INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus."

Transkript

1 Eject Sofia Analyzer og Influenza FIA INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før analysen begynner. Utløpsdato: Kontroller utløpsdatoen på individuelle testpakke eller utvendig eske før bruk. Ikke bruk noen test som har passert utløpsdatoen på etiketten. Se pakkeinnlegget til Sofia Influenza FIA og brukerhåndboken for Sofia Analyzer for flere instruksjoner. Velg analysatormodus. Sofia Analyzer kan stilles inn på to ulike tidsbestemte utviklingsmoduser (Walk Away og Read Now). WALK AWAY-MODUS (Brukeren kan gå tilbake etter 5 minutter for resultater) 5 READ NOW-MODUS (Bør brukes når høyt gjennomløp er påkrevd) 5 Sofia Analyzer og Influenza FIA Side av 6

2 Klargjør prøve Prøvepenselmetode (nasal/nasofaryngeal) Hvis det er nødvendig, kan feltene utheves med pilknappene på analysatorens tastatur. Bruk strekkodeskanneren for å legge inn data. MERK: Hvis du utilsiktet skanner inn feil strekkode når du skanner data inn i feltene som beskrevet nedenfor, kan du skanne på nytt med riktig strekkode og den som var brukt blir overskrevet med riktig strekkode Klargjøre prøve: Tøm all reagensløsning opp i reagensrøret. Sving reagensrøret forsiktig rundt for å løse opp innholdet. Sett pasientprøvepenselen med prøven inn i reagensrøret. Rull pasientprøvepenselen minst tre (3) ganger mens hodet presses mot bunnen og siden på reagensrøret Rull hodet på prøvepenselen mot innsiden på reagensrøret mens du tar den ut. Kasser den brukte penselen i samsvar med reglene for avhending av biologisk farlig avfall. Fyll den faste volum-pipetten (20 µl) eller en mikropipette med 20 µl av pasientprøven fra reagensrøret: Fylle pipetten med prøven: a) Klem toppkolben godt sammen. b) Mens kolben er klemt sammen, sett pipettespissen ned i væskeprøven. c) Med pipettespissen fremdeles i væskeprøven, frigjøres presset på kolben slik at pipetten fylles. Klem toppkolben for å tømme innholdet i den faste volumpipetten inn i kassettprøvebrønnen (ekstra væske i overflytkolben er OK). MERK: Pipetten er fremstilt for oppsamling og levering av riktig prøvevæskevolum. Kasser pipetten i samsvar med reglene for avhending av biologisk farlig avfall. 7 Fortsett til avsnittet Bruke Sofia Analyzer i disse hurtigreferanseinstruksjonene for å fullføre testen. Reagensrør 3x La penselen sitte i reagensrøret i ett () minatt. 3x Pipette Klem her Overflyt Reagensløsning Skru av pasientprøve Prøvebrønn Hvis det brukes WALK AWAY-modus: Sett kassetten umiddelbart i analysatoren og lukk skuffen. Hvis det brukes READ NOW-modus: Ta tiden på prøvetestingen på benken manuelt i 5 minutter. Sett deretter kassetten i analysatoren og lukk skuffen. Sofia Analyzer og Influenza FIA Side 2 av 6

3 Testprosedyre for nasofaryngeal aspirat/vask eller prøver i virustransportmedium Hvis det er nødvendig, kan feltene utheves med pilknappene på analysatorens tastatur. Bruk strekkodeskanneren for å legge inn data. MERK: Hvis du utilsiktet skanner inn feil strekkode når du skanner data inn i feltene som beskrevet nedenfor, kan du skanne på nytt med riktig strekkode og den som var brukt blir overskrevet med riktig strekkode. Tilsett reagensløsningen i reagensrøret. Sving reagensrøret forsiktig rundt for å løse opp innholdet. Fyll mikropipetten med 260 μl prøve fra pasientens væskeprøve. Tilsett innholdet i mikropipetten i reagensrøret. Sving reagensrøret forsiktig rundt for å løse opp innholdet. Fyll mikropipetten med 20 μl pasientprøve fra reagensrøret, eller fyll den faste volumpipetten som følger med i settet: Fylle pipetten med pasientprøve: a) Klem toppkolben godt sammen. b) Mens du fremdeles klemmer, sett pipettespissen inn i den flytende prøven. c) Med pipettespissen fremdeles i væskeprøven, frigjøres presset på kolben slik at pipetten fylles. Tilsett 20 μl av pasientprøven i kassettprøvebrønnen. Hvis du bruker fast volumpipette, klem fast på toppkolben og tøm innholdet i den faste volumpipetten inn i kassettprøvebrønnen (ekstra væske i overflytkolben er OK). MERK: Fast volumpipett er utformet til oppsamling og tilsetting av riktig mengde flytende prøve. Kasser pipetten i samsvar med reglene for avhending av biologisk farlig avfall. Fortsett til avsnittet Bruke Sofia Analyzer i disse hurtigreferanseinstruksjonene for å fullføre testen. Reagensrør Klem her Reagensløsning Reagensrør Pipette Overflyt Eller Pasientprøve Skru av Pasientprøve Prøvebrønn Prøvebrønn Hvis det brukes WALK AWAY-modus: Sett kassetten umiddelbart i analysatoren og lukk skuffen. Hvis det brukes READ NOW-modus: Ta tiden på prøvetestingen på benken manuelt i 5 minutter. Sett deretter kassetten i analysatoren og lukk skuffen. Sofia Analyzer og Influenza FIA Side 3 av 6

4 Tolkning av resultater Når testen er ferdig blir resultatene vist på analysatorskjermen og automatisk skrevet ut på den innegde skriveren. Testlinjene blir bare synlige i Sofia Analyzer. Resultater: Analysatorskjermen viser kontrollens gyldige eller ugyldige resultater, og gir individuelt et positivt eller negativt resultat for både Flu A og Flu B. Hvis kontrollen er ugyldig, skal den testes på nytt med en ny pasientprøve og ny testkassett. Positivt resultat: Et positivt resultat utelukker ikke ko-infeksjoner med andre patogener, eller identifiserer noe spesifikk influensa A-virustype. Negativt resultat: Et negativt resultat ekskluderer ikke influensavirusinfeksjon. Negative resultater skal bekreftes med cellekultur. Positive resultater: Ugyldig resultat: Hvis testen er ugyldig skal det utføres ny test med ny pasientprøve og ny testkassett. Ugyldige resultater: Eksempel: Resultatene viser at et gyldig resultat er vist og at prøven var positiv for influensa A. Eksempel: Dette resultatet viser at et ugyldig resultat oppsto. Ekstern kvalitetskontroll (eksterne positive og negative pensler følger med i settet) Velg Kjør KK på hovedmenyen Følg ledeteksten på skjermen og skann KK-kortet (finnes på settesken). 2 3 Analysatoren ber deretter brukeren om å kjøre penslene for ekstern kontroll. 4 Følg prosedyren for nasal/nasofaryngeal-penselen på side i disse hurtigreferanseinstruksjonene. Penselen med influensa positiv kontroll skal gi positivt resultat for både influensa A og influensa B. Sofia Analyzer og Influenza FIA Side 4 av 6

5 Eject Eject Bruke Sofia Analyzer WALK AWAY/READ NOW-MODUSER Se brukerhåndboken for Sofia Analyzer for å finne brukerinstruksjoner. Analysatoren kan stilles inn på to forskjellige tidsbestemte testingsmoduser (Walk Away og Read Now). Fremgangsmåten for begge modusene er beskrevet nedenfor. Walk Away-modus Når brukeren har tilsatt pasientprøven og setter kassetten inn i analysatoren, vil analysatoren ta tiden på utviklingen, skanne og vise testresultatene om omtrent femten (5) minutter. Read Now-modus Brukeren tilsetter pasientprøven i kassetten og setter kassetten på benken i femten (5) minutter (utenfor analysatoren). Brukeren skal ta tiden på testetrinnet manuelt. Når testetiden er over, setter brukeren kassetten umiddelbart inn i analysatoren. Analysatoren skanner og viser testresultatene innen ett () minutt. KJØRETEST Når kassetten settes inn i analysatoren, kan bruker-id, pasient-id og bestillingsnummer legges inn via en håndholdt strekkodeskanner, eller ved å legge inn informasjonen manuelt på analysatorens tastatur. Test-ID (testtype, partinummer, kassettens serienummer og testens utløpsdato) på kassetten skannes automatisk inn i analysatoren med en intern strekkodeskanner. Testen blir tolket automatisk etter femten (5) minutter hvis analysatoren er i Walk Away-modus, og gir resultatet innen ett () minutt når analysatoren er i Read Nowmodus MERK: Hvis du utilsiktet skanner inn feil strekkode, kan du skanne på nytt med riktig strekkode og den som var brukt blir overskrevet med riktig strekkode.. Uthev bruker-id-feltet med pilknappene på analysatorens tastaturfelt. Legg inn bruker- ID-en med strekkodeskanneren eller taste inn data med tastaturfeltet manuelt.. 2. Trykk på nedpilen på analysatorens tastaturfelt og gå til pasient-id- eller bestillingsnummerfeltet. Legg inn pasient-id-en eller bestillingsnummeret med strekkodeskanneren, eller legg inn dataene manuelt med tastaturfeltet. 3. Trykk på Start test. Analysatorskuffen åpnes automatisk Kontroller at riktig testemodus, Walk Away eller Read Now, er valgt. Sett den klargjorte pasienttestkassetten umiddelbart inn i skuffen på analysatoren og lukk skuffen. 5. Når skuffen er lukket, starter analysatoren automatisk og viser fremgangen som vist i eksempelet nedenfor. I Walk Away-modus vises testresultatene på skjermen i omtrent femten (5) minutter etter at kassetten er satt inn i analysatoren. I Read Now-modus vises testresultatene på skjermen innen ett () minutter etter at kassetten er satt inn i analysatoren. Se avsnittet Tolke resultatene. Sofia Analyzer og Influenza FIA Side 5 av 6

6 TILSIKTET BRUK Sofia Influenza FIA bruker immunofluorescens til påvisning av influensa A og influensa B virusantigener i nasalpensler, nasofaryngealpensler og nasofaryngealt aspirat/vaske-prøver, tatt direkte fra symptomatiske pasienter. Denne kvalitative testen er beregnet brukt som en hjelp ved rask differensialdiagnose av akutt influensa A og influensa B virusinfeksjoner. Testen har ikke til formål å påvise influensa C-antigener. En negativ test er presumptiv og det anbefales at disse resultatene bekreftes med cellekultur. Negative resultater utelukker ikke influensavirus-infeksjoner, og skal ikke brukes som eneste grunnlag for behandling eller andre håndteringsbestemmelser. Testen er beregnet på profesjonell og laboratoriebruk. ADVARSLER OG FORHÅNDSREGLER Til in vitro diagnostisk bruk. Innholdet i settet skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken. Overhold passende forholdsregler ved oppsamling, håndtering, oppbevaring og avhending av pasientprøver og brukt settinnhold. Det anbefales å bruke nitril- eller latex-hansker (eller tilsvarende) ved håndtering av pasientprøver. Avhend beholdere og brukt innhold i samsvar med statlige og lokale krav. Kassetten skal være forseglet i beskyttelsesfolien inntil den skal brukes. Reagensløsningen inneholder en saltoppløsning (saltløsning). Hvis løsningen kommer i kontakt med hud og øyne skal det skylles med rikelige mengder vann. For å oppnå nøyaktige resultater må du følge instruksjonene i pakningsvedlegget. Uegnet eller upassende prøveoppsamling, oppbevaring og transport kan gi falske, negative testresultater. Riktig preparatoppsamling, oppbevaring og transport er kritisk for utførelsen av denne testen. Du må ha spesiell opplæring eller veiledning hvis du ikke har erfaring med prøveoppsamlings og håndteringsprosedyrer. Når en nasal penselprøve utføres, skal det brukes nasalpensel som følger med i settet. OPPSAMLING OG HÅNDTERING AV PRØVER Nasal penselprøve: Bruk nasalpenselen som følger med i settet. Nasal penselprøve samles opp ved å sette penselen (som følger med i settet) forsiktig inn i det neseboret som har mest sekret under visuell inspeksjon. Roter forsiktig og skyv penselen inn inntil det møtes motstand på nesemuslingene (mindre enn 2,5 cm inn i neseboret). Roter penselen flere ganger mot neseveggen og ta den deretter ut av neseboret. Nasofaryngeal penselprøve: Bruk in nasofaryngeal pensel med nylonbust. Følger ikke med. Nasofaryngeal penselprøve oppsamles under visuell inspeksjon ved å sette penselen forsiktig inn i neseboret som har mest sekret. Hold penselen nær septumveggen i nesen, mens penselen skyves forsiktig inn i posteriore nasofarynx. Roter penselen flere ganger og ta den deretter ut av nasofarynx. Nasofaryngeal aspirat/vask-prøve: Se pakkeinnlegget for instruksjoner om prøveoppsamling. KVALITETSKONTROLL Det er tre typer kvalitetskontroll i Sofia Analyzer og kassett: Kalibrering av Sofia Analyzer (se brukerhåndboken for Sofia Analyzer), den innegde testkontrollfunksjonen og eksterne kontroller. Innegde testkontrollfunksjoner Sofia Influenza FIA inneholder en innegd prosedyremessig kontrollfunksjon. Hver gang en test kjøres i analysatoren, blir prosedyrekontrollen tolket av analysatoren og resultatet vises på analysatorens skjerm. Produsentens anbefaling for daglig kontroll er å dokumentere resultatene i disse innegde prosedyrekontrollene for den første prøven som testes hver dag. Denne dokumentasjonen blir automatisk innlogget i analysatoren med hvert testresultat. Et gyldig resultat oppnådd med prosedyrekontrollen viser at testen flyter riktig og at kassettens funksjon ble opprettholdet. Prosedyrekontrollen tolkes av analysatoren etter at kassetten har utført en femten (5) minutters testing. Hvis testen ikke flyter riktig, angir analysatoren at resultatet er ugyldig. Hvis dette skjer, skal prosedyren gjennomgås og testen gjentas med ny pasientprøve og ny testkassett. Ekstern kvalitetskontroll Eksterne kontroller kan også benyttes, for å demonstrere at reagensene og analyseprosedyren fungerer som de skal. Quidel anbefaler at positive og negative kontroller kjøres én gang med hver uopplært operatør, én gang med hver ny partiforsendelse forutsatt at hvert enkelt parti mottatt i forsendelsen blir testet og hvis det anses å være nødvendig i henhold til dine interne kvalitetskontrollprosedyrer, samt i samsvar med statlige og lokale regler eller akkrediteringskrav. Brukeren må først velge Kjør KK på analysatorens hovedmeny og deretter, når det blir bedt om det, sette inn KK-kortet. Dette kortet gir informasjon som er spesifikk for settpartiet, inkludert partinummer og utløpsdato. Analysatoren ber deretter brukeren om å kjøre penslene for ekstern kontroll. Eksterne positive og negative kontrollpensler leveres i settet og skal testes med penseltestprosedyren som følger med i pakkeinnlegget eller i denne hurtigreferansen. Merk: Penselen med influensa positiv kontroll skal gi positivt resultat for både influensa A og influensa B. Hvis kontrollene ikke fungerer som forventet, gjentas testen, eller ta kontakt med teknisk støtteavdeling hos Quidel før testing av pasientprøver. KUNDETJENESTE Hvis analysatoren eller analysen ikke fungerer som forventet, kontakt Quidel Technical Support (800) (i USA), + (858) (utenfor USA), eller din lokale distributør. Quidel Corporation Verdensomspennende hovedkvarter Les pakkeinnlegget og brukerhåndboken grundig før du 065 McKellar Court bruker instruksjonene i hurtigreferansen. Dette er ikke et San Diego, CA 922 USA fullstendig pakkeinnlegg. quidel.com 7000NO0 (03/2) Sofia Analyzer og Influenza FIA Side 6 av 6

ANALYZER. Brukerhåndbok

ANALYZER. Brukerhåndbok ANALYZER Brukerhåndbok by Innhold Quidel Corporation Worldwide Headquarters 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com 858-552-1100 Generell Informasjon................... 4 Korte Advarsler, Forholdsregler

Detaljer

Bare for. fremstilling før

Bare for. fremstilling før Bare for bruk med Sofia Analyzer BRUKSOMRÅDE Sofia Strep A Fia benytter immunfluorescensteknologi for å påvise antigener fra gruppe A streptokokker fra halsprøver på pasienter som viser symptomer. Alle

Detaljer

betydelig kortere tid

betydelig kortere tid BARE FOR BRUK MED SOFIA CLIA kompleksitet: Frafalt Kun til in vitro bruk; R x Only For å kunne utføre denne testen i en CLIA godkjent (CLIA waived) innstilling, er det påkrevd med et sertifikat om ansvarsfraskrivelse

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount bruksanvisninger For produktet FertilCount Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon FertilCount tester din sædcellekonsentrasjon. Testen

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

Welch Allyn RETeval-DR. Bruksanvisning

Welch Allyn RETeval-DR. Bruksanvisning Welch Allyn RETeval-DR Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

SC5b-9 Plus SAMMENDRAG OG FORKLARING PROSEDYREPRINSIPP BRUKSOMRÅDE

SC5b-9 Plus SAMMENDRAG OG FORKLARING PROSEDYREPRINSIPP BRUKSOMRÅDE SC5b-9 Plus En enzymimmunanalyse for kvantifisering av SC5b-9-komplekset i humant plasma eller serum Sammendrag av MicroVue SC5b-9 Plus EIA Forberedelse av Reagens og Prøve Fortynn konsentrert vaskebuffer

Detaljer

Kapittel 1 Innledning

Kapittel 1 Innledning 2.2 Forhåndsregler ved bruk av måleinstrument Takk for at du valgte Lactate Pro TM 2. Denne brukermanualen forklarer hvordan du bruker Lactate Pro TM 2 til å målelaktatnivået i blodet. Vennligst les denne

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

BRUKSANVISNING Radiopeiler Stealth-S. Les hele bruksanvisningen før du starter

BRUKSANVISNING Radiopeiler Stealth-S. Les hele bruksanvisningen før du starter BRUKSANVISNING Radiopeiler Stealth-S Les hele bruksanvisningen før du starter Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det

Detaljer

Et hjelpemiddel til diagnostisering av tuberkuloseinfeksjoner PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk

Et hjelpemiddel til diagnostisering av tuberkuloseinfeksjoner PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk Et hjelpemiddel til diagnostisering av tuberkuloseinfeksjoner PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro-diagnostikk Dette pakningsvedlegget omfatter bruk av: T-SPOT.TB 8 (8-brønners strip-plate til flergangsbruk.

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

ProbeTec ET Pipettor Brukerhåndbok

ProbeTec ET Pipettor Brukerhåndbok ProbeTec ET Pipettor Brukerhåndbok Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland

Detaljer

TEEx-transduser. Brukerhåndbok

TEEx-transduser. Brukerhåndbok TEEx-transduser Brukerhåndbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7835 A 1 B S R Q P CD E F G H O N M J K L I 42 Norsk Innholdsfortegnelse Innledning 42 Generell beskrivelse 43 Viktig 43 Første gangs

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Miniguide. HomeChoice Pro. med SmartCare. programversjon 10.4

Miniguide. HomeChoice Pro. med SmartCare. programversjon 10.4 START TRYKK Miniguide HomeChoice Pro med SmartCare programversjon 10.4 2 Introduksjon Oppsett (fortsetter) Oppsettet for HomeChoice Pro er svært enkelt og logisk. Kontrollpanelet gjør det enkelt å bruke

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer

1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TESTER PÅVISNING AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJELP AV EN IMMUNENZYMATISK METODE 1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning

Vedlikeholdsveiledning Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer