Velkommen til INF 3700 Informasjonsteknologi og samfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til INF 3700 Informasjonsteknologi og samfunn"

Transkript

1 Velkommen til INF 3700 Informasjonsteknologi og samfunn Emneansvarlig foreleser: Svein Hovde Kontor: 7160 (Ole-Johan Dahls hus) Forelesninger: Onsdager ; Seminarrom Prolog Gruppelærere: Aleksandra Hrpka (Gruppe 1) Gruppetimer: Tirsdager ; Seminarrom Java Hili Abdulhag (Gruppe 2) Gruppetimer: Tirsdager ; Seminarrom Java svein 1

2 Hensikt med forelesning Presentere emnet og dets (for)historie Praktisk-administrativ informasjon om undervisningsopplegg Hva er samfunnsinformatikk? Belyse hva det vil si å anlegge et analytisk blikk svein 2

3 Kristen Nygaard: Initiativtaker til samfunnsinformatikk i Norge Professor Kristen Nygaard utviklet objektorientert programmering og programmeringsspråket Simula på tallet sammen med Ole-Johan Dahl. Deres bidrag til informatikken regnes i dag som et av de mest betydningfulle forskningsresultater i det forrige århundre. I 2001 fikk de Turing-prisen (ACM) for oppfinnelsen en pris som gjerne kalles informatikkens Nobel-pris og I 2002 von Neumann-medaljen (IEEE) Nygaard ble kommandør av St.Olavsorden i Den gamle informatikkbygningen heter nå Kristen Nygaards hus. svein 3

4 IT og samfunn 1972: datateknologi i arbeidernes interesse med Kristen Nygaard 1979: databehandling (EDB) og samfunn med KN 1997: IT og samfunn med Tone Bratteteig som emneansvarlig Det ble ikke undervist i emnet mellom 1999 og 2012 Kjennetegn ved IT og samfunn : - IT er teknologi, men også politikk, etikk, organisering, kultur, jus, - Fokuserer på samfunnsmessige effekter av IT (prosjekt) svein 4

5 På emnesidene finner dere Forelesningsplan, tid og sted og pensum knyttet til enkeltforelesninger Plan for de to øvingsgruppene med tid og sted Informasjon om grupper og gruppeøvelser Beskrivelse av obliger og retningslinjer for semesteroppgaven Innleveringsfrister og eksamensdatoer Pensum og hvordan det er tilgjengelig Forelesningsnotater som legges ut fortløpende Beskjeder og påminnelser svein 5

6 Eksamen og obligatoriske innleveringer 1. Å gjøre flere ting på en gang (multitasking) Individuelt essay. Innlevering 25.februar 2. Prosjektbeskrivelse. Prosjektgruppene leverer en skisse av det sentrale spørsmålet de skal undersøke og hvordan de skal legge opp undersøkelsen. Innlevering 18.mars 3. Gruppebasert, muntlig presentasjon av prosjektet som en del av eksamen. Tidspunkt ikke fastsatt (slutten av mai) 4. Eksamen; gruppebasert innlevering av prosjektrapport. Evalueringsform: Godkjent/ikke godkjent. Tidspunkt, medio mai svein 6

7 Obligatorisk innlevering 1 Å gjøre flere ting på en gang Individuelt essay Beskriv erfaringer fra to ulike typer hverdagssituasjoner der du selv har opplevd eller praktisert multitasking ; en sosial der du er sammen med venner eller familie og en typisk arbeids- /studiesituasjon, for eksempel en forelesning. Gjør rede for noen sentrale funn i forskningen om multitasking slik disse presenteres i avisoppslag, bøker eller artikler om emnet. Diskuter egne erfaringer i lys av kunnskapsstatus på området. svein 7

8 Hva vi ikke fokuserer på i INF3700? Utvikling og implementering av IT-løsninger og hvilke krav det stiller til brukeropplæring og brukervennlighet (dere lærer lite om gode IT-løsninger, isolert sett) Generell sosiologisk teori om individer, organisasjoner eller samfunn (det er ikke en innføring i sosiologi) svein 8

9 Stikkord for samfunnsinformatikk Ståsted/egenplassering Reflektert praksis/fagkritikk: Hva er de politiske og etiske implikasjoner av digitalisering og informasjonssamfunn Fagets kontekst og rekkevidde Hva er de umiddelbare omgivelser for IT-utvikling og bruk? (Betingelser og effekter) Fagets bakteppe og klangbunn Hva kjennetegner den større sammenhengen IT fungerer innenfor? svein 9

10 Samfunnsinformatikk: Gammel versjon Noen klassiske spørsmål om IT og samfunn Hva er et informasjonssamfunn? Hva kjennetegner samspillet mellom teknologi og samfunn? Hvor og hvordan anvendes EDB (IKT)? Hvordan påvirkes arbeidsmiljø og arbeidsinnhold av EDB (IKT)? Hvordan skal en sikre arbeidstakeres og brukeres medvirkning i endringsprosesser? Hva skjer med sysselsettingen? Utfordringer når det gjelder personvern Kilde: Jacobsen, Røste og Solheim (1986) svein 10

11 Samfunnsinformatikk: Det store samspillet De sosiale (kulturelle, økonomiske og politiske)faktorer som ligger til grunn for eller former teknologiendring Teknologiendring De sosiale (kulturelle, økonomiske og politiske) effekter eller påvirkninger som følger av teknologiendring Et kunnskapsområde som handler om å forstå samspillet mellom teknologi og samfunn. Teknologi kan være både det som konstitueres av samfunnet og det som konstituerer (vekselvirkning) svein 11

12 Social informatics Social informatics er et forskningsfelt som undersøker design, bruk og konsekvenser av informasjons- og kommunikasjonsteknologi på måter som inkluderer teknologiens samvirke (interaksjon) med den institusjonelle og kulturelle kontekst. (Kling 2000, s.217) svein 12

13 svein 13

14 Rob Kling: Social informatics (2) Standard (verktøy)modeller De sosiale effektene av IKT er store, men avgrensede og gunstige Relasjoner er lette å (om)forme Kontekster er enkle Kunnskap og ekspertise kan lett gjøres eksplisitt IKT-infrastrukturen er fullstendig understøttende Insentivene til endring er uproblematiske Sosiotekniske modeller Potensielt store sosiale etterdønninger/omkostninger når det gjelder arbeidsinnhold og livskvalitet Relasjoner er komplekse, fremforhandlet og mangetydige (inkludert tillit) Kontekster er komplekse Kunnskap og erfaring er grunnleggende taus eller implisitt Tilleggskunnskap og arbeid er nødvendig for å få IKT til å fungere Insentivene kan kreve omstruktureringer og være spenningsfylte svein 14

15 Nøkkelbegrep Makt Valg Måling Den analytiske verktøykasse Ansvar Feil Læring svein 15

16 svein 16

17 svein 17

18 Betydningen av gode spørsmål Er dette et godt spørsmål? Kan vi klare oss uten Internett? De viktigste analytiske spørreord er hvorfor og hvordan svein 18

19 Å øke forestillingsevnen Private problems (individualiserende) Det som har med individers handlingsvalg, holdninger og tilpasninger å gjøre Mobilbruk/ multitasking Overgang til nettbank/ Kredittkortisering Problems & Issues generert av teknologiutvikling (historiserende) Public issues (totaliserende) Forhold definert som utfordringer som institusjoner og nasjoner må forholde seg til og utvikle svar på Nettikette/stillevogn/ forbud mot håndholdt mobil for sjåfører Tiltak for digitalt marginaliserte/ Luksusfellen Kredittreguleringer svein 19

20 Sammenligninger Før og nå Kort og lang sikt Ulike sosiale grupper Ulike organisasjoner Ulike kulturelle miljø Ulike nasjoner Hvordan effekten av store samfunnsmessige endringer er betinget av posisjon svein 20

21 NSB s stillevogn ikke musestille Trivselsregler Vennligst ikke snakk her Vennligst ikke bruk mobil her Vennligst ikke bruk PC her Vennligst ikke bruk musikkspiller her Gradvis og uoffisielt lempet på slik at trivselsregelen nå er; du kan bruke elektronisk utstyr, men ikke veldig høylytt! svein 21

22 De 50 største oppdagelsene siden hjulet Hvilke tekniske gjennombrudd har bidratt mest til å forme vår moderne livsførsel? 1. Trykkpressen 2. Elektrisitet 3. Penicillin 4. Halvlederelektronikk 5. Optiske linser 9. Internett 16. PC en 24. Telefonen 37. Sement 45. TV Kilde: Aftenposten, Innsikt nr , s svein 22

23 Ulike konkrete fenomener som vinduer mot samfunnet Ethvert kulturfenomen eller objekt kan være utgangspunktet for sosiologisk forskning om egenskaper ved helheten og trekk ved den omfattende sosiale verden Et eksempel på dette er hvordan kredittkortet og bruken av dette både uttrykker (speiler) og former (danner) en tidstypisk mentalitet svein 23

24 Hva er McDonaldisering? En prosess der fast-food-restaurantens (fartsfødebuas) prinsipper begynner å dominere flere og flere sektorer av det amerikanske samfunn så vel som resten av verden Kredittkortet er et annet eksempel på McD Hva med Starbucks? Hva med Web 1.0 og Web 2.0? svein 24

25 Hva er de dominerende trekk ved McDonaldisering? Effektivitet valg av midler som er optimale i forhold til et mål Kalkulerbarhet vektlegging av ting som kan telles, måles og kvantifiseres Forutsigbarhet antagelse om at folk ikke ønsker eller venter overraskelser Ikke-menneskelig erstatter menneskelig teknologi Dette er identisk med de trekk Weber forbandt med rasjonaliseringen av samfunnet svein 25

26 Kredittkortisering Ritzer argumenterer for at kredittkortisering (den økende bruken av kredittkortet som betalingsmiddel) har mange av de samme underliggende trekk som prosessen McDonaldisering Den automatiserte måten å beregne kredittverdighet på viser et komplisert og skjult samspill mellom artefaktet kredittkort, registrering av kredittopplysninger og stadig mer avanserte og kraftige computerized credit scoring systems. Kredittkort, adgangskort, elektroniske billetter er viktige eksempler på informasjonsmessig infrastruktur i tynt lommeformat. svein 26

27 Av-McDonaldisering? Er Starbucks et eksempel på dette? Ritzer avviser dette og hevder at det først og fremst dreier seg om en forskjell i iscenesettelse (framtoning) og ikke i grunnleggende struktur Er overgangen fra Web 1.0 til Web 2.0 et tegn på en ny tendens bort fra McDonaldisering. Ritzer er mer preget av design og produksjon nedenfra og opp og ikke ovenfra og ned med overgangen fra 1.0 til 2.0. Kanskje er dette et eksempel på at McDonaldisering ikke er en universell tendens? svein 27

28 Moderne spisemåte svein 28

29 Prosessperspektiv på sosiale fenomen Drivkrefter og samfunnsmessige vilkår (Bakgrunn) Hva ligger bak et fenomen og bidrar til utvikling i en bestemt retning og med et bestemt omfang? Eks: Kapitalistiske fortjenestemotiv, kontrollbehov, standardiseringsbestrebelser Trekk ved et fenomen eller en prosess: Hvordan kan dette beskrives? Konkret : Å spise på en McDonaldrestaurant Generelle trekk: Kalkulerbarhet Effektivitet Forutsigbarhet Teknifisering svein Virkningene/ konsekvensene Det som kommer ut av noe i vid forstand på kort og lang sikt Effekter på kulturelle identiteter, helse, miljø, samværsformer 29

30 Avveiningsproblemet The irrationality of rationality Kreativitet Variasjon Smidighet Individualitet Kontroll Forutsigbarhet Effektivitet Kalkulerbarhet svein 30

31 Moderne ambivalens Forutsigbarhet og kontroll tilstrebes Alle tidsbesparelser er kjærkomne og tilstrebes maksimalt Vi hengir oss mye til formålsrasjonelle måter å tenke og handle på alt blir midler til noe annet i en evig runddans Vi søker variasjon, utfordringer og spenning Vi opplever oss i økende grad som stresset og satt under tidspress Vi søker mening, identitet og tilknytning og drømmer om å bryte mønstre og tre ut av konvensjonelle krav og forventninger svein 31

32 Sammenfatning det analytiske blikket Ha et repertoar av nøkkelbegrep Foreta sammenligninger Stille gode og presise spørsmål Mobilisere forestillingsevnen og bryte ut av konvensjonelle tankebaner Se på samspillet mellom individuelle tilpasninger og institusjonell tilrettelegging Studere prosesser deres forutsetninger og hva de fører med seg Oppmerksom på paradoksale effekter, tvetydighet og ambivalens Variere perspektiv og utsiktspunkt Skjerpe iakttakelsesevnen i dagliglivet svein 32

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

NORDIC WALKING. (www.skvidar.no) - STAVGANG I ET SOSIOLOGISK PERSPEKTIV

NORDIC WALKING. (www.skvidar.no) - STAVGANG I ET SOSIOLOGISK PERSPEKTIV NORDIC WALKING (www.skvidar.no) - STAVGANG I ET SOSIOLOGISK PERSPEKTIV JON EINAR BERGSLAND MASTEROPPGAVE INSTITUTT FOR IDRETTS- OG FRILUFTSLIVSFAG HØGSKOLEN I TELEMARK, 2006 Forord At jeg skulle skrive

Detaljer

Til 1000/1001: Kort mini-introduksjon til sosiologisk metode

Til 1000/1001: Kort mini-introduksjon til sosiologisk metode 1 Til 1000/1001: Kort mini-introduksjon til sosiologisk metode (Ivar Frønes. Også presentert som forelesning) Sosiologisk forståelse Sosiologi dreier seg om studier av samfunnsmessige fenomen og forhold.

Detaljer

Forord. Tromsø 23.12.2011. Ester Kari Folkenborg

Forord. Tromsø 23.12.2011. Ester Kari Folkenborg Forord Takk til alle dere som har bidratt til at studiet ble gjennomført. Dere har vært mange og helt uunværlige alle sammen! Å få barn, universitetsstipendiat og oppussingsprosjekt på en gang er ikk e

Detaljer

Line Ugland Nyseth, Elin Kristine Olsen og Solveig Jacobsen. Hvilke forventninger har offentlige organisasjoner til bruk av skytjenester?

Line Ugland Nyseth, Elin Kristine Olsen og Solveig Jacobsen. Hvilke forventninger har offentlige organisasjoner til bruk av skytjenester? Line Ugland Nyseth, Elin Kristine Olsen og Solveig Jacobsen Hvilke forventninger har offentlige organisasjoner til bruk av skytjenester? En studie av forventninger, utfordringer og konsekvenser for organisasjon

Detaljer

MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap

MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap Kull heltid 2013, innlevering mai 2015 Personlig Digital Assistent (PDA) og hjemmesykepleie Kjerstin Wolter Bader Fakultet for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

PROSJEKTET ELEKTRONISK RANSEL

PROSJEKTET ELEKTRONISK RANSEL PROSJEKTET ELEKTRONISK RANSEL En evaluering av et pilotprosjekt med innføring av informasjon og kommunikasjonsteknologi i videregående skole. Sten R. Ludvigsen, Hans Christian Arnseth og Svein Østerud

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig av eirik s. Jenssen og sølvi lillejord Tilpasset opplæring er et politisk vellykket begrep, i den forstand at ulike politiske regimer har tatt det i bruk og

Detaljer

Helsepedagogikk i våre helseforetak

Helsepedagogikk i våre helseforetak Helsepedagogikk i våre helseforetak Rapport Helsepedagogikk 2014/06 Regionalt nettverkskompetansesenter for læring og mestring, Helse Sør-Øst. Sammendrag Rapporten Helsepedagogikk i våre helseforetak

Detaljer

Masteroppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Masteroppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap Masteroppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap Når barnevernet skal rettferdiggjøres en studie av utviklingen av en kommunikasjonsstrategi Ragnhild Mofoss 1 Innhold Forord... 4 Kap. 1 - Introduksjon...

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Omstulling til enhetlig ledelse i sykehus - Påvirkning på avdelingslederrollen ATM Skriftserie Nr. 5-2008 Stein Rokkan senter

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Framtidas kompetanse En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 3 Definisjonen av kompetanse Ludvigsen- utvalget definerer kompetanse

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kunnskapsgrunnlag og faglige

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Modeller på reise. - en analyse av endringer i lærerutdanningen. Av Sten R. Ludvigsen og Ingvill Rasmussen, InterMedia Universitetet i Oslo 1

Modeller på reise. - en analyse av endringer i lærerutdanningen. Av Sten R. Ludvigsen og Ingvill Rasmussen, InterMedia Universitetet i Oslo 1 Modeller på reise - en analyse av endringer i lærerutdanningen Av Sten R. Ludvigsen og Ingvill Rasmussen, InterMedia Universitetet i Oslo 1 1 Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra ITU. Vi vil presisere

Detaljer

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010.

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Oppgavetekst. Hvorfor har vi andre transaksjonskostnadene i en digital bedrift enn i en vanlig produksjonsbedrift og vil trenden forsterke

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte kunnskapsorganisasjoner

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte kunnskapsorganisasjoner !! "#$% &'(()(**+ Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte kunnskapsorganisasjoner ! "##$ # #% #% #$ "&!# '& # "$( )! #*"+ $,! * $ $+ -! # - $, # %./(/,! -! $ $ -##-% (01(2$! - #! *#! $ " #3!"!

Detaljer

Bernard Enjolras Nettverkssamfunn og frivillig organisering. En kunnskapsstatus

Bernard Enjolras Nettverkssamfunn og frivillig organisering. En kunnskapsstatus Bernard Enjolras Nettverkssamfunn og frivillig organisering En kunnskapsstatus Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:10 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer