Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt"

Transkript

1 Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar RIG01 forprosjekt (innhaldsliste side 20) Brannkonsept (innhaldsliste side 27-29) NOT001 Bygg Aust - Lydteknisk konsept (innhaldsliste side 58-59) 58-82

2 Helse Førde HF Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Oppdrags-rapport nr.: RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

3 Rapport tittel: Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Rapport nr. : RIG1 Revisjon nr. : - Dato : Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Sigurbjörn Orri Ulfarsson Arne Kavli Sigurbjörn Orri Ulfarsson Oppdragsgiver: Helse Førde HF Referanseperson: Per Scott Olsen Sammendrag: I forbindelse med bygging av et nytt bygg ved Førde sykehus har Norconsult blitt engasjert til å utføre grunnundersøkelser. Grunnundersøkelsen skal gi godt nok grunnlag til at fundamenteringsløsninger kan vurderes/prosjekteres. Denne rapporten presenterer resultater fra grunnundersøkelsen. Det ble utført 9 totalsonderinger, 1 trykksondering, prøvetaking fra to posisjoner, samt at det ble installert en poretrykksmåler. Resultatene viser at det er imellom meter dypt til berg ved de undersøkte posisjonene. Lagdeling i grunnen er følgende fra terreng og ned til berg: Øverst er det løse til middels faste lag av sandige, grusige, siltige materialer ned til ca. 3 meter dybde. Under her er det det løse til middels faste lag av siltig sandig leire med enkelte steinblokker innimellom ned til ca. 11 meter under terreng. Her inngår også tynnere lag av siltig leire. Herfra og nedover ligger det løse/bløte lag av siltig leire med mektighet på ca meter. Nederst før berg er det truffet noe fastere, men varierende lag hvor også enkelte steinblokker innimellom finnes. Mektighet på ca meter. I Posisjon 1B, 2, og delvis 10B ligger det ved om lag 3 meters dybde et 0,2- til 0,5 m tykt lag med meget bløt/løs boremotstand. Dette laget synes å være begrenset til den sørlige delen av planlagt bygg. Ut fra målt poretrykk ved Posisjon 1 ligger grunnvannstand ca. 1 meter under dagens terreng i denne posisjonen. Stikkord: Geoteknikk, grunnundersøkelse Posisjon (UTM sone 32V) N= E= Norconsult AS NO MVA Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Hovedkontor: Tel: Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

4 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport INNHOLD... Side 1 Orientering Felt- og laboratoriearbeid Trykksonderinger (CPTU) Prøvetaking Rutineforsøk klassifisering Poretrykksmålinger Grunnforhold Referanser Tabeller Figurer... 9 FIGURER... Side Figur 1 Kornfordelingskurer til prøver fra posisjon Figur 2 Kornfordelingskurer til prøver fra posisjon Figur 3 Sjekkliste for geotekniske rapporter og notater TABELLER... Side Tabell 1 Boreposisjoner og boredybder... 6 Tabell 2 Opptatte representative prøver og laboratoriearbeid... 7 Tabell 3 Poretrykksmålinger... 7 Tabell 4 Nøkkeldata og kvalitet av trykksonderinger... 8 VEDLEGG Innhold Geotekniske tegninger, plan og profiler Tegningsforklaring totalsondering Tegningsforklaring trykksondering Vedlegg A B C TEGNINGER Innhold Målestokk Format Tegn. nr. Boreplan 1:1000 A3 G Boreprofil 1B 1:200 A3 G Profil A 1:200 A3 G Profil B 1:200 A3 G Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 3 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

5 1 Orientering Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport I forbindelse med bygging av et nytt bygg ved Førde sykehus har Helse Førde HF engasjert Norconsult AS til å utføre grunnundersøkelser på området. Undersøkelsene omfatter både prøvetaking og boring med geoteknisk borerigg, samt laboratorieundersøkelser. Feltarbeidet skal sammen med laboratorieanalysene gi grunnlag for geoteknisk prosjektering for planlagte arbeider. Hensikten med denne datarapporten er å: presentere resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet beskrive registrerte grunnforhold gi grunnlag for mer detaljerte geotekniske vurderinger Konkret rådgivning eller prosjektering er ikke innbefattet her. 2 Felt- og laboratoriearbeid Feltarbeidet er utført i uke 10 av under ledelse av vår boreleder Ole Kristian Hestad. Boringene er utført med Geotech grunnboringstraktor. Framgangsmåten ved borearbeidet er i samsvar med standard slik det er beskrevet i Ref. 1, Ref. 3, Ref. 4 og Ref. 5. Boreposisjoner og høyder er innmålt med CPOS-korrigert GPS, og inntegnet på Tegning G Koordinater og kotehøyder ved posisjonene er oppsummert i Tabell 1. Laboratoriearbeidet er utført i ukene etter avsluttet feltarbeid. En oversikt over prøver som er tatt opp i felten med utført laboratoriearbeid er vist i Tabell 2. Laboratoriearbeidet er utført i samsvar med retningslinjer gitt i Ref Trykksonderinger (CPTU) Det er utført 1 trykksondering (CPTU). Resultatene fra trykksonderingen er vist i Tegning G Tabell 4 viser en oversikt over nøkkeldata for trykksonderingen, inklusiv bestemmelse av anvendelsesklasser i henhold til Ref. 5. Trykksonderingen havnet i anvendelsesklasse Prøvetaking Det er tatt opp 8 representative prøver fra 2 posisjoner med naver. En oversikt over opptatte prøver er presentert i Tabell Rutineforsøk klassifisering Rutineundersøkelsene på forstyrrede representative prøver omfatter prøveåpning og materialbeskrivelse for samtlige prøver. Kornfordelingsanalyse og vanninnhold er bestemt på alle prøver. 2.4 Poretrykksmålinger Det ble installert hydraulisk piezometer i Posisjon 1. For en oversikt over installerte posisjoner med målere, installasjonsdato, målte verdier og måledatoer vises det til Tabell 3. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 4 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

6 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport 3 Grunnforhold Resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet er vist i boreplan og profiler i Tegning G til G Forklaring til tegningene er vist i Vedlegg A, B og C. Det vises spesielt til Tabell 2, Figur 1 og Figur 2, og Tegning G til G for presentasjon av opptatte prøver og laboratorieresultater. Boreplanen viser at det er mellom 26 og 36 meter dypt til berg ved de undersøkte posisjonene. Fra terreng og ned til berg er det: Løse til middels faste lag av sandig, grusige, siltige jordmaterialer med mektighet på ca 3 meter. Løse til middels faste lag av hovedsakelig siltig sandig leire med enkelte steinblokker innimellom med mektighet på ca. 8 meter. Her inngår også enkelte lag med siltig leire. Vanninnholdet er generelt lavt, fra 8,8 til 23,6 % i opptatte prøver. Løst/bløtt lag av antatt siltig leire med mektighet på ca meter. Varierende, men noe fastere masser med mektighet fra ca meter ned til berg. I Posisjon 1B, 2 og mindre markert i 10B ligger det ca. 3 meter under dagens terreng et om lag 0,2-0,5m tykt meget bløtt/løst lag, antakeligvis sand, silt eller leire. Dette laget er funnet kun ved sørenden av planlagt bygg. Grunnvannstanden er registrert med Piezometer ved Posisjon 1B. Registrert dybde er ca. 1 meter under terreng. 4 Referanser Ref. 1 Statens vegvesen (1997): Feltundersøkelser. Håndbok R211. Ref. 2 Statens vegvesen (2005): Laboratorie-undersøkelser. Håndbok R210. Ref. 3 Norsk Geoteknisk Forening (1994): Veiledning for utførelse av totalsondering. Melding nr. 9. Ref. 4 Norsk Geoteknisk Forening (1997): Veiledning for prøvetaking. Melding nr. 11. Ref. 5 Norsk Geoteknisk Forening (1982): Veiledning for utførelse av trykksondering. Melding nr. 5. Revidert Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 5 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

7 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport 5 Tabeller Tabell 1 Boreposisjoner og boredybder Posisjon/ID Koordinater terrengpunkt UTM/EUREF 89 NN1954 Type Bordybde i (m) X Y Z Løsm. Berg 1B , ,4 5,9 Total, CPT, Prøve 33,5 2, , ,7 6,2 Total 34,2 3,1 3B , ,1 6,3 Total 30,6 3, , ,7 6,5 Total 31,9 2, , ,2 6,6 Total 26,6 1,1 7B , ,9 6,2 Total 26,8 3,0 8B , ,4 6,0 Total 27,6-9B , ,3 5,8 Total, Prøve 31,6 3,3 10B , ,3 5,6 Total 35,5 3,0 Typebetegnelse: Total = totalsondering, Prøve = prøveserie, CPT = Trykksondering Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 6 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

8 Tabell 2 Pos. /ID 9B 1B Opptatte representative prøver og laboratoriearbeid Dybde [m] Klassifisering Vanninnhold % Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Telegruppe 2,0-3,0 H Sandig grusig jordmateriale 11,1 T2 3,0-4,0 H Grusig sandig siltig jordmatr. 10,7 T2 4,0-5,0 H Siltig leire 23,1 T4 0,5-1 H Grusig Sandig jordmateriale 8,8 T2 2,0-3,0 H Grusig sand 17,1 T2 3,5-3,7 H Siltig leire 19,2 T4 3,7-4,0 H Siltig Leirig Grusig Sandig Jordmatr. 16,4 T3 4,0-5,0 H Leirig silt 23,6 T4 Analysemetode Glødetap % Utført i lab: W = vanninnhold og klassifisering, H = hydrometer/kornfordeling med vanninnhold, GL = glødetap Jordartsklassifisering basert på korngraderingsanalyser er markert med fet skrift. Andre prøver er bare visuelt klassifisert. Tabell 3 Poretrykksmålinger Pos./ID Installert Dybde Måledato og målt vannivå relativt terreng [m] (Positive tall under terreng) ,0 1,05 Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 7 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

9 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Tabell 4 Nøkkeldata og kvalitet av trykksonderinger Pos./ Dato Sonde NA-avvik NB- avvik NC- avvik Loddavvik Filnavn Klasse ID nr. (spissmotstand) (sidefriksjon) (poretrykk) [kpa] [%] [kpa] [%] [kpa] [%] [ ] ,73 0,1 % 0,34 0,1 % 0,28 0 % 6,28 cpt test 1b.cpt 1 Klasse Anvendelsesklasse etter NGF-Melding 5, Ref. 6. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 8 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

10 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport 6 Figurer Figur 1 Kornfordelingskurer til prøver fra posisjon 1 Figur 2 Kornfordelingskurer til prøver fra posisjon 2 Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 9 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

11 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Figur 3 Sjekkliste for geotekniske rapporter og notater EGENKONTROLL (EK) UTFØRT AV: Sigurbjörn Orri Ulfarsson Sign/dato: FAGKONTROLL (SK) UTFØRT AV: Arne Kavli Sign/dato: Sigurbjörn Orri GODKJENNING UTFØRT AV: Ulfarsson Sign/dato: NR KONTROLLSPØRSMÅL / KRAV EGENK: FAGK: KOMMENTAR 1 Oppsett av dokument JA/ NEI / IR JA / NEI / IR 1.1 Benyttet korrekt dokumentmal? JA ja 1.2 Korrekt oppdragsnummer, dokument- og revisjonsnr? JA ja 1.3 Korrekt oppdragsnavn og emne? JA ja 1.4 Distribusjon av dokument angitt? Angitt oversikt over vedlegg, bilag og 1.5 tegninger, inkl. riktige tegningsnr. med referanser? 2 Innhold JA ja Klar oppdragsdefinisjon er gitt, inkl. hensikten med dokumentet? Samsvarer dokumentet med kundens bestilling? Språket er tilpasset aktuelle lesere, evt. utfyllende sammendrag og klar konklusjon? Forutsetninger og grunnlagsdata er sjekket og angitt, usikkerheter er avklart? JA JA JA JA ja ja ja ja 2.5 Referanser til relevante dokumenter er gitt? JA ja Teknisk innhold er dokumentert gjennom egne beregninger og beregningshefte? Inputparametre til beregninger og selve beregningene er kontrollert? Kritiske forhold er påpekt? ( forhold som eksempelvis vil gi store konsekvenser ved utførelsesavvik i forhold til prosjektert) Alle vedlegg, bilag og tegninger er nummerert og kontrollert? 3 Andre forhold IR IR IR JA ir ir ir ja 3.1 Styrende dokumenter inkl. myndighetskrav er innfridd? IR ir 3.2 Er dokument lagret under "Arbeidsdokumenter" på oppdragskatalogen? JA ja 3.3 Er endelig utgave lagret under resultatdokumenter på oppdragskatalogen? JA Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 10 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

12 Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med prøveserie Vannprøver Poretrykksmåling Permeabilitetsmåling Prøvebelastning Setningsmåling Elektrisk sondering Vannstandsmåling Fjell i dagen Metodesymbol er plassert i borposisjon. Evt. flere utførte sonderinger er markert ved siden av. - 18,2-35,4 17,2 + 2,9 Over linjen : Kote terreng eller sjøbunn/elvebunn. Ut for linjen : Boret dybde i løsmasse + boret dybde i fjell. Under linjen : Kote antatt fjell, hvis fjell ikke er påtruffet. PROFILER Enaksialt trykkforsøk (s u ) (10) Torsjonsvinge (s u ) * Penetrometer (s u ) (15) (5) ( ) = aksial deformasjon ved brudd Stopp i løsmasse Stopp på antatt stein Terrengnivå eller sjøbunn Antatt fjell Boret dybde i fjell Leire Silt. Sand Grus Stein Blokk Moreneleire Grusig morene Fyllmasse Fjell Matjord Torv/planterester Trerester/sagflis Skjell Gytje/dye Skravur for markering av jordart Prøve, dybde og nr. Målt vanninnhold, w Utrullingsgrense, w p Flytegrense, w L Udrenert skjærstyrke fra konusforsøk, omrørt prøve Udrenert skjærstyrke fra konusforsøk, uomrørt prøve Udrenert skjærstyrke fra enaksforsøk, intakt prøve Sensitivitet basert på konusforsøk, S t Jordartsbeskrivelse basert på observasjon fra felt og laboratorium Prosedyrer og presentasjon Geotekniske tegninger, plan og profiler Total tyngdetetthet, MÅLESTOKK M = UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT VEDLEGG Arne Kavli Torgeir Døssland A DATO

13 Utstyr: Som dreietrykksondering: Ø 57 mm butt borekrone med tilbakeslagsventil. Ø 44 mm borestenger. Konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Nedpressingshastighet 3 m/min (20 sek/m). Når normert nedtrengningshastighet ikke er mulig, økes rotasjonshastigheten til 75 omdreininger/min. Som fjellkontrollboring: Dersom nedtrengingen igjen stopper opp, går en over til prosedyre som for fjellkontroll. Dvs. at en først setter på spyling, hvoretter ny stopp i nedtrenging fører til at en også setter på slaghammer. Med videre denne prosedyren kan det bores gjennom steiner og ned i fjell. Ved påvisning av fjell, bør det bores 2-3 meter ned i antatt fjell. Presentasjon: Skravur for vannspyling og slag i egne kolonner. Kurver for nedpressingskraft, boretid og spyletrykk. Kryss for markering av økt rotasjon. Bortid Bortiden går utenfor skalaen Markeringsstolper for bruk av spyling og slagboring Matekraft Registrering av antatt stein/blokk Kryss ved dybder hvor økt rotasjonshastighet er brukt Spyletrykk Overgang til fjell Prosedyrer og presentasjon Borprofil - Totalsondering MÅLESTOKK M = UTFØRT KONTROLLERT PROSJEKT VEDLEGG Arne Kavli Torgeir Døssland B DATO

14 Trykksondering Cone Penetration Tests (CPT) Utstyr: Ø 36 mm borstenger. Sonde med konisk spiss og automatisk logging av spissmotstand, poretrykk og friksjon, se figur. Prosedyre: Konstant nedpressingshastighet; 20 mm/sek. Presentasjon: Kurver som viser målt spissmotstand, friksjon og poretrykk mot dybde. Kan også inkludere antatt in situ poretrykk og beregnede forløp som vist nedenfor. Direkte målte verdier (untatt u 0 ) Avledete/beregnede verdier (presenteres ikke alltid) Målt spissmotstand, q c Meget bløtt Faste lag Liten B q kan indikere friksjonsmasse Målt sidefriksjon Antatt in situ poretrykk, u 0 Spissmotstand korrigert for poretrykk/geometrieffekter, q T. Anbefales brukt for tolkning, men er ganske lik q c hvis poretrykket er relativt lavt. Beregnet poretrykksfaktor B q, positiv ved poreovertrykk, negativ ved sug. Prosedyrer og presentasjon Borprofil Trykksondering (CPT) MÅLESTOKK M = UTFØRT KONTROLLERT PROSJEKT VEDLEGG Arne Kavli Torgeir Døssland C DATO

15 "X:\nor\oppdrag\Kristiansund\515\09\ \BIM\Geoteknikk\AUTOGRAF.RIT\\G Boreplan.dwg - SiOUl - Plottet: , 10:29:43 - XREF = Boreplan kun punkter - RASTER = EXPORT.PNG" ENKEL SONDERING DREIESONDERING RAMSONDERING FJELLKONTROLLBORING TOTALSONDERING DREIETRYKKSONDERING PORETRYKKMÅLING VINGEBORING TRYKKSONDERING KOTE TERRENG ELLER SJØBUNN BORHULL ID. BORET DYBDE I LØSMASSE + (BORET I FJELL) EVT. KOTE ANTATT FJELL PRØVESERIE PRØVEGROP PRØVEGROP MED PRØVESERIE MILJØPRØVER GRAVEGR. M/MILJ.PR. GRUNNVANNSBRØNN FJELL I DAGEN For intern bruk hos utgivende part SiOUl ArKav SiOUl Revisjon Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Helse Førde HF Bygg Aust Grunnundersøkelser Boreplan Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsnummer Tegningsnummer Målestokk 1:500 G (gjelder for A3 format) Revisjon -

16

17

18

19 Helse Førde HF Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport Oppdrags-rapport nr.: RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

20 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport Rapport tittel: Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport Rapport nr. : RIG1 Revisjon nr. : - Dato : Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Sigurbjörn Orri Úlfarsson Arne Kavli Olav Klungre INNHOLD... Side 1 Bakgrunn 2 2 Grunnundersøkelser 3 3 Planlagt tiltak 3 4 Pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori, materialkoeffisient 4 5 Fundamentering Fundamentering på peler Direktefundamentering 5 6 Anbefaling 6 7 Referanser 6 8 Tabeller 7 1 Bakgrunn I forbindelse med at det planlegges å sette opp et nytt bygg ved Førde sjukehus har vi vært engasjert som geoteknisk rådgiver. Utbyggingen som kalles "Bygg aust" er en utvidelse av eksisterende sjukehus med et separat bygg aust for eksisterende bygg. Bygningen består av 4 etasjer som delvis står på søyler over bakken, og delvis på to sokler fundamentert på bakkenivå. Området er relativt flatt med en slak helning mot elva Anga. Sokkelnivået/utearealet rundt bygget tenkes senket omkring halvannen meter i forhold til dagens terreng. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 2 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

21 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport 2 Grunnundersøkelser Basert på utførte grunnundersøkelser, Ref. 1, kan grunnforhold under planlagt bygg beskrives på følgende måte: Lagdeling i grunnen er følgende fra terreng og ned til berg: Øverst er det løse til middels faste lag av sandige, grusige, siltige materialer ned til ca. 3 meter dybde. Under her er det det løse til middels faste lag av siltig sandig leire med enkelte steinblokker innimellom ned til ca. 11 meter under terreng. Her inngår også tynnere lag av siltig leire. Herfra og nedover ligger det løse/bløte lag av siltig leire med mektighet på ca meter. Nederst før berg er det truffet noe fastere, men varierende lag hvor også enkelte steinblokker innimellom finnes. Mektighet på ca meter. I Posisjon 1B, 2, og delvis 10B (se Ref. 1) ligger det ved om lag 3 meters dybde et 0,2- til 0,5 m tykt lag med meget bløt/løs boremotstand. Dette laget synes å være begrenset til den sørlige delen av planlagt bygg. Ut fra målt poretrykk ved Posisjon 1 ligger grunnvannstanden ca. 1 meter under dagens terreng i denne posisjonen. 3 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vises på Figur 1 til Figur 3. Figur 1 Perspektiv fra nordøst Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 3 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

22 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport, Figur 2 Perspektiv fra hhv. sørvest og nord Figur 3 Plantegning 0 etasje Lastene fra bygget kommer delvis ned igjennom søyler og igjennom bærende vegger som vist på Figur 3. 4 Pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori, materialkoeffisient Basert på avsnitt 2.1 i Eurokode 7, Ref. 3, er tiltaket vurdert og foreløpig plassert i Geoteknisk kategori 3. Tabellene B1 og NA.A1(901) i Eurokode 0, Ref. 2, gir veiledende klassifisering av tiltak i pålitelighetsklasser. Foreløpig er tiltaket vurdert plassert i konsekvensklasse CC3. Tabell NA.A1(902) i Eurokode 0 gir da tilhørende kontrollklasse U (Utvidet). Dette innebærer at kontroll av prosjektering og utførelse må utføres av en uavhengig kontrollør. Partialfaktor på materialstyrke (gjerne kalt materialkoeffisient M ) velges ofte med minimumsverdier iht. Tabell NA.A.4 i Eurokode 7, Ref. 3. Partialfaktor skal velges tilpasset den problemstilling, eller det konstruksjonsmessige tiltak som planlegges. Basert på en overordnet vurdering er det kommet fram til at en M 1,5 er et riktig krav. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 4 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

23 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport 5 Fundamentering Tomteområdet valgt til plassering av bygg aust har god totalstabilitet. Tomta må likevel karakteriseres å ha noe vanskelige grunnforhold. Dette gjelder av to grunner: Betydelige områder av det planlagt bebygde areal ligger slik til at det kan oversvømmes ved flom i elva Anga. Under et topplag av sand og grus er grunnforholdene variable og relativt dårlige, og det er stor dybde ned til fast grunn eller fjell. Aktuelle måter å fundamentere den planlagte bygningsmassen på kan være: 1. fundamentering på peler til fast grunn 2. direktefundamentering, kompensert eller ikke I alle tilfeller vil spesielle hensyn måtte tas for å imøtekomme problemer forbundet med flom. 5.1 Fundamentering på peler Aktuelle typer peler kan være: 1. betongpeler 2. borede stålrørspeler 3. stålkjernepeler til fjell De to førstnevnte typer kan enten føres til fjell eller til spissbæring i fastere lag over fjell i kombinasjon med bæring på friksjon Friksjonspeler Forholdene er lite egnet for bruk av rene friksjonsbærende peler. Dette kan begrunnes med: betydelig lag med lavplastisk leire hvor beregnet friksjon vil bli lav grunnforholdene er meget variable med varierende fasthet, steinblokker, lagdelinger, dybder til fastere lag etc. Dersom det brukes betongpeler kan dette føre til brekkasje Spissbærende peler For å oppnå tilstrekkelig stor spissbæring av peler er det ventelig påkrevd at pelespiss føres helt ned til berg. Da er det borete peler som er mest aktuelt å bruke. Dette fordi ramming av grove peler lett kan føre til uønsket poreovertrykk i grunnen. Dybden til fjell er derimot stor, noe som gir stor kostnad. 5.2 Direktefundamentering Bæreevnen i grunnen vil være god nok til direktefundamentering. Men dette forutsetter at bløte masser under fundamenteringsnivå masseutskiftes med stabile komprimerte masser. Fundamentenes bæreevne vil da ikke avgjøre hvor store såletrykk som kan aksepteres. Setningsproblematikken vil styre mulighetene for å belaste grunnen. Slik pålastning kan skyldes: Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 5 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

24 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport 1. last fra terrengjusteringer 2. last forårsaket av grunnvannsendringer 3. last fra enkelt- eller stripefundamenter 4. last fra bygg fundamentert på hel plate Når det gjelder setninger som ligger i jordmasser nær under enkelt-/stripefundamenter, så vil disse avhenge vesentlig av valgt fundamentgeometri og påført last. Noen forskjellige tilfeller er vurdert og analysert mtp. forventet langtidssetning. Foreløpig har parametrene vist i Tabell 1 vært lagt til grunn for beregningene. Under trappehuset er en hel fundamentplate på 6x8 meter i 1 meters dybde og med et setningsgivende såletrykk lik 115 kpa antatt. Resulterende langtidssetning i massene lokalt under fundamentet er beregnet til omkring 20 mm. Under søylerekken mot øst er det antatt en bankett med 3 meters bredde, med 106 kpa som langtidslast. Forventet lokal setning av stripefundament er beregnet til omkring 15 mm. Det ovenfor gjelder setninger generert lokalt under fundamentene, og kan ved variasjon i grunnforholdene forårsake noe differansesetning mellom fundamenter. I tillegg til dette vil hele byggets totalvekt kunne gi mer dyptgående setninger i de dypereliggende bløtere leirmassene. Denne setningen er estimert til å bli mm og vil fordele seg mer jevnt under hele bygget og anses mindre problematisk ettersom bygget ikke er direkte sammenbygget med nabobygg. Det blir lagt gangbru imellom planlagt bygg og eksisterande bygg. Eksisterende bygg står på peler, sannsynligvis kombinert spiss- og friksjonsbærende peler hvor det ikke forventes ytterligere setninger av betydning. Gangbrua vil bli laget med godt bevegelige fuger, og det ventes ingen problemer med å ta opp beskrevet setningsforskjell mellom eksisterende og nytt bygg. 6 Anbefaling Det er variable og vanskelige fundamenteringsforhold på den aktuelle tomta. Den planlagte utbyggingen anses likevel mulig å gjennomføre med direktefundamentering. Slik løsning anses å bli enklere og rimeligere enn alternative fundamenteringsmetoder basert på peling. Imidlertid kan slik løsning stille spesielle krav til grundig prosjekteringsarbeid når fundamentplan for bygget skal lages. Forutsetningen for suksess her blir derfor at planlegging og prosjektering av utbyggingen skjer i nært samarbeid mellom arkitekt, rådgivende innen bygg og geoteknisk rådgiver. 7 Referanser Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Norconsult AS, Dok.nr RIG1,Helse Førde bygg aust, Grunnundersøkelser Eurokode 0, NS-EN 1990:2002+NA:2008 Eurokode 7-1, NS-EN :2004+NA:2008 Eurokode 8-1, NS-EN :2004+NA:2008 Eurokode 8-5, NS-EN :2004+NA:2008 Ref. 6 Statens vegvesen Håndbok V220, versjon Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 6 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

25 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport 8 Tabeller Tabell 1 Foreløpig brukte jordparametere tolket fra CPTu fra posisjon 1, Ref. 1 Lag nr Material Dybde fra/til (m) (kn/m 3 ) ( ) a (kpa) c u (kpa) c ' (kpa) M (MPa) m **) n **) 1 Sand/gruslag *) 0 til ,5 2 Sand/silt/leire *) 3 til 3, Sand/silt/leire 3,5 til , Leire 11 til Lag ned mot fjell 22 til ,5 *) Lag 1 blir delvis bortgravd i forbindelse med senking av terreng. Lag 2 finnes bare noen steder, og forutsettes masseutskiftet. **) Modul M=m a (/ a ) (1-n), hvor = spenningsnivå i jorda og a = referansespenning = 1 atm. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 7 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

26 1 Norconsult AS GENERELT 1.1 Bygning Bygning Bygg Aust Eier Helse Førde Kommune Førde kommune Kommunenummer 1432 Bruk Gnr 43 bnr Saksbehandlere Helse Førde Bygg aust Brannkonsept Saksbehandler Sidemannskontroll Harald Andreas Holmefjord Anne Kathrine Bøe 2 KONKLUSJONER TEKST KONKLUSJON Antall måleverdige etasjer 5 Risikoklasse 6, 1. etasje; 2 ellers. Brannklasse BKL 3 Bæreevne og stabilitet Bærende hovedsystem R 90 A2-s1,d0 [A 90] Sekundære bærende konstruksjoner R 60 A2-s1,d0 [A 60] Etasjeskillere R 60 A2-s1,d0 [A 60] Sikkerhet mot eksplosjon Ikke relevant Brannceller Branncelleinndeling er oppgitt i rapport Overflater B-s1,d0 [In 1], vegger og tak B-s3,d0 [Ut 1], yttervegger G fl -s1 [G], gulv Kledning K 2 10/A2-s1,d0 [K1-A], vegger og tak Automatisk brannslokkeanlegg NS-EN Brannalarmanlegg Brannalarmanleggkategori 2 Røykkontroll Trapperom Ledesystem Ja Utgang fra brannceller Dokumentert i rapport Brannslokkeutstyr bygning Brannslanger Brannslokking slokkemannskap Uttak m fra bygning Kapasitet minst 60 l/s Atkomst slokkemannskap OK Evakueringsplan 1. etasje Orienteringsplan Ja

27 2 INNHOLD 1 GENERELT Bygning Saksbehandlere 1 2 KONKLUSJONER 1 3 REGELVERK Lov og forskrift Dokumentasjon 5 4 BRANNTEKNISK KLASSIFISERING Eksempler på klassifisering Betegnelser Ny betegnelse Gammel betegnelse Trapperom 6 5 BYGNINGSDELER Oversikt, ensifret nivå Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs 7 6 BYGNING Bygning Bruk Seksjoner Antall personer Antall etasjer Antall etasjer U etasje Bruttoareal Spesifikk brannenergi 9 7 GENERELLE KRAV TIL SIKKERHET VED BRANN Sikkerhet ved brann Risikoklasse Risikoklasse Legevakt i 1. etasje Kontor/undervisning/mottak overgrep i 2. etasje Kontor i 3. etasje Brannklasse 11 8 BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN OG EKSPLOSJONER Bæreevne og stabilitet Krav Preakseptert løsning Utførelse Sikkerhet ved eksplosjon 12

Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Aqua Gen AS. Grunnundelsøke. Geoteknisk rapport. Norconsult

Aqua Gen AS. Grunnundelsøke. Geoteknisk rapport. Norconsult Aqua Gen AS Grunnundelsøke Geoteknisk rapport I Oppdrags-rappor nr,: 5132605 Norconsult Norconsult " Rapport tittel: Aqua Gen AS- reguleringsplan for utfylling - Kyrksæterøra Grunnundersøkelser Rapport

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013033970-18 Region vest Ressursavdelingen Geo- og skredseksjonen

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport 20130459-01-R 9. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumentnr.: 20130459-01-R Dokumenttittel:

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

R.1566 Brundalen barneskole

R.1566 Brundalen barneskole Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1566 Brundalen barneskole Dato: 26.08.2013 Rev.: 02 / 11.12.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal bygges nytt tilbygg ved Brundalen skole, sørvest

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG

R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 29.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger langs

Detaljer

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata.

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata. Gnr/bnr 1/56, Buvikstranda Geotekniske grunnundersøkelser- Generell geoteknisk vurdering av planer MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Henvisninger... 4

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens vegvesen, Region midt Rv 62 Bru 15-1119 Drivabrua og 1125 Driva GS-bru Oppdrag nr: 2100251 Rapport nr. 1 Dato: 05.11.2010 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og

Detaljer

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 17.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Statens bygningstekniske etat 21.09.2011 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15 Geoteknikk E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013084090-15 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2014-01-29 Oppdragsrapport Nr. 2013084090-15

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Geoteknikk. Geoteknisk rapport, Reguleringsplan for Kollektivtiltak Fv. 540 Fyllingsdalen, Bergen kommune 36040-470.

Geoteknikk. Geoteknisk rapport, Reguleringsplan for Kollektivtiltak Fv. 540 Fyllingsdalen, Bergen kommune 36040-470. Geoteknikk Geoteknisk rapport, Reguleringsplan for Kollektivtiltak Fv. 540 Fyllingsdalen, Bergen kommune 36040-470 O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011079416-29

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

Utdrag fra byggeforskriften av 1985

Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Kap. 30 Brannvern, fellesbestemmelser :1 Innledning Bare departementet eller den departementet bemyndiger har adgang til å dispensere fra bestemmelsene i dette kapittel.

Detaljer

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1 RAPPORT Skreppestad Eiendom AS Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 111248r1 21. november 2014 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Dokumentnavn:

Detaljer

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta.

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Omnibo Eiendom AS v/olav Jordanger Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111328n3 Prosjekt: 111072 Utarbeidet av: Lars Erik Haug Kontrollert av: Geir Solheim Øvre Eiker. Arnekbekktunet

Detaljer

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19 Geoteknikk Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012059940-36 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

RAPPORT. Larvik kommune. Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport 111388r1

RAPPORT. Larvik kommune. Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport 111388r1 RAPPORT Larvik kommune Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport 111388r1 20.02.2015 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Dokumentnavn:

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7 1 Personlig og materiell sikkerhet Byggverk skal utformes, utføres og utstyres slik at de ikke utgjør fare for personer og slik at de ikke ved sammenbrudd eller

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Aker Solutions Strandvegen Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket,

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 94 Jansvatnet - Fuglenes Datarapport for Elvetun - Breilia. Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen. Nr.

Geoteknikk. Rv. 94 Jansvatnet - Fuglenes Datarapport for Elvetun - Breilia. Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen. Nr. Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Geoteknikk og skred Dato: 18/02-2015 Geoteknikk Rv. 94 Jansvatnet - Fuglenes Datarapport for Elvetun - Breilia Ny Rv. 94 i Hammerfest kommune

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 2.1 Feltarbeider... 3 2.2 Laboratoriearbeider...

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

RAPPORT. Røyken Eiendom AS. Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 111520r1

RAPPORT. Røyken Eiendom AS. Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 111520r1 RAPPORT Røyken Eiendom AS Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111520r1 21. april 2015 RAPPORT Prosjekt: Røyken. Skolebakken 5 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 111520r1

Detaljer

Hva skal kontrolleres?

Hva skal kontrolleres? Hva skal kontrolleres? 1 Om kontroll i SAK10 Kontroll av tiltak: 14-1 om uavhengighet 14-2 om kontrollområder 14-3 om kontroll etter kommunens vurdering 14-6 om gjennomføring av kontroll 14-7 om gjennomføring

Detaljer

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium Sandwichelementer Anne Steen-Hansen, (Norges branntekniske laboratorium) anne.steen.hansen@sintef.no Seminar om brennbar isolasjon og bruk av plastprodukter i nye bygg Porsgrunn 23. mars 2011 1 Norges

Detaljer

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Brukermøte FG Drammen 2007: Kontroll av dokumentasjon Hva mener vi med det, hva skal foreligge? Og hva finner vi? Kontroll av

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Grunnva nnstand M U L TI C O N S U L T Multiconsult rapport 102344-4, Supplerende grunnunder søkelser, innledende geotekniske vurderinger i reguleringsfasen, Dampsagtomta, datert 20. oktober 2003 Løvlien

Detaljer

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet.

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet. TEKNISK NOTAT TIL: Asplan Viak AS Sandvika v/nina Eriksen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111466n1 Prosjekt: 111105 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Skolebakken

Detaljer

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Bjarne Kristoffersen 1 Gjennomgang av 3 ulike temaer Bruk av brennbar isolasjon Svalgang som rømningsvei Brennbare innredninger

Detaljer

GJERDRUM BO- OG BRANN

GJERDRUM BO- OG BRANN GJERDRUM BO- OG BEHANDLINGSSENTER BRANN NTEKNISK RAPPORT Klient: Dato: GJERDRUM KOMMUNE 23.5. 2014 RAPPORTINFORMASJON RAPPORTEN Prosjekt Rapport Brannvern Prosjektleder, VSI VSI prosjekt nummer Gunnar

Detaljer

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Detaljregulering Åremma øst OPPDRAGSGIVER NordMiljø AS EMNE Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 415959-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Tiendeholmen park, Namsos DOKUMENTKODE 416566-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jon A. Olsen Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Mikael Løfsnes Haagensen

Detaljer

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1 RAPPORT ViaNova Kristiansand AS Lund, Fv14 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110656r1 28. august 2013 RAPPORT Prosjekt: Lund, Fv14 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 110656r1 Dato: 28.

Detaljer

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Oppdrag Oppdragsgiver Vår referanse PEAB Bolig Prosjekt AS Mira Joanna Peuru Saksbehandler Internkontroll Dato Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Ingeniør Brann & Risiko Sivilingeniør Brann & Risiko

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Vinje kommune GS Fv 362 Rauland Profil 0-2500 Oppdrag nr:2110074 Rapport nr. 1 Dato: 05.09.2011 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Telemark Kommune Vinje Sted Haddland

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Rom Eiendom AS B3 Jernbanebrygga, Fredrikstad Oppdrag nr: 1350000053 Rapport nr. 1 Dato: 29.10.2014 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM OG OSLO Fylke Østfold Kommune Fredrikstad

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 03.01.06 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende Brannskiller og seksjonering av landbruksbygg. 1 Brannvernfolder Med denne folderen ønsker Landbrukets brannvernkomité

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Forumsmøte 5. desember 2006 Ulf Danielsen SINTEF NBL 1 2 1 Rapporter fra SINTEF NBL: Vålerenga Terrasse - Felt O3: Vurdering av sikkerhet ved brann. Rømning

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15 NOTAT Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 DATARAPPORT Oppdrag: (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

Bodø havn KF. Datarapport geotekniske undersøkelser Torgkaia, Bodø havn

Bodø havn KF. Datarapport geotekniske undersøkelser Torgkaia, Bodø havn Bodø havn KF Datarapport geotekniske undersøkelser Torgkaia, Bodø havn 14.06.2013 RAPPORT Torgkaia, Bodø havn. Grunnundersøkelse for nytt kaianlegg. Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 478591-02 478591 14.06.2013

Detaljer