Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt"

Transkript

1 Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar RIG01 forprosjekt (innhaldsliste side 20) Brannkonsept (innhaldsliste side 27-29) NOT001 Bygg Aust - Lydteknisk konsept (innhaldsliste side 58-59) 58-82

2 Helse Førde HF Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Oppdrags-rapport nr.: RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

3 Rapport tittel: Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Rapport nr. : RIG1 Revisjon nr. : - Dato : Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Sigurbjörn Orri Ulfarsson Arne Kavli Sigurbjörn Orri Ulfarsson Oppdragsgiver: Helse Førde HF Referanseperson: Per Scott Olsen Sammendrag: I forbindelse med bygging av et nytt bygg ved Førde sykehus har Norconsult blitt engasjert til å utføre grunnundersøkelser. Grunnundersøkelsen skal gi godt nok grunnlag til at fundamenteringsløsninger kan vurderes/prosjekteres. Denne rapporten presenterer resultater fra grunnundersøkelsen. Det ble utført 9 totalsonderinger, 1 trykksondering, prøvetaking fra to posisjoner, samt at det ble installert en poretrykksmåler. Resultatene viser at det er imellom meter dypt til berg ved de undersøkte posisjonene. Lagdeling i grunnen er følgende fra terreng og ned til berg: Øverst er det løse til middels faste lag av sandige, grusige, siltige materialer ned til ca. 3 meter dybde. Under her er det det løse til middels faste lag av siltig sandig leire med enkelte steinblokker innimellom ned til ca. 11 meter under terreng. Her inngår også tynnere lag av siltig leire. Herfra og nedover ligger det løse/bløte lag av siltig leire med mektighet på ca meter. Nederst før berg er det truffet noe fastere, men varierende lag hvor også enkelte steinblokker innimellom finnes. Mektighet på ca meter. I Posisjon 1B, 2, og delvis 10B ligger det ved om lag 3 meters dybde et 0,2- til 0,5 m tykt lag med meget bløt/løs boremotstand. Dette laget synes å være begrenset til den sørlige delen av planlagt bygg. Ut fra målt poretrykk ved Posisjon 1 ligger grunnvannstand ca. 1 meter under dagens terreng i denne posisjonen. Stikkord: Geoteknikk, grunnundersøkelse Posisjon (UTM sone 32V) N= E= Norconsult AS NO MVA Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Hovedkontor: Tel: Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

4 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport INNHOLD... Side 1 Orientering Felt- og laboratoriearbeid Trykksonderinger (CPTU) Prøvetaking Rutineforsøk klassifisering Poretrykksmålinger Grunnforhold Referanser Tabeller Figurer... 9 FIGURER... Side Figur 1 Kornfordelingskurer til prøver fra posisjon Figur 2 Kornfordelingskurer til prøver fra posisjon Figur 3 Sjekkliste for geotekniske rapporter og notater TABELLER... Side Tabell 1 Boreposisjoner og boredybder... 6 Tabell 2 Opptatte representative prøver og laboratoriearbeid... 7 Tabell 3 Poretrykksmålinger... 7 Tabell 4 Nøkkeldata og kvalitet av trykksonderinger... 8 VEDLEGG Innhold Geotekniske tegninger, plan og profiler Tegningsforklaring totalsondering Tegningsforklaring trykksondering Vedlegg A B C TEGNINGER Innhold Målestokk Format Tegn. nr. Boreplan 1:1000 A3 G Boreprofil 1B 1:200 A3 G Profil A 1:200 A3 G Profil B 1:200 A3 G Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 3 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

5 1 Orientering Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport I forbindelse med bygging av et nytt bygg ved Førde sykehus har Helse Førde HF engasjert Norconsult AS til å utføre grunnundersøkelser på området. Undersøkelsene omfatter både prøvetaking og boring med geoteknisk borerigg, samt laboratorieundersøkelser. Feltarbeidet skal sammen med laboratorieanalysene gi grunnlag for geoteknisk prosjektering for planlagte arbeider. Hensikten med denne datarapporten er å: presentere resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet beskrive registrerte grunnforhold gi grunnlag for mer detaljerte geotekniske vurderinger Konkret rådgivning eller prosjektering er ikke innbefattet her. 2 Felt- og laboratoriearbeid Feltarbeidet er utført i uke 10 av under ledelse av vår boreleder Ole Kristian Hestad. Boringene er utført med Geotech grunnboringstraktor. Framgangsmåten ved borearbeidet er i samsvar med standard slik det er beskrevet i Ref. 1, Ref. 3, Ref. 4 og Ref. 5. Boreposisjoner og høyder er innmålt med CPOS-korrigert GPS, og inntegnet på Tegning G Koordinater og kotehøyder ved posisjonene er oppsummert i Tabell 1. Laboratoriearbeidet er utført i ukene etter avsluttet feltarbeid. En oversikt over prøver som er tatt opp i felten med utført laboratoriearbeid er vist i Tabell 2. Laboratoriearbeidet er utført i samsvar med retningslinjer gitt i Ref Trykksonderinger (CPTU) Det er utført 1 trykksondering (CPTU). Resultatene fra trykksonderingen er vist i Tegning G Tabell 4 viser en oversikt over nøkkeldata for trykksonderingen, inklusiv bestemmelse av anvendelsesklasser i henhold til Ref. 5. Trykksonderingen havnet i anvendelsesklasse Prøvetaking Det er tatt opp 8 representative prøver fra 2 posisjoner med naver. En oversikt over opptatte prøver er presentert i Tabell Rutineforsøk klassifisering Rutineundersøkelsene på forstyrrede representative prøver omfatter prøveåpning og materialbeskrivelse for samtlige prøver. Kornfordelingsanalyse og vanninnhold er bestemt på alle prøver. 2.4 Poretrykksmålinger Det ble installert hydraulisk piezometer i Posisjon 1. For en oversikt over installerte posisjoner med målere, installasjonsdato, målte verdier og måledatoer vises det til Tabell 3. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 4 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

6 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport 3 Grunnforhold Resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet er vist i boreplan og profiler i Tegning G til G Forklaring til tegningene er vist i Vedlegg A, B og C. Det vises spesielt til Tabell 2, Figur 1 og Figur 2, og Tegning G til G for presentasjon av opptatte prøver og laboratorieresultater. Boreplanen viser at det er mellom 26 og 36 meter dypt til berg ved de undersøkte posisjonene. Fra terreng og ned til berg er det: Løse til middels faste lag av sandig, grusige, siltige jordmaterialer med mektighet på ca 3 meter. Løse til middels faste lag av hovedsakelig siltig sandig leire med enkelte steinblokker innimellom med mektighet på ca. 8 meter. Her inngår også enkelte lag med siltig leire. Vanninnholdet er generelt lavt, fra 8,8 til 23,6 % i opptatte prøver. Løst/bløtt lag av antatt siltig leire med mektighet på ca meter. Varierende, men noe fastere masser med mektighet fra ca meter ned til berg. I Posisjon 1B, 2 og mindre markert i 10B ligger det ca. 3 meter under dagens terreng et om lag 0,2-0,5m tykt meget bløtt/løst lag, antakeligvis sand, silt eller leire. Dette laget er funnet kun ved sørenden av planlagt bygg. Grunnvannstanden er registrert med Piezometer ved Posisjon 1B. Registrert dybde er ca. 1 meter under terreng. 4 Referanser Ref. 1 Statens vegvesen (1997): Feltundersøkelser. Håndbok R211. Ref. 2 Statens vegvesen (2005): Laboratorie-undersøkelser. Håndbok R210. Ref. 3 Norsk Geoteknisk Forening (1994): Veiledning for utførelse av totalsondering. Melding nr. 9. Ref. 4 Norsk Geoteknisk Forening (1997): Veiledning for prøvetaking. Melding nr. 11. Ref. 5 Norsk Geoteknisk Forening (1982): Veiledning for utførelse av trykksondering. Melding nr. 5. Revidert Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 5 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

7 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport 5 Tabeller Tabell 1 Boreposisjoner og boredybder Posisjon/ID Koordinater terrengpunkt UTM/EUREF 89 NN1954 Type Bordybde i (m) X Y Z Løsm. Berg 1B , ,4 5,9 Total, CPT, Prøve 33,5 2, , ,7 6,2 Total 34,2 3,1 3B , ,1 6,3 Total 30,6 3, , ,7 6,5 Total 31,9 2, , ,2 6,6 Total 26,6 1,1 7B , ,9 6,2 Total 26,8 3,0 8B , ,4 6,0 Total 27,6-9B , ,3 5,8 Total, Prøve 31,6 3,3 10B , ,3 5,6 Total 35,5 3,0 Typebetegnelse: Total = totalsondering, Prøve = prøveserie, CPT = Trykksondering Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 6 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

8 Tabell 2 Pos. /ID 9B 1B Opptatte representative prøver og laboratoriearbeid Dybde [m] Klassifisering Vanninnhold % Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Telegruppe 2,0-3,0 H Sandig grusig jordmateriale 11,1 T2 3,0-4,0 H Grusig sandig siltig jordmatr. 10,7 T2 4,0-5,0 H Siltig leire 23,1 T4 0,5-1 H Grusig Sandig jordmateriale 8,8 T2 2,0-3,0 H Grusig sand 17,1 T2 3,5-3,7 H Siltig leire 19,2 T4 3,7-4,0 H Siltig Leirig Grusig Sandig Jordmatr. 16,4 T3 4,0-5,0 H Leirig silt 23,6 T4 Analysemetode Glødetap % Utført i lab: W = vanninnhold og klassifisering, H = hydrometer/kornfordeling med vanninnhold, GL = glødetap Jordartsklassifisering basert på korngraderingsanalyser er markert med fet skrift. Andre prøver er bare visuelt klassifisert. Tabell 3 Poretrykksmålinger Pos./ID Installert Dybde Måledato og målt vannivå relativt terreng [m] (Positive tall under terreng) ,0 1,05 Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 7 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

9 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Tabell 4 Nøkkeldata og kvalitet av trykksonderinger Pos./ Dato Sonde NA-avvik NB- avvik NC- avvik Loddavvik Filnavn Klasse ID nr. (spissmotstand) (sidefriksjon) (poretrykk) [kpa] [%] [kpa] [%] [kpa] [%] [ ] ,73 0,1 % 0,34 0,1 % 0,28 0 % 6,28 cpt test 1b.cpt 1 Klasse Anvendelsesklasse etter NGF-Melding 5, Ref. 6. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 8 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

10 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport 6 Figurer Figur 1 Kornfordelingskurer til prøver fra posisjon 1 Figur 2 Kornfordelingskurer til prøver fra posisjon 2 Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 9 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

11 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Figur 3 Sjekkliste for geotekniske rapporter og notater EGENKONTROLL (EK) UTFØRT AV: Sigurbjörn Orri Ulfarsson Sign/dato: FAGKONTROLL (SK) UTFØRT AV: Arne Kavli Sign/dato: Sigurbjörn Orri GODKJENNING UTFØRT AV: Ulfarsson Sign/dato: NR KONTROLLSPØRSMÅL / KRAV EGENK: FAGK: KOMMENTAR 1 Oppsett av dokument JA/ NEI / IR JA / NEI / IR 1.1 Benyttet korrekt dokumentmal? JA ja 1.2 Korrekt oppdragsnummer, dokument- og revisjonsnr? JA ja 1.3 Korrekt oppdragsnavn og emne? JA ja 1.4 Distribusjon av dokument angitt? Angitt oversikt over vedlegg, bilag og 1.5 tegninger, inkl. riktige tegningsnr. med referanser? 2 Innhold JA ja Klar oppdragsdefinisjon er gitt, inkl. hensikten med dokumentet? Samsvarer dokumentet med kundens bestilling? Språket er tilpasset aktuelle lesere, evt. utfyllende sammendrag og klar konklusjon? Forutsetninger og grunnlagsdata er sjekket og angitt, usikkerheter er avklart? JA JA JA JA ja ja ja ja 2.5 Referanser til relevante dokumenter er gitt? JA ja Teknisk innhold er dokumentert gjennom egne beregninger og beregningshefte? Inputparametre til beregninger og selve beregningene er kontrollert? Kritiske forhold er påpekt? ( forhold som eksempelvis vil gi store konsekvenser ved utførelsesavvik i forhold til prosjektert) Alle vedlegg, bilag og tegninger er nummerert og kontrollert? 3 Andre forhold IR IR IR JA ir ir ir ja 3.1 Styrende dokumenter inkl. myndighetskrav er innfridd? IR ir 3.2 Er dokument lagret under "Arbeidsdokumenter" på oppdragskatalogen? JA ja 3.3 Er endelig utgave lagret under resultatdokumenter på oppdragskatalogen? JA Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 10 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

12 Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med prøveserie Vannprøver Poretrykksmåling Permeabilitetsmåling Prøvebelastning Setningsmåling Elektrisk sondering Vannstandsmåling Fjell i dagen Metodesymbol er plassert i borposisjon. Evt. flere utførte sonderinger er markert ved siden av. - 18,2-35,4 17,2 + 2,9 Over linjen : Kote terreng eller sjøbunn/elvebunn. Ut for linjen : Boret dybde i løsmasse + boret dybde i fjell. Under linjen : Kote antatt fjell, hvis fjell ikke er påtruffet. PROFILER Enaksialt trykkforsøk (s u ) (10) Torsjonsvinge (s u ) * Penetrometer (s u ) (15) (5) ( ) = aksial deformasjon ved brudd Stopp i løsmasse Stopp på antatt stein Terrengnivå eller sjøbunn Antatt fjell Boret dybde i fjell Leire Silt. Sand Grus Stein Blokk Moreneleire Grusig morene Fyllmasse Fjell Matjord Torv/planterester Trerester/sagflis Skjell Gytje/dye Skravur for markering av jordart Prøve, dybde og nr. Målt vanninnhold, w Utrullingsgrense, w p Flytegrense, w L Udrenert skjærstyrke fra konusforsøk, omrørt prøve Udrenert skjærstyrke fra konusforsøk, uomrørt prøve Udrenert skjærstyrke fra enaksforsøk, intakt prøve Sensitivitet basert på konusforsøk, S t Jordartsbeskrivelse basert på observasjon fra felt og laboratorium Prosedyrer og presentasjon Geotekniske tegninger, plan og profiler Total tyngdetetthet, MÅLESTOKK M = UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT VEDLEGG Arne Kavli Torgeir Døssland A DATO

13 Utstyr: Som dreietrykksondering: Ø 57 mm butt borekrone med tilbakeslagsventil. Ø 44 mm borestenger. Konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Nedpressingshastighet 3 m/min (20 sek/m). Når normert nedtrengningshastighet ikke er mulig, økes rotasjonshastigheten til 75 omdreininger/min. Som fjellkontrollboring: Dersom nedtrengingen igjen stopper opp, går en over til prosedyre som for fjellkontroll. Dvs. at en først setter på spyling, hvoretter ny stopp i nedtrenging fører til at en også setter på slaghammer. Med videre denne prosedyren kan det bores gjennom steiner og ned i fjell. Ved påvisning av fjell, bør det bores 2-3 meter ned i antatt fjell. Presentasjon: Skravur for vannspyling og slag i egne kolonner. Kurver for nedpressingskraft, boretid og spyletrykk. Kryss for markering av økt rotasjon. Bortid Bortiden går utenfor skalaen Markeringsstolper for bruk av spyling og slagboring Matekraft Registrering av antatt stein/blokk Kryss ved dybder hvor økt rotasjonshastighet er brukt Spyletrykk Overgang til fjell Prosedyrer og presentasjon Borprofil - Totalsondering MÅLESTOKK M = UTFØRT KONTROLLERT PROSJEKT VEDLEGG Arne Kavli Torgeir Døssland B DATO

14 Trykksondering Cone Penetration Tests (CPT) Utstyr: Ø 36 mm borstenger. Sonde med konisk spiss og automatisk logging av spissmotstand, poretrykk og friksjon, se figur. Prosedyre: Konstant nedpressingshastighet; 20 mm/sek. Presentasjon: Kurver som viser målt spissmotstand, friksjon og poretrykk mot dybde. Kan også inkludere antatt in situ poretrykk og beregnede forløp som vist nedenfor. Direkte målte verdier (untatt u 0 ) Avledete/beregnede verdier (presenteres ikke alltid) Målt spissmotstand, q c Meget bløtt Faste lag Liten B q kan indikere friksjonsmasse Målt sidefriksjon Antatt in situ poretrykk, u 0 Spissmotstand korrigert for poretrykk/geometrieffekter, q T. Anbefales brukt for tolkning, men er ganske lik q c hvis poretrykket er relativt lavt. Beregnet poretrykksfaktor B q, positiv ved poreovertrykk, negativ ved sug. Prosedyrer og presentasjon Borprofil Trykksondering (CPT) MÅLESTOKK M = UTFØRT KONTROLLERT PROSJEKT VEDLEGG Arne Kavli Torgeir Døssland C DATO

15 "X:\nor\oppdrag\Kristiansund\515\09\ \BIM\Geoteknikk\AUTOGRAF.RIT\\G Boreplan.dwg - SiOUl - Plottet: , 10:29:43 - XREF = Boreplan kun punkter - RASTER = EXPORT.PNG" ENKEL SONDERING DREIESONDERING RAMSONDERING FJELLKONTROLLBORING TOTALSONDERING DREIETRYKKSONDERING PORETRYKKMÅLING VINGEBORING TRYKKSONDERING KOTE TERRENG ELLER SJØBUNN BORHULL ID. BORET DYBDE I LØSMASSE + (BORET I FJELL) EVT. KOTE ANTATT FJELL PRØVESERIE PRØVEGROP PRØVEGROP MED PRØVESERIE MILJØPRØVER GRAVEGR. M/MILJ.PR. GRUNNVANNSBRØNN FJELL I DAGEN For intern bruk hos utgivende part SiOUl ArKav SiOUl Revisjon Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Helse Førde HF Bygg Aust Grunnundersøkelser Boreplan Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsnummer Tegningsnummer Målestokk 1:500 G (gjelder for A3 format) Revisjon -

16

17

18

19 Helse Førde HF Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport Oppdrags-rapport nr.: RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

20 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport Rapport tittel: Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport Rapport nr. : RIG1 Revisjon nr. : - Dato : Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Sigurbjörn Orri Úlfarsson Arne Kavli Olav Klungre INNHOLD... Side 1 Bakgrunn 2 2 Grunnundersøkelser 3 3 Planlagt tiltak 3 4 Pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori, materialkoeffisient 4 5 Fundamentering Fundamentering på peler Direktefundamentering 5 6 Anbefaling 6 7 Referanser 6 8 Tabeller 7 1 Bakgrunn I forbindelse med at det planlegges å sette opp et nytt bygg ved Førde sjukehus har vi vært engasjert som geoteknisk rådgiver. Utbyggingen som kalles "Bygg aust" er en utvidelse av eksisterende sjukehus med et separat bygg aust for eksisterende bygg. Bygningen består av 4 etasjer som delvis står på søyler over bakken, og delvis på to sokler fundamentert på bakkenivå. Området er relativt flatt med en slak helning mot elva Anga. Sokkelnivået/utearealet rundt bygget tenkes senket omkring halvannen meter i forhold til dagens terreng. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 2 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

21 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport 2 Grunnundersøkelser Basert på utførte grunnundersøkelser, Ref. 1, kan grunnforhold under planlagt bygg beskrives på følgende måte: Lagdeling i grunnen er følgende fra terreng og ned til berg: Øverst er det løse til middels faste lag av sandige, grusige, siltige materialer ned til ca. 3 meter dybde. Under her er det det løse til middels faste lag av siltig sandig leire med enkelte steinblokker innimellom ned til ca. 11 meter under terreng. Her inngår også tynnere lag av siltig leire. Herfra og nedover ligger det løse/bløte lag av siltig leire med mektighet på ca meter. Nederst før berg er det truffet noe fastere, men varierende lag hvor også enkelte steinblokker innimellom finnes. Mektighet på ca meter. I Posisjon 1B, 2, og delvis 10B (se Ref. 1) ligger det ved om lag 3 meters dybde et 0,2- til 0,5 m tykt lag med meget bløt/løs boremotstand. Dette laget synes å være begrenset til den sørlige delen av planlagt bygg. Ut fra målt poretrykk ved Posisjon 1 ligger grunnvannstanden ca. 1 meter under dagens terreng i denne posisjonen. 3 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vises på Figur 1 til Figur 3. Figur 1 Perspektiv fra nordøst Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 3 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

22 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport, Figur 2 Perspektiv fra hhv. sørvest og nord Figur 3 Plantegning 0 etasje Lastene fra bygget kommer delvis ned igjennom søyler og igjennom bærende vegger som vist på Figur 3. 4 Pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori, materialkoeffisient Basert på avsnitt 2.1 i Eurokode 7, Ref. 3, er tiltaket vurdert og foreløpig plassert i Geoteknisk kategori 3. Tabellene B1 og NA.A1(901) i Eurokode 0, Ref. 2, gir veiledende klassifisering av tiltak i pålitelighetsklasser. Foreløpig er tiltaket vurdert plassert i konsekvensklasse CC3. Tabell NA.A1(902) i Eurokode 0 gir da tilhørende kontrollklasse U (Utvidet). Dette innebærer at kontroll av prosjektering og utførelse må utføres av en uavhengig kontrollør. Partialfaktor på materialstyrke (gjerne kalt materialkoeffisient M ) velges ofte med minimumsverdier iht. Tabell NA.A.4 i Eurokode 7, Ref. 3. Partialfaktor skal velges tilpasset den problemstilling, eller det konstruksjonsmessige tiltak som planlegges. Basert på en overordnet vurdering er det kommet fram til at en M 1,5 er et riktig krav. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 4 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

23 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport 5 Fundamentering Tomteområdet valgt til plassering av bygg aust har god totalstabilitet. Tomta må likevel karakteriseres å ha noe vanskelige grunnforhold. Dette gjelder av to grunner: Betydelige områder av det planlagt bebygde areal ligger slik til at det kan oversvømmes ved flom i elva Anga. Under et topplag av sand og grus er grunnforholdene variable og relativt dårlige, og det er stor dybde ned til fast grunn eller fjell. Aktuelle måter å fundamentere den planlagte bygningsmassen på kan være: 1. fundamentering på peler til fast grunn 2. direktefundamentering, kompensert eller ikke I alle tilfeller vil spesielle hensyn måtte tas for å imøtekomme problemer forbundet med flom. 5.1 Fundamentering på peler Aktuelle typer peler kan være: 1. betongpeler 2. borede stålrørspeler 3. stålkjernepeler til fjell De to førstnevnte typer kan enten føres til fjell eller til spissbæring i fastere lag over fjell i kombinasjon med bæring på friksjon Friksjonspeler Forholdene er lite egnet for bruk av rene friksjonsbærende peler. Dette kan begrunnes med: betydelig lag med lavplastisk leire hvor beregnet friksjon vil bli lav grunnforholdene er meget variable med varierende fasthet, steinblokker, lagdelinger, dybder til fastere lag etc. Dersom det brukes betongpeler kan dette føre til brekkasje Spissbærende peler For å oppnå tilstrekkelig stor spissbæring av peler er det ventelig påkrevd at pelespiss føres helt ned til berg. Da er det borete peler som er mest aktuelt å bruke. Dette fordi ramming av grove peler lett kan føre til uønsket poreovertrykk i grunnen. Dybden til fjell er derimot stor, noe som gir stor kostnad. 5.2 Direktefundamentering Bæreevnen i grunnen vil være god nok til direktefundamentering. Men dette forutsetter at bløte masser under fundamenteringsnivå masseutskiftes med stabile komprimerte masser. Fundamentenes bæreevne vil da ikke avgjøre hvor store såletrykk som kan aksepteres. Setningsproblematikken vil styre mulighetene for å belaste grunnen. Slik pålastning kan skyldes: Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 5 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

24 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport 1. last fra terrengjusteringer 2. last forårsaket av grunnvannsendringer 3. last fra enkelt- eller stripefundamenter 4. last fra bygg fundamentert på hel plate Når det gjelder setninger som ligger i jordmasser nær under enkelt-/stripefundamenter, så vil disse avhenge vesentlig av valgt fundamentgeometri og påført last. Noen forskjellige tilfeller er vurdert og analysert mtp. forventet langtidssetning. Foreløpig har parametrene vist i Tabell 1 vært lagt til grunn for beregningene. Under trappehuset er en hel fundamentplate på 6x8 meter i 1 meters dybde og med et setningsgivende såletrykk lik 115 kpa antatt. Resulterende langtidssetning i massene lokalt under fundamentet er beregnet til omkring 20 mm. Under søylerekken mot øst er det antatt en bankett med 3 meters bredde, med 106 kpa som langtidslast. Forventet lokal setning av stripefundament er beregnet til omkring 15 mm. Det ovenfor gjelder setninger generert lokalt under fundamentene, og kan ved variasjon i grunnforholdene forårsake noe differansesetning mellom fundamenter. I tillegg til dette vil hele byggets totalvekt kunne gi mer dyptgående setninger i de dypereliggende bløtere leirmassene. Denne setningen er estimert til å bli mm og vil fordele seg mer jevnt under hele bygget og anses mindre problematisk ettersom bygget ikke er direkte sammenbygget med nabobygg. Det blir lagt gangbru imellom planlagt bygg og eksisterande bygg. Eksisterende bygg står på peler, sannsynligvis kombinert spiss- og friksjonsbærende peler hvor det ikke forventes ytterligere setninger av betydning. Gangbrua vil bli laget med godt bevegelige fuger, og det ventes ingen problemer med å ta opp beskrevet setningsforskjell mellom eksisterende og nytt bygg. 6 Anbefaling Det er variable og vanskelige fundamenteringsforhold på den aktuelle tomta. Den planlagte utbyggingen anses likevel mulig å gjennomføre med direktefundamentering. Slik løsning anses å bli enklere og rimeligere enn alternative fundamenteringsmetoder basert på peling. Imidlertid kan slik løsning stille spesielle krav til grundig prosjekteringsarbeid når fundamentplan for bygget skal lages. Forutsetningen for suksess her blir derfor at planlegging og prosjektering av utbyggingen skjer i nært samarbeid mellom arkitekt, rådgivende innen bygg og geoteknisk rådgiver. 7 Referanser Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Norconsult AS, Dok.nr RIG1,Helse Førde bygg aust, Grunnundersøkelser Eurokode 0, NS-EN 1990:2002+NA:2008 Eurokode 7-1, NS-EN :2004+NA:2008 Eurokode 8-1, NS-EN :2004+NA:2008 Eurokode 8-5, NS-EN :2004+NA:2008 Ref. 6 Statens vegvesen Håndbok V220, versjon Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 6 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

25 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport 8 Tabeller Tabell 1 Foreløpig brukte jordparametere tolket fra CPTu fra posisjon 1, Ref. 1 Lag nr Material Dybde fra/til (m) (kn/m 3 ) ( ) a (kpa) c u (kpa) c ' (kpa) M (MPa) m **) n **) 1 Sand/gruslag *) 0 til ,5 2 Sand/silt/leire *) 3 til 3, Sand/silt/leire 3,5 til , Leire 11 til Lag ned mot fjell 22 til ,5 *) Lag 1 blir delvis bortgravd i forbindelse med senking av terreng. Lag 2 finnes bare noen steder, og forutsettes masseutskiftet. **) Modul M=m a (/ a ) (1-n), hvor = spenningsnivå i jorda og a = referansespenning = 1 atm. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 7 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

26 1 Norconsult AS GENERELT 1.1 Bygning Bygning Bygg Aust Eier Helse Førde Kommune Førde kommune Kommunenummer 1432 Bruk Gnr 43 bnr Saksbehandlere Helse Førde Bygg aust Brannkonsept Saksbehandler Sidemannskontroll Harald Andreas Holmefjord Anne Kathrine Bøe 2 KONKLUSJONER TEKST KONKLUSJON Antall måleverdige etasjer 5 Risikoklasse 6, 1. etasje; 2 ellers. Brannklasse BKL 3 Bæreevne og stabilitet Bærende hovedsystem R 90 A2-s1,d0 [A 90] Sekundære bærende konstruksjoner R 60 A2-s1,d0 [A 60] Etasjeskillere R 60 A2-s1,d0 [A 60] Sikkerhet mot eksplosjon Ikke relevant Brannceller Branncelleinndeling er oppgitt i rapport Overflater B-s1,d0 [In 1], vegger og tak B-s3,d0 [Ut 1], yttervegger G fl -s1 [G], gulv Kledning K 2 10/A2-s1,d0 [K1-A], vegger og tak Automatisk brannslokkeanlegg NS-EN Brannalarmanlegg Brannalarmanleggkategori 2 Røykkontroll Trapperom Ledesystem Ja Utgang fra brannceller Dokumentert i rapport Brannslokkeutstyr bygning Brannslanger Brannslokking slokkemannskap Uttak m fra bygning Kapasitet minst 60 l/s Atkomst slokkemannskap OK Evakueringsplan 1. etasje Orienteringsplan Ja

27 2 INNHOLD 1 GENERELT Bygning Saksbehandlere 1 2 KONKLUSJONER 1 3 REGELVERK Lov og forskrift Dokumentasjon 5 4 BRANNTEKNISK KLASSIFISERING Eksempler på klassifisering Betegnelser Ny betegnelse Gammel betegnelse Trapperom 6 5 BYGNINGSDELER Oversikt, ensifret nivå Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs 7 6 BYGNING Bygning Bruk Seksjoner Antall personer Antall etasjer Antall etasjer U etasje Bruttoareal Spesifikk brannenergi 9 7 GENERELLE KRAV TIL SIKKERHET VED BRANN Sikkerhet ved brann Risikoklasse Risikoklasse Legevakt i 1. etasje Kontor/undervisning/mottak overgrep i 2. etasje Kontor i 3. etasje Brannklasse 11 8 BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN OG EKSPLOSJONER Bæreevne og stabilitet Krav Preakseptert løsning Utførelse Sikkerhet ved eksplosjon 12

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Håkon Silderen Halvorsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Branntestt av massiv vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Forsidebilde 1: Studenttårn med 9 etasjer. Forsidebilde 2: Oversikt over tenktt innredning i hybel. Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune STEN HALVORSEN AS i Jnr.nr%tf KOMM., SJVILARK(TEKTER MNAL SAGVEIEN 21 A N 0459 OSLO 3. U.2012 TELEFON 23233870 Org. nr. 976842006 Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune Redegjørelse

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer