En analyse av Nasjonale Turistveier. Författare: Aase H. Eskevik E-post: Examinator/ handledare:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En analyse av Nasjonale Turistveier. Författare: Aase H. Eskevik E-post: eskevik@hotmail.com. Examinator/ handledare:"

Transkript

1 Författare: Aase H. Eskevik E-post: En analyse av Nasjonale Turistveier Examinator/ handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN: Att utvärdera arkitektur teorier och metoder, AD242V, 7.5 hp Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm, VT 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN Mål og problemstilling Material Teori, metode og nøkkelbegrep Avgrensninger Disposisjon Arkitektonisk kvalitet og arkitekturkritikk Kasuistikk av Nasjonale Turistveier Geiranger- Trollstigen Turistvei Trollstigplatået Rondane Turistvei Sohlbergplassen Analyse Kommentar til analyse i tabell Avsluttende diskusjon Litteratur og Kilder

3 BAKGRUNN I samarbeid med Norsk Form startet Statens Vegvesen i 1995 et prosjekt i regi av regjeringen for å fremme Norge som turistdestinasjon. Over en 25 års periode frem til 2020 skal 18 turistveier, med landskapet i fokus belyses ved hjelp av moderne arkitektur. I kampen om lokale så vel som internasjonale turister skal små og store arkitektoniske utforminger fremheve Norges rurale strøk gjennom prosjektet Nasjonale Turistveier. Hovedfokus er ikke rekonstruksjon og restaurering av veiene i seg selv, men prosjektet kultiverer allerede eksisterende rasteplasser, med nye innskudd av spektakulær arkitektur i storslagen natur 1 Foruten de nordligste veiene er Norges veinett uendret siden Før den tid ble veiene skapt for å tilby kommunikasjon og transport mellom små bosettinger i landets besværlige fjell- og fjorddominerte topografi. 2 Nasjonale Turistveier, NT, er i hovedsak etablert på veistrekninger bygget mellom 1880 og 1940, en periode hvor Norges syn på historien beveget seg fra en idealisert romantisk holdning mot en mer geografisk og topografisk informert fremgangsmåte. 3 I Den Norske Turistforeningens Årbok fra 1881 skriver F.W. Heyerdahl en artikkel som fremmer utvidende veikonstruksjon i den kjente fjellregionen Jotunheimen. Dette var en nødvendighet i følge Heyerdahl, hvis Norge ville utfordre Sveits som ettertraktet destinasjon for velstående fjellturister. Blant Norges fordeler listet han den særegne og usedvanlige naturen, den rene fjelluften, de lyse sommernettene og muligheten til å ferdes fritt. 4 Da som nå var ønsket å styrke lokal økonomi gjennom økt turisme. Nasjonale Turistveier skaper natur, arkitektur og veien i seg selv, i en økonomisk motivert nasjonal strategi. 5 1 Ritzler, Per. Norksa Turistvägar, Arkitekturmässan. Svenska mässan. Göteborg. 25 Oktober Janike Kampevold Larsen, Curating Views, i Routes, roads and landscapes, ed. Mari Hvattum et.al., (Surrey: Ashgate, 2011), Ibid, Ibid, Ibid,

4 MÅL OG PROBLEMSTILLING Analysen ønsker å granske arkitekturprogrammets installasjonsplassering, dens forholdningssett til landskapet og installasjonens funksjon langs Nasjonale Turistveier. Først blir det nødvendig å definere hva Statens Vegvesen definerer som arkitektonisk kvalitet og hvordan dette gjenspeiles i prosjektets utvalgte arkitektoniske installasjoner. Hva er konstruksjonens funksjon og hvilke kvaliteter i landskapet fremheves gjennom design av området? Hvordan betones NT- prosjektets installasjoner av Statens Vegvesens syn på vei arkitektur og arkitektonisk kvalitet? MATERIAL En katalysator for min interesse av Nasjonale Turistveier er det tverrfaglige forskningsprosjektet Routes, roads and landscapes: aesthetic practices en route, , mellom Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo og Universitetet i Oslo. Forskningsgruppens utgivelse Routes, Roads and Landscapes har derfor utvidet min forståelse og kritikk av programmet. Den opprinnelige utstillingskatalogen fra DETOUR, prosjektets internasjonale promoteringsutstilling, er utgitt som bok. Nasjonale Turistveier tar for seg hver av de 18 vegstrekningene, med geografisk beskrivning av vegen samt detaljplaner og informasjon om de arkitektoniske installasjonene langs strekningen. For tydelig å definere Nasjonale Turistveiers syn på arkitektonisk kvalitet har jeg benyttet meg av Norges Arkitekturpolitiske program fra 2009, samt Statens Vegvesens offisielle NT- hjemmeside. 4

5 TEORI, METODE OG NØKKELBEGREP Norsk, om ikke nordisk moderne arkitektur har siden Sverre Fehns paviljong i Venezia (1962) understreket hvor viktig forholdet mellom mennesket og naturen er i en arkitektonisk kontekst. 6 En hver installasjon langs turistveiene skal være unik og spesielt tilpasset landskapet. Jeg vil se nærmere på to installasjoner langs to av turistveien og deres tolkning av landskapskontekst, valg av konsept og formspråk. Arkitekturfilosofen Christian Norberg- Schulz utviklet fra 70- tallet sin stedsteori om genus locus (stedets ånd). Metoden søker å gi en bedre forståelse av verdien og karakteren ved et sted. Norberg- Schulz tok utgangspunkt i stedsutviklingen, hvor den helhetlige sammenhengen mellom landskap, stedet og bebyggelsen var essensiell. 7 Norberg- Schulz hevdet at arkitekturen ikke skal vurderes som noe tilført eller produsert, men forstås som en prosess og et prosjekt som avkler og tydeliggjør det potensialet som allerede finnes på stedet. Arkitektens oppgave er derfor å finne frem til det essensielle på stedet, og å fremkalle dets skjulte kvaliteter. 8 I boken Architecture and critical imagination definerer forfatter og arkitekturhistoriker Wayne Attoe begrepet arkitekturkritikk. Her hevder Attoe at kritikk er en kunnskapsbringende aktivitet, for både kritiker og mottaker, snarere enn dømmende. Attoe deler kritikk i tre kategorier; normativ kritikk, tolkende kritikk og beskrivende kritikk. 9 Jeg benytter meg fremst av to former for kritikk i analysen; beskrivende kritikk og tolkende kritikk. Med nøkkelbegrepene arkitektonisk kvalitet og arkitekturkritikk ønsker jeg å analysere Nasjonale turistveiers syn på kvalitet med utgangspunkt i den nordiske arkitekturtradisjonen og Norberg- Shulzs teori. Samtidig ønsker jeg å belyse arkitekturkritikernes preferanser og syn på kvalitet med utgangspunkt i Attoes beskrivende kritikk. Gjennom utvalg av beskrivelser, med innslag av personlig tolkende kritikk, kommer kritikerens holdning til installasjonen, omtaleprioritering og kvalitetsoppfølging tydelig frem. 6 Karl Otto Ellefsen, Infrastruktur på omveg i Omveg: arkitektur og design langs 18 nasjonale turistvegar, ed. Nina Berre, (Oslo: Norsk Form, 2007), Anne Marit Vagstein/Turid Horgen; Kvalitativ Stadanalyse Sykkylven, NIBR Rapport 2000:19 8 Karl Otto Ellefsen, Infrastruktur på omveg i Omveg: arkitektur og design langs 18 nasjonale turistvegar, ed. Nina Berre, (Oslo: Norsk Form, 2007), Wayne Attoe, Architecture and critical imagination, (Wiley, Chichester, 1978), 7. 5

6 AVGRENSNINGER Prosjektet består av 18 Nasjonale Turistveier som traverserer Norges kulturlandskap over ca. 1,800 km med flere enn 250 små og store arkitektoniske installasjoner langs veien. Jeg har derfor valgt å begrense analysen til to strekninger, Geiranger-Trollstingen og Rondane, hvor jeg ser nærmere på én arkitektonisk installasjon langs hver av de respektive veiene. Da jeg til dels tar utgangspunkt i arkitekturkritikk i min analyse har jeg valgt de mest prisbelønte installasjonene i prosjektet, Trollstigplatået (2012) og Sohlbergplassen (2005). DISPOSISJON Først forklares nøkkelbegrepene brukt i analysen i en teoretisk del fulgt av en introduksjon av de utvalgte turistveiene og strekningenes arkitektoniske installasjoner. Etter følger en analyse av de utvalgte områdene ved hjelp av de tidligere utvalgte og omtalte teoretiske verktøy. Jeg vil ved hjelp av disse forsøke å besvare problemstillingens spørsmål. Til slutt følger en avsluttende diskusjon. 6

7 ARKITEKTONISK KVALITET OG ARKITEKTURKRITIKK Plan- og bygningsloven legger føringer for arkitektonisk kvalitet og benytter begrepene: Arkitektonisk utforming, Estetisk utforming av omgivelsene, Visuelle kvaliteter og Byggeskikk. 10 Arkitektonisk kvalitet er i det arkitekturpolitiske programmet definert med hjelp av følgende begrep: Arkitektonisk utforming anvendes som et samlebegrep for integrering av visuelle kvaliteter, brukbarhet, funksjonalitet og universell utforming i utformingen av det enkelte tiltak Estetisk utforming av omgivelsene henviser til god utforming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og ivaretakelse av kvaliteter i landskapet Visuell kvalitet krever at bygningen gjennom sin form gir uttrykk for sin funksjon, og at andre visuelle kvaliteter skal være ivaretatt i prosjektering og utførelse, som samspill mellom volum og høyde, fasadeuttrykk med videre Byggeskikk benyttes som arkitektur forstått som gode bygde omgivelser 11 Karl Otto Ellefsen, Professor ved Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo, mener prosjektet må anvende kvalitetsbegrep som bygger på skjønn, men som også kan operasjonaliseres. Man må kunne fortelle hvordan man diskuterer kvalitet. Kvalitetskravene skal være profesjonelle, altså krav man ikke kan gå utenom. Samtidig skal prosjektet åpne for et mangfold av uttrykk og fremstille turistveiene som en kulturell manifestasjon. 12 Samtlige aspekter av kvalitet er bedømbare og man kan uttale seg om kvalitet ut ifra et bestemt perspektiv, men noen elementer i en slik diskusjon er mer målbare enn andre. Arkitekturkritikk blir av Attoe inndelt og definert i tre begrep: 10 Arkitektur.nå: norsk arkitekturpolitikk (Oslo: Kultur- og kirkedepartementet, 2007), Arkitektur.nå: norsk arkitekturpolitikk (Oslo: Kultur- og kirkedepartementet, 2007), Karl Otto Ellefsen, Infrastruktur på omveg i Omveg: arkitektur og design langs 18 nasjonale turistvegar, ed. Nina Berre, (Oslo: Norsk Form, 2007), 25. 7

8 Normativ kritikk tar utgangspunkt og måler kvalitet ut ifra en eksisterende modell, mønster standard eller prinsipp 13 Tolkende kritikk er høyst personlig hvor kritikeren ønsker å styre andre til å se det samme som seg selv 14 Beskrivende kritikk ønsker å være faktaorientert og oppnå forståelse om verket hos mottager gjennom fakta og informasjon. Beskrivende kritikk fokuserer på form, material og tekstur 15 Denne kombinasjon av kvalitet og kritikk i arkitektur vil legges til grunn for analysen av de to turistveiene. De to nøkkelbegrepene, beskrivende kritikk og tolkende kritikk, representerer ett arkitektonisk perspektiv. 13 Ibid, Ibid, Ibid, 86. 8

9 KASUISTIKK AV NASJONALE TURISTVEIER Det er tradisjon at staten benytter seg av fremragende arkitekter for å løse viktige byggeoppgaver, og Nasjonale Turistveier er ingen unntak. 16 Det mye omtalte og internasjonalt anerkjente veiprosjektet er nominert til, og belønnet med flere priser bl.a. har prosjektet vunnet arkitekturmagasinet Topos spesialpris Tidligere er prosjektet hedret av National Geographics, ArchDaily, Norsk kulturarvs ærespris, og Statens byggeskikkpris i Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger med tilhørende anlegg som gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Byggeskikkprisen er ansett som et middel til å synliggjøre prioriteringer og satsninger i Norsk arkitekturpolitikk. 18 De 18 strekningene med offisiell turistvei- status er i følge NTs talsmann Per Ritzler et resultat av et utvalgsarbeid 15 år tilbake. 19 I samspill med det norske landskapet skal lokkende infrastruktur og arkitektur trekke turister og styrke næringsgrunnlaget. Enorme summer investeres på, og langs veiene, og turistveiene må løftes opp til et visst kvalitetsnivå med satte krav: Standard og sikkerhet på veien Rasteplasser og god kvalitet på rett sted Utsiktspunkt som er tilrettelagt Servering og overnattingsmuligheter Aktivitetstilbud og opplevelser utover selve kjøreturen Informasjon 16 Arkitektur.nå: norsk arkitekturpolitikk (Oslo: Kultur- og kirkedepartementet, 2007), Statens veivesens nettsider, Arkitektur.nå: norsk arkitekturpolitikk (Oslo: Kultur- og kirkedepartementet, 2007), NRK nettsider, norske- turistveier ,

10 Rasteplasser av god kvaitet på rett sted med servering, overnattingsmuligheter og aktiviteter fremstår som sentrale krav. Det er noen tekniske og kommersielle krav som har tydelige estetiske ambisjoner, tross statusen som Nasjonal turistvei. Estetikken blir et spørsmål om plass og design av utsiktspunkter. Alle godkjente veier blir revurdert hvert 5 år for å opprettholde kvalitetskravene, og etter vegdirektoratets vurderinger er det kun strekninger til som har potensial til å oppnå status som Nasjonale Turistvei i løpet av de neste 25 årene. 20 Regjeringens NT- satsning er planlagt frem til 2020, og for å sikre programmets kvalitet er flere råd etablert. Vegdirektoratet har utnevnt et kvalitetsråd som skal sørge for at Nasjonale Turistveier holder internasjonal kvalitet. Et arkitekturråd er etablert, hvor arkitekter, landskapsarkitekter og billedkunstnere er representert. Turistvegseksjonen har også etablert et konseptråd med faglig sparringspartner med ansvar for overblikk over prosjektets helhet, andre aktørers innsats, profilering, markedsføring, hver enkelt streknings konsept og hovedinnholdet på viktige tiltakssteder. I tillegg er en kunstkurator engasjert med ansvar for at kunstverk skal være av internasjonal klasse og en spennende tilleggsopplevelse langs Nasjonale Turistveier Jan Andresen, Nasjonale Turistvegar- Spor frå vår tid i Omveg: arkitektur og design langs 18 nasjonale turistvegar, ed. Nina Berre, (Oslo: Norsk Form, 2007), Jan Andresen, Nasjonale Turistvegar- Spor frå vår tid i Omveg: arkitektur og design langs 18 nasjonale turistvegar, ed. Nina Berre, (Oslo: Norsk Form, 2007),

11 Aase H. Eskevik Att utvärdera arkitektur teorier och metoder, AD242V, VT2013 GEIRANGER- TROLLSTIGEN TURISTVEI Den Nasjonale Turistveien Geiranger- Trollstigen ligger i Møre og Romsdalen fylke på Nord- Vestlandet. Veien på 106km strekker seg fra Sogge bru i nord til Langevatn i sør. Fem installasjoner er plassert langs turistveien, men Trollstigen er Norges største naturbaserte turistattraksjon og et ikon blant de nasjonale turistvegene. Fig 1 og 2: Kart over Geiranger- Trollstigen turistvei og Trollstigen, Foto: Nasjonaleturistveier.no TROLLSTIGPLATÅET Aktivitet: Utsikt, parkering, rast og servicefunkjsoner Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Størrelse: Bygninger 1200m2, Landskap m2 Byggeperiode: Reiulf Ramstad Arkitekters hjemmeside,

12 Som en av de mest spektakulære landskapene i Norge er Trollstplatået det mest påkostede prosjektet, og et omfattende anlegg bestående av flere arkitektoniske installasjoner og bygninger. Materialene består av tre, betong, stål og vann. Ifølge arkitekten er vann den viktigste komponenten. Elven som årlig flommet over i sommermånedene er nå temmet med en flomvoll som også fungerer som et servicebygg. Samtidig er elven utvidet i bredden ved fjellstuen og utformet som et vannspeil. 23 Reiulf Ramstad Arkitekter fokuserer mer på persepsjonen og sanselige inntrykk i sin prosjektbeskrivelse. Arkitektkontoret ønsker i sin prosjektbeskrivelse å understreke stedets lynne og karakter: Arkitekturen preges av tydelige og presise overganger mellom planlagte soner og det naturlige landskapet. Gjennom vann som dynamisk element - fra snø, til rennende til fallende vann - og fjellmasser som statisk element, søker prosjektet gjennom en serie med preposisjonsforhold å beskrive og forsterke det unike landskapsrommet på stedet. 24 Figur 3 og 4: Trollstigen servicesenter, vannspeil og utsiktsplatå. Foto: Reinulf Ramstad Arkitekter 23 Norsk byggindustris nettside, Reiulf Ramstad Arkitekters hjemmeside,

13 Med serpentinveien som bukter seg opp fjellveggen er området flittig besøkt, fotografert og internasjonalt kommunisert. Det omfattende anlegget bygget over en 9 års periode var krevende og kostbart, men resultatet er tilsvarende verdsatt og prisbelønt siden åpningnen i Priser og nominasjoner: Vinner i kategorien Parks av både publikum og jury, Architizer A+ Awards, 2012 Nominert til Årets anlegg 2012 Vinner av Betongtavlen 2012 Nominert til Miles van der Rohe prisen, 2011 Vinner av Building of the year, ArchDaily, 2009 Vinner i kategorien Government & Municipal buildings av både publikum og jury, Architizer A+ Awards, Statens Vegvesens hjemmeside,

14 RONDANE TURISTVEI Rondane turistvei er en av de kortere veiene, kun 48km, og strekker seg fra Folldal i nord til Enden i sør. Rondane turistvei er en av de mest tilgjengelige veiene på østlandet og ligger i Hedmark fylke. Det er kun to arkitekturinstallasjoner langs strekningen, desidert mest kjent er Sohlbergplasssen. Angivelig skal Harald Sohlberg her ha malt et av norges største nasjonalromantiske maleri i 1914, Vinternatt i Rondane, på stedet hvor utsiktsplattoformen i dag er plassert. Figur 5 og 6: Rondane turistvei og H. Sohlbergs, Vinternatt i Rondane, Kilde: Nasjonaleturistveier.no SOHLBERGPLASSEN Aktivitet: Utsiktspunkt Arkitekt: Carl Viggo Hølmebakk Fullført: 2005 Sohlbergplassen er en av prosjektets første installasjoner, og ble raskt anerkjent og odt mottatt. Arkitekturen er skånsom mot naturen, og kun ett tre ble hugget under byggeprosessen basert på et se- men- ikke- røre- konsept. 26 Utsiktsplattformen slynger seg rundt furutrærne og leder besøkeren ut mot skogåpningen hvor det slående fjellandskapet åpenbarer seg. Den organisk formede betongplattformen har grindlukker 26 Ritzler, Per. Norksa Turistvägar, Arkitekturmässan. Svenska mässan. Göteborg. 25 Oktober

15 Aase H. Eskevik Att utvärdera arkitektur teorier och metoder, AD242V, VT2013 på gulvet så lys og fukt kan nå ned til terrenget under. En trapp på siden gir også besøkeren mulighet til å gå under den styltede plattformen og ned mot innsjøen. Maleriets betydning og landskapets karakter var ifølge Hølmebakk selv avgjørende for plattformens utforming: The dark silhouette of pine trees in the foreground is a significant quality of the painting, framing the almost luminescent winter landscape. Also today the site has a certain dynamic quality, between the densely growing pine trees on the hillside and the distant mountains. This relation became the starting point for the geometry and the structure of the platform. 27 Figur 7 og 8: Sohlbergplassen. Foto: Carl Viggo Hølmebakk AS For uten at Arkitekt Hølmebakk selv mottok Grosh- medaljen for bl.a arbeidet med Sohlbergplassen, ble utsiktspunktet godt mottatt etter åpningen i Priser og nominasjoner: Nominert til Miles van der Rohe prisen, 2009 Hølmebakk mottok Grosh- medaljen i 2009 Nominert til fib Awards for Outstanding Concrete Structures Vinner av betongtavlen 2007 Morgenbladets arkitekturkåring av de 12 viktigste byggverk i norsk arkitektur etter 2.verdenskrig, Carl Viggo Hølmebakk AS hjemmeside,

16 ANALYSE De to arkitektoniske installasjonene, Trollstigplatået og Sohlbergplassen ble begge nominert til Mies van der Rohe prisen og vinnere av Betongtavlen. Trollstigplatået ble nominert i 2011 og vinner av Betongtavlen i Sohlbergplassen ble nominert 2009 og vinner av betongtavlen Begge installasjonene er flittig omtalt i arkitekturtidsskrifter, og jeg har som arkitekturkritisk kilde tatt utgangspunkt i Trollstigplatåets anmeldelse i Wallpaper* (Juni 2012) og Icon Architecture + Design (September 2008) anmeldelse av Sohlbergplassen. De to installasjonene er de ensete vinnerne av betongtavlen blant Nasjonale turistveiers prosjekter. Prisen ønsker å fremme innovativ bruk av betong, både estetisk og teknisk. På hjemmesiden omtales prisen som følgende: Betongtavlen er en utmerkelse som gis byggverk i Norge, på fastlandet, i kystfarvann eller på kontinentalsokkelen, hvor betong er anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte. Betongtavlen ble instituert etter initiativ fra sivilingeniør Svein Thaulow, som var en drivende kraft i opplysningsarbeidet om betong som materiale, og levende opptatt av at det ble anvendt på best mulig måte. 28 Da Trollstigplatået er fjordårets vinner av Betongpriset og nylig annonsert er juryuttalelsen i sin helhet ikke ennå publisert. Jeg har derfor utgått fra Betongtavlens delvise jurytekst i årets vinner pressemelding. 28 Norsk Betongforeningshjemmeside,

17 Trollstigplatået Standard og sikkerhet Rasteplassens kvalitet Utsiktspunkt og tilgang Aktivitetstilbud og opplevelser Arkitektonisk Kvalitet. Betongtavlens juryuttalelse 29 Førsteklasses bruk av betong Betongen er benyttet i god kontrast og harmoni med kun to andre materialer: corten stål og glass. Samvirket mellom betongen og de andre materialene viser et godt gjennomtenkt prosjekt i minste detalj Prosjektet forsterker naturopplevelsene på en fremragende måte. De rene, skarpskårne betongvolumene, har en kraft som spiller opp mot de mektige, omkringliggende fjellformasjonene Prosjektet forsterker naturopplevelsene på en fremragende måte Eksisterende elveløp er gitt en spennende, ny bevegelse gjennom anlegget med en serie av terrasserte vannspeil Arkitektonisk kritikk Wallpaper* 30 Designed to resemble the shapes of the surrounding mountain peaks, [the information centre] is formed from two shells and built from glass, steel and concrete to cope with the violent mountain climate. The building's surfaces alternate between being as smooth as ice and as rough as rocks, echoing the complex natural forms of the Norwegian mountain landscape. The other building, containing service facilities, a kiosk and a souvenir store, is structured like a defensive wall, acting as a manmade flood barrier for when the crystal- clear River Istra soars with meltwater during the spring. Viewing Platform provides spectacular views[ ] With an incline of nine percent and 11 tight hairpin bends winding down a steep mountainside A series of stepped pools with angular thresholds that expand the water's surface, help control the flow of the river around the new buildings Informasjon Serveringsmuligheter 29 Norsk Betongforeningshjemmeside, wallpaper* hjemmeside, visitor- centre- by- reiulf- ramstad- architects- norway/5890,

18 Sohlbergplassen Standard og sikkerhet Rasteplassens kvalitet Utsiktspunkt og tilgang Aktivitetstilbud og opplevelser Informasjon Serveringsmuligheter Arkitektonisk Kvalitet Betongtavlens juryuttalelse 31 Materialbruken er svært behersket, og det er få virkemidler Plassen motbeviser forestillingen om at betong er et teknisk, kaldt, hardt og dødt materiale. Betongen her oppleves som levende, organisk myk, varm og vakker Et originalt og interessant program for en rasteplass Valget av de slanke søylene er gjort for å unngå hardhendte inngrep i terrenget - skogbunnen under platået er nærmest urørt. Utsikten til Rondane er storslått og majestetisk. Det tverrstilte, transparente rekkverket i enden er lite synlig når man starter vandringen. Juryens opplevelse på plassen: Turistene hastet mot utsikten, og endret fokus da utsikten var inntatt og ble opptatt av selve stedet. Ett enkelt skilt som markerer utsiktspunktet. Man parkerer langs et fortau i betong og ledes mot en lysning mellom trestammene. Man aner fort at det er noe spennende i sikte og trekkes mot utsikten. Arkitektonisk kritikk Icon Architecture + Design 32 Given the wealth of natural materials, it is inevitabe that any man- made marks on this landscape would have to be highly considered A concrete viewing platform spills between the trees sorrounding one, but touching none, to reveal a still lake and a blue white- tipped mountains. It is all about the view, and it is difficult to see how [ ] this could be anything other than absolute joy to everyone who comes across it. Tousism, we discover, is something relatively new to rural Norway. The small mountain hamlets we drive through are insular, unlike histosic Swiss og Austrian Alpine fiefdoms with quaint friendly inns, patisseries or pensions along the way, our daytime sustenance inevitabely arrives through overpriced [ ] hotdogs bought at great expence at roadside petrol stations. A cafe by the same architect as the platform will open next year [2009], but at the moment there are no amenities at all, not so much as a bin 31 Norsk Betongforeningshjemmeside, Icon Architecture + Design, Issue 063, September 2008,

19 KOMMENTAR TIL ANALYSE I TABELL Tabellen viser at de generelle kvalitetskravene for de to turistveiene kan prøves med støtte av kriteriene arkitektonisk kvalitet og vurderes gjennom arkitekturkritikk. Turistveiprosjektets kvalitetskrav har tydelig karakter av velferdsarkitektur. Begrep som sikkerhet, rasteplass, informasjon og serveringsmuligheter er alle relevante ved offentlige institusjoner som de to analyserte stedene, men samtidig begrep som ofte er oversett i en kommersiell arkitektonisk anmeldelse. De teknisk orienterte kravene belyses i en estetisk sammenheng, og utsikten er gjennomgående mest kommentert. Stedets opplevelse og inntrykk vies også mye oppmerksomhet, og forfatterens persepsjon er sterkere formidlet enn dens holdning til praktiske egenskaper og tilbud ved plassen. Spesielt Sohlbergplassens analyse av arkitektonisk kvalitet og arkitektonisk kritikk viser at metoden er fruktbar. Analysen tilrettelegger for konklusjoner om utsiktens overordnede fokus og presentasjonen av et tilrettelagt landskap. Man kan samtidig stille seg tvilende til Betongstavlens tyngde og relevans fra et arkitektonisk kvalitetsperspektiv, da den representerer Norsk Betongforening som krever bruk av betong i nominerte bygg og anlegg. 19

20 AVSLUTTENDE DISKUSJON Nasjonale Turistveier representerer den første innsatsen for å inkludere infrastruktur i den nasjonale ikonografien. 33 Gjennom utvalgte kuraterte områder av Norges landskap blir landet promotert via utsiktsposter. Som Heyerdahl 130 år tidligere, argumenterer i dag NT at veiene, med fokus på utsikten, skal vise de mest spektakulære regionene i sentral og Nord- Norge. NT lener seg derfor til en over hundre år gammel bestrebelse for å imøtekomme turistens bevegelse og lede deres blikk. Utsikten på det norske landskapet er stadig i fokus. Nasjonale Turistveiers utgitte bok består i stor grad av fotografier og enkle plantegninger. Det er lite tekst og boken lar bildene tale for seg. De 214 sidene viser idylliske scener av det norske dramatiske landskapet i panorama. Som oftest er få eller ingen personer inkludert i bildet, som gir inntrykk av at du som besøker, på plassen, vil komme i kontakt med den sublime naturen. Plattformen er dog en tydelig avgrensning mellom de ulike elementene. Beskuerens posisjon hypostaseres og fordriver subjekter fra landskapet. Følelsen av å se på er tydeligere enn å være i landskapet. Landskapsmaleriets påvirkning kan spores frem til Nasjonale Turistveiers prosjekter. Man kan trekke paralleller til Caspar David Friedrichs ensomme objekter og naturen. Et kontemplativt forholdningssett til naturen og landskapet. Gjennom de ofte sentralt plasserte figurene ser man ikke på landskapet, men en utsikt av landskapet. Lite i publikasjonens bilder indikerer at det for eksempel er besøkende på trollstigen i løpet av veiens åpne sommersesong Janike Kampevold Larsen, Curating Views, i Routes, roads and landscapes, ed. Mari Hvattum et.al., (Surrey: Ashgate, 2011), Norsk byggindustri nettside,

21 Popup Obra :55 Figur 9 og 10: C.D. Friedrich, Wanderer above PANORAMIC the Sea PLATFORM of Fog, 1881, og Trollstigplatået, Nasjonaleturistveier.no RRA Gjennom standardiserte og internasjonale prinsipper for veikonstruksjon er det viktig å artikulere landskapet man ønsker å gjøre synlig. Nasjonale Turistveier har valgt å fokusere på utsikten som forsterker det aktuelle landskapet, regionen og nasjonen. Infrastrukturelle prosjekter i tilknytning til industrialisme blir imidlertid ignorert. I motsetning til britiske og amerikanske eksempel ble den norske vannkraftindustrien aldri designet for besøkende eller beskuende, og forblir så godt som usynlig. I stedet for å bli tatt inn i det sosiale samfunnet og inkludert som en del av en regions identitet, er norges industriområder ignorert og bevisst forsøkt lagt utenfor allfarvei. Oljeindustriens konstruksjon er langs kysten langt fra usynlig, og megastrukturene fremstår for mange som majestetiske og fascinerende tilskudd i landskapet, men heller ikke disse er inkludert i den nasjonale ikonografien her representert gjennom Nasjonale Turistveier. Side 4 av 10 21

22 Figur 11 og 12: Tyssedal Kraftstasjon og ukjent norsk oljeplattform, Foto: dn.no/arkitektur og uit.no Med utgangspunkt i prosjektets definisjon av kvalitet og kriterier som tilgjengelige utsiktspunkt og sikkerhet på rasteplassene er prosjektet vellykket. Hvis man utgår fra antall vunnet priser og internasjonal publisitet er prosjektet i høy grad vellykket. Ser man derimot på prosjektets fremstilling av det norske landskapet og hva den gjennom utvalg formidler som storslagen natur og beskuelsesverdig vil jeg ikke si det har lykkes. Mange typer landskap er ignorert. Skoglandskapet, jordbrukslandskapet, by- og industrilandskapet er alle underrepresentert i prosjektet. Norberg- Shultz hevder at et sted ikke bare består av bygninger og strukturer. Det er også alle sosiale relasjoner, alle følelsesmessige og åndelige opplevelser og alle sanseinntrykk. 35 Utsikt er for mange en enkel metode å komme i kontakt med naturen, men bør ikke være den eneste. Man kan tenke at Nasjonale Turistveier bør inkludere mer og utvide horisonten av representasjonsteknikker. 35 Anne Marit Vagstein og Turid Horgen, Fenomenologiske analyzer: Kvalitativ stedsanalyse, NIBR Rapport 2000:19, Riksantikvaren. 22

23 LITTERATUR OG KILDER TRYKTE KILDER: Arkitektur.nå: norsk arkitekturpolitikk, Oslo: Kultur- og kirkedepartementet, Attoe, Wayne. Architecture and critical imagination, Wiley: Chichester, Berre, Nina. Omveg: arkitektur og design langs 18 nasjonale turistvegar, Oslo: Norsk Form, Brenna, Berit, Elvebakk, Beate, Hvattum, Mari og Kampevold Larsen, Janike. Routes, roads and landscapes, Surrey: Ashgate, Galilee, Beatrice. Icon Architecture + Design, Issue 063, September 2008 NETTSIDER: Ritzler, Per. Norksa Turistvägar, Arkitekturmässan. Svenska mässan. Göteborg. 25 Oktober Statens vegvesen hjemmeside, NRK nettsider, norske- turistveier , Reiulf Ramstad Arkitekter hjemmeside, Norsk byggindustris nettside, Norsk Betongforeningshjemmeside, % pdf, wallpaper* hjemmeside, visitor- centre- by- reiulf- ramstad- architects- norway/5890, Anne Marit Vagstein/Turid Horgen; Fenomenologiske analyzer: Kvalitativ stedsanalyse, NIBR Rapport 2000:19, Riksantikvaren,

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Arkitekter + ingeniører = sant? Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Siri Legernes LINK arkitektur AS Den som reiser har noe å fortelle, sier et gammelt ordtak. Langs Nasjonale turistveger venter historiene

Detaljer

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Per Ritzler Norsk Betongdag 21. okt. 2010 Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Naturen er unik med et vegnett på kryss og tvers til

Detaljer

Trollstigen. et reiselivsikon

Trollstigen. et reiselivsikon Trollstigen et reiselivsikon Reiulf Ramstad Arkitekter AS Tekst: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Foto: diephotodesigner.de, Reiulf Ramstad Arkitekter AS og Otto Gjelstenli 4 Reiseliv og turisme er i økende

Detaljer

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Island 7. september 2012 Maja Cimmerbeck og Astri Taklo Miljøseksjonen Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Regjeringen lanserte

Detaljer

Vegvesenet Ikke bare veger. Hilde Gulbrandsen, Statens vegvesen, Region Sør

Vegvesenet Ikke bare veger. Hilde Gulbrandsen, Statens vegvesen, Region Sør Vegvesenet Ikke bare veger Hilde Gulbrandsen, Statens vegvesen, Region Sør 1 Vegdirektøren har vedtatt en policy for Statens vegvesens arbeid med UU (2008) Alt som planlegges og bygges i Statens vegvesens

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming Kategorier og kriterier Løsningen/prosjektet vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv, sentrale aspekter vil være; materialvalg,

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5686/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2008 - SØKNAD OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Utsikter. Norge sett fra veien 1733 2020. Forlaget Press og Nasjonalmuseet Arkitektur, 2012 1. utgave, 1. opplag

Utsikter. Norge sett fra veien 1733 2020. Forlaget Press og Nasjonalmuseet Arkitektur, 2012 1. utgave, 1. opplag Utsikter. Norge sett fra veien 1733 2020 Forlaget Press og Nasjonalmuseet Arkitektur, 2012 1. utgave, 1. opplag redaktører: Nina Frang Høyum og Janike Kampevold Larsen redaksjonsråd: Nina Berre, Trygve

Detaljer

Strømbu rasteplass. Folldal i Rondane. Carl-Viggo Hølmebakk. Tekst: Carl-Viggo Hølmebakk. Jarle Wæhler og Simon Skreddernes

Strømbu rasteplass. Folldal i Rondane. Carl-Viggo Hølmebakk. Tekst: Carl-Viggo Hølmebakk. Jarle Wæhler og Simon Skreddernes Situasjon 1 Varmestue 2 Rasteplasser 3 Parkering 4 Plantefelt 5 Åpent elveløp Strømbu rasteplass Folldal i Rondane Carl-Viggo Hølmebakk Tekst: Carl-Viggo Hølmebakk Foto: Carl-Viggo Hølmebakk, Rickard Riesenfeld,

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Naturen er unik med et vegnett på kryss og tvers til

Detaljer

Attraktive sykkelruter for arbeidsreiser

Attraktive sykkelruter for arbeidsreiser Harpa Stefansdottir, arkitekt og PhD stipendiat Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for landskapsplanlegging Bakgrunn Sykkeltransport viktig ledd i bærekraftig utvikling Byer er blitt planlagt

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

Norges beste rasteplasser

Norges beste rasteplasser Side 1 av 5 Publisert: 06.07.11 kl. 13:58 - Abonnere på Aftenposten? Ring 05040 eller gå inn på kundeservice.aftenposten.no Norges beste rasteplasser Norge har mange fine rasteplasser som byr på spektakulære

Detaljer

3 2012 ur + m betong 4

3 2012 ur + m betong 4 4 Selvika Nasjonal Turistveg Havøysund Reiulf Ramstad Arkitekter AS Tekst og foto: Reiulf Ramstad Arkitekter AS 5 6 Rasteplassen ligger i Måsøy kommune i Finnmark og er en del av utviklingen av veistrekningen

Detaljer

Kunnskapsutfordringen

Kunnskapsutfordringen KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET FORSKNINGSRÅDET Ny Norsk arkitekturpolitikk 26 27 mai 2009. Norsk Form - DogA Kunnskapsutfordringen Karl Otto Ellefsen (1) Med arkitektur forstått som arkitekturverk og arkitekturpraksis

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET UNIDRAIN GLASSLINE unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

Urban Nature stasjonsprogram for T-banen. Reiulf Ramstad Arkitekter as

Urban Nature stasjonsprogram for T-banen. Reiulf Ramstad Arkitekter as Urban Nature stasjonsprogram for T-banen Ullernåsen stasjon Reiulf Ramstad Arkitekter as Tekst: Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Foto: Roberto detrani, Reiulf Ramstad Arkitekter AS 39 Arkitektoppdraget Ullernåsen

Detaljer

Arkitekturstrategi et virkemiddel for bedre samferdselsanlegg. Ingvill Hoftun, Miljøseksjonen i Vegdirektoratet

Arkitekturstrategi et virkemiddel for bedre samferdselsanlegg. Ingvill Hoftun, Miljøseksjonen i Vegdirektoratet Arkitekturstrategi et virkemiddel for bedre samferdselsanlegg Ingvill Hoftun, Miljøseksjonen i Vegdirektoratet Regjeringen lanserte arkitekturpolitikken i 2009 i dokumentet «arkitektur.nå» Involverer 13

Detaljer

Nasjonale turistveger næringsutvikling og FDV

Nasjonale turistveger næringsutvikling og FDV i Nasjonale turistveger næringsutvikling og FDV Hamar, 18.02.2014 Helge Stikbakke, Statens vegvesen, Turistvegseksjonen Helge Stikbakke, Turistvegseksjonen, Statens vegvesen Hensikt: Styrke Norge som reisemål

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim NASJONAL TURISTVEG RONDANE - FINANSIERING AV TILTAK

Saknr. 10/ Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim NASJONAL TURISTVEG RONDANE - FINANSIERING AV TILTAK Saknr. 10/6149-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim NASJONAL TURISTVEG RONDANE - FINANSIERING AV TILTAK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Finansiering

Detaljer

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk FREDRIK EIVE REFSLI Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk OM MEG SJØL Hovedfag i visuell kommunikasjon, khio, 2006 Grafisk designer i Blæst design as Skriver for Snitt, tidsskrift for

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Åpning av utstillingen Design that makes a difference

Åpning av utstillingen Design that makes a difference Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Åpning av utstillingen Design that makes a difference Tid: Fredag 24. januar 2014 Sted: DogA, Hausmannsgate 16, Oslo.

Detaljer

Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor?

Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor? 11.04.2013 Advokat Mathys Truyen Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor? Vårkonferanse 2013 Hva er gode visuelle kvaliteter? Hvem bestemmer? Hvorfor bestemmer disse? 18.04.2013

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Nasjonale turistveger -en regissert landskapsopplevelse. Kristin Evjen Landskapsarkitekt MNLA

Nasjonale turistveger -en regissert landskapsopplevelse. Kristin Evjen Landskapsarkitekt MNLA Nasjonale turistveger -en regissert landskapsopplevelse Kristin Evjen Landskapsarkitekt MNLA Nasjonale turistveger -refleksjon over et samtidsfenomen Masteroppgave UMB 2009 «Urørt» natur + moderne arkitektur

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Arbeidet med landskap i Norge

Arbeidet med landskap i Norge Arbeidet med landskap i Norge Seniorrådgiver Liv Kirstine Mortensen Nordisk seminar om landskap, Selfoss, Island 7-9. juni 2012 1 Arbeidet med landskap i Norge 7. juni 2012 Bakgrunnsfakta Norge Landareal

Detaljer

STEDSUTVIKLING I OFFENTLIGE ROM

STEDSUTVIKLING I OFFENTLIGE ROM STEDSUTVIKLING I OFFENTLIGE ROM Kabelvåg, Vågan kommune i Lofoten, Nordland. Ved teknisk sjef Svein Christiansen. 1 Naturstein, Alta-skifer og granitt. Belysning m/fiberoptikk. KABELVÅG TORG ÅPNET 12.11.99

Detaljer

Utvikle kvalitet i høyere utdanning som å spikre syltetøy på veggen?

Utvikle kvalitet i høyere utdanning som å spikre syltetøy på veggen? Kunnskapsdepartementet Utvikle kvalitet i høyere utdanning som å spikre syltetøy på veggen? Bjørn Haugstad UHR Representantskapsmøte 20 mai 2016 Kunnskapsdepartementet Norsk økonomi i omstilling Klimautfordringer

Detaljer

Arkitekturstrategi et virkemiddel

Arkitekturstrategi et virkemiddel Arkitekturstrategi et virkemiddel Hamar 31. oktober 2012 Marius Unnerud og Maja Cimmerbeck Regjeringen lanserte arkitekturpolitikken i 2009 i dokumentet «arkitektur.nå» Involverer 13 departement Følges

Detaljer

HUSØY SENJA. Konkurranse Najonale Turistveger 12.09.14 Superunion Architects Johanne Borthne / Vilhelm Christensen

HUSØY SENJA. Konkurranse Najonale Turistveger 12.09.14 Superunion Architects Johanne Borthne / Vilhelm Christensen HUSØY SENJA Konkurranse Najonale Turistveger 12.09.14 Superunion Architects Johanne Borthne / Vilhelm Christensen Det er en mektig opplevelse å komme til Senja. I det vi kjører gjennom øya opplever vi

Detaljer

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Det finnes ikke noe bedre sted å lære om den maritime verden enn der kreftene, skjønnheten og rikdommen fra

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE (En ekstrakt av Arve J. Nilsens foredrag i Risør 5.mai 2010, knyttet til fremleggelse av Prosessverktøyet

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET unidrain GlassLine unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

VALDRESFLYA VANDRERHJEM

VALDRESFLYA VANDRERHJEM VALDRESFLYA VANDRERHJEM ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE INNLEDNING I forbindelse med den videre behandlingen av reguleringsplan for Valdresflya Vandrerhjem, ønsker kommunen og Fylkesmannen en uavhengig landskapsmessig

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Sykkelturistveger i Region sør - en mulighetsstudie

Sykkelturistveger i Region sør - en mulighetsstudie Sykkelturistveger i Region sør - en mulighetsstudie «Det er behov for en ny, helhetlig arkitekturpolitikk. Bygninger, byer og tettsteder møter nye utfordringer knyttet til klimaendringer, vekst og transformasjon.

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen Veslemøy Holt Tord F Paulsen 1 2 Hvordan skape dialog og relasjoner i sosiale medier for bedrifter Brukbare eksempler Hvilken plattform skal du prioritere? Brukbar branding Facebook i Norge 3 294 000 har

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

HANNE THARALDSEN WE TELL STORIES. Gulden. separatutstilling, maleri og foto 11. april - 3. mai, 2015

HANNE THARALDSEN WE TELL STORIES. Gulden. separatutstilling, maleri og foto 11. april - 3. mai, 2015 STORIES WE TELL separatutstilling, maleri og foto 11. april - 3. mai, 2015 Gulden kunstverk etablert1985 All the glory days Maleri 100 x 100 kr 26 000 2 Garden of eden I Fotografi 42 x 38 kr 3 600 3 Garden

Detaljer

Verdensarv i Lofoten. Orientering Bird Watch miljøseminar 09 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal

Verdensarv i Lofoten. Orientering Bird Watch miljøseminar 09 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal Verdensarv i Lofoten Orientering Bird Watch miljøseminar 09 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal omvær, Røst Sko Verdensarvutredning i Lofoten Lofoten et øyrike i havet Lofoten er under utredning for nominering

Detaljer

Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem

Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem Leikanger 21. juni 2012 Astri Taklo, Utredningsseksjonen Samfunnet stiller krav til oss: arkitektur skal bidra til høy livskvalitet

Detaljer

Kapittel 8 Den Norske Opera og Ballett, operabygget, Oslo kommune

Kapittel 8 Den Norske Opera og Ballett, operabygget, Oslo kommune Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer OPERAEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/167 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 13789 Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Presentasjon for Verdal Formannskap

Presentasjon for Verdal Formannskap Windcluster Mid-Norway Presentasjon for Verdal Formannskap Viggo Iversen Project Manager Windcluster Mid-Norway E-mail: viggo.iversen@proneo.no Uten Trøndelag blir det bare permene igjen av boka om Norsk

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: GEO1001, SAF1001, REL1001, HIS1002, HIS1003, SAM3001, SAM3003, SAM3017, SAM3018, SAM3019, SAM3021, SAM3037,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Hvorfor driver vi med steds og næringsutvikling? Hva ønsker norske steder?

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 16. april, Høgskolen i Ålesund Ajuda SB og Erkna SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2014. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

Påkostet. Kalksten frånkinnekulle. og moderne. norsk skifer. i glass, stål, granitt og

Påkostet. Kalksten frånkinnekulle. og moderne. norsk skifer. i glass, stål, granitt og Kalksten frånkinnekulle Vår egna kalksten som brutits på Kinnekulle i flera generationer är vacker såväl inomhus som utomhus. Med vår yrkesskicklighet kan vi hjälpa dig med det lilla enkla eller den svåra

Detaljer

Verktøy i plan- og bygningsloven

Verktøy i plan- og bygningsloven Verktøy i plan- og bygningsloven Kulturminner, kulturmiljø og landskap av Line Bårdseng Pbl. 11-9 generelle bestemmelser 1. krav om reguleringsplan for visse arealer eller for visse tiltak, herunder at

Detaljer

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT Bygdøy allé 33B 0262 Oslo, NORWAY STUDIO: Bygdøy allé 7 lillhollstedt@gmail.com +47-911 98 835 www.minportfolio.no facebook.com/minportfolio Når

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/8, 10, 110, 209, 210, 222, 237 503/66, 84 503/66, 84, 237 503/66,210,8,222,10,11

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Fossedagene i Sollia 31.08 04.09 2016 en kulturfestival for fløterminner - historien om tømmerfløting i Hira, Setninga og Atna

Fossedagene i Sollia 31.08 04.09 2016 en kulturfestival for fløterminner - historien om tømmerfløting i Hira, Setninga og Atna Hira, Setninga og Atna - historien om tømmerfløting i Atnbrufossen Vannbruksmuseum innbyr til de tradisjonelle Fossdagene i Sollia 31.08-04.09, i år for 22 gang. Årets program er i hovedsak viet den spennende

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

Learning Activity - Put Thought Into Your Design

Learning Activity - Put Thought Into Your Design Learning Activity - Put Thought Into Your Design Design a 5-page website or blog to promote your hometown (or any other place if you so choose). Present your design along with a strategy that explains

Detaljer

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4612/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte Fehnsymposiet 2009. Den

Detaljer

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering God akademisk praksis Alle som leser det du skriver skal lett forstå hva som er dine tanker og ideer

Detaljer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STAUR GÅRD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 75/1 AskeladdenID: 161009 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Servicebygg Bjøråa rasteplass Arkitektkonkurranse September Ark. Patrik Skjærstad

Servicebygg Bjøråa rasteplass Arkitektkonkurranse September Ark. Patrik Skjærstad Servicebygg Bjøråa rasteplass Arkitektkonkurranse September 2013 Ark. Patrik Skjærstad Arkitekt Patrik Skjærstad Heidmannsgate 92 2317 Hamar Org.nr: 992 262 222 T: 62 52 22 21 M: 90 64 30 63 E-post: patrik.skjaerstad@gmail.com

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Dans i Drammen Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Kunsthistorieprofessor Øivind Storm Bjerke anmelder utstillingen Trisha Brown Company i Nøstetangenrommet, Drammens Museum. Utstillingen står til

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/66, 84, 237 503/66, 84 503/66,210,8,222,10,11 0,237 503/8, 10,

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

KOLSÅSBANENS STASJONER. oppgradert 2006 2014

KOLSÅSBANENS STASJONER. oppgradert 2006 2014 Kolsås stasjon ferdig 2014 KOLSÅSBANENS STASJONER oppgradert 2006 2014 ARNE HENRIKSEN ARKITEKTER AS Tekst: Arne Henriksen Foto: nispe@mac.com Kolsås stasjon ferdig 2014 Kolsåsbanen er bygget om til metrostandard

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING LYKTODDEN I MOSKENESVÅGEN

LANDSKAPSVURDERING LYKTODDEN I MOSKENESVÅGEN LANDSKAPSVURDERING LYKTODDEN I MOSKENESVÅGEN //LANDSKAPET I MOSKENESVÅGEN Landskapsbilde brukes i denne sammenheng som betegnelse på visuelle og estetiske opplevelsesverdier i landskapet. Begrepet omfatter

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

ØSTMARKNESET. Prosess

ØSTMARKNESET. Prosess ØSTMARKNESET Prosess ØSTMARKNESET Prosess FORORD Denne boken beskriver hvordan diplomoppgaven vår har utviklet seg fra den spede begynnelsen til prosjektets slutt. Boken er ikke en fullstendig oppsummering

Detaljer

Å sette pris på en god opplevelse. Opplevelsesrom og verdidrivere som verktøy for arbeid med design

Å sette pris på en god opplevelse. Opplevelsesrom og verdidrivere som verktøy for arbeid med design Å sette pris på en god opplevelse Opplevelsesrom og verdidrivere som verktøy for arbeid med design Erika Søfting 2010 Oppmøtebaserte opplevelser Det romlige er vesentlig Veldig viktig for verdien hos gjesten

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 REGULERINGS REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 1 BYGGEOMRÅDE ( 20-4 NR 1) 1.1 Plankrav: Før det gies tillatelse til fradeling eller til tiltak etter

Detaljer

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 Simple programs with focus on the interaction of light, colour and material. Credits 15. Main teachers are Barbara Matusiak and Kine Angelo.

Detaljer

berøringer med verden samspillet mellom naturfag og kunstfag

berøringer med verden samspillet mellom naturfag og kunstfag berøringer med verden samspillet mellom naturfag og kunstfag edvin østergaard seksjon for læring og lærerutdanning norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. november 2014 «Naturen og det estetiske

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer