omstilling sarbeid strategi for Flakstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "omstilling sarbeid strategi for Flakstad"

Transkript

1 omstilling sarbeid strategi for Flakstad

2 Dette heftet har eg laga med utgangspunkt i Strategiplan for Flakstad kommune frå november Strategiplanen skal vere ei ramme for nyvinning- og omstillingsarbeidet i Flakstad. Den er utvikla i perioden august-november 2011, og baserer seg på innspel og informasjon frå blandt anna; dybdeanalyse for Flakstad kommune våren 2011, Arbeidsmøter i internstyret, bedriftsbesøk til 23 verksemder, folkemøte og bygdemøter, arbeidsmøte/workshop med nøkkelpersonar frå næringsliv, poltisk miljø og internstyre. Eg synast det var viktig å kunne legge fram denne informasjon på ein meir lettfatta måte for å tydeleggjere kva utfordringar kommunen har og vise kva retning det var naturleg å føre oppgåva mi. 3

3 I mars 2011 vart Flakstad kommune innvilga status som omstillingskommune av Nordland fylkeskommune. Bakgrunnen var den sterke nedgangen i sysselsetjing som kommunen har hatt i seinare år. Samstundes som det er færre sysselsett er det òg færre som bur i kommunen. Kommunen har fått innvilga status som omstillingskommune i 3 år. Dette inneber støtte fra fylkeskommunen i same periode. Vidare kan kommunen søke om ytterlegare 3 år til omstillingsarbeidet. Omstillingsarbeidet forpliktar til å bruke fire millionar norske kroner kvart år i omstillingsperioda. Nordland fylkeskommune står for 75% av desse midlane, resterande 25% av tilskotet er det Flakstad kommune som sørgjer for. 3 + = 3år 24 millionar

4 Flakstad har hatt ein nedgang i torskekvoter på heile 20 % frå 2004 til Dette har spelt negativt for både næringsliv og busetnad ettersom fiske er den klart største næringa i kommunen. 1639innbyggjarar i innbyggjarar i 1996 Tendensen er at innbyggjertalet vil gå ned med 154 personar innan innbyggjarar 1360innbyggjarar i 2010 Vidare vil innbyggjertalet gå ned ytterlegare ned med 101 personar innan innbyggjarar år 1360innbyggjarar i 2010 Den største nedgangen skjer i aldersgruppa år, noko som er spesielt uheldig når det kjem til sysselsetjing. 7

5 Målet er at talet på arbeidsplassar skal auke med 30 innan utgangen av 2015 Omstillingsarbeidet skal utvikle ein attraktiv kommune gjennom nyskaping av lønsame arbeidssplassar og auka verdiskaping; slik området får ein meir variert næringsstruktur med arbeid for både kvinner og menn. Målet er at talet på arbeidsplassar skal auke med ytterlegare 50 innan utgangen av 2017 Utviklingsselskapet Flakstad Utvikling AS har fire innsatsområder som skal utviklast slik måla om fleire arbeidsplassar blir gjennomført. 1) Fiskeri, marin industri og havbruk 2) Reiseliv og oppleving 3) Teknisk service og KIFT(kunnskapsintensive forretningsmessigetjenestener) 4) Andre gode utviklingsprosjekt blandt anna jordbruk 9

6 Flakstad - kystkommune med livskvalitet, framtidsiver og plass til fleire. Det skal vere attraktivt å bo og arbeide, og det skal vere velferdstilbod til alle. Med sterk forankring i kystkultur og ressursgrunnlaget i naturen, skal Flakstad styrke sin status som kystkommune. Tabell frå 1. januar 2012 viser at Flakstad kommune har hatt ei auke på 23 personar det siste året. Målet er at folketalet skal auke med 27 nye innbyggjarar innan innbyggjarar Målet er at folketalet skal auke med ytterlegare innbyggjarar nye innbyggjarar innan innbyggjarar Kommuen har i oppgåve og legge til rette for næringsverksemd og busetnad. Det er felt ned fire punkt som er spesielt prioritert i arbeidet for å nå målet om auka busetnad. 1) Det skal tilretteleggjast for attraktive bustadar 2) Ein skal markedsføre lokale utsikter 3) Det er ynskjer om eit sterkt kommunesenter og aktive bygdesentra 4) Kommunen skal vere næringsvenleg. 11

7 Innsatsområde 1 Fiskeri, marin industri og havbruk Det er ynskjeleg å sikre at fisk framleis er grunnlag for framtidsretta og attraktiv næring, spesielt for unge. Det krevst ein auka og meir stabil tilgang på råstoff, og fleire kvoter lokalt. Meir produksjon, foredling og verdiskaping, samt ein lengre og jamnare sesong vil kunne bidra positivt med tanke på sysselsetjing. Det skal skapast 40 nye arbeidsplassar i dette innsatsområdet innan utgangen av

8 Det skal skapast 25 nye arbeidsplassar i fiskeri og kystfiskeflåte innan utgangen av ) Rekrutering av fleire unge fiskarar 2) Auka leveranser frå heime- og framandflåten 3) Ta i bruk ny teknologi for å fremje kvalitet, tryggleik og effektivitet. 4) Auka samarbeid innad i næringa. og med andre næringar. 15

9 I marin industri skal det skapast 15 nye arbeidsplassar innan utgangen av ) Auka lokalt mottak av råvarer, samt auka lokal foredling, både av etablerte og nye marine artar. 2) Marknadsorientering. 3) Ta i bruk ny teknologi for modernisering av produksjon og tilrettelegging. 4) Auka samarbeid for å fremje nytenking, produktutvikling og utnytte stordriftsfordelar. 17

10 Det skal leggjast til rette for fleire arbeidsplassar innan havbruk. Det er ikkje talfesta kor mange fordi dette er styrt av lokasjonar. 1) Halde kontakt med næringa og samarbeide om langsiktig planlegging 2) Vere pådrivar for tilrettelegging med tanke på vidare utvikling 3) Flakstad kommune ynskjer å bli kjend for sin miljøprofil. Dette vil krevje at tydelege krav vert retta mot oppdrettsnæringa. 4)Auka samarbeid innad i næringa. og med andre næringar. 19

11 Innsatsområde 2 Reiseliv og oppleving, basert på natur og kultur Vidareutvikle eksisterande verksemder gjennom nyskaping og kompetanseutvikling. Det skal skapast 25 nye arbeidsplassar innan sysselsett i reiseliv 21

12 Auka verdiskaping av den turiststraumen som allereie går gjennom Flakstad. E10 strekkjer seg gjennom heile lofoten og er ein populær køyrerute for turistar sommarstid. Utvide sesongen med skuldersesong og vinterturisme. Utvikle nye verksemder og attraksjonar Utvikle samarbeid både innad i bransjen og på tvers av næringar som reiseliv, kultur fiskeri og landbruk. 23

13 Innsatsområde 3 Teknisk service og KIFT-bedrifter Modernisering og nyskaping i eksisterande tekniske servicebedrifter Kompetanseutvikling og rekruttering av kvalifiser/ung arbeidskraft Samarbeid innan næringa Stimulere og tilrettelegge for etablering av nye kunnskapsarbeidsplassar. Det skal skapast 15 nye arbeidsplassar innan

14 Innsatsområde 4 Andre gode utviklingsprosjekt og nyskaping i landbruk Næringslivet må i framtida kunne tilby attraktive arbeidsplassar for både kvinner og menn. Dei prioriterte bransjene er typisk mannsdominerte bransjer i dag. Utviklingsprosjekt som fremjer kvinnelege gründere, bedriftsleiarar og arbeidsplassar er ynskjeleg. 27

15 Landbruk er framleis ei viktig næring i Flakstad. Primært omfattar dette sauebønder som driv kombinasjonsbruk. Dei fleste lever kjøtt til Lofotlam som er lokalt drive. Det er og to mjølkebonder i Flakstad. Det er eit potensial for tilleggsnæring og auka foredling med lokale nisjeprodukt. Reiseliv kan og samarbeide med næringa om gårdsbesøk, beitedyr og turgåring. Beite frå sau og fe er nødvendig skjøtsel av landskapet. I somme områder er eit auka beite frå fe ynskjeleg for å ivareta landkapet. 29

16 Innsatsområde 5 attraktivt og næringsvenleg lokalsamfunn For å stoppe nedgangen i folketalet og auke tilflytting til Flakstad, er det viktig at det er attraktivt å bo, besøkje, arbeide og drive næringsverksemnd i kommunen. Målet er at folketalet skal nå 1500 innbyggjarar innan 2017, og at 60 unge vaksne skal slå seg ned i kommunen. 31

17 Mangel på attraktive tomter og bustadar til leige gjer det vanskeleg for unge å busetje seg. For å sysselsetje fleire i aldersgruppa år må kommunen kunne gje arbeid til dei med høgare utdanning år 1) Det skal tilretteleggjast for attraktive bustadar 2) Ein skal markedsføre lokale utsikter 3) Det er ynskjer om eit sterkt kommunesenter og aktive bygdesentra 4) Kommunen skal vere næringsvenleg. 33

18 prosjektområder Utvikle nye og attraktive utleigebustadar, marknadsføre godt mot unge vaksne, samt sesongarbeidarar. Utvikle Flakstad som bu- og besøkskommune, med tanke på forskjønning, infrastruktur og samarbeid med Bolyst-prosjekter. Tilretteleggje for utvikling av attraktive tilbod innan handel, lokale møteplassar og kultur. 35

19 Felles lineegnesentral, sløyeline(fiskemottak, mekaniske/vekstadstenester, utstyrslager, garnhotell med servicefunksjonar. Vidareutvikle servicetilbodet og marknadsføre dette overfor fiskarar, både for lokal- og framandbåtar, for å auke leveransen i Flakstad. Havsportfiske / oppleving / fisketurisme i samarbeid med reiseliv. Meir kapasitet for henging av fisk, for å gi fleire hengesesongar og tørke fleire fisketyper. Rekrutering av arbeidsfolk og tilrettelegging for fast busetnad. Samarbeid om mottak for auka råvaretilgang. Etablere ein buffer for å auke mottakskapasitet i Flakstad ved leveransetoppar. Felles fryselager / -hotell for å kunne arbeide med fisken heile året og dermed forlenge sesongen. 37

20 Utvikle kulturbaserte verksemder, samt samarbeidsprodukt mot kultur, landbruk og fiskeri. Tilretteleggje for attraktive stoppestadar for bobilar. sykkelstiar, naturstiar og fjellturar. Vidareutvikle mekanisk verkstadstilbod til kystfiskeflåten. Fleire lærlingar og lærlingsbedrifter Vidareutvikle infrastruktur. 39

21 konsekvensutreiing Flakstad Konsekvensutredning for perioda viser at det finnast tomter klare til byggjing på mange mindre stadar i Flakstad. Samstudens er det regulert til fleire hytte- / rorbuområder spreidt omkring. bustadarar fritidsbustadar fiskevær? krav om regulering 41

22 Store delar av strategien i omstillingsarbeidet er å skape fleire arbeidsplassar og vekst i verksemder. Dette vil kunne føre til at det blir bygd mange næringslokaler på relativ kort tid. Det er Ramberg, kommunesenteret, som er regulert til størst del næringsføremål. Ei utfordring då er å ivareta interessa om det attraktive lokalsamfunnet, Ramberg, hand i hand med næringssentrumet. Sjølv om konsekvensutreiinga viser at det er tomter ledig spreidt omkring, ynskjer kommunen at det skal byggjast nye bustadar òg på Ramberg. Om kommunen skal lukkast med å få folk til å busetje seg på Ramberghamna, må tilbodet gjerast meir ettertrakta enn å byggje einebustad andre stadar i kommunen. Bo-lyst og Framtidens bygder er difor engasjert for å komme med moglege løysingar på denne utfordringa. Det er denne problemstillinga eg òg ynskjer å gripe an i mi masteroppgåve. 43

23 1 Olje- og gassutvinning i Lofoten med landgang lokalt skapar mange nye arbeidsplassar i området. Forsyningsbasen vil ikkje liggje i Flakstad, men veke- og månadspendling til platform gjer Flakstad til ettertrakta bokommune, som igjen gir kraftig folkevekst. eksternt 3 Olje- og gassutvinning i Lofoten utan landgang lokalt. Olja gir ikkje fleire arbeidsplassar samstundes som ho skadar fiskeri- og reiselivsnæringa. Det vert færre arbeidsplassar ogso i Flakstad ettersom kommunen har lent seg på desse næringane. vekst nedgang 2 Sterkt lokalt engasjement fører til nyvining og verdiskaping i fiskerinæringa i Flakstad. Utviklinga skjer på lag med omgivnadane slik at det igjen er attraktivt å bo og besøkje fiskerihamna. lokalt 4 Omstillingsarbeidet fører til stor satsing i lokalt næringsliv og utbygging av næringsverksemder skjer umiddelbart. Rovdrift i utbygging og store areal med fylmasser endrar situasjonen. Bustadane i området er ikkje lenger ettertrakta og fråflytting er igjen tendensen. scenario Dette scenariokrysset tar for seg vekst og nedgang på vertikalaksen, og eksternt og lokalt engasjement på horisontal akse. Slik kommunen arbeidar er scenarioet oppe i høgre hjørne ynskjeleg, nemeleg vekst gjennom lokalt engasjement. Det kan tenkjast at eksternt engasjement kan vere fordelsaktig til ein viss grad om det finnast rom i kommunen til å handtere dette på ein god måte. 45

24 mi oppgåve Eg ynskjer å gjere det attraktivt å bu i Ramberg hamn, i ei moderne fiskerihamn. Det skal vere mogeleg å bu nære industriverksemd, og verksemda skal gjere staden rikare, ikkje skjemmande. Å bu og leve i eit fiskevær skal framleis vere å bu i eit fiskevær. 47

25 Kjelder: Strategiplan, for nyskapings- og omstillingsarbeidet i Flakstad, , November 2011, Flakstad Kommune Handlingsplan 2012, for nyskapings- og omstillingsarbeidet i Flakstad, Flakstad kommune, november 2011

26 huse Flakstad - møte ein stad / Pernille Toftesund Thunem / master i arkitektur hausten 2013 / NTNU

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune SPL -6900 Terese S. Jemtegård Moen Masteroppgåve Erfaringsbasert masterprogram i Stedsutvikling Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune SPL -6900 Terese S. Jemtegård Moen Masteroppgåve Erfaringsbasert masterprogram i Stedsutvikling Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020

Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020 Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020 Innhaldsliste Felles kunnskap gir felles plattform...3 1. Demografi og befolkningsutvikling...5 2. Arbeidsmarknad

Detaljer

Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015

Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015 Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015 Flytt til Hardanger vart starta opp i 2007, og med bakgrunn i gode erfaringar frå prosjektfase 1, skal ein no ta fatt på prosjektfase

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland Regionalt utviklingsprogram Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland 2012 Regionalt utviklingsprogram 2012 3 Forord Paradoksalt nok er det vekst, reform og endring

Detaljer

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune 4000-innbyggjarkommunen Etne - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune Etne United Bulystutvalet i Etne Kommune Sluttrapport, 10. Mars 2009 1 1 Føreord Denne rapporten representerer

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010 STRATEGI Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011 desember 2010 1 Innhald Side 1. Landbruksbasert næringsutvikling 3 1.1.Føremål med strategien 3 1.2.Prosess 3 1.3.Om det moglege! 3 1.4.Overordna

Detaljer

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Samfunnsanalyse. Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (LLS) Prosjektleiar Tore Frimanslund, Sogn Næring AS

Samfunnsanalyse. Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (LLS) Prosjektleiar Tore Frimanslund, Sogn Næring AS Samfunnsanalyse Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (LLS) Prosjektleiar Tore Frimanslund, Sogn Næring AS SAMANDRAG Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal er ein del av

Detaljer

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20 Mai 2007 Veksten held fram Bedriftene trur at veksten held fram med full styrke i 2007 Side 9 Aukande mangel på arbeidskraft Kvar andre bedrift innanfor mekanisk industri og bygg og anlegg slit med å skaffe

Detaljer

Sogn og Fjordane SV vil:

Sogn og Fjordane SV vil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Ja til Sogn og Fjordane Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019 Sogn

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer