INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus."

Transkript

1 Eject Sofia Analyzer og Influenza FIA INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før analysen begynner. Utløpsdato: Kontroller utløpsdatoen på individuelle testpakke eller utvendig eske før bruk. Ikke bruk noen test som har passert utløpsdatoen på etiketten. Se pakkeinnlegget til Sofia Influenza FIA og brukerhåndboken for Sofia Analyzer for flere instruksjoner. Velg analysatormodus. Sofia Analyzer kan stilles inn på to ulike tidsbestemte utviklingsmoduser (Walk Away og Read Now). WALK AWAY-MODUS (Brukeren kan gå tilbake etter 5 minutter for resultater) 5 READ NOW-MODUS (Bør brukes når høyt gjennomløp er påkrevd) 5 Sofia Analyzer og Influenza FIA Side av 6

2 Klargjør prøve Prøvepenselmetode (nasal/nasofaryngeal) Hvis det er nødvendig, kan feltene utheves med pilknappene på analysatorens tastatur. Bruk strekkodeskanneren for å legge inn data. MERK: Hvis du utilsiktet skanner inn feil strekkode når du skanner data inn i feltene som beskrevet nedenfor, kan du skanne på nytt med riktig strekkode og den som var brukt blir overskrevet med riktig strekkode Klargjøre prøve: Tøm all reagensløsning opp i reagensrøret. Sving reagensrøret forsiktig rundt for å løse opp innholdet. Sett pasientprøvepenselen med prøven inn i reagensrøret. Rull pasientprøvepenselen minst tre (3) ganger mens hodet presses mot bunnen og siden på reagensrøret Rull hodet på prøvepenselen mot innsiden på reagensrøret mens du tar den ut. Kasser den brukte penselen i samsvar med reglene for avhending av biologisk farlig avfall. Fyll den faste volum-pipetten (20 µl) eller en mikropipette med 20 µl av pasientprøven fra reagensrøret: Fylle pipetten med prøven: a) Klem toppkolben godt sammen. b) Mens kolben er klemt sammen, sett pipettespissen ned i væskeprøven. c) Med pipettespissen fremdeles i væskeprøven, frigjøres presset på kolben slik at pipetten fylles. Klem toppkolben for å tømme innholdet i den faste volumpipetten inn i kassettprøvebrønnen (ekstra væske i overflytkolben er OK). MERK: Pipetten er fremstilt for oppsamling og levering av riktig prøvevæskevolum. Kasser pipetten i samsvar med reglene for avhending av biologisk farlig avfall. 7 Fortsett til avsnittet Bruke Sofia Analyzer i disse hurtigreferanseinstruksjonene for å fullføre testen. Reagensrør 3x La penselen sitte i reagensrøret i ett () minatt. 3x Pipette Klem her Overflyt Reagensløsning Skru av pasientprøve Prøvebrønn Hvis det brukes WALK AWAY-modus: Sett kassetten umiddelbart i analysatoren og lukk skuffen. Hvis det brukes READ NOW-modus: Ta tiden på prøvetestingen på benken manuelt i 5 minutter. Sett deretter kassetten i analysatoren og lukk skuffen. Sofia Analyzer og Influenza FIA Side 2 av 6

3 Testprosedyre for nasofaryngeal aspirat/vask eller prøver i virustransportmedium Hvis det er nødvendig, kan feltene utheves med pilknappene på analysatorens tastatur. Bruk strekkodeskanneren for å legge inn data. MERK: Hvis du utilsiktet skanner inn feil strekkode når du skanner data inn i feltene som beskrevet nedenfor, kan du skanne på nytt med riktig strekkode og den som var brukt blir overskrevet med riktig strekkode. Tilsett reagensløsningen i reagensrøret. Sving reagensrøret forsiktig rundt for å løse opp innholdet. Fyll mikropipetten med 260 μl prøve fra pasientens væskeprøve. Tilsett innholdet i mikropipetten i reagensrøret. Sving reagensrøret forsiktig rundt for å løse opp innholdet. Fyll mikropipetten med 20 μl pasientprøve fra reagensrøret, eller fyll den faste volumpipetten som følger med i settet: Fylle pipetten med pasientprøve: a) Klem toppkolben godt sammen. b) Mens du fremdeles klemmer, sett pipettespissen inn i den flytende prøven. c) Med pipettespissen fremdeles i væskeprøven, frigjøres presset på kolben slik at pipetten fylles. Tilsett 20 μl av pasientprøven i kassettprøvebrønnen. Hvis du bruker fast volumpipette, klem fast på toppkolben og tøm innholdet i den faste volumpipetten inn i kassettprøvebrønnen (ekstra væske i overflytkolben er OK). MERK: Fast volumpipett er utformet til oppsamling og tilsetting av riktig mengde flytende prøve. Kasser pipetten i samsvar med reglene for avhending av biologisk farlig avfall. Fortsett til avsnittet Bruke Sofia Analyzer i disse hurtigreferanseinstruksjonene for å fullføre testen. Reagensrør Klem her Reagensløsning Reagensrør Pipette Overflyt Eller Pasientprøve Skru av Pasientprøve Prøvebrønn Prøvebrønn Hvis det brukes WALK AWAY-modus: Sett kassetten umiddelbart i analysatoren og lukk skuffen. Hvis det brukes READ NOW-modus: Ta tiden på prøvetestingen på benken manuelt i 5 minutter. Sett deretter kassetten i analysatoren og lukk skuffen. Sofia Analyzer og Influenza FIA Side 3 av 6

4 Tolkning av resultater Når testen er ferdig blir resultatene vist på analysatorskjermen og automatisk skrevet ut på den innegde skriveren. Testlinjene blir bare synlige i Sofia Analyzer. Resultater: Analysatorskjermen viser kontrollens gyldige eller ugyldige resultater, og gir individuelt et positivt eller negativt resultat for både Flu A og Flu B. Hvis kontrollen er ugyldig, skal den testes på nytt med en ny pasientprøve og ny testkassett. Positivt resultat: Et positivt resultat utelukker ikke ko-infeksjoner med andre patogener, eller identifiserer noe spesifikk influensa A-virustype. Negativt resultat: Et negativt resultat ekskluderer ikke influensavirusinfeksjon. Negative resultater skal bekreftes med cellekultur. Positive resultater: Ugyldig resultat: Hvis testen er ugyldig skal det utføres ny test med ny pasientprøve og ny testkassett. Ugyldige resultater: Eksempel: Resultatene viser at et gyldig resultat er vist og at prøven var positiv for influensa A. Eksempel: Dette resultatet viser at et ugyldig resultat oppsto. Ekstern kvalitetskontroll (eksterne positive og negative pensler følger med i settet) Velg Kjør KK på hovedmenyen Følg ledeteksten på skjermen og skann KK-kortet (finnes på settesken). 2 3 Analysatoren ber deretter brukeren om å kjøre penslene for ekstern kontroll. 4 Følg prosedyren for nasal/nasofaryngeal-penselen på side i disse hurtigreferanseinstruksjonene. Penselen med influensa positiv kontroll skal gi positivt resultat for både influensa A og influensa B. Sofia Analyzer og Influenza FIA Side 4 av 6

5 Eject Eject Bruke Sofia Analyzer WALK AWAY/READ NOW-MODUSER Se brukerhåndboken for Sofia Analyzer for å finne brukerinstruksjoner. Analysatoren kan stilles inn på to forskjellige tidsbestemte testingsmoduser (Walk Away og Read Now). Fremgangsmåten for begge modusene er beskrevet nedenfor. Walk Away-modus Når brukeren har tilsatt pasientprøven og setter kassetten inn i analysatoren, vil analysatoren ta tiden på utviklingen, skanne og vise testresultatene om omtrent femten (5) minutter. Read Now-modus Brukeren tilsetter pasientprøven i kassetten og setter kassetten på benken i femten (5) minutter (utenfor analysatoren). Brukeren skal ta tiden på testetrinnet manuelt. Når testetiden er over, setter brukeren kassetten umiddelbart inn i analysatoren. Analysatoren skanner og viser testresultatene innen ett () minutt. KJØRETEST Når kassetten settes inn i analysatoren, kan bruker-id, pasient-id og bestillingsnummer legges inn via en håndholdt strekkodeskanner, eller ved å legge inn informasjonen manuelt på analysatorens tastatur. Test-ID (testtype, partinummer, kassettens serienummer og testens utløpsdato) på kassetten skannes automatisk inn i analysatoren med en intern strekkodeskanner. Testen blir tolket automatisk etter femten (5) minutter hvis analysatoren er i Walk Away-modus, og gir resultatet innen ett () minutt når analysatoren er i Read Nowmodus MERK: Hvis du utilsiktet skanner inn feil strekkode, kan du skanne på nytt med riktig strekkode og den som var brukt blir overskrevet med riktig strekkode.. Uthev bruker-id-feltet med pilknappene på analysatorens tastaturfelt. Legg inn bruker- ID-en med strekkodeskanneren eller taste inn data med tastaturfeltet manuelt.. 2. Trykk på nedpilen på analysatorens tastaturfelt og gå til pasient-id- eller bestillingsnummerfeltet. Legg inn pasient-id-en eller bestillingsnummeret med strekkodeskanneren, eller legg inn dataene manuelt med tastaturfeltet. 3. Trykk på Start test. Analysatorskuffen åpnes automatisk Kontroller at riktig testemodus, Walk Away eller Read Now, er valgt. Sett den klargjorte pasienttestkassetten umiddelbart inn i skuffen på analysatoren og lukk skuffen. 5. Når skuffen er lukket, starter analysatoren automatisk og viser fremgangen som vist i eksempelet nedenfor. I Walk Away-modus vises testresultatene på skjermen i omtrent femten (5) minutter etter at kassetten er satt inn i analysatoren. I Read Now-modus vises testresultatene på skjermen innen ett () minutter etter at kassetten er satt inn i analysatoren. Se avsnittet Tolke resultatene. Sofia Analyzer og Influenza FIA Side 5 av 6

6 TILSIKTET BRUK Sofia Influenza FIA bruker immunofluorescens til påvisning av influensa A og influensa B virusantigener i nasalpensler, nasofaryngealpensler og nasofaryngealt aspirat/vaske-prøver, tatt direkte fra symptomatiske pasienter. Denne kvalitative testen er beregnet brukt som en hjelp ved rask differensialdiagnose av akutt influensa A og influensa B virusinfeksjoner. Testen har ikke til formål å påvise influensa C-antigener. En negativ test er presumptiv og det anbefales at disse resultatene bekreftes med cellekultur. Negative resultater utelukker ikke influensavirus-infeksjoner, og skal ikke brukes som eneste grunnlag for behandling eller andre håndteringsbestemmelser. Testen er beregnet på profesjonell og laboratoriebruk. ADVARSLER OG FORHÅNDSREGLER Til in vitro diagnostisk bruk. Innholdet i settet skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken. Overhold passende forholdsregler ved oppsamling, håndtering, oppbevaring og avhending av pasientprøver og brukt settinnhold. Det anbefales å bruke nitril- eller latex-hansker (eller tilsvarende) ved håndtering av pasientprøver. Avhend beholdere og brukt innhold i samsvar med statlige og lokale krav. Kassetten skal være forseglet i beskyttelsesfolien inntil den skal brukes. Reagensløsningen inneholder en saltoppløsning (saltløsning). Hvis løsningen kommer i kontakt med hud og øyne skal det skylles med rikelige mengder vann. For å oppnå nøyaktige resultater må du følge instruksjonene i pakningsvedlegget. Uegnet eller upassende prøveoppsamling, oppbevaring og transport kan gi falske, negative testresultater. Riktig preparatoppsamling, oppbevaring og transport er kritisk for utførelsen av denne testen. Du må ha spesiell opplæring eller veiledning hvis du ikke har erfaring med prøveoppsamlings og håndteringsprosedyrer. Når en nasal penselprøve utføres, skal det brukes nasalpensel som følger med i settet. OPPSAMLING OG HÅNDTERING AV PRØVER Nasal penselprøve: Bruk nasalpenselen som følger med i settet. Nasal penselprøve samles opp ved å sette penselen (som følger med i settet) forsiktig inn i det neseboret som har mest sekret under visuell inspeksjon. Roter forsiktig og skyv penselen inn inntil det møtes motstand på nesemuslingene (mindre enn 2,5 cm inn i neseboret). Roter penselen flere ganger mot neseveggen og ta den deretter ut av neseboret. Nasofaryngeal penselprøve: Bruk in nasofaryngeal pensel med nylonbust. Følger ikke med. Nasofaryngeal penselprøve oppsamles under visuell inspeksjon ved å sette penselen forsiktig inn i neseboret som har mest sekret. Hold penselen nær septumveggen i nesen, mens penselen skyves forsiktig inn i posteriore nasofarynx. Roter penselen flere ganger og ta den deretter ut av nasofarynx. Nasofaryngeal aspirat/vask-prøve: Se pakkeinnlegget for instruksjoner om prøveoppsamling. KVALITETSKONTROLL Det er tre typer kvalitetskontroll i Sofia Analyzer og kassett: Kalibrering av Sofia Analyzer (se brukerhåndboken for Sofia Analyzer), den innegde testkontrollfunksjonen og eksterne kontroller. Innegde testkontrollfunksjoner Sofia Influenza FIA inneholder en innegd prosedyremessig kontrollfunksjon. Hver gang en test kjøres i analysatoren, blir prosedyrekontrollen tolket av analysatoren og resultatet vises på analysatorens skjerm. Produsentens anbefaling for daglig kontroll er å dokumentere resultatene i disse innegde prosedyrekontrollene for den første prøven som testes hver dag. Denne dokumentasjonen blir automatisk innlogget i analysatoren med hvert testresultat. Et gyldig resultat oppnådd med prosedyrekontrollen viser at testen flyter riktig og at kassettens funksjon ble opprettholdet. Prosedyrekontrollen tolkes av analysatoren etter at kassetten har utført en femten (5) minutters testing. Hvis testen ikke flyter riktig, angir analysatoren at resultatet er ugyldig. Hvis dette skjer, skal prosedyren gjennomgås og testen gjentas med ny pasientprøve og ny testkassett. Ekstern kvalitetskontroll Eksterne kontroller kan også benyttes, for å demonstrere at reagensene og analyseprosedyren fungerer som de skal. Quidel anbefaler at positive og negative kontroller kjøres én gang med hver uopplært operatør, én gang med hver ny partiforsendelse forutsatt at hvert enkelt parti mottatt i forsendelsen blir testet og hvis det anses å være nødvendig i henhold til dine interne kvalitetskontrollprosedyrer, samt i samsvar med statlige og lokale regler eller akkrediteringskrav. Brukeren må først velge Kjør KK på analysatorens hovedmeny og deretter, når det blir bedt om det, sette inn KK-kortet. Dette kortet gir informasjon som er spesifikk for settpartiet, inkludert partinummer og utløpsdato. Analysatoren ber deretter brukeren om å kjøre penslene for ekstern kontroll. Eksterne positive og negative kontrollpensler leveres i settet og skal testes med penseltestprosedyren som følger med i pakkeinnlegget eller i denne hurtigreferansen. Merk: Penselen med influensa positiv kontroll skal gi positivt resultat for både influensa A og influensa B. Hvis kontrollene ikke fungerer som forventet, gjentas testen, eller ta kontakt med teknisk støtteavdeling hos Quidel før testing av pasientprøver. KUNDETJENESTE Hvis analysatoren eller analysen ikke fungerer som forventet, kontakt Quidel Technical Support (800) (i USA), + (858) (utenfor USA), eller din lokale distributør. Quidel Corporation Verdensomspennende hovedkvarter Les pakkeinnlegget og brukerhåndboken grundig før du 065 McKellar Court bruker instruksjonene i hurtigreferansen. Dette er ikke et San Diego, CA 922 USA fullstendig pakkeinnlegg. quidel.com 7000NO0 (03/2) Sofia Analyzer og Influenza FIA Side 6 av 6

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer.

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer og Strep A FIA HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før du begynner med analysen. Utløpsdato:

Detaljer

Influenza A+B FIA. Skal bare brukes med Sofia Analyzer

Influenza A+B FIA. Skal bare brukes med Sofia Analyzer Influenza A+B FIA Skal bare brukes med Sofia Analyzer TILSIKTET BRUK bruker immunofluorescens til påvisning av influensa A og influensa B virusantigener i nasale pensler, nasofaryngeale pensler og nasofaryngealt

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning ANALYZER Hurtigstartveiledning by Study the User Manual thoroughly before using the QuickStart Guide KUNDETJENESTE Hvis analysatoren ikke fungerer som forventet, kontakt Quidel Technical Support (800)

Detaljer

ANALYZER. Brukerhåndbok

ANALYZER. Brukerhåndbok ANALYZER Brukerhåndbok by Innhold Quidel Corporation Worldwide Headquarters 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com 858-552-1100 Generell Informasjon................... 4 Korte Advarsler, Forholdsregler

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Grunnleggende informasjon..................... 3 Quidel kontaktinformasjon.............................3

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORKLARING Influensavirus er utløsende agenter for svært smittsomme, akutte virusinfeksjoner i luftveiene.

SAMMENDRAG OG FORKLARING Influensavirus er utløsende agenter for svært smittsomme, akutte virusinfeksjoner i luftveiene. BARE FOR BRUK MED SOFIA CLIA-kompleksitet: Godkjent test av moderat kompleksitet Kun til in vitro bruk For å kunne utføre denne testen i en CLIA-godkjent (CLIA waived) innstilling, er det påkrevd med et

Detaljer

BRUKSOMRÅDE SAMMENDRAG OG FORKLARING TESTENS PRINSIPP. Bare for bruk med Sofia Analyzer

BRUKSOMRÅDE SAMMENDRAG OG FORKLARING TESTENS PRINSIPP. Bare for bruk med Sofia Analyzer Bare for bruk med Sofia Analyzer BRUKSOMRÅDE Sofia Legionella FIA benytter immunfluorescens for kvalitativ påvisning av Legionella pneumophila serogruppe 1-antigen i menneskelige urinprøver. Det er utformet

Detaljer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Instruksjoner for legen Til in vitro diagnostisk bruk. Bare for eksport fra USA. Instruksjoner 1. Det kan være nyttig å be pasienten drikke mye vann (omtrent

Detaljer

Pakningsvedlegg for Influenza A & B

Pakningsvedlegg for Influenza A & B Pakningsvedlegg for Influenza A & B Influenza A & B Pakningsvedlegg Til bruk med Alere i-instrumentet Til bruk med nese- eller nasofaryngeale penselprøver Kun til in vitro-bruk Reseptbelagt CLIA-KOMPLEKSITET:

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount bruksanvisninger For produktet FertilCount Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon FertilCount tester din sædcellekonsentrasjon. Testen

Detaljer

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT. Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.610-NO-V5 Brukerveiledning Bruksområde T-Cell Xtend-reagenset er beregnet

Detaljer

Synovasure PJI-sett for lateral flowtest

Synovasure PJI-sett for lateral flowtest Synovasure PJI-sett for lateral flowtest Alfadefensintest for periprostetisk leddinfeksjon Distribueres av Gå til www.cddiagnostics.com for ytterligere produktinformasjon. Brukere må lese dette pakningsvedlegget

Detaljer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renset matriksstoff til massespektrometri med matriksassistert laserdesorpsjonsionisasjonflytid (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter er beregnet på å forsyne våre internasjonale

Detaljer

Sofia Strep A FIA benytter immunfluorescensteknologi, og brukes med Sofia Analyzer til å oppdage gruppe A streptokokkantigener.

Sofia Strep A FIA benytter immunfluorescensteknologi, og brukes med Sofia Analyzer til å oppdage gruppe A streptokokkantigener. Bare for bruk med Sofia Analyzer BRUKSOMRÅDE Sofia Strep A FIA benytter immunfluorescensteknologi til å påvise antigener fra gruppe A streptokokker i halsprøver eller til å bekrefte presumptive gruppe

Detaljer

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver)

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver) Bruksområder Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit for bruk med Aptima-analyser. Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit er beregnet til bruk for innsamling av vaginal vattpinneprøver for

Detaljer

Produktbeskrivelse. cobas h 232

Produktbeskrivelse. cobas h 232 Produktbeskrivelse cobas h 232 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generell beskrivelse 3 2. Instrumentmoduler..4 3. Teststrimmel.5 4. Analyseprinsipp/reagenser....6 5. Prøvemateriale/Kalibrering.....7 6. Svarrapportering/vedlikehold......8

Detaljer

Brukerveiledning. www.med-kjemi.no. firmapost@med-kjemi.no

Brukerveiledning. www.med-kjemi.no. firmapost@med-kjemi.no Brukerveiledning S www.med-kjemi.no firmapost@med-kjemi.no 1 HEMOSURE Hemosure er en ett-trinns immunologisk hurtigtest for påvisning av skjult blod i fæces. Denne type tester er også referert til som

Detaljer

Bare for. fremstilling før

Bare for. fremstilling før Bare for bruk med Sofia Analyzer BRUKSOMRÅDE Sofia Strep A Fia benytter immunfluorescensteknologi for å påvise antigener fra gruppe A streptokokker fra halsprøver på pasienter som viser symptomer. Alle

Detaljer

Bare for. fremstilling før

Bare for. fremstilling før Bare for bruk med Sofia Analyzer BRUKSOMRÅDE Sofia Strep A Fia benytter immunfluorescensteknologi for å påvise antigener fra gruppe A streptokokker fra halsprøver på pasienter som viser symptomer. Alle

Detaljer

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Bruksanvisning Bruksområde Leucosep-rørene er beregnet til bruk ved oppsamling og separasjon av mononukleære celler

Detaljer

AS100 Analyzer Brukermanual

AS100 Analyzer Brukermanual Afinion AS100 Analyzer Brukermanual 1115176, 1115173, 1115419 1116032 Rev. A 2013/11 SYMBOLER OG FORKORTELSER Følgende symboler og forkortelser anvendes i produktmateriellet til Afinion AS100 testsystemet.

Detaljer

QIAsymphony SP protokollark

QIAsymphony SP protokollark QIAsymphony SP protokollark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokoll Tilsiktet bruk Til in vitro-diagnostisk bruk. Denne protokollen ble utviklet til bruk med cervikalprøver som lagres i PreservCyt -løsning ved bruk

Detaljer

Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual

Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual Tilkobling... 2 Innstillinger i Cordel... 2 Manual Honeywell - utfyllende... 3 Hovedmeny... 3 Oppsett... 4 Registrere... 4 Send...

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Detaljer

Tiltenkt bruk. Kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Enheter og reagenser. Oppbevaring og stabilitet. Kontraindikasjon.

Tiltenkt bruk. Kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Enheter og reagenser. Oppbevaring og stabilitet. Kontraindikasjon. TM NMP22 BladderChek L0219 Rev. 4 2010/11 Tiltenkt bruk Alere NMP22 BladderChek-testen er en immunologisk in vitro-analyse som er tiltenkt kvalitativ påvisning av det nukleære mitotiske apparatusproteinet

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre.

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. OPPSTART Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. 1. a) Fjern beskyttelseshettene fra utløpene i oppsamlingsenheten. b) Koble avfallsposen til utløpet for avfall (hvit kobling). 2. Merk autotransfusjonsposen

Detaljer

1. Kassetter Tjue (20) engangskassetter som er enkelt pakket i en forseglet aluminiumsfolie, og inneholder et tørkemiddel.

1. Kassetter Tjue (20) engangskassetter som er enkelt pakket i en forseglet aluminiumsfolie, og inneholder et tørkemiddel. CalFast Hurtigtest for kvantitativ påvisning av calprotectin i avføringsprøver. For in vitro diagnostisk bruk. CalFast er en immunokromatografisk analysemetode for kvantitativ påvisning av calprotectin

Detaljer

HEMOCUE. Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre.

HEMOCUE. Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre. HEMOCUE Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre. HEMOCUE Hemoglobin Hb 201+ og 201 Måleområde: 0-25,6 g/dl Nøyaktighet: Korrelasjon på 0,99 sammenliknet med ref. metoden. Prøvevolum: 10ul

Detaljer

IMMUNOFLUOROMETRISK UTSTYR. ichroma avleser. Bruksanvisning

IMMUNOFLUOROMETRISK UTSTYR. ichroma avleser. Bruksanvisning IMMUNOFLUOROMETRISK UTSTYR ichroma avleser Bruksanvisning IMMUNOFLUOROMETRISK UTSTYR Takk for din avgjørelse om å bruke ichroma produkter. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye, før du begynner å utføre

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

H5i -desinfiseringsveiledning

H5i -desinfiseringsveiledning H5i -desinfiseringsveiledning Norsk Denne desinfiseringsveiledningen skal følges når H5i brukes av flere pasienter på søvnlaboratorium, klinikk, sykehus eller hos helsepersonell. Hvis du bruker H5i hjemme

Detaljer

7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILTENKT BRUK For in vitro diagnostisk bruk CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit er tiltenkt brukt som en analysekontroll for å sikre at

Detaljer

Sikkerhet. Viftesett EFI Workman -kjøretøy for bruk med Multi Pro WM-gresspreder ADVARSEL. Installasjonsveiledning. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Sikkerhet. Viftesett EFI Workman -kjøretøy for bruk med Multi Pro WM-gresspreder ADVARSEL. Installasjonsveiledning. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. 79-78 Rev A Viftesett EFI Workman -kjøretøy for bruk med Multi Pro WM-gresspreder Modellnr. 7-979 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet inneholder

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett.

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Innledning Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Historisk sett, har produsenter av skrivere

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Ahus Pasientforløp KOLS - Informasjon om inhalasjonsteknikk

Ahus Pasientforløp KOLS - Informasjon om inhalasjonsteknikk Ahus Pasientforløp KOLS - Informasjon om inhalasjonsteknikk De fleste kolsmedisiner tas som inhalasjon og virker hovedsaklig lokalt i luftveiene. Det finnes ulike inhalatorer. Det er viktig at medisinen

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

68021 Oksygen analysesett LaMotte

68021 Oksygen analysesett LaMotte 68021 Nov02AS BRUKSANVISNING 68021 Oksygen analysesett LaMotte Vannplanter og -dyr behøver oksygen for å overleve. Oksygen oppløses lett i vannet fra atmosfæren, inntil vannet er mettet. Når oksygenet

Detaljer

Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre.

Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre. DNA HALSKJEDE Hensikt Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre. Bakgrunn Det humane genomet består av omtrent 2.9 milliarder basepar.

Detaljer

OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre.

OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. 1. a) Fjern beskyttelseshettene fra utløpene i oppsamlingsenheten. b) Koble avfallsposen til utløpet for avfall (hvit kobling). c) Koble forlengelsesslangen

Detaljer

betydelig kortere tid

betydelig kortere tid BARE FOR BRUK MED SOFIA CLIA kompleksitet: Frafalt Kun til in vitro bruk; R x Only For å kunne utføre denne testen i en CLIA godkjent (CLIA waived) innstilling, er det påkrevd med et sertifikat om ansvarsfraskrivelse

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre.

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. OPPSTART Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. 1. a) Fjern beskyttelseshettene fra utløpene i oppsamlingsenheten. b) Koble avfallsposen til utløpet for avfall (hvit kobling). c) Koble forlengelsesslangen

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder HVORDAN DU BRUKER INSTANYL Pasientveiledning Viktig informasjon om Instanyl Gjør deg kjent med denne viktige informasjonen og sørg for å lese pakningsvedlegget i boksen

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

Z Series /RZ -serien Hurtigreferanse

Z Series /RZ -serien Hurtigreferanse Z Series /RZ -serien Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Innhold Sett fra utsiden..........................................................

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Hurtigtest., luftveier, gastro, generelt

Hurtigtest., luftveier, gastro, generelt ALERE BINAXNOW LEGIONELLA KONTROLL Kontroll til Legionella BinaxNow hurtigtest. 852-010 TESTPACK PLUS STREP A (40T) Immunologisk hurtigtest for påvisning av Streptokokk gruppe A antigen fra Halsprøver

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Side 1/5 Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 Trykkedato 28.05.2010 Revisjon: 28.05.2010

Side 1/5 Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 Trykkedato 28.05.2010 Revisjon: 28.05.2010 Side 1/5 DR 1 Identifikasjon av produkt og leverandør Produktdetaljer Handelsnavn: Speil & Vindu Bruk av stoffet / preparatet Rengjøringsmiddelet anbefales til vinduer og speil. Gjør flatene rene uten

Detaljer

INTERCEPT- BELYSNINGSINSTRUMENT

INTERCEPT- BELYSNINGSINSTRUMENT Brukerhåndbok INTERCEPT- BELYSNINGSINSTRUMENT INT100 INT100-50 for 50 Hz INT100-60 for 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

PUMPESLANGE DFU-0140 VERSJON 10

PUMPESLANGE DFU-0140 VERSJON 10 PUMPESLANGE Til bruk sammen med artroskopipumpene Arthrex AR-6400, AR-6450, AR-6475 og AR-6480 DFU-0140 VERSJON 10 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Arthrex-pumpeslangen består av følgende enheter: slangesett i én

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2, 10 og 11 for dosering voksne og barn Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av

Detaljer

GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS

GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS HVA ER EN DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS? En destruktiv test av elektromuffesveis er en enkel, rask og ikke minst pålitelig metode for å kvalitetssikre

Detaljer

Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré. CAS-nr. EC-nummer Navn Konsentrasjon Symbol Risiko

Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré. CAS-nr. EC-nummer Navn Konsentrasjon Symbol Risiko Materialdatablad ABX Miniclean 1L 1. Produkt- og firmaidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet Produktnavn: ABX Miniclean 1L Produktkode: Ref.: 0403010 1.2. Bruk av produktet Enzymatisk løsning

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

ZE500 Hurtigreferanse

ZE500 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av utskriftsmotor. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Utskriftsmotorens parametere ZE500 utskriftsmotorer er tilgjengelige i høyrevendt (utskriftsmekanismen

Detaljer

Amplified DNA Assay 8081408 2009/01

Amplified DNA Assay 8081408 2009/01 B ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay 8081408 2009/01 U 0344 Patentnumre: 5 270 184; 5 547 861; 5 648 211; 5 712 124; 5 744 311; 5 846 726; 5 851 767; 5 919 630; 6 010 857; 6 054

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne.

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne. 1. LEGEMIDLETS NAVN Chiana-Olje dråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1ml inneholder: 1 ml Menthae x piperita L.aetheroleum (peppermynteolje) 3. LEGEMIDDELFORM Dråper, oppløsning

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Selvtestverktøy. Servicehåndbok Instrumenter fra VITAL DIAGNOSTICS Rørversjon 60 mm

Selvtestverktøy. Servicehåndbok Instrumenter fra VITAL DIAGNOSTICS Rørversjon 60 mm Selvtestverktøy Servicehåndbok Instrumenter fra VITAL DIAGNOSTICS Rørversjon 60 mm Håndbokskode MAN-012 Revisjon 05 Revisjonsdato: 29. desember, 2010 SELVTESTVERKTØY SERVICEHÅNDBOK Vital Diagnostic SELVTESTVERKTØY

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Mivita Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: Serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2 Innhold 1 FORMÅL OG BEGRENSNINGER... 2 2 REFERANSEDOKUMENT... 2 3 DEFINISJONER...2 4

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

IBDoc Calprotectin test

IBDoc Calprotectin test IBDoc Calprotectin test Bruksanvisning Pasienter og legekontorer LF-IBDOC8 8 tester Versjon 2.0: 25-03-2015 BÜHLMANN Laboratories AG Telefon +41 61 487 12 12 Baselstrasse 55 Faksbestilling +41 61 487 12

Detaljer