Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper"

Transkript

1 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper Fastsatt av: Universitetsstyret i sak Fastsatt dato: Hjemmel: Arkivref: 2013/855 Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-20-07) Universitetet i Tromsø har fastsatt følgende hovedmål for egen virksomhet: - UiT skal ha gode og relevante utdanningstilbud basert på forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på internasjonalt nivå. UiT skal opprettholde bredde og mangfold i sitt samlede utdanningstilbud. - UiT skal være en internasjonal institusjon for forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy kvalitet. UiT skal bidra til at den nasjonale bredden i grunnforskningen blir ivaretatt. På utvalgte områder skal UiT være internasjonalt ledende. - UiT skal styrke sin posisjon og sitt omdømme gjennom god kommunikasjon, formidling av vårt arbeid og en tydelig profil og gjennom forskning og vårt kunstneriske og faglige utviklingsarbeid være en sentral motor for økt innovasjon og næringsutvikling i nordområdene. - UiT skal ha en robust og fleksibel organisasjon som på best mulig måte bidrar til at de overordnede målsetningene i UiTs strategi og handlingsplaner nås. - Universitetsmuseet skal gjennom forskning og forvaltning av samlinger, bidra til å øke kunnskapen om nordområdene og sikre at nordområdenes natur- og kulturhistorie blir dokumentert, sikret og formidlet. 1. Når tar Universitetet eierskap I organiseringen av virksomheten/aktiviteten har UiT flere virkemidler, bl.a. organisering av aktivitet som randsoneaktivitet med bruk av aksjeselskap som organisasjonsform. UiTs eierskap i aksjeselskaper skal være av faglig interesse. Aktiviteten skal styrke UiTs evne til å utføre de oppgavene som UiT ut fra formålet skal drive og være forankret i UiTs strategi. Selskapene er opprettet for å ivareta et bestemt formål/oppgave og skal utfylle UiT på sentrale satsingsområder. På denne måten kan UiTs virksomhet og aksjeselskapene betraktes som en 1

2 del av en helhetlig organisering som skal bidra til at UiT skal være bedre i stand til å ivareta samfunnsoppdraget og realisere fastsatte sektorpolitiske mål/hovedmål. Følgende prinsipper ligger til grunn for UiTs vurdering av eventuell opprettelse av nye selskaper eller deltakelse i eksisterende selskaper: - Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UiT skal fortrinnsvis organiseres internt. - Opprettelse av nye aksjeselskap eller ervervelse av aksjer skal bare vurderes etter at intern organisering eller andre samarbeidsformer er funnet uhensiktsmessig og at ekstern organisering anses som en mer egnet måte å oppnå faglige og strategiske mål på. - UiT foretrekker at eventuell etablering av kommersielle selskaper/spin offselskaper skjer i tilknytning til UiTs eksisterende kommersialiserings- og innovasjonssystem. For å oppnå innflytelse over selskapets virksomhet og vedtekter vil UiT tilstrebe en eierandel på minst 1/3, som gir negativ kontroll i forhold til beslutninger som krever 2/3 flertall i generalforsamling. UiTs forvaltning av eierskapet skal skje i henhold til gjeldende regelverk 1, og UiTs adgang til å erverve aksjer og forvalte eierskapet forutsetter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet. 2. Eierstyring UiT skal praktisere et aktivt og målrettet eierskap i aksjeselskaper. UiT vil delta aktivt på generalforsamlinger og i forhold til nominasjon av styremedlemmer ønske å være representert i valgkomiteer. UiT vil også formidle til selskapene de mål og forventninger UiT har til selskapene i generalforsamling og øvrig eierdialog. UiTs utøvelse av eierskapet skal være preget av: - Åpenhet: Det skal være åpenhet om UiTs eierskap og de mål og forventninger UiT har for selskapene. - Langsiktighet: UiT vil opptre som en langsiktig eier med fokus på god langsiktig verdiskapning/utvikling av selskapene. - Forutsigbarhet/tydelighet: UiT vil utøve sin formelle styrings- og kontrollmyndighet i generalforsamlingen. UiT vil bidra til god eierstyring og selskapsledelse ved å opptre slik at aksjelovens oppgave- og rollefordeling mellom eier og selskap er tydelig og i samsvar med statens prinsipper for godt eierskap. Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart. Det skal tilstrebes kjønnsbalanse blant de aksjonærvalgte medlemmene av styret. UiT forventer at styret har en plan for eget arbeid og at styrets virksomhet evalueres (egenevaluering). Lønns- og insentivordninger i selskapene bør utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapene og fremstår som rimelige. Opsjoner og andre opsjonsliknende ordninger skal ikke benyttes. Styregodtgjørelse skal ligge på nivå med sammenliknbare aksjeselskaper. I 1 Rundskriv F Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar

3 selskaper der UiT eier 50 % eller mer av aksjene skal det legges frem en lederlønnserklæring for generalforsamlingen for rådgivende avstemming. UiT forventer at selskapene i sine årsberetninger rapporterer i forhold til de mål/forventninger UiT har til selskapene. UiTs styring, oppfølging og kontroll med selskapene skal tilpasses UiTs eierandel, selskapets egenart og risiko og vesentlighet. 3. Mål/forventninger til selskapene 3.a. Mål/forventninger til alle selskapene (tverrgående mål) i) Mål/forventninger til selskapenes økonomi Når UiT tar eierskap, ligger årsaken i at man gjennom eierskapet kan styrke sin kjernevirksomhet. UiT har et langsiktig perspektiv på sine investeringer i eierselskapene og forventer primært at selskapene skal bidra til løsning av UiTs samfunnsoppdrag. Ut fra dette perspektivet vil UiT tilstrebe at selskapene skal ha en finansieringsstruktur, inntjening og likviditet som sikrer muligheten for å nå (de ideelle og overordnede) målene slik de er definert i vedtektene, og som oppfyller aksjelovens bestemmelser. UiT vil fokusere på at målene nås mest mulig effektivt med kostnadsdekning, og der det er mulig med et eventuelt regnskapsmessig overskudd. Generelle målsettinger for alle selskapene: - Egenkapitalandel 25 % avhengig av virksomhetens mål og strategi (egenart) og risiko - Resultat etter skatt 0 - Likviditetsgrad 1 2 og/eller likviditetsgrad 2 1 De økonomiske resultatene for selskapene skal vurderes over tid (3 5 år) og eventuelt i forhold til tilsvarende selskaper. ii) Mål/forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar UiT vil være en pådriver i arbeidet med samfunnsansvar og bruke eierskapet til å øke selskapenes ivaretakelse av samfunnsansvar. Følgende forståelse av samfunnsansvar legges til grunn: Bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på frivillig basis ut over å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer i. Samfunnsansvaret 2 omfatter områder som etikk, arbeid mot korrupsjon, likestilling, mangfold (kjønn, minoriteter og funksjonshemming), helse, miljø og sikkerhet, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår med videre. 2 For mer informasjon om forventninger til ivaretakelse av samfunnsansvaret vises det til Meld. St. 13 ( ) Aktivt eierskap. 3

4 UiT forventer at selskapene skal være ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar på sine områder. Dette innebærer at selskapene aktivt skal følge og utvikle god forretningsetikk på de områder som er relevante for virksomheten, og at arbeidet med samfunnsansvar er forankret i selskapenes styrer. Videre forventer UiT at selskapene har gode varslingssystemer i egen virksomhet. iii) Mål/forventninger til lederlønninger i selskapene Lederlønninger skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenliknet med tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til effektive belønningssystemer 3 og samtidig sikre moderasjon i lederlønningene/godtgjørelsene. 3.b Mål for det enkelte selskap Rya Gods og Skoger AS Selskapet formål og virksomhet skal være å fremme fremragende grunnforskning vedrørende arktiske og antarktiske dyr ved Avdeling for arktiske dyrs fysiologi, Institutt for arktisk og marin biologi, Universitetet i Tromsø. Dette skal selskapet gjøre ved å yte økonomisk støtte til forskningsprosjekter og ved å forvalte egenkapitalen slik at den gir økonomisk avkastning ved sikre plasseringer i verdipapirer og rentebærende og andre sikre finansielle instrumenter. Selskapet skal også forestå en økonomisk forsvarlig forvaltning og utvikling av eiendommen Ryøy, gnr, 50, bnr. 5 i Tromsø kommune. Målet med UiTs eierskap i Rya Gods og Skoger AS er at selskapet skal bidra til realiseringen av UiTs målsetting innenfor forskning og utdanning vedrørende arktiske og antarktiske dyr gjennom sikring av tilgangen til forskningsfinansiering, sikring av kontinuiteten i forskningsvirksomheten og bidra med viktig infrastruktur. Selskapet skal ha effektiv drift. Northern Research Institute Tromsø AS Selskapets formål er: - å arbeide for fremme av forsknings- og utviklingsarbeid og for at kunnskaper ervervet gjennom slikt arbeid kommer til anvendelse i næringsliv og offentlig forvaltning. ved at selskapet: - etablerer datterselskaper som på oppdragsbasis skal føre forsknings- og utviklingsarbeid, utredninger og rådgivende virksomhet for næringsliv, offentlige myndigheter, organisasjoner og andre, - deltar i andre selskap som kan bidra til at selskapets mål oppnås, - fremmer og videreutvikler et nært samarbeid med Universitetet i Tromsø og andre grunnforsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge, og ellers med andre forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Mål med UiTs eierskap Målet med UiTs eierskap i Northern Research Institute Tromsø AS er at institusjonene sammen skal fremstå som et internasjonalt ledende kunnskapssenter og utviklingsaktør i nord, 3 Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II

5 som forener kvalitet, relevans, spissforskning og faglig bredde. Sammen skal UiT og Norut dekke områdene fra grunnforskning og forskerutdanning til anvendt forskning og innovasjon. UiT har et særlig ansvar for grunnforskning og forskerutdanning og skal bidra aktivt til at samfunnet kan nyttiggjøre seg resultatene av UiTs virksomhet. Norut har et særlig ansvar for anvendt forskning, utvikling og forskningsbasert innovasjon, og arbeider for at kunnskap ervervet gjennom slikt arbeid kommer til anvendelse i nærings- og samfunnsliv. Selskapet skal ha effektiv drift. Havbruksstasjonen i Tromsø AS Selskapet skal drive Havbruksstasjonen i Tromsø AS. Målet med UiTs eierskap i Havbruksstasjonen i Tromsø AS er at selskapet skal sikre UiT tilgang til relevant infrastruktur av høy kvalitet som bidrar til realiseringen av UiTs målsetting innenfor utdanning og forskning på fiskeri- og havbruksrelaterte problemstillinger. Selskapet skal ha effektiv drift. Kunnskapsparken Vesterålen AS Formålet til Kunnskapsparken Vesterålen AS er å bidra til regional utvikling gjennom å: - initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor, samt ulike kunnskaps- og forskningsmiljøer i og utenfor regionen - bidra til å øke regionens samlede tilgang på tilbud innenfor kompetanse, utdanning og opplæring - initiere og gjennomføre regionale utviklingsprosjekter i samarbeid med næringslivet og kommunene i regionen Målet med UiTs eierskap i Kunnskapsparken Vesterålen AS er at selskapet skal bidra til realiseringen av UiTs målsetting innenfor regional utvikling gjennom forskning og utviklingsarbeid og utdanning i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor, samt ulike kunnskaps- og forskningsmiljøer i og utenfor regionen. Selskapet skal bidra til å: - styrke UiTs samfunnsrettede funksjon/rolle gjennom utvikling av mer samfunnsrelevant utdanning og forskning. - styrke samarbeidet om kompetansehevende tiltak og forskning i og for regionen. - bidra til vekst og utvikling på alle samfunnsområder og styrke UiTs posisjon i regionen i forhold til utdanningstilbud og forskningsaktivitet. Selskapet skal ha effektiv drift. Norinnova Technology Transfer AS Selskapets formål er å: - Bidra til kommersialisering av forskningsresultater, herunder å arbeide aktivt med kulturbygging, idehenting, idevurdering og forretningsutvikling. 5

6 - Bruke kapital, kompetanse og alliansepartnere aktivt for særlig å etablere ny og styrke eksisterende næringsvirksomhet i Nord-Norge basert på nyere forsknings- og utviklingsresultater. - Forhandle og inngå forretningsavtaler på vegne av FoU-miljøet. - Utføre tjenester tilknyttet medisinsk forskning, herunder å forvalte fond til bruk i forskning og faglig utvikling. - Investere i andre virksomheter i form av aksjekapital, ulike lån og andre kapitalinnskudd innen selskapets forretningsområder. - Utføre regnskapsføring for andre virksomheter - Dette skal særlig gjøres innenfor følgende områder: o ny teknologi innen tradisjonell fiskeindustri og havbruk, samt nye oppdrettsarter o informasjons- og kommunikasjonsteknologi knyttet til kompetanse i FoUmiljø o produkter og prosesser med tilknytning til marine, medisinske og bioteknologiske miljø o materialteknologi, produkter/utstyr og konstruksjoner i arktiske miljøer o olje og gass Målet med UiTs eierskap i Norinnova Technology Transfer AS er at selskapet skal bidra til realiseringen av UiTs målsetting innenfor kommersialisering, innovasjon og verdiskapning basert på forsknings- og utviklingsresultater. Dette innebærer også å etablere ny og styrke eksisterende næringsvirksomhet. Selskapet skal ha effektiv drift. Studiesenteret Finnsnes AS For å fremme en positiv faglig og administrativ utvikling ved all høyere utdanning i Midt- Troms-regionen skal selskapet: - arbeide for å etablere og utvikle regionale høgskoletilbud - ivareta funksjoner i forbindelse med driften av regionale høgskoletilbud - igangsette og utvikle prosjekter som har tilknytning til fagområder ved høgskoletilbudene i regionen, og som kan være av betydning for denne undervisningen - arbeide aktivt for å styrke kontakten og samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skole, næringsliv og offentlig forvaltning - bidra aktivt for utvikling av et miljø for forskning og utredning (FoU) Målet med UiTs eierskap i Studiesenteret Finnsnes AS er at selskapet skal bidra til realiseringen av UiTs målsetting innenfor regional utvikling gjennom utdanning og forskning og utviklingsarbeid i regionen. Selskapet skal bidra til å: - styrke UiTs samfunnsrettede posisjon i regionen gjennom utvikling av mer samfunnsrelevant utdanningstilbud og forskningsaktivitet - styrke samarbeidet om forskning og utredning i regionen, fremme tilgangen på FoU og utdanning i regionen. Selskapet skal ha effektiv drift. 6

7 Lytix Biopharma AS (0,6 %) Lytix Biopharma AS virksomhet er utvikling, markedsføring og salg av farmasøytiske og bioteknologiske produkter, samt dertil hørende virksomhet. Selskapet kan ha eierinteresser i foretak innen samme eller tilstøtende bransjer. Målet med UiTs eierskap i Lytix Biopharma AS er å utvikle lønnsom virksomhet gjennom utvikling, markedsføring og salg av farmasøytiske og bioteknologiske produkter. Selskapet drives på forretningsmessig grunnlag. 7

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune

Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune Innhold KAPITTEL 1 - INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 BEHOV FOR EN EIERSTRATEGI FOR KOMMUNALE EIERE... 5 KAPITTEL 2 - OVERORDNET EIERSKAPSPOLITIKK... 6 2.1 POLITISK

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en

Detaljer

EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Saknr. 3173/08 Løpenr.9078/08 Ark.nr.. Saksbehandlere: Øyvind Hartvedt Bjarne H. Christiansen EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget slutter

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Innholdsfortegnelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse /01/ 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 /02/ 2. Virksomhet/03/

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser

Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser Forord I byrådets tiltredelseserklæring fremkommer det at man ønsker et profesjonelt eierskap. Som ledd i denne satsningen legges Tromsø kommunes eiermelding frem på årlig basis. En kommune eier aksjer

Detaljer

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel I Forord, sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Forord... s. 3 2. Sammendrag... s. 5 3. Byrådets forslag

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer