Sak S Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak S Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper"

Transkript

1 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper Innledning UiT har per eierskap i sju aksjeselskaper. UiTs forvaltning av eierskapet skjer i henhold til gjeldende reglement 1 fra Kunnskapsdepartementet, og UiTs adgang til å erverve aksjer og forvalte eierskapet krever særskilt fullmakt fra Kunnskapsdepartementet, jf. årlige tildelingsbrev. I henhold til reglementet skal universitetsstyret fastsette resultatmål for sitt eierskap. Videre heter det i UiTs strategidokument at UiT skal praktisere aktivt og målrettet eierskap i aksjeselskaper. Med utgangspunkt i dette legger universitetsdirektøren frem sak for universitetsstyret for fastsetting av mål for UiTs eierskap i aksjeselskaper. Hensikten med dette er at selskapene og øvrige aksjonærer skal være kjent med hva som er UiTs mål for eierskapet, og at UiT skal kunne følge opp målene, bl.a. ved å vurdere oppnådde resultater, drift og økonomi. Måldokumentet kan også formidles til det enkelte selskap og benyttes av UiTs representant på selskapenes generalforsamling. Dette samsvarer med strategien om å utøve et aktivt og målrettet eierskap. Oversikt over UiTs eierinteresser og eierandeler per fremgår av tabellen under. Selskap Eierandel Rya Gods og Skoger AS 100 % Northern Research Institute Tromsø AS 65,7 % Havbruksstasjonen i Tromsø AS 50,0 % Kunnskapsparken Vesterålen AS 8,7 % Norinnova Technology Transfer AS 2,4 % Studiesenteret Finnsnes AS 1,6 % Lytix Biopharma AS 0,6 % Mål for UiTs eierskap UiTs eierskap i aksjeselskaper skal være av faglig interesse. Eierskapet skal styrke UiTs evne til å utføre de oppgavene som UiT ut fra formålet skal drive (jf. universitetsloven), og aktiviteten skal være 1 Rundskriv F Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

2 forankret i UiTs strategi. Av denne grunn gjentas hovedmålene for UiTs virksomhet fastsatt av universitetsstyret 2. Dette gir også et mer helhetlig måldokument for UiTs eierskap siden det viser sammenhengen mellom UiTs hovedmål og mål for det enkelte selskap. Selskapene er opprettet for å ivareta et bestemt formål/oppgave, og de er ment å utfylle UiT på sentrale satsingsområder. På denne måten kan UiTs virksomhet og aksjeselskapene betraktes som en del av en helhetlig organisering som skal bidra til at UiT skal være bedre i stand til å ivareta det samfunnsmessige ansvaret og realisere fastsatt sektorpolitiske mål/hovedmål. Selskapene understøtter UiTs strategi på ulike måter. Dette kan være UiTs rolle som kunnskapsmotor i landsdelen og regional aktør, bidrag til UiTs nordområdesatsing eller gjennom styrking av næringsrettet forskning og innovasjon. Forslag til mål for UiTs eierskap i aksjeselskaper er forankret ulike overordnede styringsdokumenter 3 samt fastsatte hovedmål for UiT, og forslag til måldokument har følgende innhold: - UiTs hovedmål - Når tar UiT eierskap - Mål for eierstyring - Mål for alle selskapene (tverrgående mål) - Mål for det enkelte selskap Når tar UiT eierskap På bakgrunn av jevnlige forespørsler til UiT, gjerne fra kommersielle selskaper/spin-off selskaper, om opprettelse av nye selskaper eller deltakelse i eksisterende selskaper gjorde universitetsstyret i sak S Prinsipper for UiTs eierskap i aksjeselskaper følgende vedtak: Prinsipper for UiTs vurdering av eventuell opprettelse av nye selskaper eller deltakelse i eksisterende selskaper: - Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UiT skal fortrinnsvis organiseres internt. - Opprettelse av nye aksjeselskap eller ervervelse av aksjer skal bare vurderes etter at intern organisering eller andre samarbeidsformer er funnet uhensiktsmessig og at ekstern organisering anses som en mer egnet måte å oppnå faglige og strategiske mål på. - UiT foretrekker at eventuell etablering av kommersielle selskaper/spin-off-selskaper skjer i tilknytning til UiTs eksisterende kommersialiserings- og innovasjonssystem (Norinnova). Disse prinsippene har vært avklarende i forhold til henvendelser om deltakelse i nye eller eksisterende selskaper, og prinsippene har således fungert etter intensjonen. Universitetsdirektøren har derfor funnet det formålstjenlig å innarbeide disse i mål for UiTs eierskap. Dette for en mer helhetlig forvaltning av eierskapet. Den formelle eierstyringen utøves gjennom generalforsamling, og eiers innflytelse på selskapets virksomhet vil avhenge av størrelsen på eierandelen. Nedenfor omtales eiers innflytelse ved noen sentrale eierandeler %: gir aksjonær full kontroll over selskapets virksomhet. - 9/10: Aksjonær kan tvangsutløse de øvrige aksjonærene i selskapet. - 2/3 sikrer kontroll over beslutninger som krever tilsvarende flertall i generalforsamlingen, for eksempel flytting av hovedkontor, utvidelse av aksjekapital, fusjon/fisjon, omdanning/oppløsning og vedtektsendringer. 2 I sak S Rapport og planer ( ). 3 Dette omfatter bl.a. Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev, gjeldende BOA-reglement og Stortingsmelding 13 ( ) Aktivt eierskap. 2

3 - 1/2 sikrer kontroll med beslutninger som krever alminnelig flertall i generalforsamling, for eksempel godkjenning av årsregnskap, utbytte og valg av styremedlemmer. - 1/3 sikrer såkalt negativ kontroll med beslutninger som krever 2/3 flertall i generalforsamling, se ovenfor. For at UiT skal sikres tilstrekkelig innflytelse over selskapets virksomhet og vedtekter mener universitetsdirektøren at UiT om mulig bør tilstrebe en eierandel på minst 1/3 ved deltakelse i nye eller eksisterende aksjeselskaper. En slik eierandel vil gi UiT negativ kontroll i forhold til beslutninger som krever 2/3 flertall i generalforsamlingen. Mål for eierstyring Det at UiT skal praktisere aktivt og målrettet eierskap i aksjeselskaper innebærer etter universitetsdirektørens vurdering deltakelse på generalforsamling og i nominasjoner til styremedlemmer i selskapene. Utøvelsen av eierskapet skal skje innenfor aksjelovgivningen og statens prinsipper for godt eierskap, se vedlegg. UiT vil opptre som en langsiktig eier, og det må være åpenhet om UiTs eierskap og fastsatte mål. Videre er det formulert mål for styresammensetningen og for lønns- og insentivordninger i selskapet. Bakgrunnen for dette er statens holdninger i disse spørsmålene. Det er generalforsamlingen som fastsetter styregodtgjørelsen og godkjenner eventuelle opsjonsprogram gjennom forhøying av aksjekapitalen. UiTs styring, oppfølging og kontroll med selskapene skal tilpasses UiTs eierandel, selskapets egenart og risiko og vesentlighet jf. 10 i statens økonomireglement. I praksis vil dette for eksempel kunne innebære en vurdering av UiTs deltakelse i generalforsamling ut fra UiTs eierandel. Mål for alle selskapene (tverrgående mål) De målene som gjelder alle selskapene (tverrgående mål) omfatter økonomi, samfunnsansvar og lederlønninger. For økonomi fokuseres det på en god og sunn økonomi for en langsiktig utvikling av selskapene, og ikke på avkastning/utbytte. Når UiT tar eierskap, ligger årsaken i at man gjennom eierskapet ønsker å styrke UiTs kjernevirksomhet/evne til å løse samfunnsoppdraget. Ut fra dette perspektivet vil UiT ha som mål at selskapene skal ha en finansieringsstruktur, inntjening og likviditet som sikrer muligheten for å nå (de ideelle og overordnede) målene slik de er definert i selskapenes vedtekter, og som oppfyller aksjelovens bestemmelser. UiT vil fokusere på at målene nås mest mulig effektivt med kostnadsdekning, og der det er mulig med et eventuelt regnskapsmessig overskudd. Ut fra dette foreslår universitetsdirektøren at det fastsettes mål for egenkapitalandel, resultat og likviditet (betalingsevne, dvs. forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld). De økonomiske resultatene for selskapenes skal vurderes over tid (3 5 år) og eventuelt i forhold til tilsvarende selskaper. Ett eksempel er at Norut kan sammenliknes med øvrige norske forskningsinstitutter. Videre ønsker UiT å være en pådriver i arbeidet med samfunnsansvar og bruke eierskapet til å øke selskapenes ivaretakelse av samfunnsansvar. Følgende forståelse 4 av samfunnsansvar legges til grunn: Bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på frivillig basis ut over å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer i. 4 Jf. Meld. St. 13 ( ) Aktivt eierskap 3

4 Samfunnsansvaret 5 omfatter områder som etikk, arbeid mot korrupsjon, likestilling, mangfold (kjønn, minoriteter og funksjonshemming), helse, miljø og sikkerhet, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår med videre. UiT forventer at selskapene skal være ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar på sine områder. Dette innebærer at selskapene aktivt skal følge og utvikle god forretningsetikk på de områder som er relevante for virksomheten, og at arbeidet med samfunnsansvar er forankret i selskapenes styrer. Et annet element i ivaretakelse av samfunnsansvaret er at selskapene har gode varslingssystemer i egen virksomhet. Lederlønningene i selskapene forventes å være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenliknet med tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til effektive belønningssystemer 6 og samtidig sikre moderasjon i lederlønningene/godtgjørelsene. Det legges til at fastsettelse av lederlønninger for selskapets ansatte hører til forvaltningen av selskapet tillagt selskapets styre. Forventninger om samfunnsansvar og lederlønninger er formulert med utgangspunkt i statens holdninger til disse spørsmålene. Mål for det enkelte selskap I måldokumentet gjengis først selskapets formål/virksomhet slik dette er beskrevet i selskapets vedtekter. UiTs målformulering for det enkelte selskapet er basert på selskapets vedtekter, UiTs hovedmål og diverse dokumenter vedrørende UiTs forvaltning av eierskapet. Dette kan for eksempel være styresaker med begrunnelser for UiTs erverv av aksjer, tidligere aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler og brev til departementet med rapportering av eierskapet. Visse likheter mellom enkelte selskap innebærer også relativt like målformuleringer. Målformulering tar utgangspunkt i at selskapene er verktøy/virkemiddel for UiT slik at vi kan nå våre mål. På denne måten skal selskapenes virksomhet understøtte vår virksomhet, og vi kan begrunne/forsvare vårt eierskap. Norinnova inngår i Norut-konsernet med en eierandel på 50,57 %. UiT har direkte eierskap i både Norut (65,7 %) og Norinnova (2,4 %), og som følge av dette er det formulert mål for selskapene hver for seg. Dette selv om målformuleringen for Norut delvis også omhandler Norinnovas virksomhet. Avslutning I følge instruks for økonomiforvaltning ved UiT skal det årlig legges frem sak for universitetsstyret om UiTs eierskap. I en slik sak kan f.eks. oppnådde resultater, drift og økonomi m.m. vurderes i forhold til fastsatte mål. Da vil det også være mulig å endre/justere målene for UiTs eierskap dersom dette er ønskelig, og eierskapet i det enkelte selskap kan vurderes. Universitetsdirektøren tar sikte på å legge frem en slik sak for universitetsstyret høsten 2013/våren De foreslåtte målene for UiTs eierskap er hovedsakelig en klargjøring av eksisterende praksis og mål slik eierskapet er forvaltet tidligere. Til en viss grad er det også en justering av målene og en utvidelse av «målområdet». Universitetsdirektøren mener det vil være positivt for selskapenes øvrige aksjonærer og selskapene at UiT fastsetter mål for sitt eierskap. På denne måten vil UiT klargjøre målene for eierskapet og bidra til større åpenhet om eierskapet. Universitetsdirektøren foreslår derfor at universitetsstyret fastsetter de fremlagte målene for UiTs eierskap i aksjeselskaper. 5 For mer informasjon om forventninger til ivaretakelse av samfunnsansvaret vises det til Meld. St. 13 ( ) Aktivt eierskap. 6 Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II

5 Forslag til vedtak Universitetsstyret fastsetter de fremlagte målene for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper i henhold til styrets diskusjon. Tromsø, Lasse Lønnum universitetsdirektør Eli M. Pedersen økonomidirektør Saksbehandler: Vidar Nyheim Vedlegg: - Mål for eierskapet - Statens prinsipper for godt eierskap 5

6 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper Universitetet i Tromsø har fastsatt følgende hovedmål for egen virksomhet: - UiT skal ha gode og relevante utdanningstilbud basert på forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på internasjonalt nivå. UiT skal opprettholde bredde og mangfold i sitt samlede utdanningstilbud. - UiT skal være en internasjonal institusjon for forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy kvalitet. UiT skal bidra til at den nasjonale bredden i grunnforskningen blir ivaretatt. På utvalgte områder skal UiT være internasjonalt ledende. - UiT skal styrke sin posisjon og sitt omdømme gjennom god kommunikasjon, formidling av vårt arbeid og en tydelig profil og gjennom forskning og vårt kunstneriske og faglige utviklingsarbeid være en sentral motor for økt innovasjon og næringsutvikling i nordområdene. - UiT skal ha en robust og fleksibel organisasjon som på best mulig måte bidrar til at de overordnede målsetningene i UiTs strategi og handlingsplaner nås. - Universitetsmuseet skal gjennom forskning og forvaltning av samlinger, bidra til å øke kunnskapen om nordområdene og sikre at nordområdenes natur- og kulturhistorie blir dokumentert, sikret og formidlet. 1. Når tar Universitetet eierskap I organiseringen av virksomheten/aktiviteten har UiT flere virkemidler, bl.a. organisering av aktivitet som randsoneaktivitet med bruk av aksjeselskap som organisasjonsform. UiTs eierskap i aksjeselskaper skal være av faglig interesse. Aktiviteten skal styrke UiTs evne til å utføre de oppgavene som UiT ut fra formålet skal drive og være forankret i UiTs strategi. Selskapene er opprettet for å ivareta et bestemt formål/oppgave og skal utfylle UiT på sentrale satsingsområder. På denne måten kan UiTs virksomhet og aksjeselskapene betraktes som en del av en helhetlig organisering som skal bidra til at UiT skal være bedre i stand til å ivareta samfunnsoppdraget og realisere fastsatte sektorpolitiske mål/hovedmål. Følgende prinsipper ligger til grunn for UiTs vurdering av eventuell opprettelse av nye selskaper eller deltakelse i eksisterende selskaper: - Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UiT skal fortrinnsvis organiseres internt. - Opprettelse av nye aksjeselskap eller ervervelse av aksjer skal bare vurderes etter at intern organisering eller andre samarbeidsformer er funnet uhensiktsmessig og at ekstern organisering anses som en mer egnet måte å oppnå faglige og strategiske mål på. - UiT foretrekker at eventuell etablering av kommersielle selskaper/spin offselskaper skjer i tilknytning til UiTs eksisterende kommersialiserings- og innovasjonssystem. 1

7 For å oppnå innflytelse over selskapet virksomhet og vedtekter vil UiT tilstrebe en eierandel på minst 1/3, som gir negativ kontroll i forhold til beslutninger som krever 2/3 flertall i generalforsamling. UiTs forvaltning av eierskapet skal skje i henhold til gjeldende regelverk 1, og UiTs adgang til å erverve aksjer og forvalte eierskapet forutsetter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet. 2. Eierstyring UiT skal praktisere et aktivt og målrettet eierskap i aksjeselskaper. UiT vil på generalforsamlinger og i forhold til nominasjon av styremedlemmer, herunder ønske å være representert i valgkomiteer. UiT vil også formidle til selskapene de mål og forventninger UiT har til selskapene i generalforsamling og øvrig eierdialog. UiTs utøvelse av eierskapet skal være preget av: - Åpenhet: Det skal være åpenhet om UiTs eierskap og de mål og forventninger UiT har for selskapene. - Langsiktighet: UiT vil opptre som en langsiktig eier med fokus på god langsiktig verdiskapning/utvikling av selskapene. - Forutsigbarhet/tydelighet: UiT vil utøve sin formelle styrings- og kontrollmyndighet i generalforsamlingen. UiT vil bidra til god eierstyring og selskapsledelse ved å opptre slik at aksjelovens oppgave- og rollefordelingen mellom eier og selskap er tydelig og i samsvar med statens prinsipper for godt eierskap. Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart. Det skal tilstrebes kjønnsbalanse blant de aksjonærvalgte medlemmene av styret. UiT forventer at styret har en plan for eget arbeid og at styrets virksomhet evalueres (egenevaluering). Lønns- og insentivordninger i selskapene bør utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapene og fremstår som rimelige. Opsjoner og andre opsjonsliknende ordninger skal ikke benyttes. Styregodtgjørelse skal ligge på nivå med sammenliknbare aksjeselskaper. I selskaper der UiT eier 50 % eller mer av aksjene skal det legges frem en lederlønnserklæring for generalforsamlingen for rådgivende avstemming. UiT forventer at selskapene i sine årsberetninger rapporterer i forhold til de mål/forventninger UiT har til selskapene. UiTs styring, oppfølging og kontroll med selskapene skal tilpasses UiTs eierandel, selskapets egenart og risiko og vesentlighet. 1 Rundskriv F Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar

8 3. Mål/forventninger til selskapene 3.a. Mål/forventninger til alle selskapene (tverrgående mål) i) Mål/forventninger til selskapenes økonomi Når UiT tar eierskap, ligger årsaken i at man gjennom eierskapet kan styrke sin kjernevirksomhet. UiT har et langsiktig perspektiv på sine investeringer i eierselskapene og forventer primært at selskapene skal bidra til løsning av UiTs samfunnsoppdrag. Ut fra dette perspektivet vil UiT tilstrebe at selskapene skal ha en finansieringsstruktur, inntjening og likviditet som sikrer muligheten for å nå (de ideelle og overordnede) målene slik de er definert i vedtektene, og som oppfyller aksjelovens bestemmelser. UiT vil fokusere på at målene nås mest mulig effektivt med kostnadsdekning, og der det er mulig med et eventuelt regnskapsmessig overskudd. Generelle målsettinger for alle selskapene: - Egenkapitalandel 25 % avhengig av virksomhetens mål og strategi (egenart) og risiko - Resultat etter skatt 0 - Likviditetsgrad 1 2 og/eller likviditetsgrad 2 1 De økonomiske resultatene for selskapene skal vurderes over tid (3 5 år) og eventuelt i forhold til tilsvarende selskaper. ii) Mål/forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar UiT vil være en pådriver i arbeidet med samfunnsansvar og bruke eierskapet til å øke selskapenes ivaretakelse av samfunnsansvar. Følgende forståelse av samfunnsansvar legges til grunn: Bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på frivillig basis ut over å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer i. Samfunnsansvaret 2 omfatter områder som etikk, arbeid mot korrupsjon, likestilling, mangfold (kjønn, minoriteter og funksjonshemming), helse, miljø og sikkerhet, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår, med videre. UiT forventer at selskapene skal være ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar på sine områder. Dette innebærer at selskapene aktivt skal følge og utvikle god forretningsetikk på de områder som er relevante for virksomheten, og at arbeidet med samfunnsansvar er forankret i selskapenes styrer. Videre forventer UiT at selskapene har gode varslingssystemer i egen virksomhet. iii) Mål/forventninger til lederlønninger i selskapene Lederlønninger skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenliknet med tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til effektive belønningssystemer 3 og samtidig sikre moderasjon i lederlønningene/godtgjørelsene. 2 For mer informasjon om forventninger til ivaretakelse av samfunnsansvaret vises det til Meld. St. 13 ( ) Aktivt eierskap. 3 Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II

9 3.b Mål for det enkelte selskap Rya Gods og Skoger AS Selskapet formål og virksomhet skal være å fremme fremragende grunnforskning vedrørende arktiske og antarktiske dyr ved Avdeling for arktiske dyrs fysiologi, Institutt for arktisk og marin biologi, Universitetet i Tromsø. Dette skal selskapet gjøre ved å yte økonomisk støtte til forskningsprosjekter og ved å forvalte egenkapitalen slik at den gir økonomisk avkastning ved sikre plasseringer i verdipapirer og rentebærende og andre sikre finansielle instrumenter. Selskapet skal også forestå en økonomisk forsvarlig forvaltning og utvikling av eiendommen Ryøy, gnr, 50, bnr. 5 i Tromsø kommune. Mål med UiTs eierskap: Målet med UiTs eierskap i Rya Gods og Skoger AS er at selskapet skal bidra til realiseringen av UiTs målsetting innenfor forskning og utdanning vedrørende arktiske og antarktiske dyr gjennom sikring av tilgangen til forskningsfinansiering, sikring av kontinuiteten i forskningsvirksomheten og bidra med viktig infrastruktur. Selskapet skal ha effektiv drift. Northern Research Institute Tromsø AS Selskapets formål er: - å arbeide for fremme av forsknings- og utviklingsarbeid og for at kunnskaper ervervet gjennom slikt arbeid kommer til anvendelse i næringsliv og offentlig forvaltning. ved at selskapet: - etablerer datterselskaper som på oppdragsbasis skal føre forsknings- og utviklingsarbeid, utredninger og rådgivende virksomhet for næringsliv, offentlige myndigheter, organisasjoner og andre, - deltar i andre selskap som kan bidra til at selskapets mål oppnås, - fremmer og videreutvikler et nært samarbeid med Universitetet i Tromsø og andre grunnforsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge, og ellers med andre forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Mål med UiTs eierskap Målet med UiTs eierskap i Northern Research Institute Tromsø AS er at institusjonene sammen skal fremstå som et internasjonalt ledende kunnskapssenter og utviklingsaktør i nord, som forener kvalitet, relevans, spissforskning og faglig bredde. Sammen skal UiT og Norut dekke områdene fra grunnforskning og forskerutdanning til anvendt forskning og innovasjon. UiT har et særlig ansvar for grunnforskning og forskerutdanning og skal bidra aktivt til at samfunnet kan nyttiggjøre seg resultatene av UiTs virksomhet. Norut har et særlig ansvar for anvendt forskning, utvikling og forskningsbasert innovasjon, og arbeider for at kunnskap ervervet gjennom slikt arbeid kommer til anvendelse i nærings- og samfunnsliv. Selskapet skal ha effektiv drift. 4

10 Havbruksstasjonen i Tromsø AS Selskapet skal drive Havbruksstasjonen i Tromsø AS. Mål med UiTs eierskap: Målet med UiTs eierskap i Havbruksstasjonen i Tromsø AS er at selskapet skal sikre UiT tilgang til relevant infrastruktur av høy kvalitet som bidrar til realiseringen av UiTs målsetting innenfor utdanning og forskning på fiskeri- og havbruksrelaterte problemstillinger. Selskapet skal ha effektiv drift. Kunnskapsparken Vesterålen AS Formålet til Kunnskapsparken Vesterålen AS er å bidra til regional utvikling gjennom å: - initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor, samt ulike kunnskaps- og forskningsmiljøer i og utenfor regionen - bidra til å øke regionens samlede tilgang på tilbud innenfor kompetanse, utdanning og opplæring - initiere og gjennomføre regionale utviklingsprosjekter i samarbeid med næringslivet og kommunene i regionen Mål med UiTs eierskap: Målet med UiTs eierskap i Kunnskapsparken Vesterålen AS er at selskapet skal bidra til realiseringen av UiTs målsetting innenfor regional utvikling gjennom forskning og utviklingsarbeid og utdanning i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor, samt ulike kunnskaps- og forskningsmiljøer i og utenfor regionen. Selskapet skal bidra til å: - styrke UiTs samfunnsrettede funksjon/rolle gjennom utvikling av mer samfunnsrelevant utdanning og forskning. - styrke samarbeidet om kompetansehevende tiltak og forskning i og for regionen. - bidra til vekst og utvikling på alle samfunnsområder og styrke UiTs posisjon i regionen i forhold til utdanningstilbud og forskningsaktivitet. Selskapet skal ha effektiv drift. Norinnova Technology Transfer AS Selskapets formål er å: - Bidra til kommersialisering av forskningsresultater, herunder å arbeide aktivt med kulturbygging, idehenting, idevurdering og forretningsutvikling. - Bruke kapital, kompetanse og alliansepartnere aktivt for særlig å etablere ny og styrke eksisterende næringsvirksomhet i Nord-Norge basert på nyere forsknings- og utviklingsresultater. - Forhandle og inngå forretningsavtaler på vegne av FoU-miljøet. - Utføre tjenester tilknyttet medisinsk forskning, herunder å forvalte fond til bruk i forskning og faglig utvikling. - Investere i andre virksomheter i form av aksjekapital, ulike lån og andre kapitalinnskudd innen selskapets forretningsområder. - Utføre regnskapsføring for andre virksomheter - Dette skal særlig gjøres innenfor følgende områder: o ny teknologi innen tradisjonell fiskeindustri og havbruk, samt nye oppdrettsarter 5

11 o informasjons- og kommunikasjonsteknologi knyttet til kompetanse i FoUmiljø o produkter og prosesser med tilknytning til marine, medisinske og bioteknologiske miljø o materialteknologi, produkter/utstyr og konstruksjoner i arktiske miljøer o olje og gass Mål med UiTs eierskap: Målet med UiTs eierskap i Norinnova Technology Transfer AS er at selskapet skal bidra til realiseringen av UiTs målsetting innenfor kommersialisering, innovasjon og verdiskapning basert på forsknings- og utviklingsresultater. Dette innebærer også å etablere ny og styrke eksisterende næringsvirksomhet. Selskapet skal ha effektiv drift. Studiesenteret Finnsnes AS For å fremme en positiv faglig og administrativ utvikling ved all høyere utdanning i Midt- Troms-regionen skal selskapet: - arbeide for å etablere og utvikle regionale høgskoletilbud - ivareta funksjoner i forbindelse med driften av regionale høgskoletilbud - igangsette og utvikle prosjekter som har tilknytning til fagområder ved høgskoletilbudene i regionen, og som kan være av betydning for denne undervisningen - arbeide aktivt for å styrke kontakten og samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skole, næringsliv og offentlig forvaltning - bidra aktivt for utvikling av et miljø for forskning og utredning (FoU) Mål med UiTs eierskap: Målet med UiTs eierskap i Studiesenteret Finnsnes AS er at selskapet skal bidra til realiseringen av UiTs målsetting innenfor regional utvikling gjennom utdanning og forskning og utviklingsarbeid i regionen. Selskapet skal bidra til å: - styrke UiTs samfunnsrettede posisjon i regionen gjennom utvikling av mer samfunnsrelevant utdanningstilbud og forskningsaktivitet - styrke samarbeidet om forskning og utredning i regionen, fremme tilgangen på FoU og utdanning i regionen. Selskapet skal ha effektiv drift. Lytix Biopharma AS (0,6 %) Lytix Biopharma AS virksomhet er utvikling, markedsføring og salg av farmasøytiske og bioteknologiske produkter, samt dertil hørende virksomhet. Selskapet kan ha eierinteresser i foretak innen samme eller tilstøtende bransjer. Mål med UiTs eierskap: Målet med UiTs eierskap i Lytix Biopharma AS er å utvikle lønnsom virksomhet gjennom utvikling, markedsføring og salg av farmasøytiske og bioteknologiske produkter. Selskapet drives på forretningsmessig grunnlag. 6

12 Statens prinsipper for godt eierskap 1. Aksjonærer skal likebehandles. 2. Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene. 3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen. 4. Staten vil, eventuelt sammen med andre eiere, sette resultatmål for selskapene, styret er ansvarlig for realiseringen av målene. 5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 6. Styresammensettingen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart. 7. Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapene og fremstår som rimelige. 8. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne. 9. Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres. 10. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 1

Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper Fastsatt av: Universitetsstyret i sak 05-13 Fastsatt dato: 15.02.2013 Hjemmel: Arkivref: 2013/855 Reglement om statlige universiteter og høyskolers

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 152/16 01.12.2016 Dato: 18.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 100/17 28.09.2017 Dato: 11.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/3445 Universitetets forvaltning av eierinteresser Bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

Et mindre og bedre statlig eierskap

Et mindre og bedre statlig eierskap Et mindre bedre statlig eierskap Statsråd Ansgar Gabrielsen Statsråd Lars Sponheim Statsråd Einar Steensnæs 19. april 2002 Et omfattende statlig eierskap... som en del av statens verdier Petroleumsfondet

Detaljer

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper 1. UMB kan ta eierskap i selskaper som har potensial til å gi faglig og økonomisk gevinst for universitetet og på sikt næringsliv og samfunn.

Detaljer

Statlig eierskap og samfunnsansvar

Statlig eierskap og samfunnsansvar Statlig eierskap samfunnsansvar -Eierstyring fra et statlig perspektiv Statssekretær Oluf Ulseth (H) Oslo, 7. oktober 2003 Et omfattende statlig eierskap... Klare adskilte roller er viktig Sektorpolitisk

Detaljer

Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H)

Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H) Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H) Nærings- og handelsdepartementet 9. april 2003 Et stort mangfold, med ulike utfordringer Statlig eierskap gjennom børs.. Børsnotering bidrar

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar

Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar Nærings- og fiskeridepartementet Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar Muriel Bjørseth Hansen, Eierskapsavdelingen Oslo, 23. november 2017 Tema 1. Rammene for statens eierskapsforvaltning 2. Forventningene

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/17 Årsrapporter 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-4 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 23.02.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF ARKIVSAK:

Detaljer

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor Universitetsdirektøren Arkivref: 2013 / 4377 Dato: 11.9.2013 Saksnr: Styresak 50-13 SAK S 50-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 19.09.2013 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas US-SAK NR: 68/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:10/839 Strategi for utøvelse av eierskap

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål?

Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål? Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål? Stine Ludvigsen Kommentarer til idealmodellens premisser Selskapenes mål De sektorpolitiske målene for det enkelte selskap bør være klare og

Detaljer

Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF

Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 04.02.16 1 1 Formål med instruksen... 3 2 Overordnet rolleavklaring... 3 3 Administrerende direktørs

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet.

Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet. Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet. I vedlegget presenteres en samlet oversikt over de 8 selskapene som Nord universitet har eierskap i. For 3 av selskapene har universitetet

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

1. Retningslinjer for forvaltning av NMBUs eierinteresser. 2. Informasjon om selskapene NMBU har eierinteresser i

1. Retningslinjer for forvaltning av NMBUs eierinteresser. 2. Informasjon om selskapene NMBU har eierinteresser i US 43/2015 1. Retningslinjer for forvaltning av eierinteresser 2. Informasjon om selskapene NMBU har eierinteresser i 3. Forslag til kandidater til styrene i aksjeselskap der NMBU har eierinteresser Universitetsledelsen

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf.75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.10.2006 200300592-16 221 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Unntatt off.

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Statens rolle som næringsutvikler og eier

Statens rolle som næringsutvikler og eier Statens rolle som næringsutvikler og eier Statssekretær Oluf Ulseth (H) Seminar om Corporate Governance Oslo, 6. juni 2002 Et omfattende statlig eierskap... som en del av statens verdier Petroleumsfondet

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

S Statsbudsjettet tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet.

S Statsbudsjettet tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 02-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.13 Arkivref.: 2012/5093 SJO063/115 S 02-13 Statsbudsjettet 2013 -tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Ifølge liste 15/1353-13.03.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/1353-13.03.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1353-13.03.2015 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper statsrådens beretning til Riksrevisjonen for 2014 Vi viser til Riksrevisjonens

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Innhold 1. Virkeområde... 1 2. Styrets ansvar... 1 3. Definisjoner... 2 4. Budsjett... 2 5. Forpliktende samarbeid med andre virksomheter... 3 5.1. Kriterier

Detaljer

Statens eierskapsutøvelse - i utvikling

Statens eierskapsutøvelse - i utvikling Statens eierskapsutøvelse - i utvikling Mette I. Wikborg, ekspedisjonssjef Eierskapsavdelingen, 16. juni 2014 Idag - eierdepartementer og Eierskapsavdelingen Staten har direkte eierskap i 68 selskaper,

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Et aktivt og langsiktig eierskap. Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Et aktivt og langsiktig eierskap. Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen Et aktivt og langsiktig eierskap Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen 8. desember 2006 Ny kurs i eierskapspolitikken Vi følger opp Soria Moria-erklæringen - Statlige eierandeler i Telenor, Norsk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017

EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017 EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017 Innhold 1. Formålet med selskapet... 3 2. Føringer for forretningsmessig utvikling av Esval Miljøpark KF... 3 3. Mål og forventninger for 2017... 3 4. Arenaer for samhandling...

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

Staten som eier og forvalter

Staten som eier og forvalter Staten som eier og forvalter Statssekretær Oluf Ulseth (H) NFF, Samling for Autoriserte FinansAnalytikere 4. juni 2002 Et omfattende statlig eierskap... som en del av statens verdier Petroleumsfondet ~

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET U-Vett Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tromsø museum - Universitetsmuseet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet01.01.2014 1 1 Innledning Hovedinstruksen er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 01.01.2014

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Nye vedtekter Innovasjon Norge

Nye vedtekter Innovasjon Norge Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2340-1 Saksbehandler Wenche Fresvik Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Nye vedtekter Innovasjon Norge 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Nordlandssykehuset HF vedtekter

Nordlandssykehuset HF vedtekter Møtedato: 3. februar 2016 Arkivnr.: 2015/22-5/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 3.2.2016 Nordlandssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Nordlandssykehuset HF. 2 Eier Nordlandssykehuset

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 19.06.2013. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012 Felles eierstrategisk plattform i EB 25. mai 2012 2 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN...3 2 FORMÅL MED EIERSKAPET...4 3 FØRINGER FOR FORRETNINGSMESSIG UTVIKLING AV EB...6 4 FORVENTNINGER TIL AVKASTNING,

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF Vedtatt 01.09.2010 INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF vedtatt av Styret i Sykehuset i Vestfold den xx.xx.2010 i medhold av Helseforetaksloven av 15. juni 2001 nr. 93 Versjon

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer