PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2002/2004"

Transkript

1 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2004 STED: Idrettens Hus, Ullevål DATO: Fredag 12. sept kl og lørdag 13. sept. kl DELTAKERE: Marit A. Scheie President Trond Berg Styremedlem (kun fredag) Ingunn Håvik Styremedlem Hans Petter Skolsegg Styremedlem Tove Hermanrud Styremedlem Pål Erik Hansen Styremedlem Ivan Tzachev Styremedlem Kjell Paldan Styremedlem Fra adm.: Trond Søvik Dag Jacobsen Generalsekretær (GS.) - referent Sportssjef Meldt forfall: Hans Petter Skolsegg Styremedlem

2 2 FSSAK 040 GODKJENNE SAKSLISTE Referat fra forbundsstyremøte 06 (22. aug.) ble korrigert noe og formelt godkjent og undertegnet på møtet. FSSAK 041 ORIENTERINGSSAKER Status omorganisering i adm. Nye medarbeidere presenteres på fellesmøtet. Det er også lagt ut info på Internett; I.h.t. tidligere fremlagte omorganiseringsplan, i samarbeid med fagforeningen, var de nye stillingshjemlene på h.h.v. 80% økonomikonsulent, 80% administrasjonssekretær og 50% informasjonssekretær. Kristin Løken har fra 1. sept. gått over i sistnevnte stilling. Økonomisk ser det ut for at adm. er i rute i.f.t. planen når det gjelder personalkostnader. GS fremla en prioriteringsplan for adm. arbeid i det videre hvor kjerneområder som arkiv, prosedyrer og Internett/informasjon står høyest. Opptak/strykninger Adm. fremla oversikt til orientering. Status automater NKF har tidligere fått godkjenning fra Lotteritilsynet for oppstilling av inntil 20 automater. Det ble så øremerket 5 stk.til hver seksjon og adm. fikk i oppgave å prøve å få disse effektuert. Etter søknader til alle landets politidistrikter har NKF fått en del utplasseringstillatelser. Adm. har også skaffet entreprenører for de fleste fylkene i Sør-Norge. I.f.m. at det kan se ut for at det går mot at Norsk Tipping skal overta dette markedet vegrer entreprenørene seg for å anskaffe nye gevinstautomater for utplassering. Deres strategi er omplassering av eksisterende automater. Det betyr at NKF har alle nødvendige tillatelser, men mangler automater. Østlandske Kampsportkretser (ØKK) har en entreprenør som kan omdisponere automater i Hedmark, hvor NKF mangler automater men har alle tillatelser. På denne bakgrunn har ØKK fått disponere disse, men med forbehold om at NKF kan oppheve ordningen. Status utdanningsarbeid Presidenten er NKFs utvalgte representant til kampidrettsforbundenes felles styringsgruppe for utdanning. Hun orienterte om det positive idrettspolitiske samarbeidet som foregår i dette forumet. Rev. budsjett og utd.plan er godkjent av styringsgruppen. Ivan Tzachev er NKFs fagrepr. i utd.kom. Han orienterte om at det jobbes med å få med flere repr. fra NKFs seksjoner i utvalget for å ivareta alle særidrettenes faglige interesser bedre. GS supplerte med en fremlegging av det adm. arbeidet og en oversikt over den 3-delingen som utdanningsarbeidet har fått; 1) Trad. utd. trenerstigen 2) Nasj. idr. utv. program tiltak for ungdom 3) Klubbutv. og lederutv. med hjelp av Idrettens Studieforbund (ISF). Forpliktende samarbeidsavtale mellom forbundene utgår ved årsslutt, og alle styrene må derfor ta en beslutning i.f.t. videre avtale. Evalueringsrapporter vil bli utarbeidet og fremlagt, både idrettspolitisk ved styringsgruppens leder og administrativt ved utd.sjef.

3 Status EM 2004 Forbundstyret diskuterte status for taekwondo EM Dette arrangementet er satt ut til Kampsport EM AS som eies i sin helhet av Kampsportforbundet. Da det er taekwondo WTF seksjonen som i prinsipp skal tilføre evt. driftsmidler til AS dersom behov, er det svært viktig at økonomistyringen/oppfølgingen av seksjonen er god. I tillegg ønsker forbundsstyret, som AS generalforsamling, å bli fortløpende orientert gjennom kopi av styreprotokoller fra AS. Forbundsstyret fattet følgende; 3 VEDTAK 58 Adm pålegges å følge opp AS styret og innhente styreprotokoller samt evt. budsjettrevisjoner. Det skal foretas en gjennomgang av økonomiske forhold og adm. skal fremlegge sine betraktninger for forbundsstyret i neste omgang, som saksgrunnlag. Betalingsutsettelse av egenandel Taekwondo WTF seksjonen har fremsatt innstilling om at en klubb skulle få betalingsutsettelse av egenandel for utøver til medio desember, kr ,-. Utifra en helhetsvurdering har adm. funnet å kunne akseptere tilfellet. Forbundsstyret hadde ingen innsigelser til dette. Institutter Adm. fremla status for instituttene i NKF. Årets idrettsting vedtok at dispensasjonsordningen for institutter utgår ved årsslutt. Adm. har i den anledning varslet alle institutter og orientert om mulighetene for å inngå samarbeidsavtale med ny eller eksisterende klubb. I samarbeid med Idrettens Advokatkontor foreligger avtale for Kick Kampsportsenter AS og Kick Karate og Ju jitsu Klubb, som første tilfelle. Denne avtalen kan benyttes som avtalemal. Forbundsstyret fattet følgende; VEDTAK 60 Samarbeidsavtale mellom Kick Kampsportsenter AS og Kick Karate og Ju jitsu Klubb godkjennes. Avtalen legges videre til grunn som forbundets avtalemal som adm. kan effektuere i påkomne tilfeller. Adecco cup Adm. orienterte kort om arbeidet med taekwondo WTF seksjonens Adecco cup og cupfinalen som skal avholdes 13. desember. Adm. har hatt møte med NRK og har fått tilsagn om TV-sending av finalene. NRK kan forestå rekvirering av produksjon, men det vil ha en kostnadsside som pr. d.d. ikke er avklart. For øvrig ble referat av 4.sept. mellom NKF og Adecco fremlagt. Kampsportgalla 14. aug Adm. redegjorde for mulig samarbeidsprosjekt med Oslo kommune vedr. kampsportgalla på Youngstorget. Da dette er et lokalt tiltak har adm. funnet det riktig å involvere ØKK i det videre. Internasjonalt arbeid Int. forums leder, Trond Berg, ga informasjon om det internasjonale arbeid som pågår, herunder hans repr. oppdrag sammen med NIF i.f.t. samarbeid med Frankrike. Han kunne orientere om at frankrike har gitt stipender til utøvere for å være sparringspartnere for vår Ken Holter. I tillegg ble det knyttet kontakter i.f.t. karate. Det tas forøvrig sikte på en samling av det int. forums medlemmer i høst.

4 Nye verv Presidenten orienterte om at hun er forespurt og har takket ja til medlemskap i NIFs etikk og verdiutvalg. Trond Berg orienterte om at han er innstilt til ETUs PR utvalg. 4 Forbundsstyret tok alle orienteringssakene til etterretning. FSSAK 041 ØKONOMI Regnskapsrapporter pr. juli GS fremla regnskapene pr. juli. Regnskaper pr. aug. var ikke ferdige da overgang fra Idrettens Regnskapskontor til egen økonomikonsulent så vidt var igangsatt. GS gjennomgikk balansen og fremhevet post 2968 og 2972 som må inntektsføres ved årsslutt dersom midlene ikke øremerkes spesielle tiltak. Styret diskuterte hvorvidt en øremerking av midler til overgangsordning ved evt. organisasjonsendringer var hensiktsmessig. Styret vil ta dette opp til vurdering på et seinere tidspunkt. Regnskapsrapportene for utdanning (1) og fellesavd. (9) er totalt innenfor budsjett, men isolert forekommer overskridelser på reise/oppholdskostnader grunnet dyrere fellesmøte og ledermøte enn antatt. Adm. forventer ytterligere økning av utgiftene med kr ,- i år utifra de styre- og andre møter som gjenstår. Ved innsparing på andre områder vil dette bli utjevnet, alternativt må noe belastes balansen (fortrinnsvis post 2960). Seksjonene ligger totalt innenfor sine økonomiske rammer, men taekwondo WTF har foreløpig ikke fått hele OLT-tilskuddet. Det har blitt gjennomført forhåndsrevisjon og redegjørelse fra revisor ble fremlagt for styret. Revisjonen viste tilfredsstillende forhold. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning. Forespørsel om tilpasset kontingent Judo- og Kampsportforbundet har fått forespørsel fra en fleridrettsklubb om muligheten for rabatt dersom alle medlemmer innmeldes i begge forbund. Adm. har tatt opp forholdet med Judoforbundet og kan ikke finne lovhjemmel til å kunne tillate dette, da kontingenter vedtatt av respektive forbundsting. Forbundsstyret støttet dette syn. Adm.vil tilskrive klubben. Budsjettarbeidet 2004 Økonomimøte berammet 30. nov. i.f.m. forbundsstyremøte. Taekwondo WTF er godt i gang med budsjettplanleggingen for 2004 grunnet OL-satsingen. For øvrig vil adm. begynne budsjettarbeidet m.t.p. avd. 1 og 9 samt involvering av seksjonene. FSSAK 042 ORGANISASJONS- og AKTIVITETSUTVIKLING Status fra styrets representanter/ledere for div. kom./utvalg. o Leder for NKFs organisasjonsutvalg, Ingunn Håvik, redegjorde for sine planer for utvalget og dets arbeid. Hun fremla utvalgets mandat, disposisjon for utredning samt fremdriftsplan. Det ble en diskusjon rundt tidsaspekter og omfang. Utvalgsleder ønsker NIF repr. tilstede på et utvalgsmøte. Forbundsstyret fattet følgende; VEDTAK 61 Forbundsstyret tar organisasjonsutvalgsleders disposjon og fremdriftsplan til etterretning, men vil uavhengig av utvalgets arbeid fremlegge forslag på

5 5 forbundstinget 2004 om endring av styreform, hvor seksjonslederne inkluderes i forbundsstyret. I tillegg ønsker styret å endre nåværende seksjonsnavn. Disse forslag anses som strakstiltak som ikke skal ha innvirkning på utvalgets arbeid. Adm. skal følge opp overfor NIF og klubber som kun står tilknyttet NIF. I tillegg skal adm. invitere repr. fra NIF til utvalgsmøte. Forslag til behandling fra sponsorutvalg: o Leder for NKFs sponsorutvalg, Tove Hermanrud, redegjorde for referat av 15. mars fra sponsorutvalget hvor det fremkom forslag til instruks for utvalget samt arbeidsoppgaver. GS kunne supplere med at tjenester er rekvirert av Idrettens advokatkontor rundt følgende forhold som tangerer sponsorutvalgets virksomhet; 1. Gjennomgå tilsendte utøverkontrakt og sammenholde mot NIF markedsutvalgets mal, klarlegge forhold mellom klubb og seksjon/forbund. 2. Gjennomgå eksisterende lover 8 draktreklame samt instruks for (dengang) NBF og foreslå forbedringer i.f.t. lovregulering av rettighetsstruktur. I tillegg vurderes bistand i.f.m. utforming/revisjon av NKFs sponsoravtaler, Resultatene av dette arbeidet sendes sponsorutvalget for behandling før innstilling til forbundsstyret. Instruks for sponsorutvalget foreligger i organisasjonshåndboken og er gjeldende inntil annet vedtas. Utvalget skal fremover se nærmere på forbundets identitet/profil (presentasjoner) basert på MMI undersøkelsene. Forbundstinget 2004, lovendringer i.f.t. institutter o.a. Adm. orienterte om at Idrettens Advokatkontor også er satt på følgende oppgave; Oppdatere/revidere Kampsportforbundets lover, herunder draktreklame samt utgåtte disp. ordning vedr. institutters medlemskap, endring i sammensetning av valgkomité, regionalisering og endringer forøvrig i.f.t. NIFs lovrevisjon. Styret tok orienteringen til etterretning og uttrykte tilfredshet med den samlete rekvireringen av tjenester fra Idrettens Advokatkontor. Lover for regionene - Status for krets/regonsapparatet Et notat fra NIF av viser at NKFs lovnorm for regioner er i overensstemmelse med overordnet org.ledd. Noen justeringer er foretatt av NIF, men forøvrig henvises til at særkretslovers godkjenning er delegert til særforbundene selv, herunder høre også regioner som i praksis er utvidete kretser. Forbundsstyret fattet på denne bakgrunn følgende; VEDTAK 62 Fremlagte lovnorm for regioner, korrigert etter NIFs justeringsforslag, vedtas som NKFs gjeldende lovnorm for bruk av kretser som sammenslås/utvides til regioner. Med utgangspunkt i denne godkjennes Østlandske Kampsportkretsers innsendte lov for Kampsport Region Øst og Hordaland Kampsportkrets vil kunne benytte lovnormen for Kampsport Region Vest. Disse regionene er gjeldende f.o.m

6 Strategiplan for toppidretten 2004 Adm. forslag til videreutvikling av gjeldende toppidrettsplan, som fremgår av håndboken for toppidrettsarbeidet, ble gjennomgått. Det ble spesielt fremhevet endringsforslagene i.f.t. tidligere som i hovedsak var 1) utskilling av toppidretten fra øvrig konkurranseidrett og 2) regler for egenandeler, herunder behovet for gode rutiner i.f.t. info til utøvere og klubber. Planen gjelder som før for hele forbundet med seksjoner og adm. gjorde oppmerksom på at det så langt i år ikke er vedtatt målsettinger i alle seksjoner for dette arbeidet. Det fremkom i styret at know-how fra toppidrettsarbeidet, for eksempel prioriteringsarbeid, skal søkes tilbakeført og benyttet i andre deler av forbundet. Langsiktig tenkning er viktig i styrearbeidet. Det ble diskutert muligheten for innføring av behovsprøving av toppidrettsmidler fremfor flat utdeling. Forbundsstyret fattet følgende; 6 VEDTAK 63 Strategiplanen for toppidretten 2004 vedtas. Seksjonene (som organiserer IOCanerkjente idretter) må sette mål for sin toppidrettssatsing med tilhørende budsjetter for ajourføring av toppidrettsplanen. I tillegg må egen matrise pr. seksjon for h.h.v. konkurransefri idrett, konkurranseidrett og toppidrett utarbeides, i tråd med NIFs strategiplan, til neste forbundsstyremøte. Seksjonene orienteres på fellesmøtet. Adm. skal se nærmere på og fremlegge alternativ for modell for behovsprøving av toppidrettsmidler til neste styremøte. Status stevnepakker Taekwondo WTF har konkurransereglement og klasseinndelinger som er i overensstemmelse med internasjonale forhold. Jujutsu har nedsatt teknisk komité (TK) som har gjennomgått regler og klasser og gitt sin innstilling til seksjonsstyret. Her avventes styrebehandling da TK møte først nylig ble avholdt. Karate har utarbeidet stevnepakke som også inneholder andre momenter. Forbundsstyret ga honnør til karate seksjonens arbeid som forelå og fattet følgende; VEDTAK 64 Forbundsstyret godkjenner karate seksjonens alders/klasseinndelinger, men vil be om å få fremlagt mer fyldestgjørende dokumentasjon med norsk reglement for barn/ungdom/voksne innenfor kumite, kata og showmix samt nybegynner-tilbud jr./sr. og kamptid for barn. Forhold som omfatter kretsene må presiseres bedre som de anbefalinger det er ment å være. Adm. bes om å utarbeide bok for NKF hvor alle regelverk, klasser, o.a. for karate, taekwondo og jujutsu samles og fremlegges for godkjenning på idrettstinget, etter modell fra bokse- og bryteforbundet. Sommerleir Det har ikke kommet noen søknader fra klubber om å arrangere sommerleir i regi av forbundet, verken for eller Det blir derfor ikke utbetalt tilskudd kr ,- i år. Styret diskutert hvorvidt det var hensiktsmessig med tilskudd til alle sommerleir arrangører med krysstreningskonsept, men fattet følgende; VEDTAK 65 Forbundsstyret vedtar å øke tilskuddsbeløp til tekniske arrangører av NKFs årlige sommerleir fra kr ,- til ,-. Det forutsettes at leiren er åpen for alle medlemmer innen NKF og at krysstreningskonseptet følges. I tillegg må arrangørklubb inngå standard arrangementskontrakt og følge denne, herunder innsende regnskapsrapport etter gjennomført tiltak samt gi NKF eksklusivitet i.f.t. regiansvaret. Adm. kunngjør dette i organisasjonen.

7 7 FSSAK 043 EVENTUELT Info fra NIF vedr. mulighet for TV eksponering i barneprogrammet Pysj Pop Baluba er utsendt seksjonene. Styret ga også uttrykk for at denne ønskes utlagt på Internett. Adm. forstår dette. Neste styremøte er berammet til fredag/lørdag november. Møtet avholdes på Ullevål stadion, Oslo. Det er også lagt opp til et eget økonomimøte 30. november.

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: Fredag 21. febr. + lørdag 22. febr. 2003 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge Danielsen Visepresident

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO/ÅR: Fredag/lørdag 8.-9. desember 2006 h.h.v. fredag kl. 16:00-18:30 og lørdag kl. 13:00-15:00 (samarbeidsmøte med stilartene

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Tid: Fredag 6. des. 2013 kl.16:00-18:10 + lørdag 7.des. kl. 11:45-12:15 Neste møte: Fredag 28. febr. + lørdag 1. mars

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 STED: DATO/ÅR: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Fredag 12. mars kl. 18:00-21:00 og lørdag 13. mars kl. 09:00 14:20 (inkl. fellesmøte med taekwondo seksjonsstyrene

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 STED: Quality Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 12. september 2008 kl. 16:00-18:30 Lørdag 13. september 2008 kl. 08:00-09:00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 9.-10. sept. 2011 (kl. 18:00 13:00) Neste møte: 21.-22. okt. 2011 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 21.-22. okt. 2011 Neste møte: 2. des.(i.f.m. ledermøtet) DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12 Sted: Radisson Blue Hotel Ridzene/Riga - Latvia Tid: 4. mars 2011 kl. 15:00 19:00 Neste møte: 7.-8. mai 2011 i.f.m. Fighter Convention og NIFs idrettsting og 150

Detaljer

Konferanse og forbundsting

Konferanse og forbundsting V I S K A P E R V I N N E R E enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse Konferanse og forbundsting 2014 Lørdag 31. mai Søndag 1. juni Rica Park Hotell Sandefjord Velkommen til det 26.

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 28 2007-2011 27. oktober 2009 UBC Plenumsalen, Ullevål stadion Godkjent av Idrettsstyret 3. desember 2009

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 29. august 2012 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Bente

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer