En analyse av Nasjonale Turistveier. Författare: Aase H. Eskevik E-post: Examinator/ handledare:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En analyse av Nasjonale Turistveier. Författare: Aase H. Eskevik E-post: eskevik@hotmail.com. Examinator/ handledare:"

Transkript

1 Författare: Aase H. Eskevik E-post: En analyse av Nasjonale Turistveier Examinator/ handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN: Att utvärdera arkitektur teorier och metoder, AD242V, 7.5 hp Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm, VT 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN Mål og problemstilling Material Teori, metode og nøkkelbegrep Avgrensninger Disposisjon Arkitektonisk kvalitet og arkitekturkritikk Kasuistikk av Nasjonale Turistveier Geiranger- Trollstigen Turistvei Trollstigplatået Rondane Turistvei Sohlbergplassen Analyse Kommentar til analyse i tabell Avsluttende diskusjon Litteratur og Kilder

3 BAKGRUNN I samarbeid med Norsk Form startet Statens Vegvesen i 1995 et prosjekt i regi av regjeringen for å fremme Norge som turistdestinasjon. Over en 25 års periode frem til 2020 skal 18 turistveier, med landskapet i fokus belyses ved hjelp av moderne arkitektur. I kampen om lokale så vel som internasjonale turister skal små og store arkitektoniske utforminger fremheve Norges rurale strøk gjennom prosjektet Nasjonale Turistveier. Hovedfokus er ikke rekonstruksjon og restaurering av veiene i seg selv, men prosjektet kultiverer allerede eksisterende rasteplasser, med nye innskudd av spektakulær arkitektur i storslagen natur 1 Foruten de nordligste veiene er Norges veinett uendret siden Før den tid ble veiene skapt for å tilby kommunikasjon og transport mellom små bosettinger i landets besværlige fjell- og fjorddominerte topografi. 2 Nasjonale Turistveier, NT, er i hovedsak etablert på veistrekninger bygget mellom 1880 og 1940, en periode hvor Norges syn på historien beveget seg fra en idealisert romantisk holdning mot en mer geografisk og topografisk informert fremgangsmåte. 3 I Den Norske Turistforeningens Årbok fra 1881 skriver F.W. Heyerdahl en artikkel som fremmer utvidende veikonstruksjon i den kjente fjellregionen Jotunheimen. Dette var en nødvendighet i følge Heyerdahl, hvis Norge ville utfordre Sveits som ettertraktet destinasjon for velstående fjellturister. Blant Norges fordeler listet han den særegne og usedvanlige naturen, den rene fjelluften, de lyse sommernettene og muligheten til å ferdes fritt. 4 Da som nå var ønsket å styrke lokal økonomi gjennom økt turisme. Nasjonale Turistveier skaper natur, arkitektur og veien i seg selv, i en økonomisk motivert nasjonal strategi. 5 1 Ritzler, Per. Norksa Turistvägar, Arkitekturmässan. Svenska mässan. Göteborg. 25 Oktober Janike Kampevold Larsen, Curating Views, i Routes, roads and landscapes, ed. Mari Hvattum et.al., (Surrey: Ashgate, 2011), Ibid, Ibid, Ibid,

4 MÅL OG PROBLEMSTILLING Analysen ønsker å granske arkitekturprogrammets installasjonsplassering, dens forholdningssett til landskapet og installasjonens funksjon langs Nasjonale Turistveier. Først blir det nødvendig å definere hva Statens Vegvesen definerer som arkitektonisk kvalitet og hvordan dette gjenspeiles i prosjektets utvalgte arkitektoniske installasjoner. Hva er konstruksjonens funksjon og hvilke kvaliteter i landskapet fremheves gjennom design av området? Hvordan betones NT- prosjektets installasjoner av Statens Vegvesens syn på vei arkitektur og arkitektonisk kvalitet? MATERIAL En katalysator for min interesse av Nasjonale Turistveier er det tverrfaglige forskningsprosjektet Routes, roads and landscapes: aesthetic practices en route, , mellom Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo og Universitetet i Oslo. Forskningsgruppens utgivelse Routes, Roads and Landscapes har derfor utvidet min forståelse og kritikk av programmet. Den opprinnelige utstillingskatalogen fra DETOUR, prosjektets internasjonale promoteringsutstilling, er utgitt som bok. Nasjonale Turistveier tar for seg hver av de 18 vegstrekningene, med geografisk beskrivning av vegen samt detaljplaner og informasjon om de arkitektoniske installasjonene langs strekningen. For tydelig å definere Nasjonale Turistveiers syn på arkitektonisk kvalitet har jeg benyttet meg av Norges Arkitekturpolitiske program fra 2009, samt Statens Vegvesens offisielle NT- hjemmeside. 4

5 TEORI, METODE OG NØKKELBEGREP Norsk, om ikke nordisk moderne arkitektur har siden Sverre Fehns paviljong i Venezia (1962) understreket hvor viktig forholdet mellom mennesket og naturen er i en arkitektonisk kontekst. 6 En hver installasjon langs turistveiene skal være unik og spesielt tilpasset landskapet. Jeg vil se nærmere på to installasjoner langs to av turistveien og deres tolkning av landskapskontekst, valg av konsept og formspråk. Arkitekturfilosofen Christian Norberg- Schulz utviklet fra 70- tallet sin stedsteori om genus locus (stedets ånd). Metoden søker å gi en bedre forståelse av verdien og karakteren ved et sted. Norberg- Schulz tok utgangspunkt i stedsutviklingen, hvor den helhetlige sammenhengen mellom landskap, stedet og bebyggelsen var essensiell. 7 Norberg- Schulz hevdet at arkitekturen ikke skal vurderes som noe tilført eller produsert, men forstås som en prosess og et prosjekt som avkler og tydeliggjør det potensialet som allerede finnes på stedet. Arkitektens oppgave er derfor å finne frem til det essensielle på stedet, og å fremkalle dets skjulte kvaliteter. 8 I boken Architecture and critical imagination definerer forfatter og arkitekturhistoriker Wayne Attoe begrepet arkitekturkritikk. Her hevder Attoe at kritikk er en kunnskapsbringende aktivitet, for både kritiker og mottaker, snarere enn dømmende. Attoe deler kritikk i tre kategorier; normativ kritikk, tolkende kritikk og beskrivende kritikk. 9 Jeg benytter meg fremst av to former for kritikk i analysen; beskrivende kritikk og tolkende kritikk. Med nøkkelbegrepene arkitektonisk kvalitet og arkitekturkritikk ønsker jeg å analysere Nasjonale turistveiers syn på kvalitet med utgangspunkt i den nordiske arkitekturtradisjonen og Norberg- Shulzs teori. Samtidig ønsker jeg å belyse arkitekturkritikernes preferanser og syn på kvalitet med utgangspunkt i Attoes beskrivende kritikk. Gjennom utvalg av beskrivelser, med innslag av personlig tolkende kritikk, kommer kritikerens holdning til installasjonen, omtaleprioritering og kvalitetsoppfølging tydelig frem. 6 Karl Otto Ellefsen, Infrastruktur på omveg i Omveg: arkitektur og design langs 18 nasjonale turistvegar, ed. Nina Berre, (Oslo: Norsk Form, 2007), Anne Marit Vagstein/Turid Horgen; Kvalitativ Stadanalyse Sykkylven, NIBR Rapport 2000:19 8 Karl Otto Ellefsen, Infrastruktur på omveg i Omveg: arkitektur og design langs 18 nasjonale turistvegar, ed. Nina Berre, (Oslo: Norsk Form, 2007), Wayne Attoe, Architecture and critical imagination, (Wiley, Chichester, 1978), 7. 5

6 AVGRENSNINGER Prosjektet består av 18 Nasjonale Turistveier som traverserer Norges kulturlandskap over ca. 1,800 km med flere enn 250 små og store arkitektoniske installasjoner langs veien. Jeg har derfor valgt å begrense analysen til to strekninger, Geiranger-Trollstingen og Rondane, hvor jeg ser nærmere på én arkitektonisk installasjon langs hver av de respektive veiene. Da jeg til dels tar utgangspunkt i arkitekturkritikk i min analyse har jeg valgt de mest prisbelønte installasjonene i prosjektet, Trollstigplatået (2012) og Sohlbergplassen (2005). DISPOSISJON Først forklares nøkkelbegrepene brukt i analysen i en teoretisk del fulgt av en introduksjon av de utvalgte turistveiene og strekningenes arkitektoniske installasjoner. Etter følger en analyse av de utvalgte områdene ved hjelp av de tidligere utvalgte og omtalte teoretiske verktøy. Jeg vil ved hjelp av disse forsøke å besvare problemstillingens spørsmål. Til slutt følger en avsluttende diskusjon. 6

7 ARKITEKTONISK KVALITET OG ARKITEKTURKRITIKK Plan- og bygningsloven legger føringer for arkitektonisk kvalitet og benytter begrepene: Arkitektonisk utforming, Estetisk utforming av omgivelsene, Visuelle kvaliteter og Byggeskikk. 10 Arkitektonisk kvalitet er i det arkitekturpolitiske programmet definert med hjelp av følgende begrep: Arkitektonisk utforming anvendes som et samlebegrep for integrering av visuelle kvaliteter, brukbarhet, funksjonalitet og universell utforming i utformingen av det enkelte tiltak Estetisk utforming av omgivelsene henviser til god utforming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og ivaretakelse av kvaliteter i landskapet Visuell kvalitet krever at bygningen gjennom sin form gir uttrykk for sin funksjon, og at andre visuelle kvaliteter skal være ivaretatt i prosjektering og utførelse, som samspill mellom volum og høyde, fasadeuttrykk med videre Byggeskikk benyttes som arkitektur forstått som gode bygde omgivelser 11 Karl Otto Ellefsen, Professor ved Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo, mener prosjektet må anvende kvalitetsbegrep som bygger på skjønn, men som også kan operasjonaliseres. Man må kunne fortelle hvordan man diskuterer kvalitet. Kvalitetskravene skal være profesjonelle, altså krav man ikke kan gå utenom. Samtidig skal prosjektet åpne for et mangfold av uttrykk og fremstille turistveiene som en kulturell manifestasjon. 12 Samtlige aspekter av kvalitet er bedømbare og man kan uttale seg om kvalitet ut ifra et bestemt perspektiv, men noen elementer i en slik diskusjon er mer målbare enn andre. Arkitekturkritikk blir av Attoe inndelt og definert i tre begrep: 10 Arkitektur.nå: norsk arkitekturpolitikk (Oslo: Kultur- og kirkedepartementet, 2007), Arkitektur.nå: norsk arkitekturpolitikk (Oslo: Kultur- og kirkedepartementet, 2007), Karl Otto Ellefsen, Infrastruktur på omveg i Omveg: arkitektur og design langs 18 nasjonale turistvegar, ed. Nina Berre, (Oslo: Norsk Form, 2007), 25. 7

8 Normativ kritikk tar utgangspunkt og måler kvalitet ut ifra en eksisterende modell, mønster standard eller prinsipp 13 Tolkende kritikk er høyst personlig hvor kritikeren ønsker å styre andre til å se det samme som seg selv 14 Beskrivende kritikk ønsker å være faktaorientert og oppnå forståelse om verket hos mottager gjennom fakta og informasjon. Beskrivende kritikk fokuserer på form, material og tekstur 15 Denne kombinasjon av kvalitet og kritikk i arkitektur vil legges til grunn for analysen av de to turistveiene. De to nøkkelbegrepene, beskrivende kritikk og tolkende kritikk, representerer ett arkitektonisk perspektiv. 13 Ibid, Ibid, Ibid, 86. 8

9 KASUISTIKK AV NASJONALE TURISTVEIER Det er tradisjon at staten benytter seg av fremragende arkitekter for å løse viktige byggeoppgaver, og Nasjonale Turistveier er ingen unntak. 16 Det mye omtalte og internasjonalt anerkjente veiprosjektet er nominert til, og belønnet med flere priser bl.a. har prosjektet vunnet arkitekturmagasinet Topos spesialpris Tidligere er prosjektet hedret av National Geographics, ArchDaily, Norsk kulturarvs ærespris, og Statens byggeskikkpris i Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger med tilhørende anlegg som gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Byggeskikkprisen er ansett som et middel til å synliggjøre prioriteringer og satsninger i Norsk arkitekturpolitikk. 18 De 18 strekningene med offisiell turistvei- status er i følge NTs talsmann Per Ritzler et resultat av et utvalgsarbeid 15 år tilbake. 19 I samspill med det norske landskapet skal lokkende infrastruktur og arkitektur trekke turister og styrke næringsgrunnlaget. Enorme summer investeres på, og langs veiene, og turistveiene må løftes opp til et visst kvalitetsnivå med satte krav: Standard og sikkerhet på veien Rasteplasser og god kvalitet på rett sted Utsiktspunkt som er tilrettelagt Servering og overnattingsmuligheter Aktivitetstilbud og opplevelser utover selve kjøreturen Informasjon 16 Arkitektur.nå: norsk arkitekturpolitikk (Oslo: Kultur- og kirkedepartementet, 2007), Statens veivesens nettsider, Arkitektur.nå: norsk arkitekturpolitikk (Oslo: Kultur- og kirkedepartementet, 2007), NRK nettsider, norske- turistveier ,

10 Rasteplasser av god kvaitet på rett sted med servering, overnattingsmuligheter og aktiviteter fremstår som sentrale krav. Det er noen tekniske og kommersielle krav som har tydelige estetiske ambisjoner, tross statusen som Nasjonal turistvei. Estetikken blir et spørsmål om plass og design av utsiktspunkter. Alle godkjente veier blir revurdert hvert 5 år for å opprettholde kvalitetskravene, og etter vegdirektoratets vurderinger er det kun strekninger til som har potensial til å oppnå status som Nasjonale Turistvei i løpet av de neste 25 årene. 20 Regjeringens NT- satsning er planlagt frem til 2020, og for å sikre programmets kvalitet er flere råd etablert. Vegdirektoratet har utnevnt et kvalitetsråd som skal sørge for at Nasjonale Turistveier holder internasjonal kvalitet. Et arkitekturråd er etablert, hvor arkitekter, landskapsarkitekter og billedkunstnere er representert. Turistvegseksjonen har også etablert et konseptråd med faglig sparringspartner med ansvar for overblikk over prosjektets helhet, andre aktørers innsats, profilering, markedsføring, hver enkelt streknings konsept og hovedinnholdet på viktige tiltakssteder. I tillegg er en kunstkurator engasjert med ansvar for at kunstverk skal være av internasjonal klasse og en spennende tilleggsopplevelse langs Nasjonale Turistveier Jan Andresen, Nasjonale Turistvegar- Spor frå vår tid i Omveg: arkitektur og design langs 18 nasjonale turistvegar, ed. Nina Berre, (Oslo: Norsk Form, 2007), Jan Andresen, Nasjonale Turistvegar- Spor frå vår tid i Omveg: arkitektur og design langs 18 nasjonale turistvegar, ed. Nina Berre, (Oslo: Norsk Form, 2007),

11 Aase H. Eskevik Att utvärdera arkitektur teorier och metoder, AD242V, VT2013 GEIRANGER- TROLLSTIGEN TURISTVEI Den Nasjonale Turistveien Geiranger- Trollstigen ligger i Møre og Romsdalen fylke på Nord- Vestlandet. Veien på 106km strekker seg fra Sogge bru i nord til Langevatn i sør. Fem installasjoner er plassert langs turistveien, men Trollstigen er Norges største naturbaserte turistattraksjon og et ikon blant de nasjonale turistvegene. Fig 1 og 2: Kart over Geiranger- Trollstigen turistvei og Trollstigen, Foto: Nasjonaleturistveier.no TROLLSTIGPLATÅET Aktivitet: Utsikt, parkering, rast og servicefunkjsoner Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Størrelse: Bygninger 1200m2, Landskap m2 Byggeperiode: Reiulf Ramstad Arkitekters hjemmeside,

12 Som en av de mest spektakulære landskapene i Norge er Trollstplatået det mest påkostede prosjektet, og et omfattende anlegg bestående av flere arkitektoniske installasjoner og bygninger. Materialene består av tre, betong, stål og vann. Ifølge arkitekten er vann den viktigste komponenten. Elven som årlig flommet over i sommermånedene er nå temmet med en flomvoll som også fungerer som et servicebygg. Samtidig er elven utvidet i bredden ved fjellstuen og utformet som et vannspeil. 23 Reiulf Ramstad Arkitekter fokuserer mer på persepsjonen og sanselige inntrykk i sin prosjektbeskrivelse. Arkitektkontoret ønsker i sin prosjektbeskrivelse å understreke stedets lynne og karakter: Arkitekturen preges av tydelige og presise overganger mellom planlagte soner og det naturlige landskapet. Gjennom vann som dynamisk element - fra snø, til rennende til fallende vann - og fjellmasser som statisk element, søker prosjektet gjennom en serie med preposisjonsforhold å beskrive og forsterke det unike landskapsrommet på stedet. 24 Figur 3 og 4: Trollstigen servicesenter, vannspeil og utsiktsplatå. Foto: Reinulf Ramstad Arkitekter 23 Norsk byggindustris nettside, Reiulf Ramstad Arkitekters hjemmeside,

13 Med serpentinveien som bukter seg opp fjellveggen er området flittig besøkt, fotografert og internasjonalt kommunisert. Det omfattende anlegget bygget over en 9 års periode var krevende og kostbart, men resultatet er tilsvarende verdsatt og prisbelønt siden åpningnen i Priser og nominasjoner: Vinner i kategorien Parks av både publikum og jury, Architizer A+ Awards, 2012 Nominert til Årets anlegg 2012 Vinner av Betongtavlen 2012 Nominert til Miles van der Rohe prisen, 2011 Vinner av Building of the year, ArchDaily, 2009 Vinner i kategorien Government & Municipal buildings av både publikum og jury, Architizer A+ Awards, Statens Vegvesens hjemmeside,

14 RONDANE TURISTVEI Rondane turistvei er en av de kortere veiene, kun 48km, og strekker seg fra Folldal i nord til Enden i sør. Rondane turistvei er en av de mest tilgjengelige veiene på østlandet og ligger i Hedmark fylke. Det er kun to arkitekturinstallasjoner langs strekningen, desidert mest kjent er Sohlbergplasssen. Angivelig skal Harald Sohlberg her ha malt et av norges største nasjonalromantiske maleri i 1914, Vinternatt i Rondane, på stedet hvor utsiktsplattoformen i dag er plassert. Figur 5 og 6: Rondane turistvei og H. Sohlbergs, Vinternatt i Rondane, Kilde: Nasjonaleturistveier.no SOHLBERGPLASSEN Aktivitet: Utsiktspunkt Arkitekt: Carl Viggo Hølmebakk Fullført: 2005 Sohlbergplassen er en av prosjektets første installasjoner, og ble raskt anerkjent og odt mottatt. Arkitekturen er skånsom mot naturen, og kun ett tre ble hugget under byggeprosessen basert på et se- men- ikke- røre- konsept. 26 Utsiktsplattformen slynger seg rundt furutrærne og leder besøkeren ut mot skogåpningen hvor det slående fjellandskapet åpenbarer seg. Den organisk formede betongplattformen har grindlukker 26 Ritzler, Per. Norksa Turistvägar, Arkitekturmässan. Svenska mässan. Göteborg. 25 Oktober

15 Aase H. Eskevik Att utvärdera arkitektur teorier och metoder, AD242V, VT2013 på gulvet så lys og fukt kan nå ned til terrenget under. En trapp på siden gir også besøkeren mulighet til å gå under den styltede plattformen og ned mot innsjøen. Maleriets betydning og landskapets karakter var ifølge Hølmebakk selv avgjørende for plattformens utforming: The dark silhouette of pine trees in the foreground is a significant quality of the painting, framing the almost luminescent winter landscape. Also today the site has a certain dynamic quality, between the densely growing pine trees on the hillside and the distant mountains. This relation became the starting point for the geometry and the structure of the platform. 27 Figur 7 og 8: Sohlbergplassen. Foto: Carl Viggo Hølmebakk AS For uten at Arkitekt Hølmebakk selv mottok Grosh- medaljen for bl.a arbeidet med Sohlbergplassen, ble utsiktspunktet godt mottatt etter åpningen i Priser og nominasjoner: Nominert til Miles van der Rohe prisen, 2009 Hølmebakk mottok Grosh- medaljen i 2009 Nominert til fib Awards for Outstanding Concrete Structures Vinner av betongtavlen 2007 Morgenbladets arkitekturkåring av de 12 viktigste byggverk i norsk arkitektur etter 2.verdenskrig, Carl Viggo Hølmebakk AS hjemmeside,

16 ANALYSE De to arkitektoniske installasjonene, Trollstigplatået og Sohlbergplassen ble begge nominert til Mies van der Rohe prisen og vinnere av Betongtavlen. Trollstigplatået ble nominert i 2011 og vinner av Betongtavlen i Sohlbergplassen ble nominert 2009 og vinner av betongtavlen Begge installasjonene er flittig omtalt i arkitekturtidsskrifter, og jeg har som arkitekturkritisk kilde tatt utgangspunkt i Trollstigplatåets anmeldelse i Wallpaper* (Juni 2012) og Icon Architecture + Design (September 2008) anmeldelse av Sohlbergplassen. De to installasjonene er de ensete vinnerne av betongtavlen blant Nasjonale turistveiers prosjekter. Prisen ønsker å fremme innovativ bruk av betong, både estetisk og teknisk. På hjemmesiden omtales prisen som følgende: Betongtavlen er en utmerkelse som gis byggverk i Norge, på fastlandet, i kystfarvann eller på kontinentalsokkelen, hvor betong er anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte. Betongtavlen ble instituert etter initiativ fra sivilingeniør Svein Thaulow, som var en drivende kraft i opplysningsarbeidet om betong som materiale, og levende opptatt av at det ble anvendt på best mulig måte. 28 Da Trollstigplatået er fjordårets vinner av Betongpriset og nylig annonsert er juryuttalelsen i sin helhet ikke ennå publisert. Jeg har derfor utgått fra Betongtavlens delvise jurytekst i årets vinner pressemelding. 28 Norsk Betongforeningshjemmeside,

17 Trollstigplatået Standard og sikkerhet Rasteplassens kvalitet Utsiktspunkt og tilgang Aktivitetstilbud og opplevelser Arkitektonisk Kvalitet. Betongtavlens juryuttalelse 29 Førsteklasses bruk av betong Betongen er benyttet i god kontrast og harmoni med kun to andre materialer: corten stål og glass. Samvirket mellom betongen og de andre materialene viser et godt gjennomtenkt prosjekt i minste detalj Prosjektet forsterker naturopplevelsene på en fremragende måte. De rene, skarpskårne betongvolumene, har en kraft som spiller opp mot de mektige, omkringliggende fjellformasjonene Prosjektet forsterker naturopplevelsene på en fremragende måte Eksisterende elveløp er gitt en spennende, ny bevegelse gjennom anlegget med en serie av terrasserte vannspeil Arkitektonisk kritikk Wallpaper* 30 Designed to resemble the shapes of the surrounding mountain peaks, [the information centre] is formed from two shells and built from glass, steel and concrete to cope with the violent mountain climate. The building's surfaces alternate between being as smooth as ice and as rough as rocks, echoing the complex natural forms of the Norwegian mountain landscape. The other building, containing service facilities, a kiosk and a souvenir store, is structured like a defensive wall, acting as a manmade flood barrier for when the crystal- clear River Istra soars with meltwater during the spring. Viewing Platform provides spectacular views[ ] With an incline of nine percent and 11 tight hairpin bends winding down a steep mountainside A series of stepped pools with angular thresholds that expand the water's surface, help control the flow of the river around the new buildings Informasjon Serveringsmuligheter 29 Norsk Betongforeningshjemmeside, wallpaper* hjemmeside, visitor- centre- by- reiulf- ramstad- architects- norway/5890,

18 Sohlbergplassen Standard og sikkerhet Rasteplassens kvalitet Utsiktspunkt og tilgang Aktivitetstilbud og opplevelser Informasjon Serveringsmuligheter Arkitektonisk Kvalitet Betongtavlens juryuttalelse 31 Materialbruken er svært behersket, og det er få virkemidler Plassen motbeviser forestillingen om at betong er et teknisk, kaldt, hardt og dødt materiale. Betongen her oppleves som levende, organisk myk, varm og vakker Et originalt og interessant program for en rasteplass Valget av de slanke søylene er gjort for å unngå hardhendte inngrep i terrenget - skogbunnen under platået er nærmest urørt. Utsikten til Rondane er storslått og majestetisk. Det tverrstilte, transparente rekkverket i enden er lite synlig når man starter vandringen. Juryens opplevelse på plassen: Turistene hastet mot utsikten, og endret fokus da utsikten var inntatt og ble opptatt av selve stedet. Ett enkelt skilt som markerer utsiktspunktet. Man parkerer langs et fortau i betong og ledes mot en lysning mellom trestammene. Man aner fort at det er noe spennende i sikte og trekkes mot utsikten. Arkitektonisk kritikk Icon Architecture + Design 32 Given the wealth of natural materials, it is inevitabe that any man- made marks on this landscape would have to be highly considered A concrete viewing platform spills between the trees sorrounding one, but touching none, to reveal a still lake and a blue white- tipped mountains. It is all about the view, and it is difficult to see how [ ] this could be anything other than absolute joy to everyone who comes across it. Tousism, we discover, is something relatively new to rural Norway. The small mountain hamlets we drive through are insular, unlike histosic Swiss og Austrian Alpine fiefdoms with quaint friendly inns, patisseries or pensions along the way, our daytime sustenance inevitabely arrives through overpriced [ ] hotdogs bought at great expence at roadside petrol stations. A cafe by the same architect as the platform will open next year [2009], but at the moment there are no amenities at all, not so much as a bin 31 Norsk Betongforeningshjemmeside, Icon Architecture + Design, Issue 063, September 2008,

19 KOMMENTAR TIL ANALYSE I TABELL Tabellen viser at de generelle kvalitetskravene for de to turistveiene kan prøves med støtte av kriteriene arkitektonisk kvalitet og vurderes gjennom arkitekturkritikk. Turistveiprosjektets kvalitetskrav har tydelig karakter av velferdsarkitektur. Begrep som sikkerhet, rasteplass, informasjon og serveringsmuligheter er alle relevante ved offentlige institusjoner som de to analyserte stedene, men samtidig begrep som ofte er oversett i en kommersiell arkitektonisk anmeldelse. De teknisk orienterte kravene belyses i en estetisk sammenheng, og utsikten er gjennomgående mest kommentert. Stedets opplevelse og inntrykk vies også mye oppmerksomhet, og forfatterens persepsjon er sterkere formidlet enn dens holdning til praktiske egenskaper og tilbud ved plassen. Spesielt Sohlbergplassens analyse av arkitektonisk kvalitet og arkitektonisk kritikk viser at metoden er fruktbar. Analysen tilrettelegger for konklusjoner om utsiktens overordnede fokus og presentasjonen av et tilrettelagt landskap. Man kan samtidig stille seg tvilende til Betongstavlens tyngde og relevans fra et arkitektonisk kvalitetsperspektiv, da den representerer Norsk Betongforening som krever bruk av betong i nominerte bygg og anlegg. 19

20 AVSLUTTENDE DISKUSJON Nasjonale Turistveier representerer den første innsatsen for å inkludere infrastruktur i den nasjonale ikonografien. 33 Gjennom utvalgte kuraterte områder av Norges landskap blir landet promotert via utsiktsposter. Som Heyerdahl 130 år tidligere, argumenterer i dag NT at veiene, med fokus på utsikten, skal vise de mest spektakulære regionene i sentral og Nord- Norge. NT lener seg derfor til en over hundre år gammel bestrebelse for å imøtekomme turistens bevegelse og lede deres blikk. Utsikten på det norske landskapet er stadig i fokus. Nasjonale Turistveiers utgitte bok består i stor grad av fotografier og enkle plantegninger. Det er lite tekst og boken lar bildene tale for seg. De 214 sidene viser idylliske scener av det norske dramatiske landskapet i panorama. Som oftest er få eller ingen personer inkludert i bildet, som gir inntrykk av at du som besøker, på plassen, vil komme i kontakt med den sublime naturen. Plattformen er dog en tydelig avgrensning mellom de ulike elementene. Beskuerens posisjon hypostaseres og fordriver subjekter fra landskapet. Følelsen av å se på er tydeligere enn å være i landskapet. Landskapsmaleriets påvirkning kan spores frem til Nasjonale Turistveiers prosjekter. Man kan trekke paralleller til Caspar David Friedrichs ensomme objekter og naturen. Et kontemplativt forholdningssett til naturen og landskapet. Gjennom de ofte sentralt plasserte figurene ser man ikke på landskapet, men en utsikt av landskapet. Lite i publikasjonens bilder indikerer at det for eksempel er besøkende på trollstigen i løpet av veiens åpne sommersesong Janike Kampevold Larsen, Curating Views, i Routes, roads and landscapes, ed. Mari Hvattum et.al., (Surrey: Ashgate, 2011), Norsk byggindustri nettside,

21 Popup Obra :55 Figur 9 og 10: C.D. Friedrich, Wanderer above PANORAMIC the Sea PLATFORM of Fog, 1881, og Trollstigplatået, Nasjonaleturistveier.no RRA Gjennom standardiserte og internasjonale prinsipper for veikonstruksjon er det viktig å artikulere landskapet man ønsker å gjøre synlig. Nasjonale Turistveier har valgt å fokusere på utsikten som forsterker det aktuelle landskapet, regionen og nasjonen. Infrastrukturelle prosjekter i tilknytning til industrialisme blir imidlertid ignorert. I motsetning til britiske og amerikanske eksempel ble den norske vannkraftindustrien aldri designet for besøkende eller beskuende, og forblir så godt som usynlig. I stedet for å bli tatt inn i det sosiale samfunnet og inkludert som en del av en regions identitet, er norges industriområder ignorert og bevisst forsøkt lagt utenfor allfarvei. Oljeindustriens konstruksjon er langs kysten langt fra usynlig, og megastrukturene fremstår for mange som majestetiske og fascinerende tilskudd i landskapet, men heller ikke disse er inkludert i den nasjonale ikonografien her representert gjennom Nasjonale Turistveier. Side 4 av 10 21

22 Figur 11 og 12: Tyssedal Kraftstasjon og ukjent norsk oljeplattform, Foto: dn.no/arkitektur og uit.no Med utgangspunkt i prosjektets definisjon av kvalitet og kriterier som tilgjengelige utsiktspunkt og sikkerhet på rasteplassene er prosjektet vellykket. Hvis man utgår fra antall vunnet priser og internasjonal publisitet er prosjektet i høy grad vellykket. Ser man derimot på prosjektets fremstilling av det norske landskapet og hva den gjennom utvalg formidler som storslagen natur og beskuelsesverdig vil jeg ikke si det har lykkes. Mange typer landskap er ignorert. Skoglandskapet, jordbrukslandskapet, by- og industrilandskapet er alle underrepresentert i prosjektet. Norberg- Shultz hevder at et sted ikke bare består av bygninger og strukturer. Det er også alle sosiale relasjoner, alle følelsesmessige og åndelige opplevelser og alle sanseinntrykk. 35 Utsikt er for mange en enkel metode å komme i kontakt med naturen, men bør ikke være den eneste. Man kan tenke at Nasjonale Turistveier bør inkludere mer og utvide horisonten av representasjonsteknikker. 35 Anne Marit Vagstein og Turid Horgen, Fenomenologiske analyzer: Kvalitativ stedsanalyse, NIBR Rapport 2000:19, Riksantikvaren. 22

23 LITTERATUR OG KILDER TRYKTE KILDER: Arkitektur.nå: norsk arkitekturpolitikk, Oslo: Kultur- og kirkedepartementet, Attoe, Wayne. Architecture and critical imagination, Wiley: Chichester, Berre, Nina. Omveg: arkitektur og design langs 18 nasjonale turistvegar, Oslo: Norsk Form, Brenna, Berit, Elvebakk, Beate, Hvattum, Mari og Kampevold Larsen, Janike. Routes, roads and landscapes, Surrey: Ashgate, Galilee, Beatrice. Icon Architecture + Design, Issue 063, September 2008 NETTSIDER: Ritzler, Per. Norksa Turistvägar, Arkitekturmässan. Svenska mässan. Göteborg. 25 Oktober Statens vegvesen hjemmeside, NRK nettsider, norske- turistveier , Reiulf Ramstad Arkitekter hjemmeside, Norsk byggindustris nettside, Norsk Betongforeningshjemmeside, % pdf, wallpaper* hjemmeside, visitor- centre- by- reiulf- ramstad- architects- norway/5890, Anne Marit Vagstein/Turid Horgen; Fenomenologiske analyzer: Kvalitativ stedsanalyse, NIBR Rapport 2000:19, Riksantikvaren,

FORTELLINGER OM NORSK BRUTALISME

FORTELLINGER OM NORSK BRUTALISME Lars Erik Brustad Melhus FORTELLINGER OM NORSK BRUTALISME En studie av et arkitekturbegreps historie Masteroppgave i Arkitektur, Trondheim våren 2013 Lars Erik Brustad Melhus Fortellinger om norsk brutalisme

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Etablering av sentre for verdensarven

Etablering av sentre for verdensarven Etablering av sentre for verdensarven Marit Myrvoll Marit Myrvoll. 2010. Etablering av sentre for verdensarven. NIKU Rapport 37: 26. Oslo, april 2010 NIKU Rapport 37 ISSN 1503-4895 ISBN 978-82-8101-083-3

Detaljer

Verneideologi NIKU-seminar 4. februar og 25. april 2002

Verneideologi NIKU-seminar 4. februar og 25. april 2002 Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU strategiske instituttprogram 2001-2006 Verneideologi NIKU-seminar 4. februar og 25. april 2002 Elisabeth Seip (red.) Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

Bruk av transparente glassvegger i skoler et case studie. Use of Transparancy in Schools A Case Study. Amanda Høysæter. Masteroppgave 2014 30 stp

Bruk av transparente glassvegger i skoler et case studie. Use of Transparancy in Schools A Case Study. Amanda Høysæter. Masteroppgave 2014 30 stp Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 2014 30 stp Bruk av transparente glassvegger i skoler

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Verdiskapning i byggeprosjekt

Verdiskapning i byggeprosjekt Verdiskapning i byggeprosjekt Bruk av Customer Value Propositions for å sikre verdiskapning i byggeprosjekt Nina Bjørke Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Ola Lædre, BAT Medveileder:

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

En analyse av effektene av. Innovasjon Norges etablerertilskudd

En analyse av effektene av. Innovasjon Norges etablerertilskudd En analyse av effektene av Innovasjon Norges etablerertilskudd FORSKNING VERDI- SKAPNING GRÜNDERE INNOVASJON NORGE SYED FAHER ABBAS MASTEROPPGAVE I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON UNIVERSITETET I STAVANGER DET

Detaljer

Store opplevelser - små attraksjoner. Destinasjonen Budors forutsetninger for innovasjon og utvikling.

Store opplevelser - små attraksjoner. Destinasjonen Budors forutsetninger for innovasjon og utvikling. Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaperna Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Per Inge Bergan Vidar Nerem Arne Tømmervold Store opplevelser - små attraksjoner. Destinasjonen Budors forutsetninger

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE RAPPORT Er veien lykken eller er det et potensial for verdiskaping langs Nasjonale turistveger i Fjord Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2012

Detaljer

Opplevelsesproduksjon: - innovasjon og verdiskapning gjennom design og eksternt samarbeid: case opplevelseshotell.

Opplevelsesproduksjon: - innovasjon og verdiskapning gjennom design og eksternt samarbeid: case opplevelseshotell. HANDELSHØGSKOLEN I BODØ Opplevelsesproduksjon: - innovasjon og verdiskapning gjennom design og eksternt samarbeid: case opplevelseshotell. Emnekode: EK205E Dato: 20.05.2015 Ylva Iversen & Maria Baardsgaard

Detaljer

Kulturarv og stedsidentitet

Kulturarv og stedsidentitet Kulturarv og stedsidentitet Byers kulturmiljø i kryssilden mellom bevaring og utvikling Grete Swensen, Kari Larsen, Petter Molaug, Johanne Sognnæs Swensen, G., Larsen, K.C., Molaug, P.M. og Sognnæs, J.

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sjefens Intensjon som et mønster innen kommando og kontroll. Skrevet av: Morten Hafsten Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-APRIL 1 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 HENSIKT...3

Detaljer

Arbeidsbok for bærekraftspilotene ARENA. Innovativ Fjordturisme

Arbeidsbok for bærekraftspilotene ARENA. Innovativ Fjordturisme Arbeidsbok for bærekraftspilotene ARENA Innovativ Fjordturisme FORORD 3 1. BAKGRUNN 4 OM PROSJEKTET 4 ARENA-PILOTENE BÆREKRAFT 5 FORMÅL MED ARBEIDSBOKA 6 DISPONERING AV ARBEIDSBOKEN 7 2. BÆREKRAFTIG REISELIV

Detaljer

Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring.

Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring. Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring. Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring. 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring. Utgave/dato:

Detaljer

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen FoU-rapport nr. 10/2002 Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen James Karlsen, Hans Kjetil Lysgård, Anne Kirsti Ryntveit og Oluf Langhelle Tittel Forfattere Følgeevaluering

Detaljer

Akkvisisjon av utviklingseiendom i Kristiansand kommune

Akkvisisjon av utviklingseiendom i Kristiansand kommune Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 20 14 30 stp. Akkvisisjon av utviklingseiendom i Kristiansand kommune Ole-Terje Mosvold Pedersen 1 Forord

Detaljer

Masteroppgave, Institutt for matematiske realfag og teknologi 2012

Masteroppgave, Institutt for matematiske realfag og teknologi 2012 Universell utforming og diskriminering Kvalitativ fenomenologisk analyse av tre skoler Universal design and discrimination Qualitative phenomenological analysis of three schools Kristin Bergsløkken Institutt

Detaljer

Håndtering av prosjektets interessenter;

Håndtering av prosjektets interessenter; Håndtering av prosjektets interessenter; en studie av hvilke utfordringer og problemer prosjekter møter Jan Terje Karlsen Norwegian School of Management P.O.Box 580 1302 Sandvika, Norway jan.terje.karlsen@bi.no

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO Byantikvaren i Oslo 2011 Foto: I hovedsak Byantikvaren. I tillegg har følgende bidratt med foto: Omsorgsetaten i Oslo kommune, Ly arkitekter,

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

For alle spesielt interesserte - en studie av den norske støyscenen

For alle spesielt interesserte - en studie av den norske støyscenen År: 2010 For alle spesielt interesserte - en studie av den norske støyscenen Tone Østerdal Foto: Lasse Marhaug. Oppsett på USA-turné i 2006. Master i kulturstudier, 45 studiepoeng Hallvard Eikas plass,

Detaljer

Opplevelsesdesign og verdiskaping

Opplevelsesdesign og verdiskaping Opplevelsesdesign og verdiskaping Med fokus på kundens perspektiv BE320E Gøril Helene Christoffersen Desember 2013 Innholdsfortegnelse Abstract... ii Forord... iv Sammendrag... v 1.0 Innledning. 1 1.1

Detaljer

Bruk av visualiseringer i planprosesser En studie om kommunikasjon og forståelse

Bruk av visualiseringer i planprosesser En studie om kommunikasjon og forståelse Bruk av visualiseringer i planprosesser En studie om kommunikasjon og forståelse Use of visualizations in planning processes A study of communication and understanding Thomas Bjørsland Hansen Institutt

Detaljer