inspirerende, troverdig og resultatorientert!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "inspirerende, troverdig og resultatorientert!"

Transkript

1 inspirerende, troverdig og resultatorientert! Miijørapport 2006

2 GRIPs miijøarbeid Felles indikatorer for alle prosjektene i GRIP... 4 Miljøfyrtårnsertifisering og arbeidsmiljø i GRIP... 4 Arbeidsmiijø... 4 Miljøfyrtårnsertifisering og IS GRIPs interne miljøarbeid... 5 Avfall Miljøeffektiv formidling... 6 Energi... 6 Innkjøp... 7 Utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier... 7 Reisevirksomhet... 7 GRIPs klimaregnskap... 8 IS prosjekter på oppdrag for myndigheter og virksomheter (indirekte.. o.. miljøpavirkning) Indikatorer og suksesskriterier Offentlige innkjøp Reiseliv... l GRIP fremover GRIPs organisasjon i

3 GRIPs miijøarbeid GRIP ble sertifisert etter IS standarden og som miljøfyrtårn i juni 2001, og ble EMAS-registrert i juni ble vi resertifisert både etter IS standarden og som mibøfyrtårn. GRIP har i 2006 videreført arbeidet både i forhold til miljøfyrtårn, IS og EMAS. GRIPs miljøerklæring er: Vi skal leve som vi lærer, og være en foregangsvirksomhet innen miljø, sikkerhet, samfunnsansvar og etikk. Miljøkontrollør direkte og indirekte ytre påvirkning: Teknologisk Institutt Sertifisering AS, akkred.nr. NO-V-0005, Miljørapporten forteller om GRIPs miljøarbeid i tråd med krav i omtalte sertifiseringer og registreringer. Rapportens omtale av arbeidsmiljø kontrolleres ikke av Teknologisk Institutts Rapporten omtaler både GRIPs direkte og indirekte miljøpåvirkning. GRIPs arbeid har en stor positiv mibøeffekt. Den indirekte og positive miijøpåvirkning fra vårt arbeid med prosjekter i offentlige og private virksomheter er langt høyere enn vår direkte miljøpåvirkning. I rapporten omtaler vi først GRIPs miljøfyrtårnsertifisering og arbeidsmiljø, deretter omtaler vi GRIPs direkte miljøpåvirkning og aktivitetene knyttet opp mot Miljøfyrtårn og IS Til slutt tar vi opp vår indirekte miljøpåvirkning, da arbeidet med prosjekter i offentlige og private virksomheter også er inkludert i vår IS sertifisering. Det er god fremgang i GRIPs miljøarbeid. Vi ser at vi i arbeidet med avfall og energi har tatt ut de største effektene. For å bli enda mer miljøeffektive på disse områdene må vi gjøre mer radikale grep. Vi har derfor siste år har særlig fokusert på koblingen mellom reisevirksomhet og bnik av teknologi, nettmøter osv. GRIPs overgang fra å være en organisasjon som hovedsakelig jobbet med utredninger og verktøy il å bli en organisasjon som jobber konkret og praktisk med private og offentlige virksomheter ulike steder i landet har vært en stor dordring, også iforhold Gl vår rni1f0~åvirknin~. Dersom vi ikke hadde vært så bevisste på bruk av teknologi vs flyreiser og annen form for transport ville vi hatt både høyere C02- utslipp som en konsekvens av vår virksomhet, og vi ville ha hatt lavere effektivitet. Det tar tid å reise, så dersom vi klarer å redusere reisevirksomhet sparer vi både tidlkroner og miljø. Vi er svært fornøyde med at vi har klart å legge om arbeidsformen vår til å bli svært utadrettet og oppsøkende mot offentlige og private virksomheter uten særlig økning i vår direkte miljøbelastning. Vi konkluderer således med at GRIP som organisasjon har blitt vesentlig mer miljøeffektiv grunnet at vi nå gjennomfører prosjekter i ulike virksomheter med betydelige miljøforbedringer som resultat. Denne utviklingen kan illustreres ved at vi i 2006 gjennomførte 81 rådgivningsoppdrag i virksomheter mot 20 i tillegg gjennomførte vi 43 prosjekter for myndigheter og andre oppdragsgivere nasjonalt og internasjonalt. Tabellen under gir en summarisk oversikt over mål og oppnådde resultater.

4 Felles indikatorer for alle prosjektene i GRIP Områdene som fikk flest medieoppslag er innkjøp av bil og økoturisme. De fleste omtalene har vært i fagpresse, men vi har også hatt omtale i Aftenposten, Dagens Næringsliv, VG og Dagbladet samt Finansavisen, Dagsavisen, Stavanger Aftenblad, Økonomisk Rapport og NRK Dagsrevyen. Miijøfyrtårnsertifisering og arbeidsmiljø i GRIP Hensikten med Miljøfyrtårn er å heve miljøprestasjonene i små og mellomstore virksomheter. Sertifiserte virksomheter oppfyller definerte bransjekrav. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. GRIP ledet arbeidet i styringsgruppen for prosjektet frem til etablering av Miljøfyrtårn som stiftelse. Miljøfyrtårnsertifisering omfatter også sertifisering av arbeidsmiljøforhold T//f## Sykefraværsprosent 2,9% 6% 2.9% GRIP hadde ved utgangen av ansatte, 14 kvinner og 7 menn, dette er en person mer enn i GRIP søker ved nyrekruttering å øke andelen mannlige ansatte, og vil i 2007 fortsette sitt målrettede arbeid med sikte på å bidra til likestilling mellom kjønnene, herunder faglig - - og - lønnsmessig utvikling. Vår strategi for ansettelserer i utgangspunktet basert på kvalifikasjoner uavhengig av kjønn. I de siste årene har vi prøvd å rekruttere flere menn, og har vektlagt dette aspekfet de;som to kandidater har hatt svært like kvalifikasjoner. GRIP har undertegnet og arbeider i tråd med Samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, avtalen beskriver hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. GRIP er medlem av bedriftshelsetjenesten ved Norsk Legesenter AS. GRIP betaler insentiver for at de ansatte skal gå eller sykle til jobben, og vi gir treningsstøtte. GRIP gir ansatte mulighet til å arbeide hjemme hvis dette passer med type av arbeide som utføres, og arbeidssituasjonen ellers. Ved å formalisere muligheten til å arbeide hjemme

5 bidrar GRIP til en reduksjon i den belastningen arbeidsreisene er for miljøet. For de ansatte betyr dette spart tid i arbeidsreise. GRIP er opptatt av kompetanseoppbygging og -utvikling hos våre medarbeidere, og vi er opptatt av at våre prosjekter skal føre til økt kompetanse og flere arbeidsplasser ulike steder i landet. Vi ser at dette i økende grad finner sted. Et eksempel på dette er at det pt er startet opp tre nye virksomheter som en konsekvens av at tidligere GRIP-ansatte har startet egne virksomheter. Miljøfyrtårnsertifisering og IS GRIPs interne miijøarbeid (Materialgjenvinning) Papp og papir (løst I beholder) Matavfall Sum mengder kildesortert avfall kg kg kg GRIP har laget prosedyrer for avfallsminimering med tiltak som alle ansatte har plikt til å følge opp. Prinsippene i prosedyrene er at det skal arbeides for å hindre at avfall oppstår ved å: - velge løsninger og produkter med lang levetid - etterspørre produkter som er produsert med resirkulert materiale - etterspørre produkter som er klargjort for demontering og gjenbruklgjenvinning av komponentene - unngå bruk av engangsprodukter der det finnes gode alternativer - elektroniske presentasjoner, bruk av internett Hovedgrunnen til at vi har økte avfallsmengder er at vi i de siste årene har blitt flere personer i lokalene, vi har både økt antall ansatte og økt antall leietakere. Tallene for 2004 var 0,7 kg organisk avfall pr årsverk pr måned og 1,8 kg restavfall pr årsverk pr måned arbeidet vi målbevisst med å redusere mengden av denne typen avfall, og oppnådde en reduksjon av mengden organisk avfall til 0,6 kg pr årsverk pr måned og mengden restavfall til 1,3 kg pr årsverk pr måned. Tallene for 2006 viser igjen en økning, til 0,8 kg organisk avfall pr årsverk pr måned og 1,6kg restavfall pr årsverk pr måned. Økningen skyldes hovedsakelig at GRIPs lokaler brukes stadig mer til møte- og kursvirksomhet der det også serveres mat.

6 . -. Antall ka Da~iravfall. Dr årsverk Dr måned økte i 2005 til 6.5 kg, fra 6 kg i Tallene for de w. foregående årene var 7 kg, 7 kg og 8,2 kg i Økningen i 2005 skyldes omfattende ryddeaksjoner i lokalene, der vi vektla å kaste gamle dokumenter, trykksaker med mer. Tallene for 2006 er 7,4 kg papiravfall pr årsverk pr måned. Også denne økningen har en sammenheng med økt aktivitet i lokalene, bl a i forhold til møte- og kursvirksomhet. Antall ark kopipapir pr årsverk pr måned var 446 ark i Grunnen til redusert bruk av papir skyldes både økt bruk av mai1 og at de ansatte har blitt mer bevisste på å unngå unødvendige utskrifter slik at stadig mer leses direkte fra skjerm. GRIPs politikk med bærbare Pcer og mobiltelefoner for å sikre at medarbeiderne kan arbeide uavhengig av hvor de befinner seg har også redusert papirbruken. GRIPs direkte kostnader ved håndtering av avfall i 2005 var kr , var kostnadene kr ,- Miljøeffektiv formidling GRIP har etablert en miljøeffektiv fomidiingsinfrast~ktur. Vi bruker internett og mail, og arrangerer telefonkonferanser og nettmøter der det er mulig. I forbindelse med produksjon av informasjonsmateriell er det risiko for miljøbelastning ved forbruk av papir, og bruk av kjemikalier i forbindelse med trykkeprosessen. Antall produserte trykksaker har blitt sterkt redusert gjennom de siste fem årene. GRIP benytter svanemerket papir (som regel 100 prosent resirkulert) ved produksjon av informasjonsmateriell. GRIP har stilt miljøkrav til designbyråene og trykkeriene vi har benyttet oss av siden år Alle trykkerier vi benytter leverer svanemerkede trykksaker. Energi t Eleki,<.,:.,.,..,....,,....,,, ziioa***-'* ' " ",,.--.(.. 1.april 2001 flyttet GRIP inn i lokaler i Folketeaterbygningen. Lokalene demonstrerer hvordan eksisterende bygninger kan tilfredsstille morgendagens krav til både miljø- og kostnadseffektivitet. Lokalene har enkle og lite energikrevende løsninger mht valg av ventilasjonssystem. Vi har åpnet lokalene, montert spjeld på eksisterende luftinntak i yttervegg og installert en kraftig avtrekksvifte i 8.etasje, som driver luften fra lokalet i 7. etasje opp gjennom trapperom og ut over tak. Undertrykk vil trekke luft inn gjennom luftinntak i yttervegg, uten behov for vifter. Spield og vifte styres automatisk slik at luftkvaliteten til enhver tid kan garanteres. I tillegg til ønske om et energieffektivt ventilasjonssystem har vi fokusert på god kolasjon og styring av belysning i lokalene for å optimere energibruken. - Bygget.. har fleksibelt oppvarmingssystem (vannbåren varme). Vi har også lagt vekt på at det velges overflatematerialer med lang levetid og lite vedlikeholdsbehov, dette er viktige kriterier for både kostnads- og ressurseffektivitet. Arealeffektivitet og fleksibilitet er vektlagt, vi kan klare oss med ca 23 kvadratmeter pr ansatt, som er ca 40 % lavere enn gjennomsnittet for kontorbygg i dag, og på nivå med moderne kontorer som bevisst har satt fokus på dette.

7 GRIP minimerer miljøbelastningen knyttet til energiforbruk ved å benytte fjernvarme til oppvarming og ved å effektivisere strømforbruket. I vår daglige bruk av teknisk utstyr har vi som mål å minimere bruken av strøm. Vi fokuserer på energisparing ved å lage rutiner slik at ansatte benytter de tiltak som er tilgjengelig for å begrense energibruken var strømforbruket 1091 KWt pr årsverk mot KWt i 2005 og KWt pr årsverk i Økningen pr årsverk skyldes at vi måtte bruke noe elektrisk oppvarming i tillegg til fjernvarme i Innkjøp GRIP har utviklet rutiner og prosedyrer for valg av leverandører av varer og tjenester som skal sikre at alle innkjøp skjer i tråd med GRIPs overordnede miljøstrategi. Viktige aspekter å ta hensyn til er livsløpskostnader, kvalitet, miijøegenskaper og etikk. Innkjøpspolicy og miijøkrav til underleverandører: GRIP skal etterspørre miljøinformasjon ved innkjøp. GRIP skal stille miljøkrav til leverandører av varer og tjenester. Svanemerkede produkter og produkter av resirkulert materiale skal prefereres. Ved innkjøp av varer legger GRIP vekt på at leveringen skal medføre så små transportmessige miijøkostnader som mulig. Leverandørutvikling: Vi arbeider planmessig med egne leverandører, og siden 2003 har vi kun brukt ISO-sertifiserte leverandører av kontorrekvisita og papir. Vi ser også at de leverandørene vi bruker er konkurransedyktige på pris. Vi gir tilbakemelding til leverandører og andre kontakter på ulike forhold, eks hvordan varer og annet emballeres. Slike tilbakemeldinger mottas stort sett positivt. Utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier Det er liten risiko for utslipp forbundet med GRIPs virksomhet. Kjemikalier brukes hovedsakelig i forbindelse med renhold og annet vedlikehold samt at kontorrekvisita og annet utstyr inneholder kjemikalier. Vi integrerer miijøhensyn i renhold og vedlikehold av lokalene. GRIPs rengjøringsbyrå er IS sertifisert. Reisevirksomhet Alle GRIPs konferanser og møter vurderes ut fra miljøbelastningen som transportbehovet medfører. I invitasjoner til GRIPs arrangementer informerer vi om muligheter for kollektiv transport. Policy for arbeidsreiser: GRIP har utviklet prosedyrer for å oppnå reduksjon i miljøbelastningen ved reiser. Her inngår reiser til og fra arbeidet, reiser i forbindelse med deltakelse på møter, og reiser i forbindelse med GRIPs egne arrangementer. GRIP oppmuntrer alle ansatte til å benytte toglbusslbåt i stedet for fly der hvor dette er mulig uten for stor ulempe for den ansatte. GRIP oppfordrer også til bruk av telefonkonferanser og nettmøter. De øvrige tiltakene var:

8 1. Gunstige regler for å benytte offentlig kommunikasjon eller syklelgå i forbindelse med arbeidsreisen for GRIPs ansatte. 2. Reiseregelverk som stimulerer til bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med reiser i arbeidstiden for ansatte i GRIP og underleverandører til GRIP. 3. Utvikling av et rapporteringssystem som gir oversikt over GRIPs miljøbelastning knyttet til reiser reiste 76 % av GRIPs ansatte til og fra jobb med kollektiv transport, 24 % gikk eller syklet og ingen kjørte bil. Dette er en trend som har forsterket seg over år. Tallene for 2005 er 93 %, 6 % og l%, i 2004 var status 89% kollektivreiser, 10% gålsykle og 1% bilkjøring. Nedgangen i bilkjøring skyldes at GRIP ikke har gratis parkeringsplasser og at det betales insentiver for at de ansatte skal gå, sykle eller reise kollektivt. Reiser i arbeidstiden som % av km reiser fordeler seg som følger: 88 % flyreiser, 8 %tog, 3 % bil og 1 % buss. Tilsvarende tall i 2005 var 84 % fly, 7% tog, 7% bil og 2% buss viste tallene 62 %fly, 30% tog, 7% bil og 1% buss. Overgangen fra tog til fly er en konsekvens av en bevisst og planlagt utvikling som henger sammen med mål og strategi. Vi arbeider nå med virksomheter over hele landet. GRIP skal nå ut der virksomhetene er, og vi skal ha et internasjonalt samarbeid. GRIP er opptatt av at vi skal leve som vi lærer, og at vi skal være et forbilde for andre. Et eksempel på at dette virker er at GRIPs reisepolicy er blitt kopiert av flere virksomheter, eks Husbanken. GRIPs klimaregnskap..," ~,,,.e,,,,p,.,. "......,,,...,,,,,,,,., C02 utsiippskal I I I (Kilde: Nordel I I I

9 Utslippskalkulatoren viser at sum C02-utslipp er 24.7 tonn, det blir gjennomsnittlig 1,2 tonn pr ansatt. Estimert kostnad for klimakvoter er kr baser på antatt pris kr 150,- pr klimakvote. I arbeidet med klima har vi fulgt følgende prosess: klimaløfte: vedtak i ledelse om å satse klimaregnskap: få en oversikt over klimaeffekten fra virksomheten klimafokus: prioritere de viktigste forretningsområder og prosesser i denne sammenheng klimatiltak: utvikle og gjennomføre korrektiv tiltak klimakompensasjon: eventuelt kjøp av kvalitetssikrede C02 kvoter i tråd med følgende illustrasjon: Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) og vår rolle CER blir ustedt av FN (UNFCCC) etter hvert ram klimagassredukfonen lnvestm benymr CER al 3 opptvlle cpne forpliktelser ellet ~lgerdem inn I et eumwisklglobalt kwtemarked GRIP har relativt små CO2-utslipp i egen organisasjon. Vi har størst utslipp i forbindelse med flyreiser. C02-utslipp som en konsekvens av flyreiser ville ha vært mye høyere dersom ikke antall videokonferanser hadde kunnet økes, Mr følgende oversikt:

10 IS prosjekter på oppdrag for myndigheter og virksomheter (indirekte miljøpåvirkning) GRIPs arbeid har en stor positiv mibøeffekt. Den indirekte og positive miljøpåvirkning fra vårt arbeid med prosjekter i private og offentlige virksomheter er langt høyere enn den direkte miljøpåvirkning som er omtalt tidligere i rapporten. Indikatorer og suksesskriterier GRIP har utarbeidet et sett med indikatorer for å måle effektene av arbeidet med innkjøp og reiseliv. Indikatorene skal brukes i årene fremover for å registrere og måle miljøeffekter av prosjektene. Offentlige innkjøp,--"w*-,-...',.' : s,.,?,-l,~**;~-;,..:.~i~,,i:,*~~....,,,,.,,.,...,.:, ~.,, l Miljskrav ved innkjsp Bilkjep Eco Drive IKT-innkjsp Nettmster Næringsbygg Andel virksomheter Antall virksomheter i prosjektet som stiller mibøkrav Antall miljøbiler kjøpt inn av disse virksomhetene Antall personer Andel virksomheter Brukstid PCer Andel virksomheter Andel virksomheter Krav i anbud % % 4,l ar 9% 30% 38% Leiekontrakter Andel leiekontrakter 1 31% 1 30% EU-undersøkelse, stikkpr. Papir og trykkerier I Andel trykkerier 6% 1 15% 1 Egen undersskelse Tekstiler Andel trykksaker Andel miljømerket papir Andel resirkuleri papir Andel miljømerkede konvolutter Andel resirkulerie konvolutter Andel virksomheter % I Krav i anbud 1 42% 1 45% I Stiftelsen Miljømerking I Flere av tallene er basert ~å stikk~røver i DoffinAatabasen (disse er merket med EUundersøkelse, stikkpr.). isse taliene må således vurderes på denne bakgrunn, altså at de er basert på stikkprøver. Vi vil i 2007 gjennomføre en full statusundersøkelse innen offentlige innkjøp for å få gode nok data, denne undersøkelsen vil vi videre gjennomføre hvert annet år (både telefonintervju og sjekking av konkurransegrunnlag). Dersom EU gjennomfører flere undersøkelser på innkjøpsfeltet er det også ønskelig å delta i disse. Status for bil er basert på tall fra GRIPs bilinnkjøpsprosjekt. Antall virksomheter i prosjektet som har stilt miljøkrav ved innkjøp i 2006 er 7 (Oslo kommune, Asker kommune, Forsvaret, Statens Bilutvalg, Posten, Hertz, Europcar). Oslo kommune, Asker kommune, Statens Bilutvalg og Posten har i 2006 kjøpt inn miljøbiler. GRIP har beregnet at den kommunale bilparken består av biler. Norske kommuner kan spare tonn C02 hvis alle stiller miljøkrav til bilparken % 4 ar 9% 35% 40% Milemetode EU-undersakelse, stikkpr. GRIPs prosjekt GRIPs prosjekt Tall fra aut. trafikkskoler Stiftelsen Miljsmerking EU-undersskelse, stikkpr. EU-undersskelse, stikkpr. EU-undersekelse. stikkpr. Stiftelsen Miljømerking Det er i 2006 kun registrert 60 personer som har tatt opplæring i eco drive. Vår vurdering er at det skyldes både gode tider hos sjåførskolene og for lite fokus fra virksomhetene på fordelene ved slik opplæring. Innrapportert økonomisk gevinst fra virksomheter som har sendt ansatte på eco drive opplæring er 13% reduksjon i kostnader til bilhold.

11 Status 2006 for IKT-innkjøp er basert på tall fra Stiftelsen Miljømerkings undersøkelse i desember 2006, der 98 anbud ble undersøkt. 33 virksomheter svarte ikke, så de er ikke tatt med i statustallet. Dersom vi inkluderer andre miljøfakta som miljøsertifisering av virksomheten med mer vil tallet være 66 %. Men siden slike miljøforhold ikke har betydning for utstyret tenker vi at tallet 40 % gir et mer riktig bilde av situasjonen. Og da ser vi at status er lavere enn den var i 2005, da det i EU-undersøkelsen ble registrert at 47 % av virksomhetene stilte miljøkrav til IKT-utstyr ved innkjøp. Vår vurdering er at dette skyldes at de to undersøkelsene er svært forskjellige samt at svarprosenten i 2006 er mye høyere. Reiseliv '".., '" ',i(.7.<c.*n*ml'lt...,.,....,2 l I P, j Ykoturisme g i bedrifter Reisemalsutviklin ~nraii nettverk 1 GRIPs ros'ekt Green Hotels Antall bednfier 85 GRIPs prosjekt - Det er etablert et norsk økoturismenettverk, ved utgangen av 2006 var 130 bedrifter deltakere i nettverket. GRIP fremover GRIPs HMS-system og miljøstyringssystem er godt implementert og i stadig utvikling. Innad i GRIP vil vi i 2007 arbeide for å oppfylle følgende mål: Miljeeffektive nye lokaler og mest mulig papirlest kontor: I løpet av året skal vi flytte til nye lokaler i Dronningens gate. Vi er opptatt av at også disse lokalene skal bli mest mulig miljøeffektive, og arbeider nært sammen med utleier for å oppnå dette. GRIP bruker kun mobile PCer og mobiltelefoner. Dette skal fremme økt miljøeffektivitet, bl a ved å redusere behovet for papir. Transport og IKT: Videreføre eksisterende reiseregnskap. Øke bruk av nettmøter og skype. Prosjekter for offentlige og private virksomheter: Forbedre indikatorarbeidet, arbeide mer med eksempler og konkrete tall for oppnådde miljøeffekter. Arbeidsmiijetiltak: Følge opp arbeidsmiljøkartlegging, gjennomføre flytting på en god og lite ressurskrevende måte. Neste miljørapport vil bli fremlagt i mai ' Status viser antall rene reiselivsbedritler. I tillegg er hiayskoler, destinasjoner, organisasjoner mm deltagere i nettverket

12 GRIPs organisasjon i 2006

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT?

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT? Strategisk instituttprogram (SIP): Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter Bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon: En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

En grønnere Normisjon. En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor

En grønnere Normisjon. En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor En grønnere Normisjon En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor 2 Utvalget som har utarbeidet rapporten ble nedsatt av generalsekretæren våren 2007. Utvalget har bestått av: Olav Moe

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp Ytre miljø Av hensyn til klimautfordringen må framtidens energisystem i langt større grad enn i dag være basert på fornybare energikilder som ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dessuten

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010 else, miljø og sikkerhet 008-00 Innhold Sertifikater Leder S. Sertifikater Arne alonæs Administrerende direktør YIT Building Systems AS S. Leder S. 4 S på alvor S. 5 S-prisen S. 6 Arbeidsulykker S. 7 YIT

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Rapport 2009-082. IKT og klimagassutslipp

Rapport 2009-082. IKT og klimagassutslipp Rapport 2009-082 Econ-rapport nr. 2009-082, Prosjekt nr. 5Z080087 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-084-9 JMS/IAR/MST/mbh, KIB, 27. august 2009 Offentlig Utarbeidet for Fornyings-og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/01 Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Dokumentasjonsrapport Av Otto Andersen, Eivind Brendehaug

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Vestlandsforskingsnotat nr. 13/2008 Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Synne Nessestrand Vefring, Carlo Aall (red) Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer