Til seksjonseierne i Torshovdalen 1 Sameie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Torshovdalen 1 Sameie"

Transkript

1 1 Til seksjonseierne i Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i avholdes onsdag 19. mars 2014 kl i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Avstengning av betongdekket mellom bygg A og bygg C B) Investering i fjernavleser til fjernvarmeanlegget C) Pergola til townhouse og takterrasser D) Utredelse for støyskjerming mot t-banen og jernbanen. Innkomne forslag er tatt inn i et eget vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 styremedlemmer for 1 år D) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år E) Valg av valgkomité, 2-3 personer F) Valg av miljøkomité, 2-3 personer Oslo, 3. mars 2014 Styret i Amund Balke Hveem/s/ Kine Halvorsen Hjelkerud/s/ Junhui Jiao/s/ Katrine Kristiansen/s/ Petter Thune-Larsen/s/

3 3 ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Amund Balke Hveem Styremedlem Kine Halvorsen Hjelkerud Styremedlem Junhui Jiao Styremedlem Katrine Kristiansen Styremedlem Petter Thune-Larsen Varamedlem Hanne Dotterud Leiren Varamedlem Jørn Ourom Styret består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet som består av 158 seksjoner, er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune. Adresse: Hans Nielsen Hauges Gate 37 A-G Gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 4 Styrets arbeid i perioden 2013/14 Sameiets første styre ble valgt på ekstraordinært sameiermøte 20. februar Styrets arbeid startet etter at de første flyttet inn tidlig i mars. Styret har bestått av de samme personene i hele perioden. Det ble gjennomført 13 styremøter i 2013, og hittil i år har det vært 4 styremøter. Det har vært skriftlig innkalling via epost med oppsatt dagsorden, og det er skrevet møtereferat fra møtene. Første varamann har deltatt på de fleste styremøtene. Det har også vært flere arbeidsmøter og møter/ besiktigelser med byggherre og entreprenør. Oppfølging av feil og mangler i fellesområder og boligseksjonene Styret har hatt svært mange oppgaver dette første året som er knyttet til at byggene er nye. Entreprenør har nå rettet opp mange av feilene/ manglene på fellesområdene, men det foreligger fortsatt en liste på utestående punkter. Det har vært relativt mange saker i forbindelse med feil og hærverk på låser, samt mangler med elektroinstallasjoner. Styreleder har deltatt på flere befaringer ved overtakelser av fellesområdet, og vi jobber fortsatt opp mot AS Ing. Gunnar M Backe (GMB) med diverse utbedringer som skal foretas. Vi har også benyttet ekstern ekspertise ved gjennomgang av fellesområdene. Se mer informasjon i tilleggsinformasjon om sameiets drift. Avtaler Styret har inngått en rekke avtaler for sameiet, blant annet vaktmestertjenester, renhold, parkeringsvakt og vektertjenester. Noen avtaler ble opprinnelig inngått med utbygger, og er overtatt av sameiet. Oversikt med kontaktinformasjon til disse viktige leverandører er plassert i alle oppgangene, og finnes tilgjengelig på websidene. Beboerinformasjon kontakt med sameiere Det er regelmessig blitt sendt ut informasjonsskriv til sameiere og de aller fleste leietakere via epost (kun en sameier har ikke epost, og får dette i postkassen). Viktig informasjon er også lagt ut på sameiets hjemmeside (www.torshovdalen1.no). Det er nedlagt mye arbeid i å skaffe epost-adresser og telefonnummer til seksjonseiere og leietakere. Styret har besvart en rekke henvendelser mottatt på epost, og vår styreportal har blitt et viktig redskap i kontakten med beboere. Det har også vært mange henvendelser per telefon, og vi har etter beste evne forsøkt å gi generell rettledning og henvisninger til leverandører, entreprenør etc. Sikkerhet Styret har som nevnt over inngått avtale med et vekterfirma for kontroll av fellesområdet. Det er også blitt investert i videoovervåking av garasjeanlegget etter at vi opplevde flere innbrudd i biler. Etter at videokameraene kom på plass, er det bare rapportert et nytt tilfelle av bilinnbrudd og tyven ble fanget på tape. Det er ellers rapportert ett tyveri fra sykkelboden, ett innbrudd i bod og innbrudd i styrets bod. Det nye styret bør vurdere ytterligere tiltak for å trygge sikkerheten i sameiet.

5 5 Andre saker styret har arbeidet med: Oppfølging av vaktmester- og renholdstjenester (ISS) og renovasjonsetaten Kontakt med forretningsfører (OBOS) Solskjermingsløsninger Ordning med parkeringsbevis for gjesteplasser Klager på brudd på husordensregler Klager på feil ilagte parkeringsgebyrer Forsikringsspørsmål Julegrantenning med sosial tilstelning Nye lysmaster på baksiden av bygget (ved parkeringsplasser mot T-banen) Diverse driftsmessige feil bl.a. med heiser og garasjeport. Kommende styreperiode Etter planen skal Torshovdalen 2 ha overtakelser ved påsketider. Innen august 2014 skal barnehagen være ferdig, og brakkene og anleggsveien blir fjernet. Ettårsbefaringer vil finne stede de nærmeste ukene både for seksjonseiere og for fellesområdene. Det er viktig at alle feil og mangler blir påpekt slik at de raskt kan bli utbedret. Garantien for reklamasjoner på skjulte feil gjelder imidlertid i 5 år. Styret vil samarbeide med GMB om å lage en vedlikeholdsplan for fellesareal. Det vil også legges vekt på å engasjere beboere til å delta på dugnader og i «miljøkomiteen» hvor fokus er å holde orden på fellesområdene og skape et hyggelig bomiljø. Noen saker som bør drøftes av det nye styret: Oppfølging av 1-års-befaringen (feil/mangler som gjelder mange leiligheter eller fellesområder) HMS-plan for sameiet Samarbeid med styret i Torshovdalen 2 sameie Endelig etablering av garasjesameie (felles for begge sameiene) Vårrengjøring generelt, og av utvendig balkongglass spesielt Skifte av tjenesteleverandør for renhold Tiltak for å bedre utemiljøet på fellesområder. Få i gang arbeidet til miljøkomiteen med dugnader og miljømessige tiltak.

6 6 ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Kommentarer til årsregnskap for 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er sameiets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiets arbeidskapital pr er kr Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 7 KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for fastsettelse av felleskostnader for 2014 som vil forbli lik felleskostnadene i I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 3. mars.2014 Styret i Amund Balke Hveem/s/ Kine Halvorsen Hjelkerud/s/ Junhui Jiao/s/ Katrine Kristiansen/s/ Petter Thune-Larsen

8 8

9 9

10 10 RESULTATREGNSKAP Regnskap 2013 Budsjett ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter 9 Finanskostnader 10 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER

11 11 BALANSE Note 2013 EIENDELER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Brenselsavregning Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar OSLO, 3.mars 2014 STYRET FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE AMUND BALKE HVEEM/S/ KINE HALVORSEN HJELKERUD/S/ KATRINE KRISTIANSEN/S/ JUNHUI JIAO/S/ PETTER THUNE-LARSEN/S/

12 12 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.. ANTALL ANSATTE Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkering Startkapital Felleskostnader Næring - ikke fakturert Felleskostnader Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Utrykkningsgebyr brannvesen Opprydning reskontro Leie av p-plass Portåpner SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

13 NOTE: 5 KONSULENTHONORAR OPAK AS OBOS Eiendomsforvaltning AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 7 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 8 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 9 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER

14 14 NOTE: 10 FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 11 KORTSIKTIGE FORDRINGER Hafslund Varme AS Ikke fakturerte felleskostnader - Næring Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2014, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 12 BRENSELSAVREGNING Akonto innbetalt Fjernvarme kostnader SUM BRENSELSAVREGNING NOTE: 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Kommunale avgifter - påløpte kostnader Backe Prosjekt AS - påløpte kostnader Dette beløpet gjelder et krav vedr. strøm for 2013 Hafslund - påløpte kostnader SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

15 15 GODTGJØRELSE TIL STYRET I forbindelse med s første sameiermøte i 2013 ble det foreslått en sum til styrehonorar i budsjettet som ble vedtatt. I ettertid har styret sett at denne summen er for lav i forhold til jobben som kreves av et styre i et nytt sameie. Arbeidsmengden styret har hatt siden overtakelse med blant annet befaringer, klager og reklamasjoner, overtakelser av bygg, fellesarealer og uteområdene samt garasjeanlegget har tatt veldig mye tid. Det var også få service- og vedlikeholdsavtaler som var inngått før overtakelse og mye arbeid ble lagt ned på å få alle disse avtalene på plass. I tillegg kommer selvfølgelig de faste arbeidsoppgavene for styret. Normalt er styrehonorar i et sameie/borettslag på kr per leilighet mens budsjettet for vårt sameie p.t. er kr 960 per leilighet. Styret foreslår derfor at styrehonoraret settes til kr , noe som tilsier kr per leilighet. Budsjettet vedtatt på konstituerende sameiermøte var kr

16 16 Orientering om sameiets drift Styret Styret har epost: Se også sameiets hjemmeside på for informasjon. Vaktmestertjenester Sameiet har avtale om vaktmestertjenester med ISS som kan kontaktes på telefon Vaktmester skal være på befaring hos oss 3 ganger i uken, normalt mandag, onsdag og fredag. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier påregne å måtte betale for tjenesten selv, om de kontakter ISS. Vektertjenester Sameiet har avtale med Norsk vektertjeneste om vakthold. Dersom seksjonseier har behov for assistanse kan vektertjenesten kontaktes på Parkering og parkeringskontroll Det er mulighet for kjøp og leie av garasjeplass i sameiet gjennom Backe. Sameiet har gjesteplasser i garasjen som kan benyttes iht sameiets regler og skilting. Vi har ingen gjesteplasser utendørs, men næringsdelens (Rema 1000 m.fl.) plasser kan benyttes utenom butikkens åpningstid. Sameiet har også mulighet for parkering av motorsykler i garasjeanlegget som leies ut etter venteliste. Beboere som ønsker plass kan ta kontakt med styret på epost. Sameiere som eier parkeringsplasser de ikke benytter selv, kan leie ut plasser til andre beboere, men ikke til personer som ikke bor i sameiet. Sameiet og Rema 1000 har nå avtale med P-Service AS (har nylig overtatt virksomheten A1 Security AS) om kontroll av parkeringsregler. Da vi foreløpig vet lite om dette selskapet, bør styret gjøre en ny vurdering av avtalen. Nøkler /postkasseskilt/ ringetablå Nøkler og låsesylindere kan bestilles hos Anne Marie Tuft hos OBOS Eiendomsforvaltning via e-post: Se også sameiets websider. Skilt til postkasse skal ha standard format som bestilles hos f.eks. Posten. Styret vil i løpet av mars/ april sørge for at alle skilt som ikke følger standarden blir byttet ut. Ønske om endring av navn på navneliste ved ringeklokker, sendes styret per epost. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

17 17 Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Kabel-TV og bredbånd Sameiet har avtale med Canal Digital. Feil ved TV-signaler og Canal Digitals tjenester må tas opp direkte med Canal Digital. Dersom det er mangler på avtalte tjenester som er inkludert i felleskostnadene, bør styret varsles. Avtale om leveranse av elektrisk kraft Sameiet får levert elektrisk kraft og fjernvarme fra Hafslund. ISS overvåker vårt sentrale driftssystem, og skal ta aksjon eller kontakt med Hafslund om det oppstår problemer som er knyttet til vårt eget anlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Røykvarslere i leiligheter Et stort antall røkvarslere med feil måtte byttes ut Dette ble gjort relativt raskt og effektivt. Har du ikke fått nye røykvarslere, og opplever at det av og til uten grunn kommer pipelyder fra dem, bør dette rapporteres som reklamasjon og føres på listen over mangler til ettårsbefaringen. Renovasjon Det har vært en del innkjøringsproblemer med renovasjon, spesielt i forbindelse med papiravfall. Dette har bedret seg betraktelig, og vi håper det blir enda bedre når byggetrinn 2 er ferdig. Hver enkelt beboer må påse at kartong/emballasje blir kuttet i småbiter, slik at ikke tetter seg i nedkastet søppelbeholderne. Renovasjonsetaten har regler som tilsier at vi ikke kan ha større åpninger. Andre feil Per 1. mars har vi noen rapporterte feil som må følges opp i tiden som kommer: Baderom der feil med spotlights ennå ikke er utbedret Vannlekkasjer rundt søylehoder på balkonger Feil i masteroppsett av fjernvarmen (noen rom blir aldri varme nok?) Feil med lyssensorer i trappehus/ ganger Feil med låsesylindere inngangsdører

18 18 INNKOMNE FORSLAG A. Avstengning av betongdekket mellom bygg A og bygg C B. Investering i fjernavleser til fjernvarmeanlegget C. Pergola til townhouse og takterrasser D. Utredelse for støyskjerming mot t-banen og jernbanen. Se separat bilag

19 19 Forslag 1 til ordinært sameiermøte 19. mars i Forslag til avstenging av betongdekket «Parkalléen» og fartsdumper i vei mellom Nordre Torg og Søndre Torg Nordre Søndre Forslag til plassering av bom Forslag til fartsdumper Begrunnelse for forslaget Parkalleen er «gaten» mellom A, B og C1-bygget på den ene siden, og C2, townhouserekken og D-bygget på den andre siden. Området er definert som fotgjengerområde, og ligger i direkte tilknytning til våre egne grøntområder og lekeområdene. Det er i dag innkjøring, gjennomkjøring og parkering forbudt på området, med unntak for helt nødvendig kjøring1. Dette forbudet brytes av alt for mange. Noen biler kjører også for raskt, og er en fare spesielt for barn. Vi ønsker at barna i sameiet skal kunne ferdes trygt på dette området. Det er også et problem for noen leiligheter at det er støy fra biler på sen kveld og om natten. Til høsten åpner barnehagen. Dette vil øke biltrafikken til Søndre Torg tidlig morgen og på ettermiddagen. Vi må unngå at de som bringer og henter barn kjører gjennom Parkalléen. Styret foreslår fysisk avstengning av området, for å sikre trygghet, nattero og mulighet for å gjøre området til et mer attraktivt uteområde for alle beboere. Vi foreslår bruk av en enkel, manuell og låsbar bom. Elektroniske bommer vil være betydelig mer utsatt for hærverk og misbruk som medfører ekstra driftskostnader. Man kan kjøre til alle innganger uten bom, men gjennomkjøring er ikke mulig for andre enn utrykningskjøretøy o.l. (bom kan åpnes ved bruk av spesialnøkkel). Ingen beboere skal ha behov for å åpne bommen. 1 Se mer informasjon i sameiets parkeringsbestemmelser:

20 20 Plassering Bom plasseres rett etter oppgang B i retning fra A-bygget. Vi har sjekket ut at plassering ikke er til hinder for brannvesenets stigebiler. Mest aktuelle bomtype Manuel bom med lås, evt to typer lås, Sameiets «vaktmesternøkkel» og Oslo-nøkkel (brukes av utrykningskjøretøy mm). Bredde 3,2 3,6 meter. For å komme til B-inngangen kan man kjøre korteste vei forbi A-inngangen, og man må kjøre samme vei ut igjen. Samme regler som i dag for innkjøring og parkering. Det er kun ved helt nødvendig kjøring det er tillat å kjøre inn til inngangen. Taxier som ikke frakter bevegelseshemmede, budbiler etc anses ikke som nødvendig kjøring. Området mellom B og C skal være et helt bilfritt område. Området mellom A og B skal være så bilfritt som mulig, med meget begrenset kjøring fram til B-inngangen. Fartsdumper: Foreslås anlagt 3 steder mellom hjørne av D-blokken (37F) og hjørnet av C2-blokken (37G). Forslagsstiller: Styret Forslag til vedtak Årsmøtet gir styret gis fullmakt til å få montert bom og fartsdumper iht ovennevnte forslag.

21 21 Forslag 2 til ordinært sameiermøte 19. mars i Investering i fjernavlesing av måler for forbruk av fjernvarme og vannforbruk per seksjon Det er installert målere for forbruk av fjernvarme, varmtvann og kaldtvann i alle leiligheter. Dette er primært gjort for at man skal kunne fordele kostnader ut fra forbruk, og ikke basert på kvadratmeter eller en definert seksjonsbrøk som brukes i andre sammenhenger. I 2013 har alle betalt et anslått a-konto beløp, definert ut fra nøkkeltall som ble bestemt av byggherre. Styret har innhentet 2 tilbud på fjernavlesing. Det rimeligste tilbudet er fra Ista AS som har levert målersystemet til sameiet. Det andre tilbudet var fra Inergi AS som leverer målere til byggetrinn 2. Det må installeres en modul som fanger opp målerstand fra eksistrenede målere for energi- og vannmåling i hver leilighet, samt 2 radiomoduler. Alt vil bli montert i dagens målerkabinetter. I tillegg vil det totalt være 15 konsentratorer i oppgangene. Disse fanger opp radiosignalene fra leilighetene, og sørger for at målerstand daglig sendes til sentral server vi Internett. Begrunnelse Det er uansett behov for å gjøre en avlesing av alle målere så snart det er praktisk mulig. Erfaringer fra andre sameier/borettslag viser at en løsning med bare selvavlesing fungerer dårlig. Vi vil derfor være avhengig av en ordning, der også vaktmesterfirma eller målerleverandør gjør avlesinger. Fjernavlesing vil være mye mer effektivt, gir bedre løpende oppfølging og vil på sikt ikke være vesentlig dyrere enn en manuell avlesing. Vi viser til tilleggsinformasjon som er mottatt fra leverandør på neste side. Kostnader Tilbudspris: kr Budsjettforslag: kr = kr per leilighet. Årlige kostnader: kr 320 per leilighet. Dekkes inn av ordinære felleskostnader. Forslagsstiller Styret Forslag til vedtak Styret gis fullmakt til å anskaffe system for fjernavlesing av fjernvarmeenergi og vannforbruk. Avlesing for avregning av fjernvarmekostnader fra overtakelse gjøres ved montering.

22 22

23 23 Forslag 3 til ordinært sameiermøte 19. mars i Forslag om tillatelse for Pergola-løsning for townhouse og takterrasser Bakgrunn for forslag Flere av eierne av seksjoner med takterrasser ønsker å gå til anskaffelse av solskjerming på disse. Vanlige markiser anses ikke som tilstrekkelig ifht vind og vær, samtidig som det flere steder heller ikke vil være estetisk passende. Styret foreslår at disse seksjonene får tillatelse til å ha pergolaløsninger på sine terrasser. ligger bra plassert med hensyn til solforhold. Dette var grunnen til at styret valgte å tillate markiser på balkongene, da det ble vurdert i fjor. «Screens» alene skjermer bare for sola inne i leilighetene og ikke på selve balkongen. Etter grundig gjennomgang med både arkitekter og solskjermings-leverandør, ble det valgt en løsning som står i stil med resten av arkitekturen. De vanlige markisene vil ikke være like praktiske eller estetisk passende på takterrassene, da de varierer mye mer i både størrelse og fasong. På de fleste takterrassene er det til tider kraftig vind, og med åpen plass på kvm blir disse terrassene langt mindre brukervennlige enn balkongene som er bedre skjermet. For at eierne av seksjoner med terrasse skal få bedre mulighet til å utnytte disse, har styret derfor gjort grundige undersøkelser på alternative løsninger som både er praktisk og estetisk passende til arkitekturen. Valget har falt på Palmiye som leverer løsninger både til privat- og bedriftsmarkedet. Søknad til Oslo kommune, Plan- og Bygningsetaten Søknad om fasadeendring må sendes til Plan- og Bygningsetaten. Det er også krav om nabovarsel til tilgrensende eiendommer. Søknad er utformet, og vil bli sendt inn i nærmeste framtid. Sameiet står som søker, men leverandør vil stå for det praktiske. Varsling av nærmeste naboer i sameiet Dersom det er naboer som får sine solforhold eller utsikt vesentlig påvirket av pergolaløsningene, skal disse få anledning til å uttale seg om planene. Dette omfattes ikke av det kommunale nabovarselet, og må håndteres av sameiets styre og evt. sameiermøtet. Forslagstiller: Styret *) Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at eiere av store terrasser kan sette opp pergola markiseløsninger. Godkjennelse av Plan- og Bygningsetaten forutsettes. Markisene skal ha samme type duk og samme farge på stolper/rammeverk. Markisen skal ikke i vesentlig grad hindre utsikt eller begrense solforhold for naboer i sameiet. Alle kostnader i forbindelse med søkeprosess, prosjektering og praktisk utførelse skal dekkes av de enkelte søkerne. Styret kan vedta nærmere retningslinjer. *) Ved behandling i styremøte, meldte styreleder og ett styremedlem seg inhabile. De har bekreftet at de ønsker å anskaffe pergolamarkiser om det godkjennes.

24 24 Illustrasjon 1: Fargevalg på disse er ikke riktig. Det planlegges grå duker og hvite stolper

25 Illustrasjon 2 og 3: 25

26 26 Forslag 4 til ordinært sameiermøte 19. mars i Støyskjerm mot t-bane og tog Backe har gjennomført støymålinger. Konklusjonen var at «støynivået» ikke kvalifiserer til støyskjerm ut fra de regler som gjelder for nybygg i Oslo. Vi ønsker likevel at styret/sameiermøtet vurderer dette igjen. Støyen fra t-bane og tog er både sjenerende og lite hyggelig, ikke minst på kveldstid, nattetid og tidlig morgen. Det går av og til utover nattesøvnen til flere beboere. Togene dunker forbi og «hylet» fra t-banen er plagsomt for mange. Synet av skinnegang og t-banestasjon er heller ikke særlig pent. Flere av bolighusene langs t-banen (retning Storo/Nydalen) har støyskjermer. Vi mener at Torshovdalen 1 sameie bør ha det samme. Forslag til vedtak: Styret utreder alternative muligheter for å få satt opp en støyskjerm mot jernbane og/eller t-bane. Dette gjøres i samarbeid med en prosjektgruppe bestående av 2-3 personer blant de som er mest berørt av dagens støy. Disse velges på sameiermøtet i forbindelse med behandlingen av forslaget. Det forutsettes at det innkalles til et ekstraordinært sameiermøte for å beslutte tiltak som medfører større kostnader for sameiet. Forslagsstillere: Henrik og Mette Øinæs Habberstad Styrets innstilling: Styret støtter forslaget Amund Hveem Styreleder

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie 1 Lillohagen Nedre Sameie Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet PARKHUSET SAMEIET SIDE 1 Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie 1 Konows Gate 83 Sameie Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie 1 Parkhaven Boligsameie Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord

Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord 1 Sameiet Idun Nord Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie 1 Lillohagen Nedre Sameie Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 1 Solsiden 7 Boligsameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 Vi ønsker velkommen til ordinært sameiermøte 2015 og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie. Ordinært sameiermøte

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Åstadtunet Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Åstadtunet Boligsameie avholdes torsdag 26. mars 2015 kl. 18:30 på Billingstad skole, Billingstadveien 58, 1396 Billingstad Til

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge

Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge 1 Sameiet Nygaard Brygge Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge Velkommen til ordinært sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2015 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014.

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Ordinært sameiermøte 2011

Ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte 2011 Schouskvartalet sameie, 6.april 2011 Innkalling Årsberetning 2010 Årsregnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne saker Valg INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Seksjonseiere kalles

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE Wessel Parkeringssameie Bidenkaps gate 1 0165 Oslo www.wesselparkering.no info@wesselparkering.no Organisasjonsnummer 992 858 990 Oslo, 10.04.2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

Detaljer

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2015 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets

Detaljer

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie 1 Nye Major 3 Sameie Til beboerne i Nye Major 3 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø

Til seksjonseierne i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø 1 Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø Til seksjonseierne i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2014

Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 1 Åstadtunet Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i Åstadtunet boligsameie avholdes torsdag 27. mars 2014 kl. 18:30 på Billingstad skole, Billingstadveien 58, 1396

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til beboerne i Fossumhagen Sameie

Til beboerne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til beboerne i Fossumhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer