din kommune ditt valg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "din kommune ditt valg"

Transkript

1 kandidatpresentasjon din kommune ditt valg Lier Arbeiderparti

2 1. Tonje Evju Tonje bor i Lierbyen, er 43 år, gift og har et barn med ekstra behov. Tonje er ansatt i Drammen kommune som daglig leder i et botiltak. Min løsning for å få en god omsorgstjeneste er Kapasitet, Kvalitet og Kunnskap. Jeg vil jobbe for et bedre forebyggende helsetilbud. Kommunens helsetjenester bør koordineres i et sosialmedisinsk senter, og vi må ta i bruk grønne resepter. Vi skal ikke bruke penger på alt, men på det aller viktigste: omsorg/helse og skole. 2. Bård Strand Bård bor på Lierskogen, er 47 år, gift og har to barn. Bård arbeider som distriktssjef i PEAB. Utviklingen på Lierstranda kan bli enorm, og vil skje over flere tiår fremover. Med kommunens eierandeler er inntektsmulighetene store, og vi kan sørge for en utvikling som er miljømessig god. Jeg vil bidra til at de første byggene kommer på plass i Lier Fjordby! 3. Kirsten Hørthe Kirsten bor på Nøste, er 52 år, har samboer og to barn. Kirsten er avdelingssjef på Psykiatrisk avdeling, Lier. Min lange erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser, ofte kombinert med sosiale vansker, har lært meg betydningen av å komme tidlig til hjelp når barn og unge sliter. Det er langt mer ressurskrevende og vanskelig å reparere enn å forebygge. Samhandlingsreformen vil bli viktig i dette arbeidet. 4. Petter Dreier Petter bor på Tranby og er 24 år. Petter jobber i økonomiavdelingen til Det Norske Veritas. Det må gis bedre muligheter for å bosette seg i Lier for unge mennesker. Vi må ha en fornuftig boligpolitikk som sørger for billigere rekkehus/eneboliger og lavinnskuddsboliger, eller enkelt sagt: billigere boliger slik at yngre har råd til å kjøpe seg et hjem i Lier.

3 5. Ruth-Eline Iversen Ruth-Eline bor på Eikenga, er 55 år, gift og har en voksen datter. Ruth-Eline har lang erfaring fra arbeid i stat og kommune. Hun er i dag deltidsstudent og jobber deltid innen HR. Jeg vil jobbe for kvalitetsutvikling i skolen og helsesektoren. Det er viktig for meg at liungene har gode oppvekstvilkår, gode kulturtilbud og en trygg alderdom. 6. Knut Røssum Knut Røssum bor i Sylling, er 57 år, gift og har 2 barn og et barnebarn. Knut er fagarbeider i Lier Drift og hovedtillitsvalg for Fagforbundet i Lier. Jeg er opptatt av gode offentlige tjenester. Veldferdstjenester skal være i offentlig regi. Et godt samfunn handler i stor grad om å fordele samfunnets verdiskaping på en god og rettferdig måte. Dette gjør vi best gjennom en sterk offentlig sektor. 7. Aud-Harriet Kolberg Aud-Harriet bor på Tranby, er 66 år, gift og har 3 barn og 5 barnebarn. Aud-Harriet jobber i Departementenes servicesenter i Oslo som sekretær. Jeg er opptatt av at alle skal ha like muligheter og dele felles goder. Mine politiske saker vil være å jevne ut forskjellene mellom mennesker og sette menneskeverdet i fokus. De som har svak økonomi skal betale redusert eller ingen egenandeler. 8. Geir Granås Geir Granås bor på Nøste, er 50 år, gift og har en datter på 16 år. Geir er Nestleder og hovedkasserer for Skolenes Landsforbund. Det som opptar meg mest i politikken er utdanningspolitikk på nasjonalt plan. I lokalpolitikken er jeg mest opptatt av at et godt velferds- og helsetilbud til befolkningen ikke skal gjøres til gjenstand for profittmaksimering gjennom konkurranseutsetting. 9. Nina Elisabeth Tollan Nina bor på Lierskogen, er 31 år og har samboer. Nina jobber som forbundssekretær i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom), med hovedansvar for ungdomsarbeid og rekruttering. Jeg er mest opptatt av gode kollektivtilbud, trygge og gode veier for både kjørende og gående. Å bevare fri ferdsel i utmark har alltid stått sterkt hos meg. Allmennheten bør sikres god tilgang til friluftsliv, jakt og fiske.

4 10. Paul Christian Justad Paul bor på Sjåstad, er 47 år, gift og har to døtre på 19 og 17 år. Paul er ansatt i Lier kirkelige Fellesråd som kirketjener og forvalter en gård på 100 da innmark og 3000 da skog. Jeg vil ha en helhetlig politikk. Et eksempel er: Lier gror igjen. Jeg vil ha et samarbeid med Lier Kommune, Skogeierlaget, Veivesenet og grunneiere slik at vi kan få til et finere Lier. Videre kan vi bruke ressursene til flisfyring og ved til Lier Asvo. Helhetlig politikk gir gode løsninger. 11. Mirza Maria Maldonado Mirza bor like ved Lierbyen, er 59 år, har samboer, to voksne barn og to barnebarn. Mirza er sekretær på Drammen sykehus. Verdighet i eldreomsorgen er for meg brukermedvirkning, helse og livskvalitet. Det er viktig at alle brukerne har en ansvarlig kontaktperson som sørger for informasjon og koordinering av hjelpetilbudet. 12. Ove Andreas Solberg Ove bor i Gluggen, er 50 år, har samboer og 3 barn. Ove Andreas er bussjåfør i Nettbuss Drammen, hovedtillitsvalg i Nettbuss Drammen AS og seksjonsleder i Fagforbundet Buskerud. Jeg vil jobbe for at kommunale tjenester skal være i regi av Lier Kommune. Samferdsel og næringsutvikling er viktig. Jeg vil jobbe for tilgjengelig areal til næringsutvikling og infrastruktur som gjør det mulig og attraktivt å drive næring i Lier. 13. Mirsada Kemura Mirsada bor på Haskoll, er 55 år, gift og har to voksne barn. Hun jobber som saksbehandler i NAV Lier. Jeg er opptatt av likeverd uansett kjønn, religion og nasjonalitet. Det er viktig med samarbeid mellom skole og hjem. For at foreldre skal få mulighet til medvirkning i dette samarbeidet er det viktig at de får kunnskap om dagens skole. Slik kan samarbeidet gjøres bedre uansett hvilke nasjonalitet de kommer fra og er til barnets beste.

5 14. Lars Erik Petersen Lars Erik bor i Hegg krets, er 55 år, gift og har to voksne barn. Lars Erik er seksjonsleder i Vestre Viken HF (spesialisthelsetjenesten med avhengighetsbehandling) God helse politikk er også å ha et godt aktivitets- og kulturtilbud. Aktivitets- og kulturtilbud som er åpne for alle må ha prioritet, eksempelvis svømmehallen og biblioteket. Kulturskolen er en viktig arena, og alle som har lyst bør få mulighet til deltakelse. 15. Ana Maria Bing Ana Maria bor på Reistad, er 52 år, gift og har 3 barn. Ana Maria er autorisert regnskapsfører. Jeg er spesielt opptatt av skole, eldreomsorg og idrett. Min innsats vil handle om gode oppvekstvilkår for ungdom og en trygg alderdom. Gode oppvekstvilkår er for meg trygt bomiljø og gode skoler. Frogner sykehjem må bygges på en tomt med muligheter for utvidelse slik at vi kan gi alle sykehjemsplass når de trenger det. 16. Tov Hasler Tovsen Tov bor på Tranby, er 59 år, gift og har fire barn. Tov er bedriftsrådgiver i noen av landets ledende konsulentmiljøer. Mine politiske interessefelt er miljøspørsmål både lokalt og globalt. God lokal miljøpolitikk er blant annet å sørge for flere pendlerparkeringer og gode gang- og sykkelveier. Ellers har jeg stor interesse for og innsikt i offentlig ressursstyring. 17. Grethe Elisabeth Andersen Grethe Elisabeth bor på Høvik og er 51 år. Hun jobber i dag som ledende renholder i Lier kommune. Dersom vi skal ha en god omsorgstjeneste i kommunene trenger vi gode hjelpere. Derfor mener jeg at de som jobber deltid skal få tilbud om full stilling dersom de ønsker det. Dette vil gi bedre kapasitet og bedre omsorgstjenester.

6 18. Nils Stenvi-Samuelsen Nils bor på Sjåstad, er 41 år, gift og har 2 småjenter. Nils er ansatt i Oslotrikken AS som førsteinstruktør. Alle barn skal sikres lik rett til en god utdanning. Derfor vil gratis kjernetid i barnehagene for de som ikke har norsk som morsmål være et godt tilbud som bidrar til å sikre gode norskkunnskaper når de begynner på skolen. 19. Ann Solveig Eriksen Ann Solveig bor like ved Lierbyen, er 33 år, gift og har små barn. Ann Solveig jobber i rustjenesten i Bærum kommune. Jeg ble igjen politisk engasjert og aktiv med utgangspunkt i Hegg skole. Gode skoler, gode lærere og lærere nok er hva dagens unge fortjener. Hegg skole må bygges ny eller rehabiliteres raskt. 20. Håkon Haglund Norstrand Håkon er 20 år og bor på Gullaug og er for tiden i Militæret. Da det ikke ble kulturhus må vi sikre ungdommen en scene med plass til publikum. Blackbox-scene i Lierbyen i tilknytning til Rockeverkstedet, vil bidra til kreativ vekst i et allerede utviklende miljø Rockeverkstedet. 21. Anders Strøm Anders bor i Sylling, er 44 år og kommer fra Sverige. Anders er registrert partner i Midelfart Sonesson som nordisk markedsdirektør. Vi må få slutt på at flere barn ikke har det bra. Jeg vil at alle voksne, og spesielt de som møter barna i SFO, barnehage og skole, skal vite hvordan og hvor de skal henvende seg ved mistanke om omsorgsvikt eller overgrep. 22. Anne Mari Westlie Eidal Anne Marie bor på Høvik, er 52 år, har samboer og 4 barn. Anne Marie er ansatt i Buskerud fylke og underviser barn som er innlagt ved barneavdelingen på Drammen sykehus. Jeg er opptatt av jordvern som f. eks. bevaring av Høvikjordet, samt at begrepet Grønne Lier også må gjelde for Ytre Lier. Vi trenger et godt tilbud innen korps- og teateraktiviteter for ungdom. Derfor må lag og foreninger sikres tilgang på lokaler.

7 23. Marius Bjerknæs Marius bor på Gullaug og er 24 år. Marius studerer politikk i Oslo. Jeg er spesielt opptatt av nok læringsplasser i offentlig sektor og flere pedagoger inn i barnehagene. Jeg vil ha Godsterminalen flyttet til Holmen. 24. Inger Lise Johansen Inger Lise bor i Audi Terrasse, er 64 år, gift og har 4 voksne barn. Inger Lise jobbet som sekretær på Drammen sykehus avd. ARA. Likestilling er viktig, men likestilling er ikke bare flere kvinner inn i styreverv og lik lønn. Jeg vil ha flere menn inn i barnehagene. Det er også likestillingspolitikk. 25. Per Fjellvang Per bor i Sylling, er 77 år, gift og har voksne barn. Per er pensjonist etter mange år som hovdetillitsvalg i Fagforbundet og medlem av Fagforbundets forbundsstyre. Jeg er spesielt opptatt av de i samfunnet som ikke har det så bra, eksempelvis barn som av økonomiske grunner ikke kan delta i fritidsaktiviteter. Så vil jeg jobbe for at det nye sykehjemmet kommer på plass så snart som mulig. 26. Wenche Møller Wenche tilhører Hegg krets, er 57 år, gift og har voksne barn. Wenche jobber som konsulent ved Kemnerkontoret i Lier. Et anstendig arbeidsliv er fortsatt viktig, før som nå! Jeg vil ha Godsterminalen flyttet til Holmen og en bybane fra Drammen til Gullaug når Fjordbyen bygges opp. 27. Tor Birger Jeppesen Tor Birger bor på Haskoll, er 57 år, gift og har voksne barn. Tor Birger er selvstendig næringsdrivende og ambulansesjåfør. Vi må sørge for at de som skal starte egen virksomhet får informasjon og veiledning fra kommunen. Selv om revisjonsplikten er fjernet for de små bedriftene må vi fortsatt jobbe for en forenkling av forholdene. Alle bør ha mulighet til å forsørge seg selv gjennom eget arbeid.

8 Vil du vite mer, eller bli medlem? Kontakt: Lier Arbeiderparti ved partileder Geir Granås Tlf Lier Arbeiderparti

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 04.03.2014 Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat. Gruppemøter fra kl 16:30.

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 04.03.2014 Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat. Gruppemøter fra kl 16:30. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 04.03.2014 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune Nesodden har gode oppvekstmiljøer, vakker natur, samhold og en befolkning med mange ressurser. Vi i SV vil ta vare på og utvikle dette gode lokalsamfunnet, og samtidig NESODDEN arbeide SV for at flest

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text]

VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text] VEDTATT 06.05.2015 Stjørdal Høyres program for perioden 2015-2019 1 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold STJØRDAL HØYRES PROGRAM 1 KJÆRE VELGER 3 KUNNSKAP I SKOLEN 4 BARNEHAGE 4 TRYGGE ARBEIDSPLASSER

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Våre saker! Kommune- og fylkestingsvalget 2015-

Våre saker! Kommune- og fylkestingsvalget 2015- Kommune- og fylkestingsvalget 2015- Våre saker! Forbundsleder Arve Bakke på bedriftsbesøk på Maxeta. Fra venstre: Bård Hansen, Arve Bakke, Bjørn Tore Aune, Marit Gjelsvik. Foto: Erlend Angelo, Magasinet

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 1 Introduksjon Oslo er en flott by med stort mangfold og mange muligheter for oss som bor her. Arbeiderpartiet er stolt av byen vår. Likevel er det mye som

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer