MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører) Møtt Møtende varamedlemmer: Asle Bøe Møtt Odd Henning Bentsen Forfall Anita W. Steinseth Leif Erik Lesteberg Forfall Magnhild Strand Pedersen Bjørn Sorteberg Møtt Nils Ole Fladhus Møtt Inger Merete Bjerkerud (varaordfører) Møtt Thor Ole Rimejorde Møtt Åse Marit Hovden Møtt Ove Jokerud Møtt Tine V. Welstad Møtt Inge Thorud Møtt Gustav Kalager Møtt Roy Heia Møtt Helene Øverby Møtt Eli Marie Hanserud Per Kristensen Møtt Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Førstekonsulent Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 85/08 til sak 101/08 Møtet slutt kl

2 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 85/08 08/655 SKJENKELØYVE , ALPINSTUA U63 &18 ÅRSBERETNING KRØDSHERADHALLEN 86/08 08/ U03 &14 87/08 08/625 KOMMUNEPINS - OPPMYKING AV REGELVERK 005 &00 88/08 08/630 RAPPORT FRA BISPEVISITAS 4-8 JUNI 2008 C70 89/08 08/649 FØRSKOLELÆRER- KRØDEREN BARNEHAGE DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV A10 90/08 08/650 FØRSKOLELÆRER- NORESUND BARNEHAGE DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV A10 91/08 08/648 EVALUERINGSRAPPORT: HJELP TIL BARN OG UNGE AV PSYKISK SYKE G70 &14 92/08 08/565 SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ SLETTEMOENE INDUSTRIOMRÅDE /08 08/695 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL 611 &01 94/08 06/255 OPPARBEIDING GLESNEMOEN - SLUTTFINANSIERING L81 95/08 08/49 FV 192 (VESTSIDEVEGEN) - OPPRUSTING - TILBUD OM MEDFINANSIERING Q10 96/08 08/702 FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 97/08 08/477 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 98/08 08/656 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT /08 08/664 KRØDSHERAD VANNSPORTSENTER - KJØP AV AKSJER /08 08/657 Unntatt offentlig ofl 6Ofl 6.2.a RENTEKOSTNADER ANSVARLIG LÅN KRØDSHERAD EVERK - DEKNING /08 08/672 Unntatt offentlig ofl 6Ofl 6.2.b UTBYGGINGSAVTALE AP3 611 &01

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U63 &18 Arkivsaknr.:08/655 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: SKJENKELØYVE , ALPINSTUA Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Alpinstua med organisasjonsnummer søker om skjenkebevilling for perioden Som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder søkes Linda Falkenhaug og Endre Granum godkjent. Skjenkested 1. Egne lokaler med uteterasse Søknaden omfatter: Skjenking av øl og vin i tidsrommet: Formalia: Skjenkestyrers kunnskaper i alkohollovgivningen: OK Stedfortreders kunnskaper i alkohollovgivningen: Må avlegge kunnskapsprøve Lensmannens uttalelse om skjenkestyrers vandel: Foreligger ikke ved utsendelse av saken Lensmannens uttalelse om stedfortreders vandel: Foreligger ikke ved utsendelse av saken Evt. merknader fra skatte- og avgiftsetaten: OK Andre kommentarer: Ingen Utfra ovenstående vil rådmannen foreslå at kommunestyret fatter følgende vedtak: Under forutsetning av at Lensmannen ikke har noen merknader på personellet: Alpinstua gis følgende skjenkebevilling for perioden : Skjenking av øl og vin fra egne lokaler samt uteterasse i tidsrommet Som skjenkestyrer godkjennes: Linda Falkenhaug

4 Som stedfortreder godkjennes: Endre Granum, forutsatt at kunnskapsprøve i alkohollovgivningen gjennomføres og bestås. Skjenkekontroller må påregnes. Unnlatelse av å sende inn årlige omsetningsoppgaver eller manglende skatt- og avgiftsinnbetaling, kan medføre inndragning av skjenkebevilling. Det samme gjelder dersom kontrollørs eventuelle pålegg i henhold til alkoholloven ikke tas til følge. En inndragning kan være permanent eller tidsavgrenset, alt etter hvor grov overtredelsen har vært. KOMMUNESTYRET( ): Kommunen mottok uttalelse fra Lensmannen om det ikke var noe å bemerke på noen av søkerne eller serveringsstedet. ENSTEMMIG VEDTAK: Alpinstua gis følgende skjenkebevilling for perioden : Skjenking av øl og vin fra egne lokaler samt uteterasse i tidsrommet Som skjenkestyrer godkjennes: Linda Falkenhaug Som stedfortreder godkjennes: Endre Granum, forutsatt at kunnskapsprøve i alkohollovgivningen gjennomføres og bestås. Skjenkekontroller må påregnes. Unnlatelse av å sende inn årlige omsetningsoppgaver eller manglende skatt- og avgiftsinnbetaling, kan medføre inndragning av skjenkebevilling. Det samme gjelder dersom kontrollørs eventuelle pålegg i henhold til alkoholloven ikke tas til følge. En inndragning kan være permanent eller tidsavgrenset, alt etter hvor grov overtredelsen har vært.

5 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U03 &14 Arkivsaknr.:08/623 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBERETNING KRØDSHERADHALLEN 2007 Vedlegg: Årsberetning og regnskap for 2007 fra stiftelsen Krødsheradhallen Saksopplysninger: Det vises til vedlagte dokument. Rådmannen vil anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Årsberetningen fra stiftelsen Krødsheradhallen tas til orientering. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Årsberetningen fra stiftelsen Krødsheradhallen tas til orientering.

6 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 005 &00 Arkivsaknr.:08/625 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPINS - OPPMYKING AV REGELVERK Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Krødsherad kommune har en meget restriktiv holdning til utdeling av vårt kommunevåpen i form av pins. Til nå er det kun ansatte og politikere som har fått slik nål, hvilket gjør den til et svært ettertraktet objekt blant samlere. Muligens fører dette til at vi er landskjente i disse kretser, men det er et spørsmål om dette er særlig god Krødsherad-reklame. Et annet aspekt er at mange av våre ansatte utsettes for et betydelig press fra folk som ønsker seg slik nål, og må bruke av dyrebar arbeidstid til å forklare vårt rigide regelverk. Ordfører er derfor av den oppfatning at vi bør kunne lempe på vår praksis, og i stedet for å avslå de forespørslene vi får om dette, tilby dem å kjøpe vår kommunepin for kr. 50,- Utfra ovenstående vil ordfører anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Regelen om at Krødsherads kommunepin ikke skal deles ut til utenforstående oppheves. Folk som henvender seg til oss skal heretter få tilbud om å kjøpe våre kommunepins for kr. 50,- per stk. FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Regelen om at Krødsherads kommunepin ikke skal deles ut til utenforstående oppheves. Folk som henvender seg til oss, skal heretter få tilbud om å kjøpe våre kommunepins for kr. 100,- per stk.

7 KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Regelen om at Krødsherads kommunepin ikke skal deles ut til utenforstående oppheves. Folk som henvender seg til oss, skal heretter få tilbud om å kjøpe våre kommunepins for kr. 100,- per stk.

8 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: C70 Arkivsaknr.:08/630 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: RAPPORT FRA BISPEVISITAS 4-8 JUNI 2008 Vedlegg: Kirkevergens rapport og biskopens følgebrev Saksopplysninger: Det vises til vedlegget. Når det gjelder biskopens ønske om å styrke kirkeverge/meninghetssekretærfunksjonen, så er dette en sak vi må se på i budsjettsammenheng. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Rapporten fra bispevisitasen 4 8 juni tas til orientering. Spørsmålet om bemanningsøkning tas opp i forbindelse med budsjettbehandlingen. FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Rapporten fra bispevisitasen 4 8 juni tas til orientering. Spørsmålet om bemanningsøkning tas opp i forbindelse med budsjettbehandlingen.

9 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Kjersti Engeland Arkivnr.: A10 Arkivsaknr.:08/649 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: FØRSKOLELÆRER- KRØDEREN BARNEHAGE DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Maryanne Blakkisrud er av administrasjonen tilsatt som førskolelærer i 80 % stilling i Krøderen barnehage. Tilsettingen gjelder for barnehageåret 2008/2009. Det søkes om dispensasjon fra kravet om fagutdanning (jfr. Forskrift til barnehageloven av 16. desember 2005) for Maryanne Blakkisrud. Stillingen har vært lyst ledig, uten at det har lykkes å få kvalifiserte søkere. På denne bakgrunn har administrasjonen foretatt vikartilsetting. Det kan opplyses at Maryanne Blakkisrud har lang fartstid i Krøderen barnehage, og således god kjennskap til driften. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for barnehageåret 2008/2009. Det forutsettes at stillingen lyses ledig i god tid før nytt barnehageår. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Maryanne Blakkisrud som førskolelærer i Krøderen barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2008/2009. Det forutsettes at stillingen, hvis nødvendig, lyses ut i god tid før nytt barnehageår.

10 FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Maryanne Blakkisrud som førskolelærer i Krøderen barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2008/2009. Det forutsettes at stillingen, hvis nødvendig, lyses ut i god tid før nytt barnehageår.

11 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Kjersti Engeland Arkivnr.: A10 Arkivsaknr.:08/650 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: FØRSKOLELÆRER- NORESUND BARNEHAGE DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Linn Cecilie Skogstad Pettersen er av administrasjonen tilsatt som førskolelærer i 100 % stilling i Noresund barnehage. Tilsettingen gjelder for barnehageåret 2008/2009. Det søkes om dispensasjon fra kravet om fagutdanning (jfr. Forskrift til barnehageloven av 16. desember 2005) for Linn Cecilie Skogstad Pettersen. Stillingen har vært lyst ledig, uten at det har lykkes å få kvalifiserte søkere. På denne bakgrunn har administrasjonen foretatt vikartilsetting. Linn Cecilie Skogstad Pettersen er utdannet barnevernspedagog. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for barnehageåret 2008/2009. Det forutsettes at stillingen lyses ledig i god tid før nytt barnehageår. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Linn Cecilie Skogstad Pettersen som førskolelærer i Noresund barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2008/2009. Det forutsettes at stillingen, hvis nødvendig, lyses ut i god tid før nytt barnehageår.

12 FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Linn Cecilie Skogstad Pettersen som førskolelærer i Noresund barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2008/2009. Det forutsettes at stillingen, hvis nødvendig, lyses ut i god tid før nytt barnehageår.

13 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Mette Jahr Arkivnr.: G70 &14 Arkivsaknr.:08/648 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: EVALUERINGSRAPPORT: HJELP TIL BARN OG UNGE AV PSYKISK SYKE Vedlegg: Evalueringsrapport av prosjektet Hvordan sikre barn og unge av psykisk syke hjelp Prosjektrapporten (eget hefte). Saksopplysninger: Det ble søkt om prosjektmidler fra R. BUP september 2004 til prosjektet Hvordan sikre barn og unge av psykisk syke foreldre hjelp. Krødsherad kommune fikk tildelt kr ,- til prosjektet. I tillegg gikk kr ,- av psykiatrimidlene for 2005 til helsestasjonen. Ledende helsesøster gikk da ut i en 50 % prosjektstilling, og det ble midlertidig ansatt vikar for henne i 50 % stilling. Veileder i prosjektet har vært psykiatrikoordinator i kommunen. Prosjektet ble videreført fra 2005 til vår Bakgrunnen for prosjektet er praktiske erfaringer både helsesøster og psykiatrisk sykepleier har gjort seg gjennom sitt arbeid med barn og ungdom. Da prosjektet startet var det mer tilfeldig hvem som fikk den hjelpen de hadde behov for. Det var ingen rutiner på å sikre barn av psykisk syke informasjon eller tilbud om samtaler med kvalifisert personale. Målsettingen for prosjektet har vært: Å opprette faste rutiner i kommunen mellom ulike etater og mot psykiatriske andre linje tjeneste, slik at vi sikrer at barn og unge av psykisk syke foreldre ikke blir en glemt gruppe. Å tilby barn og unge av psykisk syke oppfølging gjennom informasjon og samtale på kommunalt nivå. Å sørge for at barn og unge blir henvist videre til BUP når kommunal hjelp ikke er tilfredstillende.

14 Viser til evalueringsrapporten som vedlegges saken om fremdriften og resultatet av prosjektet. En ser helt klart behovet for at dette tiltaket gjøres permanent. Men ser en helhetlig på sektor 3 og behovet for økt bemanning, er det ønskelig å foreta en helhetlig vurdering av videreføring i budsjettprioriteringen for Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fatter slikt vedtak: Evalueringsrapporten tas til orientering. Ledende helsesøster takkes for et vel gjennomført prosjekt. En eventuell videreføring av prosjektet vurderes i sammenheng med budsjettet for FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Evalueringsrapporten tas til orientering. Ledende helsesøster takkes for et vel gjennomført prosjekt. En eventuell videreføring av prosjektet vurderes i sammenheng med budsjettet for 2009.

15 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 611 Arkivsaknr.:08/565 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ SLETTEMOENE INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: Brev fra Båsum Eiendom as datert Saksopplysninger: Som det framgår av brevet søker Båsum om å kjøpe inntil 15 mål, subsidiært 10 mål med opsjon på ytterligere 10 mål, vest for sin eiendom 178/273 (feil bruksnr. i brevet). Problemet i denne sammenheng er at det areal som kommunen sitter med på Slettemoane totalt utgjør vel 16 mål. Av disse har Silje Rudland opsjon på kjøp av 4 mål fram til , altså kan vi maksimalt selge 12 mål til Båsum Eiendom. I tillegg kommer problemstillingen rundt det påtenkte fliskuttingsanlegget, som også ønskes plassert på samme område. Denne saksbehandler kjenner ikke til at Silje Rudland skal ha skrinlagt sine planer om et forbrenningsanlegg, og går derfor ut fra at hun vil holde på den opsjonen hun har. Dette umuligjør et salg av 15 mål til Båsum Eiendom på nåværende tidspunkt. Vi kan selge 10 mål, men har ikke muligheten til å love opsjon for kjøp av det resterende området. Dersom Båsum virkelig har behov for 20 mål tilleggsareale, burde det være mer hensiktsmessig for bedriften å forhandle med Søndre Vassenrud om kjøp av grunn østover. Når det gjelder pris, så er denne satt til kr. 26,- per m 2, som indeksreguleres på det tidspunkt kjøpsavtale underskrives i Rudland sitt tilfelle, og det naturlige ville være å legge seg på det samme her ut fra et likebehandlingsprinsipp. Imidlertid må det selvsagt vurderes om det arbeidet som Båsum allerede har gjort på området skal vektlegges. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret:

16 Båsum Eiendom as tilbys å kjøpe 10 mål av kommunens eiendom 178/256 grensende til Båsums egen eiendom 178/273. Det gis ingen opsjon på kjøp av mer tilleggsareale fra samme eiendom. Prisen settes til kr. X,- per m 2. FORMANNSKAPET( ): Formannskapets medlemmer i felleskap foreslo følgende: Båsum Eiendom gis opsjon på kjøp av 10 mål av området. Opsjonen er gyldig i 2 år. Prisen framforhandles på kjøpstidspunktet. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Båsum Eiendom gis opsjon på kjøp av 10 mål av området. Opsjonen er gyldig i 2 år. Prisen framforhandles på kjøpstidspunktet. KOMMUNESTYRET( ): Per Kristensen (H) foreslo følgende endring: Opsjonstiden endres til 6 måneder. ENSTEMMIG VEDTAK: Båsum Eiendom gis opsjon på kjøp av 10 mål av området. Opsjonen er gyldig i 6 måneder. Prisen framforhandles på kjøpstidspunktet.

17 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: 611 &01 Arkivsaknr.:08/695 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL Vedlegg: Forslag til vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. Saksopplysninger: Styret i Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell), ber rådmannen om å fremme forslag til vedtekter for fondet. Kommunestyret vedtok å innføre utbyggingsavtaler for alle reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplanen for Norefjell. Det ble da bestemt at bidrag fra utbyggerne skulle settes i et infrastrukturfond. Fondet skal brukes til å finansiere felles infrastruktur innenfor kommunedelplan for Norefjell. Fondet skal forvaltes av et styre som består av leder og 2 styremedlemmer oppnevnt av kommunestyret og 2 styremedlemmer som er valgt av bidragsytere. Styret hadde første styremøte i mai og der ble det blant annet arbeidet med å få på plass vedtekter. Vedtektene bygger blant annet på inngåtte utbyggingsavtaler og forarbeider som er gjort i formannskap og kommunestyret vedrørende utbyggingsavtaler og infrastrukturfond. Rådmannen foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling ovenfor kommunestyret: Kommunestyret godkjenner de framlagte vedtektene som vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. FORMANNSKAPET( ): Odd Henning Bentsen fratrådte som inhabil under behandlingen av saken. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

18 KOMMUNESTYRET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken utsettes, for ytterligere utredning. Saken utsatt

19 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: L81 Arkivsaknr.:06/255 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /06 KOMMUNESTYRET /06 FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: OPPARBEIDING GLESNEMOEN - SLUTTFINANSIERING Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til K-sak 84/04 og K-sak 32/06 med vedtak om erverv av areal til utvidelse av boligområde i Glesnemoen, og finansiering av kjøp, opparbeidelse m.m. Total kostnadsramme ,-. Av disse midler er medgått kr , og gjenstående bevilgning er således kr ,-. I tillegg til de tidligere planlagte arbeider er kommunens gamle garasje i Glesnemoen revet, og veg i nedkant av feltet er anlagt. Det har også vært behov for noe tilleggserverv av areal for å få en god arrondering av boligfeltets yttergrenser. I tillegg er det fra politisk hold uttrykt ønske om at det skal bygges fortau langs hovedvegen mot Finnerud, og at deler av gangveg langs FV fra brua mot Glesnemoen skal utbedres, samt tilpasses overgang til boligfeltet i Glesnemoen Pristilbud på ovenstående restarbeider er innhentet, og viser at gjenstående midler ikke fullt ut vil dekke disse kostnadene. Det er totalt behov for økt bevilgning kr ,-. Rådmannens kommentar: I forbindelse med finansieringsvedtaket ble det fattet vedtak om at inntekter fra tomtesalg skulle gå til ekstraordinær nedbetaling av låneopptaket til prosjektet. Rådmannen vil foreslå at inntekter fra tomtesalg tilsvarende kr ,- benyttes til delvis dekning av merkostnadene. I tillegg benyttes kr ,- fra midler tidligere avsatt til stedsutvikling.

20 Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor formannskapet: Det bevilges ytterligere kr ,- til finansiering av sluttarbeider Glesnemoen boligfelt og utbedring/tilpasning gangveg. Merkostnadene dekkes ved bruk av kr ,- i inntekter fra tomtesalg Glesnemoen, samt bruk av kr, ,- fra midler tidligere avsatt til stedsutvikling. FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Det bevilges ytterligere kr ,- til finansiering av sluttarbeider Glesnemoen boligfelt og utbedring/tilpasning gangveg. Merkostnadene dekkes ved bruk av kr ,- i inntekter fra tomtesalg Glesnemoen, samt bruk av kr ,- fra midler tidligere avsatt til stedsutvikling.

21 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: Q10 Arkivsaknr.:08/49 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: FV 192 (VESTSIDEVEGEN) - OPPRUSTING - TILBUD OM MEDFINANSIERING Vedlegg: Brev til Buskerud fylkeskommune, hovedutvalget for samferdsel. Saksopplysninger: Kommunestyret fattet slikt vedtak i møte den sak 0013/08: Det bevilges ,- til forsterkingsplan for Vestsidevegen. Bevilgningen dekkes med midler fra Disposisjonsfondet. Evt. sak om å gå videre med opprusting av vegen, legges fram som egen sak i kommunestyret. I sak 0013/08 var det fra ordførerens side anmodet om at formannskap/kommunestyre, etter utarbeiding av forsterkningsplan, skulle vurdere hvorvidt Krødsherad kommune skulle rette en henvendelse om forskottering til Buskerud fylkeskommune, og om vi i tilfelle skulle sette evt. forutsetninger om tilbakebetalinger. Så vidt rådmannen kjenner til var det, på dette tidspunkt ikke på tale at Krødsherad kommune skulle bidra med permanent delfinansiering av prosjektet. Konsulentfirmaet Rambøll AS har nå gjort et overslag over kostnadene ved en utbedring av strekningen Bjøre Haslerud på Vestsidevegen, og kommet fram til en sum på 6,7 mill kr. Når utredning og kostnadsoverslag fra Rambøll forelå, sendte ordføreren en skriftlig henvendelse til Buskerud Fylkeskommune, hovedutvalget for samferdsel se vedlegg. Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylke har den behandlet sak om finansiering av et slikt prosjekt. Innstillingen til Fylkestinget derfra, for øvrig i tråd med Vegvesenets anbefaling, hitsettes:

22 1. Buskerud fylkeskommune tilbyr Krødsherad kommune at utbedring av Fv 192 mellom Bjøre og Haslerud finansieres ved at Krødsherad kommune yter tilskudd på 50 % av utbedringskostnadene (3,5 mill kr) og at fylkeskommunen forskotterer 50 % av kostnadene fra fylkesvegbudsjettet. Evt. kostnadsøkninger fordeles mellom partene med samme fordelingsprosent. 2. Fylkeskommunens forskudd på 3,5 mill kr dekkes inn i neste fylkesvegplanperiode Fylkestinget skal behandle saken i sitt møte 18. og 19. juni Rådmannens kommentar: Rådmannen ser klart at det er et sterkt ønske fra Krødsherads befolkning og også fra politisk hold at vestsidevegen blir utbedret så raskt som mulig. Krødsherad kommunes økonomi tilsier imidlertid ikke at vi har mulighet for permanent delfinansiering av denne utbedring. Selv en forskottering i størrelsesorden 3,5 mill, i ytterste konsekvens fram til 2013 (5 år), vil forårsake en årlig kommunal driftsutgift, stor kr ,- med 6% rente. Denne utgift vil evt. måtte prioriteres opp mot andre løpende driftsutgifter. Som en bisetning kan nevnes at dette årlige beløp er på linje med det totale beløp vi årlig har i driftsbudsjettet til sommervedlikehold av ca. 5 mil kommunal veg. Også disse veger har behov for ekstraordinær opprusting. Rådmannens anbefaling: Rådmannen ser ingen mulighet for å anbefale at Krødsherad kommune permanent dekker 50 % av opprustingskostnadene. Krødsherad kommune har ikke økonomisk mulighet til å bidra med permanent delfinansiering av kostnadsberegnet forsterkningsplan på Fv 192. Hvis det er en ønsket politisk prioritering, bør Krødsehrad kommune anmode Buskerud fylkeskommune om tillatelse til å forskottere inntil 3,5 mill. Kommunens forskotteringsperiode må i så fall avgrenses til 5 år fra vedtaks dato. Kommunestyret må da årlig, i budsjettsammenheng, ta stilling til oppdekking av den økte driftskostnad i forbindelse med forskotteringen. Saken ble utsatt i formannskapets møte den Etter den tid har det vært avholdt et folkemøte om saken, uten at dette medførte noen helt klare signaler på hva politikerne bør foreta seg. Fylkestinget har og behandlet finansieringssaken, med det resultat at et flertall gikk inn for å stryke setningen: Evt. kostnadsøkninger fordeles mellom partene med samme fordelingsprosent. som var en del av innstillingen fra Hovedutvalget for samferdsel. Til møtet den 19.juni var denne saken lagt fram uten innstilling fra rådmannen, mens ordfører framsatte et forslag i møtet, som gjengis nedenfor.

23 Ordfører Olav Skinnes ber formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad Everk KF utbetaler som eieruttak til Krødsherad kommune kr. 3,5 mill i året Utbetalingen skal benyttes til 50% delfinansiering av utbedring på FV 192 Vestsidevegen. FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Kommunen yter kr. 3,5 mill. tilskudd til utbedringsarbeidet. Rådmannen får i oppdrag å finne finansiering av tiltaket. Sak om dette legges fram på et senere tidspunkt. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Kommunen yter kr. 3,5 mill. tilskudd til utbedringsarbeidet. Rådmannen får i oppdrag å finne finansiering av tiltaket. Sak om dette legges fram på et senere tidspunkt. KOMMUNESTYRET( ): Roy Heia (AP) foreslo følgende: Saken utsettes inntil statsbudsjettet foreligger. Der er det signalisert økte midler i samferdselssektoren. Saken må også sees i forhold til prioriterte investeringer i kommunebudsjett for Ved avstemming falt Heias utsettelsesforslag med 6 mot 11 stemmer. Deretter oppnådde formannskapets innstilling 11 stemmer, mens 6 representanter stemte i mot. Etter dette ble vedtaket: Kommunen yter kr. 3,5 mill. tilskudd til utbedringsarbeidet. Rådmannen får i oppdrag å finne finansiering av tiltaket. Sak om dette legges fram på et senere tidspunkt.

24 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: Q10 Arkivsaknr.:08/702 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til F-sak 27/07 hvor formannskapet fremmet følgende innstilling overfor kommunestyret. Kommunen yter 3,5 mill. i tilskudd til utbedringsarbeidet. Rådmannen får i oppdrag å finne finansiering av tiltaket. Sak om dette legges fram på et senere tidspunkt. På dette har rådmannen følgende vurderinger: Bruk av disposisjonsfond. Krødsherad kommune har pr. i dag ca. 3 mill. disponibelt på disposisjonsfond. Det er disse fondsmidlene vi fritt kan benytte i alle sammenhenger også til dekning av evt. behov i driftsbudsjettet. Som tidligere beskrevet er det fortsatt en del usikkerhet forbundet med reell skatteinngang for 2008 i forhold til budsjett. Dessuten benyttes midler fra disposisjonsfondet løpende til finansiering av politisk vedtatte tiltak utover budsjett. Det er også midler herfra som fritt kan benyttes til oppdekking av prioriterte investeringer som årlig vedtas i budsjettsammenheng. Rådmannen vil derfor sterkt fraråde å benytte midler fra disposisjonsfondet til oppdekning. Låneopptak. Vi kan oppta et lån, stort kr. 3,5 mill. Pr. dato synes det da nødvendig å beregne 7% rente på dette lånebeløpet. Prinsipielt er rådmannen av den oppfatning at lån bør opptas som serielån, noe som totalt ett blir et billigere lån, og således faller gunstigst ut for kommunen.

25 Vi kan selvfølgelig vurdere nedbetalingstiden for et evt. låneopptak. EKS. 3,5 mill i 10 år med 7% rente - årlig kostnad i år 1:kr ,- år. 10 : kr ,- Tilsvarende lån og rente i 20 år : årlig kostnad i år 1:kr ,- år. 20: kr ,- Lånekostnader er en driftsutgift og vil således belaste det kommunale driftsbudsjett i årene framover. Vi kan evt. velge å dekke lånekostnader med midler fra disposisjonsfond, dette under forutsetning av det er midler på fondet til enhver tid. Oversikt over lån og belastinger i 2009 i forhold til 2008 driftsbudsjettet. Administrasjonen har foretatt en gjennomgang av låneforpliktelser og evt. avsluttede lån før nytt årsbudsjett (2009). Det er kun et lite lån som utløper. Hvis vi hensyntar dette og forventet økt rentebelastning ( fra 6 til 7%) viser det seg at driftsbelastningen i forhold til allerede opptatte lån øker med ca. kr fra 2008 til Bruk av næringsfond og kraftfond. Midler til tilrettelegging for næringslivet kan bevilges fra disse fond. Vegutbedringer er slik tilrettelegging, og vi kan således benytte midler fra begge disse fond til dekning av kommunens andel. Næringsfondet er pr totalt kr ,- Herav har kommunestyret vedtatt å binde opp kr som en grunnkapital som skal stå urørt. Kommunestyret kan velge å gjøre om dette vedtak, slik at alle midlene kan benyttes. Gjenoppbygging av næringsfondet kan evt. finn3e sted når salget av Tyri II er sluttført. Kraftfondet er pr totalt kr ,-. Vi har altså her mulighet til å frigjøre totalt ca. kr. 1.3 mill. Kombinasjon av fondsbruk og låneopptak. Rådmannen vil anbefale en kombinasjon av fondsbruk og låneopptak. Midler fra næringsfond og kraftfond bør benyttes med kr ,-. I tillegg må det foretas et låneopptak, stort kr. 2.2 mill. Dette foreslås opptatt som serielån med 20 års nedbetalingstid. Med 7% renteberegning vil dette i år 1 belaste driftsbudsjettet med kr ,-. I år 20 bli belastningen ca ,-. Ut fra det foremannskapet selv har gitt signaler om i oppstartmøte for årsbudsjett 2009, - at totalrammen for årsbudsjettet skal holdes innenfor de samme rammer som for 2008 med tillegg av lønnsøkninger -, må det i budsjettsammenheng foretas en politisk omprioritering innenfor driftsrammen for å få plass til den økte driftskostnad. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommunes medfinansiering av opprustningskostnader for FV 192, totalt kr.3,5 mill. dekkes som følger:

26 Fra Næringsfondet kr ,- Kommunestyret opphever samtidig vedtak om grunnkapital, stor kr ,-. Fra kraftfondet kr ,.-. Låneopptak kr. 2,2 mill. Lånet opptas som serielån over 20 år. Rådmann og økonomisjef gis myndighet til å innhente tilbud, og framforhandle låneavtale. Politiske omprioriteringer innen total driftsramme foretas i forbindelse med budsjettprosessen for årsbudsjettet FORMANNSKAPET( ): Formannskapets flertall (Skinnes, Bøe, Bjerkerud og Bentsen) innstiller: Krødsherad kommunes medfinansiering av opprustingskostnader for FV 192, totalt kr. 3,5 mill. dekkes som følger: Fra Næringsfondet kr ,-. Kommunestyret opphever samtidig vedtak om grunnkapital, stor kr ,-. Fra Kraftfondet kr ,-. Eier av Krødsherad Everk KF, Krødsherad kommune, foretar et egenkapitaluttak, stort kr. 2,2 mill. til delfinansiering av opprusting av FV 192. Beløpet utbetales fra Krødsherad Everk KF når oppgjør med Buskerud Fylkeskommune skal foretas. Forslaget om eieruttak på 2,2 mill. oversendes E-verksstyret for uttalelse før saken behandles i kommunestyret. Formannskapet mindretall (Thorud) innstiller: Krødsherad Arbeiderparti vil legge fram eget forslag om dekning av kommunens andel i forbindelse med kommunestyrets behandling av saken. KOMMUNESTYRET( ): Det ble reist spørsmål om everksstyremedlemmene og everkssjef var inhabile i saken, hvilket det var enstemmighet om at de ikke var Everkstyrets uttalese hitsettes: Enstemmig vedtak: Everkstyret velger å behandle saken og vil komme med følgende uttalelse før saken behandles i kommunestyret:

27 Styret i Krødsherad Everk registrerer at eieren ønsker å ta ut et egenkapitaluttak i 2009 (mulig 2008) på kr ,-. Hva pengene skal brukes til er uvesentlig for styret i everket. Styret vil bemerke at beslutningen om ekstraordinært egenkapitaluttak ikke er i henhold til den langsiktige investeringsplanen som styret behandlet på møte den 15. september 2008 og som kommunestyret får til behandling høsten Styret ber således om at egenkapitaluttaket gjennomføres som uttak av ordinært utbytte for 2008-regnskapet. Prognosene for 2008 er et overskudd på kr ,- etter skatt. Everket har behov for en årlig avsetning på kr ,- til planlagte investeringer. Rest til disponering er da ca. kr ,- og et utbytte på kr ,- vil således være i strid med styrets innstilling i denne saken. Everket vil også for 2008 måtte betale ekstra skatt i forhold til for høye renter på kommunens ansvarlig lån. Dette er ikke hensyntatt i ovenstående. Gustav Kalager (AP) foreslo følgende på vegne av Arbeiderpartiet: Krødsherad kommunes medfinansiering av opprustingskostnader for FV 192, totalt kr. 3,5 mill dekkes som følger: Fra næringsfond kr ,-. Kommunestyret opphever samtidig vedtak om grunnkapital. stor kr ,-. Salg av Kiwitomt ,- Låneopptak på kr ,- som serielån over 20 år. Nils Ole Fladhus (TPBL) foreslo følgende: Krødsherad kommunes medfinansiering av opprustingskostnader for FV 192, totalt kr. 3,5 mill dekkes som følger: Fra næringsfond kr ,-. Kommunestyret opphever samtidig vedtak om grunnkapital. stor kr ,-. Salg av Kiwitomt ,- Kr ,- belastes stedsutviklingsmidler. Da det forelå 3 forslag til vedtak, ble det ble først stemt over avstemmingsrekkefølgen, som det var enstemmighet om. Avstemming 1: Fladhus sitt forslag kontra Arbeiderpartiets. Her ble Fladhus sitt forslag vedtatt med 10 stemmer mot 7 stemmer for Arbeiderpartiets forslag Avstemming 2: Fladhus sitt forslag kontra formannskapets flertallsinnstilling. Her oppnådde Fladhus sitt forslag 8 stemmer, mens 9 stemmer ble avgitt for formannskapets flertallsinnstilling, som derved ble vedtatt.

28 Etter dette ble vedtaket: Krødsherad kommunes medfinansiering av opprustingskostnader for FV 192, totalt kr. 3,5 mill. dekkes som følger: Fra Næringsfondet kr ,-. Kommunestyret opphever samtidig vedtak om grunnkapital, stor kr ,-. Fra Kraftfondet kr ,-. Eier av Krødsherad Everk KF, Krødsherad kommune, foretar et egenkapitaluttak, stort kr. 2,2 mill. til delfinansiering av opprusting av FV 192. Beløpet utbetales fra Krødsherad Everk KF når oppgjør med Buskerud Fylkeskommune skal foretas. Forslaget om eieruttak på 2,2 mill. oversendes E-verksstyret for uttalelse før saken behandles i kommunestyret.

29 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Gudbrand Halmrast Arkivnr.: Q03 Arkivsaknr.:08/477 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Rådmannen er inhabil i denne saken, og det er derfor ordfører som innstiller! Vedlegg: Anbudsdokumentet (Eget hefte) Anbudsåpning Anbudsoversikt Saksopplysninger: Ved anbudsåpning, 13. august kl 1200 hadde det kommet inn 11 anbud. Kommunens vegnett er inndelt i 14 roder og vi har fått priser på 13 roder. Tryterudvegen har det ikke kommet anbud på. Denne vegen har vi i flere år betalt Ringerike Kommune for å brøyte og det er naturlig at denne avtalen forlenges. Fullstendig oversikt over anbydere, reservemannskap, utstyr og priser pr. 13. aug er vist i vedlagte tabell. Dokument fra anbudsåpningen samme dag følger også vedlagt. Vi har foretatt en sammenligning av de laveste prisene fra 2003 med de laveste prisene i Prisene i 2008 ligger ca kr høyere enn i 2003 men da brøytet vi Kryllingheimen og Noresundanlegget i egen regi. Fra 2004 ble dette satt bort for kr I 2008 er også sommerskraping av grusvegene med i prisen. Dette utgjør kr Den reelle økningen (laveste anbud) på brøyting er derfor ca kr eller 33 % på 5 år. Summen av laveste priser på hver rode (brøyting og skraping) er kr , eks Tryterudvegen hvor vi ikke har fått anbud.

30 Det var i år 14 roder og vi fikk inn 11 anbud hvor enkelte kun hadde lagt inn anbud på en rode mens andre hadde lagt inn på opptil 7 roder. Det var denne gang ekstremt store prisforskjeller på enkelte roder, inntil 180 %. Administrasjonen har gjort følgende vurdering av anbudene på hver enkelt rode: 1. Kun ett anbud og anbyder 3 innstilles. 2. Anbud 4 er lavest men anbyder har også gitt anbud på rode 3. Anbyder 11 (to personer) har gitt anbud på de samme to rodene. For kommunen blir det totalt sett billigst at anbyder 4 får rode 3og anbyder 11 rode 2. Selv om anbyder 4 er lavest på begge rodene vil han ikke ha kapasitet til begge, ut fra de opplysninger som er gitt i anbudsdokumentene. Anbyder 11 innstilles 3. Som beskrevet under rode 2. Anbyder 4 innstilles. 4. Anbyder 1 har laveste anbud og innstilles. 5. Anbyder 4 har lavest anbud og innstilles. 6. Her hadde anbyder 8 laveste anbud men ved kontroll av enkeltposter viste det seg at skarping ikke var priset på denne roden. Anbyder 1 blir derfor billigst av de tre som har med sommerskraping. Anbyder 1 innstilles. 7. Anbyder 1 har lavest anbud og innstilles. 8. Anbyder 2 har laveste anbud og innstilles. 9. Anbyder 2 har laveste anbud og innstilles. 10. Anbyder 2 har laveste anbud og innstilles 11. Kun ett anbud og anbyder 7 innstilles 12. Kun ett anbud og anbyder 7 innstilles. 13. Anbyder 10 har laveste anbud og innstilles 14. Ingen anbud. Det anbefales at avtale med Ringerike Kommune forlenges. Administrasjonens innstilling: Rode 1 Rode 2 Rode 3 Rode 4 Rode 5 Rode 6 Rode 7 Rode 8 Rode 9 Rode 10 Anbyder Rode 11 Rode 12 Rode 13 Rode 14

31 I henhold til ovenstående vil ordfører be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Nedenstående anbud på vintervedlikehold av kommunale veger, inklusiv sommerskraping av grusveger, antas for en periode på 5 år fra 15 okt til 15. okt Arbeidene skal utføres i samsvar med anbudsdokumentets beskrivelser. Arbeidene settes bort i henhold til oppsett i nedenstående tabell. Anbyder Navn: Roder Sum 1 Jarle Nordby 4, 6, 7 Kr Jørn Konrad Bye 8, Kr Knut Erik Bottolfs 1 Kr Rolf Heia 3, 5 Kr Bj. Steinar Skinnes og Jan Halvorsen 11, 12 Kr Erik Snersrud 13 Kr Vidar Lesteberg og Truls Erik Hennum 2 Kr FORMANNSKAPET( ): SUM Kr Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Ordførers innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Nedenstående anbud på vintervedlikehold av kommunale veger, inklusiv sommerskraping av grusveger, antas for en periode på 5 år fra 15 okt til 15. okt Arbeidene skal utføres i samsvar med anbudsdokumentets beskrivelser.

32 Arbeidene settes bort i henhold til oppsett i nedenstående tabell. Anbyder Navn: Roder Sum 1 Jarle Nordby 4, 6, 7 Kr Jørn Konrad Bye 8, Kr Knut Erik Bottolfs 1 Kr Rolf Heia 3, 5 Kr Bj. Steinar Skinnes og Jan Halvorsen 11, 12 Kr Erik Snersrud 13 Kr Vidar Lesteberg og Truls Erik Hennum 2 Kr SUM Kr

33 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 611 Arkivsaknr.:08/656 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Krødsherad kommune har solgt areal til forretningsbygg i Noresund Sentrum. Salgssummen er kr ,-. Dette arealsalg er ikke medregnet i finansieringen av utbyggingskostnadene for Noresund sentrum. Sluttregnskapet for delprosjekt 1 forventes å foreligge i løpet av september måned. Det foretas i disse dager en endelig detaljplanlegging og kostnadsberegning av delprosjekt to (framtidig utforming av området fra Statoil og til Trolldalen). Administrasjonen vil legge fram en total oversikt over økonomien og forslag til sluttarbeider før disse arbeider igangsettes. Rådmannen er av den oppfatning at salgssummen for forretningsarealene foreløpig bør låses til evt. medfinansiering av neste delprosjekt. Det foreslås på dette grunnlag at beløpet avsettes til videreutvikling av Noresund sentrum, men at midlene ikke benyttes før sluttregnskap delprosjekt 1 og endelig kostnadsberegning for delprosjekt 2 er forelagt kommunestyret til vedtak. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Inntekter fra salg av tomtearealer i Noresund sentrum, totalt kr ,-. avsettes på kapitalfond, øremerket videreutvikling av Noresund sentrum.

34 Midlene kan ikke benyttes før sluttregnskap delprosjekt 1 og endelig kostnadsberegning for delprosjekt 2 er forelagt kommunestyret. FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Setningsleddet: øremerket videreutvikling av Noresund sentrum strykes. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres, med ordførers endringsforslag. KOMMUNESTYRET( ): Gustav Kalager (AP) foreslo følgende: Inntekter fra salg av tomtearealer i Noresund sentrum, totalt kr ,-. benyttes til utbedringsarbeider på FV 192 Ved avstemming oppnådde formannskapets innstilling 14 stemmer, mens 3 stemmer ble avgitt for Kalagers forslag. Etter dette ble vedtaket: Inntekter fra salg av tomtearealer i Noresund sentrum, totalt kr ,-. avsettes på kapitalfond Midlene kan ikke benyttes før sluttregnskap delprosjekt 1 og endelig kostnadsberegning for delprosjekt 2 er forelagt kommunestyret.

35 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 223 Arkivsaknr.:08/664 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET / KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: KRØDSHERAD VANNSPORTSENTER - KJØP AV AKSJER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Krødsherad kommune har mottatt en forespørsel fra Krødsherad Vannsportssenter om et bidrag eller en garanti på kostnadene til utarbeidelse av en reguleringsplan for anlegget. Kostnadene for dette beløper seg til kr ,-. Kommunen har ikke anledning til å gi noen garanti til et slikt privat foretak, det måtte i så fall være organisert som en ideell stiftelse eller lignende. Imidlertid er det ut fra ordførers synspunkt både riktig og viktig å støtte opp under slike tiltak som i tillegg til å øke bygdas attraksjonsverdi, også vil være et fint fritidstilbud for mange kryllinger. Krødsherad Vannsportsenter skal organiseres som et aksjeselskap, og det naturlige vil derfor være, dersom kommunestyret ønsker å støtte tiltaket, at vi kjøper aksjer for beløpet. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Det bevilges kr ,- til Krødsherad Vannsportssenter. Bevilgningen skal primært benyttes til utarbeidelse av reguleringsplan for anlegget, men det forutsettes at 4 aksjer à kr ,- utstedes til Krødsherad kommune. Bevilgningen dekkes med midler fra Disposisjonsfondet. KOMMUNESTYRET( ): Tine Welstad (AP) fratrådte behandlingen som inhabil.

36 Ordfører forklarte at aksjeverdien er kr ,-, men at vi tidligere også har ytt tilskudd til tiltaket, og at vi derfor bør kunne få 4 aksjer. ENSTEMMIG VEDTAK: Det bevilges kr ,- til Krødsherad Vannsportssenter. Bevilgningen skal primært benyttes til utarbeidelse av reguleringsplan for anlegget, men det forutsettes at 4 aksjer à kr ,- utstedes til Krødsherad kommune, da kommunen også på et tidligere stadium har dekket kostnader for tiltaket. Bevilgningen dekkes med midler fra Disposisjonsfondet.

37 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6.2.a MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:08/657 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: RENTEKOSTNADER ANSVARLIG LÅN KRØDSHERAD EVERK - DEKNING.

38 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6.2.b MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: 611 &01 Arkivsaknr.:08/672 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGSAVTALE AP3

39 EVENTUELT: Eli Marie Hanserud (FRP): 1. Når skal utbedringen av det dårlige vanntrykket på Byåsen gjennomføres? Svar: Behandles i budsjettsammenheng for Hvorfor er ikke kulturskolen åpen for ungdom over 18 år, når alle likevel må betale for å delta? Svar: Dette skal vi se på! Gustav Kalager (AP): Er det foretatt innkjøp av PC er til ungdomsskolen, og er disse tatt i bruk? Svar: PC er kjøpt inn og tas i bruk etter høstferien Tine Welstad (AP): 1. Det er behov for gateadresser i boligfeltene. Et arbeid med tanke på dette bør igangsettes! 2. Statuen i rundkjøringa på Noresund er i enkleste laget, kunne vi påplusse OLringer for eksempel? Svar: Blomster i OL- ringenes farger skal plantes til våren på 2 sider av monumentet.

40 MØTET SLUTT Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Noresund, Eli Marie Hanserud Asle Bøe Olav Skinnes Helge Skjeggerud Førstekonsulent

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.03.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes Møtt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.06.2010 Tid: 20.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL 033 3 63/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 155/12 12/620 REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 13.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 10.00 OBS! Tidspunktet Gruppemøter kl: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: 19:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 30.06.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer