ANALYZER. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANALYZER. Brukerhåndbok"

Transkript

1 ANALYZER Brukerhåndbok by

2 Innhold Quidel Corporation Worldwide Headquarters McKellar Court San Diego, CA quidel.com Generell Informasjon Korte Advarsler, Forholdsregler og Begrensninger....4 Instruksjon - Flytdiagram A (Hovedmeny) Instruksjon Flytdiagram B (Arbeidsleder) Etiketter og Symboler Quidels Kontaktinformasjon Sikkerhetsregler Introduksjon Tiltenkt Bruk Produktbeskrivelse Kalibreringskontroll og Kvalitetskontroll (KK) Behandlingsmoduser Systemkomponenter Brukertyper Systemdisplay Og Tastatur Systemdisplay Systemtastatur Grunnleggende Brukerinstruksjoner Oversikt for Brukere Slå På Kalibrering Gjennomgå Tidligere Kalibreringsresultater Utføre Analysatorkalibrering Kalibreringsresultater Kjøre KK: Eksterne Positive og Negative Kontroller Gjennomgå Tidligere KK-Resultater Kjøre Eksterne Positive og Negative Kontroller Stille Inn Behandlingsmodus og Start KK Kjøre Pasientprøver Tast Inn Bruker-Iden Tast Inn Pasient-ID Tast Inn Bestillingsnummeret, Hvis Dette Er Aktuelt. 18 Trykk På Start Test Oppnå Testresultater fra Pasientpreparat Avstenging Arbeidslederinstruksjoner: Installasjon Og Innstillinger Utpakking Sofia Analyzer Installasjonspakke Bytte Batterier Sette Opp Sofia Analyzer Brukertyper Operatør Arbeidsleder Systeminnstillinger Logge Inn Som Arbeidsleder Standard Behandlingsmodusinnstilling og Utskriftsinnstillinger Utskriftsinnstilling Bruker-ID Påkrevd Pasient-ID Påkrevd Bestillings-ID Påkrevd Tidsavbrudd For Stillestående ID Kalibr.Påminnelse Brukertilgangsrettigheter Stedsnavn Standardspråk Stille Inn Dato Stille Inn Tid Nettverkskonfigurasjon LIS-Adresse (Laboratorieinformasjonssystem) Håndtere Brukere Legg Til Bruker Rediger Bruker Slett Bruker Gjennomgå Data Gjennomgå Pasientresultater Gjennomgå KK-Resultater Gjennomgå Kalibreringsresultater Vis Partistatus Vis Testtyper Analysatorstatistikk - Arbeidsleder Vise Brukerhistorie Vise logg Laste/Lagre Laste Data Lagre Data Lagre Logger På SD-Kort Oppdatere Laste Programvare Last Språkfil Last Testtypefil Send Til LIS (Laboratorieinformasjonssystem) Vedlikehold og Rengjøring Vedlikehold Rengjøring Tillegg Tillegg A Tekniske Spesifikasjoner Strekkodeskanner Tillegg B søking av Systemet meldinger

3 Generell Informasjon Etiketter og Symboler Korte Advarsler, Forholdsregler og Begrensninger Sofia Analyzer skal alltid brukes på en jevn og tørr flate og utenfor direkte sollys. Kalibreringskassetten på analysatoren er lysfølsom. Når den ikke er i bruk, skal den oppbevares i den ugjennomsiktige hylsen den ble levert i. Analysatoren skal aldri flyttes mens en test pågår. Bruk bare strømadapteren som ble levert med analysatoren. Ikke slipp analysatoren ned. Dette kan ødelegge instrumentet. Legg aldri gjenstander på analysatoren. Dette kan skade analysatoren. Instruksjon - Flytdiagram A (Hovedmeny) Hovedmeny Etikett Beskrivelse Produsent Medisinsk anordning til in vitro-diagnostikk Se bruksanvisningen. Autorisert representant i EU Temperaturbegrensning Direktiv 2002/96/EØF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) Gjennomgå Kjøre test Kjøre KK Kalibrering data Arbeidsledermeny Endre modus SD-kort CD-ROM Bruker-ID Pasient-ID Bestillingsnummer Bruker-ID Gjennomgå pasientresultater Gjennomgå KK-resultater Gjennomgå kalibreringsresultater Vise partistatus Vise testtyper Bruker-ID Se arbeidslederens diagram Serienummer Katalognummer Instruksjon Flytdiagram B (Arbeidsleder) Laste testtyper Håndtere brukere Arbeidsledermeny Laste/ lagre Oppdatere Statistikk Innstillinger Symbol Beskrivelse Advarsel! Angir en kritisk situasjon som kan skade operatøren eller andre tilstedeværende (for eksempel med elektrisk støt eller eksponering til UV-stråling) hvis den ikke unngås. Mulig biologisk fare! Funksjonstast: Alternativer Legge til bruker Redigere bruker Slette bruker Laste analysator/ programvare Laste språkfil Vise informasjon Vise brukerhistorie Vise feillogg OBS! Angir en situasjon som kan skade instrumentet eller gi uriktige resultater hvis den ikke unngås. Laserstråling Ikke se inn i strålen. Laste data Lagre data Eksportere logger til SD-kort Stille inn standardmodus og utskriftsalternativer Stille inn stedsnavn Stille inn oppføringskrav og tidsavbrudd Stille inn språk og lyd Stille inn kalibreringspåminnelse Stille inn dato Stille inn brukertilgangsrettigheter Stille inn tid Generelle innstillinger Stille inn nettverkskonfigurasjon Stille inn LIS-adresse Quidels Kontaktinformasjon Kontakt Quidels tekniske støtteavdeling for bestilling av ekstra forsyninger: fra 7:00 til 17:00 PST; (800) (i USA); (858) (utenfor USA); Faks: (858) ; (kundetjeneste); (teknisk støtte), eller kontakt den lokale distributøren. Side 4 Side 5

4 Sikkerhetsregler Sofia Analyzer er utformet for trygg og pålitelig bruk når den brukes i samsvar med denne brukerhåndboken. Hvis analysatoren brukes på en måte som ikke er spesifisert i brukerhåndboken, kan beskyttelsen utstyret har, bli svekket. Advarslene og forholdsreglene beskrevet nedenfor skal følges for å unngå utrygge handlinger som kan føre til personskader og skader på instrumentet. Advarsel! Slik reduseres risikoen for elektrisk støt: Koble fra analysatoren før rengjøring. Plugg instrumentet til en godkjent stikkontakt. Skal ikke legges i vann eller rengjøringsmidler. Prøv ikke å åpne dekselet. Bruk en strømledning som er godkjent i regionen. Slik reduseres risikoen for eksponering for UV-stråling: Ikke prøv å åpne eller demontere analysatoren. Hvis disse advarslene ikke overholdes, blir garantien ugyldiggjort. Mulig biologisk fare! Slik reduseres risikoen for biologisk fare: Avhend brukte preparater i samsvar med kravene fra statlige og lokale myndigheter. Preparater og pasientprøver skal behandles som mulig biologisk farlig materiale. Før oppbevaring, transport eller avhending, skal det påses at analysatoren er rengjort i henhold til avsnittet Rengjøring og vedlikehold. Skaff deg spesiell opplæring eller veiledning hvis du ikke har erfaring med preparatoppsamling og -håndtering. Det anbefales å bruke nitril-, lateks- eller andre hansker ved håndtering av pasientprøver. OBS! Slik reduseres risikoen for å få uriktige resultater: Analysatoren skal bare brukes av erfarne operatører. Skal ikke brukes hvis analysatoren rapporterer en feil som ikke kan opprettes. Følg innlegget i testsettpakken for å oppnå nøyaktige resultater. Bruk testsettet før utløpsdatoen.. Slik reduseres risikoen for skader på analysatoren: Analysatoren er fremstilt til bruk på et bord under laboratorieforhold. Analysatoren er ikke utformet for å motstå væte, ekstrem fuktighet eller ekstreme temperaturer. Analysatoren er ikke fremstilt for å motstå kraftige støt eller vibrasjon. Instrumentet skal ikke åpnes eller demonteres. Hvis disse forholdsreglene ikke overholdes, blir garantien ugyldiggjort. Slik reduseres risikoen for miljøkontaminasjon: Kontakt Quidels tekniske støtteavdeling på (800) om eventuell retur eller avhending av analysatoren. Mer kontaktinformasjon (side 5). Rengjør analysatoren i henhold til avsnittet Rengjøring og vedlikehold i denne brukerhåndboken før retur eller avhending. Mer kontaktinformasjon (side 5). Analysatoren og tilbehøret skal alltid avhendes i samsvar med statlige og lokale krav. Introduksjon Tiltenkt Bruk Sofia Analyzer er et benkeinstrument, beregnet på bruk med kassettbasert immunofluerescens in vitro-diagnostiske analyser, fremstilt av Quidel Corporation. Sofia Analyzer kan brukes i laboratorier eller pasientnære omgivelser. Når pasientprøven har blitt tilsatt testkassetten, behandles testen i romtemperatur i en forhåndsangitt tidsperiode. Kassetten settes deretter inn i analysatoren der den skannes, og det fluorescerte signalet fra testen behandles med en analysespesifikk algoritme. Se det analysespesifikke pakkeinnlegget for detaljer om spesifikke tester. Produktbeskrivelse Sofia Analyzer bruker en fluorescerende tagg som belyses av en ultrafiolett (UV)-lyskilde som genererer spesifikke resultater. Jo sterkere signalet er, jo høyere er konsentrasjonen av målanalytten (for eksempel influensa A eller influensa B), som er tilstede i prøven. Signalet vises som et resultat på analysatorskjermen. En intern prosedyrerelatert kontrollinje skannes også i hver test. Dette sikrer at nok prøvemateriale flyter gjennom kassetten og bidrar til nøyaktig avlesing. Analysatoren viser deretter testresultatene for brukeren på skjermen (positiv, negativ eller ugyldig). Resultatene kan også skrives ut automatisk med en innebygd skriver, hvis dette alternativet velges. Kalibreringskontroll og Kvalitetskontroll (KK) Analysatoren skal regelmessig gjennomgå kalibreringskontroll og eksterne testkontroller. Kalibreringskontroll av analysatoren: Kalibreringskontroll er en påkrevd funksjon som kontrollerer analysatorens interne optikk og beregningssystemer. En kalibreringskontroll skal utføres hver 30. dag (tretti dager). En spesiell kalibreringskassett følger med i installasjonspakken. Eksterne kontroller: To eksterne kontroller er påkrevd: én positiv og én negativ. Brukeren skal tilberede ny eksternkontroll i en kassett med materialer som leveres av Quidel i hvert testsett. Instruksjonene finnes i avsnittene Kalibrering og Kjør kvalitetskontroll. Behandlingsmoduser Når pasientprøven tilsettes testkassetten, begynner den å strømme gjennom teststrimmelen. Alle tester og eksterne kontroller er påkrevd for behandling i romtemperatur. Nødvendig behandlingstid varierer med testtypen. Se det analysespesifikke pakkeinnlegget for å bestemme nødvendig behandlingstid. Det er påkrevd å bruke riktig behandlingstid for å oppnå nøyaktige resultater. Analysatoren er fremstilt til bruk i to forskjellige behandlingsmoduser, Walk Away-modus og Read Now-modus. Brukeren kan angi modusen som fungerer best med testvolumet. 1. Walk Away-modus Denne modusen er den mest praktiske til avlesing av pasientprøver, og brukeren kan være fraværende i behandlingsperioden. I denne modusen kan brukeren helle pasientprøven inn i kassetten og deretter umiddelbart sette kassetten inn i analysatoren. Analysatoren behandler kassetten automatisk i løpet av den påkrevde tidsperioden (forhåndsprogrammert for hver test), skanner kassetten og viser testresultatet. 2. Read Now-modus Denne modusen kan være den mest praktiske til avlesing av flere pasientprøver. Brukeren heller pasientprøven inn i kassetten. Brukeren kan deretter ta behandlingstiden manuelt uavhengig av analysatoren. Dette kan gjøres på benken med en stoppeklokke. Se det analysespesifikke pakkeinnlegget for å finne påkrevd behandlingstid. Når behandlingstiden er utløpt, setter brukeren kassetten inn i analysatoren. Analysatoren skanner umiddelbart og viser testresultatet innen ett (1) minutt. Side 6 Side 7

5 Systemkomponenter Følgende systemkomponenter leveres med analysatoren: Sofia Analyzer med innebygd skriver Vekselstrømledning Strekkodeskanner (også levert i installasjonspakken. Se side 21 for å finne en liste over innholdet.) Skriverpapir 4 AA-batterier Ta kontakt med Quidels tekniske støtteavdeling hvis du trenger ekstra forsyninger på (800) (i USA). Mer kontaktinformasjon (side 5). Analysatorens forbrukstestsett, inkludert testkassetter og materialer til ekstern kvalitetskontroll, sendes separat. Kontakt din Quidel-representant for å få en liste over godkjente Quidel-tester. Brukertyper Brukere/operatører uten arbeidslederautorisasjon har tilgang til følgende funksjoner: Bruker/ operatør Slå på analysatoren Utfør kalibrering Kjøre KK (eksterne kontroller) Kjør test med pasientprøver Gjennomgå data (kalibrering og KK) Instruksjoner om disse grunnleggende brukerfunksjonene finnes i avsnittet Grunnleggende brukerinstruksjoner. Systemdisplay og Tastatur Systemdisplay Sofia Analyzer har et innebygd display og brukergrensesnitt. Systemtastatur Brukergrensesnittet omfatter et numerisk tastatur og andre funksjonsspesifikke knapper (tabell 1 og figur 1). Tabell 1 Tastaturbeskrivelse Knappeikon Knapp Navn Funksjon Eksempel på bruk 2 Numerisk tastatur Taste inn numeriske data Taste inn en dato og tidspunkt eller IDer (identifikasjoner) Tilbakeslag Tilbakeslag for å slette data Sletter tegnet til venstre for markøren Operatører med arbeidsleder-autorisasjonstilgang kan utføre alle disse funksjonene: Desimaltegn Desimaltegn IP-adresser (internettleverandør) Laste testtyper Legge til eller slette brukere Vise brukerhistorie Vise feillogger Opp/ned/ venstre/ høyre-piler Navigere i brukergrensesnittet Velg et felt Arbeidsleder (Skal ha gyldig innloggingsinformasjon for å få tilgang til arbeidsledermenyen.) Laste og lagre data Oppdatere analysatorprogramvare Laste språk Gjennomgå pasientresultater Gjennomgå statistikker Endre innstillinger Utløse Utløse en kassett Avbryte testing Flere detaljerte instruksjoner for arbeidsleder finnes i arbeidslederinstruksjonene: Avsnittet Installasjon og innstillinger (side 21). Funksjonstaster Velge menyalternativer vist på skjermen over hver tast Velge OK på skjermen Tast inn eller skann Papirmating Papirmating Laster papir inn i analysatoren Skrive ut Manuell utskrift Skrive ut tidligere resultater Side 8 Side 9

6 Figur 1 Grunnleggende Brukerinstruksjoner Utløse Venstre funksjonstast Opp/ned/venstre/høyre-piler Desimaltegn Papirmating Skrive ut Høyre funksjonstast Numerisk Tastatur Tilbaketast Dette avsnittet beskriver grunnleggende brukerinstruksjoner (ikke-arbeidsledere) etter at systemet har blitt installert og satt opp av arbeidslederen eller servicepersonell fra Quidel. Se avsnittet Arbeidslederinstruksjoner for å få mer detaljerte instruksjoner om anordningens installasjon, oppsett og innstillinger. Oversikt for Brukere Tips om navigasjon i menyskjermene Bruk opp- og nedknappene i sirkelen rett under skjermen hvis du vil utheve GJENNOMGÅ DATA eller andre valgmuligheter oppført i menyen. Bruk tastene til høyre og venstre for sirkelen rett under skjermen hvis du vil bruke alternativene VELG, TILBAKE, OK, AVBRYT og. Husk å velge ønsket behandlingsmodus (Walk Away eller Read Now) før du kjører eksterne KK-positive og KK-negative kontroller og eventuelle analysespesifikke testkassetter. Utfør følgende trinn når du skal kjøre testkassetten: 1. Slå på Sofia Analyzer ved å trykke og et kort øyeblikk holde inne strømbryteren på baksiden av maskinen (figur 2). Vent et øyeblikk på initialiseringen. 2. Velg knappen nederst til venstre på skjermen. 3. Uthev KJØR TEST og trykk på VELG nederst til høyre på skjermen. 4. Tast inn BRUKER-ID, PASIENT-ID, og (om nødvendig) BESTILLINGSNUMMER og trykk deretter på START TEST nederst til høyre på skjermen. 5. Sett inn testkassetten med pasientprøven. Plasser kassetten med 2D-strekkoden nærmest operatøren. 6. Når testen er fullført, vil analysatoren automatisk gå til ventemodus ved å blende ned skjermen. Slå På Analysatoren slås på med strømbryteren på bakpanelet (figur 2). Hold vippebryteren nede til skjermen lyser (1-2 sekunder). Figur 2 Strekkodeskanner i PS2-porten SD-kortspalte Vekselstrømledningen i strømporten Strømbryter Side 10 Side 11

7 Analysatoren viser en fremdriftsskjerm for strøm og en POST-test (Power On Self Test) når den slås på (figur 3). Strekkodeskanneren avgir en lyd når den starter. Figur 3 Gjennomgå tidligere kalibreringsresultater GJENNOMGÅ DATA GJ.GÅ KALIB.RES. En liste over tidligere kalibreringer vises (figur 5). Figur 5 Når analysatoren er slått på, viser den starttestskjermen (figur 4). Figur 4 Velg TILBAKE-knappen når du skal gå tilbake til hovedmenyen. Hvis kalibreringen allerede er utført, kan du gå til Kjør KK: Avsnittet Eksterne positive og negative kontroller. Hvis kalibreringen ikke har blitt utført, følger du instruksjonene i avsnittet Utføre analysatorkalibrering nedenfor. Utføre analysatorkalibrering Når starttestskjermen vises, er analysatoren klar til bruk KALIBRERING Kalibreringskontroll er en påkrevd funksjon som kontrollerer analysatorens interne optikk og beregningssystemer. Kalibreringskontrollen skal ikke overskride 30 dager før testing av pasientprøver. Bruk den spesielle kalibreringskassetten som følger med analysatoren til kalibreringskontroll. KALIBRERING Følg ledeteksten og sett kalibreringskassetten inn i analysatoren og lukk skuffen forsiktig (figur 6). Analysatoren utfører kalibreringen automatisk. Figur 6 Side 12 Side 13

8 Kalibreringsresultater Kalibrering lyktes Analysatordisplayet angir at kalibreringen er fullført. Kalibreringsresultatene oppbevares og kan gjenkalles med funksjonen Gjennomgå kalibreringsresultater på menyen Gjennomgå data, som beskrevet i avsnittet Gjennomgå tidligere kalibreringsresultater. (Se forrige side.) MERK: Hvis kalibreringen ikke kan fullføres på en vellykket måte, gi beskjed til stedets arbeidsleder eller ta kontakt med Quidels tekniske støtteavdeling på (800) (i USA). Mer kontaktinformasjon (side 5). Velg OK for å gå tilbake til hovedmenyen når kalibreringen er fullført. Trykk på UTLØS og legg kalibreringskassetten tilbake i oppbevaringslommen. Obs: Mellom hver bruk skal kalibreringskassetten oppbevares i romtemperatur i lommen som følger med (15-30 C). oppbevaringsmetode kan skade kalibreringskassetten. Dette kan føre til ugyldig kalibreringskontroll. Kjøre eksterne positive og negative kontroller Følg disse instruksjonene når du skal kjøre eksterne positive og negative kontroller for de spesifikke testene: Bruk følgende materialer som leveres i hvert testsett fra Quidel: Positiv kontroll og negativ kontroll To testkassetter To reagensrør To glass med reagensløsninger To pipetter KK-kort Pakkeinnlegg for den spesifikke testen. Viktig: Den positive kontrollen skal testes først, før den negative kontrollen testes. Kjøre KK: Eksterne Positive og Negative Kontroller Eksterne positive og negative kvalitetskontroller (KK) skal testes for å vise at analysespesifikke reagenser, kassetter og analyseprosedyrer fungerer på riktig måte. Quidel anbefaler at det kjøres eksterne positive og negative kontroller: Én gang for hver uerfaren operatør, og én gang for hver spesifikk analyttype. Én gang for hver ny settforsendelse slik at hvert mottatt parti i forsendelsen blir testet. I tillegg til dette, ettersom det anses nødvendig i samsvar med interne kvalitetskontrollprosedyrer. I samsvar med lokale og statlige regler eller akkrediteringskrav. Gjennomgå tidligere KK-resultater Gjennomgå data GJ.GÅ KK-RESULTAT Tidligere KK-resultater vises (figur 7). KJØR KK (tast inn bruker-id) Hvis det bes om SD-kort, sett inn SD-kortet og trykk på OK. Dette laster testtypefilen. Når du blir bedt om det, bruk strekkodeskanneren til å skanne KK-kortet som er spesifikt for testen og settpartiet som skal evalueres (figur 8). Kortet gir analysatoren spesifikk informasjon, for eksempel settpartinummer og utløpsdato. Figur 8 Figur 7 Hvis de aktuelle eksternkontrollene har blitt kjørt for den spesifikke testen i samsvar med studiestedets krav, kan du hoppe over dette avsnittet og gå til avsnittet Kjør pasientprøve (side 17). Side 14 Side 15

9 Stille inn behandlingsmodus og start KK Når KK-testen er ferdig, vises resultatene som vist (figur 11). Åpne skuffen og ta ut kassetten med negativ kontroll ved å trykke på UTLØS-knappen. Figur 9 Figur 11 Velg ønsket behandlingsmodus: WALK AWAY eller READ NOW (se avsnittet Behandlingsmoduser på side 7) ved hjelp av høyre/ venstre-tastene og uthev ønsket modus. Trykk på START KK for å fortsette. Analysatoren ber deretter brukeren å kjøre de eksterne kontrollene. Tilbered en kassett med positiv kontroll ved bruk av den positive kontrollen og testingsinstruksjonene i pakkeinnlegget. Følg instruksjonene på skjermen og sett inn kassetten med positiv kontroll og lukk skuffen forsiktig (figur 10). Figur 10 De viste resultatene oppbevares og kan gjenvinnes med funksjonen GJENNOMGÅ KK-RESULTATER på menyen Gjennomgå data, slik det beskrives i avsnittet Gjennomgå tidligere kalibreringsresultater. Velg OK og fullfør KK-prosessen og gå tilbake til hovedmenyen. Hvis KK-kontrollene ikke fungerer som forventet, gjentas den eksterne kontrolltestingen, eller ta kontakt med arbeidslederen eller Quidel på (800) eller ta kontakt med din lokale forhandler for å få assistanse før pasientprøvene testes. Mer kontaktinformasjon fra Quidel (side 5). Kjøre Pasientprøver Se det analysespesifikke pakkeinnlegget for hver spesifikke test for å finne instruksjoner om klargjøring av testkassetten med pasientprøver. Hvis hovedmenyen vises, velg KJØR TEST for å gå tilbake til skjermen Start test. Før du taster inn bruker-id eller preparatinformasjon: Velg behandlingsmodus: WALK AWAY eller READ NOW (se beskrivelse av behandlingsmodusene Walk Away og Read Now på side 7). Gjeldende (eller standard) behandlingsmodus vises øverst på skjermen Start test (figur 12). Når den positive kontrollen er ferdig, åpnes skuffen. Ta ut kassetten med den positive kontrollen. Tilbered en kassett med negativ kontroll ved bruk av den negative kontrollen og testingsinstruksjonene i pakkeinnlegget. Følg instruksjonene på skjermen og sett inn kassetten med negativ kontroll og lukk skuffen forsiktig (figur 10). Figur 12 Gjeldende behandlingsmodus Endre behandlingsmodus: Gå til hovedmenyen Velg ENDRE MODUS Bruk opp- eller ned-pilene og uthev aktuell behandlingsmodus Velg OK. Analysatoren går deretter tilbake til skjermen Start test, og viser den nylig valgte behandlingsmodusen. Bruk pilknappene og uthev BRUKER-ID-feltet på skjermen Start test. Side 16 Side 17

10 Tast inn bruker-iden Bruk pilknappene og uthev feltet på skjermen Start test. Bruk strekkodeskanneren (figur 13) og skann strekkoden fra et bruker-idkort eller tast dataene inn manuelt på det numeriske tastaturfeltet på analysatoren. Sett testkassetten inn i skuffen og lukk skuffen forsiktig (figur 15). Figur 15 Figur 13 Når døren er lukket, starter analysatoren automatisk og viser fremgangen slik det fremgår i eksempelet nedenfor. Dette eksempelet viser en test som kjøres i Walk Away-modus der det gjenstår 12 minutter og 13 sekunder før resultatene blir tilgjengelige. I dette tilfellet gjelder eksempelet Flu A+B (figur 16). Tast inn pasient-id Bruk strekkodeskanneren og skann en pasient-id-strekkode fra et pasientdiagram eller annen kilde, eller tast dataene inn manuelt på det numeriske tastaturfeltet på analysatoren. Tast inn bestillingsnummeret, hvis dette er aktuelt Bruk pilknappene og uthev feltet BESTILLINGSNUMMER på skjermen Start test. Bruk strekkodeskanneren og skann en bestillingsnummer-strekkode fra en pasienttestbestilling eller annen kilde, eller tast den inn manuelt på det numeriske tastaturfeltet på analysatoren. I Walk Away-behandlingsmodus, fortsetter du direkte til neste trinn så snart pasientprøven har blitt behandlet og tilsatt testkassetten. I Read Now-behandlingsmodus, må du huske at tiden for testbehandling av testkassetten med pasientpreparatet skal måles manuelt, uavhengig av analysatoren, og i romtemperatur i en fastsatt tidsperiode (definert i pakkeinnlegget for den spesifikke testen) før du fortsetter til neste trinn. Trykk på START TEST Analysatorskuffen åpnes automatisk (figur 14). Figur 16 Oppnå Testresultater fra Pasientpreparat Når testen er ferdig, vises resultatene både for pasientpreparattesten(e) og for den interne prosedyrekontrollen på analysatorskjermen. Resultatene blir skrevet ut automatisk på den innebygde skriver, hvis dette alternativet har blitt valgt som standardinnstilling. Resultatene kan også skrives ut ved å trykke på SKRIV UT-knappen på analysatoren. Figur 14 Figur 17 I dette eksempelet: Den interne prosedyrekontrollen var ugyldig. Resultatene av pasientpreparatet var derfor ugyldige, som vist. Se pakkeinnlegget for hver test for å få vite i detalj hvordan resultatene fra spesifikke tester skal tolkes. Side 18 Side 19

11 Figur 18 VIKTIG: Når resultatene er generert for en testkassett, skal testkassetten IKKE BRUKES på nytt. Hvis prosedyrekontrollen er ugyldig, skal testen gjentas med en ny pasientprøve og ny kassett. Hvis et nytt pasientpreparat skal kjøres, velg Start ny test. Avstenging Slå av apparatet med strømbryteren på baksiden av apparatet. Skjermen Avstenging vises, fulgt av en kort Vent litt-melding. Avstengingen er fullstendig når skjermen blir mørk. Figur 19 I dette eksempelet: Den interne prosedyrekontrollen var gyldig. Pasientpreparatet var positivt for influensa A og negativ for influensa B. Arbeidslederinstruksjoner: Installasjon og Innstillinger Utpakking Sofia Analyzer Inspiser transportbeholderen for synlige transportskader før den åpnes. Pakk ut transportbeholderen og kontroller apparatet og komponentene for eventuelle skader. Sofia Analyzer Papirrull 4 AA-batterier Vekselstrømledning Analysatorens likestrømledning Installasjonspakke Brukerhåndbok Hurtigstartveiledning Garantikort Strekkodeskanner SD-kort Flerspråklig CD-ROM Kalibreringskassett Bytte Batterier Sørg for at det ikke er kassett i analysatoren. Når analysatoren er riktig avstengt, legges analysatoren forsiktig ned med forsiden ned. Ta av batteridekselet. Ta ut de gamle batteriene og sett inn nye på riktig måte i samsvar med positiv og negativ polaritet som vist på diagrammet på analysatoren. Sett tilbake batteridekselet og slå på analysatoren. Side 20 Side 21

12 Sette Opp Sofia Analyzer Sett analysatoren på benken med tilgang til et elektrisk uttak. Apparatet er bærbart og kan flyttes til et sted som egner seg for testing. Sørg for at benkeplaten er stabil, flat og tørr. Unngå direkte sollys eller plassering direkte under kunstig belysning. Sørg for at benken har plass til analysatoren og stativ for strekkodeskanneren. Det skal være nok plass til å åpne/lukke analysatorskuffen, samt tilgang til koblingsportene på baksiden. Sett likestrømledningen inn i strømkontakten på baksiden på analysatoren. Koble en egnet, landsspesifikk vekselstrømledning til et egnet elektrisk uttak. Koble strekkodeskanneren til PS2-porten på baksiden på analysatoren. Figur 20 Legg inn papir i den innebygde skriveren på analysatoren (figur 22). Ta av papirdekselet ved å løfte det svarte håndtaket. Legg papir i papirholderen slik at papirenden kommer ut under rullen og mot operatøren. Hold papirenden mot operatøren, sett papirdekselet på plass og knepp det på plass. Figur 22 Strekkodeskanner i PS2-porten SD-kortspalte Vekselstrømledningen i strømporten Strømbryter Brukertyper Det er to (2) brukerklassifikasjoner (operatører og arbeidsledere) som gir visse brukere tilgang til forskjellige nivåer i brukergrensesnittet. Funksjonene som er tilgjengelige for operatøren og arbeidslederen beskrives nedenfor. SD-kort Følg diagrametiketten på analysatoren for riktig innsetting (se bilde av diagram i etikettillegget). SD-kortet skal settes inn med kopperkontaktpunktene vendt bort fra strømbryteren og med hjørnet med hakk vendt ned som vist (figur 21). Figur 21 Operatør Operatør-nivået kan utføre følgende analysatorfunksjoner: Slå på analysatoren Utføre kalibrering av analysatoren Kjøre KK (eksterne kontroller) Kjøre tester med pasientprøver Gjennomgå data (kalibrering, KK) Arbeidsleder Arbeidslederen kan endre standardinnstillingene på analysatoren, legge til operatører og ekstra funksjoner. En arbeidsleder kan utføre brukerfunksjonene og følgende arbeidslederfunksjoner: Alle innstillinger Brukeradministrasjon (legge til eller slette) Last testtyper Laste programvare og språkfiler Laste og lagre data Vise analysatorstatistikk Gj.gå pas.result. Vise brukerhistorie Vise feillogger Side 22 Side 23

13 Systeminnstillinger Logge inn som arbeidsleder Tilgang til systeminnstillingsmenyen gjøres ved å logge inn som arbeidsleder. Analysatoren kommer fra fabrikken med standard arbeidslederinnloggings-id, som bør endres når analysatoren installeres for første gang på kundestedet. Standard arbeidsleder-id er Merk: Hvis fabrikkstandard-iden slettes og alle andre arbeidslederkoder har blitt forlagt eller glemt, ring til Quidel kundeservice for å få en én (1) dags midlertidig arbeidsleder-id-kode som gir brukeren mulighet til å sette opp en vanlig arbeidsleder-id-kode. Quidels kontaktinformasjon: fra 7:00 til 17:00 PST på (800) (i USA); (858) (utenfor USA), faks: (858) ; quidel.com (kundetjeneste); (teknisk støtte). Følgende tabell 2 viser gjeldende standardinnstillinger for analysatoren. Bruk den tomme kolonnen merket Nye innstillinger for å oppføre dine innstillinger. Tabell 2 Standardinnstillinger Innstilling Sted Standard Ny innstilling Standard testbehandlingsmodus Arbeidslederinnstillinger Read Now Autoutskriftsresultater Arbeidslederinnstillinger Av Bruker-ID påkrevd Arbeidslederinnstillinger Av Pasient-ID påkrevd Arbeidslederinnstillinger Av Bestillingsnummer påkrevd Arbeidslederinnstillinger Av Tidsavbrudd for stillestående ID Arbeidslederinnstillinger 20 min Kalibreringspåminnelse Arbeidslederinnstillinger 30 dager Tilgang til pasientdata Arbeidslederinnstillinger Av Stedsnavn Generelle analysatorinnstillinger Riktig sted Språk Genelle analysatorinnstillinger Engelsk Lyd Genelle analysatorinnstillinger På Datoformat Genelle analysatorinnstillinger USA Dato Genelle analysatorinnstillinger Dagens dato Tid Genelle analysatorinnstillinger Lokal Still inn IP-adresse Genelle analysatorinnstillinger DHCP Nettverksadresse Genelle analysatorinnstillinger Subnettmaske Genelle analysatorinnstillinger Systemport Genelle analysatorinnstillinger Portnummer Genelle analysatorinnstillinger Krever KK Strekkode J/N Arbeidslederinnstillinger Nei Tidsformat 12/24 Genelle analysatorinnstillinger 12 t LIS-adresse Genelle analysatorinnstillinger 12 nuller Portnummer Genelle analysatorinnstillinger 5 nuller Køresultater for LIS på/av Genelle analysatorinnstillinger Av Automatisk sending på/av Genelle analysatorinnstillinger På Standard behandlingsmodusinnstilling og utskriftsinnstillinger INNSTILLINGER STILL STAND.MOD OG UTSKR. ALT Bruk opp- og ned-pilknappene og velg STANDARDMODUS (figur 23). Figur 23 Bruk venstre og høyre pilknapp og velg enten WALK AWAY- eller READ NOW-behandlingsmodus. Velg OK-knappen for å bekrefte. Utskriftsinnstilling Bruk opp- og ned-pilknappen og velg SKRIV UT ALLE RESULTATER. Bruk venstre- og høyre-pilknapp og velg PÅ eller AV (figur 24). Bruk av Skriv ut resultater PÅ gjør at skriveren skriver ut automatisk alle pasienttest-, kalibrerings- og KK-resultatene på slutten av prosedyren. Velg OK-knappen for å bekrefte. Figur 24 Side 24 Side 25

14 Bruker-ID påkrevd INNSTILLINGER STILL OPPF.KRAV OG TIDSAVBRUDD Bruk av opp- og ned-pilene, velg BRUKER-ID (figur 25). Tidsavbrudd for stillestående ID Tidsavbrudd for stillestående ID angir tiden en bruker-id forblir inntastet og aktiv mens en bruker kjører forskjellige tester og aktiviteter. Når tidsavbruddsperioden er utløpt, skal brukeren taste inn ID-nummeret på nytt. INNSTILLINGER STILL OPPF.KRAV OG TIDSAVBRUDD Bruk opp- og ned-pilene og velg TIDSAVBRUDD FOR STILLESTÅENDE ID (figur 26). Figur 25 Figur 26 Velg PÅKREVD eller ALTERNATIV med venstre- og høyre-pilene. Trykk på OK og bekreft når endringene er utført. Pasient-ID påkrevd Hvis innstilt på Påkrevd, skal en pasient-id tastes inn hvis brukeren skal kjøre en pasienttest. På menyene Still inn oppføringskrav og Tidsavbrudd, brukes opp- og ned-pilene til å velge PASIENT-ID. Velg PÅKREVD eller ALTERNATIV med venstre- og høyre-pilene. Trykk på OK og bekreft når alle endringene er utført. Bestillings-ID påkrevd. Hvis innstilt på Påkrevd, skal det tastes inn en bestillings-id hvis brukeren skal kjøre en pasienttest. På menyene Still inn oppføringskrav og Tidsavbrudd, brukes opp- og ned-pilene til å velge BESTILLINGS-ID. Velg PÅKREVD eller ALTERNATIV med venstre- og høyre-pilene. Trykk på OK og bekreft når alle endringene er utført. Tast inn antall minutter tidsavbrudd fra 1 til 20 i tastaturfeltet. Trykk på OK og bekreft når endringene er utført. Kalibr.påminnelse INNSTILLINGER STILL KALIBR. OG KK Tast inn antall dager påminnelsesintervall fra 2 til 30 i tastaturfeltet (figur 27). Figur 27 Side 26 Side 27

15 Brukertilgangsrettigheter Når denne er aktivert, kan en ikke-arbeidsleder vise og skrive ut tidligere pasienttestresultater, forutsatt at han/hun har tastet inn en gyldig bruker-id. INNSTILLINGER STILL BRUKERTILG.RETTIGHETER Bruk venstre- og høyretastene og velg PÅ eller AV, og trykk på OK for å bekrefte og avslutte (figur 28). Standardspråk Analysatoren fungerer på engelsk pluss ett annet språk som er installert. Denne innstillingen brukes til å velge hvilket språk analysatoren viser, engelsk og det andre språket, hvis dette er aktuelt. INNSTILLINGER GENERELLE INNST. STILL SPRÅK OG LYD Bruk venstre- og høyre-tastene og velg engelsk, eller det andre installerte språket (hvis dette er installert) og trykk på OK for å bekrefte og avslutte (figur 30). Figur 28 Figur 30 Stedsnavn Stedsnavninnstillingene angir navnet på klinikken, sykehuset, laboratoriet eller legekontoret som vises på utskriftene. INNSTILLINGER GENERELLE INNSTILLINGER STILL INN STED Velg STILL INN STEDSNAVN i Generelle analysatorinnstillinger (figur 29). Stille inn dato Du kan oppdatere dag, måned og år ved å velge STILL INN DATO på skjermen Generelle innstillinger. Brukeren kan også endre datoformatet til MM/DD/ÅÅÅÅ- eller DD/MM/ÅÅÅÅ-format. INNSTILLINGER GENERELLE INNST. STILL DATO Bruk opp- og nedpilene og velg parameteren som skal endres (figur 31). Figur 29 Figur 31 Bruk venstre-, høyre-, opp- og ned-tastene og velg én bokstav om gangen og trykk OK for å opprette navnet på opp til 15 tegn. En bokstav slettes ved å velge SLETT og trykke på OK. Når navnet er opprettet, velg FERDIG og trykk på OK. Et trykk på AVBRYT sletter tidligere endringer og gjenoppretter tidligere stedsnavninnstilling. Bruk venstre- og høyre-piltast i formatfeltene. Feltene Still inn dato brukes opp- og ned-piltastene til å velge felt og deretter bruke det numeriske tastaturfeltet til å taste inn riktige numre. Legg merke til at venstrepilen kan gå tilbake og slette eksisterende tegn. Velg OK for å bekrefte alle endringer, og avslutt eller AVBRYT for å avslutte uten endringer. Side 28 Side 29

16 Stille inn tid Merk: Hvis formatet er innstilt på EUR i datofeltet, har tidsoppføringen 24-timersformat. INNSTILLINGER GENERELLE INNST. STILL TID: I feltene Still inn tid brukes opp- og ned-piltastene (figur 32) til å velge felt, deretter brukes det numeriske tastaturfeltet til å taste inn riktige numre. Velg OK for å bekrefte endringene, og avslutt eller TILBAKE for å avslutte uten endringer. LIS-adresse (laboratorieinformasjonssystem) I LIS-aktivering-innstillingen brukes venstre- og høyre-tastene for å slå LIS PÅ og AV. Merk: Still inn LIS på AV hvis analysatoren ikke er tilkoblet en LIS INNSTILLINGER GENERELLE INNST. STILLE LIS PARAMETRE Bruk det numeriske tastaturfeltet til å taste inn adressen til LIS-parametre på skjemaet (figur 34). Figur 32 Figur 34 Nettverkskonfigurasjon INNSTILLINGER GENERELLE INNST. STILLE NETTVERKSKONFIG Bruk opp- og ned-pilene for å velge feltet som skal endres. Bruk det numeriske tastaturfeltet for å taste inn adresser for IP (internettleverandør), subnettmaske og gateway på skjemaet (figur 33). Bruk det numeriske tastaturfeltet til å taste inn portnummeret. Velg OK for å lagre og avslutte. Håndtere Brukere Legg til bruker HÅNDTERE BRUKERE VELG LEGG TIL BRUKER Bruk opp- og ned-pilene til å velge bruker-id, og numeriske taster til å taste inn ID-nummeret (figur 35). Figur 33 Figur 35 Bruk det numeriske tastaturfeltet til å taste inn portnummeret. Velg OK for å lagre og avslutte. Bruk opp- og ned-pilene til å velge brukertype, og venstre- og høyre-pilene til å velge mellom bruker og arbeidsleder. Trykk på Bekreft og Neste-knappen når begge feltene er utfylt. Side 30 Side 31

17 Bruk venstre-, høyre-, opp- og ned-tastene og velg én bokstav om gangen og trykk OK for å opprette navnet (figur 36). Figur 36 Gjennomgå Data Gjennomgå pasientresultater GJENNOMGÅ DATA GJ.GÅ PAS.RESULTATER Liten over testresultater vises (figur 37). En bokstav slettes ved å velge SLETT og trykke på OK. Når navnet er opprettet, velg FERDIG og trykk på OK. Et trykk på TILBAKE kansellerer alle tidligere endringer og gjenoppretter navnet til den tidligere innstillingen. Rediger bruker HÅNDTERE BRUKERE ALTERNATIVER REDIGER BRUKER Rediger brukernavnet med opp/ned- og venstre/høyre-tastene. Lagre redigeringene ved å velge FERDIG og trykk på OK. Slett bruker HÅNDTERE BRUKERE ALTERNATIVER SLETT BRUKER Velg alternativknappen på skjermen Håndtere brukere hvis du vil vise hurtigmenyen. Velg slett bruker hvis du skal slette en bruker fra apparatet. Figur 37 Velg ALTERNATIVER og deretter SØK til å finne spesifikke resultater (figur 38). Figur 38 Med skjermen Pasientresultater kan brukeren søke eller filtrere etter: Pasient-ID Bruker-ID Testtype Resultat. Side 32 Side 33

18 Velg filtreringskriterier med opp/ned/venstre/høyre-knappene. Velg Søk hvis du skal filtrere resultatene. Et redusert resultatsett vises som Filtrerte pasientresultater. Velg Skjul alternativer hvis du skal vise alle resultatene. Du kan vise de detaljerte resultatene i alle pasientresultatlister ved å uthevet resultatet som skal vises og velge ALTERNATIVER og DETALJER (figur 39). Gjennomgå KK-resultater KK-resultatene inkluderer oppføringene fra tidligere kjørte KK-tester (positiv og negativ kontroll). Du kan søke i resultatene for å finne spesifikke resultater. GJENNOMGÅ DATA GJ.GÅ KK-RESULTATER KK-resultatene vises (figur 41). Figur 39 Figur 41 Dette displayet er stort sett det samme som den opprinnelige resultatskjermen, der testen ble kjørt og vist opprinnelig. Velg TILBAKE-knappen hvis du vil gå tilbake til resultatene (figur 40). Alternativknappen aktiverer søkefunksjonen slik at du kan finne detaljer i KK-resultater på samme måte som ved pasienttestresultater. Gjennomgå kalibreringsresultater Figur 40 GJENNOMGÅ DATA GJ.GÅ KALIB.RES. En liste over utførte kalibreringer vises (figur 42). Velg TILBAKE-knappen for å gå tilbake. Figur 42 Side 34 Side 35

19 Vis partistatus Vis partistatus viser analyse-sett/partier og deres utløpsdatoer. Denne informasjonen blir innfanget av analysatoren når KK-kontrollene kjøres. GJENNOMGÅ DATA VIS PARTISTATUS En liste over sett/partier som har blitt behandlet med KK-prosedyren vises samtidig med utløpsdatoene (Utløper) (figur 43). Analysatorstatistikk - Arbeidsleder STATISTIKK VISE ANALYSATORINFO Analysator-info vises (figur 45). Velg TILBAKE for å gå tilbake. Figur 43 Figur 45 Vis testtyper GJENNOMGÅ DATA VIS TESTTYPER En liste over de installerte testtypene som er oppført vises (figur 44). Vise brukerhistorie STATISTIKK VISE BRUKERHISTORIE Bruk opp/ned-pilene og uthev brukeren for å vise og velge DETALJER (figur 46). Figur 44 Figur 46 Side 36 Side 37

20 Velg TILBAKE for å gå tilbake (figur 47). Laste/Lagre LASTE/LAGRE Figur 47 Laste innst. fra SD-kort Velg LASTE DATA fra menyen Laste/Lagre (figur 49). Vise feillogg STATISTIKK VISE MELDINGSLOGG Velg TILBAKE for å gå tilbake (figur 48). Figur 48 Hvis data skal replikeres på en annen analysator, setter du inn et SD-kort med analysatorens innstillingsdata og trykker på OK. Når skjermen angir at data er innlastet, tar du ut SD-kortet og velger OK. Lagre data Figur 49 Velg LAGRE DATA fra menyen Laste/Lagre. Sett inn et formatert SD-kort som ikke er fullt, og velg OK for å lagre analysatorens innstillingsdata. Når lagringen er utført, fjernes SD-kortet og velg OK. Lagre logger på SD-kort Velg LAGRE LOGGER på SD-kort fra menyen Laste/Lagre. Sett inn et formatert SD-kort som ikke er fullt, og velg OK for å lagre analysatorloggdataene. Når dette er gjort, tar du ut SD-kortet og velg OK. Merk: Offisielle fortegnelser over alle testresultater vises og/eller skrives ut. Lagret data (resultater) er kun til praktisk bruk, og skal håndteres av arbeidslederen. Side 38 Side 39

21 Oppdatere Laste programvare OPPDATER LASTE ANALYSATORPROGAMVARE Sett inn SD-kortet med programvaren for installasjon. Velg LAST ANALYSATORPROGRAMVARE for å laste ny analysatorprogramvare (figur 50). Analysatoren leser den nye programvareversjonen på SD-kortet som blir foreslått og viser bekreftelsesskjermen Last analysatorprogramvare. Last språkfil OPPDATER LAST SPRÅKFIL Velg LAST SPRÅK-filen for å laste en ny språkfil. Sett inn riktig SD-kort med språkfilen og velg OK. Velg ønsket språk og velg OK. Vent på språkfilen som skal leses, og velg deretter OK for å bekrefte installasjonen. Når språket er riktig lastet, fjernes SD-kortet og velg OK for å gå tilbake. Last Testtyper Figur 50 LAST TESTTYPER En ny testtypefil er nødvendig for hver ny analyse eller test. Velg LAST TESTTYPE fra menyen Arbeidsleder. Sett inn SD-kortet med testtypefilene som skal installeres og velg OK. Analysatoren laster testtypene på SD-kortet hvis de ikke allerede finnes i analysatoren. Analysatoren viser testtyper som nettopp er installert. Trykk på OK for å bekrefte. Velg OK for å bekrefte installasjonen. Analysatoren utfører en egeninstallasjon, og slås deretter på med normal oppstartskjerm. Analysatoren skal ikke frakobles eller slås av under installasjon av programvaren (figur 51). Send til LIS (Laboratorieinformasjonssystem) GJENNOMGÅ DATA SEND RES. TIL LIS Følgende ALTERNATIVER vises: Send ikke sendte resultater, Send siste resultat, Send alle resultater og Test LIS-forbindelsen (figur 52). Figur 51 Figur 52 Side 40 Side 41

22 Når du har valgt å sende resultater, ser du skjermen SENDER TIL LIS VENT LITT eller BEHANDLER som vist (figur 53). Vedlikehold og Rengjøring Figur 53 Vedlikehold MERK: Sofia Analyzer skal sendes til Quidel hvis det kreves vedlikehold. Brukeren skal ikke utføre vedlikehold, bortsett fra innlegging av papir, bytte av batterier og utvendig rengjøring. (Se Arbeidslederinstruksjoner: Installasjon og innstillinger om bytte av papir og batterier). Redusere risikoen for elektrisk støt: Analysatoren skal ikke demonteres. Analysatoren inneholder ingen deler som kan repareres av operatøren og garantien ugyldiggjøres hvis den demonteres. Mulig elektrisk støt: Slå av og trekk ut kontakten til analysatoren før rengjøring. Ikke legg analysatoren i væske. Rengjøring Slå av og trekk ut kontakten til analysatoren før rengjøring. Bruk en myk klut med 70 % sprit, eller 0,5 % blekemiddel til rengjøring av analysatoren. Tørk av bare ytre flater og kassettskuffen. Skal IKKE rengjøres med såpe eller andre oppløsninger. Side 42 Side 43

23 Tillegg Tillegg B søking av Systemet Tillegg A Tekniske Spesifikasjoner Mål Vekt Strømtilførsel Utskiftbare batterier Tastatur Display LAN-grensesnitt 24 cm dybde x 28 cm bredde x 7 cm høyde 1,36 kg VAC, Hz, egenvekslende (USA/ Internasjonalt), maks. 0,9-0,34 Amp 4 AA alkaliske batterier Numerisk 3,5 tommer diagonalt RJ45-kontakt Driftstemperatur 15 ºC 30 ºC Driftsfuktighet Forsendelses- og oppbevaringstemperatur -20 ºC + 55 ºC Forsendelses- og oppbevaringsfuktighet Oppbevaring av pasienttestresultater Oppbevaring av KK-resultater 20 % - 85 % ikke-kondenserende 20 % - 85 % ikke-kondenserende 500 tester maksimum 200 resultater maksimum Symptom Årsak Papirutgangsfeil Analysatoren oppdager en skriverfeil eller skriveren er tom for papir. Kontroller skriverpapiret og legg inn en ny rull om nødvendig. SD-kortfeil SD-kortet er fullt Strekkodeskanneren kan ikke skanne eller legge inn data - strøm Strekkodeskanneren skanner ikke og legger ikke inn data - Strekkodeskanner Analysator kalibrering mislyktes Skuff blokkert-feil Systemet oppdager at SD-kortet mangler eller er feil innsatt. Systemet oppdager at SD-kortet er fullt. Strekkodeskanneren kan frakobles. Strekkodeskanneren kan være feil programmert. Kalibreringskassetten er oppbevart utenfor den medfølgende lysbeskyttede lommen. Noe på benken som stenger for skuffen. Kontroller SD-kortsporet på baksiden av anordningen. Installer SD-kortet om nødvendig. Sett SD-kortet tilbake på baksiden av anordningen. Sørg for at strekkodeskanneren er koblet til baksiden på anordningen. Ta kontakt med Quidels tekniske støtteavdeling på (800) for ny programmering av strekkoden, eller for å få ny strekkodeskanner. Mer kontaktinformasjon (side 5). Teste kalibreringskassetten. Hvis kalibreringskontrollen ikke lykkes eller er ugyldig, ta kontakt med Quidels tekniske støtteavdeling på (800) for å få tilsendt en ny kalibreringskassett. Mer kontaktinformasjon (side 5). Fjern blokkering av skuffen og trykk på UTLØSERknappen. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med Quidels tekniske støtteavdeling på (800) Mer kontaktinformasjon (side 5). Oppbevaring av kalibreringsresultater 200 resultater maksimum Strekkodeskanner Opticon strekkodeskanner (modell OPR-2001) sendes i riktig konfigurasjon og er klar til bruk etter å ha koblet til Sofia Analyzer via PS2-porten. Mer informasjon kan fås på eller ved å kontakte Opticons tekniske støtteavdeling på x2127. Slik kontakter du Quidel for assistanse: Tlf: (800) (i USA); (858) (utenfor USA). Faks: (858) ; quidel.com (kundetjeneste); (teknisk støtte) eller kontakt din lokale forhandler. Følgende strekkodene har blitt konfigurert på forsendelsestidspunktet: UPC-A UPC-E EAN 13 (UTEN ISBN-OVERSETTELSE) CODABAR (IKKE KODET) INNSKUDD 2 av 5 IATA TELEPEN NUMERISK KODE 128 KODE 93 GS1 DATABAR BEGRENSET GS1 DATABAR AVKORTET EAN-8 KODE 39 REG KODE 39 ITALIENSK (KODET UTEN OVERFØRING ST/SP) INDUSTRIELL 2 av 5 S-KODE MSI/PLESSEY (IKKE KODET) UK/PLESSEY (KODET) EAN-128 GS1 DATABAR RUNDTSTRÅLENDE GS1 DATABAR UTVIDET Side 44 Side 45

24 meldinger / Selvtestfeil ved strømtilførsel. Avbryt bruken og ta kontakt med Quidels tekniske støtteavdeling på (800) Mer kontaktinformasjon (side 5). Display / Systemet oppdager at SD-kortet ikke er kompatibelt med analysatoren. Ta ut SD-kortet og sett inn et godkjent SD-kort fra Quidel. Display Test- eller driftsfeil. Avbryt bruken og ta kontakt med Quidels tekniske støtteavdeling på (800) Mer kontaktinformasjon (side 5). Systemet oppdager at SD-kortet ikke er skrivbart eller fullt. Ta ut SD-kortet og sørg for at skrivelås -bryteren på SD-kortet ikke er aktivert. Når du har sørget for at SD-kortet er låst opp, setter du inn kortet og trykker på OK. Skriver tom for papir-feil. Legg inn papir og trykk på OK. Systemet oppdager at SD-kortet er fylt med data. Ta ut SD-kortet og sett inn et godkjent SD-kort fra Quidel. Sørg for at Quidel service mottar et fullt SD-kort. Systemet oppdager at SD-kortet mangler, er feil innsatt, eller er ikke kompatibelt med analysatoren. Kontroller SD-kortsporet på baksiden av anordningen. Installer SD-kortet om nødvendig. Strekkodeskanneren kan være feil programmert eller defekt. Ta kontakt med Quidels tekniske støtteavdeling på (800) for ny programmering av strekkoden, eller for å få ny strekkodeskanner. Mer kontaktinformasjon (side 5). Side 46 Side 47

25 / Display / Display Analysatoren har oppdaget at denne kassetten allerede er brukt. Ta ut den gamle kassetten og sett inn en ny testkassett. Fastvareoppgraderingen lyktes ikke. Kontroller om formatet er riktig og kontroller at SD-kortet ikke er skadet. Utløpt KK-kort. Sett inn et nytt KK-kort som tilsvarer settet som ikke er utløpt. Strekkodeskannet er ugyldig. Sørg for at strekkoden er intakt og ikke skadet, og skann på nytt. Brukeren kan ikke slettes Skriv om en ny arbeidslederkode eller fortsett med gjeldende arbeidslederinnstilling. En standard arbeidsleder skal alltid være tilstede. Arbeidsleder-IDen skal ha minst 4 tegn. Kontroller ID og tast inn på nytt. Brukertypen kan ikke endres. Opprett en reservearbeidsleder eller still inn en ny standard arbeidsleder før du endrer brukerstatusen til operatør. Frist for kalibrering er ute, for å låse opp analysatoren. Kalibrer på nytt og fortsett. Side 48 Side 49

26 / Display / Display Analysetesttypen er ikke spesifikk for analysatoren. Sett inn riktig analysetesttype og kjør testen på nytt. Loggfilene ble ikke lagret. Kontroller om riktig SD-kort finnes og prøv på nytt. Kalibrering av analysatoren mislyktes. Kalibrer på nytt, eller ring Quidels tekniske støtteavdeling. Mer kontaktinformasjon (side 5). Bruker-IDen er påkrevd for å kunne fortsette. Tast inn gyldig bruker-id og trykk på Lagre/Neste Data kunne ikke lastes. Kontroller at SD-kortet er riktig kort. Lasting av testtyper mislyktes. Bekreft riktig SD. Språkfilen var ikke riktig lastet. Bekreft riktig SD-kort. Bruker-IDen skal bare bestå av tall. Tast inn riktig bruker-id-nummer. Side 50 Side 51

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning ANALYZER Hurtigstartveiledning by Study the User Manual thoroughly before using the QuickStart Guide KUNDETJENESTE Hvis analysatoren ikke fungerer som forventet, kontakt Quidel Technical Support (800)

Detaljer

INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus.

INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus. Eject Sofia Analyzer og Influenza FIA INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før analysen begynner. Utløpsdato: Kontroller

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Grunnleggende informasjon..................... 3 Quidel kontaktinformasjon.............................3

Detaljer

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer.

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer og Strep A FIA HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før du begynner med analysen. Utløpsdato:

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen.

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen. Pocket Lager Velkommen til Pocket Lager Pocket Lager importerer varedata fra Butikkdata Admin og overfører dette til en håndterminal. Etter lagertelling, henter Pocket Lager tellingen fra håndterminalen

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket innføring - Nettverksmappe -

PLEXTALK Linio Pocket innføring - Nettverksmappe - PLEXTALK Linio Pocket innføring - Nettverksmappe - Shinano Kenshi Co., Ltd. forbeholder seg retten til å endre denne innføringen uten forutgående varsel. Innhold 1 Hva man kan bruke funksjonen nettverksmappe

Detaljer

Kistock IC 650 inneklimalogger

Kistock IC 650 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock IC 650 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Brukerhåndbok. LabelManager 420P

Brukerhåndbok. LabelManager 420P Brukerhåndbok LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 DYMO LabelManager 420P merkemaskin 1 Skriv ut 9 Tegn med aksent 17 Format 2 Forhåndsvisning

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Maingate mvio Home Quick Guide

Maingate mvio Home Quick Guide Maingate mvio Home Quick Guide ADDRESS: BOX 244, SE-371 24 KARLSKRONA, SWEDEN VISITORS: DROTTNINGGATAN 16 PHONE. +46 455 36 37 00 FAX: +46 456 36 37 37 WEB: WWW.MAINGATE.SE Innhold 1 Quick Guide 3 1.1

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer