Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon"

Transkript

1 Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon JA TIL LINDRENDE ENHET OG OMSORG FOR BARN Nr Barnepalliasjon innebærer en aktiv og total tilnærming og omfatter fysisk, emosjonell, sosial og eksistensiell støtte gjennom hele sykdomsperioden, til døden og ettervern for foreldrene og søsken. Det fokuseres på forbedring av livskvalitet og den medisinske behandlingen. Barnehospice- et hjem utenfor hjemmet

2 Redaktoren Natasha Pedersen De siste 5 årene har jeg reist til mange land og besøkt fagfolk med ulike profesjoner som har barnepalliasjon som sitt arbeidsområde. Jeg har også besøkt en rekke barnehospicer, Tyskland, Brasil, Sverige, India, Dublin, Storbritannia og hospice Stabekk i Norge. Mitt første besøk var hos et barnehospice i Tyskland i 2010 og er enda et besøk som sitter friskt i minne! Norge har i dag ca 200 avlastningsboliger og barneboliger og noen likheter er det mellom dem og et barnehospice! Men også store forskjeller! Gjennom disse siste to årene har og hatt gleden av å ha det faglige ansvaret og lagt opp studieturer for omlag 60 helsepersonell til barnehospicer. Dette er ansatte som daglig jobber med barn med livstruende og livsbegrensende tilstander i Norge. I mai i år, hadde jeg studietur til London med 30 ansatte på Nordre Aasen i Oslo. En tur som var svært vellykket og gav ansatte stor inspirasjon. Å innhente kunnskap og kompetanse fra andre land er viktig for utviklingen av barnepalliasjon i Norge. Her inngår også både teoretisk og praktisk kunnskap fra ulike barnehospicer. Denne utgaven av tidsskriftet gjenspeiler noen av fagmiljøene som organisasjon har samarbeidet med gjennom disse årene og som bidrar med kunnskap til oss! Noe jeg kjenner en stolthet over! Barnehospice er et tilbud til barn og unge som er alvorlig syke og døende. Det er både en behandlingsfilosofi og omsorgsfilosofi og et sted som har spesialisert seg på å gi et lindrende behandling og omsorgstilbud. Hospicefilosofien innebærer en helhetlig/holistisk omsorgstanke til barnet og familien for å avhjelpe behov og utfordringer av fysisk, psykisk, sosial, og eksistensiell karakter forbundet med livstruende sykdommer og alvorlige tilstander. Omgivelsene i et barnehospice er minst mulig sykehuspreget med stor vekt på livsglede og livskvalitet. Arkitektur, interiør og estetikk og en adferd hos personalet, som styrker verdighet og respekt, lindrer lidelse og gir trøst og støtte i prosessen frem mot døden og i etterkant. Tjenestene som barnehospice gir, er til familier fra alle trosretninger, kulturer og etnisk bakgrunn og man legger vekt på å respektere betydningen av familienes religiøse skikker og kulturelle behov, som er avgjørende for det daglige livet til hver familie. Tjenestene til barnehospice er dedikert til å forbedre livskvaliteten for barn og unge som ikke forventes å leve til å nå voksen alder samt deres familier. De gir fleksibel, praktisk og gratis søtte, også til barnets hjem og hjelp til besteforeldre og skolen. Ofte og på selve hospicet. Ofte gis dette også over mange år, og på ulike stadier av barnets eller ungdommens sykdom. Dette kan innebære å gi korte pauser og aktiviteter på dagtid slik at familier får en pause, og hjelp til kontroll av smerte eller andre plagsomme symptomer og støtte for familiemedlemmer, inkludert brødre og søstre. Gruppesamtale, SPA og samlinger. Ved livets slutt til barnet og ungdommen tilbyr barnehospicet også terminalpleie og sorgstøtte så lenge det er nødvendig, for å hjelpe familier og venner. Det er et sterkt økende antall barnehospice som blir etablert over hele verden. Et Barnehospice variere i innhold og organisering og har svært mange ulike tjenester. Men er tuftet på det samme fundamentet og grunnlaget er barnepalliasjon. Helsepersonell som har vært med på disse turene er imponerte over det helhetlige fokuset barnehospice har. Og ikke minst at liv og død kan høre sammen ved å fokusere på livet. Hospice favner rett og slett over alle, også de ansatte. Vi har et stykke igjen å gå, for at vi kan gi fullverdig tilbud om barnepalliasjon. Hospice er verken gammeldags eller lettvint medisin, men en del av løsningen! Familiene må selv få bestemme hvor de ønsker å motta tjenestene, og dette vil kreve fleksibilitet og et mangfold av tjenester. Med ønske om en god advendt og julehøytid. Og et fremgangsrikt barnepalliasjonsår i Mvh Kurs og konferanser i 2015 Se hjemmesidens kalender for mere informasjon. Taipei, Taiwan -The Asia Pacific Hospice Conference 30 april- 3 mai. København The 14th World Congress of the EAPC, 8-10 mai. Bristol, England The 4th International Public Health & Palliative Care Conference mai. 7th Cardiff international conference, pediatric palliative care juli 5th Annual Neonatal Palliative & End of Life Care Conference The Continuum of Care for Families 9. Februar. USA Tromsø, pediaterdagene januar. 2 I BARNEPALLIASJON - den lindrende omsorgen for barn og unge

3 Innhold Barnepalliasjon Nr Tidsskrift i barnepalliasjon Tidsskriftet gis ut 3 ganger i året. April, September og Desember. Tidsskriftet skal speile trenden og utviklingen av barnepalliasjon Bidra til økt kunnskap og informasjon om barnepalliasjon Være et vindu for samfunn og media mot barnepalliasjon Sette fokus på viktige temaer innen barnepalliasjon Være et medlemsblad for Ja til lindrende enhet og omsorg for barn. JLOB Ja til lindrende enhet og omsorg for barn forbeholder seg retten til å oppbevare og publisere artikler og annet stoff også i elektronisk form, for eksempel via internett. Alt som publiseres representerer forfatterens synspunkter. Disse samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller JLOB sine offisielle synspunkter Ansvarlig Redaktør Natasha Pedersen Redaksjonsmedlemmer Chantal Wood Caprice Knapp Susan Fowler-Kerry Silje Gismarvik Tutturen Design Centrum Trykkeri AS Cecilie Rott 2 Redaktøren Natasha Pedersen 3 Innhold i denne utgaven 4 Hospice - en behandlings- og omsorgsfilosofi i praksis 6 India s first Children s Hospice is filling the last days of terminally ill children with happiness 8 Många sjuksköterskestudenter oförberedda på att möta döende 9 Palliaive care for children in New Zealand years on and still learning! 16 Belarus Children s Hospice (BCH) feirer 20 år med gratis palliativ omsorg til syke barn og støtte til deres familier 17 What is current in Children s Hospice? Concurrent care 19 Arbejdet med hospice i Danmark - historien 23 Children s Palliative care in Ireland - Policy and practice 27 Palliativt arbeid med barn - mer enn omsorg 29 Barnkompetens viktigast av allt på Barnhospice 31 Det helsepolitiske hjørnet Adresse: Tidsskrift I barnepalliasjon Trollkleiva Kristiansand Forisdefoto og foto som forøvrig ikke er kreditert i bildetekst. Depositphoto/ JLOB Abonnement 3nr. 350 kr privat 750 kr bedrift/institusjon 150 kr for enkelt nr. Bestilles på mail: Barnepalliasjon på nett: Konto nr: Neste nummer kommer i april NR I 3

4 Hospice -en behandlings- og omsorgsfilosofi i praksis AV ASTRID RØNSEN, LEDER HOSPICEFORUM NORGE/FØRSTELEKTOR HIG. Hospice er en behandlings- og omsorgsfilosofi knyttet til alvorlig syke og deres nærmeste. Denne omsorgsfilosofien er knyttet til mennesker med kronisk sykdom uavhengig av sykdomsårsak og alder. Når barn og unge er alvorlig syke er omsorgstilbudet rettet mot familien som en naturlig helhet. Hospicefilosofien som grunnlag for barnepalliasjon Hospice har vært grunnlaget for det tverrfaglige fagfeltet «palliative care» (i Norge omtalt som palliasjon). WHO har definert dette fagfeltet med utgangspunkt i hospicefilosofien slik den ble presentert på tallet hovedsakelig knyttet til Cicely Saunders gjennom hennes beskrivelse. Ikke minst viste miljøet rundt Saunders gjennom opprettelsen av St. Christophers Hospice hvordan denne omsorgsideen eller filosofien kunne omsettes i praksis. Slik sett er hospice en omsorgsfilosofi og i stor grad blitt knyttet til og forstått som konkrete tjenestetilbud. I Europa har dette i stor grad vært egne institusjoner. I Amerika har hovedvekten vært på hjemmebaserte tilbud hvor sykepleiere, leger, frivillige og andre har kommet hjem til de som har trengt et omsorgstilbud. Fra starten var det den døende pasienten som var utgangspunkt for denne omsorgen. Senere har «palliative care» blitt utvidet til å gjelde omsorg for den kroniske pasienten og de nærmeste over et lengre tidsrom. For barn og unge med alvorlig sykdom og/eller varig funksjonsnedsettelse er eksempelvis behovet for palliativ behandling og omsorg stort over et mulig lenger tidsrom, da prognose og livslengde er vanskelig å forutse. Hospice som tjenestetilbud for barn og unge kan dermed både representere hjemmebaserte tilbud som eksempelvis «Barnesykehuset» knyttet til Oslo Universitetssykehus og egne barnehospice. Egne hospice for barn finnes i hele verden. I Norge er ikke dette en realitet enda. Hospice som begrep Hospice er imidlertid et fremmed begrep i Norge. Hva betyr det egentlig og hvor har dette begrepet sin opprinnelse? En vei til å forstå innholdet i hospice er å gå til røttene både rent historisk, språklig og forstå sammenhengen det ble brukt; som et begrep knyttet til pilegrimstradisjonen i middelalderen. Hospice som begrep bygger på de to ulike latinske begrep hospes og hospitium. Hospes som begrep er det samme språklige utgangspunktet til både verten (host) og gjesten (pilegrimen). Slik sett blir båndet mellom hjelper og mottaker for denne hjelpen synliggjort gjennom hospes-begrepet. Hospitium -bet. et hvilested på reiser, viser til det konkrete stedet pilegrimen tok inn på sin vandring. Dette er senere grunnstammen i begreper som hospital, hospits, hotel og det engelske ordet for gjestfrihet -hospitality. Det var nettopp denne vennlige gjestfriheten en ønsket å signalisere gjennom hospice som begrep, et begrep som nettopp var benyttet i flere århundre om steder hvor folk med ulike behov kunne komme inn enten for losji eller for forpleining og omsorg. Hospicebevegelsen i vår tid Det var Cicely Saunders som valgte å bruke hospice når hun skulle gi navn til sitt foregangssted når det gjaldt omsorg for alvorlig syke og døende. -Bevegelsen i moderne tid gjennom bl.a. etablering av St. Christophers We can t add days to life, but we can add life to days (Cicely Saunders) 4 I BARNEPALLIASJON - den lindrende omsorgen for barn og unge

5 BIOGRAFI Astrid Rønsen Leder av Hospiceforum Norge Førstelektor, Høgskolen i Gjøvik (HiG) Fagansvarlig ved tverrfaglig videreutdanning innen Palliativ omsorg, 60sp (HiG). Sykepleier Hospice Lovisenberg. Medlem International Work Group on Death. Dying and Bereavement (IWG) hospice i London i For henne var det viktig å fremheve fellesskapet som en vesentlig del av den omsorgskulturen som er så viktig for døende og deres nærmeste. Hennes engasjement var bl.a. begrunnet i datidens neglisjering av døende ved holdningen: «det er ikke mer vi kan gjøre for deg». Hennes holdning var den motsatte; når du er alvorlig syk og må forholde deg til din egen dødelighet er det uendelig mye vi kan gjøre som bekrefter deg som menneske og som kan lette dine plager eller din lidelse. Hva inneholder hospicefilosofi? I Oxford Textbook of Palliative Medicine har Saunders (2004) presentert innholdet i hospicefilosofien under overskriften «Prinsipper og utfordringer». Her fremheves den alvorlig sykes sammensatte behov som krever en tverrfaglig innsats. Lindring av pasientens smerter og andre plagsomme symptomer var helt sentralt. Her innførte Saunders begrepet «total pain» som en metafor for en helhetsforståelse av hvordan pasientens lidelse måtte forstås; smerte er ikke bare en fysisk erfaring men må også forstås ut fra et psykisk, sosial og åndelig/ eksistensiell perspektiv. Nettopp denne forståelsen av mennesket og sykdomsplagene var grunnlaget for tverrfaglighet som en arbeidsform i møte med den som er syk. Der «total pain» er utgangspunktet er «total care» svaret. Det alvorlig syke barnet i denne sammenheng må forstås og møtes som et helt menneske som forstås i den familiesammenhengen det hører hjemme. Slik sett er de nærmeste også en selvfølgelig del av denne omsorgen. Velvære har vært et uttrykt mål for hospiceomsorg. I senere definisjoner av «palliative care» er velvære erstattet av livskvalitet som mål for behandling og omsorg. Da må en ta utgangspunkt i hva som er livskvalitet for den enkelte. Et annet viktig prinsipp er mulighet for valg av sted hvor livet kan leves når dagene er begrenset og dermed dyrebare. Pasienten og de nærmeste må få mulighet til å få tilbringe denne viktige tiden der de selv ønsker å være, det være seg hjemme eller i tilrettelagte tilbud. Her må en ta hensyn til familiens samlede ressurser og behov. I forhold til barn og unge blir det viktig å finne gode og fleksible løsninger som både møter behovet hjemme og møter behov for avlastning/støtte utenfor hjemmet. Opprettelse av barnehospice som institusjonstilbud er derfor tilrettelagt i ulike land. Eksempler på dette er de mer enn 40 hospiceprogrammene for barn i Storbritannia eller fremveksten av barnehospice i Tyskland gjennom siste 10 år. Å se tiden en har som en viktig verdi, er fremhevet av Saunders (2004). Ut fra mange års erfaringer viser hun gjennom ulike pasientfortellinger hvordan nettopp denne tiden kan være en mulighetenes tid for familien totalt sett. Det forutsetter imidlertid at de ulike familiemedlemmene som foreldre, søsken, beste foreldre og venner blir sett og møtt som enkeltpersoner og som en del av fellesskapet rundt den alvorlig syke personen. Men det er ikke bare de nærmeste som berøres. Saunders var opptatt av at personalet og de frivillige som var involvert ble møtt på sine behov for støtte. Å arbeide med alvorlig syke, døende og sørgende er utfordrende og givende. Disse livshendelsene utfordrer oss som mennesker. Først og fremst er det det syke barnet og familien som er hovedpersonene når vi knytter hospicefilosofi til barn som gruppe. Behovet for å finne mening, løfte håpet og hente mot til å møte det uungålige er en del av denne livsvandringen. Det kan være både utfordrende og givende å stå nær familiene. Det er derfor viktig å utvikle et fellesskap som klarer å ivareta den enkelte og hvor omsorgskulturen er kjennetegnet av faglig kompetanse og trygghet, samtidig som respekt for enkeltindividet holdes høyt. I dette hospice-fellesskapet kan familiene finne hjelp, støtte og trøst. Å søke mening presentertes som et dypt fellesmenneskelig behov. Uavhengig av trosmessig ståsted blir det derfor viktig å møte den enkelte på deres åndelige og eksistensielle behov, det være seg pasienten, de nærmeste eller de som har sitt virke i omsorg for alvorlig syke og døende. Slik sett har hospice vært oppfattet som en omsorg hvor åndelige, eksistensielle og religiøse spørsmål har sin selvfølgelige plass. Imidlertid advarer Saunders mot å trekke med egne overbevisninger inn i møte med pasienter og pårørende. Det samme gjør Jacobsen (2009) når han advarer mot å gjøre pasienter til hjelperens «prosjekter»; det være seg alt fra å lindre symptomer til å definere andres psykosoiale og åndelige behov. Fordi en først og fremst har fokus på livet som leves, blir det viktig å skape fysiske rammer som understøtter det normale livet. Et hospice legger vekt på en hjemlig atmosfære hvor institusjonspreget er minst mulig dominerende. Når en gjennom alvorlig sykdom blir minnet om livets begrensninger, blir det viktig å fylle liv til dagene. Referanser: Jacobsen, B (2009): Livets dilemmaer, Gyldendal Akademisk Saunders, C (2004): Forward I: Doyle, D. et al. (2004) Oxford Textbook of Palliative Medicine, 3rd edition, Oxford University Press Children`s hospice International NR I 5

6 India s first Children s Hospice is filling the last days of terminally ill children with happiness WRITTEN BY SHREYA PAREEK AND PUBLICHED WITH PREMISSION TO THIS JOURNAL. Mansi and Abhishek started Happy Feet Home, the first hospice for children in India in 2014, a place which fills happiness in the lives of kids with terminal illnesses. If a child has just a week left to live, we make sure that it is the happiest week of his or her life, says the Happy Feet team. Hospice brings hope Akash, a 16-year old boy is HIV positive with barely any chances of survival. The disease has made him weak and dull. Last time he attended school was when he was in sixth grade. He lost both his parents some time back and started staying with his relatives. His weak health did not permit him to attend a school regularly. Waking up late in the afternoon, going out and spending time aimlessly only to return at night to sleep was what his regular day looked like. He had gone into a shell and did not interact much with anyone. This lifestyle took a complete turn when he first went to Happy Feet Home, He now comes here at sharp 10 in the morning, talks to other children and has even invited us to his house. He has started taking responsibilities and wants to learn new things. He is more active and happier now. The huge positive change in his attitude has been a delight to watch, says Mansi Shah, co-founder, Happy Feet Home. There are thousands of children like Akash who suffer from terminal diseases like cancer, HIV, etc. They have little or no hope of getting cured and living a normal life. When the child and his or her entire family are grief-struck, there is a place that is filling a little happiness in their lives. This is Happy Feet Home, a place which is a fun-filled shelter to many such children who have little or no time left to live. Started by Abhishek Tatiya and Mansi Shah, Happy Feet Home aims to provide a healthy and happy environment to children suffering from terminal diseases. As per a report by International Association for Hospice & Palliative Care, over 400,000 children in India need palliative care. Shah and Tatiya are making the bitter reality of fast approaching death a tad less sad and scary for these children by providing a space where 6 I BARNEPALLIASJON - den lindrende omsorgen for barn og unge

7 they can come and play with other kids, have tons of activities to keep them occupied, participate in therapy and counseling sessions to help them cope with their maladies all this in a safe and vibrant environment, free of cost! Happy Feet Home is not a place for dying people. It is a place to celebrate life and fill happiness in the lives of these young ones, Tatiya. The start Shah had around nine years of experience in the social sector as she worked with various NGOs. When she was working with St. Jude India ChildCare Centre for children fighting cancer, she realized that there are hardly any places or centres for children suffering from terminal diseases in India. She then met Tatiya who had quit his job after working in the corporate sector for five years. We were both talking about the situation and we came up with the idea of setting up a place like this. There are many places that cater to the needs of terminally ill patients. But they accommodate both children as well as adults, Shah says. Children s needs are different from adults and there was no place specifically catering to the needs of such children in India. That is when we decided that this is something we have to do, she adds. The uniqueness of the idea necessitated a lot of research. Both the co-founders visited many hospitals and other hospices to see how they worked and what all resources were needed. Finally, India s first hospice for children was set up in Sion in Mumbai six months ago and started with an intake of 35 children on August 14, Celebrating life The idea is to make the last days of these children as happy as possible. Even if one has just a week to live, we want to make sure that it is the happiest week of his or her life, says Shah. What they offer The team of five that consists of Shah and Tatiya also includes a nurse, therapists, a housekeeper and interns along with several volunteers who work with them on and off. Happy Feet Home basically focuses on five things: Activities: Several recreational and interesting activities are planned by the team of professionals to engage the kids. Various props, toys and games are a crucial part of the activities which also help the child to mingle with other children and spend some quality time. Therapies: Various art, dance and music therapies are an important part of this day-care hospice. These therapies impart a sense of enthusiasm among the children and make them forget their pain as they spend several hours here. Counselling: It is one of the most crucial services provided by the Happy Feet Home team. Counselling is not restricted to kids alone but is also extended to the family and caregivers to help them cope with the situation and be strong in dealing with grief. Respite Care: This allows a parent to take some time off and relax, knowing that their child is in safe hands and is well taken care of. Bereavement Support: This is extended to the grieving families after the child leaves the world. It helps them to cope with the loss and move on in life When such news breaks, the entire family goes into a state of grief and sadness. Everyone gives up hope including doctors, the patient and the family. These children have a right to spend their last days with maximum happiness, no matter how long they are going to live, says Tatiya. Happy Feet Home has tied up with various experts and hospitals to provide quality psychosocial help to these children. The doctors The duo met Dr. Mamta Manglani, Head of Paediatrics at Sion Hospital, who helped them form a partnership with the hospital. Doctors from Sion Hospital have been providing constant support to the team a space in which to operate. Another person they wish to acknowledge is Dr. Muckaden, HoD of Palliative Care Department at Tata Memorial Hospital, who has been providing excellent guidance as the Happy Feet Home team keeps going back to her with all their queries. Happy Feet Home has managed to spread happiness in the lives of around 85 children so far and they aim to reach out to many more in the future. We have children as young as 2 to 4 years old. While they cry and feel restless in hospitals, there are smiles and laughter on their faces as soon as they enter Happy Feet Home. This validation of the change in attitude of these kids is something which keeps us going, says the duo. Like any startup, Happy Feet Home too saw its share of challenges. With lack of funds to the uniqueness of the idea that posed several hurdles, the team had to struggle to build everything from scratch. We were working with children who were not motivated at all. They had no reason to smile. So, it was important for us to get staff who can manage to remain charged and enthusiastic at all times, says Tatiya. Happy Feet is a young organization and soon will be registered as a trust with seven trustees including various experts and professionals. Visit NR I 7

8 Många sjuksköterskestudenter oförberedda på att möta döende I de flesta sjuksköterskors yrkesvardag ingår att vårda döende patienter. En studie med över 200 studenter visar att många blivande sjuksköterskor känner sig oförberedda och rädda inför mötet Forskare vid Sahlgrenska akademin har i en studie intervjuat 222 sjuksköterskestudenter vid Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Sköndal Högskola i Ersta om hur de resonerar kring att vårda döende patienter, deras tankar kring hur man kan stöttar och samtalar med patienten och deras egna känslor inför mötet med döende. Skrämmande och svårt att prata om Intervjuerna visar att även om många studenter ser döden som en naturlig del av livet, känns tanken på döden obegriplig och skrämmande för många. Hos de flesta väcker tanken på döden känslor av hjälplöshet, osäkerhet och otillräcklighet. En del anser det naturligt att prata om den, andra tycker att döden är det värsta som kan hända och har svårt med tanken på att behöva prata om den, säger Susann Strang, forskare vid Sahlgrenska akademin. Sjuksköterskans ansvar att vara stark Många studenter uttryckte att de inte vet vad man ska svara på patienternas frågor, och att de ville byta samtalsämne när patienter pratade om döden. Samtidigt anser en stor del av studenter att det är sjuksköterskans ansvar att vara stark inför patienterna. Vår studie visar att studenternas idealbild av en kompetent sjuksköterska och en idealisk vård skiljer sig stort från deras egen verkliga situation. Frågorna om död och döende handlar mycket om studenternas egen rädsla och brist på erfarenhet, samtidigt som de har hårda krav på sig själva att vara goda vårdare, säger Susann Strang. Många hoppas att det här ska bli lättare med tiden, att de en dag ska vara modiga nog att ta hand om döende patienter och våga vara närvarande. Här kan utbildningarna ta en mer aktiv roll genom att tidigt hitta de studenter som känner en stark rädsla att möta och vårda döende patienter, och erbjuda dem handledning, utbildning och stöd. Artikeln Swedish nursing students reasoning about emotionally demanding issues in caring for dying patients publiceras i International Journal of Palliative Nursing. Länk till tidskrift: com/toc/ijpn/current Röster ur studien: Det skrämmer mig, och jag var helt förstörd under praktiken när patienten dog. Hela situationen kan vara skrämmande och den döda kroppen Känner mig inte obekväm när det gäller att vara hos en döende person. Men jag känner mig osäker på hur jag samtalar, vilka frågor jag får. Har inte så mycket erfarenhet av att ha själavårdande samtal med döende personer. Som sjuksköterska ska man vara stark. Kanske det blir sorgligt att se en människa som man tog hand om dö framför mina ögon. Kanske man blir känslomässigt ledsen. Men jag ska vara tröst för döendes familj. Då ska jag vara stark också. För jag tycker att det är så otäckt ta hand om den kalla kroppen. Sitta o vaka o finnas där så länge patienten andas klarar jag av, men sedan när de dör tycker jag själv att det är jättejobbigt. Visst är det svårt men som vårdpersonal och som medmänniska ser jag det som min uppgift att inte vara rädd eller obekväm inför svåra saker. Att få höra någon annans tankar om något stort som berör mig såväl yrkesmässigt som personligen ser jag som en förmån. Döden är för mig det värsta som kan hända men samtidigt en del av livet och man måste våga tala om det. Kontakt: Susann Strang, docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet web: 8 I BARNEPALLIASJON - den lindrende omsorgen for barn og unge

9 Palliative Care for Children in New Zealand BY DR ROSS DRAKE, CLINICAL DIRECTOR, PAEDIATRIC PALLIATIVE CARE SERVICE, STARSHIP CHILDREN S HOSPITAL, AUCKLAND CLINICAL LEAD, NZ PAEDIATRIC PALLIATIVE CARE CLINICAL NETWORK Introduction By any way it can be measured New Zealand (NZ) is a small, geographically isolated, island nation. It sits in the southwest pacific between latitudes 34 to 47o S placing it in the temperate zone of the world. However, as it is surrounded by ocean currents and lacks a continental influence the climate is milder with temperatures rarely below 0 C or above 30 C in populated areas. NZ extends more than 1,600 km along its main axis from Cape Reinga at the top of the North Island to Bluff at the bottom of the South Island. It only has a maximum width of 400 km, making access to the extensive coastline (approximately 15,134 km) easy for the majority of the recently estimated 4.5 million people residing in NZ. This also means the overall population density is low. Besides the two main islands there are numerous smaller islands, most notably, Stewart Island and the Chatham Islands. NZ is the first populated land to see the new day as the longitudes of the country are in the extreme east of the Prime Meridian meaning NZ standard time is eleven hours ahead of Greenwich Mean Time. The South Island is the largest land mass with around ¼ of the overall population and is divided along its length by the Southern Alps which consists of 18 peaks over 3,000 metres, the highest being Mount Cook/Aoraki at 3,754 metres. Large tracts of forest are devoted to national parks with the south-western corner, Fiordland, being an area of high mountains cut through with steep fjords. The more populated North Island is less mountainous and the site of the capital city, Wellington, and the largest city, Auckland at 1.4 million people. A large volcanic plateau runs through the centre of the North Island and forms the highest mountain; Mount Ruapehu at 2,797 metres and the country s largest lake, Lake Taupo; a water filled caldera. NZ is a developed country run by a parliamentary democracy governmental system and constitutional monarchy with Queen Elizabeth II the current sovereign. NZ ranks highly in international comparisons in many areas including educational attainment, economic freedom and is considered to have amongst the most liveable cities in the world. NZ has a strong bicultural awareness with the Treaty of Waitangi recognised as NZ s founding document. The Treaty, named according to the place where it was first signed, is an agreement signed on 6 February 1840 between the British Crown and about 540 Māori rangatira or chiefs. It provides a broad statement of principles upon which the nation and government was built and it is common to refer to the intention, spirit and principles of the Treaty. The principles are not considered part of NZ domestic law but referred to in several Acts of Parliament. The majority of the NZ population identify as European (74%) while the indigenous Māori people make up the largest ethnic minority at 14.9% of the population. Asian (11.8%) and Pacific (7.4%) peoples make up other significant ethnic groups. The most commonly spoken language is English and Māori, spoken by 4.1% of the population, is an official language. Health Care System The Minister of Health has overall responsibility for the health system in NZ and in 2010 the NZ government contributed 83% of the overall health expenditure; 10.3% of GDP or USD$ per capita [1]. The Ministry of Health (MOH) is given the responsibility for leading and supporting the health sector by providing national policy advice, regulation, funding and monitoring the performance of each of the 20 District Health Boards (DHBs) who are responsible for providing or funding health and disability services in their community. National priorities are identified in the New Zealand Health Strategy and the New Zealand Disability Strategy, with additional Ministerial priorities and health targets, reflected in DHB plans and accountability arrangements. DHBs also own and run the public hospitals which provide a free, relatively extensive and high-quality health service to citizens or permanent residents. However, long waiting lists have developed for a number of operations and a secondary market of private health insurance allows members to have treatments and operations in the private sector. Paediatric Palliative Care in NZ In 2006 NZ had an estimated population of children/young people aged 0 to 19 years ( children ) of just over 1.2 million with the prevalence of children who would have been aided by having involvement of a paediatric palliative care (PPC) service appraised at 2.3 per 10,000 (minimum range estimate) to 3.2 per 10,000 (maximum range estimate). NR I 9

10 Children with non-malignant life-limiting conditions made up around 85% of those in need [2]. In a recent study looking at location of death for children aged 28 days to 18 years with a life-limiting illness during the period 2006 to % were found to have died at home with those children receiving palliative care more likely to have been at home at the time of their death [3]. The size and population of NZ presents a specific set of difficulties when it comes to providing equitable access to children and their families or whānau who require highly specialised, tertiary level care such as palliative care. Simply, how can a limited workforce deliver effective palliative care to a small number of relatively, widespread affected children in an environment of constrained health funding? Palliative care for children was established in NZ after an assessment by the MOH in conjunction with the Paediatric Society of NZ (PSNZ) in 1998 was conducted as part of a national review of paediatric specialty services [4]. PPC was included after it was championed by a south Auckland paediatrician, Dr Adrian Trenholme as a direct result of the seminal publication from the Association for Children with Life-Threatening or Terminal Conditions and their Families, A guide to development of children s palliative care services [5]. The NZ review identified familiar gaps and inconsistencies in respite care, youth specific services, bereavement services and access to equipment, particularly for children with nonmalignant conditions, as well as highlighting a lack of expertise in palliative care including trained community paediatric nurses. The core recommendation was to establish a national specialist palliative care service that supported local or regional coordinators or link workers who, in turn, worked with local paediatric health care professionals. A national network would be derived from this core group and be charged with developing national standards of care and monitoring outcomes. In 1999, the only specialist PPC service ( the Service ) in NZ was established at Starship Children s Hospital in Auckland and was formally acknowledged as a national service thirteen years later, following a further MOH review [6]. The Service offers palliative care to the children BIOGRAPHY Dr Ross Drake has gained fellowships in Paediatrics (2000), Palliative Medicine (2003) and Pain Medicine (2011) and currently holds the position of Clinical Director of the Paediatric Palliative Care and Complex Pain Services at Starship Children s Hospital in Auckland. Both are small, interdisciplinary teams of specialist paediatric healthcare workers. Ross is also the current chair of the Ministry of Health appointed Palliative Care Advisory Group and member of the Australia and NZ PPC Reference Group. His professional interests include neuropathic and central pain syndromes and the decision-making process for children and young people with life-limiting conditions. in the greater Auckland region and advice their family/whānau, not infrequently, over a and support nationally. The aim is to deliver considerable period of time. seamless palliative care for children and their family/whānau across the hospital-community The Service has a more prominent role once continuum in the setting(s) of their choice. This the child returns home reflecting its capacity to is achieved by the Service maintaining a strong provide home based care. To ensure the child community focus and embracing the attitude and their family/whānau have timely access to of collaborative service delivery. Adherence 24 hour, 7-day a week care the Service links to the ideal of collaboration ensures liaison and supports, wherever possible, local health with and support of paediatric services in the care services including community paediatric hospital and then the appropriate community services, adult palliative care services and services once the child returns home. The primary health care professionals to provide team provides regular updates to the services the necessary day to day care, in addition to involved and maintains the link to the primary providing direct clinical care. The role of the paediatric team in recognition of the important Service tends to increase when the child enters relationships that have been built between the end of life phase, acknowledging this as a health care professionals and the child and core skill of a PPC service. 10 I BARNEPALLIASJON - den lindrende omsorgen for barn og unge

11 The Service has had minimal increase in personnel since inception and currently consists of 1.3 FTE specialist paediatrician, 1.0 FTE nurse practitioner, 0.6 FTE nurse specialist, 1.0 FTE specialist social worker, 0.5 FTE psychological support provided by a child psychotherapist (grief/bereavement support) and child psychiatrist. The Service covers the core age range of 0 to 15 years but does assist young people 15 years of age and older when they remain at school or under the care of a paediatric service and it is not appropriate for care to be transitioned to an adult service. The service is also available for parents who receive a prenatal diagnosis of a life-limiting condition and do not wish to have a termination of pregnancy. In 2009, 28% of referrals were for infants less than 1 year of age, 18% in the 1 to 5 year age group, 22% of children were aged 5 to 10 years and 20% 10 to 15 years of age. In the older age group, 10% of referrals were for young people aged 15 to 20 years and 2% 20 years and older. Childrens`s palliative care Referrals over the four-year period, inclusive, indicated 43% of children had cancer with this group dominated by central nervous system tumours (16% of the overall total). The next largest grouping, at 32%, was neurologic conditions including metabolic diseases and syndromes while cardiovascular anomalies made up 13% of referrals. The remaining 19% comprised a diverse group of conditions affecting the respiratory, infectious, immune (non HIV/AIDs), renal, hepatic and gastroenterology systems. A pivotal piece of non-clinical work, led by the Service social worker, Jess Jamieson, was the changing of the hospital s focus on Do Not Resuscitate orders in 2009 to an Allow Natural Death policy and accompanying End of Life Care Plan. This has been embraced by the Starship community and used to guide similar policy changes for paediatric services around the country. Evolution vs. Revolution What has become even more evident with the formation of a specialist palliative care service for children in Auckland is an inequity of access faced by many children in need and the lack of a systematic approach despite the clear path heralded by the speciality review [4]. In response, the author became increasingly involved in advocacy to effect change. Formal advocacy work started in 2003 when paediatric representation was confirmed on the newly formed MOH Palliative Care Working Group, this occurring as a direct result of the World Health Organization call for national cancer control programs and the publication of the NZ Cancer Control Strategy [7]. In 2008, the working group was disbanded in favour of two advisory bodies; the Palliative Care Advisory Group, formed to advise on the MOH work program, and the Palliative Care Council, accountable to the Minister of Health and holding the specific role of monitoring and evaluating outcomes in palliative care. The Advisory Group has maintained a mandated paediatric representative while the Council has had paediatric representation on a co-opted basis. The campaign for children s palliative care over the seven year period, 2003 to 2010, has been supported by a dedicated group of interested PSNZ members and the Paediatric Oncology Steering Group PPC Special Interest Group (SIG). Both groups were combined in 2008 to form a single PPC SIG under the PSNZ with robust, multidisciplinary membership and good representation from around NZ. These groups have been able to produce important pieces of work that have informed advocacy. For example, in 2003 the PSNZ sent all DHBs a questionnaire asking about various aspects of child health. This included, for the first time, questions on paediatric palliative care delivery. The survey confirmed a poor attitude to establishing the recommended link worker positions and emphasized general child health teams were providing palliative care for children in addition to their usual duties. The other finding of particular concern was an attitude of inherent misunderstanding where PPC was considered by respondents to be largely confined to children with cancer at the end of life. This was followed by a survey of health funders, through an Official Information Act request, on the direct spend for delivery of palliative care to adults and children in each hospital board region. This was considered necessary as poor funding had long been considered a fundamental barrier for the lack of development in children s palliative care. The results from the 90% of responses presented a shocking insight into the inequity of funding provision. Spending on adult palliative care totalled $44.2 million while children only figured a miserly $412,000; the majority of which was funding for the specialist service in Auckland. To expose this information and ten years after the failure of the original 1998 recommendations to be acted upon, with the exception of establishing a specialist service, the author wrote a strategy for PPC in NZ. This commentary gathered relevant international and national data and combined historical recommendations with an emerging model of care being supported by the PSNZ and was distributed to key stakeholders including the MOH. Essentially, the strategy championed a managed clinical network structure where children and their families/whānau with lifelimiting illness would receive the bulk of care from local paediatric services and primary health care professionals supported by a regional PPC link worker who, in turn, would receive assistance from the national specialist PPC service (Figures 1& 2). The composition urged the MOH to invest in implementing the necessary changes and while improved funding was not forthcoming advances were seen. In 2010 an unpublished MOH review identified the Starship team as a national service because of the clinical expertise present, the considerable clinical support of non-specialist paediatric and palliative care services across NZ and education initiatives. It was also acknowledged that this level of activity was not sustainable in the long term making the Service vulnerable. This resulted in the MOH supporting the PSNZ to establish PPC as a national clinical network in 2011 and commission the document, Guidance for Integrated Paediatric Palliative Care Services in New Zealand [6]. Published in 2012 this was an evidence based and updated confirmation for the identified model of care and proposed a robust implementation program including the development of substantiated clinical guidelines with the first phase covering end of life care and pain management currently being written. The PPC clinical network ( the Network ) appointed the author as the clinical lead and a clinical reference group (CRG) was established to strengthen the development of a NR I 11

12 Figure 1 Paediatric Palliative Care Clinical Network work program. The CRG was geographically representative of NZ and consisted of stakeholders from key disciplines, as well as having consumer and Maori representation. The clinical lead arranged a road show to the majority of DHBs to clarify how a network could function, ascertain the needs of different localities and develop a list of clinicians (medical, nursing, allied health) to be key contacts for their region. The key contacts have been a constructive way to disseminate updates and information widely and permit effective communication links for the leadership role played by various members of the Service. Service Development outside of Auckland The delivery of PPC outside of Auckland has most commonly been provided by generalist paediatric teams at the local hospital or at the child s home through outreach, community paediatric nursing services. The general paediatric services, largely composed of medical and nursing personnel, go the extra distance when children and their families/ whānau with life-limiting conditions are identified as requiring palliative and end of life care. The anticipated formation of regional link worker roles has not been forthcoming to date. The main reason for this being a perception that new funding is necessary to establish this position in spite of a case being made for a shift in existing funding. The shift in funding approach acknowledges the work is already being done by a number of clinical staff and affirms the need for developing specialist skills in one or two members of staff so that they, in turn, may support the wider paediatric healthcare team in that area. However, glimmers of hope have emerged. The adult hospice service in the city of Christchurch (South Island) has employed, from additional government operational funding, a full time Figure 2 Collaborative Support PPC nurse specialist to support children and their families/whanau with life-limiting conditions across the South Island. This position has been clinically supported by a paediatric oncologist with 0.2 FTE designated for PPC and avidly backed by the South Island paediatric network. In the Waikato region, immediately below Auckland, two non-governmental organisations provide palliative care for children and their families/whānau. Rainbow Place opened in June 2003 as a separate facility on the same site as Hospice Waikato. Counselling support is provided for children who have a significant adult family member with a palliative condition as well as providing nursing and counselling support for a small group of children and their families/whānau with life-limiting conditions. More recently, a two bedded respite unit for children has been formed. True Colours Charitable Trust provides specialist nursing support and psychological care to children requiring palliative care and their families/ whānau. Both services include bereavement care in their programs which are delivered across the Waikato DHB catchment and utilise the expertise, advice and support of the Service in Auckland, as necessary. In a few areas of NZ relationships have developed between adult hospice and paediatric services with each supporting the other with their specific knowledge to the advantage of the children and their families/whānau needing palliative care. This relationship has the added benefit of offering access to counselling/ bereavement services to the family/whānau including siblings of the ill child. For the most part, collaboration between paediatric services and adult hospice has arisen when one or two individuals have forged a relationship of understanding. In acknowledgement that current resourcing was a barrier to achieving the ideal delivery of service a memorandum of understanding was developed between the Network and Hospice NZ, as the agent for the bulk of adult hospices in NZ, to recognise the unique knowledge and skills of the respective services and agree to work together collaboratively to provide holistic child & family/whānau centred palliative care. This has been used by, at least, one paediatric service and adult hospice to formalise a relationship that can endure beyond one or two individuals. Hospices for Children in NZ NZ does not have a children s hospice and the NZ situation does not suit the development of children s hospices. The model of care outlined in the Ministry guidance document [6] was explicitly designed to cater for the desire of the majority of children and their families/ whānau to remain at home for as much of their palliation as possible. This is particularly important for Māori and Pacific peoples. Realistically, NZ has only one city, Auckland, of sufficient population to sustain a children s hospice of the Helen House variety. This raises significant issues for children and their families to access such a facility with travel taking them away from their community supports. It is also debatable that a country with a relatively small and widespread population such as NZ has the monetary capacity to maintain, what for most a distant facility. The attitude of the Network is to build adequate clinical ability to deal with the vast majority of issues; be they physical, emotional, social, spiritual or cultural, near to where the child and their family/whānau live. The matter of respite care, in many ways, is a problem for the wider paediatric health care community rather than a specific PPC issue. As such it requires creative approaches at a local level. Conclusion The clinical practice of palliative care for children does not have one recipe for success rather it requires an individualised, adaptable approach that relies on relationship and communication. Likewise, developing an equitable and accessible palliative care service for children requires a similar, personalised approach. The aim of the NZ approach is to enable regions to use their resources in the 12 I BARNEPALLIASJON - den lindrende omsorgen for barn og unge

13 most effective way possible while ensuring a minimum standard of care that can be raised over time. New Zealand has achieved what it has by taking a top-down approach. That is by establishing a specialist service for children which has accepted a national clinical and development role. This has required a professional and strategic mandate only made possible with the engagement and investment of the MOH and identified key stakeholders. The most important support having come from the wider paediatric healthcare community and palliative care groups. The formation of a paediatric SIG, open to adult palliative care workers was a significant moment in the NZ experience as it added diversity and energy to the work being done and enhanced the communication network. The benefit has been completion of essential bodies of work, most notably an overarching strategy, accepted model of care, needs assessment, gap analysis and, most recently, the development of clinical guidelines. Barriers to progress have been present along the way but, like the practice of paediatric palliative care, having the resources of a strong, committed group of interested people from different clinical and non-clinical backgrounds has afforded perspectives and solutions to overcome such impediments. This has improved the chance of a positive outcome. References 1) Health Expenditure Trends in New Zealand Ministry of Health: Wellington, August ) Naylor W. National Health Needs Assessment for Palliative Care. Phase 1 Report: Assessment of Palliative Care Need. Palliative Care Council of New Zealand: Wellington, June ) Chang E, MacLeod R, Drake R. Characteristics influencing location of death for children with life-limiting illness. Arch Dis Child 2013; 98(6): ) Through the Eyes of a Child: A national review of paediatric specialty services. Ministry of Health: Wellington, ) A guide to the development of children s palliative care services. Report of a joint working party of the Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) and the Association for Children with Life- Threatening or Terminal Conditions and their Families. RCPCH: London, ) Guidance for Integrated Paediatric Palliative Care Services in New Zealand. Ministry of Health: Wellington, September ) The New Zealand Cancer Control Strategy. Ministry of Health and The New Zealand Cancer Control Trust: Wellington, August 2003 Stormberg er stolt samarbeidspartner med JLOB! Hold meg i hånda Vi i Stormberg tror på å være tilstede. Vi tror på oppmerksomhet, muligheter og engasjement. Både for de alle nærmeste og for de vi aldri ser. Men som vi vet er der. Og som trenger oss. Trenger deg. Alltid ha en hånd klar i tilfelle noen trenger å gripe den. Vi ønsker deg god jul og god tur! 1% av Stormbergs omsetning brukes til samfunnsnyttige og humanitære formål. Hittil har 1% andelen bidratt med mer enn 21 millioner til gode formål. Hver gang du handler hos oss, hjelper du oss å hjelpe. NR I 13

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon JA TIL LINDRENDE ENHET OG OMSORG FOR BARN Nr. 1 2015 Barnepalliasjon innebærer en aktiv og total tilnærming og omfatter fysisk, emosjonell, sosial og eksistensiell

Detaljer

5years in international cooperation. global knowledge. Rising to the Challenges Childbirth remains a dangerous venture in sub-saharan Africa.

5years in international cooperation. global knowledge. Rising to the Challenges Childbirth remains a dangerous venture in sub-saharan Africa. global knowledge anniversary issue / jubileumsutgave No. 1 2009 KREATIVITET OG INNOVASJON 2009 er EUs år for kreativitet og innovasjon og utdanning regnes som nøkkelen til så vel økonomisk som personlig

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Education for climate resistant development

Education for climate resistant development Education for climate resistant development ODW 2013 Name of Norwegian applicant organizations Naturvernforbundet and Natur og Ungdom. Contact person for ODW during the application period Kay Asbjørn Schjørlien,

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt Esso Norge AS Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate)

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate) HELSE BERGEN HF Bergen 28. desember 2004 Report to the Health and Social Affairs (Google translate) Further need for health studies in terms of long-term effects of diving, treatment and follow-up. Prepared

Detaljer

Sustainable and Healthy catering

Sustainable and Healthy catering HealthCat - Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering Positive experiences with sustainable and healthy food Problems with implementing sustainable and healthy food Recommendations

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter NF-rapport nr. 8/2013 Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter En studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming Ann Kristin Eide Janne Paulsen Breimo Når livsløp veves

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen NF-rapport nr. 13/2012 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid 20 15 Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen 10 5 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Tid er ikke alt Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen

Tid er ikke alt Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen FoU rapport nr. 4/2006 Tid er ikke alt Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen Torunn S. Olsen, Nina Jentoft og Gro Kvåle Tittel Forfattere Tid er ikke alt. Evaluering av regelverksendringen

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Boligsamvirkets rolle i boligpolitikken

Boligsamvirkets rolle i boligpolitikken NIBR-rapport 2008:23 Arne Holm Boligsamvirkets rolle i boligpolitikken Med vekt på deres utbyggingspolitiske rolle i dag Boligsamvirkets rolle i boligpolitikken Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv

Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv Kåre Moen Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer