Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia"

Transkript

1 Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Edelgranlia holdes onsdag 2. april 2014 kl , Stein Gård. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Finansiering av maling B) Sak vedrørende bygging av boder under trapper i 1. etasje C) Bytte lekeapparat med godkjent sklie og huske Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 1 styremedlem for 1 år B) Valg av 1 varamedlem for 1 år C) Valg av festkomité Bærum, 14. Mars 2014 Styret i Boligsameiet Edelgranlia Tom Rokling /s/ Øystein Hoff/s/ Trond Willard/s/

3 ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Tom Rokling Edelgranveien 14 C Styremedlem Øystein Hoff Edelgranveien 12 D Styremedlem Trond T. Willard Edelgranveien 12 K Varamedlem Monica Brendsrud Edelgranveien 14 K Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og ingen kvinner. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 33 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 907 Landet forøvrig i Bærum kommune. Adresse: Edelgranveien Gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Arbeidsmiljøet er etter styrets oppfatning god. Styret har iverksatt ulike tiltak for skadedyrbekjempelse, ekstra sikring av utearealer, påsett at overlevering av utearealer er i henhold til leveransebeskrivelse og gjeldende HMS krav. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO.

4 Styrets arbeid I 2013 har det blitt gjennomført 7 ordinære styremøter, 1 allmøte i tillegg til et flertall møter knyttet til overtagelse av fellesarealer og større reklamasjonsaker. Besparelser som styret har fått ut av dette er energi regning fra Trysilhus på kr , denne fakturaen er dekket av Trysilhus. Videre har vi fått montert automatikk på snøsmeltingsanlegg med målere som avleses trådløst. I tillegg er det montert målere på varmekonvektorer og tavlerom med trådløs avlesning. Vi vil med denne løsningen få en god oversikt over energiforbruket. Rørlegger arbeid, målere og elektriker arbeid er estimert til ca Dette er kostnader som Trysilhus har tatt etter grundig arbeid fra styret i Edelgranlia og Edelgrantunet. Da sameiet var nytt i 2013 har det blitt gjort en del arbeid med inngåelse av driftsavtaler med leverandører for å sikre at garantier opprettholdes og at bygningsmassen vedlikeholdes i henhold til anbefalinger. Styret har også etablert en hjemmeside hvor informasjon publiseres. Effekten av styrets arbeid i reklamasjonsfasen har bidratt til en betydelig reduksjon av merkostnader knyttet til utbedring av feil og mangler. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. I parkeringsgarasjen er det montert vanntåkeanlegg som ivaretar automatisk slukking. I tillegg er det hengt opp pulverapparat på betongsøylene. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

5 Avtale om leveranse av elektrisk kraft Styret har på vegne av sameiet tegnet spotprisavtale med Lærdal Energi. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering Maling av sameiet er planlagt utført i KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr 214. Hovedårsaken til avviket er kostnadene er ført under andre driftskostnader, note 7. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til fjernvarme skyldes lavere forbruk/priser enn stipulert. I tillegg har Trysilhus dekket en større andel av fjernvarmekostnaden enn forventet. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Presisering til årsresultat: ,- av årets resultat er akontobeløp som er blitt refundert seksjonseierne ,- av årets resultat er startkapital som er avsatt til vedlikehold. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er sameiets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiets arbeidskapital pr er kr For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

6 KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold/drift som omfatter drift og vedlikehold bygninger, garasje/parkering(varme/strøm), drift og vedlikehold utearealer(snømåking, strøing), driftskostnader renseanlegg(ecobio). Kommunale avgifter Bærum kommune Vann- og avløpsavgiften endres ikke, mens renovasjonsavgiften øker med ca 4,5 %. Energikostnader Energikostnadene var i 2013 basert på normtall og styret har ved flere avlesninger gjennom høsten 2013 og ved bytte av målere sett at dette er alt for høyt. På bakgrunn av dette er akontobeløpet satt ned til 5 kr/m 2. Forsikring Forsikringspremien for 2014 har blitt lavere i 2014 enn den var i Det skyldes bytte av forsikringsselskap. Lån Sameiet har ikke lån. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr

7 Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 50% reduksjon av kategorien energi fra I tillegg medfører følgende poster økning av felleskostnader: -Tv/Bredbånd øker med 20 kr pr måned/seksjon. Månedskostnad i 2013 var underbudsjettert med 14 kr i forhold til reell kostnad. I tillegg kommer prisøkning for 2014 fra Canal Digital på kr 7. -Forretningsførsel øker med Styret har valgt full forretningsførsel fra og med januar Med full forretningsførsel er de fleste tjenester inkludert og vi betaler ikke per time for tilleggsarbeid. -Styrehonorar økes til ,- -Arbeidsgiveravgift økes med grunnet økt styrehonorar I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 14. Mars.2014 Styret i Boligsameiet Edelgranlia Tom Rokling/s/ Øystein Hoff/s/ Trond Willard/s/

8

9

10 RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 BALANSE EIENDELER Note 2013 OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader 63 Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 Bærum, 14. Mars 2014 Styret i Boligsameiet Edelgranlia Tom Rokling /s/ Øystein Hoff/s/ Trond Willard/s/

12 ... NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. ANTALL ANSATTE Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Felleskostnader garasje Fjernvarme Startkapital Renseanlegg Vann- og avløpsavgift Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS -519 SUM KONSULENTHONORAR -519

13 NOTE: 4 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold fyringsanlegg -214 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -214 NOTE: 5 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 6 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer -25 Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Andre kontorkostnader Telefon, annet -72 Porto -609 Bilgodtgjørelse -114 Reisekostnader -300 Bankgebyr -187 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 8 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS 638 SUM FINANSINNTEKTER 638

14 NOTE: 9 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Følgende avsnitt skal fjernes dersom de forskuddsbetalte kostnadene i sin helhet er betalt i Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2014, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 10 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Hafslund - Påløpte kostnader -872 Lærdal Energi - Påløpte kostnader -888 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

15 15 Boligsameiet Edelgranlia 4. Forslag om utbetaling av styrehonorar for perioden mars 2013 til april 2014 kr ,-. Budsjettpost styrehonorar 2013 var satt til Styrehonoraret følger ikke kalenderåret men styreperioden. Det har blitt et vesentlig merarbeid enn forventet for styret da det har vært mange og store saker knyttet til ferdigstillelse/overtakelse fellesarealer, større reklamasjonssaker og mer generelle oppstartsarbeider på grunn av nystartet sameie. Dette har medført vesentlig flere styremøter, møter innenfor normal arbeidstid med mer. På grunn av dette foreslås det at sameiermøtet vedtar kr ,- til styrehonorar for perioden styret har fungert. 5. Saker til behandling A) Finansiering av maling: Arbeidet er kostnadsberegnet til kr ,-. Alternativ 1: Sameiet benytter kr ,- av egenkapital og sameierne innbetaler en éngangssum stor kr ,-/boligseksjon Alternativ 2: Det benyttes kr ,- av egenkapitalen og sameiet tar opp lån stort kr som nedbetales over 4 år (48 måneder). Ved 5,5 % rente vil lånekostnaden pr boligseksjon bli ca kr 525,-/mnd gjennom lånets løpetid. B) Etablering av bod under trapp for seksjonseiere i 1. etasje. Forslag fra Erik Oppegård. Jeg har som mange sikkert har sett bygget en bod under trappen min. Det er flere som har kommet innom meg og spurt om jeg kan sette opp en tilsvarende bod, og komme med en pris på hva det vil koste. Jeg har mitt eget firma som jeg kan gjøre jobben gjennom, så dere får kvittering. Det er sikkert noen som har lyst til å gjøre jobben selv. Hvis det er ønskelig kan jeg handle inn materialene sånn at det blir likt bortover. Jeg tenkte at jeg kunne bygge alle sammen "samtidig" og handle alt på en gang. Frist for Bestilling er 1. April ( hvis du ikke har lyst innen da skal jeg så klart hjelpe deg etter det også), men da kan det hende jeg ikke får gjort det i samme momanget. Pris for materialer er 3600 ink mva Pris for jobben er 3700 ink mva Totalt for hele boden 7300 ink mva I prisen følger det med Hengelås (150 kr) Jeg vil bruke ca en dag (7,5t) på jobben. Har du noen spørsmål send meg mail eller ring meg på Mvh (Tømrer) Erik Oppegaard, 12 C

16 16 Boligsameiet Edelgranlia Sameiermøtet bes ta stilling til hvorvidt det skal være opp til hver enkelt seksjonseier om de kan sette opp bod under trapp. Arbeidet skal eventuelt utføres for seksjonseiers regning og utføres fagmessig. C) Bytte ut lekeapparat med godkjent sklie og huske. Kostnadsramme på kr Forslag fra Anne Christine gundersen: Legger inn forslag om nytt lekestativ med sklie og huske. Det er tre steder med sandkasser og dumpehuske. Om dette fjernes et sted åpner dette plass for et lekestativ som byr på litt mer enn det barna har nå. Jeg har sett på stativ, og i de to forslagene jeg legger ved kan sandkasse legges til under klatretårnet, slik at dette bevares tre steder i sameiet. Forslag på å legge stativet mellom hus 1 og 2 da det her er gress, og det er godt sikret rundt. Lekestativ med klatrevegg, tårn, sandkasse under tårn, sklie og to husker. Pris: 7.290,- 10 års garanti på treverket, godkjent for privat bruk Lekestativ med sklie, en huske, klatrevegg, rampe med klatretau, tårn og sandkasse under tårn. Pris: 7.990,- Det er ikke påpekt på alternativ 1 at den skal/bør betongforankres, det er det på alternativ 2, men regner med det gjelder begge. Montering kan gjøres på sommerdugnad av beboerne eller settes bort på anbud. Med vennlig hilsen Anne Christine Gundersen Fysioterapeut MSc, Idrettsfysioterapi 6. Valg av tillitsvalgte A) Valg av 1 styremedlem for 1 år. Forslag: Monica Brendsrud velges inn som styremedlem etter Øystein Hoff. B) Valg av varamedlem for 1 år. Forslag: velges til varamedlem. C) Valg av komiteer Forslag: Sameiermøtet velger festkomité for å ivareta sosiale sammenkomster.

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2

Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2 1 Sameiet Westye Egebergs gt 2 Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i AS Kirkevang

Til aksjonærene i AS Kirkevang Til aksjonærene i AS Kirkevang Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie

Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie 1 Skogen Boligsameie Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer