Innkalling til Riksmøte 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Riksmøte 2013"

Transkript

1 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre

2 Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova på Hotel Alexandra Opning i Loensalen på Hotel Alexandra Kaffipause Riksmøte del 1 i Loensalen Grillfest i Alexandra hagen Laurdag 25. mai Kl 08:30-10:00 Registrering held fram Kl 09:00-13:00 Riksmøte del 1 og 2 i Loensalen Kl 10:00 Ledsagerturar, avreise frå Hotel Alexandra Kl 13:00-14:00 Lunsj Kl 14:00-17:00 Riksmøte del 3 i Loensalen Kl 19:30-20:00 Aperitiff Kl 20:00 Festmiddag i Loensalen Det vil bli kaffipausar i løpet av dagen. 2

3 Innkalling til Riksmøte I henhold til LOV FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, Kapittel IX Riksmøtet, 16.5 skal Innkalling til riksmøtet med dagsorden, beretninger, regnskap, innkomne forslag og budsjettforslag sendes klubbene senest 45 dager før riksmøtet. Det innkalles derfor til det 61. RIKSMØTE som avholdes fredag 24 og lørdag 25 mai 2013 på Hotel Alexandra i Loen. Klubbenes delegater Antall delegater til Riksmøtet avhenger av medlemstallet i klubben: Klubber med 14 medlemmer eller færre har rett til 1 delegat. Klubber med fra 15 til og med 24 medlemmer har rett til 2 delegater. Klubber med fra 25 til og med 34 medlemmer har rett til 3 delegater. Klubber med fra 35 til og med 44 medlemmer har rett til 4 delegater. Klubber med fra 45 til og med 54 medlemmer har rett til 5 delegater. Klubber med fra 55 til og med 64 medlemmer har rett til 6 delegater, osv. Delegatenes stemmerett Tidligere medlemmer i Det internasjonale styret, guvernørrådsleder, assisterende guvernørrådsleder og de 10 distriktsguvernørene har full delegatstatus i tillegg til sin klubbs kvote. Det er en betingelse for å ha stemmerett at delegatenes klubber er à jour med sine økonomiske forpliktelser til hovedkontoret i Oak Brook, Lionskontoret i Oslo og til eget distrikt pr. 1. april Alle fremmøtte, godkjente delegater har én stemme i alle voteringer. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt. Ved alle personvalg skal det foreligge en innstilling fra multippeldistriktets valgkomité. Reisefordeling Det er også utarbeidet retningslinjer for reisefordeling ved riksmøter. Disse retningslinjene er å finne i ARBEIDSORDNING FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, kapittel V, 17. Det blir utarbeidet en egen reiseregning for Riksmøtet, der én delegat fra hver klubb inngår. Vel møtt til det 61. Riksmøte i Loen! Forretningsorden for Riksmøter Vedtatt av Riksmøtet i Bodø 1981 Forandret av Riksmøtet i Kristiansand 1992 og i Bergen Riksmøter skal benytte vanlige norske parlamentariske møteregler. I den utstrekning nærværende forretningsorden ikke dekker alle tilfelle som måtte forekomme, vedtar møtet selv ytterligere møteregler i tråd med vanlig forenings- og organisasjonspraksis. 2. Møtet ledes av en dirigent med assistanse av en visedirigent. 3. Det velges to sekretærer til å føre protokollen. 4. Alle delegerte og øvrige stemmeberettigede skal være utstyrt med delegatnummer og stemmesedler, slik at voteringskontroll kan utøves. Tallet på stemmeberettigede skal være fastlagt før votering finner sted. 5. Innledere (saksordførere) har anledning til straks å besvare direkte spørsmål. Anses det ønskelig å innskrenke debatten, kan det fastsettes begrenset taletid, samt settes strek for inntegnede talere. Med unntak av innledningsforedrag, begrenses taletiden som regel til 5 minutter. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrensning av taletid. Til forretningsorden og replikk brytes rekkefølgen i den tegnede talerliste, men bare 1 (en)- gang for den enkelte taler i samme sak og begrenset til 1 minutt. 6. Forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstiller og med opplysning om hvilken klubb vedkommende er medlem i. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra dirigenten ikke får støtte fra andre delegater, bortfaller. Forslag som ikke har forbindelse med saker på dagsorden, kan ikke behandles. 7. Bortsett fra lovsaker, avgjøres sakene med alminnelig flertall. Ved personvalg, og når et flertall av forsamlingen ønsker det, foregår avstemningen skriftlig. 8. Ved valg til de forskjellige sentrale tillitsverv på riksmøtet skal de enkelte kandidater, så sant det er mulig, selv presentere seg. 9. I protokollen føres inn talere, forslag, avstemninger og vedtak. 10. Møteprotokoll skal underskrives av dirigenten, visedirigenten, sekretærene og to valgte representanter på møtet. Før protokollen underskrives tilsendes riksmøtets forslagsstillere forslag til protokoll med en ukes svarfrist for eventuelle kommentarer. Ved dissens blant underskriverne om noen del av protokollen skal dette være entydig avklart før protokollen underskrives. Dersom dette ikke er mulig før protokollen skal utsendes etter reglene i "Lov for MD 104", kap. IX, 19, punkt 2, skal en foreløpig, ikke underskrevet protokoll med eventuelle kommentar, sendes i rett tid til klubbene og andre. Endelig avklart protokoll sendes ut så snart den foreligger. *** Det vises også til Lov for MD 104, kapittel VI Multippeldistriktets valgkomite, 11, 5: Kandidater som konkurrerer om valg under Riksmøtet, forlater salen under øvrige kandidaters presentasjon. Ved valg av assisterende guvernørrådsleder og ledere til internasjonale verv presenterer kandidatene seg innen rammen av 5 (fem) minutter. Øvrige kandidater presenterer seg innen rammen av tre minutter.

4 DAGSORDEN FOR RIKSMØTET Åpning 1.1 Guvernørrådsleder Christian H. Johansen 1.2 Lions etiske norm 1.3 Valg av møteledelse Guvernørrådet har nominert tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen fra LC Laksevåg som møteleder for Riksmøte Bisitter er assisterende guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, LC Luster. 1.4 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.5 Valg av to møtereferenter 1.6 Valg av to delegater til å undertegne protokollen 1.7 Valg av redaksjonskomite. Guvernørrådet foreslår lovkomiteens leder, PDG Sven Senstad, LC Sandnes/Riska og representanter for forslagsstillerne 1.8. Valg av reisefordelingskomité 1.9 Fastsettelse av antall stemmeberettigede Årets høydepunkter Ved guvernørrådsleder Christian H. Johansen 2 Rapporter og regnskaper 2.1 Årsregnskap, årsberetning, aktivitetsregnskap og revisors beretning for 2011/2012 for Multippeldistrikt 104 (Lions Norge) 2.2 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2012 for Lions Aid Norway 2.3 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2012 for Stiftelsen Det er mitt valg. Gi liv til død kapital Ved Arne D. Thorvaldsen 3 Våre aktiviteter 3.1 Helsesportuka 2013 i Tana Ved Kirsti Breivoll LC Tana-Nesseby 3.2 Det er mitt valg Et verktøy for godt samarbeid Ved daglig leder Ivar Tollefsrud 3.3 Våre prosjekter i utlandet Ved MC IRC Ole R. Traasdahl 3.4 AIM En presentasjon av Geir Paulsen, LC Bergen Student 3.5 NSR: Lions Quest i Georgia, ved Hilde Straumsheim, LC Sykkylven/Sigtuna 3.6 Haiti prosjektet ved prosjektleder Reidar Elnan, LC Nesodden 3.7 En klubbmarkering, ved MD GMT leder Ole Fjeldtvedt 3.8. Lions førerhundskole og mobiltetssenter ved Ingolf Bekkelund, styreleder for stiftelsen. Prosjekt 2014 Ved Hroar Thorsen, prosjektleder 4. Forslag 4.1. Forslag til endring av lov for MD lovkomiteen 4.2. Forslag til endring av lov for MD nr. 7 valg til flere sentrale verv 4.3. Forslag til endring av lov og arbeidstidsordning for MD 104 fullmakt til å oppdatere navnebetegnelser 4.4 Forslag om å etablere kontrollkomite 4.5. Forslag til vedtekter for kontrollkomite 4.6. Forslag til prosedyre ved valg av lovkomite og kontrollutvalg fra LC Skånevik 4.7. Forslag fra LC Skånevik til riksmøtet om valg av kontrollkomite 4.8 Forslag om reduksjon av antall distrikter i MD Forslag om en ny fremtidig struktur for MD Forslag til Lions røde fjær Forslag om et felles regnskapsprogram for lionsklubbene 4.12 Forslag om å opprette en huskeliste ifm arrangering av distriktsmøter 4.13 Forslag om nytt leirsted som erstatning for Beitoleiren Møt Lions av i morgen, både her i Norden og internasjonalt Ved Internasjonal direktør Kenneth Persson Utdeling av årets ildsjelpris Ved Internasjonal direktør Kenneth Persson 5 Planer og budsjetter 5.1 Langtidsplaner Organisasjon og utvikling 2. Ungdomsarbeid 3. Nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid 4. Synlighet 5.2 Driftsbudsjett for Lionsåret 2013/2014. Det nytter Heidi Lill M. Oppegaard, generalsekretær Lions Norge 6 Valg 7 Presentasjoner Guvernørrådet 2013/ Avslutning 8.1 Guvernørrådsleder Christian H. Johansen 8.2 Påtroppende guvernørrådsleder 2013/2014 Bjørn Kristian Skovly 4

5 2. RAPPORTER OG REGNSKAPER 2.1 ÅRSREGNSKAP FOR 2011/2012 FOR LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 104 (LIONS NORGE) Forslag til vedtak: Årsrapporten for 2011/2012 med årsberetning, aktivitetsregnskap, balanse og revisors beretning for Lions Clubs International MD 104 fremlegges for Riksmøte 2013 for godkjenning. Generelt Lionsklubbene i Norge. Lions er verdens største frivillige humanitære serviceorganisasjon med ca. 1,35 mill medlemmer. I Norge hadde vi pr. 30. juni 2012 totalt medlemmer i 467 Lionsklubber. Servicekontoret holder til i Ensjøveien 18, 0661 Oslo. Lions Norges høye beskytter er H.M. Kong Harald. Vi har gjennom Lionsåret hatt stor glede av samarbeidet med Det kongelige slott, særlig ved at en rekke klubber har fått gratulasjonstelegram i forbindelse med 50 års jubileer. Vi fikk audiens på slottet den 26. mars i forbindelse med besøk av verdenspresident Wing-Kun Tam. Årsregnskapet er utarbeidet etter God Regnskapsskikk for Ideelle Organisasjoner (foreløpig standard). For ordens skyld har vi bakerst i noteopplysningene satt opp driftsregnskap slik det har blitt presentert tidligere (regnskapslovens ordinære oppstillingsplan). Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011/2012 er satt opp under denne forutsetning. Ledelse Ledelsen i Lions Norge er guvernørrådet (GR) som består av ti distriktsguvernører valgt av sine distriktsmøter samt guvernørrådsleder (GRL), assisterende guvernørrådsleder (AGRL) og fem ledere av de ulike fagområdene valgt av riksmøtet. Administrasjonen består av generalsekretær og hennes stab. Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er Mitt Valg (DMV) har egne styrer og ledelse som alle rapporterer til GR. Årets distriktsguvernører var: A: Per Ryeng, LC Balsfjord B: Torbjørn Alstad, LC Trondheim Byåsen C: Bjørn Kristian Skovly, LC Luster D: Egil Hauge, LC Fusa E: Einar Borchsenius, LC Stavanger F: Arne Martin Presterud, LC Bø G: Borgar Aasterud, LC Heradsbygda H: Jan Fachenberg, LC Oslo/Bryn J: Roar Eng, LC Skiptvet K: Jon Ivar Nilsen, LC Eidsvoll Sør Guvernørrådsleder var Hilde Straumsheim, LC Sykkylven/Sigtuna og assisterende guvernørrådsleder var Christian H. Johansen, LC Oslo/Nordstrand Arbeidet har tatt hensyn til strategi- og langtidsplan, årsplaner samt planer i våre distrikter og fagområder. Arbeidet har vært forankret i Lions etiske norm, mål og vår visjon: Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og å yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid. Hovedmål for Guvernørrådet Planlegge og gjennomføre en målrettet og tidsriktig opplæring av tillitsvalgte Øke medlemstallet ved kontinuerlig og målrettet rekruttering Øke kunnskapen om Lions, i og utenfor organisasjonen Følge opp prosjektet Lions 2014 Ytterligere synliggjøring av tulipandagen, øke tulipansalget for å sikre programmet «Det er mitt valg». Alle 10 distrikter skal delta i Lions tegnekonkurransen for fred Videreutvikle vår fadderbarnordning. Gjennomføre den årlige ungdomsutvekslingen og støtte AIM (Aid In Meeting) i sitt arbeid. Videreutvikle våre internasjonale prosjekter, spesielt sikre bærekraft og kontinuitet av våre øyehelseprosjekter. Økonomiske mål (innsamlinger/gave til aktiviteter) og resultater: Internasjonalt: Mål ,- Resultat: ,- * Nasjonalt: Mål ,- Resultat: ,- ** *Innsamling til bygging av permanente boliger på Haiti utgjør ,- av innsamlingen til internasjonalt arbeid. **Arne D.Thorvaldsen. Tidlig på høsten 2011 fikk vi signaler om at en potensiell giver var interessert i Lions. Han hadde «litt til overs», som han sa, og kunne tenke seg å gjøre noe rettet mot humanitært arbeid for pengene. Han undersøkte flere organisasjoners arbeid og rutiner, og landet på Lions som den beste mottakeren. Tankene hans gikk til vanskeligstilte barn og unge. Etter noen hyggelige møter med ham opplevde vi den store glede å motta en gave på ,- til slikt arbeid. Arne D. Thorvaldsen heter vår rause giver, og vi vil rette en stor, varm takk for hans sjenerøse tilskudd til vårt arbeid! Planer er nå lagt for et pilotprosjekt som skal gjennomføres i H-distriktet. Dette er grunnen til det fantastiske resultatet til nasjonalt arbeid! Lions Tulipanaksjon ble også en suksess dette året. Vi hadde et mål på totalt tulipaner, og endte opp med ! Det betyr mer penger til «Det er mitt valg», og mer til klubbene som kan søke om økonomisk støtte til forebyggende ungdomsarbeid. Internasjonalt besøk Den internasjonale president, Wing Kun Tam, besøkte Norge mars Presidenten startet i Oslo, med omvisning og aktiv, interessert deltagelse i «Prosjekt ved», etterfulgt av omvisning på Lions Førerhundskole. Senere på kveld samme dag ble det arrangert et medlemsmøte på Ekebergrestauranten, «President meets presidents», arrangert av administrasjonen. Nesten 200 medlemmer møtte! Neste dag satte presidenten kurs mot Nord-Norge og LC Porsangers helseporstuke for funksjonshemmede. Dette besøket imponerte presidenten, som presiserte at arrangementet gjorde et dypt inntrykk. I ettertid fikk vi også høre at presidenten hadde fortalt spesielt om dette besøket i det internasjonale styret. Opptak fra Porsanger ble også vist på storskjerm i plenum på Convention i Busan, Sør-Korea, der presidenten hadde satt sammen høydepunkter fra sine reiser. Med andre ord: Et særs vellykket besøk som satte Lions Norge på kartet på aller beste vis! 5

6 Leder for Beitoleiren de siste 25 år, Rune Johansen, har gitt beskjed om at han vil gi seg. Guvernørrådet har derfor besluttet å se etter et nytt sted / nye muligheter for en liknende framtidig aktivitet. Rune Johansen ble takket for lang og trofast tjeneste under RM i Kristiansand. Gjennom Lions Aid Norway har Norge helt fra 1993 drevet med bistand til øyehelse i Afrika. Vi er nå inne i tre land, Uganda, Malawi og Zambia. Vi har 17 ansatte medarbeidere der. Vi bistår helsemyndighetene med utdanning og kompetanseheving, infrastruktur (bygninger, transportmidler, utstyr), øke befolkningens kunnskap om årsaker til blindhet og hvordan det kan forebygges, og vi gjør folk kjent med eksisterende øyehelsetilbud. Etter en avtalt periode skal myndighetene i de respektive land overta ansvaret for det vi bygger opp. Uganda Mer enn innbyggere oppsøkte øyehelsetilbudet i Uganda i Øyeavdelingene i Gulu og Arua har fått nytt utstyr til kroner. Vi har arbeidet med nettverksbygging for å sikre videre statlig drift av øyehelsetilbudet. Uganda er det første landet LAN faser ut av, og utfordringen har vært å sikre videre drift av øyehelsetilbudet der helsemyndighetene har overtatt. Norad har gitt oss frist for avvikling i Uganda til Vi planlegger å avslutte i Arua i løpet av 2012 og i Gulu i Utfasingen i Uganda vil ha stort fokus i året Internasjonal President Wing Kun Tam (foran) og årets DG fra A distriktet Per Ryeng i full fart på isen. Riksmøte 2012 Riksmøte i Kristiansand, arrangert av LC Kristiansand/Tveit, ble en suksess med flere viktige vedtak. Etter forslag fra Guvernørrådet ble det bl.a. vedtatt følgende: En langsiktig sikring av øyehelseprosjektene, ved anmoding om innbetaling av kr 200,- pr medlem i 6 år. Prosjekt 2014 sendes ut til høring i alle distrikter. Distriktene skal gi tilbakemelding innen november Lions har gjennom de internasjonale lover en ordning med familiemedlemsskap (50 % medlemsavgift) for familiemedlemmer i samme klubb. Riksmøte 2012 vedtok å søke LCI om anledning til å innføre familiemedlemsskap også for par som er medlemmer i ulike klubber i samme kommune. Våre aktiviteter Vår eksistens er basert på Lions Mål, og våre aktiviteter er verktøyene vi benytter for å nå disse. Aktivitetene kan deles i to ulike inntektsbringende tiltak, samt ulike tjenester vi gjør for andre lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubbene er kjernen i all vår virksomhet, og støttes opp av faglige ledere på distrikts- og nasjonalt plan. Fagområdene er fortsatt: Internasjonalt arbeid, ungdomsarbeid, forebyggende ungdomsarbeid, lederopplæring og medlemsutvikling. PR og IT er lagt til Lionskontoret. Internasjonalt og nasjonalt arbeid Leder: MD IRC Marit Klokkerhaug, LC Trondheim Nidaros Lions Norge hadde et aktivt år hvor alle distrikter og klubber har vært delaktig og bidratt til felles IR innsats. Dette gjelder innbetalinger til LCIF, NSR, fadderbarn i Uganda og generelt bistandsarbeid. Spesielt har det blitt innbetalt mye penger til Haiti-prosjektet ( ,-). Klubbene støtter også våre ungdomsleirer for funksjonshemmede på Beito og HSU i Tana / Nesseby. Malawi En poliklinikk i Karonga ble overlevert til helsemyndighetene i november Man har støttet gjennomføringen av 5 oppsøkende «eye camps». 912 grå stæoperasjoner ble gjennomført. Nesten mennesker oppsøkte øyehelsetilbud støttet av LAN. I tillegg støttet LAN en hel rekke opplæringstilbud for helsemedarbeidere og sykepleiere. En lege startet på en 4-års opplæring. LAN fullfinansierte 5 mobile klinikker som gjennomførte «eye camps» i tre distrikter. LAN samarbeider tett med myndighetene gjennom Nasjonal Plan for Øyehelse Dette er en av de viktigste faktorene for å lykkes i å gjøre LANs innsats bærekraftig. Zambia Antall pasienter ved Lewenika General Hospital i Western Provins er øket som en følge av LANs støtte til utstyr og medisiner, økt informasjonsarbeid, postering av øyelege ved sykehuset og utdanning av helsepersonell. I oktober 2011 startet byggearbeidet med en ny øyenklinikk ved sykehuset. Klinikken planlegges ferdig september helsearbeidere har fått grunnleggende øyehelseopplæring, 6 sykepleiere har fått kompetanse på diagnostisering. LAN har også støttet 4 «eye camps» i regi av helsemyndighetene i Zambia. Jan Erik Larsen har vært vår stedlige representant i Zambia. I forbindelse med at vår utenlandsmedarbeider Eline Oftedal sa opp sin stilling i mai 2012, ble Jan Erik Larsen konstituert som daglig leder av øyehelseprosjektet. IR katalogen er tilgjengelig på den nye hjemmesiden. Målet med IR katalogen er at alle klubber skal ha mulighet til å kjøpe seg sine egne prosjekter. Det er et stort ønske om flere prosjekter til katalogen og at klubbene i enda større grad bruker katalogen når bevilgninger diskuteres på klubbmøtene. Lions Norge bidro dette året med 2,3 millioner kroner til gjenoppbyggingsprosjektet "Village Norway" etter jordskjelvkatastrofen i 2010 på Haiti. Prosjektgruppen er fortsatt ledet av PDG Reidar Elnan med LAN som rådgiver. Innbetalingene er et resultat av vedtak på Riksmøte i Ålesund 2011 om innbetaling av kr pr. medlem eller etter evne for å kunne bygge 50 hus. 6

7 På rådsmøte i Nordisk samarbeidsråd (NSR) i januar 2011 i Aalborg vedtok NSR å satse på Norge sitt nye prosjekt i Georgia. Prosjektet går ut på å implementere Lions Quest i Georgia. Det ble søkt om et Core 4 Grant fra USA, noe som ble innvilget ( USD). Prosjektet startet opp 1. juli Bøkene «Skills for Adolescence» ble oversatt til georgisk, og flere kurs er gjennomført i byen Kutaisi. Ett kurs er avholdt i Tbilisi. En person er under utdanning som ny Lions Quest-instruktør i landet. Nye kurs er planlagt for høsten Arbeid for og med ungdom Leder: MD YCE Ole Bjørn Andersen, LC Nesbru Leder: MD NAC Hroar Thorsen, LC Larvik Vi har avholdt 3 ungdomsleirer i Norge med 61 deltagere fra 21 land. Vi har sendt 62 ungdommer på Youth Exchange opphold til 21 land. AIM (Aid In Meeting) gjennomførte et opphold i Uganda Prosjektene AIM arbeidet med var Youth Project, Legal Aid, Silent Voices og en konferanse om bærekraftig utvikling. Lions Tulipanaksjon ble gjennomført på en meget tilfredsstillende måte. Tulipanaksjon i 2012 resulterte i omsatte tulipaner, en god økning fra året før. Guvernørrådet vil arbeide for at Lions Tulipanaksjon i enda større grad skal bli den dagen hele Lions Norge er ute for å markedsføre seg med informasjon og aktiviteter. I Stiftelsen Det er mitt valg har det gjennom våre klubber blitt solgt mange kurs i de aller fleste kategoriene. Spesielt vil vi fremheve gjennomføringen av barnehagekurs. Kurset er veldig godt mottatt og resultatene er gode. I grunnskolen har vi langt flere 1-dags kurs enn 2-dags kurs. Vi har en utfordring i forhold til at det ikke er nok penger i Lions Tulipanfond til å dekke alle kurs som er solgt. Det letes derfor stadig etter alternative finansieringsløsninger. Lions fredsplakatkonkurranse hadde i år deltagelse fra alle distrikter. Det norske vinnerbidraget ble sendt til Convention i Seattle, men nådde dessverre ikke opp i konkurransen med bidrag fra nærmer 150 land. Medlemsutvikling Leder: MD GMT Ole Fjeldtvedt Resultatet av årets medlemsutvikling er ingen hyggelig lesning. Mange «tapte» medlemmer skyldes en grundig opprydding i våre medlemssystemer. Gjennom en gjennomgang og samkjøring mellom matrikkel / norsk medlemssystem / internasjonalt medlemssystem ble det funnet til sammen 1017 feil. Dette ga oss en avgang på 130 medlemmer. Da sto vi tilbake med en «reell» nedgang på 208 medlemmer. Derav sto to distrikter alene for 147. De øvrige 8 distrikter hadde en samlet nedgang på 61 medlemmer. Det ble opprettet 1 ny klubb, LC Askur distrikt C. Denne klubben består av bare islendinger bosatt i Norge. Av landets ti distrikter er fem under grensen på 1250 medlemmer og to balanserer på grensen. Av de fem som ligger under er det flere som ligger godt under, og som vil ha en tung jobb med å nå 1250 medlemmer. Sett i lys av de signalene som kommer fra LCI og det som fremkom under riksmøte i 2012 i forbindelse med prosjekt 2014 drøftes det et forslag om å redusere antall distrikter. Lederopplæring Leder: MD-GLT Svein Berntsen LC Askøy GLT-teamet v/ Svein Berntsen, Gunnar Nyheim, Rolf Nordgren og Yngve Lindegaard-Berntsen har gjennomført et målrettet og stort arbeid for våre opplæringssystemer dette året. En strukturert rammeplan er utarbeidet og vedtatt, og alle de planlagte konkrete kurs er gjennomført. En klubbhåndbok med stor verktøykasse er laget, et virkelig godt hjelpemiddel for klubbledelsen både mht aktivitetsplanlegging og generell kompetanseheving. Klubbhåndboken er en del av og en realisering av et element i vedtatt rammeplan. Derfor vil de kursene som nevnes der, CEP, leadership osv, være en del av tilbudet. PDG Per Gunnar Nyheim vil som deltager i MD GLT teamet ha ansvaret for opplæringsaktiviteter på klubbnivå. En soneopplæringshåndbok. Den gir god informasjon nyttige råd om ansvarsområder og oppgaver. Således har vi nå klart en komplett pakke mht sonelederopplæring som inneholder instruktørhåndbøker, deltagerhåndbøker, presentasjonsmateriell osv for soneleder-opplæringen. Rolf Nordgren vil ha ansvaret for opplæringsaktiviteter på sonenivå. Leadership-seminarer Vi har gjennomført regionalt leadershipseminar i Oslo. Målet er et leadership kurs pr år i hvert distrikt. Instruktører så langt har vært: PCC Helge Toftner, PID Jan Holtet, PCC Svein Berntsen og PDG/AGRL Christian H. Johansen. PCC Hilde Straumsheim, og medlem av MD GLT teamet, Yngve Lindegaard- Berntsen har gjennomført Faculty instruktørkurs i København og er kvalifisert som instruktører på internasjonalt nivå sammen med GRL Christian H. Johansen. Yngve Lindegaard- Berntsen har organisatorisk ansvar for leadership kursene. Alt materiell for opplæring på alle nivå vil være tilgjengelig på våre nettsider. PR og IT Leder: MD PRC Vibeke Aasland, Lionskontoret Konsulent: MD IT Otto Brødholt, Lionskontoret. Det har i dette Lionsåret vært en meget høy aktivitet innen PR og IT området, med følgende hovedpunkter: Lions Nyhetsbrev så dagens lys før jul Hensikten med Lions Nyhetsbrev er å nå ut til alle medlemmene med fortløpende viktig informasjon. Et viktig nytt tiltak innen fagområdet! Dessuten: ferdigstilling av nettsidene, arkivering av gamle sider, opplæring og IR-katalog. Det ble laget en strategi for sosiale medier. Juleaksjon ble gjennomført, og profilhåndboken ble oppdatert. I tillegg er det arbeidet med fokus på fyrtårn i LION, bruk av SMS i aksjoner og en rekke mindre PR/informasjonssaker. På IT siden er det nytt medlemsregister som har krevd mye arbeid. Den største endringen vi har jobbet med, er at medlemmene nå selv skal kunne gå inn i systemet og rette feil eller legge inn nye opplysninger. Den største utfordringen har vært koordineringen med de nye nettsidene samt definisjoner av hvem som har adgang til hva i systemene. Forenkling av dette har vært et meget krevende arbeid som nå ser ut til å fungere meget bra. Vi sliter fortsatt med problemer knyttet til brukernavn og passord. Ved hjelp av dyktige fagfolk rundt i distriktene ser det ut til at problemene vil finne sin løsning. Vi ser frem mot at det nye medlemsregisteret vil gi oss besparelser både på tid og økonomi. 7

8 E-postsystemet virker tilfredsstillende med lite feil, men vi sliter med at medlemmene ikke holder sine e-postadresser à jour. Dermed blir det en del sendinger som ikke når frem til mottaker. Når klubbene videre ruter klubbens e-post til enkeltpersoner i klubben, kommer ikke posten frem til rette vedkommende når klubben ikke vedlikeholder adressene. Resultat intern drift På Guvernørrådsmøte i november 2011 fikk man forelagt et regnskap for MD som viste et underskudd på kr ,- I tillegg så det ut til at man allerede i første kvartal av gikk mot et underskudd på kr ,-. For å ta kontroll på økonomien, fikk arbeidsutvalget følgende mandat fra Guvernørrådet: Guvernørrådet pålegger arbeidsutvalget å foreta en kritisk gjennomgang av rutiner og kostnader knyttet til driften av Lions Norge og å sørge for en forsvarlig økonomistyring. Guvernørrådet gir arbeidsutvalget fullmakt til å iverksette de tiltak de finner nødvendig for å sikre en forsvarlig drift av Lions Norge. Guvernørrådet forutsetter at årets regnskap ikke skal avsluttes med underskudd. Arbeidsutvalget iverksatte da følgende tiltak: En grundig gjennomgang av kostnader og inntekter. Kjøp av kostbare konsulenttjenester til våre IT systemer ble stoppet. Utredning av en mer kostnadseffektiv drift og vedlikehold av hjemmesider og medlemsregister. Oppsigelse av en fast stilling ved kontoret. Stopp av en betalt konsulenttjeneste ved kontoret. En midlertidig stilling tatt bort. Avtale med et regnskapskontor for regnskapsfunksjon og opprydding, utarbeidelse av skriftlige instrukser og rutiner ved kontoret for bestillinger, fullmakter og regler attestasjoner. Redusert delegasjon/reiseutgifter til Nordisk Samarbeidsråd (NSR) og Europaforum. Benytte frivillig hjelp til medlemssystem og daglig drift av fadderbarnordningen. Resultat av innsparingstiltak Resultatet av ovennevnte innsparingstiltak kan vi se av resultatregnskapet pr I henhold til Guvernørrådsvedtak i november er innsparing på ca 1 million gjennomført i forhold til følgende budsjettposter: 1: Reduserte personalkostnader: Innsparing ca kr. Dette gjelder for det meste tredje/ fjerde kvartal, så kommende år vil innsparingene på personalsiden gi full effekt. 2: Reduserte reiseutgifter: ca kr. Innstramminger vil bli videreført også neste år. 3: Reklame, markedsføring og IT-løsninger kr. Det nye medlemssystemet vil gi ytterligere innsparinger neste år. Når regnskapet likevel viser et betydelig minus, ser vi at dette ligger på posten kontor- og administrasjonskostnader / nye rutiner, opprydding. Vårt regnskapskontor RRA AS har brukt mye tid utover vanlig drift for å legge til rette for nye økonomi- og regnskapsrutiner. En annen grunn til at posten kontor- og administrasjonskostnader er blitt så stor, er at en ansatt først måtte gå ned på deltid for så senere å måtte slutte på grunn av sykdom. Dette medførte at Råd og Regnskap AS fra starten av måtte føre bilag som gjaldt aktiviteter mange måneder forut for sin oppstart i Lions Norge. Guvernørrådet har gjennomført en kostnadskrevende snuoperasjon, men mener at disse kostnadene har vært helt nødvendige for å kunne sikre en framtidig forsvarlig økonomisk drift av Lions Norge. Møter og representasjon Guvernørrådet har holdt 5 ordinære møter. RM 2012 ble holdt i Kristiansand. Norge var representert under Convention i Busan, Europa Forum i Maastricht, NSR på Island og ved Riksmøtene i de fleste andre nordiske landene. Fagsjefmøte for alle distriktenes fagsjefer ble gjennomført i august. Alle distrikter gjennomførte distriktsmøter i løpet av to helger i april. Guvernørrådsleder og/eller generalsekretær representerte bl. a. under kvinnekonferansen i Arendal, Åpning av Hurdalsenteret, CC møte i København, Beitoleiren, HSU i Tana-Nesseby, Lions Internasjonale synsdag, Helsesportuka i Porsanger og diverse medlemsmøter og jubileer. Beregning av formålsprosent i regnskapet Lions er en organisasjon der stort sett all aktivitet foregår på frivillig basis. Det betyr at alle inntekter som genereres gjennom aktiviteter i våre klubber har null i andel til administrasjon. Driften av Lionskontoret som inngår i kostnadene i aktivitetsregnskapet finansieres 100 % av medlemskontingenter. Ingen administrasjonskostnader blir derfor belastet aktivitetene og vi er derfor stolte over å kunne si at 100 % av våre innsamlede midler går til formålet. Et annet moment er at alle inntekter som klubbene oppnår gjennom sitt arbeid, ikke fremkommer i regnskapet til Lions Norge. F.eks. for Lions Tulipanaksjon betyr dette at ca. 5,6 mill kroner ikke kommer med, mens de faktiske innkjøpskostnadene klassifiseres i regnskapet som formålskostnader og gjør at utregningen av formålsprosent vil bli liggende på ca. 70 %. Nærstående parter Lions Norge har kontorfellesskap med to nærstående parter, Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er mitt valg. For begge faktureres husleie og andre administrasjonskostnader på helt normal måte, dvs. etter forbruk. Hver av partene har egne styrer som tar alle beslutninger. Administrasjonen Administrasjonen har bestått av generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard (100 % ), redaktør Vibeke Aasland (100 %), økonomikonsulent Solveig Selle Gran deltid fram til , kommunikasjonskonsulent Erik Sontum (100 %) fram til , daglig leder for LAN/utenlandssjef for Lions Norge Eline Oftedal fra fram til , regnskapskonsulent Audun Magnus Jensen på midlertidig basis fram til , samt Otto Brødholt som lønnet konsulent på timebasis ut november Jon Sigurd Vangsøy er fortsatt engasjert med salg av annonser i LION. Ivar Tollefsrud jobbet 10 % for Lions Norge, resten for Stiftelsen Det er Mitt Valg. Jan Erik Larsen var stasjonert i Zambia (100 %). Vi hadde pr totalt 17 ansatte i Uganda, Malawi og Zambia, alle lønnet av LAN. Som følge av Guvernørrådets vedtak om innsparinger, er bemanningen pr sterkt redusert. Ved utgangen av året består administrasjonen av generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard, informasjonskonsulent/redaktør Vibeke Aasland, samt Ivar Tollefsrud som jobber 10 % for Lions Norge, resten for Stiftelsen Det er Mitt Valg. Fra februar 2012 har økonomifunksjonen blitt utført av Råd og Regnskap Akershus AS. Pr utgjør bemanningen 2,1 lønnet årsverk pluss Regnskapskontoret R&R AS. Ubetalt frivillig arbeid utgjør nå en større del av driften av Lions. 8

9 Medlemsbladet LION kom ut med seks nummer. Bladet utvikles stadig og i tillegg legges nå nyheter og annet stoff fortløpende ut på våre nettsider. Jon Sigurd Vangsøy er fortsatt engasjert med salg av annonser. Sluttkommentarer Det indre miljø er tilfredsstillende. Sykefraværet har vært minimalt. Det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen. Lions Norge har stort fokus på miljø, og driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Langt over 50 % av våre ansatte er kvinner. Vi mener at vedlagte balanse og aktivitetsregnskap med tilhørende noter viser et rettvisende bilde av organisasjonens stilling pr og av driften i regnskapsåret avsluttet samme dato. Guvernørrådet kjenner ikke til hendelser etter balansedagen som vesentlig påvirker det fremlagte regnskapet. Oslo, den

10 AKTIVITETSREGNSKAP LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD104 Note 2011/ /2011 ANSKAFFEDE MIDLER Medlemsinntekter Medlemskontingent Tilskudd SUM tilskudd Innsamlede midler, gaver mv. Tulipanfondet Lions Mints Gaven til barn og unge i Bærum Katastrofeberedskapen Haiti Generell bistand Annet ungdomsarbeid LCIF Andre innsamlinger Lions Røde Fjær SUM innsamlede midler, gaver, mv Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på: Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål Riksmøteadministrasjon Ulykkesforsikring Aktiviteter som skaper inntekter Salg av rekvisita, annonser og div. tjenester SUM opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Finans- og investeringsinntekter Andre inntekter SUM anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER Kostnader til anskaffelse av midler Innsamlinger og gaver Andre kostnader til anskaffelser SUM kostnader til anskaffelse 4, Kostnader til organisasjonens formål Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål Tulipanfondet Lions Mints Gaven til barn og unge i Bærum Katastrofeberedskapen Haiti Generell bistand Annet ungdomsarbeid LCIF Andre tilskudd og bevilgninger Lions Røde Fjær Tilskudd distrikter og nye klubber SUM tilskudd, bevilgninger til formål Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Ungdomsarbeid Informasjon og organisasjonsarbeid Andre formålsaktiviteter SUM kostnader til formålsaktiviteter SUM Kostnader til organisasjonens formål 4, Administrasjonskostnader (dekket av medlemskontingent) SUM forbrukte midler 4, Årets aktivitetsresultat /(overforbruk) Tillegg/(reduksjon) formålskapital: Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner ( ) Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 7 ( ) ( ) Annen formålskapital 7 ( ) ( ) SUM tillegg / (reduksjon) formålskapital ( ) 10

11 BALANSE PR LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD104 Note Eiendeler Anleggsmidler Inventar m.v Omløpsmidler Fordringer Utestående fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Formålskapital og gjeld Formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital Kortsiktig gjeld Kreditorer Skyldige offentlige avgifter Avsetninger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum formålskapital og gjeld Oslo, den

12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2011/2012 Organisasjonen har benyttet seg av valgadgangen i regnskapsloven og utarbeider årsregnskapet etter "Foreløpig regnskapsstandard til God Regnskapsskikk for ideelle organisasjoner". Dette er også et krav for organisasjoner som er tilsluttet Innsamlingsregisteret. Drifts- og administrasjonsregnskapet klassifisert etter regnskapslovens ordinære oppstillingsplan er vist etter note 15. Inntektsføring Alle inntekter fra medlemsavgifter og annen fakturering til Lionsklubbene inntektsføres ved faktureringen. Innbetaling fra klubbene til våre forskjellige aktiviteter (fundraising) inntektsføres når beløpet er godskrevet bankkonto. Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktiviteter. Ved fordelig av kostnader, er noe henført direkte, noe fordelt prosentvis. Administrasjonskostnader Alle administrasjonskostnader for Lions Norge betales av våre medlemmer gjennom medlemskontingenten. Da ingen av disse kostandene belastes aktiviteter, går 100% av våre innsamlede midler til formålet. Se også egen kommentar i årsberetningen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid dersom de har en levetid på 3 år eller mer, og har en kostpris på mer enn kr Fordringer Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til mulig tap på kr ,-. Pensjonsforpliktelser Pr omhandlet pensjonsordningen tre personer. Premiebeløpet er kostnadsført i sin helhet. Pensjonsordningen tilfredsstiller den nye tjenestepensjonsordningen. NOTE 1 MEDLEMSKONTINGENT 2011/ /2011 Medlemskontingent Riksmøteadministrasjon Lions ulykkesforsikring Sum innbetalt som kontingent NOTE 2 TILSKUDD 2011/ /2011 Tilskudd fra Lions International vedr. medlemsbladet Lion Sum tilskudd

13 NOTE 3 INNSAMLEDE MIDLER Lions har vedtektsfestet at alle innsamlede midler skal gå direkte til innsamlingens formål. Oversikten viser brutto innsamlet beløp, direkte kostander til innsamlingen og beløp som er disponibelt til formålet. Midlene er enten brukt i inneværende år eller disponert til formålskapital med eksterne restriksjoner. Brutto Kostnader til Rest til Benyttet til Overført innsamlede innsamlingen formålet formål i år formålskapital midler, med eksterne gaver mv. restriksjoner Tulipanfondet ( ) Lions Mints Gaven til barn og unge i Bærum Katastrofeberedskapen Haiti Generell bistand Annet ungdomsarbeid LCIF Andre aktiviteter (70 941) SUM NOTE 4 FORBRUKTE MIDLER (AV BÅDE MEDLEMSKONTINGENTER OG INNSAMLEDE MIDLER) Kostnader Kostnader til Sum forbrukte til anskaffelse organisasjonens formål Sum Adm.kostn midler Tulipanfondet Lions Mints Gaven til barn og unge i Bærum Katastrofeberedskapen Haiti Generell bistand Annet ungdomsarbeid LCIF Andre aktiviteter Annet Sum forbrukte midler NOTE 5 KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER 2011/ /2011 Innsamlinger og gaver: Tulipanfondet Annet ungdomsarbeid Lions Røde Fjær Haiti CSFII - - Annet Sum

14 NOTE 6 KOSTNADER TIL ORGANISASJONENS FORMÅL 2011/ /2011 Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål Tulipanfondet Lions Mints Gaven til barn og unge i Bærum Katastrofeberedskapen Haiti Generell bistand Annet ungdomsarbeid LCIF Andre aktiviteter Lions Røde Fjær Til distriktene Til nye klubber Sum Aktiviteter som oppfyller formålet Annet ungdomsarbeid Informasjonskampanjen Kostnader medlemsbladet Lion Ulykkesforsikring Riksmøte Opplæring/org.utvikling Annet Sum Sum kostnader til organisasjonens formål NOTE 7 ENDRINGER I FORMÅLSKAPITALEN Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner: Inngående balanse Tilført Anvendt Utgående balanse Tulipanfondet Lions Mints Gaven til barn og unge i Bærum Katastrofeberedskapen Haiti Generell bistand Annet ungdomsarbeide LCIF Andre aktiviteter Formålkapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner: Avsetning framtidige riksmøter: Annen formålskapital: Sum formålskapital Av den totale formålskapitalen på kr pr , påhviler det eksterne restriksjoner på kr Dette er fordelt på ulike aktiviteter som er spesifisert over.

15 NOTE 8 ANLEGGSMIDLER Inventar og maskiner Tilgang Avskrivninger ( ) ( ) Sum anleggsmidler Avskrivningstid er 3-5 år NOTE 9 UTESTÅENDE FORDRINGER OG FAKTURERING MELLOM TILKNYTTEDE PARTER/ORGANISASJONER Lions Norge har kontorfellesskap med to nærstående parter, Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er mitt valg (DMV). For begge faktureres husleie og andre administrasjonskostnader på helt normal måte, dvs. etter forbruk. Hver av partene har egne styrer som tar alle beslutninger. Bestilling av tulipaner til den årlige Tulipanaksjonen foretas av Lions sentralt, og den enkelte lokale klubb faktureres for bestilte tulipaner. Det foregår også "fundraising"-aktiviteter i Lions Norge som overføres til henholdsvis LAN og DMV Mellomværende med LAN (1 903) Mellomværende med Stiftelsen Det er mitt valg Mellomværende Nordisk Samarbeidsråd Andre debitorer og lån Sum Godskrevet og belastet tilknyttede selskaper 2011/ /2011 Fra Lions Norge godskrevet LAN (fundraising) Belastet fra Lions Norge mot LAN (lønn, lokalleie, administrasjon etc.) Belastet fra LAN mot Lions Norge (utlegg, kostnadsrefusjoner etc.) Fra Lions Norge godskrevet DMV (inkl. bevilgninger over tulipanfondet) Belastet fra Lions Norge mot DMV (lokalleie, regnskap etc.) Belastet fra DMV mot Lions Norge (andel lønn daglig leder) Det er endret prinsipp for spesifisering fra regnskapsåret 2010/2011 til 2011/2012. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Kostnader hentet fra regnskapene til LAN og DMV gjelder kalenderår. Kostnader i forhold til regnskapsår vil ikke avvike vesentlig. NOTE 10 ANDRE FORDRINGER Ref. Oak Brook vedr. Lion Merverdiavgiftskompensasjon totalt Påløpne renter Andre forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter Sum andre fordringer

16 NOTE 11 LIKVIDER ER TILHØRENDE Formålskapital med eksterne restriksjoner (aktivitetsregnskapet) Garanti husleie Skattetrekkskonto Driftskonti Sum likvider Formålskapitalen og midlene på driftskonto bør ses i sammenheng. Dette på grunn av at deler av midlene på driftskonto ved regnskapsårets utgang ikke var overført til formålskapitalen. NOTE 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldige feriepenger Distriktskontingent fakturert, ikke innbetalt MVA refusjon klubber Påløpte og forskuddsbetalte kostnader Sum Annen kortsiktig gjeld NOTE 13 PERSONALKOSTNADER, REVISJON 2011/ /2011 Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum personalkostnader Gjennopmsnittlig antall årsverk (inkl. redaktør) 3,50 3,50 Årsverk knyttet til drift av Lions Norge (eks DMV) 2,80 2,80 Daglig leder Styre Årslønn daglig leder Pensjonskostnader Øvrige ytelser Totalt Daglig leders lønn og andre godtgjørelser gjelder kalenderår. Ny daglig leder ble ansatt i løpet av det aktuelle kalenderår. Kostnad i forhold til regnskapsår vil normalt ikke avvike vesentlig. 2011/ /2011 Honorarer revisor Annen bistand Totalt revisjon

17 NOTE 14 KOSTNADER ETTER ART 2011/ /2011 Varekjøp Personalkostnader Avskrivninger Andre kostnader Finanskostnader Sum kostnader I aktivitetsregnskapet er inntekter og kostnader fordelt på aktivitet i den grad dette er mulig. Dette omfatter også rente- og finansposter. 2011/ /2011 Formålsprosent (sum kostnader til organisasjonens formål i prosent av sum forbrukte midler) 47,7 % 59,8 % Anskaffelsesprosent (sum kostnader til anskaffelse i prosent av sum forbrukte midler) 18,6 % 15,9 % Totale kostnader til organisasjonens formål og til anskaffelse i prosent av sum forbrukte midler 66,3 % 75,7 % 2011/ / / /2009 Administrasjonsprosent (administrasjonskostnader i prosent av sum forbrukte midler) 33,7 % 24,3 % 10,3 % 10,8 % (I Lions dekkes administrasjonkostnadene av medlemskontingenter - se kommentar under Administrasjonskostnader først i notene og i årsberetningen) Innsamlingsprosent 85,0 % 73,8 % 67,2 % 63,0 % Innsamlingsprosenten viser forholdet mellom innsamlede midler og kostnadene ved innsamlingen. I år med forholdsvis lavt forbruk av midler, og høyt nivå på innsamlede midler, vil det gi en høyere administrasjonsprosent. Tilsvarende vil administrasjonsprosenten bli lav i år der det er høy aktivitet på forbruk av midler. NOTE 15 AVSETNINGER Balansen gjelder avsetning til ny informasjonskampanje som ble foretatt i regnskapsåret 2009/2010. Det er benyttet kr av denne avsetningen inneværende regnskapsår. 17

18 DRIFTS- OG ADMINISTRASJONSREGNSKAP ETTER TIDLIGERE REGNSKAPSSTANDARD (REGNSKAPSLOVENS ORDINÆRE OPPSTILLINGSPLAN) Regnskap Regnskap Budsjett Administrasjon og drift INNTEKTER Innbetalt som kontingent Tilskudd The Lion, annonser Salg rekvisita, matrikkel, E-post Andre inntekter SUM INNTEKTER PRODUKSJONSKOSTNADER Avsatt til Riksmøteadministrasjon Lions ulykkesforsikring Kjøp rekvisita, matrikkel, E-post SUM PROD. KOSTNADER NETTO DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Rekruttering Lokalkostnader Revisjon Økonomiske rutiner/opprydning Kontor- og adm.kostn The Lion - trykk og porto Reiser, møter Andre driftskostnader Reklame, PR Endring avsetning for ubetalte fakturaer klubber Endring avsetning Riksmøtefond ( ) ( ) - Avskrivninger Overført til distriktene SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) ( ) Refusjon merverdiavgift Netto finansresultat ÅRSRESULTAT ( ) ( )

19 19

20 20

21 2.2 LIONS AID NORWAY (LAN) Forslag til vedtak: Årsrapporten for 2012 med årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for Lions Aid Norway godkjennes. Generelt Lions Aid Norway er planleggende og utførende organ for bistandsrelaterte prosjekter som drives av Lions Clubs International MD 104 Norge. LAN er strategisk plassert i utviklingslandene hvor vi har større prosjekter, og tar også på seg oppgaver med å formidle kunnskap og midler for andre oppdragsgivere i og utenfor Lions. Ledelse LAN ledes av et styre oppnevnt av guvernørrådet i MD 104. Styret har bestått av MD-IRC Marit Klokkerhaug, leder, Per Jægtvik, Jan A Holtet og AGRL Christian Johansen til Deretter overtok ny MD-IRC Ole Romslo Traasdahl som leder, og ny AGRL Bjørn Kristian Skovly, sammen med Per Jægtvik og Jan A Holtet. Daglig leder har det siste halvåret vært Jan Erik Larsen, som overtok etter at utenlandssjef Eline Oftedal sluttet i april. Stedlig representant i prosjektlandene er David Mutayisai Uganda, Edna Tembo i Malawi og Jan Erik Larsen i Zambia. ØYEHELSEPROSJEKTET Formål Formålet er å assistere lokale myndigheter med å planlegge og utvikle et bærekraftig øyehelsetilbud og integrere det i det nasjonale helsesystemet. Tilbudet er basert på de prinsipper og den praksis primærhelsetjenesten anvender for å forebygge og behandle unødvendig blindhet i det enkelte land. Finansiering Alle planer har helt fra prosjektets oppstart vært basert på at Norad gjennom årlige tilskudd bærer en vesentlig del av kostnadene, helt opp til 90 %. Det resterende dekkes av innsamlede midler fra norske Lionsklubber. Bærekraft Lions skal legge grunnlaget for virksomheten gjennom investeringer og opplæring. Lokale myndigheter overtar så det videre ansvar for driften. Skal et prosjekt være bærekraftig må det ha solid forankring hos myndighetene både sentralt og lokalt. Dessverre følger ikke alltid myndighetene opp dette gjennom overføringer av penger til sykehusene, og postering av leger. Dette har særlig gjort seg gjeldende i Uganda. Arbeidsform Virksomheten har sin base ved øyeklinikkene i det enkelte distrikt eller region. Klinikkene er lokalisert til sykehus. Pasienter oppsøker klinikkene for undersøkelse og diagnostisering og henvises til videre behandling når det er hensiktsmessig. Fra klinikkene reiser personale med utstyr til lokale helsestasjoner. Her har man i forkant mobilisert pasienter, som undersøkes og eventuelt henvises til videre behandling enten lokalt eller ved øyeklinikkene. Kunnskapsspredning For å lykkes med programmet må alle medarbeidere og samarbeidspartnere innenfor øyehelsesektoren ha relevante kunnskaper. Det satses betydelig på opplæring både av helsepersonell og sivile myndighetspersoner, og av representanter for det sivile samfunnet. Både rektorer, lærere, tradisjonelle medisinmenn og andre relevante personer får denne opplæringen. Opplæring av Health Workers og Ophthalmic Assistants er organisert og finansiert av LAN. Aktivitetene Virksomheten bygger på prinsippene i FN-programmet «Vision Retten til syn»: o Utvikling av menneskelige ressurser o Utbygging av infrastruktur o Serviceleveranser o Mobile klinikker Også nasjonale helseplaner der LAN har vært delaktig, utgjør noe av fundamentet for vår virksomhet. FN s tusenårsmål er et viktig element i vår policy for bistandsarbeid. UGANDA Programmet startet i 1993 i ti distrikter, og har gjennom årene blitt utvidet til 40 distrikter i fem helseregioner. Våre første klinikker ble bygget i Masaka og Mbale. Disse faset vi ut i Senere har vi bygget øyeklinikker i Lira, Arua og Gulu. Lira ble faset ut i 2009, og vi er nå i gang med utfasing av de to siste. Øyehelseprosjektet i Uganda skal avsluttes innen LAN kontoret i Kampala har hatt en rekke møter med helsemyndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Formålet har vært å legge press på myndighetene i forhold til å overholde avtalen om overtagelse av øyeavdelinger i områdene der LAN har avsluttet sin bistand eller skal fase ut. Opplæring og utdanning LAN har bidratt til en betydelig kompetanseheving innen øyehelse i de områdene i Uganda hvor vi har vært aktive. Det brukes fortsatt noen midler på opplæring. I 2012 har 1 kirurg, 1 sykepleier, 2 teknikere og 5 OCO er fått opplæring/kursing. Nettverksbygging Dette er en viktig del av utfasingsarbeidet. Å sikre at interessegrupper i samfunnet er kjent med det øyehelsetilbudet som LAN har vært med å bygge opp, er viktig. Vi har gjennom årene lært at helsemyndighetene ikke alltid har øyehelse høyt på agendaen, og LAN er avhengig av at andre holder sterkt fokus på øyehelsetilbudet etter at vi har trukket oss ut. LAN s videre arbeid i Uganda Utfordringen i Uganda blir å sikre videre drift av øyehelsearbeidet der helsemyndighetene har overtatt. Det har vist seg vanskelig å sikre at det er øyeleger ved avdelingene, og det oppsøkende øyehelsetilbudet til befolkningen i utkantstrøk har ikke vært prioritert. Uganda er det første landet LAN faser ut av, og vi vil ha sterkt fokus på denne krevende prosessen fremover. Ansatte LAN har sitt kontor i Kampala med 3 ansatte. Dette er stedlig representant, regnskapsmedarbeider og sjåfør. 21

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859.

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859. Resultatrapport 2013 Asyl og integrering 123 492 Medlemsorganisasjonen 24 495 Miner og våpen 265 484 Omsetning 2012 849 917 2013 826 929 Langsiktig utvikling 346 859 Givere 2012 57 613 2013 65 114 Donorer

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer