Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt"

Transkript

1 Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar RIG01 forprosjekt (innhaldsliste side 20) Brannkonsept (innhaldsliste side 27-29) NOT001 Bygg Aust - Lydteknisk konsept (innhaldsliste side 58-59) 58-82

2 Helse Førde HF Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Oppdrags-rapport nr.: RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

3 Rapport tittel: Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Rapport nr. : RIG1 Revisjon nr. : - Dato : Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Sigurbjörn Orri Ulfarsson Arne Kavli Sigurbjörn Orri Ulfarsson Oppdragsgiver: Helse Førde HF Referanseperson: Per Scott Olsen Sammendrag: I forbindelse med bygging av et nytt bygg ved Førde sykehus har Norconsult blitt engasjert til å utføre grunnundersøkelser. Grunnundersøkelsen skal gi godt nok grunnlag til at fundamenteringsløsninger kan vurderes/prosjekteres. Denne rapporten presenterer resultater fra grunnundersøkelsen. Det ble utført 9 totalsonderinger, 1 trykksondering, prøvetaking fra to posisjoner, samt at det ble installert en poretrykksmåler. Resultatene viser at det er imellom meter dypt til berg ved de undersøkte posisjonene. Lagdeling i grunnen er følgende fra terreng og ned til berg: Øverst er det løse til middels faste lag av sandige, grusige, siltige materialer ned til ca. 3 meter dybde. Under her er det det løse til middels faste lag av siltig sandig leire med enkelte steinblokker innimellom ned til ca. 11 meter under terreng. Her inngår også tynnere lag av siltig leire. Herfra og nedover ligger det løse/bløte lag av siltig leire med mektighet på ca meter. Nederst før berg er det truffet noe fastere, men varierende lag hvor også enkelte steinblokker innimellom finnes. Mektighet på ca meter. I Posisjon 1B, 2, og delvis 10B ligger det ved om lag 3 meters dybde et 0,2- til 0,5 m tykt lag med meget bløt/løs boremotstand. Dette laget synes å være begrenset til den sørlige delen av planlagt bygg. Ut fra målt poretrykk ved Posisjon 1 ligger grunnvannstand ca. 1 meter under dagens terreng i denne posisjonen. Stikkord: Geoteknikk, grunnundersøkelse Posisjon (UTM sone 32V) N= E= Norconsult AS NO MVA Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Hovedkontor: Tel: Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

4 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport INNHOLD... Side 1 Orientering Felt- og laboratoriearbeid Trykksonderinger (CPTU) Prøvetaking Rutineforsøk klassifisering Poretrykksmålinger Grunnforhold Referanser Tabeller Figurer... 9 FIGURER... Side Figur 1 Kornfordelingskurer til prøver fra posisjon Figur 2 Kornfordelingskurer til prøver fra posisjon Figur 3 Sjekkliste for geotekniske rapporter og notater TABELLER... Side Tabell 1 Boreposisjoner og boredybder... 6 Tabell 2 Opptatte representative prøver og laboratoriearbeid... 7 Tabell 3 Poretrykksmålinger... 7 Tabell 4 Nøkkeldata og kvalitet av trykksonderinger... 8 VEDLEGG Innhold Geotekniske tegninger, plan og profiler Tegningsforklaring totalsondering Tegningsforklaring trykksondering Vedlegg A B C TEGNINGER Innhold Målestokk Format Tegn. nr. Boreplan 1:1000 A3 G Boreprofil 1B 1:200 A3 G Profil A 1:200 A3 G Profil B 1:200 A3 G Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 3 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

5 1 Orientering Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport I forbindelse med bygging av et nytt bygg ved Førde sykehus har Helse Førde HF engasjert Norconsult AS til å utføre grunnundersøkelser på området. Undersøkelsene omfatter både prøvetaking og boring med geoteknisk borerigg, samt laboratorieundersøkelser. Feltarbeidet skal sammen med laboratorieanalysene gi grunnlag for geoteknisk prosjektering for planlagte arbeider. Hensikten med denne datarapporten er å: presentere resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet beskrive registrerte grunnforhold gi grunnlag for mer detaljerte geotekniske vurderinger Konkret rådgivning eller prosjektering er ikke innbefattet her. 2 Felt- og laboratoriearbeid Feltarbeidet er utført i uke 10 av under ledelse av vår boreleder Ole Kristian Hestad. Boringene er utført med Geotech grunnboringstraktor. Framgangsmåten ved borearbeidet er i samsvar med standard slik det er beskrevet i Ref. 1, Ref. 3, Ref. 4 og Ref. 5. Boreposisjoner og høyder er innmålt med CPOS-korrigert GPS, og inntegnet på Tegning G Koordinater og kotehøyder ved posisjonene er oppsummert i Tabell 1. Laboratoriearbeidet er utført i ukene etter avsluttet feltarbeid. En oversikt over prøver som er tatt opp i felten med utført laboratoriearbeid er vist i Tabell 2. Laboratoriearbeidet er utført i samsvar med retningslinjer gitt i Ref Trykksonderinger (CPTU) Det er utført 1 trykksondering (CPTU). Resultatene fra trykksonderingen er vist i Tegning G Tabell 4 viser en oversikt over nøkkeldata for trykksonderingen, inklusiv bestemmelse av anvendelsesklasser i henhold til Ref. 5. Trykksonderingen havnet i anvendelsesklasse Prøvetaking Det er tatt opp 8 representative prøver fra 2 posisjoner med naver. En oversikt over opptatte prøver er presentert i Tabell Rutineforsøk klassifisering Rutineundersøkelsene på forstyrrede representative prøver omfatter prøveåpning og materialbeskrivelse for samtlige prøver. Kornfordelingsanalyse og vanninnhold er bestemt på alle prøver. 2.4 Poretrykksmålinger Det ble installert hydraulisk piezometer i Posisjon 1. For en oversikt over installerte posisjoner med målere, installasjonsdato, målte verdier og måledatoer vises det til Tabell 3. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 4 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

6 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport 3 Grunnforhold Resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet er vist i boreplan og profiler i Tegning G til G Forklaring til tegningene er vist i Vedlegg A, B og C. Det vises spesielt til Tabell 2, Figur 1 og Figur 2, og Tegning G til G for presentasjon av opptatte prøver og laboratorieresultater. Boreplanen viser at det er mellom 26 og 36 meter dypt til berg ved de undersøkte posisjonene. Fra terreng og ned til berg er det: Løse til middels faste lag av sandig, grusige, siltige jordmaterialer med mektighet på ca 3 meter. Løse til middels faste lag av hovedsakelig siltig sandig leire med enkelte steinblokker innimellom med mektighet på ca. 8 meter. Her inngår også enkelte lag med siltig leire. Vanninnholdet er generelt lavt, fra 8,8 til 23,6 % i opptatte prøver. Løst/bløtt lag av antatt siltig leire med mektighet på ca meter. Varierende, men noe fastere masser med mektighet fra ca meter ned til berg. I Posisjon 1B, 2 og mindre markert i 10B ligger det ca. 3 meter under dagens terreng et om lag 0,2-0,5m tykt meget bløtt/løst lag, antakeligvis sand, silt eller leire. Dette laget er funnet kun ved sørenden av planlagt bygg. Grunnvannstanden er registrert med Piezometer ved Posisjon 1B. Registrert dybde er ca. 1 meter under terreng. 4 Referanser Ref. 1 Statens vegvesen (1997): Feltundersøkelser. Håndbok R211. Ref. 2 Statens vegvesen (2005): Laboratorie-undersøkelser. Håndbok R210. Ref. 3 Norsk Geoteknisk Forening (1994): Veiledning for utførelse av totalsondering. Melding nr. 9. Ref. 4 Norsk Geoteknisk Forening (1997): Veiledning for prøvetaking. Melding nr. 11. Ref. 5 Norsk Geoteknisk Forening (1982): Veiledning for utførelse av trykksondering. Melding nr. 5. Revidert Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 5 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

7 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport 5 Tabeller Tabell 1 Boreposisjoner og boredybder Posisjon/ID Koordinater terrengpunkt UTM/EUREF 89 NN1954 Type Bordybde i (m) X Y Z Løsm. Berg 1B , ,4 5,9 Total, CPT, Prøve 33,5 2, , ,7 6,2 Total 34,2 3,1 3B , ,1 6,3 Total 30,6 3, , ,7 6,5 Total 31,9 2, , ,2 6,6 Total 26,6 1,1 7B , ,9 6,2 Total 26,8 3,0 8B , ,4 6,0 Total 27,6-9B , ,3 5,8 Total, Prøve 31,6 3,3 10B , ,3 5,6 Total 35,5 3,0 Typebetegnelse: Total = totalsondering, Prøve = prøveserie, CPT = Trykksondering Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 6 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

8 Tabell 2 Pos. /ID 9B 1B Opptatte representative prøver og laboratoriearbeid Dybde [m] Klassifisering Vanninnhold % Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Telegruppe 2,0-3,0 H Sandig grusig jordmateriale 11,1 T2 3,0-4,0 H Grusig sandig siltig jordmatr. 10,7 T2 4,0-5,0 H Siltig leire 23,1 T4 0,5-1 H Grusig Sandig jordmateriale 8,8 T2 2,0-3,0 H Grusig sand 17,1 T2 3,5-3,7 H Siltig leire 19,2 T4 3,7-4,0 H Siltig Leirig Grusig Sandig Jordmatr. 16,4 T3 4,0-5,0 H Leirig silt 23,6 T4 Analysemetode Glødetap % Utført i lab: W = vanninnhold og klassifisering, H = hydrometer/kornfordeling med vanninnhold, GL = glødetap Jordartsklassifisering basert på korngraderingsanalyser er markert med fet skrift. Andre prøver er bare visuelt klassifisert. Tabell 3 Poretrykksmålinger Pos./ID Installert Dybde Måledato og målt vannivå relativt terreng [m] (Positive tall under terreng) ,0 1,05 Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 7 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

9 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Tabell 4 Nøkkeldata og kvalitet av trykksonderinger Pos./ Dato Sonde NA-avvik NB- avvik NC- avvik Loddavvik Filnavn Klasse ID nr. (spissmotstand) (sidefriksjon) (poretrykk) [kpa] [%] [kpa] [%] [kpa] [%] [ ] ,73 0,1 % 0,34 0,1 % 0,28 0 % 6,28 cpt test 1b.cpt 1 Klasse Anvendelsesklasse etter NGF-Melding 5, Ref. 6. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 8 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

10 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport 6 Figurer Figur 1 Kornfordelingskurer til prøver fra posisjon 1 Figur 2 Kornfordelingskurer til prøver fra posisjon 2 Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 9 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

11 Helse Førde - Bygg Aust Grunnundersøkelser Datarapport Figur 3 Sjekkliste for geotekniske rapporter og notater EGENKONTROLL (EK) UTFØRT AV: Sigurbjörn Orri Ulfarsson Sign/dato: FAGKONTROLL (SK) UTFØRT AV: Arne Kavli Sign/dato: Sigurbjörn Orri GODKJENNING UTFØRT AV: Ulfarsson Sign/dato: NR KONTROLLSPØRSMÅL / KRAV EGENK: FAGK: KOMMENTAR 1 Oppsett av dokument JA/ NEI / IR JA / NEI / IR 1.1 Benyttet korrekt dokumentmal? JA ja 1.2 Korrekt oppdragsnummer, dokument- og revisjonsnr? JA ja 1.3 Korrekt oppdragsnavn og emne? JA ja 1.4 Distribusjon av dokument angitt? Angitt oversikt over vedlegg, bilag og 1.5 tegninger, inkl. riktige tegningsnr. med referanser? 2 Innhold JA ja Klar oppdragsdefinisjon er gitt, inkl. hensikten med dokumentet? Samsvarer dokumentet med kundens bestilling? Språket er tilpasset aktuelle lesere, evt. utfyllende sammendrag og klar konklusjon? Forutsetninger og grunnlagsdata er sjekket og angitt, usikkerheter er avklart? JA JA JA JA ja ja ja ja 2.5 Referanser til relevante dokumenter er gitt? JA ja Teknisk innhold er dokumentert gjennom egne beregninger og beregningshefte? Inputparametre til beregninger og selve beregningene er kontrollert? Kritiske forhold er påpekt? ( forhold som eksempelvis vil gi store konsekvenser ved utførelsesavvik i forhold til prosjektert) Alle vedlegg, bilag og tegninger er nummerert og kontrollert? 3 Andre forhold IR IR IR JA ir ir ir ja 3.1 Styrende dokumenter inkl. myndighetskrav er innfridd? IR ir 3.2 Er dokument lagret under "Arbeidsdokumenter" på oppdragskatalogen? JA ja 3.3 Er endelig utgave lagret under resultatdokumenter på oppdragskatalogen? JA Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 10 av 10 Filnavn: x:\nor\oppdrag\kristiansund\515\09\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\datarapport\ rig1 helse førde.docx

12 Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med prøveserie Vannprøver Poretrykksmåling Permeabilitetsmåling Prøvebelastning Setningsmåling Elektrisk sondering Vannstandsmåling Fjell i dagen Metodesymbol er plassert i borposisjon. Evt. flere utførte sonderinger er markert ved siden av. - 18,2-35,4 17,2 + 2,9 Over linjen : Kote terreng eller sjøbunn/elvebunn. Ut for linjen : Boret dybde i løsmasse + boret dybde i fjell. Under linjen : Kote antatt fjell, hvis fjell ikke er påtruffet. PROFILER Enaksialt trykkforsøk (s u ) (10) Torsjonsvinge (s u ) * Penetrometer (s u ) (15) (5) ( ) = aksial deformasjon ved brudd Stopp i løsmasse Stopp på antatt stein Terrengnivå eller sjøbunn Antatt fjell Boret dybde i fjell Leire Silt. Sand Grus Stein Blokk Moreneleire Grusig morene Fyllmasse Fjell Matjord Torv/planterester Trerester/sagflis Skjell Gytje/dye Skravur for markering av jordart Prøve, dybde og nr. Målt vanninnhold, w Utrullingsgrense, w p Flytegrense, w L Udrenert skjærstyrke fra konusforsøk, omrørt prøve Udrenert skjærstyrke fra konusforsøk, uomrørt prøve Udrenert skjærstyrke fra enaksforsøk, intakt prøve Sensitivitet basert på konusforsøk, S t Jordartsbeskrivelse basert på observasjon fra felt og laboratorium Prosedyrer og presentasjon Geotekniske tegninger, plan og profiler Total tyngdetetthet, MÅLESTOKK M = UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT VEDLEGG Arne Kavli Torgeir Døssland A DATO

13 Utstyr: Som dreietrykksondering: Ø 57 mm butt borekrone med tilbakeslagsventil. Ø 44 mm borestenger. Konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Nedpressingshastighet 3 m/min (20 sek/m). Når normert nedtrengningshastighet ikke er mulig, økes rotasjonshastigheten til 75 omdreininger/min. Som fjellkontrollboring: Dersom nedtrengingen igjen stopper opp, går en over til prosedyre som for fjellkontroll. Dvs. at en først setter på spyling, hvoretter ny stopp i nedtrenging fører til at en også setter på slaghammer. Med videre denne prosedyren kan det bores gjennom steiner og ned i fjell. Ved påvisning av fjell, bør det bores 2-3 meter ned i antatt fjell. Presentasjon: Skravur for vannspyling og slag i egne kolonner. Kurver for nedpressingskraft, boretid og spyletrykk. Kryss for markering av økt rotasjon. Bortid Bortiden går utenfor skalaen Markeringsstolper for bruk av spyling og slagboring Matekraft Registrering av antatt stein/blokk Kryss ved dybder hvor økt rotasjonshastighet er brukt Spyletrykk Overgang til fjell Prosedyrer og presentasjon Borprofil - Totalsondering MÅLESTOKK M = UTFØRT KONTROLLERT PROSJEKT VEDLEGG Arne Kavli Torgeir Døssland B DATO

14 Trykksondering Cone Penetration Tests (CPT) Utstyr: Ø 36 mm borstenger. Sonde med konisk spiss og automatisk logging av spissmotstand, poretrykk og friksjon, se figur. Prosedyre: Konstant nedpressingshastighet; 20 mm/sek. Presentasjon: Kurver som viser målt spissmotstand, friksjon og poretrykk mot dybde. Kan også inkludere antatt in situ poretrykk og beregnede forløp som vist nedenfor. Direkte målte verdier (untatt u 0 ) Avledete/beregnede verdier (presenteres ikke alltid) Målt spissmotstand, q c Meget bløtt Faste lag Liten B q kan indikere friksjonsmasse Målt sidefriksjon Antatt in situ poretrykk, u 0 Spissmotstand korrigert for poretrykk/geometrieffekter, q T. Anbefales brukt for tolkning, men er ganske lik q c hvis poretrykket er relativt lavt. Beregnet poretrykksfaktor B q, positiv ved poreovertrykk, negativ ved sug. Prosedyrer og presentasjon Borprofil Trykksondering (CPT) MÅLESTOKK M = UTFØRT KONTROLLERT PROSJEKT VEDLEGG Arne Kavli Torgeir Døssland C DATO

15 "X:\nor\oppdrag\Kristiansund\515\09\ \BIM\Geoteknikk\AUTOGRAF.RIT\\G Boreplan.dwg - SiOUl - Plottet: , 10:29:43 - XREF = Boreplan kun punkter - RASTER = EXPORT.PNG" ENKEL SONDERING DREIESONDERING RAMSONDERING FJELLKONTROLLBORING TOTALSONDERING DREIETRYKKSONDERING PORETRYKKMÅLING VINGEBORING TRYKKSONDERING KOTE TERRENG ELLER SJØBUNN BORHULL ID. BORET DYBDE I LØSMASSE + (BORET I FJELL) EVT. KOTE ANTATT FJELL PRØVESERIE PRØVEGROP PRØVEGROP MED PRØVESERIE MILJØPRØVER GRAVEGR. M/MILJ.PR. GRUNNVANNSBRØNN FJELL I DAGEN For intern bruk hos utgivende part SiOUl ArKav SiOUl Revisjon Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Helse Førde HF Bygg Aust Grunnundersøkelser Boreplan Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsnummer Tegningsnummer Målestokk 1:500 G (gjelder for A3 format) Revisjon -

16

17

18

19 Helse Førde HF Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport Oppdrags-rapport nr.: RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

20 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport Rapport tittel: Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport Rapport nr. : RIG1 Revisjon nr. : - Dato : Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Sigurbjörn Orri Úlfarsson Arne Kavli Olav Klungre INNHOLD... Side 1 Bakgrunn 2 2 Grunnundersøkelser 3 3 Planlagt tiltak 3 4 Pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori, materialkoeffisient 4 5 Fundamentering Fundamentering på peler Direktefundamentering 5 6 Anbefaling 6 7 Referanser 6 8 Tabeller 7 1 Bakgrunn I forbindelse med at det planlegges å sette opp et nytt bygg ved Førde sjukehus har vi vært engasjert som geoteknisk rådgiver. Utbyggingen som kalles "Bygg aust" er en utvidelse av eksisterende sjukehus med et separat bygg aust for eksisterende bygg. Bygningen består av 4 etasjer som delvis står på søyler over bakken, og delvis på to sokler fundamentert på bakkenivå. Området er relativt flatt med en slak helning mot elva Anga. Sokkelnivået/utearealet rundt bygget tenkes senket omkring halvannen meter i forhold til dagens terreng. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 2 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

21 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport 2 Grunnundersøkelser Basert på utførte grunnundersøkelser, Ref. 1, kan grunnforhold under planlagt bygg beskrives på følgende måte: Lagdeling i grunnen er følgende fra terreng og ned til berg: Øverst er det løse til middels faste lag av sandige, grusige, siltige materialer ned til ca. 3 meter dybde. Under her er det det løse til middels faste lag av siltig sandig leire med enkelte steinblokker innimellom ned til ca. 11 meter under terreng. Her inngår også tynnere lag av siltig leire. Herfra og nedover ligger det løse/bløte lag av siltig leire med mektighet på ca meter. Nederst før berg er det truffet noe fastere, men varierende lag hvor også enkelte steinblokker innimellom finnes. Mektighet på ca meter. I Posisjon 1B, 2, og delvis 10B (se Ref. 1) ligger det ved om lag 3 meters dybde et 0,2- til 0,5 m tykt lag med meget bløt/løs boremotstand. Dette laget synes å være begrenset til den sørlige delen av planlagt bygg. Ut fra målt poretrykk ved Posisjon 1 ligger grunnvannstanden ca. 1 meter under dagens terreng i denne posisjonen. 3 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vises på Figur 1 til Figur 3. Figur 1 Perspektiv fra nordøst Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 3 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

22 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport, Figur 2 Perspektiv fra hhv. sørvest og nord Figur 3 Plantegning 0 etasje Lastene fra bygget kommer delvis ned igjennom søyler og igjennom bærende vegger som vist på Figur 3. 4 Pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori, materialkoeffisient Basert på avsnitt 2.1 i Eurokode 7, Ref. 3, er tiltaket vurdert og foreløpig plassert i Geoteknisk kategori 3. Tabellene B1 og NA.A1(901) i Eurokode 0, Ref. 2, gir veiledende klassifisering av tiltak i pålitelighetsklasser. Foreløpig er tiltaket vurdert plassert i konsekvensklasse CC3. Tabell NA.A1(902) i Eurokode 0 gir da tilhørende kontrollklasse U (Utvidet). Dette innebærer at kontroll av prosjektering og utførelse må utføres av en uavhengig kontrollør. Partialfaktor på materialstyrke (gjerne kalt materialkoeffisient M ) velges ofte med minimumsverdier iht. Tabell NA.A.4 i Eurokode 7, Ref. 3. Partialfaktor skal velges tilpasset den problemstilling, eller det konstruksjonsmessige tiltak som planlegges. Basert på en overordnet vurdering er det kommet fram til at en M 1,5 er et riktig krav. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 4 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

23 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport 5 Fundamentering Tomteområdet valgt til plassering av bygg aust har god totalstabilitet. Tomta må likevel karakteriseres å ha noe vanskelige grunnforhold. Dette gjelder av to grunner: Betydelige områder av det planlagt bebygde areal ligger slik til at det kan oversvømmes ved flom i elva Anga. Under et topplag av sand og grus er grunnforholdene variable og relativt dårlige, og det er stor dybde ned til fast grunn eller fjell. Aktuelle måter å fundamentere den planlagte bygningsmassen på kan være: 1. fundamentering på peler til fast grunn 2. direktefundamentering, kompensert eller ikke I alle tilfeller vil spesielle hensyn måtte tas for å imøtekomme problemer forbundet med flom. 5.1 Fundamentering på peler Aktuelle typer peler kan være: 1. betongpeler 2. borede stålrørspeler 3. stålkjernepeler til fjell De to førstnevnte typer kan enten føres til fjell eller til spissbæring i fastere lag over fjell i kombinasjon med bæring på friksjon Friksjonspeler Forholdene er lite egnet for bruk av rene friksjonsbærende peler. Dette kan begrunnes med: betydelig lag med lavplastisk leire hvor beregnet friksjon vil bli lav grunnforholdene er meget variable med varierende fasthet, steinblokker, lagdelinger, dybder til fastere lag etc. Dersom det brukes betongpeler kan dette føre til brekkasje Spissbærende peler For å oppnå tilstrekkelig stor spissbæring av peler er det ventelig påkrevd at pelespiss føres helt ned til berg. Da er det borete peler som er mest aktuelt å bruke. Dette fordi ramming av grove peler lett kan føre til uønsket poreovertrykk i grunnen. Dybden til fjell er derimot stor, noe som gir stor kostnad. 5.2 Direktefundamentering Bæreevnen i grunnen vil være god nok til direktefundamentering. Men dette forutsetter at bløte masser under fundamenteringsnivå masseutskiftes med stabile komprimerte masser. Fundamentenes bæreevne vil da ikke avgjøre hvor store såletrykk som kan aksepteres. Setningsproblematikken vil styre mulighetene for å belaste grunnen. Slik pålastning kan skyldes: Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 5 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

24 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport 1. last fra terrengjusteringer 2. last forårsaket av grunnvannsendringer 3. last fra enkelt- eller stripefundamenter 4. last fra bygg fundamentert på hel plate Når det gjelder setninger som ligger i jordmasser nær under enkelt-/stripefundamenter, så vil disse avhenge vesentlig av valgt fundamentgeometri og påført last. Noen forskjellige tilfeller er vurdert og analysert mtp. forventet langtidssetning. Foreløpig har parametrene vist i Tabell 1 vært lagt til grunn for beregningene. Under trappehuset er en hel fundamentplate på 6x8 meter i 1 meters dybde og med et setningsgivende såletrykk lik 115 kpa antatt. Resulterende langtidssetning i massene lokalt under fundamentet er beregnet til omkring 20 mm. Under søylerekken mot øst er det antatt en bankett med 3 meters bredde, med 106 kpa som langtidslast. Forventet lokal setning av stripefundament er beregnet til omkring 15 mm. Det ovenfor gjelder setninger generert lokalt under fundamentene, og kan ved variasjon i grunnforholdene forårsake noe differansesetning mellom fundamenter. I tillegg til dette vil hele byggets totalvekt kunne gi mer dyptgående setninger i de dypereliggende bløtere leirmassene. Denne setningen er estimert til å bli mm og vil fordele seg mer jevnt under hele bygget og anses mindre problematisk ettersom bygget ikke er direkte sammenbygget med nabobygg. Det blir lagt gangbru imellom planlagt bygg og eksisterande bygg. Eksisterende bygg står på peler, sannsynligvis kombinert spiss- og friksjonsbærende peler hvor det ikke forventes ytterligere setninger av betydning. Gangbrua vil bli laget med godt bevegelige fuger, og det ventes ingen problemer med å ta opp beskrevet setningsforskjell mellom eksisterende og nytt bygg. 6 Anbefaling Det er variable og vanskelige fundamenteringsforhold på den aktuelle tomta. Den planlagte utbyggingen anses likevel mulig å gjennomføre med direktefundamentering. Slik løsning anses å bli enklere og rimeligere enn alternative fundamenteringsmetoder basert på peling. Imidlertid kan slik løsning stille spesielle krav til grundig prosjekteringsarbeid når fundamentplan for bygget skal lages. Forutsetningen for suksess her blir derfor at planlegging og prosjektering av utbyggingen skjer i nært samarbeid mellom arkitekt, rådgivende innen bygg og geoteknisk rådgiver. 7 Referanser Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Norconsult AS, Dok.nr RIG1,Helse Førde bygg aust, Grunnundersøkelser Eurokode 0, NS-EN 1990:2002+NA:2008 Eurokode 7-1, NS-EN :2004+NA:2008 Eurokode 8-1, NS-EN :2004+NA:2008 Eurokode 8-5, NS-EN :2004+NA:2008 Ref. 6 Statens vegvesen Håndbok V220, versjon Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 6 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

25 Bygg Aust - Forprosjekt Fundamentering Geoteknisk vurderingsrapport 8 Tabeller Tabell 1 Foreløpig brukte jordparametere tolket fra CPTu fra posisjon 1, Ref. 1 Lag nr Material Dybde fra/til (m) (kn/m 3 ) ( ) a (kpa) c u (kpa) c ' (kpa) M (MPa) m **) n **) 1 Sand/gruslag *) 0 til ,5 2 Sand/silt/leire *) 3 til 3, Sand/silt/leire 3,5 til , Leire 11 til Lag ned mot fjell 22 til ,5 *) Lag 1 blir delvis bortgravd i forbindelse med senking av terreng. Lag 2 finnes bare noen steder, og forutsettes masseutskiftet. **) Modul M=m a (/ a ) (1-n), hvor = spenningsnivå i jorda og a = referansespenning = 1 atm. Rapport nr.: RIG1 Rapportdato: Side 7 av 7 Filnavn: \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\førde\515\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 rig\kontroll\arkavkladd fundamenteringsvurderinger - rig forprosjekt -.docx

26 1 Norconsult AS GENERELT 1.1 Bygning Bygning Bygg Aust Eier Helse Førde Kommune Førde kommune Kommunenummer 1432 Bruk Gnr 43 bnr Saksbehandlere Helse Førde Bygg aust Brannkonsept Saksbehandler Sidemannskontroll Harald Andreas Holmefjord Anne Kathrine Bøe 2 KONKLUSJONER TEKST KONKLUSJON Antall måleverdige etasjer 5 Risikoklasse 6, 1. etasje; 2 ellers. Brannklasse BKL 3 Bæreevne og stabilitet Bærende hovedsystem R 90 A2-s1,d0 [A 90] Sekundære bærende konstruksjoner R 60 A2-s1,d0 [A 60] Etasjeskillere R 60 A2-s1,d0 [A 60] Sikkerhet mot eksplosjon Ikke relevant Brannceller Branncelleinndeling er oppgitt i rapport Overflater B-s1,d0 [In 1], vegger og tak B-s3,d0 [Ut 1], yttervegger G fl -s1 [G], gulv Kledning K 2 10/A2-s1,d0 [K1-A], vegger og tak Automatisk brannslokkeanlegg NS-EN Brannalarmanlegg Brannalarmanleggkategori 2 Røykkontroll Trapperom Ledesystem Ja Utgang fra brannceller Dokumentert i rapport Brannslokkeutstyr bygning Brannslanger Brannslokking slokkemannskap Uttak m fra bygning Kapasitet minst 60 l/s Atkomst slokkemannskap OK Evakueringsplan 1. etasje Orienteringsplan Ja

27 2 INNHOLD 1 GENERELT Bygning Saksbehandlere 1 2 KONKLUSJONER 1 3 REGELVERK Lov og forskrift Dokumentasjon 5 4 BRANNTEKNISK KLASSIFISERING Eksempler på klassifisering Betegnelser Ny betegnelse Gammel betegnelse Trapperom 6 5 BYGNINGSDELER Oversikt, ensifret nivå Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs 7 6 BYGNING Bygning Bruk Seksjoner Antall personer Antall etasjer Antall etasjer U etasje Bruttoareal Spesifikk brannenergi 9 7 GENERELLE KRAV TIL SIKKERHET VED BRANN Sikkerhet ved brann Risikoklasse Risikoklasse Legevakt i 1. etasje Kontor/undervisning/mottak overgrep i 2. etasje Kontor i 3. etasje Brannklasse 11 8 BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN OG EKSPLOSJONER Bæreevne og stabilitet Krav Preakseptert løsning Utførelse Sikkerhet ved eksplosjon 12

Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med

Detaljer

Boligfelt Eresfjorden

Boligfelt Eresfjorden Nesset kommune Boligfelt Eresfjorden 2014-12-18 Oppdrags-rapport nr: 5147044-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Boligfelt Eresfjorden Rapport nr : 5147044-RIG01 Revisjon

Detaljer

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Statens vegvesen Region sør GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Grunnundersøkelser Datarapport 2014-11-21 Oppdragsnr.: Oppdragsnr.: Dokument nr.: -1 Gang-/sykkelveg langs FV461 Grunnundersøkelser Datarapport

Detaljer

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Molde Eiendom KF Molde Kulturskole 2013-05-13 Oppdrags-rapport nr.: 5132679-1 Rapport tittel: Molde Kulturskole Utført av: Kontrollert av: Rapport nr. : 5132679-1 Revisjon nr. : - Dato : 2013-05-13 Godkjent

Detaljer

Helse Førde - Bygg Aust

Helse Førde - Bygg Aust Helse Førde HF Helse Førde - Bygg Aust 2015-04-21 Oppdrags-rapport nr.: 5150926-RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Helse Førde - Bygg Aust Rapport nr. : 5150926-RIG1

Detaljer

Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU

Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU Vedlegg 2 Ørskog kommune Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU Innledende grunnundersøkelser Datarapport 2014-12-19 Oppdrags-rapport nr.: 5146559-RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

Detaljer

Sande fastlandssamband

Sande fastlandssamband Sande Fastlandssamband Sande fastlandssamband Grunnundersøkelser Voksa Kvamsøy Datarapport 2014-04-23 Oppdrags-rapport nr.: 5142217 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Sande

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Fet kommune Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: 2017-01-17 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger

Detaljer

Torvik og Prestealleen

Torvik og Prestealleen Eid kommune Torvik og Prestealleen 2015-09-21 Oppdrags-rapport nr.: 5154577-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Torvik og Prestealleen Rapport nr. Revisjon nr. : - :

Detaljer

Barnehage Ervika. Grunnundersøkelser. Datarapport. Læringsverkstedet prosjektutvikling AS Oppdrags-rapport nr.

Barnehage Ervika. Grunnundersøkelser. Datarapport. Læringsverkstedet prosjektutvikling AS Oppdrags-rapport nr. Læringsverkstedet prosjektutvikling AS 201-08-1 Oppdrags-rapport nr.: 513638-1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-613 Molde Rapport tittel : Rapport nr. : 513638-1 Revisjon nr. : - Dato : 201-08 -

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

RV 60 Rødset-Sve gang og sykkelveg

RV 60 Rødset-Sve gang og sykkelveg Statens vegvesen Region Midt RV 60 Rødset-Sve gang og sykkelveg Grunnundersøking for reguleringsplan Geoteknisk rapport 2012-13-14 Oppdrags-rapport nr.: 5124629-1 Rapport tittel: RV 60 Rødset-Sve gang

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse Rapport nr. : 2009.044 Revisjon nr. : - Dato : 07.05.09 Rapport tittel: Eid kommune Rapport nr. :2009.044 Revisjon nr. : Dato :07.05.09 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Magne Bonsaksen Ing. Arne

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Statens vegvesen Region midt

Statens vegvesen Region midt E39 Leirvika-Stokkjølen Statens vegvesen Region midt Grunnundersøking for reguleringsplan Geoteknisk rapport 2012-11-16 Oppdrags-rapport nr.: 5123868-1 Rapport tittel: Statens vegvesen Region midt Grunnundersøking

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Handelsbygg Holding AS

Handelsbygg Holding AS M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Handelsbygg Holding AS Ulefoss Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport Dato: 11. mars 2013 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 8 13662-01

Detaljer

Branntekniske dokumentasjon av bygning

Branntekniske dokumentasjon av bygning Sivilingeniør Holmefjord AS 12.05.2013 1 GENERELT 1.1 Bygg Branntekniske dokumentasjon av bygning Bygg Gaular sjukeheim Eier Gaular kommune Kommune Gaular Kommunenummer 1430 Bruk Gnr 74 bnr 24 1.2 Saksbehandlere

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

Brunvoll Strandgata A.S. Brunvollkvartalet. Grunnundersøkelser. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Brunvoll Strandgata A.S. Brunvollkvartalet. Grunnundersøkelser. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Brunvoll Strandgata A.S. Brunvollkvartalet Grunnundersøkelser Datarapport 2015-03-13 Oppdrags-rapport nr.: 5150879-1 Brunvollkvartalet Grunnundersøkelser Datarapport Rapport tittel: Brunvollkvartalet Grunnundersøkelser

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

Ørskog Kommune. Sjøholt Skule. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Ørskog Kommune. Sjøholt Skule. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Ørskog Kommune Sjøholt Skule Grunnundersøkelse Datarapport 2015-05-22 Oppdrags-rapport nr.: 5152903-1 Sjøholt Skule Grunnundersøkelse Datarapport Rapport tittel: Sjøholt Skule Grunnundersøkelse Sjøholt

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1

R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1 R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1 GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT ILA BYÅSEN MOHOLT SLUPPEN 21.11.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt bofellesskap i Aasta Hansteens veg 1. I forbindelse med

Detaljer

Aqua Gen AS. Grunnundelsøke. Geoteknisk rapport. Norconsult

Aqua Gen AS. Grunnundelsøke. Geoteknisk rapport. Norconsult Aqua Gen AS Grunnundelsøke Geoteknisk rapport I Oppdrags-rappor nr,: 5132605 Norconsult Norconsult " Rapport tittel: Aqua Gen AS- reguleringsplan for utfylling - Kyrksæterøra Grunnundersøkelser Rapport

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Vestnes sentrum. Grunnundersøkelser. Datarapport. Vestnes kommune Oppdrags-rapport nr.: RIG01

Vestnes sentrum. Grunnundersøkelser. Datarapport. Vestnes kommune Oppdrags-rapport nr.: RIG01 Vestnes kommune Vestnes sentrum Datarapport 2016-01-14 Oppdrags-rapport nr.: 5156818-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel : Vestnes sentrum Datarapport Rapport nr. : 5156818-RIG01

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

GEO EST-HAUG LAND Revisjon nr. : - Statens vegvesen region midt Koparnes Ferjekai. Grunnundersokelse. Rapport nr. :

GEO EST-HAUG LAND Revisjon nr. : - Statens vegvesen region midt Koparnes Ferjekai. Grunnundersokelse. Rapport nr. : Statens vegvesen region midt Koparnes Ferjekai ~~ ~. -. II~_i - T~ ~-... - - 1~- ~ --- -- ~., ~.,, I1.fl,i_,,,i ~ ~._.. -~ - 1- ~-~- ~ ~ ~---------~ --v - -. _.--.~ -~~ -- - ~ ~=- -- ~z: ~~-~-- ---~c-~-~

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

GEOTEKNISK DATARAPPORT

GEOTEKNISK DATARAPPORT Regionalt kulturhus i Stjørdal REGIONALT KULTURHUS STJØRDAL STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT Rev. dato Kontroll Signatur Kommentar STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT 19.11.2010 Side: 1 av 1 DATARAPPORT

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

R.1611 rev.02 Biskop Darres gate 13

R.1611 rev.02 Biskop Darres gate 13 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1611 rev.02 Biskop Darres gate 13 Dato: 26.06.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal bygges nytt bolighus med to etasjer uten kjeller, i Biskop Darres

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Risvollan Borettslag Asbjørn Øverås veg 1 Velferdsbygg Risvollan Oppdrag nr: 6120141 Rapport nr. 1 Dato: 6.7.2012 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 IN

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Publisert dato 24.01.2014 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

Hans Egedes vei - undergang for gang- og sykkelvei

Hans Egedes vei - undergang for gang- og sykkelvei Lørenskog kommune Hans Egedes vei - undergang for gang- og sykkelvei Supplerende grunnundersøkelser - fase 2 Geoteknisk datarapport Oppdragsnr.: 5162543 Dokumentnr.: 5162543-RIG01 Versjon: 1 2016-09-16

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1702 Jarveien 26.04.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Avløpsledninger langs Jarveien skal separeres. Det er tidligere kjent at det er mye torv i området,

Detaljer

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2 NOVEMBER 2014 LØRENSKOG KOMMUNE GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com INNHOLD

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

R.1715 Heggstadmoen nedre PST

R.1715 Heggstadmoen nedre PST Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1715 Heggstadmoen nedre PST 27.08.2017 -~~ Kommunalteknikk ~ Rapport R1715 TRONDHEIM KOMMUNE Geoteknisk avdeling HEGGSTADMOEN NEDRE PST Datarapport Trondheim:

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013033970-18 Region vest Ressursavdelingen Geo- og skredseksjonen

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63 NOTAT Oppdrag Lade Alle 59-63 Kunde Heimdal bolig AS Notat nr. G-not-001 Til Heimdal bolig AS v/børge Grønli Fra Kopi Rambøll Norge AS v/ Eirin Husdal Faveo prosjektledelse AS v/ Liv Svare GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4 Lade alle 67 69 Forutsetninger for prosjektering multiconsult.no Vedlegg A Innhold... 2 1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering... 2 1.2 Geotekniske problemstillinger... 2 1.3 TEK 10 7, Sikkerhet

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Peckelsgate 5 Oppdrag nr: 1350012151 Rapport nr. 1, Rev. 0 Dato: 18.12.2015 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Buskerud Kommune Kongsberg Sted Kongsberg UTM (Euref

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Asplan Viak AS Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111975r1 21. januar 2016 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg. Kjellengveien støttemur Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-10-17 Geoteknikk Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan RV 5 hp 17, meter 1102, Førde kommune Ressursavdelinga

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone 10.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Rydningen kvikkleiresone er bebygd, med unntak av skråningene mot Uglabekken

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6 2 Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6 Tiltakshaver: Skedsmo kommune Oppdragsgiver: Hjellnes Consult AS Rapport: 15260 nummer 1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer