Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt , gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:"

Transkript

1 STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en egen eierskapsstrategi der selskapets næringsengasjement og forvaltning av dette skal beskrives. Både fordi direktøren er usikker på hva eierskapsstrategien bør omfatte og fordi en ser det som naturlig at styret involveres i utformingen av den, legges saken i første omgang fram som en drøftingssak for å få nødvendige innspill. Saken vil senere bli lagt fram for vedtak. For å få sammenheng mellom eierskapsstrategien og øvrige strategidokumenter/-vedtak, er det innledningsvis referert til dokumenter og vedtak. I tillegg er det gjort en vurdering av aktuelle eierskapsområder og forutsetninger for eierskap i eksterne selskaper. Overordnede føringer Finnmarksloven Finnmarksloven gir ingen særskilte føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet, herunder eierskap i selskaper. Lovavdelingen i justisdepartementet har imidlertid i brev av følgende: Finnmarkslovens formål slik det er fastsatt i finnmarksloven 6 jf. 1 er etter vår mening ikke til hinder for at Finnmarkseiendommen direkte eller gjennom eierinteresser i selskaper engasjerer seg i ervervsvirksomhet som for eksempel vindmølleutbygging, bergverk eller turistnæring i Finnmark. Finnmarkseiendommen må også kunne engasjere seg i støttevirksomhet selv om virksomheten også dekker andres behov. Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt , gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: Punkt 5.1: FeFo skal legge til rette for aktiv utvikling av både ny og tradisjonell næringsvirksomhet basert på FeFos grunn og ressurser etter en avveining av de ulike interesser. Punkt 5.3.1: FeFos aktivitet på nærings- og forretningsområdet skal primært være knyttet til arealer, grus/pukk, mineraler, barskog, vann- og vindkraft. FeFo skal medvirke til at ressurser og verdier på FeFos grunn bidrar til ny/økt verdiskapning i fylket, herunder stimulere til lokalt eierskap. Side 1 av 7

2 Punkt 5.3.2: Når FeFo driver avledet forretningsdrift skal den utøves på konkurransemessige like vilkår med andre og som hovedregel skje fra selvstendige selskap. Oppsummert legger strategiplanen opp til at FeFo aktivt skal stimulere til næringsvirksomhet basert på FeFos grunn og ressurser for å få ny/økt aktivitet i fylket, og at konkurranseutsatt virksomhet skal drives fra selvstendige selskaper. Retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement Følgende retningslinjer ble vedtatt av styret 6. desember 2012: 1. FeFo har et samfunnsansvar som innebærer at det årlig skal avsettes midler til utvikling av FeFos ressurser og til allmennyttige tiltak, herunder tiltak som ligger i grenselandet mellom grunneier og det offentlige. 2. FeFo skal ikke driftes med sikte på å maksimere overskuddet. 3. Inntekter fra større engangserstatninger og eiendomssalg bør ikke gå til drift av FeFo. 4. FeFo kan inngå samarbeid med ST, FFK og andre offentlige og private institusjoner om utviklingsprosjekter som berører FeFo som grunneier. FeFo skal ikke yte rene tilskudd til offentlige institusjoner eller kommersielle aktører. Utdeling av overskudd skal skje i tråd med 15 i Finnmarksloven. 5. FeFo skal ha en egen eierskapsstrategi der selskapets næringsengasjement og forvaltning av dette beskrives. 6. Næringsengasjementet beholdes inntil videre i FeFo, og innenfor dagens organisasjon. Aktuelle eierskapsområder Strategiplanen slår fast at FeFos næringsvirksomhet primært skal være knyttet til arealer, grus/pukk, mineraler, barskog, vann- og vindkraft. I den grad slik virksomhet i vesentlig grad skjer i konkurranse med lokale aktører i Finnmark, bør man vurdere å organisere den gjennom et eget selskap. Dette er mest aktuelt i forbindelse med foredling av FeFos grunneierressurser, som: Eiendomsutviklingsprosjekter Kommersiell drift av grustak/pukkverk Foredling av mineralressurser Foredling av skog (sagbruk, flisproduksjon) Vedproduksjon Energiproduksjon (varme, elektrisitet) Jakt- og fiskerelatert reiseliv. Forutsetninger for eierskap i eksterne selskaper Det kan neppe være noe mål i seg selv at FeFo skal være eneeier eller deleier i en rekke selskaper. Aktuelle motiver for etablering av eller deltakelse i selskaper kan være: Strategiske for å bidra til egen utvikling og utnyttelse av våre ressurser samtidig som FeFo opprettholder kontrollen med sentrale narurressurser. Side 2 av 7

3 Samfunnsmessige for å få i gang samarbeidsprosjekter som ellers ikke ville blitt realisert og/eller sikre lokalt eierskap til selskaper som baserer seg på lokale ressurser. Kompetansemessige fordi vi har kompetanse å bidra med eller har behov for å skaffe oss kompetanse på særskilte næringsområder. Finansielle som rene investeringsobjekter. Det er ingen klare skiller mellom selskapstypene, og i noen tilfeller vil selskaper kunne plasseres under flere av kategoriene. Det er innenfor de tre førstnevnte at det er aktuelt for FeFo å tre inn som eier, og primært innenfor de to første. FeFo bør ikke nødvendigvis utøve eierskap på lang sikt. Innenfor noen forretningsområder kan en over noe tid se for seg at FeFo deltar i initialfaser for seinere å overlate eierskapet til samarbeidsparter. Innenfor andre forretningsområder kan det være ønskelig å opprettholde et langsiktig eierskap for å sikre medinnflytelse og/eller økonomisk utbytte. Eierskapsstrategi FeFo i eierrollen Hovedmålsetninger Langsiktig verdiskaping til beste for Finnmark er hovedmålsettingen for FeFos eierskap i eksterne selskaper. Eierskap skal være forretningsmessig forankret, dvs. at man skal forvente normal avkastning på innskutt kapital. Eierskap skal bidra til utvikling av godt omdømme, og det skal derfor ikke investeres i virksomheter som kan medføre en belastning for FeFos omdømme. FeFo skal være en aktivt, profesjonell og tydelig eier. Langsiktig eller kortsiktig Langsiktighet må vurderes i forhold til formålet med eierskapet. Er formålet for FeFo kun å få i gang en virksomhet, vil det være aktuelt for FeFo å trekke seg ut når virksomheten står på egne ben. Varigheten på eierskapet må også vurderes i forhold til investeringens betydning for FeFos økonomi. Avkastning og utvikling Alle investeringer i eierskap skal gi avkastning. Avkastning kan imidlertid også være i form av utvikling, tilført kompetanse, alliansebygging og lignende. Det er viktig for FeFo å bidra til utvikling, og antall nye etableringer er et mål for positiv utvikling. Utøvelse av eierrollen Side 3 av 7

4 Aktivt eierskap innebærer at FeFo setter seg konkrete mål for eierskapet i hvert enkelt selskap, og benytter vår eierinnflytelse aktivt ved valg til styrer, samarbeid og strategier. Det skal også stilles krav til selskapenes utvikling, både på kort og lang sikt. Som eier skal bidra til at selskapet drives i samsvar med etablerte forretningsmessige og etiske normer. Rollefordeling mellom FeFos direktør og FeFos styre Stiftelse av selskap, kjøp/inntreden og salg av selskap/aksjer besluttes av FeFos styre. Det samme gjelder for kapitalutvidelse/-nedsettelse eller avvikling. FeFos direktør ivaretar eierrollen og rapporterer selskapenes utviklingen til styret minst en gang i året. Eierrepresentasjon ved generalforsamlinger utøves normalt av FeFos direktør eller den han bemyndiger dersom ikke FeFos styre har gjort andre beslutninger. Styrerekruttering Styremedlemmer skal først og fremst rekrutteres ut fra egen realkompetanse som selskapet trenger. Styret som helhet skal ha tilstrekkelig mangfold og søke likevekt mellom kjønnene. I tillegg til kompetanse må styret ha kapasitet til å utføre sine oppgaver. Styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til samarbeid. Daglig leder eller sentrale personer fra ledelsen i selskapet bør ikke være medlem av styret. Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn 2 år av gangen. Styrets leder bør velges av generalforsamlingen. Medlemmer i FeFos styre bør normalt ikke velges som styremedlemmer i hel- eller deleide selskaper. Dette vil kortslutte den kontrollfunksjonen styret har i forhold til direktøren, og hans kontrollfunksjon overfor FeFos hel-/deleide selskaper. Fefos direktør bør begrense styredeltakelse til de selskaper hvor det anses viktig at direktøren deltar. Dette for på samme måte som for FeFos styremedlemmer å sikre et sunt, kritisk eierskap gjennom armlengdes avstand. Resultatkrav og forventninger Som eier skal FeFo stille krav til vekst og avkastning i selskaper. Avhengig av selskapets type, kategori, motivasjon for vårt engasjement og selskapets livsfase vil utviklingskrav kunne gå på: Økonomisk resultat og aksjeutbytte. Realverdiøkning og eventuelt realisasjon. Arbeidsplasser. Utvikling av strategiske samarbeidspartnere eller relasjoner. Spesielle tilbud og tjenester som ikke finnes i vårt område. Sunne konkurranseforhold innenfor vedkommende bransje. Løse viktige samfunnsmessige oppgaver som ellers ikke blir løst. Informasjon og kommunikasjon FeFos skal være åpen om sitt eierskap i selskaper og bidra til at selskapenes virksomhet er mest mulig transparent. Dersom selskapene berører andre brukere av FeFos grunn eller ressurser, skal FeFo bidra til god kommunikasjon mellom selskapet og brukergrupper. Side 4 av 7

5 FeFos krav til selskapsorganer og daglig ledelse FeFos størrelse som aksjonær og innflytelse for øvrig, vil være avgjørende for de krav FeFo kan stille til selskapet. Der FeFo er dominerende eier skal disse krav følges. I deleide selskaper der FeFo har rett til egne styremedlemmer, skal styremedlemmene gjøres kjent med vår eierstrategi og de skal arbeide i henhold til dem. 1. Generalforsamling Det bør legges til rette for dialog mellom akseeiere og revisor på generalforsamling. Styreleder skal være til stede, og andre styremedlemmer bør møte. Dersom det er valgkomité i selskapet skal denne være representert for å legge frem sitt forslag og svare på spørsmål. 2. Revisor Revisor bør delta i styremøter som behandler årsregnskap, og alle vesentlige endringer i selskapenes regnskapsprinsipper gjennomgås. Revisor bør minst en gang i året gjennomgå med styret selskapets interne kontroll, herunder identifisere svakheter og komme med forslag til forbedringer. Styret og revisor bør årlig vurdere å holde ett møte uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede. 3. Valgkomité Valgkomité kan opprettes der det er formålstjenelig. Den skal i så fall velges av generalforsamling eller i eiermøter, og vedtektsfestes. Valgkomiteen bør sammensettes slik at alle aksjeeierinteresser blir representert. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengige av styret, og representanter for den daglige ledelsen skal ikke være med i komiteen. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og honorarer for disse. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes. Selskapet skal informere aksjeeiere om hvem som er medlemmer av komiteen og evt. frister for å fremme forslag til styrerepresentanter. 4. Styret Styret skal innenfor rammene av vedtektene, sørge for kortsiktige budsjetter og måltall samt langsiktig strategi og perspektiver. Styret skal påse at selskapet har en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil, og bør utarbeide en klar og forutsigbar utbyttepolitikk som grunnlag for de utbytteforslag som fremmes for generalforsamlingen. Styret bør fastsette instrukser for styret og for daglig leder med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling. Der FeFo er dominerende eier skal styret gjøre seg kjent med FeFos eierstrategi, mål og ønsker for eierskapet. 5. Godtgjørelse til styret Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelse til styret skal ikke være resultatavhengig. Bonuser, opsjoner eller tilsvarende ordninger skal ikke utstedes til styremedlemmer. Styremedlemmer skal normalt ikke gis anledning til erverv av aksjer i selskaper der FeFo er dominerende eier. Styreleder bør godtgjøres særskilt. Side 5 av 7

6 Det skal informeres om de samlede godtgjørelser til styret i årsrapporten. Dersom det har vært gitt godtgjørelser utover ordinære styrehonorar, bør det spesifiseres. 6. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret bør fastsette retningslinjer for lønn til daglig leder og eventuelt andre ledende ansatte, og for andre godtgjørelser til selskapets ansatte. Retningslinjene bør årlig fremlegges for generalforsamlingen til orientering. Fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder bør foretas av styret i møte. Opsjonsavtaler er ikke aktuelt i selskaper hvor FeFo er dominerende eier. Lønnsbetingelsene til daglig leder og andre ansatte skal være konkurransedyktig for å sikre selskapet nødvendig kompetanse, men FeFos grunnholdning er at selskapet ikke skal være lønnsledende. Dersom styret ønsker ordninger hvor ansatte gis anledning til erverv av aksjer skal en slik ordning godkjennes av generalforsamlingen. 7. Informasjon og kommunikasjon Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell- og annen informasjon basert på åpenhet. Slik informasjon bør gis på selskapets internettside. 8. Kategorier av eierskap Typen av eierskap gir føringer på hvordan FeFo skal opptre son eier i det enkelte selskap: Strategiske eierskap bidrar indirekte til vår egen utvikling eller utvikling av andre selskaper vi er eier i, og til lokal kontroll med ressursene. Samfunnsmessige eierskap bidrar til at viktige samfunnsoppgaver blir løst, og til lokalt eierskap til selskaper som baserer seg på utnyttelse av lokale ressurser. Kompetansemessige fordi FeFo har kompetanse å bidra med eller har behov for å bygge opp kompetanse på særskilte næringsområder. Finansielle som rene investeringsobjekter. Normalt lite aktuelt for FeFo. Det er ingen klare skiller mellom selskapstypene, og i noen tilfeller vil selskaper kunne plasseres under flere av kategoriene. Det er imidlertid innenfor de tre førstnevnte at det er aktuelt for FeFo å tre inn som eier, og primært innenfor de to første. Side 6 av 7

7 STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Direktørens innstilling: Saken legges fram for styret til drøfting. Side 7 av 7

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2012, klokken 10.00 i selskapets

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer Styret har fastsatt selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer Styret har fastsatt selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Eierstyring og selskapsledelse Norway Seafoods Group AS har som mål å skape størst mulig verdier for sine aksjeeiere over tid. God eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å redusere risikoen og sikre

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 19. mars 2014 INNHOLD ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE... 3 1. REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel I Forord, sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Forord... s. 3 2. Sammendrag... s. 5 3. Byrådets forslag

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer