Innkalling til Riksmøte 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Riksmøte 2013"

Transkript

1 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre

2 Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova på Hotel Alexandra Opning i Loensalen på Hotel Alexandra Kaffipause Riksmøte del 1 i Loensalen Grillfest i Alexandra hagen Laurdag 25. mai Kl 08:30-10:00 Registrering held fram Kl 09:00-13:00 Riksmøte del 1 og 2 i Loensalen Kl 10:00 Ledsagerturar, avreise frå Hotel Alexandra Kl 13:00-14:00 Lunsj Kl 14:00-17:00 Riksmøte del 3 i Loensalen Kl 19:30-20:00 Aperitiff Kl 20:00 Festmiddag i Loensalen Det vil bli kaffipausar i løpet av dagen. 2

3 Innkalling til Riksmøte I henhold til LOV FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, Kapittel IX Riksmøtet, 16.5 skal Innkalling til riksmøtet med dagsorden, beretninger, regnskap, innkomne forslag og budsjettforslag sendes klubbene senest 45 dager før riksmøtet. Det innkalles derfor til det 61. RIKSMØTE som avholdes fredag 24 og lørdag 25 mai 2013 på Hotel Alexandra i Loen. Klubbenes delegater Antall delegater til Riksmøtet avhenger av medlemstallet i klubben: Klubber med 14 medlemmer eller færre har rett til 1 delegat. Klubber med fra 15 til og med 24 medlemmer har rett til 2 delegater. Klubber med fra 25 til og med 34 medlemmer har rett til 3 delegater. Klubber med fra 35 til og med 44 medlemmer har rett til 4 delegater. Klubber med fra 45 til og med 54 medlemmer har rett til 5 delegater. Klubber med fra 55 til og med 64 medlemmer har rett til 6 delegater, osv. Delegatenes stemmerett Tidligere medlemmer i Det internasjonale styret, guvernørrådsleder, assisterende guvernørrådsleder og de 10 distriktsguvernørene har full delegatstatus i tillegg til sin klubbs kvote. Det er en betingelse for å ha stemmerett at delegatenes klubber er à jour med sine økonomiske forpliktelser til hovedkontoret i Oak Brook, Lionskontoret i Oslo og til eget distrikt pr. 1. april Alle fremmøtte, godkjente delegater har én stemme i alle voteringer. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt. Ved alle personvalg skal det foreligge en innstilling fra multippeldistriktets valgkomité. Reisefordeling Det er også utarbeidet retningslinjer for reisefordeling ved riksmøter. Disse retningslinjene er å finne i ARBEIDSORDNING FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, kapittel V, 17. Det blir utarbeidet en egen reiseregning for Riksmøtet, der én delegat fra hver klubb inngår. Vel møtt til det 61. Riksmøte i Loen! Forretningsorden for Riksmøter Vedtatt av Riksmøtet i Bodø 1981 Forandret av Riksmøtet i Kristiansand 1992 og i Bergen Riksmøter skal benytte vanlige norske parlamentariske møteregler. I den utstrekning nærværende forretningsorden ikke dekker alle tilfelle som måtte forekomme, vedtar møtet selv ytterligere møteregler i tråd med vanlig forenings- og organisasjonspraksis. 2. Møtet ledes av en dirigent med assistanse av en visedirigent. 3. Det velges to sekretærer til å føre protokollen. 4. Alle delegerte og øvrige stemmeberettigede skal være utstyrt med delegatnummer og stemmesedler, slik at voteringskontroll kan utøves. Tallet på stemmeberettigede skal være fastlagt før votering finner sted. 5. Innledere (saksordførere) har anledning til straks å besvare direkte spørsmål. Anses det ønskelig å innskrenke debatten, kan det fastsettes begrenset taletid, samt settes strek for inntegnede talere. Med unntak av innledningsforedrag, begrenses taletiden som regel til 5 minutter. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrensning av taletid. Til forretningsorden og replikk brytes rekkefølgen i den tegnede talerliste, men bare 1 (en)- gang for den enkelte taler i samme sak og begrenset til 1 minutt. 6. Forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstiller og med opplysning om hvilken klubb vedkommende er medlem i. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra dirigenten ikke får støtte fra andre delegater, bortfaller. Forslag som ikke har forbindelse med saker på dagsorden, kan ikke behandles. 7. Bortsett fra lovsaker, avgjøres sakene med alminnelig flertall. Ved personvalg, og når et flertall av forsamlingen ønsker det, foregår avstemningen skriftlig. 8. Ved valg til de forskjellige sentrale tillitsverv på riksmøtet skal de enkelte kandidater, så sant det er mulig, selv presentere seg. 9. I protokollen føres inn talere, forslag, avstemninger og vedtak. 10. Møteprotokoll skal underskrives av dirigenten, visedirigenten, sekretærene og to valgte representanter på møtet. Før protokollen underskrives tilsendes riksmøtets forslagsstillere forslag til protokoll med en ukes svarfrist for eventuelle kommentarer. Ved dissens blant underskriverne om noen del av protokollen skal dette være entydig avklart før protokollen underskrives. Dersom dette ikke er mulig før protokollen skal utsendes etter reglene i "Lov for MD 104", kap. IX, 19, punkt 2, skal en foreløpig, ikke underskrevet protokoll med eventuelle kommentar, sendes i rett tid til klubbene og andre. Endelig avklart protokoll sendes ut så snart den foreligger. *** Det vises også til Lov for MD 104, kapittel VI Multippeldistriktets valgkomite, 11, 5: Kandidater som konkurrerer om valg under Riksmøtet, forlater salen under øvrige kandidaters presentasjon. Ved valg av assisterende guvernørrådsleder og ledere til internasjonale verv presenterer kandidatene seg innen rammen av 5 (fem) minutter. Øvrige kandidater presenterer seg innen rammen av tre minutter.

4 DAGSORDEN FOR RIKSMØTET Åpning 1.1 Guvernørrådsleder Christian H. Johansen 1.2 Lions etiske norm 1.3 Valg av møteledelse Guvernørrådet har nominert tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen fra LC Laksevåg som møteleder for Riksmøte Bisitter er assisterende guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, LC Luster. 1.4 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.5 Valg av to møtereferenter 1.6 Valg av to delegater til å undertegne protokollen 1.7 Valg av redaksjonskomite. Guvernørrådet foreslår lovkomiteens leder, PDG Sven Senstad, LC Sandnes/Riska og representanter for forslagsstillerne 1.8. Valg av reisefordelingskomité 1.9 Fastsettelse av antall stemmeberettigede Årets høydepunkter Ved guvernørrådsleder Christian H. Johansen 2 Rapporter og regnskaper 2.1 Årsregnskap, årsberetning, aktivitetsregnskap og revisors beretning for 2011/2012 for Multippeldistrikt 104 (Lions Norge) 2.2 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2012 for Lions Aid Norway 2.3 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2012 for Stiftelsen Det er mitt valg. Gi liv til død kapital Ved Arne D. Thorvaldsen 3 Våre aktiviteter 3.1 Helsesportuka 2013 i Tana Ved Kirsti Breivoll LC Tana-Nesseby 3.2 Det er mitt valg Et verktøy for godt samarbeid Ved daglig leder Ivar Tollefsrud 3.3 Våre prosjekter i utlandet Ved MC IRC Ole R. Traasdahl 3.4 AIM En presentasjon av Geir Paulsen, LC Bergen Student 3.5 NSR: Lions Quest i Georgia, ved Hilde Straumsheim, LC Sykkylven/Sigtuna 3.6 Haiti prosjektet ved prosjektleder Reidar Elnan, LC Nesodden 3.7 En klubbmarkering, ved MD GMT leder Ole Fjeldtvedt 3.8. Lions førerhundskole og mobiltetssenter ved Ingolf Bekkelund, styreleder for stiftelsen. Prosjekt 2014 Ved Hroar Thorsen, prosjektleder 4. Forslag 4.1. Forslag til endring av lov for MD lovkomiteen 4.2. Forslag til endring av lov for MD nr. 7 valg til flere sentrale verv 4.3. Forslag til endring av lov og arbeidstidsordning for MD 104 fullmakt til å oppdatere navnebetegnelser 4.4 Forslag om å etablere kontrollkomite 4.5. Forslag til vedtekter for kontrollkomite 4.6. Forslag til prosedyre ved valg av lovkomite og kontrollutvalg fra LC Skånevik 4.7. Forslag fra LC Skånevik til riksmøtet om valg av kontrollkomite 4.8 Forslag om reduksjon av antall distrikter i MD Forslag om en ny fremtidig struktur for MD Forslag til Lions røde fjær Forslag om et felles regnskapsprogram for lionsklubbene 4.12 Forslag om å opprette en huskeliste ifm arrangering av distriktsmøter 4.13 Forslag om nytt leirsted som erstatning for Beitoleiren Møt Lions av i morgen, både her i Norden og internasjonalt Ved Internasjonal direktør Kenneth Persson Utdeling av årets ildsjelpris Ved Internasjonal direktør Kenneth Persson 5 Planer og budsjetter 5.1 Langtidsplaner Organisasjon og utvikling 2. Ungdomsarbeid 3. Nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid 4. Synlighet 5.2 Driftsbudsjett for Lionsåret 2013/2014. Det nytter Heidi Lill M. Oppegaard, generalsekretær Lions Norge 6 Valg 7 Presentasjoner Guvernørrådet 2013/ Avslutning 8.1 Guvernørrådsleder Christian H. Johansen 8.2 Påtroppende guvernørrådsleder 2013/2014 Bjørn Kristian Skovly 4

5 2. RAPPORTER OG REGNSKAPER 2.1 ÅRSREGNSKAP FOR 2011/2012 FOR LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 104 (LIONS NORGE) Forslag til vedtak: Årsrapporten for 2011/2012 med årsberetning, aktivitetsregnskap, balanse og revisors beretning for Lions Clubs International MD 104 fremlegges for Riksmøte 2013 for godkjenning. Generelt Lionsklubbene i Norge. Lions er verdens største frivillige humanitære serviceorganisasjon med ca. 1,35 mill medlemmer. I Norge hadde vi pr. 30. juni 2012 totalt medlemmer i 467 Lionsklubber. Servicekontoret holder til i Ensjøveien 18, 0661 Oslo. Lions Norges høye beskytter er H.M. Kong Harald. Vi har gjennom Lionsåret hatt stor glede av samarbeidet med Det kongelige slott, særlig ved at en rekke klubber har fått gratulasjonstelegram i forbindelse med 50 års jubileer. Vi fikk audiens på slottet den 26. mars i forbindelse med besøk av verdenspresident Wing-Kun Tam. Årsregnskapet er utarbeidet etter God Regnskapsskikk for Ideelle Organisasjoner (foreløpig standard). For ordens skyld har vi bakerst i noteopplysningene satt opp driftsregnskap slik det har blitt presentert tidligere (regnskapslovens ordinære oppstillingsplan). Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011/2012 er satt opp under denne forutsetning. Ledelse Ledelsen i Lions Norge er guvernørrådet (GR) som består av ti distriktsguvernører valgt av sine distriktsmøter samt guvernørrådsleder (GRL), assisterende guvernørrådsleder (AGRL) og fem ledere av de ulike fagområdene valgt av riksmøtet. Administrasjonen består av generalsekretær og hennes stab. Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er Mitt Valg (DMV) har egne styrer og ledelse som alle rapporterer til GR. Årets distriktsguvernører var: A: Per Ryeng, LC Balsfjord B: Torbjørn Alstad, LC Trondheim Byåsen C: Bjørn Kristian Skovly, LC Luster D: Egil Hauge, LC Fusa E: Einar Borchsenius, LC Stavanger F: Arne Martin Presterud, LC Bø G: Borgar Aasterud, LC Heradsbygda H: Jan Fachenberg, LC Oslo/Bryn J: Roar Eng, LC Skiptvet K: Jon Ivar Nilsen, LC Eidsvoll Sør Guvernørrådsleder var Hilde Straumsheim, LC Sykkylven/Sigtuna og assisterende guvernørrådsleder var Christian H. Johansen, LC Oslo/Nordstrand Arbeidet har tatt hensyn til strategi- og langtidsplan, årsplaner samt planer i våre distrikter og fagområder. Arbeidet har vært forankret i Lions etiske norm, mål og vår visjon: Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og å yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid. Hovedmål for Guvernørrådet Planlegge og gjennomføre en målrettet og tidsriktig opplæring av tillitsvalgte Øke medlemstallet ved kontinuerlig og målrettet rekruttering Øke kunnskapen om Lions, i og utenfor organisasjonen Følge opp prosjektet Lions 2014 Ytterligere synliggjøring av tulipandagen, øke tulipansalget for å sikre programmet «Det er mitt valg». Alle 10 distrikter skal delta i Lions tegnekonkurransen for fred Videreutvikle vår fadderbarnordning. Gjennomføre den årlige ungdomsutvekslingen og støtte AIM (Aid In Meeting) i sitt arbeid. Videreutvikle våre internasjonale prosjekter, spesielt sikre bærekraft og kontinuitet av våre øyehelseprosjekter. Økonomiske mål (innsamlinger/gave til aktiviteter) og resultater: Internasjonalt: Mål ,- Resultat: ,- * Nasjonalt: Mål ,- Resultat: ,- ** *Innsamling til bygging av permanente boliger på Haiti utgjør ,- av innsamlingen til internasjonalt arbeid. **Arne D.Thorvaldsen. Tidlig på høsten 2011 fikk vi signaler om at en potensiell giver var interessert i Lions. Han hadde «litt til overs», som han sa, og kunne tenke seg å gjøre noe rettet mot humanitært arbeid for pengene. Han undersøkte flere organisasjoners arbeid og rutiner, og landet på Lions som den beste mottakeren. Tankene hans gikk til vanskeligstilte barn og unge. Etter noen hyggelige møter med ham opplevde vi den store glede å motta en gave på ,- til slikt arbeid. Arne D. Thorvaldsen heter vår rause giver, og vi vil rette en stor, varm takk for hans sjenerøse tilskudd til vårt arbeid! Planer er nå lagt for et pilotprosjekt som skal gjennomføres i H-distriktet. Dette er grunnen til det fantastiske resultatet til nasjonalt arbeid! Lions Tulipanaksjon ble også en suksess dette året. Vi hadde et mål på totalt tulipaner, og endte opp med ! Det betyr mer penger til «Det er mitt valg», og mer til klubbene som kan søke om økonomisk støtte til forebyggende ungdomsarbeid. Internasjonalt besøk Den internasjonale president, Wing Kun Tam, besøkte Norge mars Presidenten startet i Oslo, med omvisning og aktiv, interessert deltagelse i «Prosjekt ved», etterfulgt av omvisning på Lions Førerhundskole. Senere på kveld samme dag ble det arrangert et medlemsmøte på Ekebergrestauranten, «President meets presidents», arrangert av administrasjonen. Nesten 200 medlemmer møtte! Neste dag satte presidenten kurs mot Nord-Norge og LC Porsangers helseporstuke for funksjonshemmede. Dette besøket imponerte presidenten, som presiserte at arrangementet gjorde et dypt inntrykk. I ettertid fikk vi også høre at presidenten hadde fortalt spesielt om dette besøket i det internasjonale styret. Opptak fra Porsanger ble også vist på storskjerm i plenum på Convention i Busan, Sør-Korea, der presidenten hadde satt sammen høydepunkter fra sine reiser. Med andre ord: Et særs vellykket besøk som satte Lions Norge på kartet på aller beste vis! 5

6 Leder for Beitoleiren de siste 25 år, Rune Johansen, har gitt beskjed om at han vil gi seg. Guvernørrådet har derfor besluttet å se etter et nytt sted / nye muligheter for en liknende framtidig aktivitet. Rune Johansen ble takket for lang og trofast tjeneste under RM i Kristiansand. Gjennom Lions Aid Norway har Norge helt fra 1993 drevet med bistand til øyehelse i Afrika. Vi er nå inne i tre land, Uganda, Malawi og Zambia. Vi har 17 ansatte medarbeidere der. Vi bistår helsemyndighetene med utdanning og kompetanseheving, infrastruktur (bygninger, transportmidler, utstyr), øke befolkningens kunnskap om årsaker til blindhet og hvordan det kan forebygges, og vi gjør folk kjent med eksisterende øyehelsetilbud. Etter en avtalt periode skal myndighetene i de respektive land overta ansvaret for det vi bygger opp. Uganda Mer enn innbyggere oppsøkte øyehelsetilbudet i Uganda i Øyeavdelingene i Gulu og Arua har fått nytt utstyr til kroner. Vi har arbeidet med nettverksbygging for å sikre videre statlig drift av øyehelsetilbudet. Uganda er det første landet LAN faser ut av, og utfordringen har vært å sikre videre drift av øyehelsetilbudet der helsemyndighetene har overtatt. Norad har gitt oss frist for avvikling i Uganda til Vi planlegger å avslutte i Arua i løpet av 2012 og i Gulu i Utfasingen i Uganda vil ha stort fokus i året Internasjonal President Wing Kun Tam (foran) og årets DG fra A distriktet Per Ryeng i full fart på isen. Riksmøte 2012 Riksmøte i Kristiansand, arrangert av LC Kristiansand/Tveit, ble en suksess med flere viktige vedtak. Etter forslag fra Guvernørrådet ble det bl.a. vedtatt følgende: En langsiktig sikring av øyehelseprosjektene, ved anmoding om innbetaling av kr 200,- pr medlem i 6 år. Prosjekt 2014 sendes ut til høring i alle distrikter. Distriktene skal gi tilbakemelding innen november Lions har gjennom de internasjonale lover en ordning med familiemedlemsskap (50 % medlemsavgift) for familiemedlemmer i samme klubb. Riksmøte 2012 vedtok å søke LCI om anledning til å innføre familiemedlemsskap også for par som er medlemmer i ulike klubber i samme kommune. Våre aktiviteter Vår eksistens er basert på Lions Mål, og våre aktiviteter er verktøyene vi benytter for å nå disse. Aktivitetene kan deles i to ulike inntektsbringende tiltak, samt ulike tjenester vi gjør for andre lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubbene er kjernen i all vår virksomhet, og støttes opp av faglige ledere på distrikts- og nasjonalt plan. Fagområdene er fortsatt: Internasjonalt arbeid, ungdomsarbeid, forebyggende ungdomsarbeid, lederopplæring og medlemsutvikling. PR og IT er lagt til Lionskontoret. Internasjonalt og nasjonalt arbeid Leder: MD IRC Marit Klokkerhaug, LC Trondheim Nidaros Lions Norge hadde et aktivt år hvor alle distrikter og klubber har vært delaktig og bidratt til felles IR innsats. Dette gjelder innbetalinger til LCIF, NSR, fadderbarn i Uganda og generelt bistandsarbeid. Spesielt har det blitt innbetalt mye penger til Haiti-prosjektet ( ,-). Klubbene støtter også våre ungdomsleirer for funksjonshemmede på Beito og HSU i Tana / Nesseby. Malawi En poliklinikk i Karonga ble overlevert til helsemyndighetene i november Man har støttet gjennomføringen av 5 oppsøkende «eye camps». 912 grå stæoperasjoner ble gjennomført. Nesten mennesker oppsøkte øyehelsetilbud støttet av LAN. I tillegg støttet LAN en hel rekke opplæringstilbud for helsemedarbeidere og sykepleiere. En lege startet på en 4-års opplæring. LAN fullfinansierte 5 mobile klinikker som gjennomførte «eye camps» i tre distrikter. LAN samarbeider tett med myndighetene gjennom Nasjonal Plan for Øyehelse Dette er en av de viktigste faktorene for å lykkes i å gjøre LANs innsats bærekraftig. Zambia Antall pasienter ved Lewenika General Hospital i Western Provins er øket som en følge av LANs støtte til utstyr og medisiner, økt informasjonsarbeid, postering av øyelege ved sykehuset og utdanning av helsepersonell. I oktober 2011 startet byggearbeidet med en ny øyenklinikk ved sykehuset. Klinikken planlegges ferdig september helsearbeidere har fått grunnleggende øyehelseopplæring, 6 sykepleiere har fått kompetanse på diagnostisering. LAN har også støttet 4 «eye camps» i regi av helsemyndighetene i Zambia. Jan Erik Larsen har vært vår stedlige representant i Zambia. I forbindelse med at vår utenlandsmedarbeider Eline Oftedal sa opp sin stilling i mai 2012, ble Jan Erik Larsen konstituert som daglig leder av øyehelseprosjektet. IR katalogen er tilgjengelig på den nye hjemmesiden. Målet med IR katalogen er at alle klubber skal ha mulighet til å kjøpe seg sine egne prosjekter. Det er et stort ønske om flere prosjekter til katalogen og at klubbene i enda større grad bruker katalogen når bevilgninger diskuteres på klubbmøtene. Lions Norge bidro dette året med 2,3 millioner kroner til gjenoppbyggingsprosjektet "Village Norway" etter jordskjelvkatastrofen i 2010 på Haiti. Prosjektgruppen er fortsatt ledet av PDG Reidar Elnan med LAN som rådgiver. Innbetalingene er et resultat av vedtak på Riksmøte i Ålesund 2011 om innbetaling av kr pr. medlem eller etter evne for å kunne bygge 50 hus. 6

7 På rådsmøte i Nordisk samarbeidsråd (NSR) i januar 2011 i Aalborg vedtok NSR å satse på Norge sitt nye prosjekt i Georgia. Prosjektet går ut på å implementere Lions Quest i Georgia. Det ble søkt om et Core 4 Grant fra USA, noe som ble innvilget ( USD). Prosjektet startet opp 1. juli Bøkene «Skills for Adolescence» ble oversatt til georgisk, og flere kurs er gjennomført i byen Kutaisi. Ett kurs er avholdt i Tbilisi. En person er under utdanning som ny Lions Quest-instruktør i landet. Nye kurs er planlagt for høsten Arbeid for og med ungdom Leder: MD YCE Ole Bjørn Andersen, LC Nesbru Leder: MD NAC Hroar Thorsen, LC Larvik Vi har avholdt 3 ungdomsleirer i Norge med 61 deltagere fra 21 land. Vi har sendt 62 ungdommer på Youth Exchange opphold til 21 land. AIM (Aid In Meeting) gjennomførte et opphold i Uganda Prosjektene AIM arbeidet med var Youth Project, Legal Aid, Silent Voices og en konferanse om bærekraftig utvikling. Lions Tulipanaksjon ble gjennomført på en meget tilfredsstillende måte. Tulipanaksjon i 2012 resulterte i omsatte tulipaner, en god økning fra året før. Guvernørrådet vil arbeide for at Lions Tulipanaksjon i enda større grad skal bli den dagen hele Lions Norge er ute for å markedsføre seg med informasjon og aktiviteter. I Stiftelsen Det er mitt valg har det gjennom våre klubber blitt solgt mange kurs i de aller fleste kategoriene. Spesielt vil vi fremheve gjennomføringen av barnehagekurs. Kurset er veldig godt mottatt og resultatene er gode. I grunnskolen har vi langt flere 1-dags kurs enn 2-dags kurs. Vi har en utfordring i forhold til at det ikke er nok penger i Lions Tulipanfond til å dekke alle kurs som er solgt. Det letes derfor stadig etter alternative finansieringsløsninger. Lions fredsplakatkonkurranse hadde i år deltagelse fra alle distrikter. Det norske vinnerbidraget ble sendt til Convention i Seattle, men nådde dessverre ikke opp i konkurransen med bidrag fra nærmer 150 land. Medlemsutvikling Leder: MD GMT Ole Fjeldtvedt Resultatet av årets medlemsutvikling er ingen hyggelig lesning. Mange «tapte» medlemmer skyldes en grundig opprydding i våre medlemssystemer. Gjennom en gjennomgang og samkjøring mellom matrikkel / norsk medlemssystem / internasjonalt medlemssystem ble det funnet til sammen 1017 feil. Dette ga oss en avgang på 130 medlemmer. Da sto vi tilbake med en «reell» nedgang på 208 medlemmer. Derav sto to distrikter alene for 147. De øvrige 8 distrikter hadde en samlet nedgang på 61 medlemmer. Det ble opprettet 1 ny klubb, LC Askur distrikt C. Denne klubben består av bare islendinger bosatt i Norge. Av landets ti distrikter er fem under grensen på 1250 medlemmer og to balanserer på grensen. Av de fem som ligger under er det flere som ligger godt under, og som vil ha en tung jobb med å nå 1250 medlemmer. Sett i lys av de signalene som kommer fra LCI og det som fremkom under riksmøte i 2012 i forbindelse med prosjekt 2014 drøftes det et forslag om å redusere antall distrikter. Lederopplæring Leder: MD-GLT Svein Berntsen LC Askøy GLT-teamet v/ Svein Berntsen, Gunnar Nyheim, Rolf Nordgren og Yngve Lindegaard-Berntsen har gjennomført et målrettet og stort arbeid for våre opplæringssystemer dette året. En strukturert rammeplan er utarbeidet og vedtatt, og alle de planlagte konkrete kurs er gjennomført. En klubbhåndbok med stor verktøykasse er laget, et virkelig godt hjelpemiddel for klubbledelsen både mht aktivitetsplanlegging og generell kompetanseheving. Klubbhåndboken er en del av og en realisering av et element i vedtatt rammeplan. Derfor vil de kursene som nevnes der, CEP, leadership osv, være en del av tilbudet. PDG Per Gunnar Nyheim vil som deltager i MD GLT teamet ha ansvaret for opplæringsaktiviteter på klubbnivå. En soneopplæringshåndbok. Den gir god informasjon nyttige råd om ansvarsområder og oppgaver. Således har vi nå klart en komplett pakke mht sonelederopplæring som inneholder instruktørhåndbøker, deltagerhåndbøker, presentasjonsmateriell osv for soneleder-opplæringen. Rolf Nordgren vil ha ansvaret for opplæringsaktiviteter på sonenivå. Leadership-seminarer Vi har gjennomført regionalt leadershipseminar i Oslo. Målet er et leadership kurs pr år i hvert distrikt. Instruktører så langt har vært: PCC Helge Toftner, PID Jan Holtet, PCC Svein Berntsen og PDG/AGRL Christian H. Johansen. PCC Hilde Straumsheim, og medlem av MD GLT teamet, Yngve Lindegaard- Berntsen har gjennomført Faculty instruktørkurs i København og er kvalifisert som instruktører på internasjonalt nivå sammen med GRL Christian H. Johansen. Yngve Lindegaard- Berntsen har organisatorisk ansvar for leadership kursene. Alt materiell for opplæring på alle nivå vil være tilgjengelig på våre nettsider. PR og IT Leder: MD PRC Vibeke Aasland, Lionskontoret Konsulent: MD IT Otto Brødholt, Lionskontoret. Det har i dette Lionsåret vært en meget høy aktivitet innen PR og IT området, med følgende hovedpunkter: Lions Nyhetsbrev så dagens lys før jul Hensikten med Lions Nyhetsbrev er å nå ut til alle medlemmene med fortløpende viktig informasjon. Et viktig nytt tiltak innen fagområdet! Dessuten: ferdigstilling av nettsidene, arkivering av gamle sider, opplæring og IR-katalog. Det ble laget en strategi for sosiale medier. Juleaksjon ble gjennomført, og profilhåndboken ble oppdatert. I tillegg er det arbeidet med fokus på fyrtårn i LION, bruk av SMS i aksjoner og en rekke mindre PR/informasjonssaker. På IT siden er det nytt medlemsregister som har krevd mye arbeid. Den største endringen vi har jobbet med, er at medlemmene nå selv skal kunne gå inn i systemet og rette feil eller legge inn nye opplysninger. Den største utfordringen har vært koordineringen med de nye nettsidene samt definisjoner av hvem som har adgang til hva i systemene. Forenkling av dette har vært et meget krevende arbeid som nå ser ut til å fungere meget bra. Vi sliter fortsatt med problemer knyttet til brukernavn og passord. Ved hjelp av dyktige fagfolk rundt i distriktene ser det ut til at problemene vil finne sin løsning. Vi ser frem mot at det nye medlemsregisteret vil gi oss besparelser både på tid og økonomi. 7

8 E-postsystemet virker tilfredsstillende med lite feil, men vi sliter med at medlemmene ikke holder sine e-postadresser à jour. Dermed blir det en del sendinger som ikke når frem til mottaker. Når klubbene videre ruter klubbens e-post til enkeltpersoner i klubben, kommer ikke posten frem til rette vedkommende når klubben ikke vedlikeholder adressene. Resultat intern drift På Guvernørrådsmøte i november 2011 fikk man forelagt et regnskap for MD som viste et underskudd på kr ,- I tillegg så det ut til at man allerede i første kvartal av gikk mot et underskudd på kr ,-. For å ta kontroll på økonomien, fikk arbeidsutvalget følgende mandat fra Guvernørrådet: Guvernørrådet pålegger arbeidsutvalget å foreta en kritisk gjennomgang av rutiner og kostnader knyttet til driften av Lions Norge og å sørge for en forsvarlig økonomistyring. Guvernørrådet gir arbeidsutvalget fullmakt til å iverksette de tiltak de finner nødvendig for å sikre en forsvarlig drift av Lions Norge. Guvernørrådet forutsetter at årets regnskap ikke skal avsluttes med underskudd. Arbeidsutvalget iverksatte da følgende tiltak: En grundig gjennomgang av kostnader og inntekter. Kjøp av kostbare konsulenttjenester til våre IT systemer ble stoppet. Utredning av en mer kostnadseffektiv drift og vedlikehold av hjemmesider og medlemsregister. Oppsigelse av en fast stilling ved kontoret. Stopp av en betalt konsulenttjeneste ved kontoret. En midlertidig stilling tatt bort. Avtale med et regnskapskontor for regnskapsfunksjon og opprydding, utarbeidelse av skriftlige instrukser og rutiner ved kontoret for bestillinger, fullmakter og regler attestasjoner. Redusert delegasjon/reiseutgifter til Nordisk Samarbeidsråd (NSR) og Europaforum. Benytte frivillig hjelp til medlemssystem og daglig drift av fadderbarnordningen. Resultat av innsparingstiltak Resultatet av ovennevnte innsparingstiltak kan vi se av resultatregnskapet pr I henhold til Guvernørrådsvedtak i november er innsparing på ca 1 million gjennomført i forhold til følgende budsjettposter: 1: Reduserte personalkostnader: Innsparing ca kr. Dette gjelder for det meste tredje/ fjerde kvartal, så kommende år vil innsparingene på personalsiden gi full effekt. 2: Reduserte reiseutgifter: ca kr. Innstramminger vil bli videreført også neste år. 3: Reklame, markedsføring og IT-løsninger kr. Det nye medlemssystemet vil gi ytterligere innsparinger neste år. Når regnskapet likevel viser et betydelig minus, ser vi at dette ligger på posten kontor- og administrasjonskostnader / nye rutiner, opprydding. Vårt regnskapskontor RRA AS har brukt mye tid utover vanlig drift for å legge til rette for nye økonomi- og regnskapsrutiner. En annen grunn til at posten kontor- og administrasjonskostnader er blitt så stor, er at en ansatt først måtte gå ned på deltid for så senere å måtte slutte på grunn av sykdom. Dette medførte at Råd og Regnskap AS fra starten av måtte føre bilag som gjaldt aktiviteter mange måneder forut for sin oppstart i Lions Norge. Guvernørrådet har gjennomført en kostnadskrevende snuoperasjon, men mener at disse kostnadene har vært helt nødvendige for å kunne sikre en framtidig forsvarlig økonomisk drift av Lions Norge. Møter og representasjon Guvernørrådet har holdt 5 ordinære møter. RM 2012 ble holdt i Kristiansand. Norge var representert under Convention i Busan, Europa Forum i Maastricht, NSR på Island og ved Riksmøtene i de fleste andre nordiske landene. Fagsjefmøte for alle distriktenes fagsjefer ble gjennomført i august. Alle distrikter gjennomførte distriktsmøter i løpet av to helger i april. Guvernørrådsleder og/eller generalsekretær representerte bl. a. under kvinnekonferansen i Arendal, Åpning av Hurdalsenteret, CC møte i København, Beitoleiren, HSU i Tana-Nesseby, Lions Internasjonale synsdag, Helsesportuka i Porsanger og diverse medlemsmøter og jubileer. Beregning av formålsprosent i regnskapet Lions er en organisasjon der stort sett all aktivitet foregår på frivillig basis. Det betyr at alle inntekter som genereres gjennom aktiviteter i våre klubber har null i andel til administrasjon. Driften av Lionskontoret som inngår i kostnadene i aktivitetsregnskapet finansieres 100 % av medlemskontingenter. Ingen administrasjonskostnader blir derfor belastet aktivitetene og vi er derfor stolte over å kunne si at 100 % av våre innsamlede midler går til formålet. Et annet moment er at alle inntekter som klubbene oppnår gjennom sitt arbeid, ikke fremkommer i regnskapet til Lions Norge. F.eks. for Lions Tulipanaksjon betyr dette at ca. 5,6 mill kroner ikke kommer med, mens de faktiske innkjøpskostnadene klassifiseres i regnskapet som formålskostnader og gjør at utregningen av formålsprosent vil bli liggende på ca. 70 %. Nærstående parter Lions Norge har kontorfellesskap med to nærstående parter, Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er mitt valg. For begge faktureres husleie og andre administrasjonskostnader på helt normal måte, dvs. etter forbruk. Hver av partene har egne styrer som tar alle beslutninger. Administrasjonen Administrasjonen har bestått av generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard (100 % ), redaktør Vibeke Aasland (100 %), økonomikonsulent Solveig Selle Gran deltid fram til , kommunikasjonskonsulent Erik Sontum (100 %) fram til , daglig leder for LAN/utenlandssjef for Lions Norge Eline Oftedal fra fram til , regnskapskonsulent Audun Magnus Jensen på midlertidig basis fram til , samt Otto Brødholt som lønnet konsulent på timebasis ut november Jon Sigurd Vangsøy er fortsatt engasjert med salg av annonser i LION. Ivar Tollefsrud jobbet 10 % for Lions Norge, resten for Stiftelsen Det er Mitt Valg. Jan Erik Larsen var stasjonert i Zambia (100 %). Vi hadde pr totalt 17 ansatte i Uganda, Malawi og Zambia, alle lønnet av LAN. Som følge av Guvernørrådets vedtak om innsparinger, er bemanningen pr sterkt redusert. Ved utgangen av året består administrasjonen av generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard, informasjonskonsulent/redaktør Vibeke Aasland, samt Ivar Tollefsrud som jobber 10 % for Lions Norge, resten for Stiftelsen Det er Mitt Valg. Fra februar 2012 har økonomifunksjonen blitt utført av Råd og Regnskap Akershus AS. Pr utgjør bemanningen 2,1 lønnet årsverk pluss Regnskapskontoret R&R AS. Ubetalt frivillig arbeid utgjør nå en større del av driften av Lions. 8

9 Medlemsbladet LION kom ut med seks nummer. Bladet utvikles stadig og i tillegg legges nå nyheter og annet stoff fortløpende ut på våre nettsider. Jon Sigurd Vangsøy er fortsatt engasjert med salg av annonser. Sluttkommentarer Det indre miljø er tilfredsstillende. Sykefraværet har vært minimalt. Det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen. Lions Norge har stort fokus på miljø, og driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Langt over 50 % av våre ansatte er kvinner. Vi mener at vedlagte balanse og aktivitetsregnskap med tilhørende noter viser et rettvisende bilde av organisasjonens stilling pr og av driften i regnskapsåret avsluttet samme dato. Guvernørrådet kjenner ikke til hendelser etter balansedagen som vesentlig påvirker det fremlagte regnskapet. Oslo, den

10 AKTIVITETSREGNSKAP LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD104 Note 2011/ /2011 ANSKAFFEDE MIDLER Medlemsinntekter Medlemskontingent Tilskudd SUM tilskudd Innsamlede midler, gaver mv. Tulipanfondet Lions Mints Gaven til barn og unge i Bærum Katastrofeberedskapen Haiti Generell bistand Annet ungdomsarbeid LCIF Andre innsamlinger Lions Røde Fjær SUM innsamlede midler, gaver, mv Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på: Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål Riksmøteadministrasjon Ulykkesforsikring Aktiviteter som skaper inntekter Salg av rekvisita, annonser og div. tjenester SUM opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Finans- og investeringsinntekter Andre inntekter SUM anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER Kostnader til anskaffelse av midler Innsamlinger og gaver Andre kostnader til anskaffelser SUM kostnader til anskaffelse 4, Kostnader til organisasjonens formål Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål Tulipanfondet Lions Mints Gaven til barn og unge i Bærum Katastrofeberedskapen Haiti Generell bistand Annet ungdomsarbeid LCIF Andre tilskudd og bevilgninger Lions Røde Fjær Tilskudd distrikter og nye klubber SUM tilskudd, bevilgninger til formål Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Ungdomsarbeid Informasjon og organisasjonsarbeid Andre formålsaktiviteter SUM kostnader til formålsaktiviteter SUM Kostnader til organisasjonens formål 4, Administrasjonskostnader (dekket av medlemskontingent) SUM forbrukte midler 4, Årets aktivitetsresultat /(overforbruk) Tillegg/(reduksjon) formålskapital: Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner ( ) Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 7 ( ) ( ) Annen formålskapital 7 ( ) ( ) SUM tillegg / (reduksjon) formålskapital ( ) 10

11 BALANSE PR LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD104 Note Eiendeler Anleggsmidler Inventar m.v Omløpsmidler Fordringer Utestående fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Formålskapital og gjeld Formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital Kortsiktig gjeld Kreditorer Skyldige offentlige avgifter Avsetninger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum formålskapital og gjeld Oslo, den

12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2011/2012 Organisasjonen har benyttet seg av valgadgangen i regnskapsloven og utarbeider årsregnskapet etter "Foreløpig regnskapsstandard til God Regnskapsskikk for ideelle organisasjoner". Dette er også et krav for organisasjoner som er tilsluttet Innsamlingsregisteret. Drifts- og administrasjonsregnskapet klassifisert etter regnskapslovens ordinære oppstillingsplan er vist etter note 15. Inntektsføring Alle inntekter fra medlemsavgifter og annen fakturering til Lionsklubbene inntektsføres ved faktureringen. Innbetaling fra klubbene til våre forskjellige aktiviteter (fundraising) inntektsføres når beløpet er godskrevet bankkonto. Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktiviteter. Ved fordelig av kostnader, er noe henført direkte, noe fordelt prosentvis. Administrasjonskostnader Alle administrasjonskostnader for Lions Norge betales av våre medlemmer gjennom medlemskontingenten. Da ingen av disse kostandene belastes aktiviteter, går 100% av våre innsamlede midler til formålet. Se også egen kommentar i årsberetningen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid dersom de har en levetid på 3 år eller mer, og har en kostpris på mer enn kr Fordringer Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til mulig tap på kr ,-. Pensjonsforpliktelser Pr omhandlet pensjonsordningen tre personer. Premiebeløpet er kostnadsført i sin helhet. Pensjonsordningen tilfredsstiller den nye tjenestepensjonsordningen. NOTE 1 MEDLEMSKONTINGENT 2011/ /2011 Medlemskontingent Riksmøteadministrasjon Lions ulykkesforsikring Sum innbetalt som kontingent NOTE 2 TILSKUDD 2011/ /2011 Tilskudd fra Lions International vedr. medlemsbladet Lion Sum tilskudd

13 NOTE 3 INNSAMLEDE MIDLER Lions har vedtektsfestet at alle innsamlede midler skal gå direkte til innsamlingens formål. Oversikten viser brutto innsamlet beløp, direkte kostander til innsamlingen og beløp som er disponibelt til formålet. Midlene er enten brukt i inneværende år eller disponert til formålskapital med eksterne restriksjoner. Brutto Kostnader til Rest til Benyttet til Overført innsamlede innsamlingen formålet formål i år formålskapital midler, med eksterne gaver mv. restriksjoner Tulipanfondet ( ) Lions Mints Gaven til barn og unge i Bærum Katastrofeberedskapen Haiti Generell bistand Annet ungdomsarbeid LCIF Andre aktiviteter (70 941) SUM NOTE 4 FORBRUKTE MIDLER (AV BÅDE MEDLEMSKONTINGENTER OG INNSAMLEDE MIDLER) Kostnader Kostnader til Sum forbrukte til anskaffelse organisasjonens formål Sum Adm.kostn midler Tulipanfondet Lions Mints Gaven til barn og unge i Bærum Katastrofeberedskapen Haiti Generell bistand Annet ungdomsarbeid LCIF Andre aktiviteter Annet Sum forbrukte midler NOTE 5 KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER 2011/ /2011 Innsamlinger og gaver: Tulipanfondet Annet ungdomsarbeid Lions Røde Fjær Haiti CSFII - - Annet Sum

14 NOTE 6 KOSTNADER TIL ORGANISASJONENS FORMÅL 2011/ /2011 Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål Tulipanfondet Lions Mints Gaven til barn og unge i Bærum Katastrofeberedskapen Haiti Generell bistand Annet ungdomsarbeid LCIF Andre aktiviteter Lions Røde Fjær Til distriktene Til nye klubber Sum Aktiviteter som oppfyller formålet Annet ungdomsarbeid Informasjonskampanjen Kostnader medlemsbladet Lion Ulykkesforsikring Riksmøte Opplæring/org.utvikling Annet Sum Sum kostnader til organisasjonens formål NOTE 7 ENDRINGER I FORMÅLSKAPITALEN Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner: Inngående balanse Tilført Anvendt Utgående balanse Tulipanfondet Lions Mints Gaven til barn og unge i Bærum Katastrofeberedskapen Haiti Generell bistand Annet ungdomsarbeide LCIF Andre aktiviteter Formålkapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner: Avsetning framtidige riksmøter: Annen formålskapital: Sum formålskapital Av den totale formålskapitalen på kr pr , påhviler det eksterne restriksjoner på kr Dette er fordelt på ulike aktiviteter som er spesifisert over.

15 NOTE 8 ANLEGGSMIDLER Inventar og maskiner Tilgang Avskrivninger ( ) ( ) Sum anleggsmidler Avskrivningstid er 3-5 år NOTE 9 UTESTÅENDE FORDRINGER OG FAKTURERING MELLOM TILKNYTTEDE PARTER/ORGANISASJONER Lions Norge har kontorfellesskap med to nærstående parter, Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er mitt valg (DMV). For begge faktureres husleie og andre administrasjonskostnader på helt normal måte, dvs. etter forbruk. Hver av partene har egne styrer som tar alle beslutninger. Bestilling av tulipaner til den årlige Tulipanaksjonen foretas av Lions sentralt, og den enkelte lokale klubb faktureres for bestilte tulipaner. Det foregår også "fundraising"-aktiviteter i Lions Norge som overføres til henholdsvis LAN og DMV Mellomværende med LAN (1 903) Mellomværende med Stiftelsen Det er mitt valg Mellomværende Nordisk Samarbeidsråd Andre debitorer og lån Sum Godskrevet og belastet tilknyttede selskaper 2011/ /2011 Fra Lions Norge godskrevet LAN (fundraising) Belastet fra Lions Norge mot LAN (lønn, lokalleie, administrasjon etc.) Belastet fra LAN mot Lions Norge (utlegg, kostnadsrefusjoner etc.) Fra Lions Norge godskrevet DMV (inkl. bevilgninger over tulipanfondet) Belastet fra Lions Norge mot DMV (lokalleie, regnskap etc.) Belastet fra DMV mot Lions Norge (andel lønn daglig leder) Det er endret prinsipp for spesifisering fra regnskapsåret 2010/2011 til 2011/2012. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Kostnader hentet fra regnskapene til LAN og DMV gjelder kalenderår. Kostnader i forhold til regnskapsår vil ikke avvike vesentlig. NOTE 10 ANDRE FORDRINGER Ref. Oak Brook vedr. Lion Merverdiavgiftskompensasjon totalt Påløpne renter Andre forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter Sum andre fordringer

16 NOTE 11 LIKVIDER ER TILHØRENDE Formålskapital med eksterne restriksjoner (aktivitetsregnskapet) Garanti husleie Skattetrekkskonto Driftskonti Sum likvider Formålskapitalen og midlene på driftskonto bør ses i sammenheng. Dette på grunn av at deler av midlene på driftskonto ved regnskapsårets utgang ikke var overført til formålskapitalen. NOTE 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldige feriepenger Distriktskontingent fakturert, ikke innbetalt MVA refusjon klubber Påløpte og forskuddsbetalte kostnader Sum Annen kortsiktig gjeld NOTE 13 PERSONALKOSTNADER, REVISJON 2011/ /2011 Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum personalkostnader Gjennopmsnittlig antall årsverk (inkl. redaktør) 3,50 3,50 Årsverk knyttet til drift av Lions Norge (eks DMV) 2,80 2,80 Daglig leder Styre Årslønn daglig leder Pensjonskostnader Øvrige ytelser Totalt Daglig leders lønn og andre godtgjørelser gjelder kalenderår. Ny daglig leder ble ansatt i løpet av det aktuelle kalenderår. Kostnad i forhold til regnskapsår vil normalt ikke avvike vesentlig. 2011/ /2011 Honorarer revisor Annen bistand Totalt revisjon

17 NOTE 14 KOSTNADER ETTER ART 2011/ /2011 Varekjøp Personalkostnader Avskrivninger Andre kostnader Finanskostnader Sum kostnader I aktivitetsregnskapet er inntekter og kostnader fordelt på aktivitet i den grad dette er mulig. Dette omfatter også rente- og finansposter. 2011/ /2011 Formålsprosent (sum kostnader til organisasjonens formål i prosent av sum forbrukte midler) 47,7 % 59,8 % Anskaffelsesprosent (sum kostnader til anskaffelse i prosent av sum forbrukte midler) 18,6 % 15,9 % Totale kostnader til organisasjonens formål og til anskaffelse i prosent av sum forbrukte midler 66,3 % 75,7 % 2011/ / / /2009 Administrasjonsprosent (administrasjonskostnader i prosent av sum forbrukte midler) 33,7 % 24,3 % 10,3 % 10,8 % (I Lions dekkes administrasjonkostnadene av medlemskontingenter - se kommentar under Administrasjonskostnader først i notene og i årsberetningen) Innsamlingsprosent 85,0 % 73,8 % 67,2 % 63,0 % Innsamlingsprosenten viser forholdet mellom innsamlede midler og kostnadene ved innsamlingen. I år med forholdsvis lavt forbruk av midler, og høyt nivå på innsamlede midler, vil det gi en høyere administrasjonsprosent. Tilsvarende vil administrasjonsprosenten bli lav i år der det er høy aktivitet på forbruk av midler. NOTE 15 AVSETNINGER Balansen gjelder avsetning til ny informasjonskampanje som ble foretatt i regnskapsåret 2009/2010. Det er benyttet kr av denne avsetningen inneværende regnskapsår. 17

18 DRIFTS- OG ADMINISTRASJONSREGNSKAP ETTER TIDLIGERE REGNSKAPSSTANDARD (REGNSKAPSLOVENS ORDINÆRE OPPSTILLINGSPLAN) Regnskap Regnskap Budsjett Administrasjon og drift INNTEKTER Innbetalt som kontingent Tilskudd The Lion, annonser Salg rekvisita, matrikkel, E-post Andre inntekter SUM INNTEKTER PRODUKSJONSKOSTNADER Avsatt til Riksmøteadministrasjon Lions ulykkesforsikring Kjøp rekvisita, matrikkel, E-post SUM PROD. KOSTNADER NETTO DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Rekruttering Lokalkostnader Revisjon Økonomiske rutiner/opprydning Kontor- og adm.kostn The Lion - trykk og porto Reiser, møter Andre driftskostnader Reklame, PR Endring avsetning for ubetalte fakturaer klubber Endring avsetning Riksmøtefond ( ) ( ) - Avskrivninger Overført til distriktene SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) ( ) Refusjon merverdiavgift Netto finansresultat ÅRSRESULTAT ( ) ( )

19 19

20 20

21 2.2 LIONS AID NORWAY (LAN) Forslag til vedtak: Årsrapporten for 2012 med årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for Lions Aid Norway godkjennes. Generelt Lions Aid Norway er planleggende og utførende organ for bistandsrelaterte prosjekter som drives av Lions Clubs International MD 104 Norge. LAN er strategisk plassert i utviklingslandene hvor vi har større prosjekter, og tar også på seg oppgaver med å formidle kunnskap og midler for andre oppdragsgivere i og utenfor Lions. Ledelse LAN ledes av et styre oppnevnt av guvernørrådet i MD 104. Styret har bestått av MD-IRC Marit Klokkerhaug, leder, Per Jægtvik, Jan A Holtet og AGRL Christian Johansen til Deretter overtok ny MD-IRC Ole Romslo Traasdahl som leder, og ny AGRL Bjørn Kristian Skovly, sammen med Per Jægtvik og Jan A Holtet. Daglig leder har det siste halvåret vært Jan Erik Larsen, som overtok etter at utenlandssjef Eline Oftedal sluttet i april. Stedlig representant i prosjektlandene er David Mutayisai Uganda, Edna Tembo i Malawi og Jan Erik Larsen i Zambia. ØYEHELSEPROSJEKTET Formål Formålet er å assistere lokale myndigheter med å planlegge og utvikle et bærekraftig øyehelsetilbud og integrere det i det nasjonale helsesystemet. Tilbudet er basert på de prinsipper og den praksis primærhelsetjenesten anvender for å forebygge og behandle unødvendig blindhet i det enkelte land. Finansiering Alle planer har helt fra prosjektets oppstart vært basert på at Norad gjennom årlige tilskudd bærer en vesentlig del av kostnadene, helt opp til 90 %. Det resterende dekkes av innsamlede midler fra norske Lionsklubber. Bærekraft Lions skal legge grunnlaget for virksomheten gjennom investeringer og opplæring. Lokale myndigheter overtar så det videre ansvar for driften. Skal et prosjekt være bærekraftig må det ha solid forankring hos myndighetene både sentralt og lokalt. Dessverre følger ikke alltid myndighetene opp dette gjennom overføringer av penger til sykehusene, og postering av leger. Dette har særlig gjort seg gjeldende i Uganda. Arbeidsform Virksomheten har sin base ved øyeklinikkene i det enkelte distrikt eller region. Klinikkene er lokalisert til sykehus. Pasienter oppsøker klinikkene for undersøkelse og diagnostisering og henvises til videre behandling når det er hensiktsmessig. Fra klinikkene reiser personale med utstyr til lokale helsestasjoner. Her har man i forkant mobilisert pasienter, som undersøkes og eventuelt henvises til videre behandling enten lokalt eller ved øyeklinikkene. Kunnskapsspredning For å lykkes med programmet må alle medarbeidere og samarbeidspartnere innenfor øyehelsesektoren ha relevante kunnskaper. Det satses betydelig på opplæring både av helsepersonell og sivile myndighetspersoner, og av representanter for det sivile samfunnet. Både rektorer, lærere, tradisjonelle medisinmenn og andre relevante personer får denne opplæringen. Opplæring av Health Workers og Ophthalmic Assistants er organisert og finansiert av LAN. Aktivitetene Virksomheten bygger på prinsippene i FN-programmet «Vision Retten til syn»: o Utvikling av menneskelige ressurser o Utbygging av infrastruktur o Serviceleveranser o Mobile klinikker Også nasjonale helseplaner der LAN har vært delaktig, utgjør noe av fundamentet for vår virksomhet. FN s tusenårsmål er et viktig element i vår policy for bistandsarbeid. UGANDA Programmet startet i 1993 i ti distrikter, og har gjennom årene blitt utvidet til 40 distrikter i fem helseregioner. Våre første klinikker ble bygget i Masaka og Mbale. Disse faset vi ut i Senere har vi bygget øyeklinikker i Lira, Arua og Gulu. Lira ble faset ut i 2009, og vi er nå i gang med utfasing av de to siste. Øyehelseprosjektet i Uganda skal avsluttes innen LAN kontoret i Kampala har hatt en rekke møter med helsemyndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Formålet har vært å legge press på myndighetene i forhold til å overholde avtalen om overtagelse av øyeavdelinger i områdene der LAN har avsluttet sin bistand eller skal fase ut. Opplæring og utdanning LAN har bidratt til en betydelig kompetanseheving innen øyehelse i de områdene i Uganda hvor vi har vært aktive. Det brukes fortsatt noen midler på opplæring. I 2012 har 1 kirurg, 1 sykepleier, 2 teknikere og 5 OCO er fått opplæring/kursing. Nettverksbygging Dette er en viktig del av utfasingsarbeidet. Å sikre at interessegrupper i samfunnet er kjent med det øyehelsetilbudet som LAN har vært med å bygge opp, er viktig. Vi har gjennom årene lært at helsemyndighetene ikke alltid har øyehelse høyt på agendaen, og LAN er avhengig av at andre holder sterkt fokus på øyehelsetilbudet etter at vi har trukket oss ut. LAN s videre arbeid i Uganda Utfordringen i Uganda blir å sikre videre drift av øyehelsearbeidet der helsemyndighetene har overtatt. Det har vist seg vanskelig å sikre at det er øyeleger ved avdelingene, og det oppsøkende øyehelsetilbudet til befolkningen i utkantstrøk har ikke vært prioritert. Uganda er det første landet LAN faser ut av, og vi vil ha sterkt fokus på denne krevende prosessen fremover. Ansatte LAN har sitt kontor i Kampala med 3 ansatte. Dette er stedlig representant, regnskapsmedarbeider og sjåfør. 21

Aktivitetsregnskap Note 2013/ /2013

Aktivitetsregnskap Note 2013/ /2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD104 Aktivitetsregnskap Note Anskaffede midler Medlemsinntekter Medlemskontingent 1 6 863 703 6 860 756 Tilskudd Offentlig tilskudd (Norad til Lions Aid Norway) 7 000 000 - Andre

Detaljer

Stiftelsen Det er mitt valg

Stiftelsen Det er mitt valg Stiftelsen Det er mitt valg Aktivitetsregnskap 1.1-31.12 Note 214 213 1) Anskaffede midler b) Tilskudd (ikke offentlige) Tilskudd offentlige d) Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Capacare Foretaksnr. 992100125 Organisasjonens art Organisasjonen driver med opplæring av medisinsk fagpersonell i områder hvor det er mangel på slikt personell. Organisasjonen arbeider

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L R I K S M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L R I K S M Ø T E LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 I N N K A L L I N G T I L R I K S M Ø T E Til tjeneste I henhold til LOV FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, Kapittel IX Riksmøtet, 16.5 skal Innkalling til riksmøtet med dagsorden,

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap ADINA STIFTELSEN. Org. nr

Årsregnskap ADINA STIFTELSEN. Org. nr Årsregnskap ADINA STIFTELSEN Org. nr. 984 048 769 2013 Organisasjonens navn Adina Stiftelsen AKTIVITETSREGNSKAP Noter Organisasjonsnummer 984 048 769 ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 31.12.2013 31.12.2012

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg 3 Innkalling til årsmøte 4 Årsberetning 2015 8 Regnskapet 2015 Resultatregnskap s. 8 Balanse s. 10 Noteopplysninger s. 12 17 Revisors beretning 19 Innstilling til valg 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Regnskap og balanse

Regnskap og balanse Regnskap og balanse 2016 31.12.2016 Regnskap 2016 Resultat Budsjett Prosent av 31.12.2016 2016 budsjettet Inntekter: Medlemskontingenter Offentlige tilskudd Andre inntekter Inntekter overført til neste

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

InnkallIng til Riksmøte 2014

InnkallIng til Riksmøte 2014 InnkallIng til Riksmøte 2014 PROgRaM RIkSMØtEt 2014 Fredag 30. mai 08: 00 Registrering i hotellets vestibyle 1. etasje hele dagen 11:30-12:30 lunsj 13:00-14: 30 Åpning av Riksmøtet i Sonja Henie salen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd Organisasjonens navn AKTIVITETSREGNSKAP Organisasjonsnummer Tanzaniaprosjektet 993000698 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 2015 2014 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter - 0 1b TILSKUDD

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap «KUNNSKAP OG VENNSKAP»

Årsregnskap «KUNNSKAP OG VENNSKAP» Årsregnskap 2015 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP OG VENNSKAP» Balanse pr. 31.12.2015 EIENDELER Noter: 2015 2014 ANLEGGSMIDLER Biler 6) 15 000 60 000 SUM ANLEGGSMIDLER 15 000 60 000 OMLØPSMIDLER Varebeholdning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl. 15.30 av guvernørrådsleder (GRL)

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2016 2015 Medlemsinntekter 4 700 692 698 705 Tilskudd 3 202 207 225 257 Sum anskaffede midler 902 899 923 963 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer