FORMANNSKAP Lekatun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAP Lekatun 11.09.12 1030"

Transkript

1 INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel. Habilitet: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Melding om dette gis til ordfører eller formannskapssekretær slik at det kan kalles inn vara til møtet. SP: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen AP, SV, V: Aina Hege Haug AP, Mari-Anne Hoff SV Varamedlemmer: SP: Ole Kristian Holand, Else M. N. Garnes, Sindre Helmersen, Kjetil Bjørnstad, Leif Rune Jensen AP, SV, V: Arnfinn Holand Ap, Tove Kvaløy Ap, Åsmund Nilsen V. Orientering: 1. Oversikt over tilsettinger engasjement i ansettelsesutvalg og administrasjonsutvalg i Helseforetakets rapport etter tilsyn ved Leka sykestue, datert Svar fra sykepleiesjef lukking av avvik etter tilsynsbesøk 13. og 14. sept. 2011, datert og Fylkesmannens rapport etter tilsyn ved Leka barne- og ungdomsskole, datert Budsjettreguleringer teknisk drift Sak: Tittel: 69/12 Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev Unntatt off i hht offentlighetslovens 13 og kommunelovens 31 70/12 Forslag til regler for overtakelse av private veger 71/12 Satser for egenbetaling musikk-/kulturskole 72/12 Oppretting av prosjekt nytt pumpeanlegg svømmehall 73/12 Flytting av prosjekt 127 investeringsbudsjett fra 2011 til /12 Innspill til fylkesveiplan Saken legges fram i møtet Leka, Per Helge Johansen ordfører ass. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyret Sak nr. Tittel: 70/12 Forslag til regler for overtakelse av private veger Forslag til Innstilling LEKA KOMMUNE Ass. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

3 Vedlegg: Regler fra Sogndalen kommune for overtakelse av private veger. Dokumenter i saken, ikke vedlagt: F-sak 45/12 F-sak 46/12 K-sak 47/05 Hjemmel: Saksopplysninger: I den senere tid har det vært flere henvendelser mtp omgjøring av private veger til kommunale veger. Noen av veiene har vært kommunale og blitt private, noen har aldri vært kommunale. I den forbindelse er det fornuftig å ha klare retninslinjer for hvordan dette skal behandles. I k- sak 05/02 ble det påpekt at kommunale veger ble private når det ikke var fastboende på vegstrekningen. Samtidig ble det også lagt vekt på at fastboende ikke skal få nedklassifisert sine veger. I våre nabokommuner Nærøy, Vikna og Bindal har de ikke fastsatte regler for overtakelse av private veger. I de fleste kommuner er det slik at det er flere kommunale veger som blir gjort private og ikke omvendt. Dette er også tilfelle for våre nabokommuner. I Nærøy kommune kan private som har vegstrekninger over 500 meter etter søknad, få et tilskudd til vedlikehold og brøyting. Tilskuddet er rundt kr. I Bindal kommune hvor vegene ble bygd med statstilskudd og i de senere årene blitt private, er det valgt en mellomløsning. Kommunen tar seg av sommervedlikehold mens brøyting blir det gitt et tilskudd på. Tilskuddet varierer fra kr 1 pr km til kr 4 pr km. Dette fordi det er store variasjoner på snømengder i Bindal kommune. Veiene som får tilskudd er i Bindal kommunes vegplan. Andre private veger over 300 meter kan få et tilskudd etter søknad til brøyting, men ikke til sommervedlikehold. I Sogndalen kommune ( vedlegg 1) har de klare regler for når private veger kan eventuelt overtas. Som vedlegget viser vil en del av punktene være uaktuelle for Leka kommune, men mulig noe kan benyttes. Vurdering Det vil både for administrasjonen i kommunen og befolkningen vært enklere, hvis kommunen hadde klare regler for hvordan vi eventuelt tar over veier, gjør veier private og hvem som eventuelt kan få tilskudd. Modellen Bindal kommune har lagt opp til, kan være den som kan passe godt for Leka kommune. Vi har i kommunestyurevedtak av 47/05 lagt vekt på at fastboende ikke skal bli lidende. Vi har flere veier som ikke er kommunale, hvor det bor private. Veilengden varierer. Veivedlikehold og brøyting vil alltid være et økonomisk spørsmål. Samtidig er kommunen avhengig av å være positiv til at områder igjen får fastboende. Derfor er det viktig at enn får klare regler på plass Forslag til Innstilling/vedtak: Saken legges frem uten innstilling. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

4 1. Kommunestyret kan etter søknad gjøre vedtak om overtakelse av privat veg når følgende forutsetninger er tilstede: a) Vegen tjener som adkomst til minst 3 boligenheter. b) Vegen tjener til adkomst til og fra friluftsområder, off.anlegg og bygninger eller andre område av almen interesse. c) Veglengden skal være minst 300 meter. d) Vegen må ha tilknytning til annen veg som vedlikeholdes av det offentlige. 2. Følgende punkter må i tillegg være oppfylt ved en overtakelse: a) Vegen skal tilfredstille de til en hver tid gjeldende vegnorm. b) Vegen skal fradeles og overskjøtes kommunen. Grensen skal være minst 2,0 m utenfor vegkant og minst 0,5 m utenfor grøft, topp skjæring eller bunn fylling. Oppmålingsgebyret belastes søker. c) Vegen skal overføres kommunen vederlagsfritt og uten hefter. d) Dersom kommunen finner at det bør være gjerde mot veg av hensyn til alminnelig ferdsel, kan kommunen forlange at gjerde settes opp. Gjerde som står på veggrunn må flyttes til eiendomsgrense hvis kommunen forlanger dette. e) Overvann fra vegen og stikkrenner må til enhver tid gis fritt avløp fra vegområde. f) Rådmannen kan dispensere fra disse bestemmelsene når forholdene tilsier det. g) Før overtakelse finner sted, skal det avholdes besiktigelse og overtakelsesforretning hvorfra det føres protokoll. Eventuelle mangler må være utført før overtakelse anses endelig. h) Etter at vegen er overtatt, påtar kommunen seg ingen ansvar for skade på eiendom, gjerde eller andre innretninger som følge av vanlig vedlikehold, snøbrøyting og bortledning av overvann fra veggrunn eller for ulempe som følge av økt trafikk. Ved all overtakelse gjelder kommunens norm for veg-, vann- og avløpsanlegg. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

5 Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Bjørn H. Henriksen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap Kommunestyret Saknr. Tittel: 71/12 Satser for egenbetaling musikk-/kulturskole Rådmannens forslag til INNSTILLING: Egenbetaling musikk-/kulturskole fastsettes til kr. 800,- for tilbud høsthalvåret Det gis søskenmoderasjon med 50% fra og med 2. barn. Fra 2013 bør satsen for egenbetaling legges inn i kommunens gebyrregulativ. LEKA KOMMUNE Ass. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

6 Vedlegg: Dokumenter i saken, ikke vedlagt: K.sak 37/06, K.sak 05/07 og K.sak 10/12. Saksopplysninger: Formannskapet fikk i møte 10. januar en orientering vedrørende planlagt tilbud i musikk-/kulturskolen ved Tom Løkken Antonsen. Det er for høsten 2012 utlyst tilbud på gitar, kornett/trompet, trommer og musikkteknologi. Spilleundervisning blir organisert som ukentlig enkelttimer og/eller gruppeundervisning, mens musikkteknologiundervisning gis i gruppe. Alle tilbud har like mye undervisningstid. Egenbetaling for undervisning har ikke vært inntatt i kommunens gebyrregulativ. I K.sak 37/06 ble satsen for egenbetaling vedtatt til kr 35,- pr time. Denne satsen ville for høsten 2012 gitt en egenbetaling på 595 kr. Ut i fra generell pris- og lønnsvekst fra 2006 og fram til i dag vil en pris på ca. 800 kr for høsthalvåret samsvare noenlunde med vedtaket fra Det kan også nevnes at ved budsjettbehandlingen i desember 2002 ble terminavgiften da økt fra kr. 487,- til kr I K.sak 10/12 ble egenbetalingen for tilbud i vårhalvåret 2012 vedtatt til 400 kr. For at utgiftene for enkelte familier med flere barn i kulturskolen ikke skal bli urimelig høy, kan det innføres søskenmoderasjon på 50% fra og med 2. barn. Forslag til vedtak: Egenbetaling musikk-/kulturskole fastsettes til kr. 800,- for tilbud høsthalvåret Det gis søskenmoderasjon med 50% fra og med 2. barn. Fra 2013 bør satsen for egenbetaling legges inn i kommunens gebyrregulativ. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

7 Vår saksbehandler Flaviu Borlea/ Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyre Saknr: Tittel: 72/12 NYTT PROSJEKT 112 PUMPEANLEGG SVØMMEHALL Rådmannens forslag til INNSTILLING: Det opprettes nytt investeringsprosjekt 112 PUMPEANLEGG SVØMMEHALL i Påkosting: kr ,- Mva: kr ,- Sum kostnader kr ,- Som finansieres ved: Momskomp investering 60% kr ,- Bruk av lån kr ,- Sum finansiering kr ,- LEKA KOMMUNE Ass. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

8 Vedlegg: Ingen Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Hjemmel: Saksopplysninger Pga. høy slitasje og kjemikalieforbruk var pumpeanlegget ved svømmehallen planlagt fornyet i 2011 gjennom ENØK-tiltak prosjekt 107/2011 som for 2011 hadde et budsjett på kr ,-. Anlegget var lagt ut på offentlig anbud høsten Man lyktes dermed ikke å få igangsatt prosjektet før i januar Det ble antatt et anbud fra Processing Norge A/S og det er til sammen brukt ca kr eks. MVA. Det er tidligere ikke lagt fram kostnadsberegning og forslag til finansiering til politisk godkjenning. Vurderinger: Tilråing: Det opprettes nytt investeringsprosjekt 112 PUMPEANLEGG SVØMMEHALL i Påkosting: kr ,- Mva: kr ,- Sum kostnader kr ,- Som finansieres ved: Momskomp investering 60% kr ,- Bruk av lån kr ,- Sum finansiering kr ,- Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

9 Vår saksbehandler Flaviu Borlea/ Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyre Saknr: Tittel: 73/12 Flytting av prosjekt 127 fra investeringsbudsjett 2011 til 2012 Rådmannens forslag til INNSTILLING: Det opprettes nytt investeringsprosjekt for 2012: 127 UTSTYR VASKERI SYKESTUA. KJØP AV UTSTYR KR ,- MVA KR ,- SUM KOSTNADER KR ,- Som finansieres ved: MOMSKOMP. INVESTERING 60% KR ,- BRUK AV LÅN KR ,- SUM FINANSIERING KR ,- LEKA KOMMUNE Ass. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

10 Vedlegg: Ingen Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Hjemmel: Saksopplysninger: I 2011 var det budsjettert med kr ,- for innkjøp av ny klesrull til vaskeriet på sykestua. Dette skulle finansieres ved bruk av lån. Klesrulla ble bestilt i 2011, men kunne ikke leveres før i 2012, fakturadato , og må dermed bokføres i Tilråing: Det opprettes nytt investeringsprosjekt for 2012: 127 UTSTYR VASKERI SYKESTUA. KJØP AV UTSTYR KR ,- MVA KR ,- SUM KOSTNADER KR ,- Som finansieres ved: MOMSKOMP. INVESTERING 60% KR ,- BRUK AV LÅN KR ,- SUM FINANSIERING KR ,- Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

11 KUNNGJØRING Herved kunngjøres følgende møter: Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: Formannskap Lekatun Saknr. Tittel: 69/12 Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev Unntatt off i hht offentlighetslovens 13 og kommunelovens 31 70/12 Forslag til regler for overtakelse av private veger 71/12 Satser for egenbetaling musikk-/kulturskole 72/12 Oppretting av prosjekt nytt pumpeanlegg svømmehall 73/12 Flytting av prosjekt 127 investeringsbudsjett fra 2011 til /12 Innspill til fylkesveiplan Saken legges fram i møtet Leka, Per Helge Johansen ordfører ass. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 11.09.12 1030-1510 Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Forfall: Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen Møtende

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun 25.10.12 1130 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Medlemmene innkalles

Detaljer

LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING

LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING Herved kunngjøres følgende møter: Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: Forhandlingsutvalg Lekatun 14.10.13 1030 Formannskap Lekatun 14.10.13 1200 Saknr. Tittel: FORHANDLNIGSUTVALG.

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun 31.03.14 1030 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

31/14 Reguleringsplanen for Gangstø - behandling av innspill og godkjenning av bestemmelser og planbeskrivelse

31/14 Reguleringsplanen for Gangstø - behandling av innspill og godkjenning av bestemmelser og planbeskrivelse LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 05.06.14 1030 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Salg av steinmasser fra masseuttak hurtigbåtkai Skei havneområde. Møtebok godkjent, Leka /

Salg av steinmasser fra masseuttak hurtigbåtkai Skei havneområde. Møtebok godkjent, Leka / MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 20.01.11 1030-1400 Til stede: Forfall: Arve Haug, Linda Hansen, Trond C. Hiller Ole Kr. Holand, Per Helge Johansen, Thor Erling Knædal, Bjørn Terje Hansen,

Detaljer

Ettergodtgjøring folkevalgte. Kommuneplanens arealdel framdrift og finansiering. Høring av Regional transportplan innspill til Nasjonal Transportplan

Ettergodtgjøring folkevalgte. Kommuneplanens arealdel framdrift og finansiering. Høring av Regional transportplan innspill til Nasjonal Transportplan LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 14.11.11 1030-1545 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Sindre Helmersen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen,

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 23.06.2015 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 23.06.2015 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 23.06.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 15.01.13 Saknr: Tittel: 03/13

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014 Sak 24/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 06.06.2014 Tid: 09:15 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/14 14/363 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer