Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2012, 9. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2012, 9. årgang"

Transkript

1 Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2012, 9. årgang

2 Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Analyser av organisk forurensinger i. Norske og Arktisk miljøprøver -. Status, betydning og perspektiver...4 DART Direct Analysis in Real Time...9 Kjemivitser...9 Dansk selskab for massespektrometri -. et af verdens ældste massespektrometri-. selskaber...10 Massespektrometrisamfund i Sverige...15 Møter og konferanser...16 Innleveringsfrister for bidrag til Massenytt: Organisasjonen NSMS Norsk Selskap for Massespektrometri (NSMS) er en nasjonal forening som ønsker å ivareta faget massespektrometri. Vi er en frittstående forening som ikke har underavdelinger. Norsk selskap for massespektrometri er tilknyttet det internasjonale MS-miljøet ved at vi er medlem av International Mass Spectrometry Foundation (IMSF) og vi har en valgt representant i styret til IMSF. Vi avholder nasjonale seminarer i massespektrometri hvert annet år. Disse blir avholdt på steder der vi har mulighet for både å gå og stå på ski, med andre ord vi kombinerer det faglige med det sosiale. Dette gjør at vi får en fin atmosfære rundt det hele og nye kontakter dannes mens gamle pleies. NSMS arrangerer også noe som vi kaller MSbrukermøter. Disse møtene skal arrangeres på tider som ikke kolliderer med våre ordinære vintermøter. Ideen med disse møtene er å få ms-intereserte til å diskutere faget på et mer praktisk grunnlag. Vi ønsker å ta opp praktiske problmer og utfordringer, for på den måten å kunne hjelpe hverandre med små og store problemer på MS-laboratoriet. Vårnummer: frist 1. mars Høstnummer: frist 15. september Medlemskap i NSMS Alle med interesse for massespektrometri kan bli medlem av Norsk Selskap for Massespektrometri. Kontingenten er for tiden kr. 100,- pr. år. og innmelding vil du kunne gjøre på våre internettsider. html eller ved å sende en mail til lederen av nsms, Ansvarlig redaktør Dag Ekeberg, tlf e-post: Redaksjonsmedarbeider Hanne Devle, tlf e-post: Trykkeri Merkur-Trykk AS Tlf: ISSN

3 Lederen har ordet Dag Ekeberg, NSMS Det er igjen tid for et nytt nummer av Massenytt. Det har blitt noen utgivelser den tiden vi har holdt på, flere enn hva vi hadde turt å håpe på når vi planla dette tiltaket. Til og med Chemical Abstract Services (CAS) sørger for å minne meg på at de skal ha kopier av hvert eneste nummer vi gir ut, hvilket er hyggelig. For en stund siden startet vi også med spektertolkning med vin som premie som må hentes på våre MS-vintermøter. Det at det er så mange som svarer og sender inn forslag (både riktige og feil svar) forteller meg at det også er mange som leser og eller blar gjennom vårt lille tidsskrift. Jeg håper at Massenytt er en liten hjelp i dette med å formidle og informere om vårt fagområde, faktisk dekker det jo mange fagområder, og på den måten ser jeg på dette som en måte å fortelle våre elever og studenter samt alle andre om bla. hva slags arbeidsoppgaver som finnes her ute dersom man velger å utdanne seg innen disse feltene. Selvsagt er nok det riktig i noen tilfeller, hvilket kan skyldes både person- og fag, men vi vet at det er underskudd på folk med en del kompetanse, som for eksempel innen oljeindustrien. Noe av vår farmasøytisk industri sliter også i disse dager, men da med underskudd og nedleggelse. Det finnes også steder der man ser vekst og behov for flere dyktige folk. I min hverdag ser jeg ytterst få studenter som ikke får seg relevante jobber innen de fagfelt de har utdannet seg, dersom de da aksepterer at de kan flytte litt på seg og ikke må bo på noen bestemte steder hvor det for eksempel er litt for god plass. Jeg vil da til slutt oppfordre folk til å vurdere en realfaglig utdannelse og se hvor spennende det er alt det som skjer i vår del av samfunnet. Og jeg vil også be dere se på muligheten for å kanskje velge bevisst å gå inn i læreryrket og undervise i realfag og på den måten påvirke vårt kommende samfunn. Ikke la oss brenne ut, men la skruen peke oppover mot nysgjerrighet og entusiasme. Utdanning er ikke mindre viktig i dag enn det var for mange år siden, men jeg sitter igjen med en følelse av at det er vanskeligere å velge i dag. Det er iukke like mange i dag som tidligere av de som skal overta en gård eller en bedrift, arveyrkene er litt færre. Det finnes også så utrolig mange flere studietilbud rundt om i Norges rike og på utsiden av vårt lille land i dag enn før i tiden. Det kan leses i norske aviser nesten ukentlig om hvordan situasjonen er med hensyn til realfagskompetanse både hos elever og lærere. Selvsagt kan det sies mangt om dette og jeg skal ikke gå inn på alle sider på tema her og nå, men kanskje vi skulle slutte å beskrive situasjonen og heller fokusere på mulige parametere som kan forbedre situasjonen, som for eksempel å verdsette det arbeidet undervisningspersonell gjør daglig. Dette gjelder så vel i skolevesenet som i universitetssektoren og ved våre høgskoler. Det at man setter ansatte til å undervise i fag de ikke har kompetanse i er ikke prestasjonsfremmende hos mottaker og heller ikke ofte inspirerende. Ved å endre på dette samt å bedre statusen på det å undervise våre etterkommere, tipper jeg vil gi en gevinst vi alle vil dra stor nytte av. Men så er det en del som stiller spørsmål om vi utdanner folk til arbeidsledighet ved å lokke dem over til realfag, og da særlig ved våre universiteter. 3

4 Analyser av organiske forurensinger i Norske og Arktiske miljøprøver - Status, betydning og perspektiver Roland Kallenborn, IKBM, UMB Ingress: Miljøgift konsentrasjoner i arktiske miljøprøver er vanligvis svært lave. Slike lave konsentrasjoner i kombinasjon med metodiske utfordringer (kontaminasjonsfare, gjenvinning og oppkonsentrasjon av stoffene som skal analyseres) byr på spesielle utfordringer for laboratoriene og forskere under opparbeidelsen og kvantifisering av arktiske miljøprøver. Personalet (forskere og/eller fagpersonalet i laboratoriet) må dermed har en kritisk innstilling til alle målingene og resultatene og må tolke analysemetodene og konsentrasjonsverdiene ved hjelp av moderne prosedyrer for kvalitetskontroll og kvalitetssikring for analytisk kjemiske metoder. Bakgrunn og motivasjon Tilstedeværelsen av persistente organiske forurensninger (engl. persistent organic pollutants = POPs) i det arktiske miljøet betraktes i dag som et viktig bevis for den globale spredningen av menneskeskapte, persistente forurensninger (figur 1). Basert på omfattende miljøkjemiske forskningsprosjekter i kombinasjon med effektstudier og internasjonale langtidsovervåkingsprogrammer (luft, vann, biota) har det blitt framlagd omfattende vitenskapelig bevis for de miljømessige konsekvensene av menneskeskapte forurensinger i Arktisk 1. I dag finnes det mange vitenskapelige studier rundt skjebnen, effekter og toksisitet av miljøgifter i Arktis hvor miljøkjemiske og sporeanalytiske metoder har blitt brukt som et avgjørende vitenskapelig verktøy 1,5,6. Kvaliteten av slike analytiske metoder er derfor av stor betydning for faktabasert forskning og overvåkingsprogrammer i dagens miljøforskning siden dette skal, til slutt, også bidra til en helhetlig konsekvensutredning for nasjonale og internasjonal tiltak 7. En slik tverrfaglig vitenskapelig kan dermed gi grunnlag for globale bruksbegrensninger og til og med bruksforbud som beskrevet og håndhevd gjennom UNEP Stockholm-konvensjonen ( int). Figure 1. Arktis; Området med internasjonal betydning for miljøkjemi. (Reproduksjon med tillatelse fra AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme = AMAP und UNEP GRID Arendal; David Henry). Siden 1991 har AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Program = AMAP) bidratt til kartlegging av forurensing i det arktiske miljøet 1. Dette langtidsprogram som en arbeidsgruppe i Arktisk Råd har lagd grunnlaget for er forskings og overvåkingskonsept som viser i dag at tverrfaglig samarbeid innenfor miljøgiftforskning kan føre til fremragende forsknings- og overvåkingsresultater som brukes aktiv til internasjonale reguleringstiltak. Gjennom slike omfattende forskningsprogrammer ble det vist at en rekke persistente organiske miljøgifter (POPs) ble transportert via luft og/eller vann i det arktiske miljøet hvor disse blir lagret eller direkte anriket i det arktiske næringsnettet 1, 8. Men det er kun slike miljørelevante stoffer med tilstrekkelig flyktighet/mobilitet og miljøstabilitet som kan potensielt transporteres til Nordområdene og Arktis. Stoffets fysikalsk-kjemiske egenskaper kan dermed gi nyttig informasjon om hvorvidt denne forbindelsen har potensialet for å transporteres til Arktis. Denne selektiv fraksjoneringsprosessen er, også kjent som global destillasjon 2,3. Denne teorien brukes i dag aktiv for å tolke miljøegenskaper av potentiele forurensinger både gjennom modellering og empirisk forskning 5,7. 4

5 Som næringsstoff i de arktiske næringskjeder er lipider (spesielt triasylglyserid) en svært viktig forbindelse 4,5. Slike stoffer virker som energikilde og isolasjonsmaterialet mot kulde for arktiske dyr og tas til en stor grad opp gjennom mat (bytte) langs hele næringskjeden fra produsentene (isalger, zooplankton) til topp-predatorene (isbjørn, ringsel, polarmåke etc) 5,8. I farvannet med denne svært effektive lipid-transfer i det arktiske næringsnettet forflytter og opphoper seg også langtransporterte lipofile (fettelskende) stoffer (f.eks polyklorerte bifenyler (PCB), Heksaklorsycloheksan isomerer (HCH), 1,1,1-triklor-2,2-bis (p-klorofenyl) etan (p, p DDT, heksaklorbenzen (HCB)) som er løst i det subkutane og organrelaterte fettvev (bioakkumulering). Slike forbindelser akkumulerer altså effektivt i fettvev og finnes fortsatt i dag i det Arktiske dyrelivet, mer enn 25 år etter forbudet av disse stoffene 1. Høye POP konsentrasjoner kan også finnes i vevsprøver (blod og morsmelk) fra ulike urbefolkningsgrupper i Arktis, men spesielt inuittene fra Grønland og det østlige Canada er utsatt for høye POP konsentrasjoner (Tabell 1) 6. Tabell 1. Konsentrasjoner for ulike POPer i blodprøver tatt fra mødre i ulike Arktiske land [μg/l] (gjennomsnitt, sum konsentrasion). Resultatene er sammendrag av AMAP rapporten (AMAP 2004). Dagens raske og omfattende teknologiske utvikling innen kromatografibasert separasjon og massespektrometri (MS) har bratt til identifisering av mange nye potensielle organiske forurensinger i Arktiske miljøprøver 8. Denne utviklingen er fremdeles i gang. Det forventes derfor også i framtiden at mange nye stoffer skal bli oppdaget i det Arktiske miljøet med potensialet for forurensende effekter 9. Væskekromatografi i kombinasjon med massespektrometri som et viktig verktøy innen organisk miljøanalyse Den instrumentelle utviklingen (skissert ovenfor) har også bidratt til en betydelig forbedring med hensyn til selektivitet og sensitivitet for mange sporeanalytiske metoder 9. Dette gjelder spesielt for væskekromatografisk separasjon og massespektrometrisk deteksjon innen miljøanalyse (høy oppløselig væskekromatografi med masseselektiv deteksjon = HPLC / MS). Med slike metoder er det nå også mulig å bestemme polare/ vannløselige organiske stoffer i svært lave mengder (pikogram (pg) = g) 9. Med denne typen av utvikling inn sporeanalyse kan også miljøforurensinger analyseres som tidligere ikke kunne påvises ved hjelp av standard metoder. Dermed er masseområdet for målbare stoffer innen miljøanalyser utvidet i retning av de mer komplekse, vannløselige, polare forbindelser i området u 9. Denne pågående økningen innen instrumentell utvikling, metodekompleksitet (teknologi, prøveopparbeidelse) men også fra oppdragsgivere og myndigheter kan fører til nye utfordringer for miljøkjemikerne som arbeider med overvåking av forurensinger i bakgrunnsområder inkludert Arktis: 1) Konsentrasjonsnivået av disse menneskeskapte stoffene er vanligvis svært lavt i Arktiske prøver. Derfor må sensitiviteten av den valgte analysemetoden være høy (kompenseres f.eks. med større prøvevolum og/eller redusertslutvolum sammenliknet med standardprosedyrer). Anrikningsfaktorer mellom 1000 og (avhengig av prøvetype og instrumenter) har blitt oppnådd med disse nye metodene. Det forventes en følsomhet i det lave pg-området for å kunne måle bakgrunnskonsentrasjoner av de viktige stoffgruppene i slik prøvematerialet. 2) Oppdateringen av instrumentparken for analytiske metoder i en del laboratorier med topp-moderne utstyr som tillater ultra-lave deteksjonsgrenser har potensialet å fjerne fokus fra den nødvendige kontinuerlig videreutviklingen og tilpasning av prøveopparbeidelsesmetoder. Betydningen av prøvetaking, lagring og prøveforberedelse for en nøyaktig bestemmelse av bakgrunns konsentrasjoner er ofte undervurdert i forhold til denne delen av metoden som har med kvantitativt analyse å gjøre. En slik feil faglig fokus kan fører til uønsket prøveforurensing (kontaminering) med stor usikkerhet i resulterende konsentrasjonsverdier som konsekvens av dette. 3) Med bakgrunn i det til tiders store publiserings- og rapporteringsbehov for nylig oppdagede forurensinger i miljøprøver (også fra Arktis) er sannsynligheten stor at ikke fullstendig validerte analyse metoder blir brukt for å rapportere konsentrasjoner i ulike miljøkompartimenter. 5

6 Det er dermed betydelig fokus i dag på forurensningssituasjon i arktiske strøk, spesielt siden et slikt funn tyder på en ny forurensning med lang-transport egenskaper som trenger internasjonal regulering. Nye organiske miljøgifter i Norden: polifluorerte stoffer og polisiloksaner Perfluorerte alkylerte stoffer (PFAS) En forbindelsesgruppe som har blitt funnet i arktiske prøver i de siste årene er perfluorerte alkylforbindelser (perfluorerte forbindelser = PFAS) 10,11,. Slike stoffer brukes i dag fortsatt som impregneringsmidler og flammehemmere i tekstilindustrien verden rund 10 (tabell 2). Tabell 2. Utvalgte perfluorierte alkylerte stoffer (PFAS) som finnes i miljøprøver. På grunn av den høye elektronegativiteten for C-F bindingen er perfluor forbindelser ikke nedbrytbare i naturen (persistent). En av de mest brukte PFAS forbindelsene som også er påvist i Arktis, er perfluoro-oktansulfonat (= PFOS). I 2001, ble den første omfattende studien publisert som beskrev den globale fordelingen av PFOS i biologiske prøver (fugler, fisk og pattedyr) 10. Forfatterne viser for første gang at det finnes betydelige nivåer av PFOS og perfluor-oktansyre (PFOA) i biologiske prøver verden rundt 10. Med bakgrunn i denne og etterfølgende rapporter ble det gjennomført en rekke internasjonale studier som viser at PFAS har skadelige effekter i forsøksdyr (bl.a. rotte, mus) som ble eksponert og undersøkt under kontrollerte laborbetingelser 13. De tidlige undersøkelsene rundt nivåene i ulike biologiske prøver har blitt kritisert blant annet på grunn av ikke god nok dokumentert og validert kvantifiseringsmetoder og høy metodeusikkerhet 11. Så kan en ikke optimert metodeopparbeidelse fører til at overlappende matrikseffekter undertrykke komponentsignalene og fører til en underestimering av PFAS konsentrasjonsverdiene 12. I tillegg var i denne tidlige fase av metodeutviklingen intern standard materialet ikke syntetisert og tilgjengelig for bruk i metodeutviklingen dermed ble i mange tilfelle 12C surrogatstandarder eller ekstern standard kvantifisering brukt for konsentrasjonsberegninger.. En slik metodebetinget betydelig økning av usikkerheten knyttet til resultatene (som dokumentert for metoder brukt for PFAS analyser for 10 år siden) gjør en sammenlikning med dagens resultatene vanskelig. Dette er sammenfattet in i en kritisk oversiktsartikkel 11. Dagens metoder tar hensyn til disse problemstillingene og har utviklet seg til vell etablerte og kvalitetssikkrede bestemmelsesmetoder for PFAS i mange ulike typer av miljøprøver. Polisiloksaner Sykliske og lineare polisiloksaner har nylig blitt påvist som nye forurensinger i Arktiske miljøprøver (hel fisk = Polartorsk) 18, 19. Et utvalg av disse stoffene er vist i tabell 3. Disse stoffene brukes i store mengder innen ulike produkter som bilrens (voks), bensintilsetning, poleringsmiddel, men også i ulike hygieneprodukter og kosmetikk. Det er kun få studier publisert så langt og de fleste rapporterer fra Norsk Arktis/nordområdene. Også i disse nye studiene blir det brukt 12C internstandarder for kvantifisering siden ingen adekvat 13C materialet var tilgjengelig for studien 19. Tabell 3. Utvalgte sykliske polysiloksaner som finnes i miljøprøver. D4: Oktametylsyklotetrasiloksan D5: Dekametylsyklopentasiloksan D6: Dodekametylsykloheksasiloksan Siden et betydelig potensialet for prøvekontaminering antas for denne typen av forurensning, må det iverksettes spesielle tiltak for prøvehåndtering for å unngå forurensing/kontaminering av prøvematerialet. Bruken av polisiloksaner i hygiene og kosmetiske produkter kan fører til betydelig kontaminering av bakgrunnsprøvematerialet under prøvehåndtering (laboratoriepersonal, prøvetaking, lagring etc.) derfor er det her også svært viktig å iverksette et utstrakt kvalitetssikringsprogram for polisiloksan- 6

7 analyse i slikt Arktisk prøvematerialet (siden det forventes lave bakgrunnskonsentrasjoner). Alle studiene så langt gjennomført for bestemmelse av sykliske polisiloksaner i arktiske miljøprøver har rapporterer utstrakt bruk av renrom fasiliteter og felt -, laboratoriet- og instrument relaterte blindprøver for kontinuerlig kontroll av mulig kontaminering i prøvematerialet. Til tross av slike betydelige kvalitetskontroll prosedyrer rapporteres det økte blindverdier for noen prøvematerialet. Dette demonstrerer igjen viktigheten for prøvekontroll og god kunnskap rundt bruken og egenskaper om disse forurensende stoffene som skal analyseres og kvantifiseres. Prøvetaking og prøvetyper Det korrekte og riktig valget av aktuelle prøvetyper er også et viktig aspekt som må tas hensyn til i forberedelse og gjennomføring av forskningsprosjekter innen Arktisk miljøkjemi (forurensning i bakgrunnsprøver). For analyser av standard POPs i biologisk materialet anbefaler dagens overvåkingsprogrammene anbefalt å bruke lipidrike prøvetyper (fiskelever, fettvev, etc) slik gjort de siste 30 årene også i Norge for klorerte pesticider og poliklorerte bifenyler (PCB). Ny oppdagete miljøgifter som PFAS og polisiloksaner derimot har ikke sammenliknbare egenskaper når det gjelder anrikning i fettvev (lipofilitet) og biokkumulering 13. Med bakgrunn i de sterk amfifobe (både fett- og vannavstøtende) egenskaper av PFAS kan det ikke forventes at disse forbindelsene anrikes særlig verken i vann eller i fetvev. PFAS er kjent for å være overflateaktiv og anrikes/ adsorberes på overflater 15. Som en konsekvens av dette ble PFAS relaterte forbindelser stort sett påvist i biologiske prøvetyper med store overflater som for eksempel i blod eller i vannprøver med høyt partikkelandel med også i luftprøver med betydelig støvandel 15. Polisiloksaner har lignende egenskaper (fettløselighet og akkumuleringsevne) som dokumentert for standard POPs. Men disse stoffene krever håndtering under kontaminasjonsfrie /kontrollerte betingelser for å unngå uønsket foruresning av prøvematerialet (bakgrunnsprøver) under prøvetaking og opparbeidelse. For å unngå potensiell forurensing av prøvematerialet gjennom prøvehåndtering kreves det blant annet bruk av renrom fasiliteter og utstrakt bruk av blindprøver (se oppe). Slike eksempler illustrerer igjen at kunnskap om fysikalsk-kjemiske egenskapene av disse nye forurensinger sammen en solid bakgrunn innen instrumentell organisk analytisk kjemi er viktige forutsetninger for å kunne planlegge realistiske forskningsprosjekters rundt tilstedeværelse av nye organiske miljøgifter i arktiske miljøprøver. Det er viktig at disse faglige opplysningene aktiv brukes for planlegging av feltstudier og kontrollerte eksperimenter i laboratoriet. Siden vanligvis svært lite empirisk informasjon om tilstedeværeles og spredning i milø eksistere i faglitteraturen for slike nye miljøgifter, brukes det ofte en del teoretisk verktøy (modeller) for bedømmelsen av miljøegenskaper. For en slik teoretisk vurdering av stoffets miljørelevante egenskaper kan det blant annet brukes modellverktøy innen kvalitative struktur aktivitetetsrelasjoner (QSAR = Qualitative Structure Activity Relationship) for en omfattende første kjemisk karakterisering. Perspektiver I løpet av de siste årene har det blitt påvist en rekke med nye organiske forurensinger i det arktiske miljøet. Dette inkluderer moderne pesticider16 og legemidlery. Disse funn igjen tyder på en betydelig undervurdering av lokal forurensning (lokal bruk) fram for langtangtransport fra fjerne trøk siden disse stoffene vanligvis ikke transporteres over lange strekninger (i følge dagens aksepterte vitenskapelige teorier). Legemiddelrestene har blitt målt i avløpet av lokale renseanlegg (Longyearbyen, Tromsø) og må derfor ansees som et lokal forurensingsproblem siden disse stoffene nedbrytes vanligvis rimelig raskt i miljøet 17. Ved hjelp av slike studier kan det igjen vises at alt slags menneskelig påvirkning (også lokal begrensede forurensing) kan ha tydelig effekter på det Arktiske miljø. For slike formål er miljøkjemiske metoder et viktig vitenskapelig verktøy også i framtiden. Utviklingen av teknologien, tilgjengelig for moderne organisk-analytiske metoder, kommer til å fortsette også i framtiden med uforminsket styrke. Med dette øker også kravet på dagens analytiske kjemikerne (ekspertene) å ha et komplett faglig innsyn og forståelse for denne teknologien. Dette er viktig for å kunne utvikle tverrfaglige konsepter og metoder for å analysere nye stoffer og deres nedbrytningsprodukter i all slags miljøprøver. Miljøkjemi er i dag et vel integrert og viktig fagområdet innen miljøforsking. Dagens miljøkjemikere 7

8 arbeider dermed ofte i et utpreget tverrfaglig miljø sammen med eksperter innen andre fagfelt som biologi, toksikologi, fysikk, informatikk og meteorologi. En slik interdisciplær samarbeid er viktig til denne omfattende vitenskapelige karakterisering av miljøegenskaper for ulike typer av forurensinger (ikke bare i Arktis) og for nasjonale og internasjonale reguleringstiltak. For å kunne bidra effektiv til dette formålet miljøkjemikeren ofte bidra faglig til problemstillinger som ikke er direkte knyttet til sin kjemisk fagkompetanse. Faglige uttalelser rund temaer som giftighet, bioakkumulering, terskelverdier og miljøeffekter må ofte håndteres uten at den formelle kompetansen er tilstede. Dagens fagutdannelse innen analytisk kjemi (også i Norge) ta fortsatt ikke god nok hånd om en slike tverrfaglig kompetansen innen analytisk kjemi nødvendig for å takle framtidens utfordringer innen dette fagfeltet. Det forventes også i framtiden en sterk tverrfaglig orientering innen miljøkjemiske problemstillinger, fagutdannelsen burde derfor legges til rette for denne utviklingen også ved de Norske Universitetene. Men resultater fra sporeanalytiske undersøkelser ble også tolket ofte uten at det faglige innsyn er tilstede. I slike tilfeller, når fagfremmede diskutere miljøkjemiske resultater innen en tverrfaglig vitenskapelig studie uten å rådføre seg med en kompetent miljøkjemiker, kan dette medføre feilvurderinger. Uten å kjenne usikkerheten for kjemisk analytiske metoder for sporeanalyser (pg området) kan mindre forskjeller lett mistolkes som signifikante konsentrasjonsforskjeller under antakelsen av en metodisk standardfeil (som vanligvis ligger mellom 2-5 %). Men i virkeligheten ligger usikkerheten for organisk sporeanalytiske metoder (for eksempel PCB) rundt 30%. Dermed kan en statistisk vurdering hvor slike ramme er ikke tilstrekkelig inkludert fører til betydelige feiltolkninger. Dermed er en kontinuerlig og god kommunikasjon mellom kjemilaboratoriet og alle involverte prosjektdeltakerne fra feltarbeid, til prøvehåndtering og datainterpretering en viktig forutsetning for en god og forsvarlig gjennomføring av slike tverrfaglige prosjekter. Referanser 1. AMAP (2004) AMAP Assessment 2002: Persistent Organic Pollutants in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway. xvi +310 pp. 2. Wania F, Mackay D. (1996) Environ. Sci. Technol. 30/9: 390A-396A. 3. Wania F. Mackay D. (1995) Sci. Tot. Environ. 160/161: Falk-Petersen S., Sargent J.R., Tande K.S. (1987) Polar Biol. 8/2: Borga K, Fisk A.T., Hoekstra P.F., Muir D.C.G. (2004) Environ. Toxicol. Chem. 23/10: AMAP (2003), AMAP Assessment 2002: Human health in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway. XIV pp. 7. Kallenborn R. Berg T. (2006) Long-term atmospheric contaminant monitoring for the elucidation of airborne transport processes into Polar Regions. In: Arctic and Alpine Ecosystems and people in a changing environment. (Eds.: J. B. Ørbæk, R. Kallenborn, I. Tombre, E. Nøst-Hegseth, S. Falk- Petersen, A.H. Hoel) Springer Verlag, New York, Tokyo, Heidelberg, ISBN , XXVIII+ pp. 434: AMAP (2009) AMAP Assessment 2009: Persistent organic Pollutants. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway. X 9. I + 83pp 10. Petrovic M., Eljarrat E., Lopez de Alda M.J., Barcelo D. (2002) J. Chromatogr. A. 974, 1-2: Giesy J. P., Kannan K (2001) Environ. Sci. Technol. 35: Berger U., Haukås M. (2005) J. Chromatogr. A 1081, 2: Martin J.W., Kannan K., Berger U., devoogt P., Field J., Franklin J., Giesy J.P., Harner T., Muir D.C.G., Scott B., Kaiser M., Järnberg U., Jones K.C., Marbury S.A., Schroeder H., Simcik M., Sottani C., van Bavel. B., Kärrman A., Lindstroem G., van Leuwen S. (2004) Environ. Sci. Technol. 38/13: 248A-255A. 14. Powley C.R., George S.W., Russel M.H., Hoke R.A., Buck R.C. (2008) Chemosphere 70/4: Ochoa-Herrera V., Sierra-Alvarez R., Somogyi A., Jacobsen N.E., Wysocki V.H., Field J.A. (2008) Environ. Sci. Technol. 42/9: Hermanson. M., Isaksson E., Teixeira C. Muir, D.C.G., Compher K.M., Li. Y-F., Igarashi M., Kamiyama K. (2005) Environ. Sci. Technol. 39: Kallenborn R., Fick J., Lindberg R., Moe M., Nielsen K.M., Tysklind M., Vasskog T. (2008) in Pharmaceuticals in the Environment (Ed.: Klaus Kuemmerer), 3rd. Edition, Springer Verlag (Heidelberg), ISBN , XXXII+522pp. 18. KLiF (2009) Screening of new contaminants in samples from the Norwegian Arctic. Report, TA 2510, 43 pp. 19. Warner N.A., Evenset A., Christensen G., Gabrielsen G.W., Borgå K., Leknes H. (2010). Environ. Sci. TEchnol. 44/19:

9 DART (Direct Analysis Real Time) Jan Nordin, Chemalys Bakgrund Dart har nu funnits på marknaden i 7-år och nu börjar artiklarna strömma in. Den första versionen av Dart ersattes av det som kallas DART-SVP som idag kan kontrolleras från både dator, IPad eller IPhone på ett enkelt sätt. Applikationer En mycket bra översiktsartikel (som ingående behandlar Dart är skriven av Elena Chernetsova från Russia. Artikeln behandlar bland annat jonisationsprincip och olika parametrar som påverkar DART s masspektra. Olika applikationsområden och lite om kombination mellan GC/DART och LC/DART etc. Russian Chemical Reviews 80 (3) 235 ± 255 (2011). Fødevarer Många applikationer har kommit från Jana Hajslovas grupp i Prag där man med framgång använt DART i kombination med högupplösande MS för analys av olika födoämnen. Bland annat Trends in Analytical Chemistry, 2011, Vol. 30, No. 2,, Forensic Science Det var ju inom detta område man startade med DART och här finns tillgång till ett web-baserat bibliotek för finger-print analyser. Där man byggt upp ett ansenligt bibliotek av masspektra från både DART och GC/TOF. I Sverige har vi också testat att bygga egna finger-print bibliotek inom olika applikationsområden med mycket gott resultat. KJEMIVITSER Why do chemistry professors like to teach about ammonia? Because it s basic stuff. A chemistry teacher was berating the students for not learning the Periodic Table of the Elements. She said Why when I was your age I knew both their names and weights. One kid popped up, Yeah, but teach, there were so few of them back then. A chemistry professor couldn t resist interjecting a little philosophy into a class lecture. He interrupted his discussion on balancing chemical equations, saying, Remember, if you re not part of the solution, you re part of the precipitate! Money has recently been discovered to be a notyet-identified super heavy element. The proposed name is: Un-obtainium. An electron sitting in a prison asked a second electron cellmate, What are you in for? To which the latter replied, For attempting a forbidden transition. Peter: What is the name of the molecule CH 2 O? Sara: Seawater Peter: What do you do with a dead chemist? Sara: Barium Peter: Why did the white bear dissolve in water? Sara: Because it was polar. Peter: What do you call a joke that is based on cobalt, radon, and yttrium? Sara: CoRnY. Nyheter I en förhandsinformation för en av de applikationer som snart kommer ut så har man med hjälp an konstruera ionisationsfaktorer för bio-fuel, med hjälp av DART och lyckats hitta ett snabbt sätt att karaktärisera nya bränslen. 9

10 Dansk Selskab for Massespektrometri et af verdens ældste massespektrometriselskaber Steen Pontoppidan, leder for DSMS Dansk Selskab for Massespektrometri startede i 1968 som en kaffeklub bestående af Jørgen Møller, Københavns Universitet, Elfin Larsen, Risø og Peter Roepstorff, Proteinkemisk Institut. Vi havde alle tre et massespektrometer, Jørgen et MS9 fra AEI, Elfin et Mat CH5 og Peter et Perkin Elmer 270. Vores lille kaffeklub mødtes på skift hver 14. dag med det formål at vi skulle hjælpe hinanden med de problemer instrumentelle eller tolkningsmæssige, vi mødte. Vi kaldte i spøg vores lille kaffeklub The Royal Danish Society for Active Mass Spectrometrists. Efter et stykke tid spurgte en kemiker, som ikke selv havde et massespektrometer, om han kunne deltage i vores kaffeklub. Det medførte at vi droppede active i navnet. Senere da vores kaffeklub voksede, blev vi enige om, at vi sikkert ikke ville få den kongelige tilladelse til at kalde os Royal, så blev det til Dansk Selskab for Massespektrometri. Dansk Selskab for Massespektrometri voksede i takt med den stigende interesse for massespektrometrisk analyse. Selskabet afholdt, efter at Jørgen og Peter i var flyttet til Odense, hvert år i oktober et landsdækkende møde på Odense Universitet, senere Syddansk Universitet samt foredragsmøder på forskellige universiteter, når vi havde prominente udenlandske besøgende. Vi arrangerede også ved flere lejligheder den Nordiske Massespektrometrikongres. Selskabet blev i de første mange år aldrig formaliseret, der var intet kontingent, blot en liste med navne og senere med adresser på de interesserede. På det årlige møde blev det med afstemning hvert år vedtaget at fortsætte, som vi plejede, og en sekretær blev udpeget til at opbevare listen over medlemmer og forestå indkaldelse til det kommende års møder og foredrag. Et problem var kontingent til det internationale massspektrometriforbund, men det blev klaret ved sponsorering fra en dansk virksomhed. I takt med at udbredelsen af massespektrometre voksede i Danmark og samtidigt med afholdesen af den Nordiske kongres i Nyborg i 2004 blev det nødvendigt med at formalisere selskabet. Med mere end 125 deltagere og dertil hørende indtægter var det nødvendigt at registrere os som forening med revisionspligt, for at imødekomme krav fra de danske myndigheder. I takt med udbredelsen voksede vores liste også og i dag tæller selskabet mere end 250 medlemmer. Bilde 1. Møte hos Dansk selskab for MS. 10

11 En ting som dog er vigtigt for den nuværende bestyrelse er dog at bevare den uformelle tone blandt medlemmerne ved vores møder. I og med at massespektrometrien udbredes i de danske laboratorier op igennem 1990 erne til i dag vokser antallet af enheder eksplosivt. Det betyder at antallet af brugere vokser og det gør antallet af møder også. Leverandørerne opretter brugergrupper og afholder heldagsmøder og specielle applikationsfora vinder mere og mere udbredelse. Dette gør at antallet af deltagere falder ved vores årlige heldagsmøder fra ca. 100 personer til ca. 60 personer i Bestyrelsen beslutter at vi må forsøge at ændre mødeformat og inspireret af vores søsterselskaber i Norden beslutter vi at forsøge med et to dages møde med tilhørende overnatning hvert andet år. For at bibeholde en årlig samling i selskabets regi afholdes så et halvdags møde i forbindelse med generalforsamlingen. Første gang vort to dages møde blev afholdt var deltager antallet tilbage på ca. 100 personer og selvom der var indført brugerbetaling er det dejligt at se, at selskabet stadig tiltrækker folk med en bred interesse for massespektrometri. Ved dette års to dages møde har vi også kun modtaget positive tilkendegivelser af indhold af foredrag samt format. Vi har besluttet at fortsætte denne mødeform og ved to dages møderne vil vi inddrage udstillere til inspiration og til at komme med konstruktive forslag til at øge deltagerantallet. Vi er af den overbevisning at Dansk selskab for MS stadig vil bestå som en uafhængig forening og være bindeled for udøvende massespektrometrister i Danmark også i fremtiden. Vi glæder os til det Nordiske møde i 2013 i Norge og håber at der vil være opbakning fra medlemmerne ved at deltage i kongressen. Dear MS-specialist, It is my great honour and pleasure to invite you to attend the 15th Nordic Conference in Mass Spectrometry and present your most recent research achievements and ideas at this meeting. This event will take place at Hafjell, Norway January Please visit our website at no for program details and registration. The forum includes oral and poster presentations and exhibition. We also have some user meetings and a free lecture in mass spectrometry, 2x45 min. This Conference will bring together professionals in the areas of Lipidomic Fundamantal & sample preparation, Environmental, Clinical & doping analysis, Biological macromolecules and Instruments & applications, to exchange their new discovery and present new development of research. Participants will greatly benefit from meeting and interacting with the leading specialists for refreshing scientific views, and from opportunities for establishing long term international collaborations. Therefore, this conference will surely be a memorable event. On behalf of the organizing committee, we are delighted to welcome you to this stimulating and exciting scientific event at Quality Hotel & Resort Hafjell in Norway. This is a nice and historic place, eg Olympic games at Lillahammer When joining us, you will be enjoying a charming winter setup of the month of January, enjoying a host of various activities, eg cross-country skiing or downhill, you can also rent an ATV, visit Hunderfossen winter park and much more. Your participation in the forum would greatly contribute to the success of this unique event, and we look forward to meeting you at Hafjell. Bilde 2. Steen Pontoppidan, leder for DSMS. Warmest regards, Organizing Committee of 15th Nordic Conference in mass spectrometry 11

12 !"#$%&'(#)*+,$-&.*#/0$1&'$2+33$ -4#./'&5#/'0$6%-2-7$"+3$/"#$)'#+/$ 48#+39'#$&1$*,:*;,)$0&9$/&$/"#$ $!" #$ %&'()*+%,'-./(/-+/%*-%% 0122%34/+#('5/#(6$ 71-81(6%9:#$%;%71-81(6%9< () %9:!<% $ B81?*#6%='#/?%C%D/2'(#%=1>/??$ $ D/E*2#(1F'-%)/1)?*-/G%!"H!!H9:!9% 12

13 !"#$%&'()*&+,&-)! Kim Ekroos Ole Nørregaard Jensen Alexander Makarov Margrét Torsteinsdóttir Ulrika Nilsson Peter Roepstorff 13

14 ! Norsk selskap for Massespektrometri Org.nr Girokonto FAKTURA Forfallsdato E-post Internett Deres ref. IBAN: NO BIC: DNBANOKK Betegnelse Antall stk.pris mva netto Medlemskontigent 11/ ,00 200,00 Etter forfall beregnes 12% rente Vi beregner et purregebyr på kr 50,- pr. Faktura Bankgebyrer ved overføringer betales i sin helhet av kunden. Nettosalg avg.pliktig mva TOTALT 200,00 200,00 Ved innbetaling på annen mate enn vedlagte giro, oppgi fakturanr! Fakturadato: Fakturanr. Kundenr. NSMS v /Hanne Devle UMB/IKBM Postboks Ås

15 Massespektrometrisamfund i Sverige Jan Nordin Behöver vi en ny oberoende MS-grupp i Sverige? Bakgrund: Under många år har Norge haft den bästa filosofin för ett väl fungerande MS-samfund, i Danmark har man på senare år också försökt att kombinera det fackliga med social samvaro. Vi har under många år försökt påverka SSMS (Svenskt Sällskap för masspektrometri) utan framgång. I dag fungerar SMSS inte som det var tänkt från början. Möjligen beroende på att det organiseras från Svenska Kemistsamfundet. SMSS Har svårigheter att kommunicera med sina medlemmar och kollegor i de nordiska länderna troligtvis beroende på hur organisationen administreras. Antal besökare på dessa möten vet vi inget om. Dessutom har kostnaderna för att delta skenat i höjden. MS- Øresund År 2003 startade eldsjälar på AstraZeneca i Lund och Lundbeck i Köpenhamn en oberoende MSgrupp, MS-Øresund. Det koncept man använder ligger närmare NSMS med målsättning att det skall vara så billigt att deltaga så man till och med kan vara med som privatperson. Konceptet har varit enkelt, låga kostnader för alla så även tillverkare. Vetenskapliga föredrag från både MS-användare och tillverkare med olika teman för att locka alla kategorier av användare. Lokalhyra och lunch har sponsrats av AstraZeneca och Lundbeck medan de olika tillverkarna har sponsrat gemensam middag. Ambitionen har varit att kunna genomföra dessa möten utan alltför stor administration och till låg kostnad. Cirka 100-talet personer framför allt från Øresunds-regionen har deltagit vid vart möte som hållits cirka två gånger per år. Nästa möte är planerat till 27 september 2012 i AstraZenecas gamla lokaler. MS-Mälardalen Stockholm, Uppsala det vill säga Mälardalsregionen har många MS-användare men här har vi inte haft någon fungerande MS-grupp på många år. Vi hade planerat att i princip kopiera MS-Øresund. Men tyvärr slumpade det sig att AstraZeneca kom med sitt besked om nedläggning i Södertälje i samma skede som vi tänkt starta. Vi beslutade därför att skjuta på introduktionen tills efter sommaren Hans Gundersen En hilsen til Hans Gundersen, som fylte 50 år 6. feb 2012, fra kollegaene på NILU, MILK (Miljøkjemi). Vi tok oss den friheten å sende inn Hans løsningsforslag på MS oppgaven i forrige nummer. For å si det sånn, så var det på tide at en av hans løsningsforslag endelig ble sendt inn. Hans er ikke den som roper høyest og proklamerer sin MS kompetanse, men det er ingen tvil om at det bor enorme MS kunnskaper i den kroppen. Med 20 års fartstid på høyoppløsende GC/MS og stadig voksende erfaring med diverse LC/MS varianter er han for oss en stor ressurs innen miljøkjemisk analyse. Alle som har hatt litt med en gammel AutoSpec å gjøre vet at det ikke bare er å trykke på knappen. Det er derimot mye måling, mekking, våkennetter og hårriving. Med godt sovehjerte og lite hår er Hans nå nærmest en komplett GC/MS og LC/MS operatør med problemløsningsegenskaper innenfor både det mystisk kjemiske som nærmer seg alkymi, og det som vel er mer i retning Reodor Felgen i forhold til elektroniske og mekaniske løsninger. Gratulerer med 50 år og fortsett å ikke være senil!! Hilsen MILK, NILU Metylisobutyrat 15

16 Møter, konferanser, messer & seminarer th ASMS Conference on Mass Spectrometry , Vancouver, Canada LC/MS/MS Workshop on Enviromental Apllications and Food Safety The 19th International Mass Spectrometry Conference Kyoto, Japan th Nordic Conference in Mass Spectrometry /15nordic/ 61th ASMS Conference on Mass Spectrometry , Minneapolis, USA th ASMS Conference on Mass Spectrometry , Baltimore, USA The 20th International Mass Spectrometry Conference , Geneve, Sveits Hjernetrim Kan du tolke dette EI-spekteret? Svar kommer i neste utgave av Massenytt. Løsning av hjernetrim fra forrige Massenytt var: metyl-2-metylpropanoat (metylisobutyrat). Flere riktige svar har kommet inn til redaksjonen. De heldige vinnerne som premieres på det 15. Nordiske MS-møtet på Hafjell i januar er: Hans Gundersen, NILU; John S. Svendsen, UiT; Marian Palcut, UiO; Bjørn Steen, HiT og Norges laboratorium for dopinganalyse v/john Henninge. 16

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Miljøgifter i kroppen vår

Miljøgifter i kroppen vår Miljøgifter i kroppen vår Therese Haugdahl Nøst Universitetet i Tromsø og Norsk Institutt for Luftforskning Miljøgifter i kroppen vår Miljøgifter og menneskers eksponering Mitt studie og tidstrender for

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Miljøgifter i produkter

Miljøgifter i produkter ROLF TORE OTTESEN Utdannet som geolog/ geokjemiker ved Universitet i Helsingfors Ulike fagstillinger ved NGU Miljødirektør i Trondheim kommune Geomedisin Bruk av flomsedimenter i regional geokjemiskkartlegging

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Komplekse blandinger av persistente organiske miljøgifter, insulin resistens og fedme

Komplekse blandinger av persistente organiske miljøgifter, insulin resistens og fedme Komplekse blandinger av persistente organiske miljøgifter, insulin resistens og fedme Dr. Jérôme Ruzzin, Institutt for biologi, Universitet i Bergen. jerome.ruzzin@bio.uib.no Miljøgiftkonferansen 2012,

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS = per- og polyfluorerte alkylstoffer Kaltes tidligere ofte PFC F O PFOS Perfluoroktylsulfonat

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra?

Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra? Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra? Miljødirektoratets overvåkingsprogrammer Miljøgifter Forsuring og eutrofiering Klima og luft Hvorfor overvåke? T Miljøgifter M I M K

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

19.01.2012. Miljøgifter i samspill med andre faktorer Kunnskapsbehov. 2011: 7.000.000.000 mennesker

19.01.2012. Miljøgifter i samspill med andre faktorer Kunnskapsbehov. 2011: 7.000.000.000 mennesker 1 Miljøgifter i samspill med andre faktorer Kunnskapsbehov Professor Bjørn Munro Jenssen Institutt for biologi, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim. Miljøgiftkonferansen, Klif, 18

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære?

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære? Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning Hva kan vi lære? Utdanningskonferanse, Tromsø 7.april 2011 v/marianne Aars, 1. lektor, Fysioterapeututdanningen, IHO, Universitetet i Tromsø Tenk dere et studium

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg extrem lego team Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Det biologiske prinsipp

Det biologiske prinsipp Folkehelse Folkehelse er samfunnets helse Helse i alt vi gjør Health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all of us all of the time Det biologiske prinsipp Vår hjerne

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Norsk Forening for Farlig Avfall

Norsk Forening for Farlig Avfall Norsk Forening for Farlig Avfall Farlig avfallskonferansen 2015 POP forordningen v/einar Bratteng www.nffa.no www.farligavfallskonferansen.no Først litt grunnleggende forståelse Det kommer i hovedsak to

Detaljer

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

LOLA REPORTER BOK. En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon. Navn: Klasse: År: Looking for Likely Alternatives

LOLA REPORTER BOK. En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon. Navn: Klasse: År: Looking for Likely Alternatives LOLA Looking for Likely Alternatives REPORTER BOK En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon Navn: Klasse: År: Målbeskrivelse: Forestill deg at du er en journalist som leter etter måter

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

God matematikk og regneopplæring, fra barnehage til ungdomsskole. Innlandets utdanningskonferanse Tirsdag 11. mars 2014

God matematikk og regneopplæring, fra barnehage til ungdomsskole. Innlandets utdanningskonferanse Tirsdag 11. mars 2014 God matematikk og regneopplæring, fra barnehage til ungdomsskole Innlandets utdanningskonferanse Tirsdag 11. mars 2014 Internasjonale tester har løftet opp spørsmålet om hva god matematikkundervisning

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014. Pasientbiblioteket på Rikshospitalet

Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014. Pasientbiblioteket på Rikshospitalet Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014 Pasientbiblioteket på Rikshospitalet Linda Schade Andersen Donna Louise Dolva Bibliotek som selvhjelpsarena og møteplass i et folkehelseperspektiv Hva kan materialet

Detaljer

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Hvordan bli en bedre Business Coach? v/mette Slinning Sterkt internasjonalt, kundefokusert konsulentselskap 23 land 900 konsulenter 84 kontorer AUSTRALIA

Detaljer

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Hva er det? Presentasjon av prosjektet og undervisningsmaterialet Evaluering av tidligere Masterclass Masterclass 2008 Hva er det? Et dagsprosjekt for elever

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

Overføring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og vedtak om endring av tillatelse -

Overføring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og vedtak om endring av tillatelse - Lindum Vannrens AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Oslo, 20.01.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Rita Romsås Fjeldberg Overføring av tillatelse til virksomhet

Detaljer

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter Hur finansiera och driva open accesstidskrifter vid ett universitet? Kungliga biblioteket, Stockholm 25. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften

Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften Aktiviteter rundt VD Biologi Miljøgifter Norman Green, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Bilde: Ferdi Rizkiyanto 2011 Et av havets «sluk»

Detaljer

Næringskjeder i Arktis

Næringskjeder i Arktis Målet med besøket på Polaria er å bli kjent med økosystem i Arktis, lære om næringskjeder og dets elementer; produsenter, konsumenter (forbrukere) og nedbrytere, beskrive hvordan artene er tilpasset hverandre

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) FAO initiativ innen eksponert havbruk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) FAO initiativ innen eksponert havbruk 1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Strategic tematisk satsingsområde ved NTNU FAO initiativ innen eksponert havbruk Yngvar Olsen NTNU Marint strategisk satsingsområde 2 Bakgrunn: Globale

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Hamar 04.02.13 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Påvisning av kilde til PCB-forurensning i utearealet til Fløen barnehage i Bergen. Kommune: Prosjektnr.: Murpuss Betong Veggplater

Påvisning av kilde til PCB-forurensning i utearealet til Fløen barnehage i Bergen. Kommune: Prosjektnr.: Murpuss Betong Veggplater Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2000.136 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Påvisning av kilde til PCB-forurensning i utearealet til Fløen

Detaljer

Hvordan eksponeres vi for PFOS og PFOA og hva er mulig konsekvens/toleranse

Hvordan eksponeres vi for PFOS og PFOA og hva er mulig konsekvens/toleranse Hvordan eksponeres vi for PFOS og PFOA og hva er mulig konsekvens/toleranse Fagtreff i vannforeningen 29.10.2012 Line Småstuen Haug, Folkehelseinstituttet ng/ml ng/ml PFOS PFAS i blod i Norge gjennom

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

International Produced Water Conference, oktober 2007, St. John s Canada Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies

International Produced Water Conference, oktober 2007, St. John s Canada Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies International Produced Water Conference, oktober 2007, St. John s Canada Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies Kort oversikt Torgeir Bakke og Ingunn Nilssen Tid: 17-18 oktober Sted:

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Utbredelse og betydning av psykiske lidelser

Utbredelse og betydning av psykiske lidelser Paradokset Globale helsemål: Norge en av de friskeste befolkninger i verden Men er også verdensmestere i arbeidsuførhet Mekanismene i stor grad ukjente Betydningen av psykiske helsevariabler i økende grad

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer

God nøyaktighet er en kombinasjon av riktighet og presisjon.

God nøyaktighet er en kombinasjon av riktighet og presisjon. Jo mer nøyaktig informasjon jeg får, jo mer trygg er jeg på at jeg setter riktig insulindose. Og blir reguleringen av blodsukkeret bedre, kan det føre til et lavere langtidsblodsukker. Nå finnes det en

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Saksliste Generalforsamling 2009

Saksliste Generalforsamling 2009 Saksliste Generalforsamling 2009 Sak 1. Regnskap. Sak 2. Årsberetning. Sak 3. Innstilling til nytt styre Hjertelig velkommen til Hansa Borg Bryggerier avd. Kristiansand torsdag 4. og fredag 5. Februar.

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Innhold. Forord... 13

Innhold. Forord... 13 114-Legemiddelanalys.book Page 3 Monday, July 12, 2010 1:08 PM Innhold Forord................................................... 13 Kapittel 1: Innledning til legemiddelanalyse...................... 14

Detaljer

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier Norsk akkreditering NA Dok 26C: Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk Mandatory/Krav Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: Morten Bjørgen Versjon: 1.01 Gjelder fra: 01.03.2012 Sidenr: 1 av

Detaljer

Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk

Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk 1 Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk 2 Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring?

Detaljer

OECD Programme for International Student Assessment 2006

OECD Programme for International Student Assessment 2006 OECD Programme for International Student Assessment 2006 Norge Hovedundersøkelsen PISA 2006 Dato / / 2006 Dag Måned SKOLESPØRRESKJEMA Bokmål 523 Institutt for Lærerutdanning og Skoleutvikling UNIVERSITETET

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Storefjell 26.04.08 Master of Science; Learning in Complex Systems Backgound AUC runs one of the most highly profiled research programs in applied behavior analysis

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

Blod-hjerne-barrieren

Blod-hjerne-barrieren Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Kan en egen transporttjeneste i hjernen få legemidler mot Huntingtons sykdom dit

Detaljer