SOLVIK OG OMEGNS VEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLVIK OG OMEGNS VEL 1927-1977"

Transkript

1 HiERXJM BIBLIOTEK SOLVIK OG OMEGNS VEL Solvik og Omegns Vel ble stif- -1 tet 4/ og kan dermed feire 50 års jubileum i år. Styret ønsker å markere denne begi venheten og bestemte seg for å å gi ut en enkel publikasjon. En r festkomite ble nedsatt for åta b seg av dette arbeidet. Og her ts er resultatet: Et hefte som ikke w] pretenderer å være hverken en n full historisk dokumentasjon over vellets arbeid eller noen mimrende, memorerende, ro mantisk fortelling om hvor mye.yi bedre alle ting var før i tiden. Det er med foreninger som med ba mennesker, de er ikke eldre enn de føler seg. Og vellet føler 13] seg vel. Det er en ungdommelig gil og vital 50-åring. Ved 10-års jubileet i 1937 skrev Arthur Sørbye en sang for å hedre seg seiv og de 14 stifterne. Til melodien "Napo-c leon med sin hær..." hadde man allerede da sunget seg til gatelys, snebrøyting, badeplass zz, og mere til, så vellets forskjelf

2 Solvik og Omegns Vels 10-års jubileum 1937 Mel.: Napoleon med sin hær.. Fru Skau gjennem Solvik og omegnen drog, der var jo intet lys og der kjørte ingen plog, nu skulde det bli greier med bedre og bedre veier, med plog og med lamper og lys i hver krok. Hun samlet oss i Vellet med Rude som topp det var i 27 og 14 møtte op, den 4de i 4de var det, og Rude, det var kar det, for Vellet vokste op i det rene galopp. Vårt 10-års jubileum vi feire vil ikveld, det angår oss jo alle, for Vellet er oss seiv. Vi skåle vil for vellet, for styrene og stellet, og ønsker det all lykke og fremgang og heil. Mel.: Se Norges biomsterdal.. Blandt fjell og li og fjord, et deilig sted på denne jord :/: vi ferdes og vi bor :/: tra la la la la la. I øst og vest og syd og nord, ei bedre plass vi tror der fins enn der vi bor. Sang til Mæinuim Mellem hakker og hero; langsmed fjorden ligger Bærum, vår elskede egn. og den deiligste hjembygd på jorden, som Vårherre har skapt i sitt tegn. Der er vår, så av blåveis det hlåner. \)<t er sommer med svulmende kart. Der er sol, når mot hosten det graner. Der er sur. når det ellers er svart. Der er Kolsås med stupbratte si'er. Der er skoger med har og med bjerk. Der er blomstrende marker og lier. Der er Bærums ærverdige Nerk. Der er eldgamle garder og plasser, hell fra Bergheims nu halvglemte år, da var villmark, hvor nu er terrasser, da var kutråkk, hvor hanene går; Men fremdeles er Bærum det samme, som det ligger langs Vestfjordens led, og fra Lomma til Snarøy en ramme om den skjønne og dypeste fred. Når det bugner av epler i hager, nar det rødner fra åsen i øst, når det kjøres fra eng og fra aker. fins det nogensteds maken til høst? Når det ellers kan regne og tine va det drypper fra tåker og trær, har vi løiper sum silke sa fine, fins det nogensteds vinter som her ' For mitt Bærum har ikke sin like, der det smiler i blått og i grønt, og for mig er del Himmeriks rike. og er skjønnest av alt som er skjønt. (Sangene er noe ) forkortet

3 lige styrer hadde såvisst utgjort I Ø.NØ. Mellom åsryggene fin et effektivt og høyrøstet kor: Men før vi går videre så ia oss plassere Solvik og Omegns Vel i landskapet. Området grenser mot Drammensveien i nord. Mot vest favner landskapet Sandviksbukten i en naturskjønn vik som avsluttes med Høvikodden i sørvest. Grensen går videre gjennom Odden skogen i sør til den møter krys set Solvikveien/Glassverkveien. Her er områdets østligste punkt, og så kan det trekkes en linje mot nord til det stedet der Jenshagvn. munner ut i Sand viksveien. I reguleringsvesenets utred ning "Høvik Syd. Forslag til disposisjonsplan" av er naturen beskrevet på følgen de måte: "Området er små kupert og har rik vegetasjon. - Topografien i området frem merveien 1 til stranden i Soivik trer med paralleltliggende ås bukta. Da Erik Ravnsborg-Gjertsen rygger med innbyrdes avstand reiste til Amerika i 1927/28 ble m. (Borgenåsen, Hel bilen kjørt utfor tuppen av Høvik odden. Den kysset vannet, ble om merhøyden, Oddenskogen og favnet av det og siden har ingen sett Oddenåsen). Den dominerende det kjøretøyet. Hverken passasjerer retning på åsryggene er V.SVeller sjåfør ble med til bunns.

4 tlvikveien 16 fra den gangen stedet var husmannsplass r der Søndre Høvik Gård.(Ca.l9oo) I bakgrunnen på "Idet til høyre:bygningen slik den ser ut i dag. Oppdeling av de gamle,store havene gir plass til nye bol iger.strøkets karakter med frittliggende ene boliger er imidlertid ikke forandret. v der som et livsfarlig, goldt i mpområde når det beskrives itenskapelig terminologi, ' en det tar seg lykkeligvis noe dre ut in natura. Dmrådet mellom Drammens- 'en og Sandviksveien har 3rdsnr. 10, hvilket vil si at det f m tid var en del av Ramstad rd. Vi lar Bærumsboken ''20berette videre: "Solvik, [ m %ger mellom Drammensi veien og Solviksbugten, blev i 1877 solgt til ark. Unger og leutnant O. Rieck for kroner. Sistnævnte blev senere (1879) ene-eier og solgte det i 1888 til C. M. Saxlund. En del av arealet ble utparcellert". Landskapet syd for Sandviks veien lå under Høvik gard. Det ser vi av at gårdsnummeret her er 11. Og samme kilde om Høvikodden: "Denne eiendom blev som foran nevnt solgt til Hans Øverland i 1845 for spd. Her bodde Hans Øverland i sine siste år med datteren Karoline Øverland, som frem deles er bosatt der. Foruten hovedbygningen med uthus er det opført en del villaer som bortleies. Eiend ommen ligger vakkert ved sjøen, og drives nu delvis som gartneri, i det det i 1918 ble forpaktet til Trygve Larsen, tidligere gartner på Ballerud". Som nevnt ble det utparsel lert en del av C. M. Saxlunds eiendom og vi fikk den såkalte Solvikbyen på Borgenåsen. Bebyggelsen besto vesentlig av mindre, frittliggende villaer. La oss se litt nærmere på hvor dan et skjøte så ut i forbindelse med en slik overdragelse: Vi tar for oss noen avsnitt i

5 i kontrakten mellom Bernt Jansen og Ole Martin Olsen fra Salget gjaldt eiendom men Borgveien 2, og kjøpe summen var kr ,12. "Eiendommen, der blandt an net sælges med de rettigheter og forpligtelser hvormed den har tilhørt sælgeren, maa i hen hold til tidlige re skjøde paa Solvik ikke benyttes til offent lig forlystelsessted, fab rik, garveri, kobberslagsværksted, øl, eller brændevinsutsalg eller paa anden maade, der medfører støi eller urenlighed". Som an merkning paaføres: 1. Afgivelse af grund til jern bane anlæg ifl. taxtforret ning thinglæst At den ei udstykkes i par celler mindre end 2 - to - maal og at den ei maa be bygges Drammensveien nærmere end 15 - femten meter. 3. I 50 - femti - aar fra Iste december 1893 maa handelsvirksomhed ikke drives paa stedet. 4. Paa eiend ommen forbeholdes til fordel for andre par celleiere ret til at anlægge en brønd langs med den private vei." Enkelte hus har blitt flyttet fra andre steder. Sandviksveien 83 b og 85 b stammer fra Oslo, nærmere bestemt Grunerløkka der de sto nederst i Markveien. Bygningene kan dateres til 1860-årene, men de ble moder nisert ved flyttingen ut til Sol vik i Sandviksveien 85 b sies det å ha vært melkeutsalg i kjelleren da huset sto på Gru nerløkka. Likevel er nok ikke disse bygningene områdets eldste. Solvikveien 16, som var husmannsplass under Søndre Høvik Gård, er fra 1. halvdel av 1800 tallet. En fisker og hus mann ved navn Jens bodde i dette huset og derav navnet Jenshaugveien. Et annet eksempel er Helmer veien 1. Dette murhuset i ny gotisk stil er fra 1860-årene. Nabobygningen, Solvikveien 17 var det tilhørende bryggerhuset (senere ombygget til bolighus). fc?h Henie-Onstad Kunstsenter sett fra oven.l bakgrunnen sees småbåthavnen i Solvik før utbyggingen ble fullført. Men det har vært folk i om rådet lengere tilbake enn dette. I Oddenskogen ligger det flere gravrøyser fra før år (Endel av steinene ble brukt til hagemur av en av naboene, men er i dag lagt tilbake på plass igjen). På et kart fra 1805 eksisterer også 2 veier, deler av Solvikveien og Sandviksveien. - p > Frem til 2. verdenskrig ble di b reist en rekke nye boliger, m : m området som avgrenses av Hd>H merveien mot nord og av Sol loi vikveien i øst fikk ligge überc na Først i 1960 kom Solvik Aldershjem som den første b - d : ningen her. (Tegnet av en av vi vellets beboere, arkitekt Carl ha Corwin, sønn av Bjarne Corwi,n< f

6 som var med å stifte vellet). Onstad. Det skulle imidlertid millioners klassen. Det ble Ikke mange årene etter måtte komme ytterligere 5 mill. kro- kommunen som betalte det idyllen på Høvikodden vike for ner fra dette hold. I fjor, 1976 overskytende. - Tilslutt har vi et 32 mill. kroners kunstsenter, åpnet Henie-Onstad Alders- Veritas-anlegget på Gamle donert av Sonja Henie og Niels senter nok et prosjekt i 30- Høvik Verk. Det ligger riktignok ikke i vellets område, men det er klart at en merker en nabo med 1100 arbeidsplasser. Av det gode er imidlertid at Oddenskogen den nå såkalte Veritas-parken er lagt ut til offentlig friareal i og med åpningen av Veritas-anlegget høsten Parken har alle rede blitt et skattet rekreasjons område for langt flere enn vel lets beboere. Solvik småbåthavn har også blitt et samlingspunkt, hvor båtfolk fra hele Bærum har sine sine lystfarkoster. Bensinsluk ende cabincruisere i flere etas jer ligger side om side med enkle robåter. Denne kommu nale båthavnen skal utvides betraktelig, blant annet med parkeringsplass til 800 biler i sommerhalvåret. En liten pussig historie i for bindelse med denne båthavnen: Vellet, som leide området på Høvikodden av Øverland i 41 år fra 1927 til 1968 (de siste årene av kommunen), ble gan ske kjekt tilsidesatt i forbindel se med byggingen av Henie-

7 i Onstad Kunstsenter. (Kom munen holdt tomten i dette gildet.) Resultatet av denne historien som opptok Vellet sterkt i 1968, ble at vi fikk en symbolsk disposisjonsrett over 40 plasser. Altså litt mindre enn 1 plass for hvert år vellet hadde leid stedet. Ingen god løsning for oss når vi tenker på det arbeidet vellet hadde ned- Fra Veritas-parken som åpnet høsten Et populært turområde som gleder langt flere enn vellets beboere. lagt og det miljøet som var blitt skapt gjennom årene her nede. Og tross alt hadde vi tidligere ca. 75 plasser til rådighet... Tapet av badeplass var imid lertid mindre smertelig. Det er vel de færreste som i dag vil drømme om å dukke ned i den illeluktende kloakk-gytjen. På Helmerodden i advokat Helmers representative bolig (forøvrig også overtatt av kom munen) skal det etableres et pressemuseum. På nordsiden av Sandviksveien har vi fått en barnehage ved det sterkt traffikerte krysset Sand viksveien-sonja-henies vei. I den slottslignende bygningen rett ved, er det i dag kontorer. Om dette huset kan Astri Ytte borg forte Ile: Slottet sto ikke ferdig da Carl Inge Ytteborg kjøpte stedet av C. M. Saxlund ca Det ryktes at Sax lunds hustru trodde det spøkte i nybygget, og nektet å bo der mere enn i 11/2 år. Ikke så rart kanskje...fru Ytteborg forteller at da hun flyttet inn som nygift med Fritjof Ytte borg, CI. Ytteborgs yngste sønn, i 1929, så sto det en gam mel likvogn i øverste tårnetasje. Hjulene var riktignok tatt av, men vognen som var bemalt med dødningehoder og kors lagte benpiper, ble brukt til benk. Om vognens innhold nev ner Astri Ytteborg intet. Lengre mot øst har vi også erhvervsvirksomhet. Opprinne lig en bensinstasjon, men den måtte slutte. I dag drives bilsalg J og reparasjonsverkstad. Den største tragedien for bo miljøet i Solvik og Omegn er (foruten Drammensveien) Sand- -i viksveien (et tidligere bekke far) anlagt så sent som i At såpass stor trafikk passerer hele biler i døgnet i 1973/74 tvers igjennom hjertet i av vellet, må nødvendigvis føre i til en katastrofal forringelse av bomiljøet. Og vi kan med sik kerhet fastslå at trafikken har øket betydelig siden dengang. I tillegg til nevnte institusj oner i og erhvervsvirksomheter er det blitt bygget en rekke nye bolig- -i hus. De eldre, relativt store ha vene er blitt oppdelt, men på en slik måte at strøkets karak ter med frittliggende eneboliger -r ikke er forandret. Bortsett fra at det altså er blitt trangere om plassen. n

8 1 E:"tetolS"n gang praktbolig for godt bemidlete.l dag.rotnoktketikra edt er klart at preset på Sol- først var komet op, var det ivk og Omegns Veis område har jo joforsent. forsent. Man Man river river nå nå en en gar gang køt kolosalt i de siste ike så let ny opføreiser, og enerå.to aldershjem på hen- minst av alt kunstverk, seiv om ivsdlohs30 og 50 plaser, He- det i dete tilfelet heldigvis atsno-eindkunstsenter med stopet å gå rundt seg seiv. evor10.0 besøkende årlig, Men tilbake til de virkelige satirev,båthavnen og i nær problemene for os i Solvik og itmerfd også presemuseum. Omegns Vel nå i jubileumsåret: edt er ike dise institusjonene "Trafikforholdene." Det står ogerhvervsvirksomhetene i seg ike til å nekte at bilstøy og billesvsom er til plage. Tvert i forurensning er i ferd med å for omt kan det være bra åboi et foringe bomiljøet - ike bare idislag miljø -og den lete ad- for velets tradisjonele beboere egnagntil kunst og kultur er så ved de faremomenter som den gnalt ifrå å forakte. Skjønt her store trafiken medfører, men erdet på sin plas med en liten kanskje særlig for ale de eldre nojsergid."solskulpturen" som nå har flytet hit. denei Solvikbukten var det Det har derfor vært dete pro jksnake de færeste som var så blemet som har optat styrene gilekylefor. Men her ungik i velet fra begynelsen av 1970' enumokn i sin tid behendig årene et arbeid som fortsetnemelborpesom sikert vile ter med uforminsket styrke i haopståt i forbindelse med dag. Det har vært flere møter negniresalp:det ble ike sendt med representanter fra Reguutnabovarsel for dete byg/ leringsvesenet (1973 og 1975) ekrevtsnukt slik at man ble av- uten at det har komet til kon erakstfra å protestere. Da det krete resultater. I februar 1976

9 saken og for at vi på vår side fikk presentert politikernes mening. Vi tror og håper at dette skal kunne føre til mer forpliktende utspill fra det of fentliges side. Så kan vi i alle fall se at vel lets funksjon er i ferd med å forandre seg. Når vi tenker på sangen fra 10-års feiringen, så ba man jo den gang om ekspan sjon: om lamper og lys, brøy ting og mere til. I dag er situa sjonen snudd på hodet. Det synes som om vellets felt i frem tiden må være å demme opp for teknokratene og for "fremskrit tet". Støy og forurensninger fra bi lene,bussene oq trailerne er til liten glede for folk som bor langs Drammensveien og Sandviksveien. sendte det av styret oppnevnte partier og til kommunens tek arbeidsutvalg en redegjørelse niske etater. Årsmøtet i jubile om forholdene til de politiske umsåret inviterte representanter fra partiene og fra regule ringskontoret til å komme og høre vellets beboeres syn på Med den fart utviklingen har nå, blir følgelig vellets opp gåver av mer konserverende kar rakter. Ikke at vi er redde for forbedringer, men vi må sette alt inn på å beskytte våre hjem mot teknikkens übønn hørlige dampveivals som sakte og gradvis ellers vil presse oss ned i asfalten. Men akk, hvordan

10 V SOLVIKOG OMEGNS VEL 1927 ~ 1977 JUBILEUMSSKRIFT o

11

12 5 'é l>. v r,. > S» V. %j. (".-, «* Tv <? ; k m^, v. '*! "t 'f X»'. ~» - 15»^L, vi Jubilemskrft Solvik og omegns Vel Solvik bhv 5m eks Solvik og _Q BÆRUM omegns vel M

13 t j I unne en ane hvordan det skul- I alle må være med på å lede ut : 1: gå. Jeg siterer her en 55 år viklingen inn på bedre baner, f Rammel verditakst fra Statens I vårt lokale samfunn er vellet 3 Pensjonskasse over sekretær det riktige forum. Det så ifjor V.Vilhelm Skaus bolig "Ekeli" i ut som jubileumsåret skulle bli > borgveien 2: "Hvordan vil De i Solvik og Omegns Vels svane i < et hele tatt betegne beliggen sang. Det var snakk om å erstat ) 1 eten m.h.t. eiendommens verdi te vellene i Bærum med poli i : il beboelse eller forretnings tisk oppnevnt grendeutvalg på liruk (særdeles heldig, heldig, linje med bydelsutvalgene slik i 'Iler mindre heldig". Og videre: vi har dem i Oslo. Bærum Vel [" 'Er det forøvrig nogen om j; tendigheter som kan ha innlydelse enten til å forhøie eller il å nedsette eiendommens ver- I li?" "Nei", lyder takstman- i lens svar. Nei, hvem kunne! Irømme om Drammensveiens ; continuerlige og larmende bil irmada, om flyenes jetbrøl osv. ( dsv? Likevel er alt dette noe t. >om hører vår tid til, og som vi til en viss grad må venne oss til i leve med. Det må likevel ikke i. forbund gikk i mot dette og hadde støtte fra flertallene av vellene. Resultatet ble at vel lene stort sett skal fortsette som i dag, men at kontakten med kommunens politiske myn digheter og etater skal styrkes. Dette lover bra for fremtiden. Nå er det opp til oss seiv å bruke vår lokale vel-forening slik at den kan fortsette å tjene interessene til beboerne i strø ket. Bevare oss vel.. passivisere oss slik at vi blir apa tiske. Vi må akseptere at vi ikke lever hverken i 1922 eller i 1895, Et se lsynt øyeblikk: men det forhindrer ikke at vi Sandviks vei en uten biltrafikk

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000 KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000 2 INNHOLD 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn...4 3 Mål, metoder...4 4 Dokumentasjon av kulturminnemiljø...5 5 Konklusjoner...13

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store gilde reinsdyret, ble han vel glad. "Men kjære min venn! hvem er det som sender meg så gjev en

Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store gilde reinsdyret, ble han vel glad. Men kjære min venn! hvem er det som sender meg så gjev en Herreper Det var engang et par fattige folk; de hadde ingenting uten tre sønner. Hva de to eldste het, vet jeg ikke, men den yngste het Per. Da foreldrene var døde, skulle barna arve dem, men det var ikke

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Sanger om Kristiansand

Sanger om Kristiansand Sanger om Kristiansand Tekst og melodi til alle sangene: ELIN NYGÅRD Medvirkende: Barn fra Odderøya barnehage synger sammen med Lene Jarlsby og Morten Liene Rebecca Farstad (10 år) Akkompagnement alle

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Høna tripper i berget

Høna tripper i berget Høna tripper i berget Det var en gang en gammel enke som bodde i en avgrend av bygda langt oppunder en ås, med de tre døtrene sine. Hun var så fattig at hun eide ikke annet enn en høne, og den hadde hun

Detaljer

Merknader til: offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering av Ragnar Schjølbergsvei 1-5. Deres ref.:2013/2249

Merknader til: offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering av Ragnar Schjølbergsvei 1-5. Deres ref.:2013/2249 Merknader til: offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering av Ragnar Schjølbergsvei 1-5. Deres ref.:2013/2249 Det er med stor nysgjerrighet, og dessverre skuffelse at jeg leser høringsuttalelsen

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Riktig svar er markert med tykk skrift. SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Herfra kan du se mange sau på beite. De spiser mye gress og skjøtter dermed det flotte landskapet på Lundsneset. Menneskene

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul Meiselen Ballplass Reguleringsplan Hallermoen Vest Badeplass Vannverksdammen Drammen Badeplass Vannverksdammen

Detaljer

Et annet eksempel på slik sammentrenging eller forkorting forekommer i fortellingen om plagene i Egypt. I stedet for å ramse opp alle plagene: blod,

Et annet eksempel på slik sammentrenging eller forkorting forekommer i fortellingen om plagene i Egypt. I stedet for å ramse opp alle plagene: blod, 1 UTGANGEN AV EGYPT TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Guds folks redning (2. Mos. 11,1 15,21) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet: Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks eller

Detaljer

Hva mener vi om Flaskebekk?

Hva mener vi om Flaskebekk? Hva mener vi om Flaskebekk? Spørreundersøkelse for Flaskebekk Vel Skriv ditt navn her (Hvis du vil) Fyll helst ut alle, men lever heller med noen ubesvarte, enn å la være Jeg er for fri utbygging, alle

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Velforeningstomta Historikk og data

Velforeningstomta Historikk og data 1 1.12.2011 Jostein Sonstad (Styreleder Vettre Velforening) Velforeningstomta Historikk og data Kap.1. Innledning: Det har i lengre tid vært et ønske i styret å lage en kronologisk oversikt over Vel-Tomtas

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde.

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. Revidert 16.02.2015 DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul Meiselen Friområde Ballplass Stollen Hallermoen

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Turstier sør for Røverhilleren

Turstier sør for Røverhilleren 2013 Turstier sør for Røverhilleren 01.06.2013 Innledning I Flora kommune er ein så heldige at ein har svært lettilgjengelege friluftsområde med både turvegar og turstiar i nær tilknyting til der folk

Detaljer

Sandnes Klepp sin behandling av jordbruks jord starter og ble en utfordring i Hegre område.

Sandnes Klepp sin behandling av jordbruks jord starter og ble en utfordring i Hegre område. Tjelta 16-01-2012 (totalt 10 sider) Sandnes Klepp sin behandling av jordbruks jord starter og ble en utfordring i Hegre område. Sandnes Kommune har en godkjent adkomst veg til denne nye store industri

Detaljer

LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150

LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150 LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150 INNHOLD SØRKEDALS- VEIEN 150 Området og historien s. 4 Eiendommen s. 6 Lokalene s.8 Beliggenhet s.16 Areal og plantegninger s. 18 Kontakt s. 30 HISTORIEN 4 5 DET ER

Detaljer

En investering i familielykke

En investering i familielykke En investering i familielykke Har dere tenkt å bygge hus i Selbu? Ti eksklusive eneboligtomter står endelig klare for salg på toppen av Mebonden. De første tomtene på rundt ett mål, er starten på det som

Detaljer

Bonitas Eiendomsforvaltning AS 2013. Naboforhold. Den generelle regel

Bonitas Eiendomsforvaltning AS 2013. Naboforhold. Den generelle regel Naboforhold Den generelle regel Den generelle regel om naboforhold Råderetten over egen eiendom har sine rettslige begrensninger. Som eier av en eiendom, kan det hende at man har noe eller setter i gang

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen Froen er den største og en av de eldste gårdene i Frogn. Beliggenheten var tidligere enda mer sentral enn i dag, idet den naturlige veien mellom Oslo og det vestlige

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 5 / 2 9 2 0 2. m a r s 2 0 1 6 Registreringsrapport Funn av nyere tids kulturminne. R e g u l e r i n g s p l a n f o r g b n r. 6 8 / 4 5 1 m f l. - B j e r k å s h o l m e n Asker kommune K

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering.

Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering. Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering. Mars 2014 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr. 121,

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE:

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: OM I 0M1E ØP 4- i SK KoR"T. "TOMTEKJØP " MED KJEMPEOPPSLUTNING. -Tiden er nu inne t i l å meddele medlemmene resultatet av sonderingene vedr. interessen for å kjøpe

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

7. søndag i treenighetstiden, 2015

7. søndag i treenighetstiden, 2015 7. søndag i treenighetstiden, 2015 En mann sa en gang: «Noen mennesker er så ensomme at de ringer til kontofonen tre ganger om dagen bare for å høre en stemme som snakker til dem!» Dette er noen år siden,

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

JEFFREY ARCHER ØNSK DEG IKKE FOR CLIFTON-KRØNIKEN. Bind 4 OVERSATT AV EINAR BLOMGREN, MNO

JEFFREY ARCHER ØNSK DEG IKKE FOR CLIFTON-KRØNIKEN. Bind 4 OVERSATT AV EINAR BLOMGREN, MNO JEFFREY ARCHER ØNSK DEG IKKE FOR MYE CLIFTON-KRØNIKEN Bind 4 OVERSATT AV EINAR BLOMGREN, MNO Ori gi nal tit tel: Be Careful What You Wish For Co py right ori gi nal ut ga ve Jeffrey Archer 2014 Co py right

Detaljer

Reguleringsplan for Østerhusmoen 1 og 2. Grimstad kommune. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Østerhusmoen 1 og 2. Grimstad kommune. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Østerhusmoen 1 og 2. Grimstad kommune. Reguleringsbestemmelser 1. Det regulerte feltet er vist med reguleringsgrense på kart i mål 1:1000, datert 25.4.1983, med senere endringer. 2.

Detaljer

FORSLAG TIL AKTIVITETER

FORSLAG TIL AKTIVITETER FORSLAG TIL AKTIVITETER Når vi samler inn materiale, dvs. planter og dyr, fra ferskvann må vi oppbevare dem i det vannet vi henter dem fra, for eksempel i bøtter eller plastbakker. Skal etterarbeidet gjøres

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen.

Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen. Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Alta, 20.12.11 Søknad om dispensasjon Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen. Ønsker og bygge et bolighus på eiendommen.

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer