MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører) Møtt Møtende varamedlemmer: Asle Bøe Møtt Odd Henning Bentsen Forfall Anita W. Steinseth Leif Erik Lesteberg Forfall Magnhild Strand Pedersen Bjørn Sorteberg Møtt Nils Ole Fladhus Møtt Inger Merete Bjerkerud (varaordfører) Møtt Thor Ole Rimejorde Møtt Åse Marit Hovden Møtt Ove Jokerud Møtt Tine V. Welstad Møtt Inge Thorud Møtt Gustav Kalager Møtt Roy Heia Møtt Helene Øverby Møtt Eli Marie Hanserud Per Kristensen Møtt Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Førstekonsulent Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 85/08 til sak 101/08 Møtet slutt kl

2 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 85/08 08/655 SKJENKELØYVE , ALPINSTUA U63 &18 ÅRSBERETNING KRØDSHERADHALLEN 86/08 08/ U03 &14 87/08 08/625 KOMMUNEPINS - OPPMYKING AV REGELVERK 005 &00 88/08 08/630 RAPPORT FRA BISPEVISITAS 4-8 JUNI 2008 C70 89/08 08/649 FØRSKOLELÆRER- KRØDEREN BARNEHAGE DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV A10 90/08 08/650 FØRSKOLELÆRER- NORESUND BARNEHAGE DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV A10 91/08 08/648 EVALUERINGSRAPPORT: HJELP TIL BARN OG UNGE AV PSYKISK SYKE G70 &14 92/08 08/565 SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ SLETTEMOENE INDUSTRIOMRÅDE /08 08/695 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL 611 &01 94/08 06/255 OPPARBEIDING GLESNEMOEN - SLUTTFINANSIERING L81 95/08 08/49 FV 192 (VESTSIDEVEGEN) - OPPRUSTING - TILBUD OM MEDFINANSIERING Q10 96/08 08/702 FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 97/08 08/477 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 98/08 08/656 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT /08 08/664 KRØDSHERAD VANNSPORTSENTER - KJØP AV AKSJER /08 08/657 Unntatt offentlig ofl 6Ofl 6.2.a RENTEKOSTNADER ANSVARLIG LÅN KRØDSHERAD EVERK - DEKNING /08 08/672 Unntatt offentlig ofl 6Ofl 6.2.b UTBYGGINGSAVTALE AP3 611 &01

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U63 &18 Arkivsaknr.:08/655 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: SKJENKELØYVE , ALPINSTUA Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Alpinstua med organisasjonsnummer søker om skjenkebevilling for perioden Som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder søkes Linda Falkenhaug og Endre Granum godkjent. Skjenkested 1. Egne lokaler med uteterasse Søknaden omfatter: Skjenking av øl og vin i tidsrommet: Formalia: Skjenkestyrers kunnskaper i alkohollovgivningen: OK Stedfortreders kunnskaper i alkohollovgivningen: Må avlegge kunnskapsprøve Lensmannens uttalelse om skjenkestyrers vandel: Foreligger ikke ved utsendelse av saken Lensmannens uttalelse om stedfortreders vandel: Foreligger ikke ved utsendelse av saken Evt. merknader fra skatte- og avgiftsetaten: OK Andre kommentarer: Ingen Utfra ovenstående vil rådmannen foreslå at kommunestyret fatter følgende vedtak: Under forutsetning av at Lensmannen ikke har noen merknader på personellet: Alpinstua gis følgende skjenkebevilling for perioden : Skjenking av øl og vin fra egne lokaler samt uteterasse i tidsrommet Som skjenkestyrer godkjennes: Linda Falkenhaug

4 Som stedfortreder godkjennes: Endre Granum, forutsatt at kunnskapsprøve i alkohollovgivningen gjennomføres og bestås. Skjenkekontroller må påregnes. Unnlatelse av å sende inn årlige omsetningsoppgaver eller manglende skatt- og avgiftsinnbetaling, kan medføre inndragning av skjenkebevilling. Det samme gjelder dersom kontrollørs eventuelle pålegg i henhold til alkoholloven ikke tas til følge. En inndragning kan være permanent eller tidsavgrenset, alt etter hvor grov overtredelsen har vært. KOMMUNESTYRET( ): Kommunen mottok uttalelse fra Lensmannen om det ikke var noe å bemerke på noen av søkerne eller serveringsstedet. ENSTEMMIG VEDTAK: Alpinstua gis følgende skjenkebevilling for perioden : Skjenking av øl og vin fra egne lokaler samt uteterasse i tidsrommet Som skjenkestyrer godkjennes: Linda Falkenhaug Som stedfortreder godkjennes: Endre Granum, forutsatt at kunnskapsprøve i alkohollovgivningen gjennomføres og bestås. Skjenkekontroller må påregnes. Unnlatelse av å sende inn årlige omsetningsoppgaver eller manglende skatt- og avgiftsinnbetaling, kan medføre inndragning av skjenkebevilling. Det samme gjelder dersom kontrollørs eventuelle pålegg i henhold til alkoholloven ikke tas til følge. En inndragning kan være permanent eller tidsavgrenset, alt etter hvor grov overtredelsen har vært.

5 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U03 &14 Arkivsaknr.:08/623 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBERETNING KRØDSHERADHALLEN 2007 Vedlegg: Årsberetning og regnskap for 2007 fra stiftelsen Krødsheradhallen Saksopplysninger: Det vises til vedlagte dokument. Rådmannen vil anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Årsberetningen fra stiftelsen Krødsheradhallen tas til orientering. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Årsberetningen fra stiftelsen Krødsheradhallen tas til orientering.

6 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 005 &00 Arkivsaknr.:08/625 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPINS - OPPMYKING AV REGELVERK Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Krødsherad kommune har en meget restriktiv holdning til utdeling av vårt kommunevåpen i form av pins. Til nå er det kun ansatte og politikere som har fått slik nål, hvilket gjør den til et svært ettertraktet objekt blant samlere. Muligens fører dette til at vi er landskjente i disse kretser, men det er et spørsmål om dette er særlig god Krødsherad-reklame. Et annet aspekt er at mange av våre ansatte utsettes for et betydelig press fra folk som ønsker seg slik nål, og må bruke av dyrebar arbeidstid til å forklare vårt rigide regelverk. Ordfører er derfor av den oppfatning at vi bør kunne lempe på vår praksis, og i stedet for å avslå de forespørslene vi får om dette, tilby dem å kjøpe vår kommunepin for kr. 50,- Utfra ovenstående vil ordfører anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Regelen om at Krødsherads kommunepin ikke skal deles ut til utenforstående oppheves. Folk som henvender seg til oss skal heretter få tilbud om å kjøpe våre kommunepins for kr. 50,- per stk. FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Regelen om at Krødsherads kommunepin ikke skal deles ut til utenforstående oppheves. Folk som henvender seg til oss, skal heretter få tilbud om å kjøpe våre kommunepins for kr. 100,- per stk.

7 KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Regelen om at Krødsherads kommunepin ikke skal deles ut til utenforstående oppheves. Folk som henvender seg til oss, skal heretter få tilbud om å kjøpe våre kommunepins for kr. 100,- per stk.

8 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: C70 Arkivsaknr.:08/630 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: RAPPORT FRA BISPEVISITAS 4-8 JUNI 2008 Vedlegg: Kirkevergens rapport og biskopens følgebrev Saksopplysninger: Det vises til vedlegget. Når det gjelder biskopens ønske om å styrke kirkeverge/meninghetssekretærfunksjonen, så er dette en sak vi må se på i budsjettsammenheng. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Rapporten fra bispevisitasen 4 8 juni tas til orientering. Spørsmålet om bemanningsøkning tas opp i forbindelse med budsjettbehandlingen. FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Rapporten fra bispevisitasen 4 8 juni tas til orientering. Spørsmålet om bemanningsøkning tas opp i forbindelse med budsjettbehandlingen.

9 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Kjersti Engeland Arkivnr.: A10 Arkivsaknr.:08/649 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: FØRSKOLELÆRER- KRØDEREN BARNEHAGE DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Maryanne Blakkisrud er av administrasjonen tilsatt som førskolelærer i 80 % stilling i Krøderen barnehage. Tilsettingen gjelder for barnehageåret 2008/2009. Det søkes om dispensasjon fra kravet om fagutdanning (jfr. Forskrift til barnehageloven av 16. desember 2005) for Maryanne Blakkisrud. Stillingen har vært lyst ledig, uten at det har lykkes å få kvalifiserte søkere. På denne bakgrunn har administrasjonen foretatt vikartilsetting. Det kan opplyses at Maryanne Blakkisrud har lang fartstid i Krøderen barnehage, og således god kjennskap til driften. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for barnehageåret 2008/2009. Det forutsettes at stillingen lyses ledig i god tid før nytt barnehageår. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Maryanne Blakkisrud som førskolelærer i Krøderen barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2008/2009. Det forutsettes at stillingen, hvis nødvendig, lyses ut i god tid før nytt barnehageår.

10 FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Maryanne Blakkisrud som førskolelærer i Krøderen barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2008/2009. Det forutsettes at stillingen, hvis nødvendig, lyses ut i god tid før nytt barnehageår.

11 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Kjersti Engeland Arkivnr.: A10 Arkivsaknr.:08/650 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: FØRSKOLELÆRER- NORESUND BARNEHAGE DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Linn Cecilie Skogstad Pettersen er av administrasjonen tilsatt som førskolelærer i 100 % stilling i Noresund barnehage. Tilsettingen gjelder for barnehageåret 2008/2009. Det søkes om dispensasjon fra kravet om fagutdanning (jfr. Forskrift til barnehageloven av 16. desember 2005) for Linn Cecilie Skogstad Pettersen. Stillingen har vært lyst ledig, uten at det har lykkes å få kvalifiserte søkere. På denne bakgrunn har administrasjonen foretatt vikartilsetting. Linn Cecilie Skogstad Pettersen er utdannet barnevernspedagog. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for barnehageåret 2008/2009. Det forutsettes at stillingen lyses ledig i god tid før nytt barnehageår. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Linn Cecilie Skogstad Pettersen som førskolelærer i Noresund barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2008/2009. Det forutsettes at stillingen, hvis nødvendig, lyses ut i god tid før nytt barnehageår.

12 FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Linn Cecilie Skogstad Pettersen som førskolelærer i Noresund barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2008/2009. Det forutsettes at stillingen, hvis nødvendig, lyses ut i god tid før nytt barnehageår.

13 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Mette Jahr Arkivnr.: G70 &14 Arkivsaknr.:08/648 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: EVALUERINGSRAPPORT: HJELP TIL BARN OG UNGE AV PSYKISK SYKE Vedlegg: Evalueringsrapport av prosjektet Hvordan sikre barn og unge av psykisk syke hjelp Prosjektrapporten (eget hefte). Saksopplysninger: Det ble søkt om prosjektmidler fra R. BUP september 2004 til prosjektet Hvordan sikre barn og unge av psykisk syke foreldre hjelp. Krødsherad kommune fikk tildelt kr ,- til prosjektet. I tillegg gikk kr ,- av psykiatrimidlene for 2005 til helsestasjonen. Ledende helsesøster gikk da ut i en 50 % prosjektstilling, og det ble midlertidig ansatt vikar for henne i 50 % stilling. Veileder i prosjektet har vært psykiatrikoordinator i kommunen. Prosjektet ble videreført fra 2005 til vår Bakgrunnen for prosjektet er praktiske erfaringer både helsesøster og psykiatrisk sykepleier har gjort seg gjennom sitt arbeid med barn og ungdom. Da prosjektet startet var det mer tilfeldig hvem som fikk den hjelpen de hadde behov for. Det var ingen rutiner på å sikre barn av psykisk syke informasjon eller tilbud om samtaler med kvalifisert personale. Målsettingen for prosjektet har vært: Å opprette faste rutiner i kommunen mellom ulike etater og mot psykiatriske andre linje tjeneste, slik at vi sikrer at barn og unge av psykisk syke foreldre ikke blir en glemt gruppe. Å tilby barn og unge av psykisk syke oppfølging gjennom informasjon og samtale på kommunalt nivå. Å sørge for at barn og unge blir henvist videre til BUP når kommunal hjelp ikke er tilfredstillende.

14 Viser til evalueringsrapporten som vedlegges saken om fremdriften og resultatet av prosjektet. En ser helt klart behovet for at dette tiltaket gjøres permanent. Men ser en helhetlig på sektor 3 og behovet for økt bemanning, er det ønskelig å foreta en helhetlig vurdering av videreføring i budsjettprioriteringen for Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fatter slikt vedtak: Evalueringsrapporten tas til orientering. Ledende helsesøster takkes for et vel gjennomført prosjekt. En eventuell videreføring av prosjektet vurderes i sammenheng med budsjettet for FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Evalueringsrapporten tas til orientering. Ledende helsesøster takkes for et vel gjennomført prosjekt. En eventuell videreføring av prosjektet vurderes i sammenheng med budsjettet for 2009.

15 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 611 Arkivsaknr.:08/565 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ SLETTEMOENE INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: Brev fra Båsum Eiendom as datert Saksopplysninger: Som det framgår av brevet søker Båsum om å kjøpe inntil 15 mål, subsidiært 10 mål med opsjon på ytterligere 10 mål, vest for sin eiendom 178/273 (feil bruksnr. i brevet). Problemet i denne sammenheng er at det areal som kommunen sitter med på Slettemoane totalt utgjør vel 16 mål. Av disse har Silje Rudland opsjon på kjøp av 4 mål fram til , altså kan vi maksimalt selge 12 mål til Båsum Eiendom. I tillegg kommer problemstillingen rundt det påtenkte fliskuttingsanlegget, som også ønskes plassert på samme område. Denne saksbehandler kjenner ikke til at Silje Rudland skal ha skrinlagt sine planer om et forbrenningsanlegg, og går derfor ut fra at hun vil holde på den opsjonen hun har. Dette umuligjør et salg av 15 mål til Båsum Eiendom på nåværende tidspunkt. Vi kan selge 10 mål, men har ikke muligheten til å love opsjon for kjøp av det resterende området. Dersom Båsum virkelig har behov for 20 mål tilleggsareale, burde det være mer hensiktsmessig for bedriften å forhandle med Søndre Vassenrud om kjøp av grunn østover. Når det gjelder pris, så er denne satt til kr. 26,- per m 2, som indeksreguleres på det tidspunkt kjøpsavtale underskrives i Rudland sitt tilfelle, og det naturlige ville være å legge seg på det samme her ut fra et likebehandlingsprinsipp. Imidlertid må det selvsagt vurderes om det arbeidet som Båsum allerede har gjort på området skal vektlegges. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret:

16 Båsum Eiendom as tilbys å kjøpe 10 mål av kommunens eiendom 178/256 grensende til Båsums egen eiendom 178/273. Det gis ingen opsjon på kjøp av mer tilleggsareale fra samme eiendom. Prisen settes til kr. X,- per m 2. FORMANNSKAPET( ): Formannskapets medlemmer i felleskap foreslo følgende: Båsum Eiendom gis opsjon på kjøp av 10 mål av området. Opsjonen er gyldig i 2 år. Prisen framforhandles på kjøpstidspunktet. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Båsum Eiendom gis opsjon på kjøp av 10 mål av området. Opsjonen er gyldig i 2 år. Prisen framforhandles på kjøpstidspunktet. KOMMUNESTYRET( ): Per Kristensen (H) foreslo følgende endring: Opsjonstiden endres til 6 måneder. ENSTEMMIG VEDTAK: Båsum Eiendom gis opsjon på kjøp av 10 mål av området. Opsjonen er gyldig i 6 måneder. Prisen framforhandles på kjøpstidspunktet.

17 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: 611 &01 Arkivsaknr.:08/695 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL Vedlegg: Forslag til vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. Saksopplysninger: Styret i Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell), ber rådmannen om å fremme forslag til vedtekter for fondet. Kommunestyret vedtok å innføre utbyggingsavtaler for alle reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplanen for Norefjell. Det ble da bestemt at bidrag fra utbyggerne skulle settes i et infrastrukturfond. Fondet skal brukes til å finansiere felles infrastruktur innenfor kommunedelplan for Norefjell. Fondet skal forvaltes av et styre som består av leder og 2 styremedlemmer oppnevnt av kommunestyret og 2 styremedlemmer som er valgt av bidragsytere. Styret hadde første styremøte i mai og der ble det blant annet arbeidet med å få på plass vedtekter. Vedtektene bygger blant annet på inngåtte utbyggingsavtaler og forarbeider som er gjort i formannskap og kommunestyret vedrørende utbyggingsavtaler og infrastrukturfond. Rådmannen foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling ovenfor kommunestyret: Kommunestyret godkjenner de framlagte vedtektene som vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. FORMANNSKAPET( ): Odd Henning Bentsen fratrådte som inhabil under behandlingen av saken. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

18 KOMMUNESTYRET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken utsettes, for ytterligere utredning. Saken utsatt

19 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: L81 Arkivsaknr.:06/255 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /06 KOMMUNESTYRET /06 FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: OPPARBEIDING GLESNEMOEN - SLUTTFINANSIERING Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til K-sak 84/04 og K-sak 32/06 med vedtak om erverv av areal til utvidelse av boligområde i Glesnemoen, og finansiering av kjøp, opparbeidelse m.m. Total kostnadsramme ,-. Av disse midler er medgått kr , og gjenstående bevilgning er således kr ,-. I tillegg til de tidligere planlagte arbeider er kommunens gamle garasje i Glesnemoen revet, og veg i nedkant av feltet er anlagt. Det har også vært behov for noe tilleggserverv av areal for å få en god arrondering av boligfeltets yttergrenser. I tillegg er det fra politisk hold uttrykt ønske om at det skal bygges fortau langs hovedvegen mot Finnerud, og at deler av gangveg langs FV fra brua mot Glesnemoen skal utbedres, samt tilpasses overgang til boligfeltet i Glesnemoen Pristilbud på ovenstående restarbeider er innhentet, og viser at gjenstående midler ikke fullt ut vil dekke disse kostnadene. Det er totalt behov for økt bevilgning kr ,-. Rådmannens kommentar: I forbindelse med finansieringsvedtaket ble det fattet vedtak om at inntekter fra tomtesalg skulle gå til ekstraordinær nedbetaling av låneopptaket til prosjektet. Rådmannen vil foreslå at inntekter fra tomtesalg tilsvarende kr ,- benyttes til delvis dekning av merkostnadene. I tillegg benyttes kr ,- fra midler tidligere avsatt til stedsutvikling.

20 Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor formannskapet: Det bevilges ytterligere kr ,- til finansiering av sluttarbeider Glesnemoen boligfelt og utbedring/tilpasning gangveg. Merkostnadene dekkes ved bruk av kr ,- i inntekter fra tomtesalg Glesnemoen, samt bruk av kr, ,- fra midler tidligere avsatt til stedsutvikling. FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Det bevilges ytterligere kr ,- til finansiering av sluttarbeider Glesnemoen boligfelt og utbedring/tilpasning gangveg. Merkostnadene dekkes ved bruk av kr ,- i inntekter fra tomtesalg Glesnemoen, samt bruk av kr ,- fra midler tidligere avsatt til stedsutvikling.

21 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: Q10 Arkivsaknr.:08/49 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: FV 192 (VESTSIDEVEGEN) - OPPRUSTING - TILBUD OM MEDFINANSIERING Vedlegg: Brev til Buskerud fylkeskommune, hovedutvalget for samferdsel. Saksopplysninger: Kommunestyret fattet slikt vedtak i møte den sak 0013/08: Det bevilges ,- til forsterkingsplan for Vestsidevegen. Bevilgningen dekkes med midler fra Disposisjonsfondet. Evt. sak om å gå videre med opprusting av vegen, legges fram som egen sak i kommunestyret. I sak 0013/08 var det fra ordførerens side anmodet om at formannskap/kommunestyre, etter utarbeiding av forsterkningsplan, skulle vurdere hvorvidt Krødsherad kommune skulle rette en henvendelse om forskottering til Buskerud fylkeskommune, og om vi i tilfelle skulle sette evt. forutsetninger om tilbakebetalinger. Så vidt rådmannen kjenner til var det, på dette tidspunkt ikke på tale at Krødsherad kommune skulle bidra med permanent delfinansiering av prosjektet. Konsulentfirmaet Rambøll AS har nå gjort et overslag over kostnadene ved en utbedring av strekningen Bjøre Haslerud på Vestsidevegen, og kommet fram til en sum på 6,7 mill kr. Når utredning og kostnadsoverslag fra Rambøll forelå, sendte ordføreren en skriftlig henvendelse til Buskerud Fylkeskommune, hovedutvalget for samferdsel se vedlegg. Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylke har den behandlet sak om finansiering av et slikt prosjekt. Innstillingen til Fylkestinget derfra, for øvrig i tråd med Vegvesenets anbefaling, hitsettes:

22 1. Buskerud fylkeskommune tilbyr Krødsherad kommune at utbedring av Fv 192 mellom Bjøre og Haslerud finansieres ved at Krødsherad kommune yter tilskudd på 50 % av utbedringskostnadene (3,5 mill kr) og at fylkeskommunen forskotterer 50 % av kostnadene fra fylkesvegbudsjettet. Evt. kostnadsøkninger fordeles mellom partene med samme fordelingsprosent. 2. Fylkeskommunens forskudd på 3,5 mill kr dekkes inn i neste fylkesvegplanperiode Fylkestinget skal behandle saken i sitt møte 18. og 19. juni Rådmannens kommentar: Rådmannen ser klart at det er et sterkt ønske fra Krødsherads befolkning og også fra politisk hold at vestsidevegen blir utbedret så raskt som mulig. Krødsherad kommunes økonomi tilsier imidlertid ikke at vi har mulighet for permanent delfinansiering av denne utbedring. Selv en forskottering i størrelsesorden 3,5 mill, i ytterste konsekvens fram til 2013 (5 år), vil forårsake en årlig kommunal driftsutgift, stor kr ,- med 6% rente. Denne utgift vil evt. måtte prioriteres opp mot andre løpende driftsutgifter. Som en bisetning kan nevnes at dette årlige beløp er på linje med det totale beløp vi årlig har i driftsbudsjettet til sommervedlikehold av ca. 5 mil kommunal veg. Også disse veger har behov for ekstraordinær opprusting. Rådmannens anbefaling: Rådmannen ser ingen mulighet for å anbefale at Krødsherad kommune permanent dekker 50 % av opprustingskostnadene. Krødsherad kommune har ikke økonomisk mulighet til å bidra med permanent delfinansiering av kostnadsberegnet forsterkningsplan på Fv 192. Hvis det er en ønsket politisk prioritering, bør Krødsehrad kommune anmode Buskerud fylkeskommune om tillatelse til å forskottere inntil 3,5 mill. Kommunens forskotteringsperiode må i så fall avgrenses til 5 år fra vedtaks dato. Kommunestyret må da årlig, i budsjettsammenheng, ta stilling til oppdekking av den økte driftskostnad i forbindelse med forskotteringen. Saken ble utsatt i formannskapets møte den Etter den tid har det vært avholdt et folkemøte om saken, uten at dette medførte noen helt klare signaler på hva politikerne bør foreta seg. Fylkestinget har og behandlet finansieringssaken, med det resultat at et flertall gikk inn for å stryke setningen: Evt. kostnadsøkninger fordeles mellom partene med samme fordelingsprosent. som var en del av innstillingen fra Hovedutvalget for samferdsel. Til møtet den 19.juni var denne saken lagt fram uten innstilling fra rådmannen, mens ordfører framsatte et forslag i møtet, som gjengis nedenfor.

23 Ordfører Olav Skinnes ber formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad Everk KF utbetaler som eieruttak til Krødsherad kommune kr. 3,5 mill i året Utbetalingen skal benyttes til 50% delfinansiering av utbedring på FV 192 Vestsidevegen. FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Kommunen yter kr. 3,5 mill. tilskudd til utbedringsarbeidet. Rådmannen får i oppdrag å finne finansiering av tiltaket. Sak om dette legges fram på et senere tidspunkt. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Kommunen yter kr. 3,5 mill. tilskudd til utbedringsarbeidet. Rådmannen får i oppdrag å finne finansiering av tiltaket. Sak om dette legges fram på et senere tidspunkt. KOMMUNESTYRET( ): Roy Heia (AP) foreslo følgende: Saken utsettes inntil statsbudsjettet foreligger. Der er det signalisert økte midler i samferdselssektoren. Saken må også sees i forhold til prioriterte investeringer i kommunebudsjett for Ved avstemming falt Heias utsettelsesforslag med 6 mot 11 stemmer. Deretter oppnådde formannskapets innstilling 11 stemmer, mens 6 representanter stemte i mot. Etter dette ble vedtaket: Kommunen yter kr. 3,5 mill. tilskudd til utbedringsarbeidet. Rådmannen får i oppdrag å finne finansiering av tiltaket. Sak om dette legges fram på et senere tidspunkt.

24 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: Q10 Arkivsaknr.:08/702 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til F-sak 27/07 hvor formannskapet fremmet følgende innstilling overfor kommunestyret. Kommunen yter 3,5 mill. i tilskudd til utbedringsarbeidet. Rådmannen får i oppdrag å finne finansiering av tiltaket. Sak om dette legges fram på et senere tidspunkt. På dette har rådmannen følgende vurderinger: Bruk av disposisjonsfond. Krødsherad kommune har pr. i dag ca. 3 mill. disponibelt på disposisjonsfond. Det er disse fondsmidlene vi fritt kan benytte i alle sammenhenger også til dekning av evt. behov i driftsbudsjettet. Som tidligere beskrevet er det fortsatt en del usikkerhet forbundet med reell skatteinngang for 2008 i forhold til budsjett. Dessuten benyttes midler fra disposisjonsfondet løpende til finansiering av politisk vedtatte tiltak utover budsjett. Det er også midler herfra som fritt kan benyttes til oppdekking av prioriterte investeringer som årlig vedtas i budsjettsammenheng. Rådmannen vil derfor sterkt fraråde å benytte midler fra disposisjonsfondet til oppdekning. Låneopptak. Vi kan oppta et lån, stort kr. 3,5 mill. Pr. dato synes det da nødvendig å beregne 7% rente på dette lånebeløpet. Prinsipielt er rådmannen av den oppfatning at lån bør opptas som serielån, noe som totalt ett blir et billigere lån, og således faller gunstigst ut for kommunen.

25 Vi kan selvfølgelig vurdere nedbetalingstiden for et evt. låneopptak. EKS. 3,5 mill i 10 år med 7% rente - årlig kostnad i år 1:kr ,- år. 10 : kr ,- Tilsvarende lån og rente i 20 år : årlig kostnad i år 1:kr ,- år. 20: kr ,- Lånekostnader er en driftsutgift og vil således belaste det kommunale driftsbudsjett i årene framover. Vi kan evt. velge å dekke lånekostnader med midler fra disposisjonsfond, dette under forutsetning av det er midler på fondet til enhver tid. Oversikt over lån og belastinger i 2009 i forhold til 2008 driftsbudsjettet. Administrasjonen har foretatt en gjennomgang av låneforpliktelser og evt. avsluttede lån før nytt årsbudsjett (2009). Det er kun et lite lån som utløper. Hvis vi hensyntar dette og forventet økt rentebelastning ( fra 6 til 7%) viser det seg at driftsbelastningen i forhold til allerede opptatte lån øker med ca. kr fra 2008 til Bruk av næringsfond og kraftfond. Midler til tilrettelegging for næringslivet kan bevilges fra disse fond. Vegutbedringer er slik tilrettelegging, og vi kan således benytte midler fra begge disse fond til dekning av kommunens andel. Næringsfondet er pr totalt kr ,- Herav har kommunestyret vedtatt å binde opp kr som en grunnkapital som skal stå urørt. Kommunestyret kan velge å gjøre om dette vedtak, slik at alle midlene kan benyttes. Gjenoppbygging av næringsfondet kan evt. finn3e sted når salget av Tyri II er sluttført. Kraftfondet er pr totalt kr ,-. Vi har altså her mulighet til å frigjøre totalt ca. kr. 1.3 mill. Kombinasjon av fondsbruk og låneopptak. Rådmannen vil anbefale en kombinasjon av fondsbruk og låneopptak. Midler fra næringsfond og kraftfond bør benyttes med kr ,-. I tillegg må det foretas et låneopptak, stort kr. 2.2 mill. Dette foreslås opptatt som serielån med 20 års nedbetalingstid. Med 7% renteberegning vil dette i år 1 belaste driftsbudsjettet med kr ,-. I år 20 bli belastningen ca ,-. Ut fra det foremannskapet selv har gitt signaler om i oppstartmøte for årsbudsjett 2009, - at totalrammen for årsbudsjettet skal holdes innenfor de samme rammer som for 2008 med tillegg av lønnsøkninger -, må det i budsjettsammenheng foretas en politisk omprioritering innenfor driftsrammen for å få plass til den økte driftskostnad. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommunes medfinansiering av opprustningskostnader for FV 192, totalt kr.3,5 mill. dekkes som følger:

26 Fra Næringsfondet kr ,- Kommunestyret opphever samtidig vedtak om grunnkapital, stor kr ,-. Fra kraftfondet kr ,.-. Låneopptak kr. 2,2 mill. Lånet opptas som serielån over 20 år. Rådmann og økonomisjef gis myndighet til å innhente tilbud, og framforhandle låneavtale. Politiske omprioriteringer innen total driftsramme foretas i forbindelse med budsjettprosessen for årsbudsjettet FORMANNSKAPET( ): Formannskapets flertall (Skinnes, Bøe, Bjerkerud og Bentsen) innstiller: Krødsherad kommunes medfinansiering av opprustingskostnader for FV 192, totalt kr. 3,5 mill. dekkes som følger: Fra Næringsfondet kr ,-. Kommunestyret opphever samtidig vedtak om grunnkapital, stor kr ,-. Fra Kraftfondet kr ,-. Eier av Krødsherad Everk KF, Krødsherad kommune, foretar et egenkapitaluttak, stort kr. 2,2 mill. til delfinansiering av opprusting av FV 192. Beløpet utbetales fra Krødsherad Everk KF når oppgjør med Buskerud Fylkeskommune skal foretas. Forslaget om eieruttak på 2,2 mill. oversendes E-verksstyret for uttalelse før saken behandles i kommunestyret. Formannskapet mindretall (Thorud) innstiller: Krødsherad Arbeiderparti vil legge fram eget forslag om dekning av kommunens andel i forbindelse med kommunestyrets behandling av saken. KOMMUNESTYRET( ): Det ble reist spørsmål om everksstyremedlemmene og everkssjef var inhabile i saken, hvilket det var enstemmighet om at de ikke var Everkstyrets uttalese hitsettes: Enstemmig vedtak: Everkstyret velger å behandle saken og vil komme med følgende uttalelse før saken behandles i kommunestyret:

27 Styret i Krødsherad Everk registrerer at eieren ønsker å ta ut et egenkapitaluttak i 2009 (mulig 2008) på kr ,-. Hva pengene skal brukes til er uvesentlig for styret i everket. Styret vil bemerke at beslutningen om ekstraordinært egenkapitaluttak ikke er i henhold til den langsiktige investeringsplanen som styret behandlet på møte den 15. september 2008 og som kommunestyret får til behandling høsten Styret ber således om at egenkapitaluttaket gjennomføres som uttak av ordinært utbytte for 2008-regnskapet. Prognosene for 2008 er et overskudd på kr ,- etter skatt. Everket har behov for en årlig avsetning på kr ,- til planlagte investeringer. Rest til disponering er da ca. kr ,- og et utbytte på kr ,- vil således være i strid med styrets innstilling i denne saken. Everket vil også for 2008 måtte betale ekstra skatt i forhold til for høye renter på kommunens ansvarlig lån. Dette er ikke hensyntatt i ovenstående. Gustav Kalager (AP) foreslo følgende på vegne av Arbeiderpartiet: Krødsherad kommunes medfinansiering av opprustingskostnader for FV 192, totalt kr. 3,5 mill dekkes som følger: Fra næringsfond kr ,-. Kommunestyret opphever samtidig vedtak om grunnkapital. stor kr ,-. Salg av Kiwitomt ,- Låneopptak på kr ,- som serielån over 20 år. Nils Ole Fladhus (TPBL) foreslo følgende: Krødsherad kommunes medfinansiering av opprustingskostnader for FV 192, totalt kr. 3,5 mill dekkes som følger: Fra næringsfond kr ,-. Kommunestyret opphever samtidig vedtak om grunnkapital. stor kr ,-. Salg av Kiwitomt ,- Kr ,- belastes stedsutviklingsmidler. Da det forelå 3 forslag til vedtak, ble det ble først stemt over avstemmingsrekkefølgen, som det var enstemmighet om. Avstemming 1: Fladhus sitt forslag kontra Arbeiderpartiets. Her ble Fladhus sitt forslag vedtatt med 10 stemmer mot 7 stemmer for Arbeiderpartiets forslag Avstemming 2: Fladhus sitt forslag kontra formannskapets flertallsinnstilling. Her oppnådde Fladhus sitt forslag 8 stemmer, mens 9 stemmer ble avgitt for formannskapets flertallsinnstilling, som derved ble vedtatt.

28 Etter dette ble vedtaket: Krødsherad kommunes medfinansiering av opprustingskostnader for FV 192, totalt kr. 3,5 mill. dekkes som følger: Fra Næringsfondet kr ,-. Kommunestyret opphever samtidig vedtak om grunnkapital, stor kr ,-. Fra Kraftfondet kr ,-. Eier av Krødsherad Everk KF, Krødsherad kommune, foretar et egenkapitaluttak, stort kr. 2,2 mill. til delfinansiering av opprusting av FV 192. Beløpet utbetales fra Krødsherad Everk KF når oppgjør med Buskerud Fylkeskommune skal foretas. Forslaget om eieruttak på 2,2 mill. oversendes E-verksstyret for uttalelse før saken behandles i kommunestyret.

29 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Gudbrand Halmrast Arkivnr.: Q03 Arkivsaknr.:08/477 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Rådmannen er inhabil i denne saken, og det er derfor ordfører som innstiller! Vedlegg: Anbudsdokumentet (Eget hefte) Anbudsåpning Anbudsoversikt Saksopplysninger: Ved anbudsåpning, 13. august kl 1200 hadde det kommet inn 11 anbud. Kommunens vegnett er inndelt i 14 roder og vi har fått priser på 13 roder. Tryterudvegen har det ikke kommet anbud på. Denne vegen har vi i flere år betalt Ringerike Kommune for å brøyte og det er naturlig at denne avtalen forlenges. Fullstendig oversikt over anbydere, reservemannskap, utstyr og priser pr. 13. aug er vist i vedlagte tabell. Dokument fra anbudsåpningen samme dag følger også vedlagt. Vi har foretatt en sammenligning av de laveste prisene fra 2003 med de laveste prisene i Prisene i 2008 ligger ca kr høyere enn i 2003 men da brøytet vi Kryllingheimen og Noresundanlegget i egen regi. Fra 2004 ble dette satt bort for kr I 2008 er også sommerskraping av grusvegene med i prisen. Dette utgjør kr Den reelle økningen (laveste anbud) på brøyting er derfor ca kr eller 33 % på 5 år. Summen av laveste priser på hver rode (brøyting og skraping) er kr , eks Tryterudvegen hvor vi ikke har fått anbud.

30 Det var i år 14 roder og vi fikk inn 11 anbud hvor enkelte kun hadde lagt inn anbud på en rode mens andre hadde lagt inn på opptil 7 roder. Det var denne gang ekstremt store prisforskjeller på enkelte roder, inntil 180 %. Administrasjonen har gjort følgende vurdering av anbudene på hver enkelt rode: 1. Kun ett anbud og anbyder 3 innstilles. 2. Anbud 4 er lavest men anbyder har også gitt anbud på rode 3. Anbyder 11 (to personer) har gitt anbud på de samme to rodene. For kommunen blir det totalt sett billigst at anbyder 4 får rode 3og anbyder 11 rode 2. Selv om anbyder 4 er lavest på begge rodene vil han ikke ha kapasitet til begge, ut fra de opplysninger som er gitt i anbudsdokumentene. Anbyder 11 innstilles 3. Som beskrevet under rode 2. Anbyder 4 innstilles. 4. Anbyder 1 har laveste anbud og innstilles. 5. Anbyder 4 har lavest anbud og innstilles. 6. Her hadde anbyder 8 laveste anbud men ved kontroll av enkeltposter viste det seg at skarping ikke var priset på denne roden. Anbyder 1 blir derfor billigst av de tre som har med sommerskraping. Anbyder 1 innstilles. 7. Anbyder 1 har lavest anbud og innstilles. 8. Anbyder 2 har laveste anbud og innstilles. 9. Anbyder 2 har laveste anbud og innstilles. 10. Anbyder 2 har laveste anbud og innstilles 11. Kun ett anbud og anbyder 7 innstilles 12. Kun ett anbud og anbyder 7 innstilles. 13. Anbyder 10 har laveste anbud og innstilles 14. Ingen anbud. Det anbefales at avtale med Ringerike Kommune forlenges. Administrasjonens innstilling: Rode 1 Rode 2 Rode 3 Rode 4 Rode 5 Rode 6 Rode 7 Rode 8 Rode 9 Rode 10 Anbyder Rode 11 Rode 12 Rode 13 Rode 14

31 I henhold til ovenstående vil ordfører be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Nedenstående anbud på vintervedlikehold av kommunale veger, inklusiv sommerskraping av grusveger, antas for en periode på 5 år fra 15 okt til 15. okt Arbeidene skal utføres i samsvar med anbudsdokumentets beskrivelser. Arbeidene settes bort i henhold til oppsett i nedenstående tabell. Anbyder Navn: Roder Sum 1 Jarle Nordby 4, 6, 7 Kr Jørn Konrad Bye 8, Kr Knut Erik Bottolfs 1 Kr Rolf Heia 3, 5 Kr Bj. Steinar Skinnes og Jan Halvorsen 11, 12 Kr Erik Snersrud 13 Kr Vidar Lesteberg og Truls Erik Hennum 2 Kr FORMANNSKAPET( ): SUM Kr Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Ordførers innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Nedenstående anbud på vintervedlikehold av kommunale veger, inklusiv sommerskraping av grusveger, antas for en periode på 5 år fra 15 okt til 15. okt Arbeidene skal utføres i samsvar med anbudsdokumentets beskrivelser.

32 Arbeidene settes bort i henhold til oppsett i nedenstående tabell. Anbyder Navn: Roder Sum 1 Jarle Nordby 4, 6, 7 Kr Jørn Konrad Bye 8, Kr Knut Erik Bottolfs 1 Kr Rolf Heia 3, 5 Kr Bj. Steinar Skinnes og Jan Halvorsen 11, 12 Kr Erik Snersrud 13 Kr Vidar Lesteberg og Truls Erik Hennum 2 Kr SUM Kr

33 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 611 Arkivsaknr.:08/656 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Krødsherad kommune har solgt areal til forretningsbygg i Noresund Sentrum. Salgssummen er kr ,-. Dette arealsalg er ikke medregnet i finansieringen av utbyggingskostnadene for Noresund sentrum. Sluttregnskapet for delprosjekt 1 forventes å foreligge i løpet av september måned. Det foretas i disse dager en endelig detaljplanlegging og kostnadsberegning av delprosjekt to (framtidig utforming av området fra Statoil og til Trolldalen). Administrasjonen vil legge fram en total oversikt over økonomien og forslag til sluttarbeider før disse arbeider igangsettes. Rådmannen er av den oppfatning at salgssummen for forretningsarealene foreløpig bør låses til evt. medfinansiering av neste delprosjekt. Det foreslås på dette grunnlag at beløpet avsettes til videreutvikling av Noresund sentrum, men at midlene ikke benyttes før sluttregnskap delprosjekt 1 og endelig kostnadsberegning for delprosjekt 2 er forelagt kommunestyret til vedtak. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Inntekter fra salg av tomtearealer i Noresund sentrum, totalt kr ,-. avsettes på kapitalfond, øremerket videreutvikling av Noresund sentrum.

34 Midlene kan ikke benyttes før sluttregnskap delprosjekt 1 og endelig kostnadsberegning for delprosjekt 2 er forelagt kommunestyret. FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Setningsleddet: øremerket videreutvikling av Noresund sentrum strykes. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres, med ordførers endringsforslag. KOMMUNESTYRET( ): Gustav Kalager (AP) foreslo følgende: Inntekter fra salg av tomtearealer i Noresund sentrum, totalt kr ,-. benyttes til utbedringsarbeider på FV 192 Ved avstemming oppnådde formannskapets innstilling 14 stemmer, mens 3 stemmer ble avgitt for Kalagers forslag. Etter dette ble vedtaket: Inntekter fra salg av tomtearealer i Noresund sentrum, totalt kr ,-. avsettes på kapitalfond Midlene kan ikke benyttes før sluttregnskap delprosjekt 1 og endelig kostnadsberegning for delprosjekt 2 er forelagt kommunestyret.

35 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 223 Arkivsaknr.:08/664 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET / KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: KRØDSHERAD VANNSPORTSENTER - KJØP AV AKSJER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Krødsherad kommune har mottatt en forespørsel fra Krødsherad Vannsportssenter om et bidrag eller en garanti på kostnadene til utarbeidelse av en reguleringsplan for anlegget. Kostnadene for dette beløper seg til kr ,-. Kommunen har ikke anledning til å gi noen garanti til et slikt privat foretak, det måtte i så fall være organisert som en ideell stiftelse eller lignende. Imidlertid er det ut fra ordførers synspunkt både riktig og viktig å støtte opp under slike tiltak som i tillegg til å øke bygdas attraksjonsverdi, også vil være et fint fritidstilbud for mange kryllinger. Krødsherad Vannsportsenter skal organiseres som et aksjeselskap, og det naturlige vil derfor være, dersom kommunestyret ønsker å støtte tiltaket, at vi kjøper aksjer for beløpet. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Det bevilges kr ,- til Krødsherad Vannsportssenter. Bevilgningen skal primært benyttes til utarbeidelse av reguleringsplan for anlegget, men det forutsettes at 4 aksjer à kr ,- utstedes til Krødsherad kommune. Bevilgningen dekkes med midler fra Disposisjonsfondet. KOMMUNESTYRET( ): Tine Welstad (AP) fratrådte behandlingen som inhabil.

36 Ordfører forklarte at aksjeverdien er kr ,-, men at vi tidligere også har ytt tilskudd til tiltaket, og at vi derfor bør kunne få 4 aksjer. ENSTEMMIG VEDTAK: Det bevilges kr ,- til Krødsherad Vannsportssenter. Bevilgningen skal primært benyttes til utarbeidelse av reguleringsplan for anlegget, men det forutsettes at 4 aksjer à kr ,- utstedes til Krødsherad kommune, da kommunen også på et tidligere stadium har dekket kostnader for tiltaket. Bevilgningen dekkes med midler fra Disposisjonsfondet.

37 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6.2.a MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:08/657 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: RENTEKOSTNADER ANSVARLIG LÅN KRØDSHERAD EVERK - DEKNING.

38 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6.2.b MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: 611 &01 Arkivsaknr.:08/672 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGSAVTALE AP3

39 EVENTUELT: Eli Marie Hanserud (FRP): 1. Når skal utbedringen av det dårlige vanntrykket på Byåsen gjennomføres? Svar: Behandles i budsjettsammenheng for Hvorfor er ikke kulturskolen åpen for ungdom over 18 år, når alle likevel må betale for å delta? Svar: Dette skal vi se på! Gustav Kalager (AP): Er det foretatt innkjøp av PC er til ungdomsskolen, og er disse tatt i bruk? Svar: PC er kjøpt inn og tas i bruk etter høstferien Tine Welstad (AP): 1. Det er behov for gateadresser i boligfeltene. Et arbeid med tanke på dette bør igangsettes! 2. Statuen i rundkjøringa på Noresund er i enkleste laget, kunne vi påplusse OLringer for eksempel? Svar: Blomster i OL- ringenes farger skal plantes til våren på 2 sider av monumentet.

40 MØTET SLUTT Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Noresund, Eli Marie Hanserud Asle Bøe Olav Skinnes Helge Skjeggerud Førstekonsulent

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - 122/12 12/737 KARNAS PUB U63 &18

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Sak 2/14 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall/ Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 28.08.2014 Tid: 19:00 19:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Tid: 13.15 14.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Gustav Kalager Nestleder Linda

Detaljer

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 11:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig dokument Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: 19:00 21:20 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Vara Navn Gustav Kalager Linda Aaskjær

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: 19:00 21:23 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 11:00-12:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00-11:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30 VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 19:00 21:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 09:00 10:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2015 Tid: 11:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 03.11.2016 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Hilde Frankmo Tveråen Medlem Brit Kværness Medlem

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.06.2008 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/ Fratrådt i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 30.06.2009 Fra kl: 12.45 Til: 13.20 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen unntatt sak 62/09 Laila

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 03.04.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Kjell Bjørnstad Varamedlemmer: Bjørg Kile, Fredrik Grimeland,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19:00 21:36

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19:00 21:36 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 21:36 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Eidar Tøllefsen, Anne Edvardsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Eidar Tøllefsen, Anne Edvardsen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl 09.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen, Agnes Normann,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.05.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 10/11 Til saknr.: 16/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 23

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00838 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 14.04.2005 0036/05 FORMANNSKAPET 12.05.2005 0040/05 FORMANNSKAPET 13.10.2005 0111/05

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2016 Tid: 09:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2013 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2014, sak /14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh.

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Undervisningsrom øst/vest - Søgne omsorgssenter Dato: 29.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 12:00-14:00

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 12:00-14:00 Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: 31.10.2013 Tidspunkt: 12:00-14:00 Til behandling: Saksliste nr. 086/13-089/13 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 02.05.2011 Tid: Kl. 18.00 21.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:05-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Jan Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2016 Tid: 12:00 13:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Skånland kommune

MØTEPROTOKOLL. Skånland kommune Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Håkon Brox Tor Einar Fagereng Helene Berg Nilsen Forfall:

Detaljer

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 100/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 03.05.2016 46/16 Kommunestyret 10.05.2016 VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Krødsherad kommune Prosjekt Norefjell

Krødsherad kommune Prosjekt Norefjell Krødsherad kommune Prosjekt Norefjell Adr.: Tlf.: Fax: E-post 3536 Noresund 92 20 08 92 32 15 00 01 Jan.Rundtom@krodsherad.kommune.no Odd Henning Bentsen Gustav Kalager Knut E. Ringnes Geir Bottolfs Ola

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad,

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 14/48 Formannskapet - Bjugn kommune /80 Kommunestyret - Bjugn kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 14/48 Formannskapet - Bjugn kommune /80 Kommunestyret - Bjugn kommune Bjugn KOMMUNE Arkiv: 150 Dato: 19.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/48 Formannskapet - Bjugn kommune 02.12.2014 14/80 Kommunestyret - Bjugn kommune 16.12.2014 Saksbehandler: Geir Aune Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer