MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører) Møtt Møtende varamedlemmer: Asle Bøe Møtt Odd Henning Bentsen Møtt Leif Erik Lesteberg Møtt Bjørn Sorteberg Møtt Meldte seg inhabil i sak 0093/07 Nils Ole Fladhus Møtt Inger Merete Bjerkerud (varaordfører) Møtt Thor Ole Rimejorde Møtt Åse Marit Hovden Møtt Ove Jokerud Møtt Tine V. Welstad Møtt Inge Thorud Møtt Gustav Kalager Møtt Inhabil i sak 0076/07 Inger Marie Aasen Bjerkerud møtte i saken Roy Heia Forfall Svein Majerberget Helene Øverby Møtt Eli Marie Hanserud Møtt Per Kristensen Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 0072/07 til sak 0097/07 Møtet slutt kl

2 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side VALGOPPGJØR FOR KOMMUNESTYRE- 0072/07 07/00785 OG FYLKESTINGSVALGET /07 07/00765 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN /07 07/00766 VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN /07 07/00767 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN /07 07/00771 VALG AV EVERKSTYRE FOR PERIODEN /07 07/00772 VALG AV MEDLEMMER TIL RAMFOSS KRAFTLAGS STYRE /07 07/00773 VALG AV MEDLEMMER TIL RAMFOSS KRAFTLAGS RÅD /07 07/00768 VALG AV VALGKOMITE /07 07/00769 VALG AV REPRESENTANT TIL KS FYLKESMØTE /07 07/00770 VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE FOR PERIODEN /07 07/00786 STYRER, RÅD OG UTVALG - FORLENGELSE AV FUNKSJONSTID /07 07/00545 FEIING OG TILSYN ETTER GJELDENDE FORSKRIFTER M80 & /07 07/00754 REPARASJONER ETTER FLOM OG STOR NEDBØR Q /07 07/00733 EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER KRØDEREN BARNEHAGE A /07 07/00738 INNFØRING AV TOTALT RØYKEFORBUD I KRØDSHERAD KOMMUNE G /07 07/00747 SALG AV AKSJER I NOREFJELL GOLFBANE AS /07 07/00748 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - HJEMMEHJELP I KRØDSHERAD F21 & /07 07/00746 EGENKAPITALINNSKUDD I KLP /07 07/00788 TERTIALRAPPORT PER /07 07/00677 SØKNAD OM SKJENKE BEVILLING- BYGDEMUSIKKENS VENNER U63 & /07 07/00762 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - KRØDERHEIMEN U63 & /07 07/00776 SKIFTE AV SKJENKESTYRER PÅ ALPINSTUA U63 & /07 07/00783 SKIFTE AV SKJENKESTYRER VED HEISHUSET U63 & /07 07/00686 Unntatt offentlig ofl 6Ofl 6.2.b NORESUND SENTRUM - AVTALE MED BUSKERUD BANKBYGG L /07 07/00718 Unntatt offentlig ofl 6Ofl 6.2.b GRUNNERVERV NORESUND SENTRUM - TRULS E. HENNUM L /07 07/00688 EVENTUELT 033

3 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALGOPPGJØR FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2007 Vedlegg: Valgstyrets møtebok Saksopplysninger: Ifølge valgloven 13-4 skal det nyvalgte bystyre treffe vedtak om kommunevalget er gyldig. Valgstyret i Krødsherad har foretatt valgoppgjør slik det framgår av vedlagt møtebok. Det er i skrivende stund ikke mottatt klager på forberedelsen eller gjennomføringen av Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 i Krødsherad Utfra ovenstående vil valgstyrets leder anbefale at kommunestyret fatter slikt vedtak: Kommunestyre og fylkestingsvalget 2007 i Krødsherad slik det fremgår av Valgstyrets møtebok erklæres gyldig. ( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Kommunestyre og fylkestingsvalget 2007 i Krødsherad slik det fremgår av Valgstyrets møtebok, erklæres gyldig.

4 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN Vedlegg: Informasjon om forholdsvalg, hvilke utslag ulike listesamarbeid kan gi og kjønnsfordelingsregler i kommunalt oppnevnte utvalg. Saksopplysninger: I henhold til Kommuneloven 17 nr.2 skal det i konstituerende møte velges formannskap for den nye valgperioden. Formannskapet trer i funksjon fra det konstituerende møte. Formannskapet i Krødsherad kommune skal, i henhold til organisasjonsplanen for kommunen, bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer. Hver liste skal så vidt mulig tildeles like mange varamedlemmer som den får medlemmer med tillegg av 2. Det vil si: Har ett parti 1 medlem skal det ha 3 varamedlemmer (hvis dette er mulig.) I henhold til Kommuneloven 8 nr. 2 skal medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for 4 år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, ellers som flertallsvalg. De valgbare er i henhold til ovenstående: Tverrpolitisk Bygdeliste: Olav Skinnes Asle Bøe Odd Henning Bentsen Leif Erik Lesteberg Bjørn Sorteberg Nils Ole Fladhus Inger Merete Bjerkerud Thor Ole Rimejorde Åse Marit Hovden Ove Jokerud

5 Arbeiderpartiet: Tine Vibeke Welstad Inge Thorud Gustav Kalager Roy Heia Helene Øverby Fremskrittspartiet: Eli Marie Hanserud Høyre: Per Kristensen Saken framlegges for kommunestyret uten innstilling. ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende liste til valg av formannskap på vegne av Tverrpolitisk bygdeliste og Høyre: 1. Olav Skinnes 2. Asle Bøe 3. Inger Merete Bjerkerud 4. Åse Marit Hovden 5. Odd Henning Bentsen 6. Per Kristensen 7. Leif Erik Lesteberg 8. Bjørn Sorteberg 9. Nils Ole Fladhus 10. Thor Ole Rimejorde Inge Thorud (AP) foreslo følgende liste til valg av formannskap på vegne av Arbeiderpartiet: 1. Inge Thorud 2. Tine V. Welstad 3. Gustav Kalager 4. Roy Heia 5. Helene Øverby Avstemmingen som ble foretatt skriftlig, ga følgende resultat: 12 stemmer til lista TPBL/H og 5 stemmer til lista AP Valg av formannskap ga slikt resultat: TPBL/H faste medlemmer: 1. Olav Skinnes 2. Asle Bøe 3. Inger Merete Bjerkerud 4. Åse Marit Hovden

6 Varamedlemmer: 1. Odd Henning Bentsen 2. Per Kristensen 3. Leif Erik Lesteberg 4. Bjørn Sorteberg 5. Nils Ole Fladhus 6. Thor Ole Rimejorde AP fast medlem: 1. Inge Thorud Varamedlemmer: 1. Tine V. Welstad 2. Gustav Kalager 3. Roy Heia

7 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret skal, i henhold til KL. 9 nr. 1, selv velge ordfører blant formannskapets medlemmer. Valget foretas for hele valgperioden. Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling. ( ): Asle Bøe (TPBL) framsatte følgende forslag til valg av ordfører: Olav Skinnes Gustav Kalager (AP) framsatte følgende forslag til valg av ordfører: Inge Thorud Avstemmingen som ble foretatt skriftlig, ga følgende resultat: Olav Skinnes 12 stemmer, Inge Thorud 5 stemmer Etter dette ble resultatet: Olav Skinnes valgt til ordfører.

8 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret skal, i henhold til KL. 9 nr. 1 velge varaordfører blant formannskapets medlemmer. Valget foretas for hele valgperioden. Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling. ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) framsatte følgende forslag til valg av varaordfører: Inger Merete Bjerkerud Gustav Kalager (AP) framsatte følgende forslag til valg av varaordfører: Inge Thorud Avstemmingen som ble foretatt skriftlig, ga følgende resultat: Inger Merete Bjerkerud 12 stemmer, Inge Thorud 5 stemmer Etter dette ble resultatet: Inger Merete Bjerkerud valgt til varaordfører.

9 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV EVERKSTYRE FOR PERIODEN Vedlegg: Saksopplysninger: Hvor mange skal velges: 5 medlemmer og 5 varamedlemmer Funksjonstid: Lik kommunestyreperioden Regelverk: Vedtekter for Krødsherad Everk 4 hitsettes: Styret består av 5 medlemmer med 5 varamedlemmer som velges av kommunestyret. Blant disse velges leder og nestleder særskilt. De ansatte er representert i everkets organer i henhold til Hovedavtalen og gjeldende regelverk for øvrig. Styremedlemmene velges for 4 år av gangen. Funksjontiden følger den kommunale valgperiode. Ved behov kan suppleringsvalg foretas for den gjenværende del av funksjonstiden. I tillegg er everksjefen medlem av styret uten stemmerett. Ordfører og rådmann kan delta i styrets forhandlinger med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Prosedyre: Det velges 5 medlemmer og 5 varamedlemmer til Everksstyret. Blant disse velges leder og nestleder. Dagens everkstyre ser slik ut: Medlemmer: 1. Leder: Inge Thorud 2. Nestleder Wenche Bjertnes 3. Nils O. Fladhus 4. Inger Merete Bjerkerud 5. Svein E. Majerberget

10 Varaer: 1. Per Kristensen 2. Berit Nordby 3. Arne Frøhaug 4. Line Nilsen 5. Kirsten Bjørnstad Saken framlegges for kommunestyret uten innstilling. ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende felles liste til valg av everkstyre: Faste medlemmer: 1. Nils Ole Fladhus Leder 2. Magnhild Strand Pedersen Nestleder 3. Bjørn Sorteberg 4. Anne- Marit Braathen 5. Roy Heia Varamedlemmer: 1. Per Kristensen 2. Leif Erik Lesteberg 3. Arne Frøhaug 4. Anita W. Steinseth 5. Helene Øverby En forutsetning for det felles listeforslaget er at Helene Øverby fungerer som personlig varamedlem for Roy Heia, mens de øvrige varamedlemmer blir å innkalle i henhold til rekkefølge når et annet av de faste medlemmer har forfall. ENSTEMMIG VEDTAK: Som styre for Krødsherad everk er valgt: Faste medlemmer: 1. Nils Ole Fladhus Leder 2. Magnhild Strand Pedersen Nestleder 3. Bjørn Sorteberg 4. Anne- Marit Braathen 5. Roy Heia Varamedlemmer: 1. Per Kristensen 2. Leif Erik Lesteberg 3. Arne Frøhaug 4. Anita W. Steinseth 5. Helene Øverby Helene Øverby fungerer som personlig varamedlem for Roy Heia, mens de øvrige varamedlemmer blir å innkalle i henhold til rekkefølge når et annet av de faste medlemmer har forfall.

11 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV MEDLEMMER TIL RAMFOSS KRAFTLAGS STYRE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Hvor mange skal velges: 2 medlemmer og 2 varamedlemmer Funksjonstid: Lik kommunevalgperioden Regelverk: Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer for kommunevalgperioden Prosedyre: Det velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg kan vi oppnevne 1 kandidat som skal fungere som styremedlem på vegne av de tre kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Dagens valgte er: Medlemmer: 1. Inge Thorud 2. Klaus Erik Hjertaas Varaer: 1. Wenche Bjertnes 2. Eivind H. Dybendal Saken fremmes for kommunestyret uten innstilling.

12 ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Som medlemmer av Ramfoss kraftlags styre velges: Olav Skinnes med personlig varamedlem Inger Merete Bjerkerud og Inge Thorud med personlig varamedlem Linda Aaskjær ENSTEMMIG VEDTAK: Som medlemmer av Ramfoss kraftlags styre velges: Olav Skinnes med personlig varamedlem Inger Merete Bjerkerud og Inge Thorud med personlig varamedlem Linda Aaskjær

13 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV MEDLEMMER TIL RAMFOSS KRAFTLAGS RÅD Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Hvor mange skal velges: 4 medlemmer og 4 varamedlemmer Funksjonstid: Lik kommunevalgperioden Regelverk: Det skal velges 4 medlemmer og 4 varamedlemmer for kommunevalgperioden Prosedyre: Det velges 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Dagens valgte er: Medlemmer: 1. Bjørn Tandberg 2. Vidar Fossum 3. Olav Skinnes 4. Ellen Raaen Varaer: 1. Ingrid Oftedal 2. Tine Welstad 3. Einar Grimelid 4. Inger Merethe Bjerkerud Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling.

14 ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Som medlemmer av Ramfoss kraftlags råd med personlige varamedlemmer velges: Åse Marit Hovden med personlig vara: Leif Erik Lesteberg Nils Ole Fladhus med personlig vara: Ove Jokerud Klaus Erik Hjertaas med personlig vara: Per Kristensen Tine V. Welstad med personlig vara: Roy Heia ENSTEMMIG VEDTAK: Medlemmer av Ramfoss kraftlags råd er: Åse Marit Hovden med personlig vara: Leif Erik Lesteberg Nils Ole Fladhus med personlig vara: Ove Jokerud Klaus Erik Hjertaas med personlig vara: Per Kristensen Tine V. Welstad med personlig vara: Roy Heia

15 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV VALGKOMITE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: KL. 10 nr. 5 hjemler retten til å opprette komitéer til forberedende behandling av saker og til å utføre spesielle verv. Krødsherad kommunestyre har ved tidligere valg valgt en valgkomité til å fremme forslag til valg av styrer, råd og utvalg. I henhold til KL. 17 nr. 4 må funksjonstiden for nemnder som ikke blir valgt i det konstituerende møtet, forlenges inntil nyvalg er foretatt. Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling. ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Som valgkomite velges formannskapet. ENSTEMMIG VEDTAK: Valgkomite i Krødsherad kommune er formannskapet.

16 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV REPRESENTANT TIL KS FYLKESMØTE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret skal velge en representant og en vararepresentant til fylkesmøtet i Kommunenes Sentralforbund. Dette møtet er om kort tid, og vi velger derfor å foreta valget allerede på konstituerende kommunestyremøte. Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling. ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Som representant til KS fylkesmøte velges ordføreren med varaordfører som vararepresentant. ENSTEMMIG VEDTAK: Representant til KS fylkesmøte er ordfører med varaordfører som vararepresentant.

17 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE FOR PERIODEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I tillegg til ordfører, skal det i henhold til reglement for Krødsherad kommunestyre velges to representanter til å underskrive henholdsvis formannskapets og kommunestyrets protokoller. (Fra administrasjonen side kan det påpekes at det mest praktiske er å benytte faste formannskapsmedlemmer til underskrivere av begge protokolltyper.) Saken legges fram uten innstilling. ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Som protokollunderskrivere for kommunestyrets protokoller velges Eli Marie Hanserud og Asle Bøe. Som protokollunderskrivere for formannskapets protokoller velges Inge Thorud og Inger Merete Bjerkerud ENSTEMMIG VEDTAK: Protokollunderskrivere for kommunestyrets protokoller er Eli Marie Hanserud og Asle Bøe. Protokollunderskrivere for formannskapets protokoller er Inge Thorud og Inger Merete Bjerkerud

18 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: STYRER, RÅD OG UTVALG - FORLENGELSE AV FUNKSJONSTID Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Valg av representanter til styrer, råd og utvalg har noe ulik funksjonstid. For de flestes vedkommende er den lik funksjonstiden til kommunestyret. Dette betyr at for de utvalg som har samme funksjonstid som kommunestyret, og som ikke blir valgt på konstituerende møte, så må funksjonstiden til sittende medlemmer forlenges inntil nyvalg er foretatt. Det mest praktiske vil være å forlenge funksjonstiden ut året Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale at kommunestyret fatter slikt vedtak: For de representanter til styrer, råd og utvalg som ikke velges i konstituerende kommunestyremøte, forlenges funksjonstiden fram til Dette gjelder for de valg der ikke annen funksjonstid er spesifisert. ( ): ENSTEMMIG VEDTAK: For de representanter til styrer, råd og utvalg som ikke velges i konstituerende kommunestyremøte, forlenges funksjonstiden fram til Dette gjelder for de valg der ikke annen funksjonstid er spesifisert.

19 Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: M80 &10 Arkivsaknr.:07/00545 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: FEIING OG TILSYN ETTER GJELDENDE FORSKRIFTER Vedlegg: Tilbud fra Ringerike kommune av Tilbud fra Modum kommune av Saksopplysninger: Feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter forskrift om brannforbyggende tiltak er i de senere år ikke gjennomført i henhold til forskriften. Årsaken til dette er sammensatt og kjent for kommunens administrative- og politiske ledelse. Dette er således en lovpålagt oppgave som ikke utføres etter gjeldende bestemmelser. Kommunes plikt til feiing og tilsyn følger av følgende lover og forskrifter: Lov om vern mot brann, eksplosjon, ulykker m.m. 11 h hvor det står: Brannvesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Forskrift om forbyggende tiltak og tilsyn 7-2 krever at feiing og tilsyn skal gjennomføres på en faglig tilfredsstillende måte og 7-3 som krever at feiing og tilsyn skal gjennomføres etter behov og minst hvert fjerde år. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 7-4 krever at feiing og tilsyn av fyringsanlegg skal utføres av personell som har svennebrev i feierfaget eller tilsvarende kvalifikasjoner. Dagens vedtatte ordning Krødsherad vedtok ny feieordning i k-sak 31/01 den Ordningen ble vedtatt i henhold til daværende forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Feiing er nå tatt inn i den forbyggende forskriften. Innholdet i forskriften er i prinsippet det samme, men overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for feier er avviklet. Feier skal nå ha

20 svennebrev i feierfaget eller tilsvarende kvalifikasjon. Feierordningen som ble vedtatt forutsetter at det skal: Gjennomføres feiing hvert 2. år eller oftere der det er behov for det. Tilsyn gjennomføres hvert 4. år. Gebyr for feiing og tilsyn i Krødsherad er kr 227,00 pr. år. For dette årlige beløpet gjennomføres feiing og tilsyn som nevnt i de 2 ovenstående kulepunktene. Gebyrsatsene ble vedtatt i 2001 som en prøveordning fordi det var knyttet usikkerhet til hvor omfattende et tilsyn ville bli. Erfaring fra andre kommuner tilsier at vi må øke den årlige avgiften hvis vi også skal dekke kostnadene til tilsyn. Tiltak gjennomført for å få ny feierordning Det har i lenger tid vært arbeidet med å finne en løsning på feierordningen. Følgende er gjort: Gjennomført utdanningsløp for feier. Mangler nå praktisk eksamen. Søkt etter feierlærling Søkt samarbeid med andre kommuner. Bedt om tilbud på tjenesten fra andre kommuner. Dette har resultert i at vi har fått tilbud fra nabokommunene Modum og Ringerike på å utføre feiertjenesten for Krødsherad. Tilbudet fra Modum forutsetter at også Sigdal blir med for å få mannskapskabalen til å gå opp. Sigdal er i omtrent samme situasjon som oss og driver forhandlinger med Drammen og er ikke klare til å forhandle med Modum før situasjonen i forhold til Drammen er avklart. I dag er det derfor bare Ringerike som er aktuelle for oss å kjøpe tjenester fra. Begge kommuner tilbyr å gjennomføre feiing og tilsyn i henhold til Forskrift om brannforbyggende tiltak og tilsyn. Videre følger en kort oversikt over tilbudene. Tilbud fra Modum Modum kommune tilbyr feiing minst hvert 2. år. Feiing koster kr 400,00 pr. feid pipeløp og kr 600,00 pr time medgått tid for større piper eller mer kompliserte fyringsanlegg. Tilsyn koster kr 880,00 pr. bolig og omfatter foruten tilsynet, rapportskriving og oppfølging. Betaling skjer med samlefaktura på etterskudd kvartalsvis på samlefaktura. Krødsherad kommune må etter det innkreve fra den enkelte enten med fast årlig avgift eller etterskuddsvis til hver enkelt som har fått feid eller gjennomført tilsyn. Tilbudet fra Modum forutsetter at Sigdal også blir med og at det inngås avtale for minimum 5 år. Tilbud fra Ringerike Ringerike kommune tilbyr feiing og tilsyn i henhold til Forskrift om brannforbyggende tiltak og tilsyn. Feiing vil koste kr 350,00 pr. pipeløp og tilsyn kr 890,00 pr. bolig. Ringerike vil foreta fakturering direkte til hver enkelt bygningseier. Vår befatning med

21 feierordningen vil da begrense seg til praktiske ting som opplysninger om hvor det er behov for å feie oftere enn hvert 2. år, endringer som ikke framkommer av GAB og andre tilpassninger. Gebyrene i Ringerike er basert på selvkostprinsippet. Hvis vi inngår avtale med Ringerike vil vi til enhver tid få de samme gebyrene som innbyggerne i Hole og Ringerike. Tilbudet gjelder lovpålagt feiing og tilsyn i kommunen. Eventuelt engasjement på Norefjell og fritidsbebyggelse generelt omfattes ikke av tilbudet. Skulle det bli aktuelt har vi muligheten til å organisere det på en annen måte. Kostnader for abonnentene Beregning av kostnadene for den enkelte abonnent viser at total avgift for fireårsperioden vil bli som følger: Krødsherad kommune fakturerer pr. dato med likt beløp hvert år. Tilbudene fra de andre kommunene vil bli utfakturert årlig avhengig av hvilke tjeneste som er utført i løpet av året. Krødsherad med dagens satser (227,00*4) kr 908,00 Feiing og tilsyn utføres av Modum i h.h.t. tilbud (400,00* ,00) kr 1.680,00 Feiing og tilsyn utført av Ringerike i h.h.t. tilbud (350,00* ,00) kr 1.590,00 Alle ovenstående summer er ekskl. m.v.a. Dette viser at dagens satser i Krødsherad er det som kommer ut med lavest kostnad. Det må i denne sammenheng opplyses at Krødsherad ikke har gjennomført systematisk tilsyn. Det foreligger derfor ikke erfaring med hva tilsynet ville kostet. Ut fra det vi erfarer med andre kommuner som baserer gebyrene sine på selvkostprinsippet ville vi ikke kunnet gjennomført feiing og tilsyn med dagens gebyrer uten subsidiering. Budsjett og oppdekking av feierstilling Ved å overføre feiertjenesten til annen kommune vi det få noen budsjettmessige konsekvenser. Inntektene for feiing må ut av budsjettet, det samme må utgiftene. Driftsutgiftene kan fjernes, men lønnsrelaterte utgiftene som er lagt inn på feierfunksjonen må det finnes annen dekning for. Dette utgjør ca. kr ,00. Innehaveren av feierstilling har i hovedsak arbeidet med og vil fortsatt arbeide med vann- og avløpssektoren. Denne sektoren dekker i dag både kommunens og NVAs anlegg i bygda og på Norefjell. NVA betaler kommunen kr ,- årlig for kommunens drifting av anleggene. I tillegg frakturer kommunen etter medgått tid for uforutsette hendelser og oppfølging av nyanlegg. Beløpet som faktureres etter medgått tid er ikke med i budsjettet. For inneværende år og neste år vil dette beløpet overstige kr ,-. I forbindelse med den kraftige utvidelsen av NVA som nå skjer vil resultere i økt fast godtgjøring til kommunen fra NVA. På denne måten vil vi dekke de lønnsrelaterte utgiftene som er belastet feierfunksjonen i dag. Konklusjon Krødsherad kommune dekker ikke lovpålagt feiing og tilsyn slik lov og forskrifter krever, og har heller ikke gjort det på flere år. Det har vært nedlagt et betydelig arbeid

22 for å prøve å få en godkjent feier- og tilsynsordning på plass uten å lykkes. Med tilbudet fra Ringerike har vi muligheten til å løse dette på en god måte som vil tre i funksjon allerede fra Det forutsettes da at vi kan gi rask tilbakemelding. Det er vanskelig å se andre muligheter til å få lukket dette avviket enn å opprette en avtale med Ringerike brann og redning på grunnlag av tilbudet. Rådmannen anbefaler at formannskapet fremmer følgende innstilling til kommunestyret: Det forutsettes at merutgiften til ny feierordning, totalt ca. kr ,-, dekkes opp innenfor teknisk sektors nåværende budsjettramme (2007). Under forutsetning av at punkt 1 kan oppfylles, kan Krødsherad kommune inngå avtale med Ringerike kommune om feiing og tilsyn med fyringsanlegg med utgangspunkt i tilbud av Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Krødsherad følger de til enhver tid gjeldende satser i Ringerike kommune basert på selvkostberegning. FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Hjertaas, Hanserud, Thorud og Welstad) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. ( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Det forutsettes at merutgiften til ny feierordning, totalt ca. kr ,-, dekkes opp innenfor teknisk sektors nåværende budsjettramme (2007). Under forutsetning av at punkt 1 kan oppfylles, kan Krødsherad kommune inngå avtale med Ringerike kommune om feiing og tilsyn med fyringsanlegg med utgangspunkt i tilbud av Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Krødsherad følger de til enhver tid gjeldende satser i Ringerike kommune basert på selvkostberegning.

23 Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: Q10 Arkivsaknr.:07/00754 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: REPARASJONER ETTER FLOM OG STOR NEDBØR Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det kom ekstremt mye nedbør i uke 27 over Krødsherad. Fordi grunnen fra før var mettet førte denne nedbøren til voldsomme vannføringer i bekker samt graving og utrasing. De fleste vegene i Krødsherad, med unntak for Haugerudvegen, klarte seg relativt bra. I Haugerudvegen var det omfattende skader både i form av store ras og stikkrenner som havarerte. Skadene var så omfattende at folk var stengt inne de første dagene. Vi fikk tak i nødvendig mannskap og utstyr til å få vegen kjørbar og etter hvert få satt den i skikkelig stand. Kostnadene ble store da det måtte kjøres inn store mengder stein og kult for å få bygget opp partier som hadde rast ut. Samlede kostnader beløper seg til kr ,63, inkl. mva på materiellet. På de andre vegene har det bare vært behov for å kjøre på toppmasse og skrape. På veger med faste dekker har vi kun kjørt en lapperunde for at overskridelsene ikke skulle bli for store. Vi har ikke fått inn alle regninger på masse og massetransport og har derfor ikke full oversikt på samlede overskridelser, men det kan tyde på at vi får et overforbruk på rundt kr

24 Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: Konto for sommervedlikehold av kommunale veier tilføres kr ,-, som dekkes med midler fra Disposisjonsfondet. FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende tillegg: Bevilgningen påplusses kr ,- til grøfting av Bjørøyavegen. Formannskapet (Skinnes, Hjertaas, Hanserud, Thorud og Welstad) innstiller: Rådmannens innstilling med ordførers tillegg tiltres. ( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Konto for sommervedlikehold av kommunale veier tilføres kr ,-, som dekkes med midler fra Disposisjonsfondet. I tillegg til utbedring av flomskadene, skal midlene benyttes til grøfting av Bjørøyavegen.

25 Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 Arkivsaknr.:07/00733 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER KRØDEREN BARNEHAGE Vedlegg: Saksopplysninger: I forbindelse med behandlingen av sak 0046/07 i kommunestyret , ble kostnader knyttet til utvidelse av Krøderen barnehage beregnet til kroner inkl. mva. De planlagte oppgaver er utført innenfor denne kostnadsrammen, og resultatet er svært tilfredsstillende. Etter som arbeidet skred fram, dukket imidlertid uforutsette og ekstraordinære oppgaver opp. Noen av disse ble besluttet utført umiddelbart, noen er avventet. Det totale kostnadsbildet ser slik ut: Utbedring av innvendig vannlekkasje i bygningen kr Utskifting av utvendig panel, vindskier, tetting av tak, beising kr Støttemurer ved atkomstvei og sklie grunnet utrasing etter flom kr Graving og igjenfylling kr Asfalteringsarbeid kr SUM (inkl. mva) kr De to første punktene er allerede utført. Oppvekstsektoren har foretatt en fullstendig gjennomgang av budsjett. Takket være et større statstilskudd til barnehagene enn budsjettert, kan den totale merkostnaden til utbedringsoppgaver i Krøderen barnehage dekkes innenfor denne økte inntekten. Kostnaden vil således ikke øke Krødsherad kommunes nettobudsjett.

26 Ut i fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret: Ovenstående arbeider gjennomføres høsten Uforutsette merkostnader knyttet til arbeidet i Krøderen barnehage, kr , dekkes opp av merinntekter fra Statstilskudd til barnehagene FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Hjertaas, Hanserud, Thorud og Welstad) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. ( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Arbeidene gjennomføres høsten Uforutsette merkostnader knyttet til arbeidet i Krøderen barnehage, kr , dekkes opp av merinntekter fra Statstilskudd til barnehagene 2007.

27 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: G10 Arkivsaknr.:07/00738 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: INNFØRING AV TOTALT RØYKEFORBUD I KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret fattet den i sak 0022/04 følgende vedtak: Følgende bestemmelser i henhold til Lov om vern mot tobakkskader, gjøres gjeldende i Krødsherad kommune fra Skoler og barnehager: Lovens bestemmelser om røykeforbud i undervisningsrom følges. For øvrig følges røykelovens bestemmelser. Samfunnshusene. Samfunnshusene skal være røykfrie. Det dispenseres fra røykeforbudet i storsalen på Krøderen samfunnshus, og fra lillesalen på Noresund samfunnshus. For øvrig følges røykelovens bestemmelser. Enkeltkontorer. Kontorene skal være røykfrie Dette betyr at Krødsherad kommunehus skal være røykfritt bortsett fra eksisterende røykerom (lillesalen). Institusjoner. Det gis dispensasjon fra røykeforbudet for det minste av spiserommene for de ansatte. Røykelovens bestemmelser om mulighet for røyking i beboelsesrommene gjelder. Kontroll av serveringssteder: Kommunens kontroll av serveringssteder utøves av Securitas A/S samtidig med skjenkekontrollene.

28 Saken ble oversendt Fylkesmannen for lovlighetskontroll, da tillatelse til røyking i storsalen på Krøderen samfunnshus kunne være i strid med røykeloven. Denne åpner som kjent adgang til å unnta det minste lokalet i et forsamlingshus fra røykeforbudet. Fra Fylkesmannen har det aldri kommet noe svar på denne henvendelsen, men ordfører ønsker nå at denne saken fremmes på nytt, da tiden har arbeidet for en strengere praktisering av røykerestriksjoner. Ordfører er imidlertid av den oppfatning at en ytterligere innstramming av røykeforbudet ikke skal gjennomføres før alle våre røykende ansatte har fått tilbud om gratis røykeavvenningskurs. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: De av våre ansatte som fortsatt røyker gis tilbud om et gratis røykeavvenningskurs. Når slikt kurs er gjennomført, innføres totalt røykeforbud i alle kommunale bygg som ikke benyttes til utleieboliger. De av våre ansatte og besøkende som etter denne tid fortsatt røyker, må gå utendørs for å røyke, og da på en diskret måte, som verken sjenerer andre eller som kan påvirke den oppvoksende slekt til slike aktiviteter. FORMANNSKAPET( ): Eli M. Hanserud (FRP) foreslo følgende: Dagens ordning videreføres. Ved avstemming oppnådde Hanserud sitt forslag 1 stemmer, mens 4 stemmer tilfalt rådmannens innstilling. Formannskapets flertall (Skinnes, Hjertaas, Thorud og Welstad) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Formannskapets mindretall (Hanserud) innstiller: Dagens tilpasning til Røykeloven videreføres. ( ): Ved avstemming i saken oppnådde formannskapets flertallsinnstilling 15 stemmer, mens 2 stemmer ble avgitt for formannskapets mindretallsinnstilling.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - 122/12 12/737 KARNAS PUB U63 &18

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Gustav Kalager Nestleder Linda

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: 19:00 21:20 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Vara Navn Gustav Kalager Linda Aaskjær

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30 VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 19:00 21:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00-11:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.06.2008 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/ Fratrådt i

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 09:00 11:30. Til stede på møtet

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 09:00 11:30. Til stede på møtet KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall/møtt for Leder Gustav Kalager Medlem Fred Løvli

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 19.00 Felles bespisning med gammelt kommunestyre i kulturhuskafeen. Kl. 20.00 Konstituerende møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2014 Tid: 18:00-19:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Ordfører Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Ståle Versland

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013 LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 27.08.13 1030-1520 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2013 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2014, sak /14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter. Henny B. Lund, Ola E. Røttereng, Svein Waade

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter. Henny B. Lund, Ola E. Røttereng, Svein Waade MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.: 10.40 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 26.09.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 06.10.2015 Tid: Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre Kulturkafeen Kl. 20.00 Vedtaksmøte SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 12.10.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: 11:00-11:50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 17.06.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11:45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. 19.03.2014 Tid: 18:30 Hilde Borger (H), Olav Breivik (H) Berit Johansen (FrP) Rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen

MØTEPROTOKOLL. 19.03.2014 Tid: 18:30 Hilde Borger (H), Olav Breivik (H) Berit Johansen (FrP) Rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: Forfall: Varamedlemmer: Andre: 19.03.2014 Tid: 18:30 Hilde Borger (H), Olav Breivik (H) Berit Johansen (FrP) Rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen 6 fremmøtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 08.06.2010 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Ole Kristian

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Gauldal Skole og Kultursenter. Valg av medlemmer til samarbeidsstyret. Fastsetting

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL

Aure kommune MØTEPROTOKOLL Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 23 AV 23 Forfall meldt fra følgende

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/11 11/70 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 10 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL NR 10 Formannskapet RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 10 Formannskapet Møtested: Veien Kulturminnepark, Langhuset Møtet startet med omvisning i det nye museet. Møtedato: 18.08.2009 Tid: 15.00 18.00 Innkalte: Funksjon Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE 26. OKTOBER 2011

KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE 26. OKTOBER 2011 Rådmannen Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Senterparitet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Pensjonistpartiet By- og bygdelista _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Mette Braathen/Trond

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Skånland kommune

MØTEPROTOKOLL. Skånland kommune Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Håkon Brox Tor Einar Fagereng Helene Berg Nilsen Forfall:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer