NR. 06: 2007 DESEMBER UTGITT AV NORSK JAZZFORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 06: 2007 DESEMBER UTGITT AV NORSK JAZZFORUM"

Transkript

1 MEDLEMSSKRIV NR. 06: 2007 DESEMBER UTGITT AV NORSK JAZZFORUM NORSK JAZZFORUM OG AKKS OSLO LANSERER JAZZ-KURS Norsk jazzforum har i samarbeide med AKKS Oslo utviklet et nytt kurs for jenter. Gjennom mange år har AKKS tilbudt kurs til unge rockespirer, og våren 2008 kommer endelig også jazz og improvisasjon på programmet. Kurset går over åtte uker med kvinnelige instruktører på både instrument og i samspill. - Med JazzAKKS-kurset ønsker vi å inspirere unge jenter, utvikle spilleglede og gi deltakerne mot og begeistring til å satse videre på sitt instrument. Forhåpentligvis vil vi se noen av dagens JazzAKKS-deltagere som morgendagens stjerner, sier informasjonsansvarlig i Norsk jazzforum, Camilla Slaattun Brauer. undervisningstime i sitt valgte instrument, samt undervisning i samspill. Resultatet vil etter planen bli presentert på konsert sammen med de andre AKKS-bandene i juni Det har i senere tid vært mye fokus og debatt rundt kvinnerepresentasjonen i musikk-norge. Det er hevet over enhver tvil at kvinner er underrepresentert både i musikkbransjen og som musikere/komponister spesielt. Musikkinformasjonssenteret (MIC) arrangerte tidligere i høst en to-dagers konferanse med tittel "Musikk og Kjønn" hvor dette temaet ble tatt opp. Der ble det bekreftet at forbilder er helt sentralt for rekruttering, og det ble referert til internasjonale undersøkelser som viser at kvinnelige forbilder og lærere resulterer i at unge jenter velger utradisjonelle instrumenter. JazzAKKS-kurset har utelukkende valgt kvinnelige instruktører. Undersøkelsene viste også at valg av instrumenter blir tatt allerede i veldig ung alder og at kulturskolene har en utfordring. JazzAKKS-kurset starter i april og vil gå over åtte uker. Elevene får hver uke en Guro Skumsnes Moe Instruktører er Kari Rolland saksofon/samspill, Anita Kaasbøll vokal/samspill, Guro Skumsnes Moe bass/samspill, Hedvig Mollestad Thomassen gitar/samspill, Elisabeth Nesset slagverk. Kurset er ikke for nybegynnere, men krever kjennskap til sitt valgte instrument. Det er i første runde lagt opp til fem deltakere som vil danne ett band. Norsk jazzforum og AKKS håper på å videreutvikle kurset og inkludere flere byer i Norge om interessen er stor. SØKNADSFRIST FOR AD HOC-TILSKUDDSORDNINGEN FRA 2008 Norsk jazzforum bestrebe seg med å ha en rask og effektiv behandling av ad hoc-søknader, og forsøker å behandle disse så ofte som én gang i uka. Dette er den eneste tilskuddsordningen med så kort behandlingstid og er således en viktig ordning for medlemmene. Men det er en klar tendens at søknader om ad hoc-tilskudd blir sendt veldig tett opp til turnéstart/gjennomføring av prosjekt, ofte kun dager før. Dette medfører at 1 det er vanskelig å få behandlet disse før gjennomføring av turneen/prosjektstart. Fra 2008 ser vi oss derfor nødt til å sette klarere regler for dette. Fra og med januar 08 må derfor søknaden være sendt minst to uker før gjennomføringen av prosjektet eller turneen. Søknader sendt senere enn dette vil ikke bli behandlet!

2 ARBEIDET MED NYE LOKALER FOR NASJONAL JAZZSCENE valgene styret har tatt. Det foregår nå forhandlinger rundt helt konkrete lokaler, og Nasjonal jazzscene håper på å presentere en meget god løsning så raskt alle detaljer er avklart. Nasjonal Jazzscenes styre arbeider ut fra tesen om at Nasjonal jazzscene skal ha nasjonal betydning og tiltrekke seg et mer differensiert publikum enn bydels-klubber eller klubber som henvender seg til spesielle segmenter. Styret og administrasjonen i Nasjonal jazzscene har de siste månedene arbeidet hardt med å se på nye løsninger for Nasjonal jazzscene framover. Det har vært gjennomført en omfattende utsjekking av potensielle nye lokaler, dette i nær kontakt med både Cosmopolite og de viktigste eiendomsselskapene som opererer i Oslo sentrum. Det har også vært gode møter med Kulturdepartementet hvor det er sett på fornuftige løsninger for både Cosmopolite og Nasjonal jazzscene, og hvor Kulturdepartementet har gitt aksept for de Nasjonal jazzscene ble startet opp av Norsk jazzforum, men er i dag etablert som selvstendig stiftelse med eget styre, hvorav to av medlemmene også sitter i Norsk jazzforums styre. Disse vil arbeide langsiktig og finne gode løsninger framover. Norsk jazzforum er selvfølgelig så interessert i denne nye og viktige institusjonen at den følges tett framover. Blant annet gjennom våre egne styrerepresentanter Jan Ole Otnæs (nestleder) og Ane Marte Hammerø. KUNSTNERISK RÅD ER ETABLERTI NORSK JAZZFORUM I henhold til landsmøte vedtaket fra april 2007 er det satt sammen et kunstnerisk råd som skal være et rådgivende organ for Norsk jazzforums administrasjon. Rådet velges av organisasjonens arbeidsutvalg og velges for samme periode som det sittende styret, det vil si to år. Rådet er et rådgivende organ og har ikke vedtaksrett. Kunstnerisk råd skal være rådgivende i forhold til administrasjonens tildeling av ad hoc-midler. Dette skal gjøres på bakgrunn av halvårige rapporter som utarbeides av formidlingsansvarlig i Norsk jazzforum. Kunstnerisk råd skal etter behov også konsulteres i enkeltsaker hvor det trengs en særlig grundig musikkfaglig behandling. Kunstnerisk råd i perioden består av Mats Eilertsen (musiker), Siri Gjære (musiker), Frank Brodahl (musiker), Linda Skipnes Strand (Bergen Jazzforum) og Kristin Hals Kummernes (Ad Lid Jazzklubb). Det legges opp til to møter i året; ett i juni og ett i november. Første møte i kunstnerisk råd ble avholdt 8. november i år. Rådet mottar gjerne innspill fra Norsk jazzforums medlemmer. LØKENUTVALGET ALLEREDE I GANG MED ARBEIDET Som Norsk jazzforum har informert om tidligere, oppnevnte Kulturdepartementet i oktober I kulturlivet er det store forventninger til dette Løkenutvalget for å se på støtteordningene på arbeidet, og også spenning rundt de relativt kulturfeltet og komme med forslag radikale forslagene som ventes å komme. Men til framtidsrettede "forbedninger". Selv om Njf, som de fleste andre musikkorganisasjonene, ikke har egne representanter med i komiteen, så et problem er at fristene for komiteen til de grader er korte med bare to måneder i forhold til den første fristen som gjelder det rytmiske er det flere medlemmer som er svært området. Første del skal være ferdig 1. februar kompetente på musikkfeltet, - også på 2008, og skal danne grunnlaget for en jazzområdet. Dette gjelder spesielt Arnfinn Stortingsmelding som Kulturdepartementet skal Bjerkestrand - Mfo, Terje Adde - NMR og Gerhard Dahlen -Trondheim kommune, tidligere Trondheim Symfoniorkester og KKD. ha ferdig våren Dette er ekstremt kort tid for både å vurdere hva som er praksis i de forskjellige ordningene idag, samtidig som de 2

3 skal komme med langsiktige og levedyktige forslag. Likevel er det ingen tvil om at Giske ikke har til hensikt å flytte på noen frister i forbindelse med dette arbeidet. Tvert imot, han og flere av Stortingspolitikerne har over lengre tid ment at det har vært behov for å se på dette området, og ser ingen grunn til å utsette dette nå. Prosessen går fort og det er vår oppgave å være på plass når togene går. Samtidig er vi nødt til å se dette som en uvanlig god anledning til å fremme våre saker, og kanskje denne gangen få noe igjen. Men, det forutsetter at vi står samlet om innspillene og at det er enighet om linjene. Alternativet er at det kommer forordninger som vi bare har å forholde oss til framover. Samstemt!-organisasjonene har jobbet med disse tingene i snart fem år allerede, og har relativt mye materiale tilgjengelig i form av formelle rapporter og andre relevante dokumenter. Disse bør kunne gi de mange forskerne, som nå har fått i oppdrag å undersøke området, aktuelle data. Stoffet har vært oppe til diskusjon i mange sammenhenger, blant annet på Njfs landsmøter. Så får vi høre hva som må produseres i tillegg, for å gi et komplett bilde av situasjonen på området. Samstemt! skal ha en skisse med innspill klar senest i midten av desember Her må det være radikale forslag som tar hensyn til Løkenutvalgets klare premisser, - om at ting skal samarbeides, rasjonaliseres og om nødvendig fusjoneres. Dette må gjøres i erkjennelsen av at det er bedre vi er offensive og tillater oss å komme med radikale forslag og derved sikrer vår innflytelse. Dette ser også ut til å være forutsetningen for at vi kan vente ekspansjon i den framtidige støtten. Det er allikevel viktig å erkjenne at det kanskje ikke er så mye feil med de støtteordningene som finnes idag. Men at det er for mange av dem, - og kanskje det viktigste, at ordningene er underfinansierte. Det er for eksempel i gjennomsnitt bare 25% av søknadsmassen som får støtte idag. Men det vil neppe bli noen økning før det er blitt en konsentrasjon av støtteordningene og at organsisasjonslivet er villige til å bidra til det. Noen av hovedgrepene som kan tenkes er at "store beløp skal behandles sentralt og ta tid" og "små beløp skal gå raskt og gjøres lokalt". Dette betyr at Staten (mest sannsynlig Norsk kulturråd) fortsatt skal håndtere de store og tunge sakene og at andre ordninger kan legges regionalt. For eksempel gjennom Regionale kompetansesentre, som skal knyttes mye tettere opp mot nettverket av spillesteder / klubber. En annen akse er at en deler støtteordningene inn i fire hoveddeler: * Stor ordning for utstyr og investeringer * Stor ordning for arrangører / scener / klubber og festivaler * Stor ordning for kunstnere / musikere * Stor ordning for produksjon / fonogrammer / digital distribusjon På jazzområdet gjelder det at både musikere og formidlere nå står samlet bak de kravene som finnes / og som eventuelt utvikles videre. Det er en forutsetning at forslagene vi kommer med er "realistiske". Realistiske mht til at de er konsistente og at det finnes vilje i det politiske miljøet til at de blir gjennomført. Kravene kan være store, men de må kunne aksepteres i de politiske systemene, ellers så kommer vi ingen vei. Antakelig står vi over for en gylden anledning. NORDISK TURNÉSAMARBEIDE UNDER VINTERJAZZ 2008 I 2008 arrangeres det Vinterjazz også i Sverige, Danmark og på Åland. Dansk Jazz Forbund og Copenhagen Jazz Festival har i den sammenheng startet et nordisk nettverk kalt NordJazz som har som mål å øke aktiviteten og samhandling mellom de nordiske landene. Dette nettverket har mottatt støtte fra Nordisk Ministerråd til en større markering under Vinterjazz, og i perioden 25. januar til 10. februar 2008, vil norske, svenske og danske musikere turnere jazzklubber i Norden. Bandene som turnerer er Mathias Eick Quartet, Marilyn Mazur med blant andre Nils Petter Molvær og Jon Balke, Music Music Music (S), Wildbirds and Peacedrums (S). I forbindelse med NordJazz -samarbeiet er det utviklet ny profil og ny logo for Vinterjazz. Denne vil være lik i Danmark, Sverige og Norge. Den nye nettsiden til vil lanseres i januar samtidig som programmet for Vinterjazz 2008 offentliggjøres. Vinterjazz arrangeres i Norge i perioden februar

4 NYE PRISER FOR FORSIKRING I 2008 På grunn av indeksregulering hos if øker forsikringen noe på punkt A, B, C og D fra Resterende punkt er uendret. Medlemstype og forsikringssum på instrumenter Årspremie A Studentmedlemmer og amatørmusikere (også storbandmedlemmer) - begrenset til kr 290, kroner. B Individuelle medlemmer - heltidsmusikere/profesjonelle begrenset til kroner kr 775,- C Kollektiv forsikring av medlemmer i storband - begrenset til kroner kr 240,- D Medlemslag (utstyr), samlet erstatning begrenset til kroner kr 730,- E Medlemmer uten instrument kr 35,- F1 Tilleggsforsikring for type A per kroner kr 225,- F2 Tilleggsforsikring for type B, C og D, verdier som overstiger / kr. 2,25 % G Medhjelpere under tilstelninger kr 12,- H Notearkiv 0,3% OM HOTELLAVTALE OG INTERNETT-BOOKING Fra kan ikke Norsk jazzforum lenger kunne tilby medlemmene hotellavtale med Thon Hotels. I 2007 har vi hatt en avtale med Thon Hotels om rabatter på overnattinger som er basert på et visst antall overnattingsdøgn per år. Statistikken viser imidlertid at avtalen i svært liten grad har vært benyttet av medlemmene. Thon Hotels vil derfor ikke viderføre avtalen i Hotellmarkedet har nå etter hvert utviklet seg som flymarkedet, med kampanjer og gode tilbud ved internett-booking. De fleste hotellkjedene tilbyr nå rimelige rom og godt rabatterte priser ved booking på internett. Ofte er disse prisene på samme nivå som vi har hatt gjennom hotellavtalen. Flere av hotellkjedene tilbyr også rimelige økonomirom. Vi ønsker derfor å få noen tilbakemeldinger fra medlemmene om behovet før vi går i gang med forhandlinger om en eventuell ny avtale. Har du en mening om dette send en epost til: JAZZNYTT TILBUD TIL KLUBBER/FESTIVALER/STORBAND JAZZNYTT er stadig i utvikling. Gjennom de siste fem årene er det jobbet aktivt for å gjøre bladet bedre og mer tilpasset mål-gruppen musikere, festivaler, klubb-arbeidere og ikke minst det jazzinteresserte publikum. Som de fleste andre tidsskrifter innenfor kulturlivet, ønsker Jazznytt flere lesere; lesere som er interesserte og som har hjerte for den musikken vi elsker. Vår gave til medlemslagene er å tilby abonnement til en svært redusert pris til styret og medlemmer i klubben/festivalen/storbandet. Ved å gå inn på en slik avtale vil dine medarbeidere og publikum få JAZZNYTT direkte hjem i postkassen 6 ganger i året, slik at de på en enkel måte kan følge med i hva som skjer i det norske og internasjonale jazzliv. Det eneste man behøver å gjøre er å sende adresseliste over hvilke medarbeidere og medlemmer de ønsker skal få bladet, så ordner vi resten med fellesfaktura til laget. Prisene vi tilbyr (pr abonnement) er som følger: 5-10 abonnenter: kr abonnenter: kr over 25 abonnenter: kr For å benytte tilbudet kontakt: eller 4

5 Medlemsavtaler Preprod Preproduksjonslokale i Brennerivn 9 v/blå i Oslo. Medlemmer i Norsk jazzforum får jazzpris på leie; kr 800,- per dag. Kontakt v/østnorsk jazzsenter TONO: Norsk jazzforum har avtale for sine medlemsarrangører. For klubber og storband dekker Njf vederlaget til TONO, mens det for festivalene finnes en egen avtale. For å få denne avtalen til å fungere, er man avhengige av at alle medlemmer rapporterer inn konsertene til TONO. Husk å levere inn TONO-skjema! For informasjon og nedlastning av skjema se: Forsikring: Norsk jazzforum har forsikringsavtale med IF skadeforsikring. Avtalen administreres av Norsk jazzforum, så all kontakt vedrørende forsikringer skal rettes til Njf. Forsikringsavtalen kan benyttes av alle medlemmer, også medlemmer i våre storband. De forskjellige forsikringstypene som inngår i Norsk jazzforums avtale med IF er: Instrumentforsikring (verdisakforsikring) Ulykkesforsikring (separat eller inkludert i instrumentforsikringen) Medhjelperforsikring for frivillige medarb-eidere under arrangementer Arrangøransvarsforsikring For mer informasjon kontakt Njf eller last ned brosjyre på www. jazzforum.no Faktureringsprogram Norsk jazzforum har en avtale om 10% rabatt med en nettbasert fakturatjeneste. Bilutleie; Norsk jazzforum viderefører avtalen med AVIS i Vennligst merk deg følgende; Det er IKKE mulig å leie bil mot faktura. Leiers kredittkort belastes ved henting av bil på vanlig måte. Norsk jazzforum er ikke involvert i betaling/ oppgjør dette er mellom leietager (dere) og bil-utleier. Videre må reservasjoner gjøres sentralt hos bilutleiefirmaet, og ikke til et enkelt kontor. AVIS: , avt.nr. U CD- og DVD-produksjon Alle medlemmer innrømmes 20 % rabatt på CD kopiering og glassmaster hos Dicentia. Oppgi medlemskap i Norsk Jazzforum, avtalenummer ikke nødvendig. Kontakt: / kundeservice: Trykksaker: Ilas Grafisk gir medlemmer av Norsk jazzforum rabatt på 20% på alle produkter. De kan også påta seg pakking og distribusjon av for eksempel plakater. Ilas Grafisk v/arne Vårbo: Tlf: / epost: Medlemsinfo: Husk å legge inn konsertinformasjon "på plakaten"! Norges beste nettsted for jazz blir enda bedre om du husker å tipse oss om stort og smått. Send tips til Medlemsservice hos Njfs kontor i Oslo: Administrasjonen i Njf er behjelpelige med informasjon, råd og veiledning. Alle medlemmer er hjertelig velkommen til å stikke innom kontoret for en uformell prat, men det kan være lurt å ringe på forhånd om man ønsker litt lengre samtaler/møter. Møterom: Møterommet, med plass til opptil 12 personer, kan medlemmer låne gratis. Kontakt Njf for avtale om tid: eller tlf Kopimaskin: Vi har kopimaskin med god kapasitet. 5

6 Norsk jazzforums administrasjon Postadresse: postboks 440 Sentrum, 0103 Oslo Besøkadresse: Kirkegata 20 tlf: / fax: epost: / web: Daglig leder: Tore Flesjø epost: tlf.dir: / mobil: Musikkpolitisk arbeid Løpende styring av organisasjonen Økonomistyring, budsjettansvar Nasjonal og internasjonal nettverksbygging Formidlingsansvarlig: Vidar Bråthen epost: tlf.dir: / mobil: Norsk jazzforums tilskuddsordninger Samarbeide med andre formidlingsaktører Ansvarlig øvrige formidlingsprosjekter Møter og kontakt med medlemmer på landsbasis Kontor- og formidlingskonsulent: Tone Christoffersen epost: tlf / mobil: Opptak av nye medlemmer Jazzintro og Vinterjazz Diverse formidlingsarbeid Turnéproduksjon Sentralbord, ekspedisjon av henvendelser Kontoransvarlig: Unni Partapuoli epost: tlf.dir: Økonomi IT-support Medlemsforsikringer Personaladministrasjon Informasjonsansvarlig: Camilla Slaattun Brauer epost: tlf.dir: / mobil: Medlemsinformasjon Norsk jazzforums webside kontakt med publikum generelt Musikkpolitisk arbeid Intern og ekstern kommunikasjon Redaktør Jazznytt: Jan Granlie epost: tlf.dir: / mobil: Redaktøransvar Jazznytt Div. design og informasjonsoppgaver i Njf 6

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 Monica Heldal vant Bendiksenprisen 2013. Prisen ble delt ut av daværende kulturminister Hadia Tajik og ble mottatt på Heldals vegne av Sven Erik

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012.

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. Foto: Eva Rose Styreleders ord Kjære medlemmer i GramArt. Etter å ha sittet

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

SAK. Innkomne forslag. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Innkomne forslag. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 5 Innkomne forslag Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Sak 5 Innkomne forslag Forbundsstyrets innstillinger: a) Forslag 1 fra MFO Oslo, Akershus og Østfold Vedlegg

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer