MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører) Møtt Møtende varamedlemmer: Asle Bøe Møtt Odd Henning Bentsen Møtt Leif Erik Lesteberg Møtt Bjørn Sorteberg Møtt Meldte seg inhabil i sak 0093/07 Nils Ole Fladhus Møtt Inger Merete Bjerkerud (varaordfører) Møtt Thor Ole Rimejorde Møtt Åse Marit Hovden Møtt Ove Jokerud Møtt Tine V. Welstad Møtt Inge Thorud Møtt Gustav Kalager Møtt Inhabil i sak 0076/07 Inger Marie Aasen Bjerkerud møtte i saken Roy Heia Forfall Svein Majerberget Helene Øverby Møtt Eli Marie Hanserud Møtt Per Kristensen Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 0072/07 til sak 0097/07 Møtet slutt kl

2 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side VALGOPPGJØR FOR KOMMUNESTYRE- 0072/07 07/00785 OG FYLKESTINGSVALGET /07 07/00765 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN /07 07/00766 VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN /07 07/00767 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN /07 07/00771 VALG AV EVERKSTYRE FOR PERIODEN /07 07/00772 VALG AV MEDLEMMER TIL RAMFOSS KRAFTLAGS STYRE /07 07/00773 VALG AV MEDLEMMER TIL RAMFOSS KRAFTLAGS RÅD /07 07/00768 VALG AV VALGKOMITE /07 07/00769 VALG AV REPRESENTANT TIL KS FYLKESMØTE /07 07/00770 VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE FOR PERIODEN /07 07/00786 STYRER, RÅD OG UTVALG - FORLENGELSE AV FUNKSJONSTID /07 07/00545 FEIING OG TILSYN ETTER GJELDENDE FORSKRIFTER M80 & /07 07/00754 REPARASJONER ETTER FLOM OG STOR NEDBØR Q /07 07/00733 EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER KRØDEREN BARNEHAGE A /07 07/00738 INNFØRING AV TOTALT RØYKEFORBUD I KRØDSHERAD KOMMUNE G /07 07/00747 SALG AV AKSJER I NOREFJELL GOLFBANE AS /07 07/00748 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - HJEMMEHJELP I KRØDSHERAD F21 & /07 07/00746 EGENKAPITALINNSKUDD I KLP /07 07/00788 TERTIALRAPPORT PER /07 07/00677 SØKNAD OM SKJENKE BEVILLING- BYGDEMUSIKKENS VENNER U63 & /07 07/00762 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - KRØDERHEIMEN U63 & /07 07/00776 SKIFTE AV SKJENKESTYRER PÅ ALPINSTUA U63 & /07 07/00783 SKIFTE AV SKJENKESTYRER VED HEISHUSET U63 & /07 07/00686 Unntatt offentlig ofl 6Ofl 6.2.b NORESUND SENTRUM - AVTALE MED BUSKERUD BANKBYGG L /07 07/00718 Unntatt offentlig ofl 6Ofl 6.2.b GRUNNERVERV NORESUND SENTRUM - TRULS E. HENNUM L /07 07/00688 EVENTUELT 033

3 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALGOPPGJØR FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2007 Vedlegg: Valgstyrets møtebok Saksopplysninger: Ifølge valgloven 13-4 skal det nyvalgte bystyre treffe vedtak om kommunevalget er gyldig. Valgstyret i Krødsherad har foretatt valgoppgjør slik det framgår av vedlagt møtebok. Det er i skrivende stund ikke mottatt klager på forberedelsen eller gjennomføringen av Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 i Krødsherad Utfra ovenstående vil valgstyrets leder anbefale at kommunestyret fatter slikt vedtak: Kommunestyre og fylkestingsvalget 2007 i Krødsherad slik det fremgår av Valgstyrets møtebok erklæres gyldig. ( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Kommunestyre og fylkestingsvalget 2007 i Krødsherad slik det fremgår av Valgstyrets møtebok, erklæres gyldig.

4 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN Vedlegg: Informasjon om forholdsvalg, hvilke utslag ulike listesamarbeid kan gi og kjønnsfordelingsregler i kommunalt oppnevnte utvalg. Saksopplysninger: I henhold til Kommuneloven 17 nr.2 skal det i konstituerende møte velges formannskap for den nye valgperioden. Formannskapet trer i funksjon fra det konstituerende møte. Formannskapet i Krødsherad kommune skal, i henhold til organisasjonsplanen for kommunen, bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer. Hver liste skal så vidt mulig tildeles like mange varamedlemmer som den får medlemmer med tillegg av 2. Det vil si: Har ett parti 1 medlem skal det ha 3 varamedlemmer (hvis dette er mulig.) I henhold til Kommuneloven 8 nr. 2 skal medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for 4 år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, ellers som flertallsvalg. De valgbare er i henhold til ovenstående: Tverrpolitisk Bygdeliste: Olav Skinnes Asle Bøe Odd Henning Bentsen Leif Erik Lesteberg Bjørn Sorteberg Nils Ole Fladhus Inger Merete Bjerkerud Thor Ole Rimejorde Åse Marit Hovden Ove Jokerud

5 Arbeiderpartiet: Tine Vibeke Welstad Inge Thorud Gustav Kalager Roy Heia Helene Øverby Fremskrittspartiet: Eli Marie Hanserud Høyre: Per Kristensen Saken framlegges for kommunestyret uten innstilling. ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende liste til valg av formannskap på vegne av Tverrpolitisk bygdeliste og Høyre: 1. Olav Skinnes 2. Asle Bøe 3. Inger Merete Bjerkerud 4. Åse Marit Hovden 5. Odd Henning Bentsen 6. Per Kristensen 7. Leif Erik Lesteberg 8. Bjørn Sorteberg 9. Nils Ole Fladhus 10. Thor Ole Rimejorde Inge Thorud (AP) foreslo følgende liste til valg av formannskap på vegne av Arbeiderpartiet: 1. Inge Thorud 2. Tine V. Welstad 3. Gustav Kalager 4. Roy Heia 5. Helene Øverby Avstemmingen som ble foretatt skriftlig, ga følgende resultat: 12 stemmer til lista TPBL/H og 5 stemmer til lista AP Valg av formannskap ga slikt resultat: TPBL/H faste medlemmer: 1. Olav Skinnes 2. Asle Bøe 3. Inger Merete Bjerkerud 4. Åse Marit Hovden

6 Varamedlemmer: 1. Odd Henning Bentsen 2. Per Kristensen 3. Leif Erik Lesteberg 4. Bjørn Sorteberg 5. Nils Ole Fladhus 6. Thor Ole Rimejorde AP fast medlem: 1. Inge Thorud Varamedlemmer: 1. Tine V. Welstad 2. Gustav Kalager 3. Roy Heia

7 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret skal, i henhold til KL. 9 nr. 1, selv velge ordfører blant formannskapets medlemmer. Valget foretas for hele valgperioden. Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling. ( ): Asle Bøe (TPBL) framsatte følgende forslag til valg av ordfører: Olav Skinnes Gustav Kalager (AP) framsatte følgende forslag til valg av ordfører: Inge Thorud Avstemmingen som ble foretatt skriftlig, ga følgende resultat: Olav Skinnes 12 stemmer, Inge Thorud 5 stemmer Etter dette ble resultatet: Olav Skinnes valgt til ordfører.

8 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret skal, i henhold til KL. 9 nr. 1 velge varaordfører blant formannskapets medlemmer. Valget foretas for hele valgperioden. Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling. ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) framsatte følgende forslag til valg av varaordfører: Inger Merete Bjerkerud Gustav Kalager (AP) framsatte følgende forslag til valg av varaordfører: Inge Thorud Avstemmingen som ble foretatt skriftlig, ga følgende resultat: Inger Merete Bjerkerud 12 stemmer, Inge Thorud 5 stemmer Etter dette ble resultatet: Inger Merete Bjerkerud valgt til varaordfører.

9 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV EVERKSTYRE FOR PERIODEN Vedlegg: Saksopplysninger: Hvor mange skal velges: 5 medlemmer og 5 varamedlemmer Funksjonstid: Lik kommunestyreperioden Regelverk: Vedtekter for Krødsherad Everk 4 hitsettes: Styret består av 5 medlemmer med 5 varamedlemmer som velges av kommunestyret. Blant disse velges leder og nestleder særskilt. De ansatte er representert i everkets organer i henhold til Hovedavtalen og gjeldende regelverk for øvrig. Styremedlemmene velges for 4 år av gangen. Funksjontiden følger den kommunale valgperiode. Ved behov kan suppleringsvalg foretas for den gjenværende del av funksjonstiden. I tillegg er everksjefen medlem av styret uten stemmerett. Ordfører og rådmann kan delta i styrets forhandlinger med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Prosedyre: Det velges 5 medlemmer og 5 varamedlemmer til Everksstyret. Blant disse velges leder og nestleder. Dagens everkstyre ser slik ut: Medlemmer: 1. Leder: Inge Thorud 2. Nestleder Wenche Bjertnes 3. Nils O. Fladhus 4. Inger Merete Bjerkerud 5. Svein E. Majerberget

10 Varaer: 1. Per Kristensen 2. Berit Nordby 3. Arne Frøhaug 4. Line Nilsen 5. Kirsten Bjørnstad Saken framlegges for kommunestyret uten innstilling. ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende felles liste til valg av everkstyre: Faste medlemmer: 1. Nils Ole Fladhus Leder 2. Magnhild Strand Pedersen Nestleder 3. Bjørn Sorteberg 4. Anne- Marit Braathen 5. Roy Heia Varamedlemmer: 1. Per Kristensen 2. Leif Erik Lesteberg 3. Arne Frøhaug 4. Anita W. Steinseth 5. Helene Øverby En forutsetning for det felles listeforslaget er at Helene Øverby fungerer som personlig varamedlem for Roy Heia, mens de øvrige varamedlemmer blir å innkalle i henhold til rekkefølge når et annet av de faste medlemmer har forfall. ENSTEMMIG VEDTAK: Som styre for Krødsherad everk er valgt: Faste medlemmer: 1. Nils Ole Fladhus Leder 2. Magnhild Strand Pedersen Nestleder 3. Bjørn Sorteberg 4. Anne- Marit Braathen 5. Roy Heia Varamedlemmer: 1. Per Kristensen 2. Leif Erik Lesteberg 3. Arne Frøhaug 4. Anita W. Steinseth 5. Helene Øverby Helene Øverby fungerer som personlig varamedlem for Roy Heia, mens de øvrige varamedlemmer blir å innkalle i henhold til rekkefølge når et annet av de faste medlemmer har forfall.

11 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV MEDLEMMER TIL RAMFOSS KRAFTLAGS STYRE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Hvor mange skal velges: 2 medlemmer og 2 varamedlemmer Funksjonstid: Lik kommunevalgperioden Regelverk: Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer for kommunevalgperioden Prosedyre: Det velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg kan vi oppnevne 1 kandidat som skal fungere som styremedlem på vegne av de tre kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Dagens valgte er: Medlemmer: 1. Inge Thorud 2. Klaus Erik Hjertaas Varaer: 1. Wenche Bjertnes 2. Eivind H. Dybendal Saken fremmes for kommunestyret uten innstilling.

12 ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Som medlemmer av Ramfoss kraftlags styre velges: Olav Skinnes med personlig varamedlem Inger Merete Bjerkerud og Inge Thorud med personlig varamedlem Linda Aaskjær ENSTEMMIG VEDTAK: Som medlemmer av Ramfoss kraftlags styre velges: Olav Skinnes med personlig varamedlem Inger Merete Bjerkerud og Inge Thorud med personlig varamedlem Linda Aaskjær

13 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV MEDLEMMER TIL RAMFOSS KRAFTLAGS RÅD Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Hvor mange skal velges: 4 medlemmer og 4 varamedlemmer Funksjonstid: Lik kommunevalgperioden Regelverk: Det skal velges 4 medlemmer og 4 varamedlemmer for kommunevalgperioden Prosedyre: Det velges 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Dagens valgte er: Medlemmer: 1. Bjørn Tandberg 2. Vidar Fossum 3. Olav Skinnes 4. Ellen Raaen Varaer: 1. Ingrid Oftedal 2. Tine Welstad 3. Einar Grimelid 4. Inger Merethe Bjerkerud Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling.

14 ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Som medlemmer av Ramfoss kraftlags råd med personlige varamedlemmer velges: Åse Marit Hovden med personlig vara: Leif Erik Lesteberg Nils Ole Fladhus med personlig vara: Ove Jokerud Klaus Erik Hjertaas med personlig vara: Per Kristensen Tine V. Welstad med personlig vara: Roy Heia ENSTEMMIG VEDTAK: Medlemmer av Ramfoss kraftlags råd er: Åse Marit Hovden med personlig vara: Leif Erik Lesteberg Nils Ole Fladhus med personlig vara: Ove Jokerud Klaus Erik Hjertaas med personlig vara: Per Kristensen Tine V. Welstad med personlig vara: Roy Heia

15 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV VALGKOMITE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: KL. 10 nr. 5 hjemler retten til å opprette komitéer til forberedende behandling av saker og til å utføre spesielle verv. Krødsherad kommunestyre har ved tidligere valg valgt en valgkomité til å fremme forslag til valg av styrer, råd og utvalg. I henhold til KL. 17 nr. 4 må funksjonstiden for nemnder som ikke blir valgt i det konstituerende møtet, forlenges inntil nyvalg er foretatt. Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling. ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Som valgkomite velges formannskapet. ENSTEMMIG VEDTAK: Valgkomite i Krødsherad kommune er formannskapet.

16 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV REPRESENTANT TIL KS FYLKESMØTE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret skal velge en representant og en vararepresentant til fylkesmøtet i Kommunenes Sentralforbund. Dette møtet er om kort tid, og vi velger derfor å foreta valget allerede på konstituerende kommunestyremøte. Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling. ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Som representant til KS fylkesmøte velges ordføreren med varaordfører som vararepresentant. ENSTEMMIG VEDTAK: Representant til KS fylkesmøte er ordfører med varaordfører som vararepresentant.

17 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE FOR PERIODEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I tillegg til ordfører, skal det i henhold til reglement for Krødsherad kommunestyre velges to representanter til å underskrive henholdsvis formannskapets og kommunestyrets protokoller. (Fra administrasjonen side kan det påpekes at det mest praktiske er å benytte faste formannskapsmedlemmer til underskrivere av begge protokolltyper.) Saken legges fram uten innstilling. ( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Som protokollunderskrivere for kommunestyrets protokoller velges Eli Marie Hanserud og Asle Bøe. Som protokollunderskrivere for formannskapets protokoller velges Inge Thorud og Inger Merete Bjerkerud ENSTEMMIG VEDTAK: Protokollunderskrivere for kommunestyrets protokoller er Eli Marie Hanserud og Asle Bøe. Protokollunderskrivere for formannskapets protokoller er Inge Thorud og Inger Merete Bjerkerud

18 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: STYRER, RÅD OG UTVALG - FORLENGELSE AV FUNKSJONSTID Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Valg av representanter til styrer, råd og utvalg har noe ulik funksjonstid. For de flestes vedkommende er den lik funksjonstiden til kommunestyret. Dette betyr at for de utvalg som har samme funksjonstid som kommunestyret, og som ikke blir valgt på konstituerende møte, så må funksjonstiden til sittende medlemmer forlenges inntil nyvalg er foretatt. Det mest praktiske vil være å forlenge funksjonstiden ut året Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale at kommunestyret fatter slikt vedtak: For de representanter til styrer, råd og utvalg som ikke velges i konstituerende kommunestyremøte, forlenges funksjonstiden fram til Dette gjelder for de valg der ikke annen funksjonstid er spesifisert. ( ): ENSTEMMIG VEDTAK: For de representanter til styrer, råd og utvalg som ikke velges i konstituerende kommunestyremøte, forlenges funksjonstiden fram til Dette gjelder for de valg der ikke annen funksjonstid er spesifisert.

19 Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: M80 &10 Arkivsaknr.:07/00545 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: FEIING OG TILSYN ETTER GJELDENDE FORSKRIFTER Vedlegg: Tilbud fra Ringerike kommune av Tilbud fra Modum kommune av Saksopplysninger: Feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter forskrift om brannforbyggende tiltak er i de senere år ikke gjennomført i henhold til forskriften. Årsaken til dette er sammensatt og kjent for kommunens administrative- og politiske ledelse. Dette er således en lovpålagt oppgave som ikke utføres etter gjeldende bestemmelser. Kommunes plikt til feiing og tilsyn følger av følgende lover og forskrifter: Lov om vern mot brann, eksplosjon, ulykker m.m. 11 h hvor det står: Brannvesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Forskrift om forbyggende tiltak og tilsyn 7-2 krever at feiing og tilsyn skal gjennomføres på en faglig tilfredsstillende måte og 7-3 som krever at feiing og tilsyn skal gjennomføres etter behov og minst hvert fjerde år. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 7-4 krever at feiing og tilsyn av fyringsanlegg skal utføres av personell som har svennebrev i feierfaget eller tilsvarende kvalifikasjoner. Dagens vedtatte ordning Krødsherad vedtok ny feieordning i k-sak 31/01 den Ordningen ble vedtatt i henhold til daværende forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Feiing er nå tatt inn i den forbyggende forskriften. Innholdet i forskriften er i prinsippet det samme, men overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for feier er avviklet. Feier skal nå ha

20 svennebrev i feierfaget eller tilsvarende kvalifikasjon. Feierordningen som ble vedtatt forutsetter at det skal: Gjennomføres feiing hvert 2. år eller oftere der det er behov for det. Tilsyn gjennomføres hvert 4. år. Gebyr for feiing og tilsyn i Krødsherad er kr 227,00 pr. år. For dette årlige beløpet gjennomføres feiing og tilsyn som nevnt i de 2 ovenstående kulepunktene. Gebyrsatsene ble vedtatt i 2001 som en prøveordning fordi det var knyttet usikkerhet til hvor omfattende et tilsyn ville bli. Erfaring fra andre kommuner tilsier at vi må øke den årlige avgiften hvis vi også skal dekke kostnadene til tilsyn. Tiltak gjennomført for å få ny feierordning Det har i lenger tid vært arbeidet med å finne en løsning på feierordningen. Følgende er gjort: Gjennomført utdanningsløp for feier. Mangler nå praktisk eksamen. Søkt etter feierlærling Søkt samarbeid med andre kommuner. Bedt om tilbud på tjenesten fra andre kommuner. Dette har resultert i at vi har fått tilbud fra nabokommunene Modum og Ringerike på å utføre feiertjenesten for Krødsherad. Tilbudet fra Modum forutsetter at også Sigdal blir med for å få mannskapskabalen til å gå opp. Sigdal er i omtrent samme situasjon som oss og driver forhandlinger med Drammen og er ikke klare til å forhandle med Modum før situasjonen i forhold til Drammen er avklart. I dag er det derfor bare Ringerike som er aktuelle for oss å kjøpe tjenester fra. Begge kommuner tilbyr å gjennomføre feiing og tilsyn i henhold til Forskrift om brannforbyggende tiltak og tilsyn. Videre følger en kort oversikt over tilbudene. Tilbud fra Modum Modum kommune tilbyr feiing minst hvert 2. år. Feiing koster kr 400,00 pr. feid pipeløp og kr 600,00 pr time medgått tid for større piper eller mer kompliserte fyringsanlegg. Tilsyn koster kr 880,00 pr. bolig og omfatter foruten tilsynet, rapportskriving og oppfølging. Betaling skjer med samlefaktura på etterskudd kvartalsvis på samlefaktura. Krødsherad kommune må etter det innkreve fra den enkelte enten med fast årlig avgift eller etterskuddsvis til hver enkelt som har fått feid eller gjennomført tilsyn. Tilbudet fra Modum forutsetter at Sigdal også blir med og at det inngås avtale for minimum 5 år. Tilbud fra Ringerike Ringerike kommune tilbyr feiing og tilsyn i henhold til Forskrift om brannforbyggende tiltak og tilsyn. Feiing vil koste kr 350,00 pr. pipeløp og tilsyn kr 890,00 pr. bolig. Ringerike vil foreta fakturering direkte til hver enkelt bygningseier. Vår befatning med

21 feierordningen vil da begrense seg til praktiske ting som opplysninger om hvor det er behov for å feie oftere enn hvert 2. år, endringer som ikke framkommer av GAB og andre tilpassninger. Gebyrene i Ringerike er basert på selvkostprinsippet. Hvis vi inngår avtale med Ringerike vil vi til enhver tid få de samme gebyrene som innbyggerne i Hole og Ringerike. Tilbudet gjelder lovpålagt feiing og tilsyn i kommunen. Eventuelt engasjement på Norefjell og fritidsbebyggelse generelt omfattes ikke av tilbudet. Skulle det bli aktuelt har vi muligheten til å organisere det på en annen måte. Kostnader for abonnentene Beregning av kostnadene for den enkelte abonnent viser at total avgift for fireårsperioden vil bli som følger: Krødsherad kommune fakturerer pr. dato med likt beløp hvert år. Tilbudene fra de andre kommunene vil bli utfakturert årlig avhengig av hvilke tjeneste som er utført i løpet av året. Krødsherad med dagens satser (227,00*4) kr 908,00 Feiing og tilsyn utføres av Modum i h.h.t. tilbud (400,00* ,00) kr 1.680,00 Feiing og tilsyn utført av Ringerike i h.h.t. tilbud (350,00* ,00) kr 1.590,00 Alle ovenstående summer er ekskl. m.v.a. Dette viser at dagens satser i Krødsherad er det som kommer ut med lavest kostnad. Det må i denne sammenheng opplyses at Krødsherad ikke har gjennomført systematisk tilsyn. Det foreligger derfor ikke erfaring med hva tilsynet ville kostet. Ut fra det vi erfarer med andre kommuner som baserer gebyrene sine på selvkostprinsippet ville vi ikke kunnet gjennomført feiing og tilsyn med dagens gebyrer uten subsidiering. Budsjett og oppdekking av feierstilling Ved å overføre feiertjenesten til annen kommune vi det få noen budsjettmessige konsekvenser. Inntektene for feiing må ut av budsjettet, det samme må utgiftene. Driftsutgiftene kan fjernes, men lønnsrelaterte utgiftene som er lagt inn på feierfunksjonen må det finnes annen dekning for. Dette utgjør ca. kr ,00. Innehaveren av feierstilling har i hovedsak arbeidet med og vil fortsatt arbeide med vann- og avløpssektoren. Denne sektoren dekker i dag både kommunens og NVAs anlegg i bygda og på Norefjell. NVA betaler kommunen kr ,- årlig for kommunens drifting av anleggene. I tillegg frakturer kommunen etter medgått tid for uforutsette hendelser og oppfølging av nyanlegg. Beløpet som faktureres etter medgått tid er ikke med i budsjettet. For inneværende år og neste år vil dette beløpet overstige kr ,-. I forbindelse med den kraftige utvidelsen av NVA som nå skjer vil resultere i økt fast godtgjøring til kommunen fra NVA. På denne måten vil vi dekke de lønnsrelaterte utgiftene som er belastet feierfunksjonen i dag. Konklusjon Krødsherad kommune dekker ikke lovpålagt feiing og tilsyn slik lov og forskrifter krever, og har heller ikke gjort det på flere år. Det har vært nedlagt et betydelig arbeid

22 for å prøve å få en godkjent feier- og tilsynsordning på plass uten å lykkes. Med tilbudet fra Ringerike har vi muligheten til å løse dette på en god måte som vil tre i funksjon allerede fra Det forutsettes da at vi kan gi rask tilbakemelding. Det er vanskelig å se andre muligheter til å få lukket dette avviket enn å opprette en avtale med Ringerike brann og redning på grunnlag av tilbudet. Rådmannen anbefaler at formannskapet fremmer følgende innstilling til kommunestyret: Det forutsettes at merutgiften til ny feierordning, totalt ca. kr ,-, dekkes opp innenfor teknisk sektors nåværende budsjettramme (2007). Under forutsetning av at punkt 1 kan oppfylles, kan Krødsherad kommune inngå avtale med Ringerike kommune om feiing og tilsyn med fyringsanlegg med utgangspunkt i tilbud av Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Krødsherad følger de til enhver tid gjeldende satser i Ringerike kommune basert på selvkostberegning. FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Hjertaas, Hanserud, Thorud og Welstad) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. ( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Det forutsettes at merutgiften til ny feierordning, totalt ca. kr ,-, dekkes opp innenfor teknisk sektors nåværende budsjettramme (2007). Under forutsetning av at punkt 1 kan oppfylles, kan Krødsherad kommune inngå avtale med Ringerike kommune om feiing og tilsyn med fyringsanlegg med utgangspunkt i tilbud av Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Krødsherad følger de til enhver tid gjeldende satser i Ringerike kommune basert på selvkostberegning.

23 Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: Q10 Arkivsaknr.:07/00754 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: REPARASJONER ETTER FLOM OG STOR NEDBØR Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det kom ekstremt mye nedbør i uke 27 over Krødsherad. Fordi grunnen fra før var mettet førte denne nedbøren til voldsomme vannføringer i bekker samt graving og utrasing. De fleste vegene i Krødsherad, med unntak for Haugerudvegen, klarte seg relativt bra. I Haugerudvegen var det omfattende skader både i form av store ras og stikkrenner som havarerte. Skadene var så omfattende at folk var stengt inne de første dagene. Vi fikk tak i nødvendig mannskap og utstyr til å få vegen kjørbar og etter hvert få satt den i skikkelig stand. Kostnadene ble store da det måtte kjøres inn store mengder stein og kult for å få bygget opp partier som hadde rast ut. Samlede kostnader beløper seg til kr ,63, inkl. mva på materiellet. På de andre vegene har det bare vært behov for å kjøre på toppmasse og skrape. På veger med faste dekker har vi kun kjørt en lapperunde for at overskridelsene ikke skulle bli for store. Vi har ikke fått inn alle regninger på masse og massetransport og har derfor ikke full oversikt på samlede overskridelser, men det kan tyde på at vi får et overforbruk på rundt kr

24 Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: Konto for sommervedlikehold av kommunale veier tilføres kr ,-, som dekkes med midler fra Disposisjonsfondet. FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende tillegg: Bevilgningen påplusses kr ,- til grøfting av Bjørøyavegen. Formannskapet (Skinnes, Hjertaas, Hanserud, Thorud og Welstad) innstiller: Rådmannens innstilling med ordførers tillegg tiltres. ( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Konto for sommervedlikehold av kommunale veier tilføres kr ,-, som dekkes med midler fra Disposisjonsfondet. I tillegg til utbedring av flomskadene, skal midlene benyttes til grøfting av Bjørøyavegen.

25 Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 Arkivsaknr.:07/00733 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER KRØDEREN BARNEHAGE Vedlegg: Saksopplysninger: I forbindelse med behandlingen av sak 0046/07 i kommunestyret , ble kostnader knyttet til utvidelse av Krøderen barnehage beregnet til kroner inkl. mva. De planlagte oppgaver er utført innenfor denne kostnadsrammen, og resultatet er svært tilfredsstillende. Etter som arbeidet skred fram, dukket imidlertid uforutsette og ekstraordinære oppgaver opp. Noen av disse ble besluttet utført umiddelbart, noen er avventet. Det totale kostnadsbildet ser slik ut: Utbedring av innvendig vannlekkasje i bygningen kr Utskifting av utvendig panel, vindskier, tetting av tak, beising kr Støttemurer ved atkomstvei og sklie grunnet utrasing etter flom kr Graving og igjenfylling kr Asfalteringsarbeid kr SUM (inkl. mva) kr De to første punktene er allerede utført. Oppvekstsektoren har foretatt en fullstendig gjennomgang av budsjett. Takket være et større statstilskudd til barnehagene enn budsjettert, kan den totale merkostnaden til utbedringsoppgaver i Krøderen barnehage dekkes innenfor denne økte inntekten. Kostnaden vil således ikke øke Krødsherad kommunes nettobudsjett.

26 Ut i fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret: Ovenstående arbeider gjennomføres høsten Uforutsette merkostnader knyttet til arbeidet i Krøderen barnehage, kr , dekkes opp av merinntekter fra Statstilskudd til barnehagene FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Hjertaas, Hanserud, Thorud og Welstad) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. ( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Arbeidene gjennomføres høsten Uforutsette merkostnader knyttet til arbeidet i Krøderen barnehage, kr , dekkes opp av merinntekter fra Statstilskudd til barnehagene 2007.

27 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: G10 Arkivsaknr.:07/00738 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: INNFØRING AV TOTALT RØYKEFORBUD I KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret fattet den i sak 0022/04 følgende vedtak: Følgende bestemmelser i henhold til Lov om vern mot tobakkskader, gjøres gjeldende i Krødsherad kommune fra Skoler og barnehager: Lovens bestemmelser om røykeforbud i undervisningsrom følges. For øvrig følges røykelovens bestemmelser. Samfunnshusene. Samfunnshusene skal være røykfrie. Det dispenseres fra røykeforbudet i storsalen på Krøderen samfunnshus, og fra lillesalen på Noresund samfunnshus. For øvrig følges røykelovens bestemmelser. Enkeltkontorer. Kontorene skal være røykfrie Dette betyr at Krødsherad kommunehus skal være røykfritt bortsett fra eksisterende røykerom (lillesalen). Institusjoner. Det gis dispensasjon fra røykeforbudet for det minste av spiserommene for de ansatte. Røykelovens bestemmelser om mulighet for røyking i beboelsesrommene gjelder. Kontroll av serveringssteder: Kommunens kontroll av serveringssteder utøves av Securitas A/S samtidig med skjenkekontrollene.

28 Saken ble oversendt Fylkesmannen for lovlighetskontroll, da tillatelse til røyking i storsalen på Krøderen samfunnshus kunne være i strid med røykeloven. Denne åpner som kjent adgang til å unnta det minste lokalet i et forsamlingshus fra røykeforbudet. Fra Fylkesmannen har det aldri kommet noe svar på denne henvendelsen, men ordfører ønsker nå at denne saken fremmes på nytt, da tiden har arbeidet for en strengere praktisering av røykerestriksjoner. Ordfører er imidlertid av den oppfatning at en ytterligere innstramming av røykeforbudet ikke skal gjennomføres før alle våre røykende ansatte har fått tilbud om gratis røykeavvenningskurs. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: De av våre ansatte som fortsatt røyker gis tilbud om et gratis røykeavvenningskurs. Når slikt kurs er gjennomført, innføres totalt røykeforbud i alle kommunale bygg som ikke benyttes til utleieboliger. De av våre ansatte og besøkende som etter denne tid fortsatt røyker, må gå utendørs for å røyke, og da på en diskret måte, som verken sjenerer andre eller som kan påvirke den oppvoksende slekt til slike aktiviteter. FORMANNSKAPET( ): Eli M. Hanserud (FRP) foreslo følgende: Dagens ordning videreføres. Ved avstemming oppnådde Hanserud sitt forslag 1 stemmer, mens 4 stemmer tilfalt rådmannens innstilling. Formannskapets flertall (Skinnes, Hjertaas, Thorud og Welstad) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Formannskapets mindretall (Hanserud) innstiller: Dagens tilpasning til Røykeloven videreføres. ( ): Ved avstemming i saken oppnådde formannskapets flertallsinnstilling 15 stemmer, mens 2 stemmer ble avgitt for formannskapets mindretallsinnstilling.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.06.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. SAKSKART Side Referatsaker

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer