IBI/BEA-undersøkelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IBI/BEA-undersøkelsen"

Transkript

1 IBI/BEA-undersøkelsen Rapport fra en spørreundersøkelse blant studenter på Idrettsbiologi (IBI) og Bevegelsesanalyse (BEA) studieårene 1995/1996 til og med 2002/2003. Tom Atle Bakke, Nils Helge Kvamme, Marie M. Moltubakk, Jostein Hallén Seksjon for fysisk prestasjonsevne Norges idrettshøgskole, Oslo

2 2

3 1. Innledning Norges idrettshøgskole (NIH) har vært gjennom en studiereform (kvalitetsreformen) samt en intern omorganisering de siste årene. Frem til studieåret 2002/2003 var idrettsbiologi (IBI) og bevegelsesanalyse/biomekanikk (BEA) to separate studier. I dag er disse to fagområdene integrert i et 2-årig studieprogram som sammen med et basisår (tilsvarende tidligere grunnfag) gir bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i idrettsbiologi. På bakgrunn av dette ønsket vi å gjennomføre en spørreundersøkelse av tidligere IBI/BEA-studenter. Vi ønsket å vite litt om hva som motiverte studentene til å velge IBI/BEA, hvilken utdanning de har i tillegg til IBI/BEA og hvilke jobber de har og har hatt i etterkant av utdanningen. Vi ville også se på i hvilken grad de tidligere studentene syntes IBI/BEA-studiet har vært relevant i senere utdanning og jobb. I tillegg ønsket vi å opprette en e-post-bank og å undersøke muligheten for å opprette et alumninettverk for tidligere og nåværende studenter. Alumni er latin og brukes i betydningen tidligere student. Med en alumniløsning på plass finnes det mange muligheter for nettverksbygging og faglig påfyll. 2. Metode og data I utgangspunktet var hensikten å sende ut spørreskjemaer til alle studentene som hadde fullført IBI/BEA fra oppstarten i 1995/1996 til og med 2002/2003. For å finne fram til disse studentene ble det sett gjennom karakterutskrifter for hvert kull for å finne de som hadde bestått minimum 15 vekttall/45 studiepoeng. Spørreskjemaet ble utarbeidet i Questback, og alle svar ble levert elektronisk. Da listene over studenter som hadde fullført IBI/BEA var klare i slutten av juni 2006 ble spørreskjemaet sendt ut, hovedsakelig i posten. De studentene vi hadde e- postadresse til fikk e-post med link til spørreskjema på nettet. Etter gjentatte purringer og oppsporing av nye adresser, ble spørreundersøkelsen avsluttet i januar 3

4 2007. Vi hadde da ikke fått tak i alle som hadde fullført studiet, men oppsporing av de siste ville være for tidkrevende. 3. Resultater 3.1. Svarprosent Det var 117 studenter som hadde fullført 15 vekttall/45 studiepoeng IBI, 38 som hadde fullført BEA og 9 som hadde fullført begge. Dette gir til sammen 164 tidligere studenter. Totalt svarte 97 av dem på spørreskjemaet. Dette gir en svarprosent på 59,1. Årsaker til at svar uteble ble ikke registrert, men ukorrekt kontaktinformasjon må kunne antas å være en av de viktigste årsakene. 56,7% av de 164 studentene var menn, og 43,3% var kvinner. Blant de 97 som svarte var 59,8% menn, og 40,2% var kvinner. I tabellen nedenfor vises kullvis hvor mange som svarte, hvor mange som fullførte (antall), og svarprosent. Tabell 1: Kullvis fordeling av antall svar, antall fullført IBI/BEA og svarprosent på spørreskjemaet. * Merk at totalt antall svar, totalt antall studenter og total svarprosent er noe høyere enn antall respondenter, pga studenter som hører til i to årskull fordi de har tatt begge studiene. Kull Svar Antall Svarprosent 95/ ,7% 96/ ,0% 97/ ,9% 98/ ,7% 99/ ,1% 00/ ,7% 01/ ,0% 02/ ,9% TOTAL * ,3% 4

5 3.2. Svarte studiet til forventningene? På spørsmål om studiet svarte til forventningene svarte 91% ja. Blant grunnene til at studiet svarte til forventningene var blant annet dyktige forelesere og stor faglig tyngde nevnt. De som ikke syntes studiet svarte til forventningene oppga dårlig administrasjon, varierende kunnskap hos forelesere og svakt faglig innhold som grunner. Deler en opp studentene etter hvilket studium de tok, ser en at 96% av de som tok IBI syntes studiet svarte til forventningene, mens 80% av de som tok BEA syntes det samme Svarte til forventningene (%) Ja Nei Ikke svart Figur 1: Svar på spørsmål om studiet svarte til forventningene, i prosent av 97 respondenter. 5

6 3.3. Motivasjon for å begynne på studiet På spørsmål om hva som motiverte studentene til å velge IBI/BEA oppga de fleste (95 av 97) interesse for faget som en årsak. Av andre årsaker var ønsket om å ta hovedfag eller mastergrad (31) og som grunnlag for andre studier (17) de årsakene som flest respondenter oppga Andel av respondentene (antall) Interesse for faget Ønske om å ta hovedfag/master Ønske om å ta doktorgrad Som grunnlag for andre studier Yrkesmessige ambisjoner Annet Figur 2: Svar på spørsmål om hva som motiverte til å begynne på studiet, antall av 97 respondenter. Det var mulig å angi flere svar Hvordan ble du oppmerksom på studiet? Det var i hovedsak studiekatalogen som gjorde studentene oppmerksomme på studiet, men også tidligere studenter var viktige i det å gjøre studenter oppmerksomme på studiet. På dette feltet har det skjedd endringer den siste tiden. Studiekatalogen i papirformat er erstattet av en fullverdig studiehåndbok på internett. Videre er det lagt større vekt på å avholde informasjonsmøter for potensielle NIH-studenter. 6

7 I den perioden respondentene representerer var det ingen tydelige endringer i viktigheten av informasjonsmøter og web. For hvert årskull svarte null til to respondenter at de ble oppmerksomme på studiene på informasjonsmøter, og null til to nevnte web. Her kan man imidlertid anta en endring for senere studenter Andel av respondentene (antall) Tidligere studenter Lærer ved NIH StudiekatalogenInformasjonsmøter Web Annet Figur 3: Svar på spørsmål om hvordan en ble oppmerksom på studiet, antall av 97 respondenter. Det var mulig å angi flere svar Kontakt med studiestedet De aller fleste har kontakt med NIH på én eller annen måte, kun 12% har ingen kontakt. De fleste har kontakt med tidligere medstudenter, men mange har også kontakt med tidligere forelesere og/eller følger med på NIHs nettsider. 7

8 80 70 Andel av respondentene (antall) Kontakt med tidligere medstudenter Kontakt med Følger med på Deltar på etter - Deltar på Ikke kontakt etter forelesere fra NIHnettsidene til NIHog videreutdanning disputaser og endt utdanning i NIHs regi prøveforelesninger Figur 4: Svar på spørsmål om hvordan man holder kontakt med studiestedet, antall av 97 respondenter. Det var mulig å angi flere svar Alumninettverk Alumni er latin og brukes i betydningen tidligere student. Med en alumniløsning på plass finnes det mange muligheter for nettverksbygging og faglig påfyll. Hele 96% av respondentene ønsker å delta i et alumninettverk. Det anbefales derfor å utrede mulighetene for å få opprettet et slikt nettverk. Man vet at igangsetting av et slikt nettverk er ressurskrevende. Samtidig kan et godt nettverk potensielt tilføre NIH ressurser, for eksempel i form av kunnskap om og enklere tilgang på tidligere studenters kompetanse. 40-års-jubileet høsten 2008 kan være en fin anledning til å sette i gang en slik prosess. Respondentene svarte også på hva de mener at et alumninettverk bør inneholde. De fleste svarte at tilgang på forskningsstoff samt invitasjoner og informasjon om 8

9 seminar, konferanser og gjesteforelesninger er ønskelig (87%). I tillegg er det ønske om at nettverket inneholder muligheter for jobbformidling, tilbud om etterutdanning og tilgang til nyheter fra NIH Andel av respondentene (antall) Tilgang på nyheter fra NIH Tilgang på forskningsstoff Tilbud om etter - og videreutdanning Invitasjoner og informasjon om seminar, konferanser og gjesteforelesninger Mulighet til å ha oversikt over tidligere medstudenter Jobbformidling Sosiale aktiviteter Ingen formening Annet Figur 5: Svar på spørsmål om ønsket innhold i et eventuelt alumninettverk, antall av 97 respondenter. Det var mulig å angi flere svar Andre studier De aller fleste respondentene tok andre studier i tillegg til IBI/BEA. Mesteparten av studiene ble gjennomført etter IBI/BEA, men enkelte respondenter hadde også tatt andre studier (utover idrett grunnfag) før de begynte på IBI/BEA. 9

10 En stor andel av studentene valgte å fordype seg ytterligere i fagområdene etter IBI/BEA; 40,2% av respondentene fortsatte med hovedfag eller mastergrad ved NIH. 18,6% av respondentene kombinerte IBI/BEA-studiet med medisinstudier, mens 17,5% kombinerte med fysioterapistudier. 4,1% av respondentene gjennomførte medisin- eller fysioterapistudier sammen med hovedfag eller mastergrad ved NIH. På tidspunktet da undersøkelsen ble gjort holdt 8,2% av IBI/BEA-studentene på med, eller var ferdige med, doktorgrad. 6 av totalt 8 doktorgrader hørte til ved NIH. De to øvrige doktorgradene ble skrevet innen nevrobiologi og organisk kjemi Andel av respondentene (%) HF/MAS Doktorgrad Fysioterapi Medisin Ingen av disse Figur 6: Andel av IBI/BEA-studentene som valgte hovedfag/master ved NIH, doktorgrad, fysioterapi eller medisin. Tallene er angitt i prosent av 97 respondenter. Respondentene er tatt med i flere kategorier der det er aktuelt. Felles for alle respondentene er at de har studert idrett grunnfag samt IBI og/eller BEA. Utover disse studiene meldte respondentene inn totalt 200 studier, eller 2,1 studier per respondent. (Et studium kan være alt fra et halvårsstudium til et mangeårig studium.) 10

11 Blant respondentenes studier utover grunnfag/ibi/bea ble 36,0% gjennomført ved NIH, 3,0% var hovedfags-, mastergrads- eller doktorgradsstudier ved andre institusjoner og 61,0% var andre typer studier ved andre institusjoner. 2,0% av studiene utover grunnfag/ibi/bea var fysiologi-, biologi- eller biomekanikkstudier ved andre institusjoner enn NIH. Av NIH-studiene var 54,2% hovedfags- eller mastergradsstudier, 8,3% doktorgradsstudier og 37,5% var laveregradsstudier. Tabell 2: IBI/BEA-studentenes studier (utover grunnfag/ibi/bea), fordelt på gradens nivå og på institusjon. Tallene er angitt i prosent av totalt 200 studier ( samtlige studier ) og totalt 72 NIH-studier. Type studium % av samtlige studier % av NIH-studier Doktorgrad NIH 3,0% 8,3% Doktorgrad andre 1,0% - Hovedfag/mastergrad NIH 19,5% 54,2% Hovedfag/mastergrad andre 2,0% - Lavere grad NIH 13,5% 37,5% Annet 61,0% - Av laveregradsstudiene ved NIH, utenom IBI og BEA, var FAH mest populært (29,6%). Deretter fulgte faglærer/kroppsøvning (25,9%) og trenerstudier (18,5%). 11

12 Tabell 3: IBI/BEA-studentenes laveregradsstudier ved NIH (utover grunnfag/ibi/bea), fordelt på studium. Tallene er angitt i prosent av 27 laveregrads NIH-studier. Studium Andel Fysisk aktivitet og helse 29,6% Faglærer/kroppsøvning 25,9% Trenerstudier 18,5% Kultur/samfunn/sosiologi 14,8% Barn og unge i bevegelse 3,7% Psykologi 3,7% Praktisk-pedagogisk utdanning 3,7% Blant alle de 128 studiene utenfor NIH var følgende kategorier mest populære: Fysioterapi/manuellterapi/naprapat (16,4%), medisin (14,8%), studier innen økonomi/administrasjon/ ledelse (9,4%) og praktisk-pedagogisk utdanning (8,6%). Tabell 4: IBI/BEA-studentenes studier ved andre studiesteder enn NIH, fordelt på type studium. Tallene er angitt i prosent av 128 studier. Studium Andel Fysioterapi/manuellterapi/naprapat 16,4% Medisin 14,8% Ledelse/administrasjon/økonomi 9,4% Praktisk-pedagogisk utdanning 8,6% Ex.phil/ex.fac 6,3% Matematikk 4,7% Realfag/naturfag 4,7% Kjemi 3,9% Aktivitet og helse 3,1% Faglærer/kroppsøvning 3,1% Psykologi 2,3% Tannlegestudier 2,3% Språk 2,3% Andre studier 12,5% 12

13 3.8. Yrkesvalg Respondentene ble bedt om å liste opp alle sine yrker/stillinger i kronologisk rekkefølge, og angi relevansen av IBI/BEA-studiet for de ulike yrkene/stillingene. Respondentene hadde i gjennomsnitt hatt 2,4 yrker/stillinger siden de avsluttet studiet. Det var ikke mulig å hente ut antall respondenter som var i jobb på det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført, men man kunne hente ut hver enkelt respondents siste yrke/stilling. Blant tidligere IBI/BEA-studenters siste yrker/stillinger på det tidspunktet undersøkelsen ble gjort, var helsesektoren klart høyest representert med 26,6%. Deretter fulgte administrative stillinger (21,1%), vitenskapelige stillinger (17,4%) og lærerstillinger (14,7%). 13

14 Tabell 5: Klassifisering av respondentenes siste yrker/stillinger. Tallene er angitt i prosent av 109 yrker fordelt på 97 respondenter. (Tolv respondenter hadde to samtidige yrker.) Alle Siste yrke/stilling studenter Andel Helsesektoren 29 26,6% Fysioterapaut 10 9,2% Lege 11 10,1% Øvrig innen helsesektoren 8 7,3% Lærere 16 14,7% Lærer 10 9,2% Lærer høgskole 6 5,5% Vitenskapelig ansatte 19 17,4% Stipendiat/post-doc 11 10,1% Øvrig vitenskapelig ansatte 8 7,3% Treningsrelatert arbeid 11 10,1% Trener 4 3,7% Øvrig treningsrelatert arbeid 7 6,4% Administrativt ansatte 23 21,1% Administrativt arbeid innen idrett 12 11,0% Øvrig administrativt ansatte 11 10,1% Andre 11 10,1% Idrettsutøver 3 2,8% Student 5 4,6% Annet 1 0,9% Ingen 2 1,8% Blant tidligere IBI/BEA-studenter som gikk videre med hovedfag eller mastergrad ved NIH var bildet noe annerledes. Klart mest representert var vitenskapelig ansatte (30,4%) og administrativt ansatte (28,3%). Helsesektoren, som var klart mest representert blant IBI/BEA-studentene sett under ett (26,6%), var kun representert med 6,5% blant studentene som gikk videre på hovedfag eller mastergrad. 14

15 Tabell 6: Klassifisering av hovedfags- og masterstudenters siste yrker/stillinger. Tallene er angitt i prosent av 46 yrker fordelt på 39 respondenter (sju respondenter hadde to samtidige yrker). HF/MAS = hovedfag/mastergrad. Tallene for alle respondenter sett under ett ( alle studenter ) er tatt med for sammenligning. Siste yrke/stilling Alle studenter MAS/HF Helsesektoren 26,6% 6,5% Fysioterapaut 9,2% 2,2% Lege 10,1% 0,0% Øvrig innen helsesektoren 7,3% 4,3% Lærere 14,7% 15,2% Lærer 9,2% 13,0% Lærer høgskole 5,5% 2,2% Vitenskapelig ansatte 17,4% 30,4% Stipendiat/post-doc 10,1% 17,4% Øvrig vitenskapelig ansatte 7,3% 13,0% Treningsrelatert arbeid 10,1% 8,7% Trener 3,7% 4,3% Øvrig treningsrelatert arbeid 6,4% 4,3% Administrativt ansatte 21,1% 28,3% Administrativt arbeid innen idrett 11,0% 15,2% Øvrig administrativt ansatte 10,1% 13,0% Andre 10,1% 10,9% Idrettsutøver 2,8% 4,3% Student 4,6% 4,3% Annet 0,9% 2,2% Ingen 1,8% 0,0% En av utfordringene for IBI/BEA-studiene er at man ikke oppnår en yrkestittel, og at det dermed kan være vanskeligere for nyutdannede å vite hvilke jobber de kan passe til. Derfor følger her en liste med eksempler på hvilke vitenskapelige og administrative stillinger som IBI/BEA-studentene fikk: Avdelingsingeniør bevegelsesanalyse Vitenskapelig assistent nevrobiologi 15

16 Vitenskapelig assistent ved NIH Daglig leder ved treningssenter Sportslig koordinator i idrettslag Daglig leder i idrettslag Sportssjef i særforbund Innkjøper i sportsbutikk Idrettsfysiolog på Olympiatoppen Forskningskoordinator i legemiddelindustrien Helse- og sosialsjef Stilling i sosial- og helsedirektoratet Idrettskonsulent i kommune Markeds- og salgssjef i næringslivet 3.9. Studiets relevans for andre studier Respondentene ble bedt om å liste opp alle sine studier i kronologisk rekkefølge, og angi relevansen av IBI/BEA-studiet for de ulike andre studiene. 93 respondenter fortsatte å studere etter IBI/BEA. Fire av disse besvarte ikke spørsmålet om relevans. Av de øvrige respondentene oppga 61,8% at IBI/BEA-studiet hadde stor relevans for minst ett av sine videre studier, mens 30,3% oppga middels relevans. Kun 7,9% oppga at IBI/BEA-studiet hadde liten relevans for deres videre studier. Andelen som svarte at studiet hadde stor relevans for øvrige studier var høyere blant de som gikk videre til hovedfag eller mastergrad (stor relevans i 81,6% av tilfellene), doktorgradsstipendiater (75,5%), fysioterapistudier (93,3%) og medisinstudier (47,1%), enn blant de som valgte andre typer studier (27,3%). Men selv blant de som valgte andre typer studier svarte kun 27,3% at IBI/BEA-studiet hadde liten relevans for deres studier. 16

17 Tabell 7: Opplevd relevans av IBI/BEA-studiet for videre studier, fordelt på ulike studentgrupper. Hver respondents mest relevante studium gjennomført etter IBI/BEA er medregnet. Tallene er angitt i prosent av 89 respondenter som hadde angitt relevans for videre studier. Respondentene er tatt med i flere kategorier der det er aktuelt. Relevans for andre studier: Stor Middels Liten Antall studenter Hovedfag/master 81,6% 15,8% 2,6% 38 Stipendiater 75,0% 25,0% 0,0% 8 Medisin 47,1% 52,9% 0,0% 17 Fysioterapi 93,3% 6,7% 0,0% 15 Ingen av delene 27,3% 45,5% 27,3% 22 Alle studenter 61,8% 30,3% 7,9% Studiets relevans for arbeidslivet Respondentene ble bedt om å liste opp alle sine yrker/stillinger i kronologisk rekkefølge, og angi relevansen av IBI/BEA-studiet for de ulike yrkene/stillingene. Studentene svarte at IBI/BEA-studiet hadde stor relevans for 35,5% av yrkene/stillingene de hadde hatt. Relevansen opplevdes størst blant studentene som gikk videre på doktorgrad (stor relevans i 40,0% av tilfellene) og hovedfag/mastergrad (39,1%). Blant studentene som ikke gikk videre på doktorgrad, hovedfag, mastergrad, fysioterapi eller medisin opplevdes det at studiet hadde stor relevans for 31,5% av yrkene/stillingene. Det er ikke uvanlig at nyutdannede tar kortvarige stillinger for å komme seg ut i arbeidslivet, før man etablerer seg mer permanent i et yrke man ønsker seg eller trives i. Hvis man isolerer studentenes siste yrke/stilling, opplevde 35,3% at studiet hadde stor relevans for yrket. Dette er tilsvarende resultat som for alle yrker totalt sett. Men det er økt opplevelse av stor relevans blant studentene som gikk videre med hovedfag eller mastergrad (43,2%) og fysioterapi (41,2%), og mindre opplevelse av stor relevans blant studentene som ikke gikk videre på doktorgrad, hovedfag, mastergrad, fysioterapi eller medisin (21,7%). 17

18 Blant alle respondentene totalt sett opplevdes det at studiet hadde liten relevans for 25,6% av alle yrkene/stillingene. Når man kun ser på siste yrke/stilling, opplevde 21,6% at studiet hadde liten relevans. Dette kan indikere at studentene fikk noe mer relevante jobber etter hvert. Tabell 8: Opplevd relevans av IBI/BEA-studiet for alle yrker/stillinger respondentene har hatt, fordelt på ulike studentgrupper. Tallene er angitt i prosent av totalt antall yrker. Respondentene er tatt med i flere kategorier der det er aktuelt. Relevans for yrker: Stor Middels Liten Antall yrker Hovedfag/mastergrad 39,1% 36,8% 24,1% 87 Stipendiater 40,0% 53,3% 6,7% 15 Medisin 37,1% 34,3% 28,6% 35 Fysioterapi 30,2% 53,5% 16,3% 43 Andre 31,5% 29,6% 38,9% 54 Alle grupper 35,5% 38,9% 25,6% 234 Tabell 9: Opplevd relevans av IBI/BEA-studiet for respondentene siste yrke/stilling, fordelt på ulike studentgrupper. Tallene er angitt i prosent av totalt antall siste yrker der relevans var angitt. Respondentene er tatt med i flere kategorier der det er aktuelt. Relevans for siste yrke: Stor Middels Liten Antall yrker Hovedfag/mastergrad 43,2% 29,7% 27,0% 37 Stipendiater 37,5% 62,5% 0,0% 8 Medisin 29,4% 47,1% 23,5% 17 Fysioterapi 41,2% 47,1% 11,8% 17 Andre 21,7% 52,2% 26,1% 23 Alle grupper 35,3% 43,1% 21,6%

19 4. Oppsummering Spørreundersøkelsen hadde en svarprosent på 59,1%. Dette ansees som akseptabelt. Alle studenter som undersøkelsen ble sendt til er regnet med, uavhengig av eventuell retur av postsendingen. Den fremste årsaken til at svar uteble antas å være ukorrekt kontaktinformasjon. Andre årsaker er ikke registrert. Det kan antas at utvalget er representativt for populasjonen. Studentene som tok fordypning i idrettsbiologi og/eller fordypning i bevegelsesanalyse i studieårene til var i stor grad fornøyde med studiet. 96% av IBI-studentene og 80% av BEA-studentene svarte at studiet svarte til forventningene. Interesse for faget var klart viktigste motivasjon for å starte på studiet (97,9%). De aller fleste tok mer utdanning enn IBI/BEA. 40,2% av studentene fortsatte på hovedfag eller mastergrad ved NIH. Av alle studiene respondentene tok, var 36,0% ved NIH. Blant laveregradsstudiene ved NIH utover IBI og BEA var fysisk aktivitet og helse, faglærer kroppsøvning og trenerstudier mest populære. 36,1% av respondentene tok medisin- eller fysioterapistudier i tillegg til IBI/BEA. Dette kan indikere at studenter som allerede har bestemt seg for fysioterapi eller medisin anser fordypningsåret i idrettsbiologi og/eller bevegelsesanalyse som en god introduksjon eller et godt supplement, eller det kan indikere at en del studenter velger bort videre NIH-studier med mindre synlige yrkesmuligheter til fordel for de nevnte profesjonsstudiene. Blant alle respondentene totalt sett hadde 26,6% sin siste stilling innen helsesektoren. Deretter fulgte administrativt arbeid (21,1%) og vitenskapelig arbeid (17,4%). Her skiller de som gikk videre med hovedfag eller mastergrad seg fra de øvrige. I denne gruppen er vitenskapelig arbeid (30,4%) og administrativt arbeid (28,3%) klart høyest representert. Kun 6,5% av de som tok hovedfag eller mastergrad hadde sin siste stilling innen helsesektoren. 19

20 61,8% av respondentene svarte at IBI/BEA-studiet hadde stor relevans for minst ett av sine senere studier, mens 35,3% svarte at studiet hadde stor relevans for siste yrke/stilling. Disse andelene var generelt noe høyere blant hovedfags-, mastergrads-, doktorgrads-, medisin- og fysioterapistudenter enn blant de øvrige respondentene. Kun 7,9% av respondentene samlet sett rapportere at studiet hadde liten relevans for deres senere studier, mens 21,6% rapporterte at studiet hadde liten relevans for siste yrke/stilling. 96% av respondentene ønsket å delta i et alumninettverk. Man er dessverre ikke kommet videre i denne prosessen. Det er håp om at arbeidet startes opp igjen i forbindelse med NIHs 40-års-jubileum høsten E-post-adresser og postadresser for respondentene er lagret. Disse adressene blir dessverre utdatert med tiden, dersom respondentene ikke gis anledning til å oppdatere kontaktinformasjonen sin, for eksempel gjennom et alumninettverk. Det er viktig å legge merke til at alle disse dataene er samlet inn for studenter etter gammel ordning (før studiereformen). Resultatene kan ikke uten videre betraktes som gyldige for studenter som har gått det nye toårige bachelorløpet i idrettsbiologi. Dette gjelder spesielt informasjon om hvorvidt studiet svarte til forventningene, motivasjon for å ta studiet, samt hvilke andre studier studentene valgte. Med lengre og mer helhetlige studieløp er det rimelig å tro at studentene velger færre ulike studier. Muligens er andelen som tar det nye og lengre IBI-studiet som støtte for en annen utdanning redusert. Disse spørsmålene må besvares av en ny spørreundersøkelse blant studentene fra 2003/2004 og senere. 20

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Frank Eirik Abrahamsen (SCP), Egil Ivar Johansen (vara SFP), Ørnulf Seippel

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, 2015

Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, 2015 Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, 2015 Halvor Spetalen Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag Høgskolen i Oslo

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Innhentede svar leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 164 Svarprosent: 38 % * er obligatoriske spørsmål Uten fritekstsvar:

Detaljer

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010 Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Bakgrunn: Gjennomført i perioden: 24.11. 08.12.. Undersøkelsen er kun sendt til kandidater (Bachelor/Master) fullført i perioden 01.03.2009 31.08. med registrert

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

Populasjon og responsrater

Populasjon og responsrater Formålet med analysen er å tjene som grunnlag for diskusjon om hvilke spørsmål i spørreskjemaet som ikke er gode nok hva gyldighet (validitet) 1 og pålitelighet (reliabilitet) 2 i undersøkelsen angår.

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

FORTELL MEG HVA DU VELGER OG JEG SKAL SI DEG HVEM DU ER?

FORTELL MEG HVA DU VELGER OG JEG SKAL SI DEG HVEM DU ER? FORTELL MEG HVA DU VELGER OG JEG SKAL SI DEG HVEM DU ER? - EN SAMMENLIGNING AV FORVENTNINGER OG MOTIVASJON HOS GRUNNSKOLELÆRERSTUDENTER VED HØGSKOLEN I OSLO Hanne Christensen, Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:...

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:... Undersøkelse om utdanningsvalg www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg Dette spørreskjemaet har spørsmål om deg og dine kriterier, forventninger og planer knyttet til utdannings- og yrkesvalg. Begynnerstudenter

Detaljer

UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN. 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april

UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN. 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april adresse Sognsveien 73 0855 Oslo postadresse 0840 Oslo tlf +47 21 02 90 00 www.idrett.no e-post nif-post@idrettsforbundet.no En

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre Q1 Alder: Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26 27-eldre 18-20 20-23 24-26 27-eldre 4,33% 26 34,67% 208 28,83% 173 32,17% 193 Totalt 600 1 / 23 Q2 Kjønn: Besvart: 600 Hoppet over: 0 Mann Kvinne

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV

POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Utgangspunktet for denne undersøkelsen er at rekrutteringen til doktorgradstudiet for sivilingeniører er

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen

Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen Norges idrettshøgskole Adm. direktør 9. desember 2010 STY-SAK 69/10: Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen Seksjon for Coaching og Psykologi har fremmet

Detaljer

UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN. 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april

UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN. 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april adresse Sognsveien 73 0855 Oslo postadresse 0840 Oslo tlf +47 21 02 90 00 www.idrett.no e-post nif-post@idrettsforbundet.no En

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad 1. Bakgrunn og sammenheng Ved gjennomføring av undersøkelsen benchmarkes resultatene med en database som er bygd opp over flere år. Man får på denne måten sammenlignet

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

PF Studentenes spørreundersøkelse

PF Studentenes spørreundersøkelse 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov. 2013 Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

fagprøve, universitet, høyskole og studiefinansiering

fagprøve, universitet, høyskole og studiefinansiering fagprøve, universitet, høyskole og studiefinansiering forvirra? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon som mange opplever når de skal velge

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? Presentasjon på Forskerforbundets landsmøte 14. oktober 2008 Seniorforsker Taran Thune, NIFU STEP Prosjektets formål I følge lov om likestilling skal begge

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Svein Kyvik NIFU STEP

Svein Kyvik NIFU STEP Svein Kyvik NIFU STEP Hvorfor er ikke de beste hodene interessert i en forskerkarriere? Hvorfor hopper mange av underveis? Hvorfor velger mange doktorer en annen karriere enn forskning? Hvilke konsekvenser

Detaljer

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Av administrerende koordinator Tiril Grimeland Introduksjon Denne rapporten er skrevet for å oppsummere og evaluere TVEPS-praksisen våren 2016. Rapporten er basert

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.2/2013 Møtedato:14.04.2013 Notatdato:15.03.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

LINNFRA Intervjuguide frafallsgruppe Versjon pr. 06.11. 2007

LINNFRA Intervjuguide frafallsgruppe Versjon pr. 06.11. 2007 LINNFRA Intervjuguide frafallsgruppe Versjon pr. 06.11. 2007 Innledning Formål med prosjektet: Fordel for Høgskolen i Hedmark Fordel/utbytte for deg Progresjon på prosjektet Taushetsplikt/anonymitet Interessert

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE STUDVEST

SPØRREUNDERSØKELSE STUDVEST Innledning: På vegne av Studvest utarbeidet BIS Kommunikasjon våren 2004 en markedsundersøkelse for å kartlegge kundetilfredshet og brukermasse. Respondentene ble spurt på sine respektive fakultet, henholdsvis;

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2001-2002)

St.meld. nr. 11 (2001-2002) St.meld. nr. 11 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 8. mars 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Velger sykepleiere å arbeide deltid?

Velger sykepleiere å arbeide deltid? Velger sykepleiere å arbeide deltid? Bente Abrahamsen Senter for profesjonsstudier Høgskolen i Oslo and Akershus 12.12.2013 Innhold Deltidsarbeid på retur blant sykepleiere? Sammenlikning av tre kull sykepleiere:1977,

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

1 of 14 21.02.2013 10:57

1 of 14 21.02.2013 10:57 SN-sak 04/2013 1 of 14 21.02.2013 10:57 Vedlegg 1. Utkast til spørreundersøkelse. Frafall og gjennomføringsundersøkelse Hei. I vårt system har vi registrert at du begynte på bachelor i [studieprogram]

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 1 Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. HiL har gjennomført denne type undersøkelse

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

utdanning for 20 studiepoeng

utdanning for 20 studiepoeng utdanning for YNGRE ledere i idretten 20 studiepoeng adresse Sognsveien 73 0855 Oslo postadresse 0840 Oslo tlf +47 21 02 90 00 www.idrett.no e-post nif-post@idrettsforbundet.no En gyllen mulighet til å

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Før telefonintervju vet vi: Kjønn Kull (uteksaminert 2010 eller 2011) Alder Avdeling 1 AFT - Bachelor 2 AHS - Bachelor 3 AITeL - Bachelor 4 ALT - Bachelor\Lærer 5 ALT

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

Arbeidsnotat nr.8/03. Førskolelærerstudentenes yrkesplaner. Jens-Christian Smeby. Senter for profesjonsstudier

Arbeidsnotat nr.8/03. Førskolelærerstudentenes yrkesplaner. Jens-Christian Smeby. Senter for profesjonsstudier Førskolelærerstudentenes yrkesplaner Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Forord Hensikten med dette notatet er å belyse i hvilken grad studentene innenfor førskolelærerutdanningen ønsker

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg:

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg: Denne analysen beskriver hvilke tiltak institusjonene kan gjøre for å oppnå høy svarprosent på spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Analysen baserer seg på erfaringer fra pilotundersøkelsen som ble gjennomført

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum.

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum. FARMASI LÆREN OM LEGEMIDLER Farmasi er læren om legemidler og hvordan de forebygger, påviser, helbreder eller lindrer plager og sykdommer hos mennesker og dyr. Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi,

Detaljer

Grunnlag for vitnemål. Ingvild Greve, underdirektør Studieadministrativ avdeling

Grunnlag for vitnemål. Ingvild Greve, underdirektør Studieadministrativ avdeling Grunnlag for vitnemål Ingvild Greve, underdirektør Studieadministrativ avdeling Hovedpunkt i innlegget: Forholdet mellom Grunnlag for vitnemål/ karakterutskrift Innhold og utforming av Grunnlag for vitnemål

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Innledning. www.studiebarometeret.no 2

Innledning. www.studiebarometeret.no 2 Innhold Innledning... 3 Del 1: Oversikt over bruk av undervisningsformer og hvor godt de fungerer... 4 Hvilke undervisningsformer benyttes, i følge studentene?... 4 Hvilke undervisningsformer fungerer,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

INTRODUKSJON OG BAKGRUNN

INTRODUKSJON OG BAKGRUNN E-LÆRING SOM PEDAGOGISK VERKTØY - VIRKER DET? Høgskolelektor Mona Elisabeth Meyer Sykepleierutdanningen, studiested Kjeller SUFAL-konferanse Førde, 15.5.14 INTRODUKSJON OG BAKGRUNN Naturvitenskaplige fag

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

SPS arbeidsnotat 4/2008. Læreryrkets status: allmennlæreres egenvurderinger i StudData. Ida Drange og Andreas Skjønsberg

SPS arbeidsnotat 4/2008. Læreryrkets status: allmennlæreres egenvurderinger i StudData. Ida Drange og Andreas Skjønsberg SPS arbeidsnotat 4/2008 Læreryrkets status: allmennlæreres egenvurderinger i StudData Ida Drange og Andreas Skjønsberg Høgskolen i Oslo Senter for profesjonsstudier Oktober 2008 i Forord Dette notatet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer