REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR /14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14"

Transkript

1 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR /14 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Tid: Fredag 6. des kl.16:00-18:10 + lørdag 7.des. kl. 11:45-12:15 Neste møte: Fredag 28. febr. + lørdag 1. mars 2014 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident Øyvind Andreassen Styremedlem Anne Cathrine Røste Styremedlem Line Gulbrandsen Styremedlem/leder jujutsu seksjonen Terje Kårstad Styremedlem/leder taekwon-do ITF seksjonen Per Chr. Garnæs Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen Svein Rui Styremedlem/leder fleridretts seksjonen Inger Wold Styremedlem/leder karate seksjonen Kjell Sivertsen Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF Gunnar Nordahl IKT rådgiver Pål Erik Hansen Fra administrasjonen: Generalsekretær (GS), referent Sportssjef Gjester under sak 31: Mudo instituttet AS/Fighter Sport AS Flow Media Trond A. Søvik Dag O. Jacobsen Fredrik Bjertnæs Annette Münch/Elisabeth Halmø Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 11 stemmeberettigede tilstede. 1

2 Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjenne innkalling Innkalling kunngjort i utsendte møteplan av 4. juni 2012 samt i MS Outlook kalender. Innkallingen ble enstemmig godkjent. Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt Referat fra møte 07 av sept. er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering. Svein Rui meldte inn sak til evt. vedr. utgiftsdekning av hanmadang (taekwondo festival). Saklisten ble enstemmig godkjent. Etterskrift; Evt. saken ble utsatt. Rapporterings/orienteringssaker: O-17 Info fra adm./toppidrett Adm. handlingsplan Handlingsplanen er oppdatert og ligger i Dropbox. Alt som er avmerket i kursiv skrift betyr at tiltaket er utført eller under løpende utførelse/kontroll. Det meste i planen for denne tingperiodene er på plass. Forbundstingert 2014 Forbundstinget med seksjonsmøter er berammet til 31.mai og 1. juni. Datoene ble vurdert flyttet, men etter nærmere vurderinger i styret blir denne stående. Rica Sandefjord velges som sted for neste ting. Ledermøtet/40-års jubileet Praktisk info om helgen ble gitt på møtet. Anlegg og personalforhold Adm. har hatt møter med Kulturdepartementet (KUD) 2 ganger, Oslo idrettskrets og NIFs anleggsutvalg og tilbakemeldingene fra samtlige på anleggsplan og konsepttegninger har vært udelt positive. Utfordringer videre er bl.a.; Utvikle anleggsplaner for landsdeler/fylker, spesielt Oslo, i samarbeid med idrettskretsene Utvikle anleggsveileder for klubbene i samarbeid med og økonomisk støttet av KUD Søknad om programsatsingsmidler til kostnadskrevende anlegg i pressområdene, til NIFs anleggsutvalg Koordinere anleggsspørsmål til Idrettsregistreringen og bearbeide svarene Kartlegge og lage oversikt over anleggsprosjekter (annekser e.l.) innen kampidrettene Bistå i evt. utvalgte anleggsprosjekter med lobbyisme/påvirkningsarbeid opp mot idrettsråd og kommuner Det kan på lengre sikt bli aktuelt å arbeide i.f.t. et spleiselag på en uavhengig anleggskonsulent i hel/deltidsstilling for kampidrettsforbundene. Søknadsfristen for sportskonsulent stillingen var 20. november og det har kommet inn 61søknader. Det er gledelig å se at NKF har fått søknader også fra ansatte i både NIF, fotball-, håndball- og golfforbundet. Det tyder på at NKFs omdømme som arbeidsplass er bedre enn noensinne. Utdanning Alle særforbund er pålagt å innfase NIFs rammerverk for trenerløypa f.o.m i operativ drift. NKF har fått på plass Trener 1, del 1,2, og 3 og har fått formell godkjennning fra NIF. Trener 2 er påbegynt, men her er vi og øvrige forbund avventende i.f.t. NIFs e-lærings moduler som er forsinket. Trener 3 er i tilsvarende fase. Alt i alt er vi så mye i rute som det er mulig i.f.t. NIF. Alle stilartene har også fått muligheten til å tilpasse sin utdanning inn i NKFs trenerløype, men her er det en lengre vei å gå. Med bakgrunn i bl.a. ovennevnte samt det faktum at NKF har hatt en midlertidig stilling på utdanning og toppidrett i lengre tid vurderte styret GS forespørsel om etablering av fast stillingshjemmel på området med samme finansiering som i dagens engasjement. Karate klage/krav Det vises til innsendte klage på landslagsledelsen for karate. GS har tidligere i høst utsendte info til klagerne, karate styret og forbundsstyret om prosess i sakens anledning. Landslagsledelsen har fått anledning til å kommentere klagen men adm. har ikke fått tid til å sammenstille dette til styrets møte. På bakgrunn av dette fant styret det nødvendig å utsette saken til et ekstraordinært styremøte over nyttår som GS skal koordinere dato for. Status samarbeidsavtaler med stilarter Norges Aikido Forbund (NAF) inngikk standard stilartsavtale 9. okt. basert på en forståelse om at dersom det internasjonale aikido forbundet åpner for alle stilartsretninger eller det etableres et nytt overordnet internasjonalt aikido forbund, så vil det være naturlig at NKF tilsluttes og ikke NAF. 2

3 Hadde gammel avtale Har ny avtale Mangler avtale Norges Nanbudo Forbund Norges Kyokushin Organisasjon *Chito Ryu Norge National Karate Federation Norway Norges Kyokushin Karate Org. Int. org. of Goju ryu karate, Norway Krav Maga Norge Shorinryu Karate Association Norge Int. Krav Maga Federation, Norway Wado Ryu Norge Krav Maga Liven Int. Int. Federation of Karate, kyokushin Aikikan Norge Int. Wado Federation, Norge Kofukan Norge Inoue Ha Norge National Taekwon-do Norway ITF Advanced Taekwon-do Norway ITF ITF Norway Norges Trad. Shotokan Forbund Traditional Taekwondo Union Norges Taekwon-do Forbund ITF Norges Shotokan Forbund Wado Int. Karate Fed. (WIKF) Japan Karate Association Norway Ju Jitsu Norge Norges Aikido Forbund Norges Hapkido Forbund * Har sagt de vil inngå avtale Norges Nanbudo Forbund, Krav Maga Norge og Aikikan Norge antas å tiltre samarbeidsavtalen i.l.a. kort tid. Samarbeidspartnere og markeds/sponsorarbeid Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) avholder foredrag under ledermøtet slik at adm. og tillitsvalgte får informasjon og eierskap til samarbeidet. Over nyttår går informasjon og tilbud ut til alle medlemsklubbene for å motivere til at mange blir Bry Deg klubber. Kampanjeorganisasjonen Av og Til uten alkohol har nå 52 Se & Bli Sett kampsportklubber. Gjennom e-post behandling har NKF støttet oppropet for bekjempelse av vold mot kvinner som CARE Norge står bak (fra 25. nov.). Alt dette viser at NKF jobber aktivt med verdiarbeid og omdømmebygging. Når det gjelder sponsorarbeidet fremgår status i underlagsdokumentene til styret fra Markedsteam AS. Avtalen med Fighter Sport AS er under reforhandling. Status toppidrett Søknad til Olympiatoppen er sendt og det har vært avholdt flere møter med ledelsen. For øvrig ga sportssjef en kort status for prøveprosjektet Fight Night som ble en stor suksess. Videre ble det vist til at nåværende toppidrettslokaler på Majorstuen blir forlatt til fordel for nye lokaler på Hasle. GS ba om fullmakt til å inngå ny leieavtale basert på dagens kostnadsnivå. Status søknader for fullkontakt idrettene til Godkjenningsnemda Søknadene for fullkontaktidrettene karate, taekwondo WTF og wushu sanshou ble innvilget for nye 3 år av Godkjenningsnemda. Det knyttes likevel visse vilkår til justeringer av enkelte punkter i regelverket som må bekreftes ordnet innen 15. des. Dette er kommunisert til de resp. fagansvarlige komiteer. Etterskrift; Er nå innsendt. Videre har GS i adm. samarbeid med boksing og kickboxing avholdt møte med idrettspresident Børre Rognlien om KO-loven som må justeres dersom det skal være mulig å avholde internasjonale stevner i Norge. Saken skal følges opp på idrettspolitisk nivå. Stevneguide og standardisering Adm. har i år omsider fått utarbeidet en stevneguide som skal legges ut på nettsidene. Nå mangler kun noen særidrettspesifikke vedlegg til stevneguiden, men dette skal snarlig på plass. Over nyttår vil det bli tilbudt kurs i stevnearrangement for klubber som ønsker det. I dette arbeidet har det fremkommet tydelig at det er ulik praksis pr. seksjon og gren i.f.t. ansvarliggjøring av arrangørklubb. Alle seksjonene bruker mye penger direkte eller indirekte (gjennom tilskuddsordninger) til stevner og kun ITF seksjonen er i nærheten av å ha bærekraftige arrangementer. Svært mange arrangørklubber tar for gitt at administrasjonen skal ordne det meste, noe som ikke er tilfellet, jf. vedtatt stevnereglement. En måte å tilnærme seg problemstillingen på kan være å standardisere seksjonenes stevnestøtte til følgende; o Medaljer bekostes av seksjonen o Dommere bekostes av seksjonen Alt av inntekter og utgifter for øvrig påhviler arrangørklubb og kan ansvarliggjøre og stimulere disse til å finne best mulig løsninger for sitt arrangement, mer sammenlignbart med idretten for øvrig. Da har seksjonene mer forutsigbare kostnader samtidig som arrangørklubbene er avlastet på et sentralt område. 3

4 Evt. støtteordninger kan komme i tillegg, ulikt pr. seksjon, men fortrinnsvis etterskuddsvis basert på innsendt rapport og regnskap fra arrangørklubb. Samtidig kan det stilles krav til at deltakende klubber må stille med dommere, i motsatt fall kan de bøtelegges og på den måten bære kostnadene for å få inn andre dommere. Forbundstyret ba seksjonsstyrene ta dette opp til behandling for så å komme tilbake til dette i styremøte igjen over nyttår. Vedtak 42 Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning. Valg av sted for forbundstinget blir Rica Sandefjord. GS gis fullmakt til å opprette ny fast stillingshjemmel på utd./toppidrett samt inngå leieavtale om nye toppidrettslokaler basert på dagens nivå. Seksjonene bes om å behandle forslag til standardisering av stevnestøtte før saken tas opp igjen i forbundsstyret. GS bes om å koordinere ekstraordinært styremøte over nyttår. O-18 Info fra President/presidentskapet Det ble gitt nærmere status og informasjon fra President om følgende; - Status i.f.t. evt. styremedlemskap i ETU. Her har det skjedd et regimeskifte etter forrige møte. - Møte med Kinas ambassadør ble avholdt 24. sept. - Ekstraord. idrettsting og dialogmøte avholdt 28. sept. Inger Wold deltok for NKF. Se - Høringsuttalelser fra NKF, etter behandling på e-post, er sendt i.f.t. vekting av post 3 og proffbokseloven (http://www.regjeringen.no/pages/ /norges-kampsportforbund.pdf). Ingen nye høringer ute nå. - SFF årsmøte ble avholdt 13. nov., jf. ref. på - Int. repr. IWuF, Inger Wold var delegat. Representasjonsskjemaer utfylt i.h.t. int. plan. - Int. forhold i WKF v/gunnar Nordahl - Mulig sak i Dagsrevyen vedr. sak unntatt offentlighet. Vedtak 43: Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning. O-19 Rapportering fra seksjonene, styremedlemmene/oppnevnte Seksjonslederne rapporterte om de mest vesentlige forhold innen sine seksjoner. Vedtak 44: Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning. Diskusjons- og vedtakssaker: 30 Økonomi Resultatregnskap og post 3 status: Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. okt. forelå til behandling. 29. okt. ble det foretatt forhåndsrevisjon. Status for bruk av post 3fremgår av kommentarrapport som er utsendt. Ubrukte midler kan evt. omfordeles. Status aksjefond og innkjøp av stevneutstyr: Det har tatt tid å få solgt ut aksjefondsmidler og vi er fortsatt ikke i mål, på tross av at salgsprisen er redusert fra NKFs side. Det er innsamlet seksjonenes utstyrsbehov i en matrise som det tas utgangspunkt i ved innkjøp, straks pengene er på plass. Pensjonsordning: Dagens pensjons ordning for ansatte lukkes og det tilbys overgang til ITP for alle som ønsker det samt nye medarbeidere. 4

5 Lønnsfastsetting GS: Presidentskapet fremla forslag. Adm. forlot møtet under behandlingen. Vedtak 45: Regnskap med balanse og kommentarrapport tas til etterretning. GS gis fullmakt til å foreta omfordelinger av post 3 midler internt utifra styrets signaler. Info om aksjefond/stevneutstyr og pensjon tas til etterretning. GS tildeles lønnsjustering med 3% samt helseforsikring. 31 Digitalt magasin Flow Media og Mudo instituttet As deltok under denne saken. Info og innholdsprofil i.f.t. mulig digitalt magasin (konseptversjon for ipad) til enkeltmedlemmene og klubbene, herunder medlemmer/kunder i institutter som som tilknyttes medlemsklubber i NKF, ble presentert. Denne saken ble underlagt en lengre diskusjon og innhenting av fakta før forbundsstyret fattet følgende enstemmige Vedtak 48: Forbundsstyret ser positivt på digitalt medlemsmagasin og gir GS fullmakt til å videreføre arbeidet med dette. GS bes om å redegjør nærmere for utgiftssiden ved budsjettbehandling på neste styremøte. I tillegg må det tekniske avklaringer til i.f.t. at magasinet kun skal være tilgjengelig for medlemmer først. 32 Langtidsplan Forslag til langtidsplan med toppidrettspolicy basert på signalene fra forrige styremøte forelå til behandling. Langtidsplanen danner grunnlaget for langtidsbudsjettet til tinget som skal fremlegges over nyttår til styret. Vedtak 47: Fremlagte langtidsplan oversendes seksjonene til høring med høringsfrist 25. februar Organisering av forbundet (fortsettelse fra forrige styremøte) Mulige forslag til organisasjons endringer ble diskutert. Vedtak 50: Det er ikke aktuelt med endringsforslag til tingbehandling i 2014, men forslagene til mulige organisasjonsendringer utsendes seksjonsstyrene til høring for å holde fortsatt fokus på egen organisasjon utover i Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Line Gulbrandsen Anne Cathrine Røste Svein Rui Per Chr. Garnæs Terje Kårstad Inger Wold Kjell Sivertsen Gunnar Nordahl 5

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12 Sted: Radisson Blue Hotel Ridzene/Riga - Latvia Tid: 4. mars 2011 kl. 15:00 19:00 Neste møte: 7.-8. mai 2011 i.f.m. Fighter Convention og NIFs idrettsting og 150

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 21.-22. okt. 2011 Neste møte: 2. des.(i.f.m. ledermøtet) DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 9.-10. sept. 2011 (kl. 18:00 13:00) Neste møte: 21.-22. okt. 2011 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO/ÅR: Fredag/lørdag 8.-9. desember 2006 h.h.v. fredag kl. 16:00-18:30 og lørdag kl. 13:00-15:00 (samarbeidsmøte med stilartene

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 STED: DATO/ÅR: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Fredag 12. mars kl. 18:00-21:00 og lørdag 13. mars kl. 09:00 14:20 (inkl. fellesmøte med taekwondo seksjonsstyrene

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 STED: Quality Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 12. september 2008 kl. 16:00-18:30 Lørdag 13. september 2008 kl. 08:00-09:00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth

Detaljer

Konferanse og forbundsting

Konferanse og forbundsting V I S K A P E R V I N N E R E enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse Konferanse og forbundsting 2014 Lørdag 31. mai Søndag 1. juni Rica Park Hotell Sandefjord Velkommen til det 26.

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: Fredag 21. febr. + lørdag 22. febr. 2003 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge Danielsen Visepresident

Detaljer

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 Sted: Telefonmøte Tid: Onsdag 19.mars kl 21:15 22:30 Neste møte: Fredag 30.mai, Sandefjord DELTAKERE: Styreleder Nestleder Fra administrasjonen: Sportskonsulent

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015)

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 37 2011-2015 26. og 27. juni 2014 Valnesfjord Helsesportsenter/Fauske Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) Sak

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Internasjonal plan 2012-2014

Internasjonal plan 2012-2014 Internasjonal plan 2012-2014 Siden det foregår internasjonalt arbeid på flere nivå og mange aktører er engasjert er det viktig at forbundet finner sitt område og avgrenser sin innsats til det som er betydningsfullt

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo Godkjent i IS-møte nr. 1 (2011-2015), 27.06.2011 Sak 1: Protokoll fra Idrettstinget

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 03 2014

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 03 2014 INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 03 2014 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 03/2014 Tirsdag 24. juni kl. 18 Møterommet Bjølsenhallen Hovedstyrets medlemmer Avdelingslederne innkalles til sak 23/2014 SAKSLISTE

Detaljer