inspirerende, troverdig og resultatorientert!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "inspirerende, troverdig og resultatorientert!"

Transkript

1 inspirerende, troverdig og resultatorientert! Miijørapport 2006

2 GRIPs miijøarbeid Felles indikatorer for alle prosjektene i GRIP... 4 Miljøfyrtårnsertifisering og arbeidsmiljø i GRIP... 4 Arbeidsmiijø... 4 Miljøfyrtårnsertifisering og IS GRIPs interne miljøarbeid... 5 Avfall Miljøeffektiv formidling... 6 Energi... 6 Innkjøp... 7 Utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier... 7 Reisevirksomhet... 7 GRIPs klimaregnskap... 8 IS prosjekter på oppdrag for myndigheter og virksomheter (indirekte.. o.. miljøpavirkning) Indikatorer og suksesskriterier Offentlige innkjøp Reiseliv... l GRIP fremover GRIPs organisasjon i

3 GRIPs miijøarbeid GRIP ble sertifisert etter IS standarden og som miljøfyrtårn i juni 2001, og ble EMAS-registrert i juni ble vi resertifisert både etter IS standarden og som mibøfyrtårn. GRIP har i 2006 videreført arbeidet både i forhold til miljøfyrtårn, IS og EMAS. GRIPs miljøerklæring er: Vi skal leve som vi lærer, og være en foregangsvirksomhet innen miljø, sikkerhet, samfunnsansvar og etikk. Miljøkontrollør direkte og indirekte ytre påvirkning: Teknologisk Institutt Sertifisering AS, akkred.nr. NO-V-0005, Miljørapporten forteller om GRIPs miljøarbeid i tråd med krav i omtalte sertifiseringer og registreringer. Rapportens omtale av arbeidsmiljø kontrolleres ikke av Teknologisk Institutts Rapporten omtaler både GRIPs direkte og indirekte miljøpåvirkning. GRIPs arbeid har en stor positiv mibøeffekt. Den indirekte og positive miijøpåvirkning fra vårt arbeid med prosjekter i offentlige og private virksomheter er langt høyere enn vår direkte miljøpåvirkning. I rapporten omtaler vi først GRIPs miljøfyrtårnsertifisering og arbeidsmiljø, deretter omtaler vi GRIPs direkte miljøpåvirkning og aktivitetene knyttet opp mot Miljøfyrtårn og IS Til slutt tar vi opp vår indirekte miljøpåvirkning, da arbeidet med prosjekter i offentlige og private virksomheter også er inkludert i vår IS sertifisering. Det er god fremgang i GRIPs miljøarbeid. Vi ser at vi i arbeidet med avfall og energi har tatt ut de største effektene. For å bli enda mer miljøeffektive på disse områdene må vi gjøre mer radikale grep. Vi har derfor siste år har særlig fokusert på koblingen mellom reisevirksomhet og bnik av teknologi, nettmøter osv. GRIPs overgang fra å være en organisasjon som hovedsakelig jobbet med utredninger og verktøy il å bli en organisasjon som jobber konkret og praktisk med private og offentlige virksomheter ulike steder i landet har vært en stor dordring, også iforhold Gl vår rni1f0~åvirknin~. Dersom vi ikke hadde vært så bevisste på bruk av teknologi vs flyreiser og annen form for transport ville vi hatt både høyere C02- utslipp som en konsekvens av vår virksomhet, og vi ville ha hatt lavere effektivitet. Det tar tid å reise, så dersom vi klarer å redusere reisevirksomhet sparer vi både tidlkroner og miljø. Vi er svært fornøyde med at vi har klart å legge om arbeidsformen vår til å bli svært utadrettet og oppsøkende mot offentlige og private virksomheter uten særlig økning i vår direkte miljøbelastning. Vi konkluderer således med at GRIP som organisasjon har blitt vesentlig mer miljøeffektiv grunnet at vi nå gjennomfører prosjekter i ulike virksomheter med betydelige miljøforbedringer som resultat. Denne utviklingen kan illustreres ved at vi i 2006 gjennomførte 81 rådgivningsoppdrag i virksomheter mot 20 i tillegg gjennomførte vi 43 prosjekter for myndigheter og andre oppdragsgivere nasjonalt og internasjonalt. Tabellen under gir en summarisk oversikt over mål og oppnådde resultater.

4 Felles indikatorer for alle prosjektene i GRIP Områdene som fikk flest medieoppslag er innkjøp av bil og økoturisme. De fleste omtalene har vært i fagpresse, men vi har også hatt omtale i Aftenposten, Dagens Næringsliv, VG og Dagbladet samt Finansavisen, Dagsavisen, Stavanger Aftenblad, Økonomisk Rapport og NRK Dagsrevyen. Miijøfyrtårnsertifisering og arbeidsmiljø i GRIP Hensikten med Miljøfyrtårn er å heve miljøprestasjonene i små og mellomstore virksomheter. Sertifiserte virksomheter oppfyller definerte bransjekrav. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. GRIP ledet arbeidet i styringsgruppen for prosjektet frem til etablering av Miljøfyrtårn som stiftelse. Miljøfyrtårnsertifisering omfatter også sertifisering av arbeidsmiljøforhold T//f## Sykefraværsprosent 2,9% 6% 2.9% GRIP hadde ved utgangen av ansatte, 14 kvinner og 7 menn, dette er en person mer enn i GRIP søker ved nyrekruttering å øke andelen mannlige ansatte, og vil i 2007 fortsette sitt målrettede arbeid med sikte på å bidra til likestilling mellom kjønnene, herunder faglig - - og - lønnsmessig utvikling. Vår strategi for ansettelserer i utgangspunktet basert på kvalifikasjoner uavhengig av kjønn. I de siste årene har vi prøvd å rekruttere flere menn, og har vektlagt dette aspekfet de;som to kandidater har hatt svært like kvalifikasjoner. GRIP har undertegnet og arbeider i tråd med Samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, avtalen beskriver hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. GRIP er medlem av bedriftshelsetjenesten ved Norsk Legesenter AS. GRIP betaler insentiver for at de ansatte skal gå eller sykle til jobben, og vi gir treningsstøtte. GRIP gir ansatte mulighet til å arbeide hjemme hvis dette passer med type av arbeide som utføres, og arbeidssituasjonen ellers. Ved å formalisere muligheten til å arbeide hjemme

5 bidrar GRIP til en reduksjon i den belastningen arbeidsreisene er for miljøet. For de ansatte betyr dette spart tid i arbeidsreise. GRIP er opptatt av kompetanseoppbygging og -utvikling hos våre medarbeidere, og vi er opptatt av at våre prosjekter skal føre til økt kompetanse og flere arbeidsplasser ulike steder i landet. Vi ser at dette i økende grad finner sted. Et eksempel på dette er at det pt er startet opp tre nye virksomheter som en konsekvens av at tidligere GRIP-ansatte har startet egne virksomheter. Miljøfyrtårnsertifisering og IS GRIPs interne miijøarbeid (Materialgjenvinning) Papp og papir (løst I beholder) Matavfall Sum mengder kildesortert avfall kg kg kg GRIP har laget prosedyrer for avfallsminimering med tiltak som alle ansatte har plikt til å følge opp. Prinsippene i prosedyrene er at det skal arbeides for å hindre at avfall oppstår ved å: - velge løsninger og produkter med lang levetid - etterspørre produkter som er produsert med resirkulert materiale - etterspørre produkter som er klargjort for demontering og gjenbruklgjenvinning av komponentene - unngå bruk av engangsprodukter der det finnes gode alternativer - elektroniske presentasjoner, bruk av internett Hovedgrunnen til at vi har økte avfallsmengder er at vi i de siste årene har blitt flere personer i lokalene, vi har både økt antall ansatte og økt antall leietakere. Tallene for 2004 var 0,7 kg organisk avfall pr årsverk pr måned og 1,8 kg restavfall pr årsverk pr måned arbeidet vi målbevisst med å redusere mengden av denne typen avfall, og oppnådde en reduksjon av mengden organisk avfall til 0,6 kg pr årsverk pr måned og mengden restavfall til 1,3 kg pr årsverk pr måned. Tallene for 2006 viser igjen en økning, til 0,8 kg organisk avfall pr årsverk pr måned og 1,6kg restavfall pr årsverk pr måned. Økningen skyldes hovedsakelig at GRIPs lokaler brukes stadig mer til møte- og kursvirksomhet der det også serveres mat.

6 . -. Antall ka Da~iravfall. Dr årsverk Dr måned økte i 2005 til 6.5 kg, fra 6 kg i Tallene for de w. foregående årene var 7 kg, 7 kg og 8,2 kg i Økningen i 2005 skyldes omfattende ryddeaksjoner i lokalene, der vi vektla å kaste gamle dokumenter, trykksaker med mer. Tallene for 2006 er 7,4 kg papiravfall pr årsverk pr måned. Også denne økningen har en sammenheng med økt aktivitet i lokalene, bl a i forhold til møte- og kursvirksomhet. Antall ark kopipapir pr årsverk pr måned var 446 ark i Grunnen til redusert bruk av papir skyldes både økt bruk av mai1 og at de ansatte har blitt mer bevisste på å unngå unødvendige utskrifter slik at stadig mer leses direkte fra skjerm. GRIPs politikk med bærbare Pcer og mobiltelefoner for å sikre at medarbeiderne kan arbeide uavhengig av hvor de befinner seg har også redusert papirbruken. GRIPs direkte kostnader ved håndtering av avfall i 2005 var kr , var kostnadene kr ,- Miljøeffektiv formidling GRIP har etablert en miljøeffektiv fomidiingsinfrast~ktur. Vi bruker internett og mail, og arrangerer telefonkonferanser og nettmøter der det er mulig. I forbindelse med produksjon av informasjonsmateriell er det risiko for miljøbelastning ved forbruk av papir, og bruk av kjemikalier i forbindelse med trykkeprosessen. Antall produserte trykksaker har blitt sterkt redusert gjennom de siste fem årene. GRIP benytter svanemerket papir (som regel 100 prosent resirkulert) ved produksjon av informasjonsmateriell. GRIP har stilt miljøkrav til designbyråene og trykkeriene vi har benyttet oss av siden år Alle trykkerier vi benytter leverer svanemerkede trykksaker. Energi t Eleki,<.,:.,.,..,....,,....,,, ziioa***-'* ' " ",,.--.(.. 1.april 2001 flyttet GRIP inn i lokaler i Folketeaterbygningen. Lokalene demonstrerer hvordan eksisterende bygninger kan tilfredsstille morgendagens krav til både miljø- og kostnadseffektivitet. Lokalene har enkle og lite energikrevende løsninger mht valg av ventilasjonssystem. Vi har åpnet lokalene, montert spjeld på eksisterende luftinntak i yttervegg og installert en kraftig avtrekksvifte i 8.etasje, som driver luften fra lokalet i 7. etasje opp gjennom trapperom og ut over tak. Undertrykk vil trekke luft inn gjennom luftinntak i yttervegg, uten behov for vifter. Spield og vifte styres automatisk slik at luftkvaliteten til enhver tid kan garanteres. I tillegg til ønske om et energieffektivt ventilasjonssystem har vi fokusert på god kolasjon og styring av belysning i lokalene for å optimere energibruken. - Bygget.. har fleksibelt oppvarmingssystem (vannbåren varme). Vi har også lagt vekt på at det velges overflatematerialer med lang levetid og lite vedlikeholdsbehov, dette er viktige kriterier for både kostnads- og ressurseffektivitet. Arealeffektivitet og fleksibilitet er vektlagt, vi kan klare oss med ca 23 kvadratmeter pr ansatt, som er ca 40 % lavere enn gjennomsnittet for kontorbygg i dag, og på nivå med moderne kontorer som bevisst har satt fokus på dette.

7 GRIP minimerer miljøbelastningen knyttet til energiforbruk ved å benytte fjernvarme til oppvarming og ved å effektivisere strømforbruket. I vår daglige bruk av teknisk utstyr har vi som mål å minimere bruken av strøm. Vi fokuserer på energisparing ved å lage rutiner slik at ansatte benytter de tiltak som er tilgjengelig for å begrense energibruken var strømforbruket 1091 KWt pr årsverk mot KWt i 2005 og KWt pr årsverk i Økningen pr årsverk skyldes at vi måtte bruke noe elektrisk oppvarming i tillegg til fjernvarme i Innkjøp GRIP har utviklet rutiner og prosedyrer for valg av leverandører av varer og tjenester som skal sikre at alle innkjøp skjer i tråd med GRIPs overordnede miljøstrategi. Viktige aspekter å ta hensyn til er livsløpskostnader, kvalitet, miijøegenskaper og etikk. Innkjøpspolicy og miijøkrav til underleverandører: GRIP skal etterspørre miljøinformasjon ved innkjøp. GRIP skal stille miljøkrav til leverandører av varer og tjenester. Svanemerkede produkter og produkter av resirkulert materiale skal prefereres. Ved innkjøp av varer legger GRIP vekt på at leveringen skal medføre så små transportmessige miijøkostnader som mulig. Leverandørutvikling: Vi arbeider planmessig med egne leverandører, og siden 2003 har vi kun brukt ISO-sertifiserte leverandører av kontorrekvisita og papir. Vi ser også at de leverandørene vi bruker er konkurransedyktige på pris. Vi gir tilbakemelding til leverandører og andre kontakter på ulike forhold, eks hvordan varer og annet emballeres. Slike tilbakemeldinger mottas stort sett positivt. Utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier Det er liten risiko for utslipp forbundet med GRIPs virksomhet. Kjemikalier brukes hovedsakelig i forbindelse med renhold og annet vedlikehold samt at kontorrekvisita og annet utstyr inneholder kjemikalier. Vi integrerer miijøhensyn i renhold og vedlikehold av lokalene. GRIPs rengjøringsbyrå er IS sertifisert. Reisevirksomhet Alle GRIPs konferanser og møter vurderes ut fra miljøbelastningen som transportbehovet medfører. I invitasjoner til GRIPs arrangementer informerer vi om muligheter for kollektiv transport. Policy for arbeidsreiser: GRIP har utviklet prosedyrer for å oppnå reduksjon i miljøbelastningen ved reiser. Her inngår reiser til og fra arbeidet, reiser i forbindelse med deltakelse på møter, og reiser i forbindelse med GRIPs egne arrangementer. GRIP oppmuntrer alle ansatte til å benytte toglbusslbåt i stedet for fly der hvor dette er mulig uten for stor ulempe for den ansatte. GRIP oppfordrer også til bruk av telefonkonferanser og nettmøter. De øvrige tiltakene var:

8 1. Gunstige regler for å benytte offentlig kommunikasjon eller syklelgå i forbindelse med arbeidsreisen for GRIPs ansatte. 2. Reiseregelverk som stimulerer til bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med reiser i arbeidstiden for ansatte i GRIP og underleverandører til GRIP. 3. Utvikling av et rapporteringssystem som gir oversikt over GRIPs miljøbelastning knyttet til reiser reiste 76 % av GRIPs ansatte til og fra jobb med kollektiv transport, 24 % gikk eller syklet og ingen kjørte bil. Dette er en trend som har forsterket seg over år. Tallene for 2005 er 93 %, 6 % og l%, i 2004 var status 89% kollektivreiser, 10% gålsykle og 1% bilkjøring. Nedgangen i bilkjøring skyldes at GRIP ikke har gratis parkeringsplasser og at det betales insentiver for at de ansatte skal gå, sykle eller reise kollektivt. Reiser i arbeidstiden som % av km reiser fordeler seg som følger: 88 % flyreiser, 8 %tog, 3 % bil og 1 % buss. Tilsvarende tall i 2005 var 84 % fly, 7% tog, 7% bil og 2% buss viste tallene 62 %fly, 30% tog, 7% bil og 1% buss. Overgangen fra tog til fly er en konsekvens av en bevisst og planlagt utvikling som henger sammen med mål og strategi. Vi arbeider nå med virksomheter over hele landet. GRIP skal nå ut der virksomhetene er, og vi skal ha et internasjonalt samarbeid. GRIP er opptatt av at vi skal leve som vi lærer, og at vi skal være et forbilde for andre. Et eksempel på at dette virker er at GRIPs reisepolicy er blitt kopiert av flere virksomheter, eks Husbanken. GRIPs klimaregnskap..," ~,,,.e,,,,p,.,. "......,,,...,,,,,,,,., C02 utsiippskal I I I (Kilde: Nordel I I I

9 Utslippskalkulatoren viser at sum C02-utslipp er 24.7 tonn, det blir gjennomsnittlig 1,2 tonn pr ansatt. Estimert kostnad for klimakvoter er kr baser på antatt pris kr 150,- pr klimakvote. I arbeidet med klima har vi fulgt følgende prosess: klimaløfte: vedtak i ledelse om å satse klimaregnskap: få en oversikt over klimaeffekten fra virksomheten klimafokus: prioritere de viktigste forretningsområder og prosesser i denne sammenheng klimatiltak: utvikle og gjennomføre korrektiv tiltak klimakompensasjon: eventuelt kjøp av kvalitetssikrede C02 kvoter i tråd med følgende illustrasjon: Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) og vår rolle CER blir ustedt av FN (UNFCCC) etter hvert ram klimagassredukfonen lnvestm benymr CER al 3 opptvlle cpne forpliktelser ellet ~lgerdem inn I et eumwisklglobalt kwtemarked GRIP har relativt små CO2-utslipp i egen organisasjon. Vi har størst utslipp i forbindelse med flyreiser. C02-utslipp som en konsekvens av flyreiser ville ha vært mye høyere dersom ikke antall videokonferanser hadde kunnet økes, Mr følgende oversikt:

10 IS prosjekter på oppdrag for myndigheter og virksomheter (indirekte miljøpåvirkning) GRIPs arbeid har en stor positiv mibøeffekt. Den indirekte og positive miljøpåvirkning fra vårt arbeid med prosjekter i private og offentlige virksomheter er langt høyere enn den direkte miljøpåvirkning som er omtalt tidligere i rapporten. Indikatorer og suksesskriterier GRIP har utarbeidet et sett med indikatorer for å måle effektene av arbeidet med innkjøp og reiseliv. Indikatorene skal brukes i årene fremover for å registrere og måle miljøeffekter av prosjektene. Offentlige innkjøp,--"w*-,-...',.' : s,.,?,-l,~**;~-;,..:.~i~,,i:,*~~....,,,,.,,.,...,.:, ~.,, l Miljskrav ved innkjsp Bilkjep Eco Drive IKT-innkjsp Nettmster Næringsbygg Andel virksomheter Antall virksomheter i prosjektet som stiller mibøkrav Antall miljøbiler kjøpt inn av disse virksomhetene Antall personer Andel virksomheter Brukstid PCer Andel virksomheter Andel virksomheter Krav i anbud % % 4,l ar 9% 30% 38% Leiekontrakter Andel leiekontrakter 1 31% 1 30% EU-undersøkelse, stikkpr. Papir og trykkerier I Andel trykkerier 6% 1 15% 1 Egen undersskelse Tekstiler Andel trykksaker Andel miljømerket papir Andel resirkuleri papir Andel miljømerkede konvolutter Andel resirkulerie konvolutter Andel virksomheter % I Krav i anbud 1 42% 1 45% I Stiftelsen Miljømerking I Flere av tallene er basert ~å stikk~røver i DoffinAatabasen (disse er merket med EUundersøkelse, stikkpr.). isse taliene må således vurderes på denne bakgrunn, altså at de er basert på stikkprøver. Vi vil i 2007 gjennomføre en full statusundersøkelse innen offentlige innkjøp for å få gode nok data, denne undersøkelsen vil vi videre gjennomføre hvert annet år (både telefonintervju og sjekking av konkurransegrunnlag). Dersom EU gjennomfører flere undersøkelser på innkjøpsfeltet er det også ønskelig å delta i disse. Status for bil er basert på tall fra GRIPs bilinnkjøpsprosjekt. Antall virksomheter i prosjektet som har stilt miljøkrav ved innkjøp i 2006 er 7 (Oslo kommune, Asker kommune, Forsvaret, Statens Bilutvalg, Posten, Hertz, Europcar). Oslo kommune, Asker kommune, Statens Bilutvalg og Posten har i 2006 kjøpt inn miljøbiler. GRIP har beregnet at den kommunale bilparken består av biler. Norske kommuner kan spare tonn C02 hvis alle stiller miljøkrav til bilparken % 4 ar 9% 35% 40% Milemetode EU-undersakelse, stikkpr. GRIPs prosjekt GRIPs prosjekt Tall fra aut. trafikkskoler Stiftelsen Miljsmerking EU-undersskelse, stikkpr. EU-undersskelse, stikkpr. EU-undersekelse. stikkpr. Stiftelsen Miljømerking Det er i 2006 kun registrert 60 personer som har tatt opplæring i eco drive. Vår vurdering er at det skyldes både gode tider hos sjåførskolene og for lite fokus fra virksomhetene på fordelene ved slik opplæring. Innrapportert økonomisk gevinst fra virksomheter som har sendt ansatte på eco drive opplæring er 13% reduksjon i kostnader til bilhold.

11 Status 2006 for IKT-innkjøp er basert på tall fra Stiftelsen Miljømerkings undersøkelse i desember 2006, der 98 anbud ble undersøkt. 33 virksomheter svarte ikke, så de er ikke tatt med i statustallet. Dersom vi inkluderer andre miljøfakta som miljøsertifisering av virksomheten med mer vil tallet være 66 %. Men siden slike miljøforhold ikke har betydning for utstyret tenker vi at tallet 40 % gir et mer riktig bilde av situasjonen. Og da ser vi at status er lavere enn den var i 2005, da det i EU-undersøkelsen ble registrert at 47 % av virksomhetene stilte miljøkrav til IKT-utstyr ved innkjøp. Vår vurdering er at dette skyldes at de to undersøkelsene er svært forskjellige samt at svarprosenten i 2006 er mye høyere. Reiseliv '".., '" ',i(.7.<c.*n*ml'lt...,.,....,2 l I P, j Ykoturisme g i bedrifter Reisemalsutviklin ~nraii nettverk 1 GRIPs ros'ekt Green Hotels Antall bednfier 85 GRIPs prosjekt - Det er etablert et norsk økoturismenettverk, ved utgangen av 2006 var 130 bedrifter deltakere i nettverket. GRIP fremover GRIPs HMS-system og miljøstyringssystem er godt implementert og i stadig utvikling. Innad i GRIP vil vi i 2007 arbeide for å oppfylle følgende mål: Miljeeffektive nye lokaler og mest mulig papirlest kontor: I løpet av året skal vi flytte til nye lokaler i Dronningens gate. Vi er opptatt av at også disse lokalene skal bli mest mulig miljøeffektive, og arbeider nært sammen med utleier for å oppnå dette. GRIP bruker kun mobile PCer og mobiltelefoner. Dette skal fremme økt miljøeffektivitet, bl a ved å redusere behovet for papir. Transport og IKT: Videreføre eksisterende reiseregnskap. Øke bruk av nettmøter og skype. Prosjekter for offentlige og private virksomheter: Forbedre indikatorarbeidet, arbeide mer med eksempler og konkrete tall for oppnådde miljøeffekter. Arbeidsmiijetiltak: Følge opp arbeidsmiljøkartlegging, gjennomføre flytting på en god og lite ressurskrevende måte. Neste miljørapport vil bli fremlagt i mai ' Status viser antall rene reiselivsbedritler. I tillegg er hiayskoler, destinasjoner, organisasjoner mm deltagere i nettverket

12 GRIPs organisasjon i 2006

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Rauma videregående skole

Rauma videregående skole Rauma videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 25 233 236 238 224 225 Antall elever og ansatte 2 15 1 5 211 212 213 214 215 1 av 1 25.2.216, 11.45 Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2003

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2003 Rapportering av miljøindikatorer i SFT 23 TA-248/24 ISBN 82-7655-231-5 Sammendrag SFTs miljøindikatorer for 23 viser mange positive trekk. Overføringen av SFTs beredskap mot akutt forurensning i Horten

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1 Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner kr. 2009 139,00

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

KLP - Regionkontoret i Bergen

KLP - Regionkontoret i Bergen 6..216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,25 % Prosent 6 5 3 5,3 %,9 %,67 %,6

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hvorfor miljørapportere? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2002

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2002 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-1977/2003 ISBN 82-7655-221-8 Sammendrag SFTs miljøindikatorer for viser samlet sett mer variasjon enn tidligere år. Vi har registrert økt energiforbruk, flere

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 4.1.217 Utskriftsvennlig statistikk - Duett AS - Miljøfyrtårn Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 215 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester,

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Årlig klima- og miljørapport for 2016 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Miljøledelsessystemet

Miljøledelsessystemet RAPPORT M 127-2014 Miljøledelsessystemet Årsrapport Forord Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli etter sammenslåing av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hva er miljørapportering? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole 1.3.217, 12.35 Tingvoll vidaregåande skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Høstkonferansen Quality Hotel Alexandra, Molde 11.10.06 Orientering om prinsipper og system for miljøledelse Live Rud, GRIP

Høstkonferansen Quality Hotel Alexandra, Molde 11.10.06 Orientering om prinsipper og system for miljøledelse Live Rud, GRIP Høstkonferansen Quality Hotel Alexandra, Molde 11.10.06 Orientering om prinsipper og system for miljøledelse Live Rud, GRIP 1 GRIP = GRØNT I PRAKSIS Stifter: Miljøverndepartementet Styre: HSH, KS, LO,

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016 https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/1145 Side 1 av 8 9.3.17 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2006

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2006 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA- 2293/27 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 27 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole Tingvoll vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 3 269 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 15 24 23 234 21 149 142 12 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 31 ansatte,

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2005

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2005 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2292/27 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 26 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2014

Årlig klima- og miljørapport for 2014 Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 214 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester, levering av datatjenester, konsulenttjenester og salg av IKT-utstyr.

Detaljer

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Generelt Omsetning

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Veileder for utfylling av Miljørapporten

Veileder for utfylling av Miljørapporten Veileder for utfylling av Miljørapporten 3.utgave- 04.januar 2013 Innholdsfortegnelse Veileder for utfylling av Miljørapporten... 0 Innledning... 1 Miljørapporteringssystemet... 2 Generelt... 2 Sykefravær...

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer