STORFJORD KOMMUNE TILBUD OPPGRAVING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORFJORD KOMMUNE TILBUD OPPGRAVING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET"

Transkript

1 STORFJORD KOMMUNE TILBUD OPPGRAVING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET

2 A. TILBUDSINNBYDELSE. På vegne av Storfjord kommune, driftsetaten, 9046 Oteren innbys det til å gi tilbud på følgende prosjekt: OPPGRAVING, MILJØMESSIG TØMMING, RENGJØRING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET, ELVEVOLL. (tidligere Elvevoll skole) Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Prosjektet skal gjennomføres i samsvar med den nye plan- og bygningsloven. Det vil bli stilt krav om godkjenning tilsvarende følgende fagkoder: Sentral godkjenning eller lokal godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven i følgende godkjenningsområder: 1. Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse Det settes krav om at enten hovedentreprenør eller underentreprenør skal være godkjent foretak for miljømessig handtering og destruksjon av oljetanker. Dokumentasjon for dette vedlegges tilbudet. Storfjord kommune forbeholder seg retten til å anta hvilket som helst tilbud eller forkaste samtlige. Tilbudsåpningen vil være lukket og vil bli foretatt på driftsetaten innen 2 dager etter at anbudsfristen er utløpt. Tilbudsbefaring: kl 1000 på Vestersidasenteret (tidligere Elvevoll skole) Antakelseskriterie: Laveste pris. Tilbudsfrist: Tilbud skal være innlevert til Storfjord kommune, driftsetaten, 9046 Oteren i hende innen kl Konvolutten merkes: Tilbud oljetank Oteren Steinar Engstad Storfjord kommune

3 B SAMMENDRAG AV TILBUDET. TILBUDSSKJEMA. I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede entreprenør seg å utføre følgende entreprise: Tilbud fjerning og miljømessig sanering av oljetank ved Vestersidasenteret, Elvevoll. til de priser som er oppgitt i tilbudet og som samlet gir en sum på: Samlet sum kr 25 % MVA kr Samlet sum inkl mva kr Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet innen de frister som er oppgitt i tilbudet. Oppstart senest. Byggetid fra bestilling foreligger uker Det skal ikke regnes lønns- og prisstigning på arbeidet. Eventuell lønns- og prisstigning er regnet inn i anbudets priser. Vedståelse: Dette tilbud står ved makt i 3 mnd regnet fra innleveringsfristens dato. Vedlegg: Det er innlevert følgende vedlegg: Vedlegg nr 1:. Vedlegg nr 2:. Vedlegg nr 3:. Vedlegg nr 4:. Vedlegg nr 5:. Underentreprenører: Følgende underentreprenører vil bli benyttet: den / 2010 Tilbyders underskrift orgnr Mobiltlf

4 C OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE. Byggherre: Kontaktperson: Storfjord kommune Driftsetaten 9046 Oteren Steinar Engstad Mob E ORIENTERING OM PROSJEKTET. Storfjord kommune har liggende en gammel oljetank nedgravd ved Vestersidasenteret på Elvevoll. Tanken er av stål og er gravd ned for lenge siden. Det er uklart hvor stor tanken er, men det antas at den er maks m3. Den er ikke kontrollert for lekkasjer i de senere år. Oljetanken er delvis tømt. Oljetanken ligger på nordsiden av bygningen, omtrent som vist på vedlagte ortofoto og vanlige foto. Plasseringen i marken kan være avvikende fra det som er vist på foto. I vedlagte fotoserie ligger oljetanken omtrent der det ligger en gjerdestaur på bakken. Det går luftkabler over oljetanken. Arealet på nordsiden av bygget er delvis asfaltert. Vestersidsenteret benyttes som barnehage. Graveområdet må derfor sikres under arbeidene. Entreprenøren skal gjøre følgende arbeider: Skjæring av asfalt på et tilstrekkelig stort område, både for oljetank og for rørgrøft. Avdekking og oppgraving av oljetanken. Tømming og rengjøring av oljetanken. Levering av oljetanken og oljerester til godkjent mottak. Destruering av oljetanken. Levering av eventuelle forurensede masser til godkjent mottak. F TILBUDSREGLER. 1. For tilbudet gjelder Forskrift om offentlige anskaffelser. 2. Besiktigelse av byggeplassen. Tilbyderne plikter å gjøre seg kjent på byggeplassen, enten ved deltakelse i tilbudsbefaring eller ved egen befaring. Feiltakelser eller unnlatelser som følge av manglende kjennskap til byggeplassen berettiger ikke entreprenøren til ekstra kompensasjon. 3. Eventuelle forbehold. Dersom eventuelle forbehold har økonomiske konsekvenser, skal dette prissettes i tilbudet. Forbehold og anmerkninger som tilbyder oppgir i teksten eller i massefortegnelsen uten å omtale dem i tilbudsbrevet anses som ugyldige. 4. Merverdiavgift. Merverdiavgift skal beregnes for seg, og entreprenøren er ansvarlig for at beregningen er korrekt.

5 5. Skatteattest/momsattest Tilbyderen skal levere attest for betalte skatter og merverdiavgift sammen med tilbudet. Attestene skal være nyere enn 6 mnd. Entreprenøren skal kreve skatteattest/momsattest av eventuelle underentreprenører eller leverandører. 6. HMS-egenerklæring. Tilbyderen skal ha opprettet internkontrollsystem. Dette skal bekreftes med HMSegenerklæring som vedlegges tilbudet ved innlevering. 7. Kontraktører. Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtale om underentrepriser eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig og at det er avtalt lovlige lønns- og arbeidsforhold. G KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1.Kontraktsformular Det benyttes NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med de tilføyelser/endringer som følger av nedenstående punkter. 2.Kontraktsform. Kontrakten avregnes etter anbudets masser og enhetspriser der disse er oppgitt. 3.Kontraktssum. Kontraktssummen skal inkludere alle arbeider og alle omkostninger av enhver art som er nødvendig for å utføre samtlige bygge- og anleggsarbeider som framgår av tilbudsdokumentene. Alle utgifter og ulemper ved å drive arbeidene også under eventuelle vinterforhold skal være inkludert. 4.Avtaledokument. Som avtaledokument benyttes NS 8406A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider. 5.Tilleggsarbeider, regningsarbeider. Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider som skal honoreres etter tilbudets enhetspriser, eventuelt som regningsarbeide. Ethvert arbeide som medfører krav om tilleggsbetaling utover kontraktssummen skal ikke settes i gang før det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren. 6.Regler for lønns- og prisendring. Denne entreprise er så liten og kortvarig at den gir ikke rom for endringer som følge av lønnsog prisstigning. Entreprenøren skal derfor prise inn eventuell ventet lønns- og prisstigning i tilbudets priser.

6 7.Tidsfrister, mulkt, gebyrer. De tidsfrister som er angitt for påbegynnelse og avslutning av hele arbeidet er bindende. Dagmulkten for å overskride fristen for ferdigstilling av prosjektet settes til 1 o/oo av kontraktsummen, begrenset nedad til kr 500 pr kalenderdag. Eventuelle gebyrer eller avgifter i forbindelse med entreprenørens rigg og drift skal betales av entreprenøren. 8.Forsikringer. Entreprenøren skal ha/tegne ansvarsforsikring mot skader på liv, helse og eiendomsskade som påføres byggherren eller tredjemann. Entreprenøren skal straks utbedre eventuelle skader etter avtale med skadelidte. Blir entreprenørens ansvar likevel gjort gjeldende ovenfor byggherren, har denne full regress ovenfor entreprenøren. Forsikringspolisen skal forelegges byggherren for kontroll før kontrakt inngås. Entreprenøren er også ansvarlig for skader/følgeskader som ikke omfattes av kontrakten, men som er oppstått som en følge av anleggsarbeidene. 9.Sikkerhetsstillelse Byggherren krever følgende sikkerhetsstillelse av entreprenøren i byggetiden: Prosjektet anses å være av så liten omfang at det ikke kreves garantier eller sikkerhetsstillelse i byggetiden. Byggherren framlegger ingen sikkerhetsstillelse. 10.Internkontroll. Entreprenøren skal ved innsending av tilbudet bekrefte at firmaet har etablert internkontroll i bedriften. Før kontrakt inngås skal entreprenøren legge fram følgende dokumentasjon for byggherren: Kontrollbok for alle maskiner som planlegges benyttet på anlegget. Kopi av yrkesbevis for maskinkjørerne. Navnet på entreprenørens HMS-koordinator. 11.Betalingsbetingelser. Alle utbetalinger fra byggherren skal foretas direkte til entreprenøren. Pantsettelse eller overdragelse av fordringer mot byggherren aksepteres ikke. Byggherren kan gjøre skriftlige unntak. Betalingsfristen for faktura er 30 hverdager etter mottak. Fakturagebyr aksepteres ikke og vil bli strøket dersom krav likevel framsettes. Det avtales at entreprenøren ikke sender faktura før etter at arbeidene er fullført. Kommunen holder tilbake 10 % av fakturasummen inntil arbeidet er godkjent og alle kvitteringer for miljømessig korrekt handtering av oljeavfall og destruksjon av oljetank er mottatt av kommunen.

7 Post Tekst Enhet Masse Enhetspris Sum 1.00 Tilrigging RS I denne posten skal entreprenøren ta med alle kostnader til tilrigging av provisoriske anlegg, sikring av gravegropa, tilkjøring av maskiner og utstyr til byggeplassen, drift av rigg i byggetiden og nedrigging og opprydding etter endt anleggsperiode. Alle forsikringer som er nødvendig for anlegget føres her. Alle andre kostnader som ikke kan henvises til andre poster i anbudet føres her Skjæring av asfalt. Oppgraving av oljetank. Nødvendig skjæring av asfalt rundt gravegropen og langs rørgrøft fra tanken til veggliv av Vestersidasenteret. Rørgrøfta er ca 10 m lang. Oppgraving og sidelagring av masser. Demontering av oljerør og lufterør. Opptaking av oljetank og rør. RS 3.00 Tømming av oljetank. Forskriftsmessig tømming og rengjøring av oljetank. Levering av restolje og bunnavfall til godkjent mottak. Kvittering fra mottaket sendes til Storfjord kommune Levering til godkjent mottak, sanering av tank. Transport og levering av oljetank til godkjent mottak. Sanering av tanken. Kvittering fra mottaket sendes til Storfjord kommune. RS RS 5.00 Forurensede fyllmasser. Dersom det konstateres oljeforurensede masser i grunnen, skal disse graves opp og kjøres til godkjent mottak. Posten omfatter alle M3 8

8 entreprenørens kostnader med oppgraving, transport og levering av massene til godkjent mottak. Posten honoreres kun dersom det er forurensede masser i grunnen Gjenfylling av byggegrop. Tilbakefylling med stedlige masser. Levering og tilkjøring av samfengt grus. Gjenfylling og komprimering. Levering, tilkjøring og komprimering av knust veggrus 0-16 eller lignende på toppen av fyllingen i ca 20 cm tykkelse Asfaltering. Levering av asfalt. Utlegging og komprimering av hele byggegropen og langs oppskåret rørgate, 100 kg/m2 mykasfalt. Eventuelt overskudd av asfaltmasser skal lappes på kommunal veg til fv Diverse. Dersom tilbyderen mener det er nødvendig med ytterligere poster i tilbudet for å kunne levere et komplet tilbud, tas dette med i denne post. Det oppgis hva posten omfatter. M3 8 RS Sum eks mva 25 % mva Anbudssum inkl mva

9 VEDLEGG: Kommunens vedlegg til tilbudsforespørselen: 1. Kart nr 1. Oversiktskart over Storfjord kommune. 2. Foto nr 1 6. Graveområdet vist fra alle kanter.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten.

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten. Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 STORFJORD KOMMUNE TILBUD VA-ANLEGG STEINDALEN Dato: 14.03.2013 Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del A: Bok 0 Generelle bestemmelser Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: Anne F. Skrøvseth h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord April 2015 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer