER Røykdykkeropplæringen er et samarbeid mellom deltaker, bedrift, øvelsesenter og NSO etter følgende plan: 1. Øvelsesenteret

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

Fagplan i kroppsøving - Åkra ungdomsskole

Fagplan i kroppsøving - Åkra ungdomsskole Fagplan i kroppsøving - Åkra ungdomsskole 2016-2017 8. klasse 9. klasse 10. klasse Fotball Basketball Volleyball Innebandy Friidrett (hopp-kast-løp) Turn Svømming og livredning Svømming og livredning utgjør

Detaljer