SOLVIK OG OMEGNS VEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLVIK OG OMEGNS VEL 1927-1977"

Transkript

1 HiERXJM BIBLIOTEK SOLVIK OG OMEGNS VEL Solvik og Omegns Vel ble stif- -1 tet 4/ og kan dermed feire 50 års jubileum i år. Styret ønsker å markere denne begi venheten og bestemte seg for å å gi ut en enkel publikasjon. En r festkomite ble nedsatt for åta b seg av dette arbeidet. Og her ts er resultatet: Et hefte som ikke w] pretenderer å være hverken en n full historisk dokumentasjon over vellets arbeid eller noen mimrende, memorerende, ro mantisk fortelling om hvor mye.yi bedre alle ting var før i tiden. Det er med foreninger som med ba mennesker, de er ikke eldre enn de føler seg. Og vellet føler 13] seg vel. Det er en ungdommelig gil og vital 50-åring. Ved 10-års jubileet i 1937 skrev Arthur Sørbye en sang for å hedre seg seiv og de 14 stifterne. Til melodien "Napo-c leon med sin hær..." hadde man allerede da sunget seg til gatelys, snebrøyting, badeplass zz, og mere til, så vellets forskjelf

2 Solvik og Omegns Vels 10-års jubileum 1937 Mel.: Napoleon med sin hær.. Fru Skau gjennem Solvik og omegnen drog, der var jo intet lys og der kjørte ingen plog, nu skulde det bli greier med bedre og bedre veier, med plog og med lamper og lys i hver krok. Hun samlet oss i Vellet med Rude som topp det var i 27 og 14 møtte op, den 4de i 4de var det, og Rude, det var kar det, for Vellet vokste op i det rene galopp. Vårt 10-års jubileum vi feire vil ikveld, det angår oss jo alle, for Vellet er oss seiv. Vi skåle vil for vellet, for styrene og stellet, og ønsker det all lykke og fremgang og heil. Mel.: Se Norges biomsterdal.. Blandt fjell og li og fjord, et deilig sted på denne jord :/: vi ferdes og vi bor :/: tra la la la la la. I øst og vest og syd og nord, ei bedre plass vi tror der fins enn der vi bor. Sang til Mæinuim Mellem hakker og hero; langsmed fjorden ligger Bærum, vår elskede egn. og den deiligste hjembygd på jorden, som Vårherre har skapt i sitt tegn. Der er vår, så av blåveis det hlåner. \)<t er sommer med svulmende kart. Der er sol, når mot hosten det graner. Der er sur. når det ellers er svart. Der er Kolsås med stupbratte si'er. Der er skoger med har og med bjerk. Der er blomstrende marker og lier. Der er Bærums ærverdige Nerk. Der er eldgamle garder og plasser, hell fra Bergheims nu halvglemte år, da var villmark, hvor nu er terrasser, da var kutråkk, hvor hanene går; Men fremdeles er Bærum det samme, som det ligger langs Vestfjordens led, og fra Lomma til Snarøy en ramme om den skjønne og dypeste fred. Når det bugner av epler i hager, nar det rødner fra åsen i øst, når det kjøres fra eng og fra aker. fins det nogensteds maken til høst? Når det ellers kan regne og tine va det drypper fra tåker og trær, har vi løiper sum silke sa fine, fins det nogensteds vinter som her ' For mitt Bærum har ikke sin like, der det smiler i blått og i grønt, og for mig er del Himmeriks rike. og er skjønnest av alt som er skjønt. (Sangene er noe ) forkortet

3 lige styrer hadde såvisst utgjort I Ø.NØ. Mellom åsryggene fin et effektivt og høyrøstet kor: Men før vi går videre så ia oss plassere Solvik og Omegns Vel i landskapet. Området grenser mot Drammensveien i nord. Mot vest favner landskapet Sandviksbukten i en naturskjønn vik som avsluttes med Høvikodden i sørvest. Grensen går videre gjennom Odden skogen i sør til den møter krys set Solvikveien/Glassverkveien. Her er områdets østligste punkt, og så kan det trekkes en linje mot nord til det stedet der Jenshagvn. munner ut i Sand viksveien. I reguleringsvesenets utred ning "Høvik Syd. Forslag til disposisjonsplan" av er naturen beskrevet på følgen de måte: "Området er små kupert og har rik vegetasjon. - Topografien i området frem merveien 1 til stranden i Soivik trer med paralleltliggende ås bukta. Da Erik Ravnsborg-Gjertsen rygger med innbyrdes avstand reiste til Amerika i 1927/28 ble m. (Borgenåsen, Hel bilen kjørt utfor tuppen av Høvik odden. Den kysset vannet, ble om merhøyden, Oddenskogen og favnet av det og siden har ingen sett Oddenåsen). Den dominerende det kjøretøyet. Hverken passasjerer retning på åsryggene er V.SVeller sjåfør ble med til bunns.

4 tlvikveien 16 fra den gangen stedet var husmannsplass r der Søndre Høvik Gård.(Ca.l9oo) I bakgrunnen på "Idet til høyre:bygningen slik den ser ut i dag. Oppdeling av de gamle,store havene gir plass til nye bol iger.strøkets karakter med frittliggende ene boliger er imidlertid ikke forandret. v der som et livsfarlig, goldt i mpområde når det beskrives itenskapelig terminologi, ' en det tar seg lykkeligvis noe dre ut in natura. Dmrådet mellom Drammens- 'en og Sandviksveien har 3rdsnr. 10, hvilket vil si at det f m tid var en del av Ramstad rd. Vi lar Bærumsboken ''20berette videre: "Solvik, [ m %ger mellom Drammensi veien og Solviksbugten, blev i 1877 solgt til ark. Unger og leutnant O. Rieck for kroner. Sistnævnte blev senere (1879) ene-eier og solgte det i 1888 til C. M. Saxlund. En del av arealet ble utparcellert". Landskapet syd for Sandviks veien lå under Høvik gard. Det ser vi av at gårdsnummeret her er 11. Og samme kilde om Høvikodden: "Denne eiendom blev som foran nevnt solgt til Hans Øverland i 1845 for spd. Her bodde Hans Øverland i sine siste år med datteren Karoline Øverland, som frem deles er bosatt der. Foruten hovedbygningen med uthus er det opført en del villaer som bortleies. Eiend ommen ligger vakkert ved sjøen, og drives nu delvis som gartneri, i det det i 1918 ble forpaktet til Trygve Larsen, tidligere gartner på Ballerud". Som nevnt ble det utparsel lert en del av C. M. Saxlunds eiendom og vi fikk den såkalte Solvikbyen på Borgenåsen. Bebyggelsen besto vesentlig av mindre, frittliggende villaer. La oss se litt nærmere på hvor dan et skjøte så ut i forbindelse med en slik overdragelse: Vi tar for oss noen avsnitt i

5 i kontrakten mellom Bernt Jansen og Ole Martin Olsen fra Salget gjaldt eiendom men Borgveien 2, og kjøpe summen var kr ,12. "Eiendommen, der blandt an net sælges med de rettigheter og forpligtelser hvormed den har tilhørt sælgeren, maa i hen hold til tidlige re skjøde paa Solvik ikke benyttes til offent lig forlystelsessted, fab rik, garveri, kobberslagsværksted, øl, eller brændevinsutsalg eller paa anden maade, der medfører støi eller urenlighed". Som an merkning paaføres: 1. Afgivelse af grund til jern bane anlæg ifl. taxtforret ning thinglæst At den ei udstykkes i par celler mindre end 2 - to - maal og at den ei maa be bygges Drammensveien nærmere end 15 - femten meter. 3. I 50 - femti - aar fra Iste december 1893 maa handelsvirksomhed ikke drives paa stedet. 4. Paa eiend ommen forbeholdes til fordel for andre par celleiere ret til at anlægge en brønd langs med den private vei." Enkelte hus har blitt flyttet fra andre steder. Sandviksveien 83 b og 85 b stammer fra Oslo, nærmere bestemt Grunerløkka der de sto nederst i Markveien. Bygningene kan dateres til 1860-årene, men de ble moder nisert ved flyttingen ut til Sol vik i Sandviksveien 85 b sies det å ha vært melkeutsalg i kjelleren da huset sto på Gru nerløkka. Likevel er nok ikke disse bygningene områdets eldste. Solvikveien 16, som var husmannsplass under Søndre Høvik Gård, er fra 1. halvdel av 1800 tallet. En fisker og hus mann ved navn Jens bodde i dette huset og derav navnet Jenshaugveien. Et annet eksempel er Helmer veien 1. Dette murhuset i ny gotisk stil er fra 1860-årene. Nabobygningen, Solvikveien 17 var det tilhørende bryggerhuset (senere ombygget til bolighus). fc?h Henie-Onstad Kunstsenter sett fra oven.l bakgrunnen sees småbåthavnen i Solvik før utbyggingen ble fullført. Men det har vært folk i om rådet lengere tilbake enn dette. I Oddenskogen ligger det flere gravrøyser fra før år (Endel av steinene ble brukt til hagemur av en av naboene, men er i dag lagt tilbake på plass igjen). På et kart fra 1805 eksisterer også 2 veier, deler av Solvikveien og Sandviksveien. - p > Frem til 2. verdenskrig ble di b reist en rekke nye boliger, m : m området som avgrenses av Hd>H merveien mot nord og av Sol loi vikveien i øst fikk ligge überc na Først i 1960 kom Solvik Aldershjem som den første b - d : ningen her. (Tegnet av en av vi vellets beboere, arkitekt Carl ha Corwin, sønn av Bjarne Corwi,n< f

6 som var med å stifte vellet). Onstad. Det skulle imidlertid millioners klassen. Det ble Ikke mange årene etter måtte komme ytterligere 5 mill. kro- kommunen som betalte det idyllen på Høvikodden vike for ner fra dette hold. I fjor, 1976 overskytende. - Tilslutt har vi et 32 mill. kroners kunstsenter, åpnet Henie-Onstad Alders- Veritas-anlegget på Gamle donert av Sonja Henie og Niels senter nok et prosjekt i 30- Høvik Verk. Det ligger riktignok ikke i vellets område, men det er klart at en merker en nabo med 1100 arbeidsplasser. Av det gode er imidlertid at Oddenskogen den nå såkalte Veritas-parken er lagt ut til offentlig friareal i og med åpningen av Veritas-anlegget høsten Parken har alle rede blitt et skattet rekreasjons område for langt flere enn vel lets beboere. Solvik småbåthavn har også blitt et samlingspunkt, hvor båtfolk fra hele Bærum har sine sine lystfarkoster. Bensinsluk ende cabincruisere i flere etas jer ligger side om side med enkle robåter. Denne kommu nale båthavnen skal utvides betraktelig, blant annet med parkeringsplass til 800 biler i sommerhalvåret. En liten pussig historie i for bindelse med denne båthavnen: Vellet, som leide området på Høvikodden av Øverland i 41 år fra 1927 til 1968 (de siste årene av kommunen), ble gan ske kjekt tilsidesatt i forbindel se med byggingen av Henie-

7 i Onstad Kunstsenter. (Kom munen holdt tomten i dette gildet.) Resultatet av denne historien som opptok Vellet sterkt i 1968, ble at vi fikk en symbolsk disposisjonsrett over 40 plasser. Altså litt mindre enn 1 plass for hvert år vellet hadde leid stedet. Ingen god løsning for oss når vi tenker på det arbeidet vellet hadde ned- Fra Veritas-parken som åpnet høsten Et populært turområde som gleder langt flere enn vellets beboere. lagt og det miljøet som var blitt skapt gjennom årene her nede. Og tross alt hadde vi tidligere ca. 75 plasser til rådighet... Tapet av badeplass var imid lertid mindre smertelig. Det er vel de færreste som i dag vil drømme om å dukke ned i den illeluktende kloakk-gytjen. På Helmerodden i advokat Helmers representative bolig (forøvrig også overtatt av kom munen) skal det etableres et pressemuseum. På nordsiden av Sandviksveien har vi fått en barnehage ved det sterkt traffikerte krysset Sand viksveien-sonja-henies vei. I den slottslignende bygningen rett ved, er det i dag kontorer. Om dette huset kan Astri Ytte borg forte Ile: Slottet sto ikke ferdig da Carl Inge Ytteborg kjøpte stedet av C. M. Saxlund ca Det ryktes at Sax lunds hustru trodde det spøkte i nybygget, og nektet å bo der mere enn i 11/2 år. Ikke så rart kanskje...fru Ytteborg forteller at da hun flyttet inn som nygift med Fritjof Ytte borg, CI. Ytteborgs yngste sønn, i 1929, så sto det en gam mel likvogn i øverste tårnetasje. Hjulene var riktignok tatt av, men vognen som var bemalt med dødningehoder og kors lagte benpiper, ble brukt til benk. Om vognens innhold nev ner Astri Ytteborg intet. Lengre mot øst har vi også erhvervsvirksomhet. Opprinne lig en bensinstasjon, men den måtte slutte. I dag drives bilsalg J og reparasjonsverkstad. Den største tragedien for bo miljøet i Solvik og Omegn er (foruten Drammensveien) Sand- -i viksveien (et tidligere bekke far) anlagt så sent som i At såpass stor trafikk passerer hele biler i døgnet i 1973/74 tvers igjennom hjertet i av vellet, må nødvendigvis føre i til en katastrofal forringelse av bomiljøet. Og vi kan med sik kerhet fastslå at trafikken har øket betydelig siden dengang. I tillegg til nevnte institusj oner i og erhvervsvirksomheter er det blitt bygget en rekke nye bolig- -i hus. De eldre, relativt store ha vene er blitt oppdelt, men på en slik måte at strøkets karak ter med frittliggende eneboliger -r ikke er forandret. Bortsett fra at det altså er blitt trangere om plassen. n

8 1 E:"tetolS"n gang praktbolig for godt bemidlete.l dag.rotnoktketikra edt er klart at preset på Sol- først var komet op, var det ivk og Omegns Veis område har jo joforsent. forsent. Man Man river river nå nå en en gar gang køt kolosalt i de siste ike så let ny opføreiser, og enerå.to aldershjem på hen- minst av alt kunstverk, seiv om ivsdlohs30 og 50 plaser, He- det i dete tilfelet heldigvis atsno-eindkunstsenter med stopet å gå rundt seg seiv. evor10.0 besøkende årlig, Men tilbake til de virkelige satirev,båthavnen og i nær problemene for os i Solvik og itmerfd også presemuseum. Omegns Vel nå i jubileumsåret: edt er ike dise institusjonene "Trafikforholdene." Det står ogerhvervsvirksomhetene i seg ike til å nekte at bilstøy og billesvsom er til plage. Tvert i forurensning er i ferd med å for omt kan det være bra åboi et foringe bomiljøet - ike bare idislag miljø -og den lete ad- for velets tradisjonele beboere egnagntil kunst og kultur er så ved de faremomenter som den gnalt ifrå å forakte. Skjønt her store trafiken medfører, men erdet på sin plas med en liten kanskje særlig for ale de eldre nojsergid."solskulpturen" som nå har flytet hit. denei Solvikbukten var det Det har derfor vært dete pro jksnake de færeste som var så blemet som har optat styrene gilekylefor. Men her ungik i velet fra begynelsen av 1970' enumokn i sin tid behendig årene et arbeid som fortsetnemelborpesom sikert vile ter med uforminsket styrke i haopståt i forbindelse med dag. Det har vært flere møter negniresalp:det ble ike sendt med representanter fra Reguutnabovarsel for dete byg/ leringsvesenet (1973 og 1975) ekrevtsnukt slik at man ble av- uten at det har komet til kon erakstfra å protestere. Da det krete resultater. I februar 1976

9 saken og for at vi på vår side fikk presentert politikernes mening. Vi tror og håper at dette skal kunne føre til mer forpliktende utspill fra det of fentliges side. Så kan vi i alle fall se at vel lets funksjon er i ferd med å forandre seg. Når vi tenker på sangen fra 10-års feiringen, så ba man jo den gang om ekspan sjon: om lamper og lys, brøy ting og mere til. I dag er situa sjonen snudd på hodet. Det synes som om vellets felt i frem tiden må være å demme opp for teknokratene og for "fremskrit tet". Støy og forurensninger fra bi lene,bussene oq trailerne er til liten glede for folk som bor langs Drammensveien og Sandviksveien. sendte det av styret oppnevnte partier og til kommunens tek arbeidsutvalg en redegjørelse niske etater. Årsmøtet i jubile om forholdene til de politiske umsåret inviterte representanter fra partiene og fra regule ringskontoret til å komme og høre vellets beboeres syn på Med den fart utviklingen har nå, blir følgelig vellets opp gåver av mer konserverende kar rakter. Ikke at vi er redde for forbedringer, men vi må sette alt inn på å beskytte våre hjem mot teknikkens übønn hørlige dampveivals som sakte og gradvis ellers vil presse oss ned i asfalten. Men akk, hvordan

10 V SOLVIKOG OMEGNS VEL 1927 ~ 1977 JUBILEUMSSKRIFT o

11

12 5 'é l>. v r,. > S» V. %j. (".-, «* Tv <? ; k m^, v. '*! "t 'f X»'. ~» - 15»^L, vi Jubilemskrft Solvik og omegns Vel Solvik bhv 5m eks Solvik og _Q BÆRUM omegns vel M

13 t j I unne en ane hvordan det skul- I alle må være med på å lede ut : 1: gå. Jeg siterer her en 55 år viklingen inn på bedre baner, f Rammel verditakst fra Statens I vårt lokale samfunn er vellet 3 Pensjonskasse over sekretær det riktige forum. Det så ifjor V.Vilhelm Skaus bolig "Ekeli" i ut som jubileumsåret skulle bli > borgveien 2: "Hvordan vil De i Solvik og Omegns Vels svane i < et hele tatt betegne beliggen sang. Det var snakk om å erstat ) 1 eten m.h.t. eiendommens verdi te vellene i Bærum med poli i : il beboelse eller forretnings tisk oppnevnt grendeutvalg på liruk (særdeles heldig, heldig, linje med bydelsutvalgene slik i 'Iler mindre heldig". Og videre: vi har dem i Oslo. Bærum Vel [" 'Er det forøvrig nogen om j; tendigheter som kan ha innlydelse enten til å forhøie eller il å nedsette eiendommens ver- I li?" "Nei", lyder takstman- i lens svar. Nei, hvem kunne! Irømme om Drammensveiens ; continuerlige og larmende bil irmada, om flyenes jetbrøl osv. ( dsv? Likevel er alt dette noe t. >om hører vår tid til, og som vi til en viss grad må venne oss til i leve med. Det må likevel ikke i. forbund gikk i mot dette og hadde støtte fra flertallene av vellene. Resultatet ble at vel lene stort sett skal fortsette som i dag, men at kontakten med kommunens politiske myn digheter og etater skal styrkes. Dette lover bra for fremtiden. Nå er det opp til oss seiv å bruke vår lokale vel-forening slik at den kan fortsette å tjene interessene til beboerne i strø ket. Bevare oss vel.. passivisere oss slik at vi blir apa tiske. Vi må akseptere at vi ikke lever hverken i 1922 eller i 1895, Et se lsynt øyeblikk: men det forhindrer ikke at vi Sandviks vei en uten biltrafikk

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Sanger om Kristiansand

Sanger om Kristiansand Sanger om Kristiansand Tekst og melodi til alle sangene: ELIN NYGÅRD Medvirkende: Barn fra Odderøya barnehage synger sammen med Lene Jarlsby og Morten Liene Rebecca Farstad (10 år) Akkompagnement alle

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Rolf Olsen AS vil bygge nytt kontorbygg langs sjøen i Strandens grend som en kopi av en sjøbod som de selv fikk revet for over 20 år siden.

Rolf Olsen AS vil bygge nytt kontorbygg langs sjøen i Strandens grend som en kopi av en sjøbod som de selv fikk revet for over 20 år siden. Rolf Olsen AS vil bygge nytt kontorbygg langs sjøen i Strandens grend som en kopi av en sjøbod som de selv fikk revet for over 20 år siden. Velforeningen i Strandens grend protesterer fordi de vil miste

Detaljer

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000 KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000 2 INNHOLD 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn...4 3 Mål, metoder...4 4 Dokumentasjon av kulturminnemiljø...5 5 Konklusjoner...13

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam Her er en samling sanger vi bruker under samlingsstund og i løpet av dagen i barnehagen. Godt og ha tekster så man kan lære dem både hjemme og i barnehagen. Januar Jeg heter Januar Og jeg er svært til

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store gilde reinsdyret, ble han vel glad. "Men kjære min venn! hvem er det som sender meg så gjev en

Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store gilde reinsdyret, ble han vel glad. Men kjære min venn! hvem er det som sender meg så gjev en Herreper Det var engang et par fattige folk; de hadde ingenting uten tre sønner. Hva de to eldste het, vet jeg ikke, men den yngste het Per. Da foreldrene var døde, skulle barna arve dem, men det var ikke

Detaljer

SVINGENS DA FRODE. Arne Svingen. Illustrert av Henry Bronken

SVINGENS DA FRODE. Arne Svingen. Illustrert av Henry Bronken SVINGENS GALE VERDEN Arne Svingen DA FRODE MISTET HODET Illustrert av Henry Bronken EN HODELØS VENN Det var en tirsdag så vanlig som bare tirsdager kan være. Ulrik hadde vært på skolen. Etterpå hadde

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

V E R N A V F L A S K E B E K K V E R N E G R U P P A F L A S K E B E K K V E L H Ø S T

V E R N A V F L A S K E B E K K V E R N E G R U P P A F L A S K E B E K K V E L H Ø S T V E R N A V F L A S K E B E K K 1 D A G E N S S I T U A S J O N - Flaskebekk trues med stadig oftere tilfeldige, ikke helhetlige bygge og reguleringssaker. V E R N E G R U P P A S M Å L S E T T I N G -

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst

Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst Jeg gikk en tur på stien Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en gjøk som gol ko- ko. Ko- ko, ko- ko, ko- ko, ko- ro, ko-

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård. Her er vår

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård. Her er vår Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård FRANSK LYKKE: Silvia og Jans vingård ligger idyllisk til i Provence. Her har de vinranker på baksiden av huset, og olivenlund på forsiden. TV-STJERNER: Silvia

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Hva mener vi om Flaskebekk?

Hva mener vi om Flaskebekk? Hva mener vi om Flaskebekk? Spørreundersøkelse for Flaskebekk Vel Skriv ditt navn her (Hvis du vil) Fyll helst ut alle, men lever heller med noen ubesvarte, enn å la være Jeg er for fri utbygging, alle

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Valpen fra helvete er jo ikke akkurat det peneste navnet på en liten søt skapning av en hund, men i dette tilfelle følte vi. det svært riktig.

Valpen fra helvete er jo ikke akkurat det peneste navnet på en liten søt skapning av en hund, men i dette tilfelle følte vi. det svært riktig. Valpen fra Helvete Valpen fra helvete er jo ikke akkurat det peneste navnet på en liten søt skapning av en hund, men i dette tilfelle følte vi det svært riktig. Det var, og er, slik at å reise på ferie

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Høna tripper i berget

Høna tripper i berget Høna tripper i berget Det var en gang en gammel enke som bodde i en avgrend av bygda langt oppunder en ås, med de tre døtrene sine. Hun var så fattig at hun eide ikke annet enn en høne, og den hadde hun

Detaljer

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn Magasinet for og om oss nordmenn Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Idar gjør som mer enn 30.000 andre norske pensjonister. Han overvintrer

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen.

Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen. Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Alta, 20.12.11 Søknad om dispensasjon Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen. Ønsker og bygge et bolighus på eiendommen.

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

September 2016 Håndtrykket

September 2016 Håndtrykket September 2016 Håndtrykket UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 1. Lekegrupper 2. Ut på tur 36 5. 6. 7. 8. Vi lager mat av jordens grøde 9. Vi koser oss i Tunet 37 12. HURRA! Bea og Lea 4 år! 13.

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NOREG 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 KVA BETYR ORDA? Langstrekt Arktis Antarktis Midnattssol Vêrmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Berørte naboer i Tors vei 7600 Levanger 18.06.2009

Berørte naboer i Tors vei 7600 Levanger 18.06.2009 1 Berørte naboer i Tors vei 7600 Levanger 18.06.2009 Levanger kommune Plan - og Utviklingskomiteen Uttalelse i forbindelse med høring i Rådmannens sak PS 57/09 1719/3/16 Reguleringsplan Bunnpristomta,

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Oversikt over oppgaver Hjelper

Oversikt over oppgaver Hjelper Oversikt over oppgaver Hjelper Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 11, 17, 21,22 Speiderkunnskap: 2, 3, 4,5, 12,13,14,15,17, 31 Kirke / Misjon: 10, 30 Natur: 18, 26, 27, 28, 29 Iakttagelse:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? Forestill deg en bedre verden

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer