Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015."

Transkript

1 Prismatrise/gravetjenester - Word versjon GENERELT. Vår avtalepartner skal utarbeide fremdriftsplan på alle bestilte oppgaver hver uke og sende denne pr. E-post til avtalt adresse innen mandag kl. 15:00 i Excel format. Retting av uforutsette feil i nettet, som må rettes umiddelbart kommer i tillegg til planlagt gjennomføring. SKAGERAK NETT RESPONSTID. Skagerak Nett (SN) sin responstid ved gjennomføring av prosjekter i henhold til fremdriftsplan er følgende: Gjennomføringsplan pr. prosjekt skal godkjennes av prosjektleder for det enkelte oppdrag. Planen skal bygge på best mulig fremdrift for begge parter og midlertidig arbeid skal gjennomføres der dette samlet sett gir laveste kostnad for begge parter. Begge parter har ansvar for å følge plan. Der avtalepartner ved uforutsette hendelser trenger bistand fra mannskap hos SN er vår responstid følgende: Tiden beregnes i SN sin åpningstid. For tiden 07:30-15: Arbeid inntil 1 - time der forskrifter ikke krever minst to personer med montørsertifikat - er vår responstid inntil 3 timer. 2. Arbeid inntil 1 - time der forskrifter krever minst 2 personer med montørsertifikat - er vår responstid inntil 6 timer. 3. Ved arbeid utover 1 - time er vår responstid inntil 12 timer. Ved storfeil / beredskapssituasjon kan dette avvike. FORUTSETNINGER I AVTALEN. Priser og materialkrav, toleranser og utførelse, regler for mengdeberegning, samt postenes tekstkoding, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave. Der beskrivelsen avviker fra krav og bestemmelser i NS 3420, gjelder vår beskrivelsen foran NS Komprimering av masse skal utføres i henhold til tabell 4 i NS3458

2 Beskrivelsen i poster avviker i stor grad fra standard poster. Skagerak Nett bygge standard viser til REN, men med noen unntak. Vår avtalepartner kan abonnere på REN. Pris for abonnement REN på "Distribusjonsnett" for 2015 Prisen på abonnement på "Distribusjonsnett" er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av størrelse: Entreprenører: opp til 20 ansatte: fastledd kr ,- + kr. 589,- pr. ansatt fra 20 ansatte: fastledd kr ,- + kr. 294,- pr. ansatt For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris. Alle priser er årlige og ekslusive merverdiavgift. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Distribusjonsnett" for 2015 ble justert 1. januar.2015, hvor den da ble indeksregulert med 4,66 %. FORUTSETNINGER FOR ENHETSPRISER. All graving skal avregnes etter Skagerak gravebeskrivelse. Avvik fra bestilling skal være skriftlig godkjent av SN representant før arbeidet igangsettes. Alle offentlige gebyrer til veiholdere skal faktureres vår avtalepartner - entreprenør. Gebyr viderefaktureres uten påslag per oppdrag og skal være med på sluttfaktura. Alle krav fra veiholder må følges. I meter/stk. - enhetspriser skal følgende inngå: 1. Rigg/administrasjon/utrykning/beredskap/koordinering 2. Skiltplaner 3. Alt utstyr som trengs for å få utført arbeidet skal være inkludert. Eksempel på utstyr: maskin, pigg, løfte åk, lastebil med tipp/kran - 20 t/m(inntil 13 lm), traktor med henger, kabelvogner, lesseapparat, henger, skjær, feiekost, pioner el. lignende, asfaltskjærer/fres, kompressor, vibroplate inntil 800 kg, motorsag, pumper, tineutstyr, aggregat, stolpespade, kabeltrekker, kabelruller, pressutstyr/tang til C-press Cu m.m. 4. Arbeid og utstyr til sikring og sperring av anleggsområdet inkl. rigging og transport 5. Skjæring av asfalt skal inngå i fyllingsarbeidet 6. I alle poster under fyllingsarbeidet skal utlegging av inntil 2 stk. markeringsbånd inngå 7. All fjerning, transport og avlevering ved masseutskifting/overskuddsmasser/asfalt inntil 50 cm utenfor topp grøftekant/brostein/store steiner/røtter ol. til godkjent deponi inkl.

3 fyllplassavgift. Dersom midlertidig deponi må benyttes skal dette også inngå. Øvrig fjerning av asfalt ved meter/stk. - enhetspris skal prises pr m2 i post 06.01(Ved krav fra veiholder/eier) 8. Materialkostnaden og transport av grus/pukk/singel/subbus/matjord m.m.(gjelder ikke asfalt) 9. Frømengde per areal ved utlegg av matjord. Minst 15 kg pr. daa. 10. Eventuell merarbeid, på grunn av hindringer i bakken/grøft. Hindringer er definert som krysninger, parallell føringer, følging av eksisterende kabel m.m. som krever ekstra påpasselighet og arbeid med oppfølging med hjelpemann i grøft, legge til side eksisterende nett/kabelbord som må tilbakelegges m.m. Hindringer som medfører at noe må bygges spesifikk oppgave som bygge kulvert, steinsette, varig flytte anlegg grunnet krav fra SN osv. er ikke å anse som hindringer i grøft og faktureres etter medgått tid, men skal være avtalt før igangsetting. 11. Trekke kabler under annet nett, andre hindringer, trekke i rør ved veikryssing ol. 12. Hele området skal settes tilbake i den stand det var før graving, inklusiv områder som er blitt forringet av transport over grunn eller lignende. Vår avtalepartner må selv avklare med grunneiere dersom det oppstår uenighet eller krav som er urimelig i henhold til bestilling/avtale. Dersom enighet ikke oppnås vil Skagerak Nett avklare forholdet. Dette skal skje uten unødig opphold i saksgang og entreprenør skal være representert ved eventuelle befaringer. Dersom tvist gir SN merkostnader, må dette ikke igangsettes før oppdraget blir bestilt av SN. Når tvist er avklart skal arbeidet utføres uten unødig opphold. 13. Dokumentasjon med bilder av veier, terreng, trase ol. før og etter, grøfter med kabel før omfylling, grøfter etter omfylling og kabelbord lagt. Bilder må nummereres via kart og retning. 14. Miniguard der veiholder krever det eller andre HMS krav påkrever dette. I timepriser skal følgende inngå: 15. Punkt 1, 2 og utstyr i punkt 3 skal inngå i prisen, med unntak av gravemaskin, traktor med henger og lastebil samt fres til fortanning som har egne priser. 16. Utstyr til sikring og sperring av anleggsområdet. For arbeid med rigg og fjerning av utstyr betales det for medgått tid. Presisering av ovenstående punkter: 1. *Maskin, lastebil/traktor med henger eller annet utstyr, når det står uvirksomt på arbeidsstedet dekkes ikke. 2. Sprengning på timearbeid betales etter kvittering m/avtalt påslag. 3. Anleggsområdet for sikring og sperring i ovenstående punkter er definert som område der det graves og område som er avsatt til lagring av materiell og utstyr. 4. Graving innenfor bykjerne skal avregnes på timebestilling. Bykjerne er definert som handelsgate i sentrumsområdet. 5. Retting av uforutsette feil i nettet, som må rettes umiddelbart, avregnes normalt etter medgåtte timer. 6. Ved bestilling etter meter/stk. enhetspriser vil timearbeid kun komme til anvendelse om dette er avtalt på forhånd med bestillers representant.

4 7. All skjæring av asfalt inngår i fyllingsarbeid på meter/stk. - enhetspriser. Ved timebestilling skal dette inngå i prisen for hjelpemann med utstyr. 8. Enhetspris på legging av kabel benyttes kun i kombinasjon med meter/stk. - enhetspris på grøfter/fylling. Ved timebestilte utførelse, skal legging/trekking av kabel tas på timer. UTFØRELSE. All graving utføres etter SN bygge standard. 1. Belegningsstein og kantstein som skal gjenbrukes, fjernes forsiktig og legges i midlertidig deponi. 2. Ved kabellegging skal utlegging utføres med trommel i stående stilling. På lavspentkabel inntil 95 mm2 kan dette avvikes dersom trommel er godkjent til formålet. 3. Alt materiell vil bli levert direkte på anleggsstedet. 4. Ved stolpeskift/bardun skal følgende legges til grunn. Graving og reising av ny og fjerning av gammel stolpe. Fjerning av gamle stolper tas normalt samlet etter ombygging. Gammel stolpe skal fjernes helt og hull fylles. Ved fjellmast/bardun skal stag og bolter kuttes og klinkes. Stolper og utstyr blir levert ved kjørbarvei for stor kranbil og skal ligge innenfor område (radius 2 km). Gamle stolper må returneres til montørstasjon Enger/Slagen og kappes og legges i container eller til godkjent mottak. Eventuell etterarbeid i hager eller utmark skal inngå i prisen. Masser må komprimeres i henhold til vedlagt norm. Entreprenør må stå for all verktøy og utstyr. Det er samme pris for stolpe i jord og fjell. Pukk og stein inkl. transport skal være med i prisen. Entreprenør må være godkjent av SN for oppsetting av stolper og etablering av bardunfeste, og ha gjennomgått kurs og være pre kvalifisert ved SN. 5. Ved ferdigstillelse skal område ryddes og all overskuddsmateriell som tromler, kabler og kabelbord returneres tilbake til anvist plass i Slagen i Tønsberg eller på Enger i Porsgrunn dersom ikke annet sted avtales. På våre oppmøteplasser må alle tomme tromler legges på anvist plass og stables med inntil 3 i høyden. Kun like tromler over hverandre. På tromler med kabelrester med en lengde mindre enn 25 meter skal rest tas av og legges i container. Tromler med mer enn 25 meter skal stilles stående på anvist plass og sikres mot bevegelse. Øvrig overskuddsmateriell skal leveres på anvist plass etter nærmere avtale. 6. Materiell skal normalt leveres i vår åpningstid. Ved unntak må dette avtales. Ved anleggsstart må avtalepartner sikre anleggsstedet og materiell. Etter nærmere avtale kan vi levere jordtråd /annet materiell på annen plass enn anleggs sted dersom vår avtalepartner skaffer dette til veie. FAKTURERING. 1. Fakturering skjer etter registrerte enhetspriser og attesterte timelister vedlagt som vedlegg til faktura. 2. Alt skal måles opp hver andre uke og faktura skal foreligge SN innen en uke etter oppmåling. 3. Ved fellesføring med andre parter i grøft hvor SN skal viderefakturere kostnader, skal standard oppmålingsskjema for fellesføring følge faktura.

5 4. SN har inngått rammeavtale med eksterne El-entreprenører. Ved arbeider bestilt av våre avtalepartnere, faktureres disse direkte. I FORESPØRSELEN ER FØLGENDE LAGT TIL GRUNN: Erfaringstall viser at normal bunnbredde på hoved grøfter er 0,6 meter og avgreninger 0,3 0, 5 meter, men for å redusere antall poster har vi lagt følgende til grunn: Grøft bunnbredde inntil 0,5 meter i vei og inntil 1,0 meter vei/utenfor vei. Grøftedybder er satt til følgende: 0,6 meter (kun stikkledning på privat grunn), 0,7 meter, inntil 1,2 meter og inntil 1,3 meter. Alle med alternativer på masse ved tilbakefylling. Grøftedybde på 0,7 benyttes normalt der andre krav ikke stilles. Grøftedybde inntil 1,2 meter benyttes normalt i veigrunn. SN krever normalt ikke mer dybde enn krav fra veiholder. Grøftedybde inntil 1,3 meter benyttes normalt utenfor veiens banket og på dyrket mark, utmark. Alle krav fra veiholder må følges. Traseplassering: ref poster i prismatrise. Forkortelser: B.Br= Bunn bredde D= Dybde. SN= Skagerak Nett

6 POST NR INNHOLD GRØFT I KULTET VEIBANE/FORTAU I BYKJERNE. Graving av grøft inkl. bort kjøring. av masse Gate /fortau B.Br. inntil 0.5m, D. 0.7m Gate /fortau B.Br. inntil 0.5m, D. inntil 1.2m Gate /fortau B.Br. inntil 1.0m, D. 0.7m Gate /fortau B.Br. inntil 1.0m, D. inntil 1.2 m Utenfor veiens banket/utmark. Br. inntil 0.5m, D. 0.7m Utenfor veiens banket/utmark. Br. inntil 1.0m, D. 0.7m Beskrivelse av poster Bykjerne er definert som handelsgate i by sentrum og vil bli bestilt utført som timekostnad. meter Grøft i gate eller fortau. GRAVING AV GRØFT. LENGDE UAVSTIVET. INKL. OPPLEGGING/OPPLASTING OG BORTKJØRING AV OVERSKUDDSMASSE. BUNNBREDDE INNTIL 0,5 m. DYBDE 0,7 m GRAVESKRÅNING 1:1 1/2. Grøft i gate eller fortau. Restriksjoner - Veiens oppbygning: Asfalt, grus, pukk, kult, annet Grøft i gate eller fortau. GRAVING AV GRØFT. LENGDE UAVSTIVET. INKL. OPPLEGGING/OPPLASTING OG BORTKJØRING AV OVERSKUDDSMASSE. BUNNBREDDE INNTIL 0,5 m. DYBDE INNTIL 1,2m GRAVESKRÅNING 1:1 1/2. Grøft i gate eller fortau. Restriksjoner - Veiens oppbygning: Asfalt, grus, pukk, kult, annet Grøft i gate eller fortau. GRAVING AV GRØFT. LENGDE UAVSTIVET. INKL. OPPLEGGING/OPPLASTING OG BORTKJØRING AV OVERSKUDDSMASSE. BUNNBREDDE INNTIL 1,0 m. DYBDE 0,7 m GRAVESKRÅNING 1:1 1/2. Grøft i gate eller fortau. Restriksjoner - Veiens oppbygning: Asfalt, grus, pukk, kult, annet Grøft i gate eller fortau. GRAVING AV GRØFT. LENGDE UAVSTIVET. INKL. OPPLEGGING/OPPLASTING OG BORTKJØRING AV OVERSKUDDSMASSE. BUNNBREDDE INNTIL 1,0 m. DYBDE INNTIL 1.2 m. GRAVESKRÅNING 1:1 1/2. Grøft i gate eller fortau. Restriksjoner - Veiens oppbygning: Asfalt, grus, pukk, kult, annet Post Grøft utenfor veiens banket / utmark. GRAVING AV GRØFT. LENGDE UAVSTIVET INKL. OPPLEGGING/ OPPLASTING OG BORTKJØRING AV OVERSKUDDSMASSE. BUNNBREDDE INNTIL 0,5 m. DYBDE 0,7 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Jord, grus, pukk, kult, annet Post Grøft utenfor veiens banket / utmark. GRAVING AV GRØFT. LENGDE UAVSTIVET INKL. OPPLEGGING/ OPPLASTING OG BORTKJØRING AV OVERSKUDDSMASSE. BUNNBREDDE INNTIL 1,0 m. DYBDE 0,7 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Jord, grus, pukk, kult, annet

7 Utenfor veiens banket/dyrket mark/utmark Br. inntil 0.5m D. inntil 1.3m Utenfor veiens banket/dyrket mark/utmark Br. inntil 1.0m D. inntil 1.3m Sprengning av fjellgrøft Grøft i fjell - utmark / kombinert grøft, B. Br. inntil 1,0m, D inntil 0,7m Grøft i veibane/skulder/fortau og ved sprengning i kombinert grøft nærmere bolig/næring enn 20m B. Br. inntil 1,0m, D inntil 0,7m 2.5 Pigging Rensk av fjell, pigging i kabelgrøft, B. Br. Inntil 1.0m Stikkledning, settes i stand som Post Grøft utenfor veiens banket / utmark.. GRAVING AV GRØFT. LENGDE. UAVSTIVET. INKL. OPPLEGGING/OPPLASTING AV OVERSKUDDSMASSE OG BORTKJØRING. BUNNBREDDE INNTIL 0,5 m. DYBDE INNTIL 1,3 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Jord, grus, pukk, kult, annet Post Grøft utenfor veiens banket / utmark.. GRAVING AV GRØFT. LENGDE. UAVSTIVET. INKL. OPPLEGGING/OPPLASTING AV OVERSKUDDSMASSE OG BORTKJØRING. BUNNBREDDE INNTIL 1,0 m. DYBDE INNTIL 1,3 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Jord, grus, pukk, kult, annet meter Post Fjell i utmark. SPRENGING AV GRØFT. LENGDE. INKL. OPPLASTING OG BORTKJØRING. BUNNBREDDE INNTIL 1,0 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. GRAVESKRÅNING 5:1 Grunnforhold: Fjell i utmark. Der en møter på fjell under bakken på dyrket mark / utmark og grøft skal være dybde 1,3 meter, benyttes denne post som tilleggspost sammen med grøft i løsmasser ved behov. Post SPRENGING OG UTGRAVING AV KOMBINERT GRØFT. UAVSTIVET. INKL. OPPLASTING OG BORTKJØRING. BUNNBREDDE INNTIL 1,0 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Jord og fjell, stein over 0,5 m3 [Spesielle krav] GRAVESKRÅNING KAN AVVIKE I DEN DEL SOM ER FJELLGRØFT. SKRÅNING INNTIL 5:1 Post Oppgraving av grøft før pigging avregnes etter enhetspriser for løsmasser. Post PIGGING. Rensk av fjell, pigging og oppgraving av kabelgrøft, bredde inntil 1,0 m. Opplasting og bort kjøring av overskuddsmasse. Benyttes kun ved små hindringer meter(komplett grøft)

8 før graving Kompl. ledninsgrøft Br. 0.2m, D. inntil 0.6m Kompl. ledningsgrøft Br 0.2m, D. inntil 0.6m. Hånd graves 2.7 Kryssing og reetablering av vei Komplett grøft inkl. igjenfylling. D. inntil 1.3m, B. Br. inntil 1.0m, Topp Br. inntil 4.0 m Post KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 20 CM. DYBDE INNTIL 60 CM. GRAVESKRÅNING 1:1½ Grunnforhold: Løsmasser Fundament: Sand / 0-4 masse Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse Igjenfylling: Utgravde masser Spesielle krav: Gruset med hagesingel i toppen eller matjord og tilsåing. Post KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 20 CM. DYBDE INNTIL 60 CM. GRAVESKRÅNING 1:1½ Grunnforhold: Løsmasser Fundament: Sand / 0-4 masse Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse Igjenfylling: Utgravde masser Spesielle krav: Håndgraves. Gruset med hagesingel i toppen eller matjord og tilsåing. meter(komplett grøft) Denne post kan kun benyttes ved kryssing av offentlig vei Post Komplett grøft inkl. igjenfylling. Restriksjoner: Veiens oppbygning: Asfalt, grus, pukk, kult, annet Utførelsesmetode: Graving, sanding / 0-4 masse, tilbakefylling, komprimering, bort transport. Utkiling stigningsforhold 1:2 siste 0,6 meter. Reetableringskrav: Klargjort for asfaltering. Sanding / 0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling til min. 15 cm over kabel / rør. Merknad: Komplett grøft, inklusiv kabel/rørlegging (Komplett grøft må hensyn tas ved oppmåling) Dybde inntil 1,3 m, bunnbredde inntil 1,0 m, toppbredde inntil 4,0 m. inkl. kile Styrt boring/pressing inkl. oppgraving og rigg Boring/Pressing inntil 5" rør diam. meter Post BORING / PRESSING FOR LEDNINGER I LØSMASSER. Nominell rørdiameter:5" Retning/fall: Horisontalt og skrått

9 Styrt boring inntil 6" rør diam. Skjøtehull i kombinasjon med kabelgrøft Komplett inkl. igjenfylling. B.Br 1.6m,D 1.3m i kombinasjon med kabelgrøft hvor det ikke er mulig å skjøte på grøftekant Skjøtehull ved kabelfeil Skjøtehull Håndgraving/maskin (stikkledning)- Komplett inkl. igjenfylling. D 0.6 m. Posten skal kun brukes ved kabelfeil og er pr. m2 (minste beløp er 4 kv.m x pris) Skjøtehull (Lavspent)- 8 m2 - Komplett inkl. igjenfylling. D 1.0 m. Type masser i grunnen: Veigrunn. Rørtype: Stålrør eller PVC [Spesielle krav] Graving for rigg og utstyr samt maskiner/kompressor etc. for rørboring/pressing skal inngå i meterpris Post STYRT BORING. Nominell rørdiameter: 6. Retning/fall: Horisontalt og skrått. Rørtype: Stålrør eller PVC Type masser i grunnen: Veigrunn/ Fjell. [Spesielle krav] Graving for rigg og utstyr samt maskiner/kompressor etc. for rørboring skal inngå i meterpris Stk. Post KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 1,6 m. DYBDE INNTIL 1,3 m. GRAVESKRÅNING 1:1½ Grunnforhold: Veibane eller utmark. Fundament: Sand / 0-4 masse Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse, 0,45 m3 pr. m Igjenfylling: Utgravde masser. Tilbake fylling skal skje lagvis og komprimeres slik at opprinnelig fyllingsgrad beholdes. Gjelder skjøtehull, graving, bort transport av overskuddsmasse, sanding, igjenfylling med utgravde masser, oppussing, samt matjord og tilsåing eller, 10 cm subbus/singel på topp klargjort for asfaltering. Lengde av hull 6 m. Merknad: Komplett grøft inkl. igjenfylling. Posten kan kun brukes ved kombinasjon med grøfter med høyspentkabel, hvor det ikke er mulig og skjøte på grøftekant. Enhet endret fra gjennomgående lengde til stk. pris. meter(minste mål) Post LEDNINGSGRØFT/BYGGEGROP. Minstebeløp ved bestilling = 4 m2(lik pris 0-4m2) BUNNBREDDE ENDRET TIL m2. DYBDE INNTIL 0,6 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Hage eller utmark. Fundament: Sand / 0-4 masse. Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse. Igjenfylling: Utgravde masser. Tilbakefylling skal skje lagvis og komprimeres slik at opprinnelig fyllingsgrad beholdes. Denne posten skal kun brukes ved skjøtehull på grunn av kabelfeil(ikke i kombinasjon med grøft) Gjelder skjøtehull, graving, bort transport av overskuddsmasse, sanding, igjenfylling med utgravde masser, oppussing, samt matjord og tilsåing eller, 10 cm subbus/ singel på topp [Spesielle krav] Det må beregnes inntil oppmøte x 2 Et normalt skjøtehull ved kabelfeil inntil 4 m2 bunnbredde. Merknad: Komplett grøft inkl. igjenfylling. Posten kan kun brukes i forbindelse med kabelfeil og prises pr m2 bunn av skjøtehull. Post LEDNINGSGRØFT/BYGGEGROP. Minstebeløp ved bestilling = 8 m2(lik pris 0-8m2)

10 Posten skal kun brukes ved kabelfeil og er pr. m2 (minste beløp er 8 kv.m x pris) Skjøtehull - 16 m2 - Komplett inkl. igjenfylling. D 1.0 m. Posten skal kun brukes ved kabelfeil og er pr. m2 (minste beløp er 16 kv.m x pris) BUNNBREDDE ENDRET TIL m2. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Veibane eller utmark. Fundament: Sand / 0-4 masse. Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse, 0,45 m3 pr. m. Igjenfylling: Utgravde masser. Tilbake fylling skal skje lagvis og komprimeres slik at opprinnelig fyllingsgrad beholdes. Denne posten skal kun brukes ved skjøtehull på grunn av kabelfeil(ikke i kombinasjon med grøft) Gjelder skjøtehull, graving, bort transport av overskuddsmasse, sanding, igjenfylling med utgravde masser, oppussing, samt matjord og tilsåing eller, 10 cm subbus/ singel på topp klargjort for asfaltering. [Spesielle krav] Det må beregnes inntil oppmøte x 2 (eksklusiv asfaltering). Et normalt skjøtehull ved kabelfeil på inntil 5 x 1,6 meter bunnbredde. Merknad: Komplett grøft inkl. igjenfylling. Posten kan kun brukes i forbindelse med kabelfeil og prises pr m2 bunn av skjøtehull. Post LEDNINGSGRØFT/BYGGEGROP. Minstebeløp ved bestilling = 16m2(lik pris 0-16m2) BUNNBREDDE ENDRET TIL m2. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Veibane eller utmark. Fundament: Sand / 0-4 masse. Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse, 0,45 m3 pr. m. Igjenfylling: Utgravde masser. Tilbake fylling skal skje lagvis og komprimeres slik at opprinnelig fyllingsgrad beholdes. Denne posten skal kun brukes ved skjøtehull på grunn av kabelfeil(ikke i kombinasjon med grøft) Gjelder skjøtehull, graving, bort transport av overskuddsmasse, sanding, igjenfylling med utgravde masser, oppussing, samt matjord og tilsåing eller, 10 cm subbus/ singel på topp klargjort for asfaltering. [Spesielle krav] Det må beregnes inntil oppmøte x 2 (eksklusiv asfaltering). Et normalt skjøtehull ved kabelfeil er inntil 10 x 1,6 meter bunnbredde. Merknad: Komplett grøft inkl. igjenfylling. Posten kan kun brukes i forbindelse med kabelfeil og prises pr m2 bunn av skjøtehull Telebrekking meter Pigging av tele for kabelgrøft Br. inntil 1.0m, D. inntil 0.4m Fyllplass avgift, kun ved timearbeid, dekkes etter levert masse Fyllplass avgift for asfalt Post Telebrekking. Pigging av tele for kabelgrøft, bredde inntil 100 cm, dybde inntil 0,4 m Pigging i eksiterende kabelgrøft tillates ikke. tonn Post FYLLPLASSAVGIFT. Benyttes kun ved bestilt timearbeid.

11 Fyllplass avgift for jord/grus/stubber og steinmasser Fyllingsarbeider, bunnforsterkning min 0.10m under - og min. 0.15m over kabelen Gjelder Asfalt: I henhold til levert mengde Post FYLLPLASSAVGIFT. Benyttes kun ved bestilt timearbeid. Gjelder jord, grus, stubber og steinmasser uten forurensning Post FYLLINGSARBEIDER- FORUTSETNINGER. Normal grøftebredde er 0,6 meter, men alle poster bygger på inntil 1,0 meter. Dette er utført for å få færre poster. Erfaringstall viser at 90 % Inklusiv i alle poster er utlegging av inntil 2 stk. markeringsband. Komprimering av masse skal utføres i henhold til tabell 4 i NS3458 All skjæring av asfalt skal inngå i meter/stk. enhetspriser på fyllingsarbeid Grøfte D 0,70m, Br. inntil 1,0m. Planering med utgravde masser Grøfte D inntil 1.3 m, Br. inntil 1.0m. Planering med utgravde masser Grøfte D 0.7m, Br. inntil 0.5m. Planering med utgravde masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Grøfte D 0.7m, Br. inntil 0.5m. Planering med tilkjørte masser,topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Post Sanding / 0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft med overhøyde, planering med masser fra utgraving. Grøftedybde 0,7 m, bredde inntil 1,0 m. Post Sanding / 0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft med overhøyde, planering med masser fra utgraving. Grøftedybde 1,3 m, bredde inntil 1,0 m. Post Sanding/0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft, planering med masser fra utgraving, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus / singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde 0,7 m, bredde inntil 0,5 m.grøftedybde 0,7 m, bredde inntil 0,5 m. Post Sanding av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft(masseskift), planering med tilkjørte masser, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus/ singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde 0,7 m, bredde inntil 0,5 m.

12 Grøfte D inntil 1.2m, Br. inntil 0.5m. Planering med utgravde masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Grøfte D 1.2 m, Br. inntil 0.5m. Planering med tilkjørte masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Grøfte D 0.7m, Br. inntil 1.0m. Planering med utgravde masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Grøfte D inntil 1.2m, Br. inntil 1.0m. Planering med utgravde masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Grøfte D 0.7m, Br. inntil 1.0m. Planering med tilkjørte masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Post Sanding/0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft, planering med masser fra utgraving, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus / singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde inntil 1,2 m, bredde inntil 0,5 m. Post Sanding av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft(masseskift), planering med tilkjørte masser, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus/ singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde inntil 1,2 m, bredde inntil 0,5 m. Post Sanding/0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft, planering med masser fra utgraving, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus / singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde 0,7 m, bredde inntil 1,0 m. Post Sanding/0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft, planering med masser fra utgraving, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus / singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde inntil 1,2 m, bredde inntil 1,0 m. Post Sanding av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft(masseskift), planering med tilkjørte masser, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus/ singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde 0,7 m, bredde inntil 1,0 m.

13 Grøfte D 1.2 m, Br. inntil 1.0m. Planering med tilkjørte masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Legging av korrugerte drensledninger av plast, komplett inkl. grøftarb., drensrør, drensingel og oppussing Omfylling av drensledning med pukk 8-16 mm. innpakket i fiberduk. Utlegging av fiberduk i bunn av kabelgrøft, Br 1.0m, inkl. fiberduk Kryssing av drensrør, komplett istandsetting av drensrør inkl.kapping/innskjøting /drenssingel og igjenfylling.(stk.) Kabler lagt/fjernet uten assistanse fra SN Utlegging av høysp.kabel inkl kabelmerker hver meter Kabelføringsanlegg i grunnen Utlegging av lavspentkabel (alle typer) Kabelføringsanlegg i grunnen Utlegging av jordledning Kabelføringsanlegg i grunnen Utlegging av fiberkabel og telefonkabel Fjerne eksisterende kabel (Kabel som skal varig ut av drift) Post Sanding av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft(masseskift), planering med tilkjørte masser, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus/ singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde inntil 1,2 m, bredde inntil 1,0 m. Post KORRUGERTE DRENSLEDNINGER AV PLAST. Underlag: Legging av drensrør, komplett inkl. grøftearbeider, drensrør, drenssingel og oppussing. - Komplett drensgrøft Post Fellesgrøft drenering og kabel Bunnforsterkning, fundamenter, tilbakefylling og andre arbeider i forbindelse med ledninger i grunnen. Omfylling av drensledning med pukk 8-16 mm innpakket i fiberduk. Inkl. materiell lagt ved siden av kabler. DVS: Skille 8-16 mm grus/singel fra omfyllingsmasse til kabler. Post GEOTEKSTIL FOR SEPARERING UNDER FYLLING. Utlegging av fiberduk i bunn av kabelgrøft. Prisen inkl. fiberduk Post Kryssing av drensrør. Kryssing av drensrør, komplett istandsetting av drensrør inkl. kapping av rør, innskjøting av ny rørstump, drenssingel og igjenfylling. I prisen inngår all transport masser, grus/pukk/singel og rørdeler etc. Post Kabelføringsanlegg i grunnen. Utlegging av 1-leder høyspentkabel fra trippeltrommel eller tvinnet kabel. Ved utlegging av høyspent skal den merkes hver meter. Ved trippel trommel merkes hver fase hver tredje meter. Post Kabelføringsanlegg i grunnen. Utlegging av lavspentkabel (alle typer) Post Kabelføringsanlegg i grunnen. Utlegging av jordledning og skjøting ved behov.(c-press) Post Kabelføringsanlegg i grunnen. Utlegging av fiberkabel og telefonkabel. Post I prisen skal opptak, kveiling, transport og deponering ved Slagen/Enger inngå. NB! Kapping av kabel gjøres alltid av leder for sikkerhet.

14 KABELRØR I LØSMASSER. Dimensjon: t.o.m. 160 mm i 6 m lengder. DEKKPLATER OVER KABLER. Pris pr. løpemeter SKILLEBORD MELLOM KABLER, Pris pr. løpemeter skillebord Kabelskap Kabelskap tom 1100 skap - kun i forbindelse med grøfter Bytte kabelskap, komplett grøft inkl. 2 oppmøter(utenfor bykjerne/handelsgate i sentrum og ikke i kombinasjon med grøft) Mastefundament Små fundamenter H 1.0 m Store fundamenter H 1.25 m Små fundamenter H 1.0 m I fjell med kamstål Store fundamenter i fjell med kamstål Stolper, inkl. fjerning av gammel stolpe Post KABELRØR I LØSMASSER. Dimensjon: t.o.m. 160 mm i 6 m lengder. Plastrør leveres av bestiller Post DEKKPLATER OVER KABLER. Type og dimensjon: Kabelplater leveres av bestiller, pris pr. løpemeter kabelbord. Post SKILLEBORD MELLOM KABLER. Type og dimensjon: Arbeidet gjelder setting av skillebord, pris pr. løpemeter skillebord. Post GRAVING OG GJENNFYLLING AV BYGGEGROP. FRI GRAVESKRÅNING: INKL. OPPLEGGING. Objekt: Kabelskap, lengde t.o.m. 110 cm, bredde ca. 15 cm, dybde inntil 70 cm. Type masser: Løsmasser. Spesiell utførelsesmetode: Nedsetting av kabelskap inkluderes. Igjenfylling rundt kabelskap med tilførte masser. Normal komprimering. Benyttes kun i forbindelse med graving av grøfter. Enhet endret fra prosjektert fast volum til stk. Post BYTTE KABELSKAP (utenfor handelsgate). Fundament: Sand / 0-4 masse. Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse, 0,45 m3 pr. m Igjenfylling: Utgravde masser. Tilbakefylling skal skje lagvis slik at opprinnelig fyllingsgrad beholdes. Denne posten skal kun brukes ved kabelskapbytte (ikke i kombinasjon med grøft) Gjelder plass avsatt til kabelskjøter og fristille eksiterende skap, graving, bort transport av overskuddsmasse og materiell, sanding, igjenfylling med utgravde masser, oppussing, samt evt. matjord og tilsåing eller 10 cm subbus/singel på topp klargjort for asfaltering. En normalt bygge grop er inntil 5 m2 bunnbredde Det må beregnes inntil oppmøte x 2 (eksklusiv asfaltering). Merknad: Komplett grøft inkl. igjenfylling. Pris er pr. bygge grop. Posten kan kun brukes i forbindelse med bytte av kabelskap og prises pr bygge grop. Post Graving for og oppsetting av mastefundamenter, igjenfylling og komprimering rundt fundamenter. FUNDAMENTER 1,0 m høyde (dybde). Gjenfylles med pukk 8-16 mm, normal komprimering. Post Graving for og oppsetting av mastefundamenter, igjenfylling og komprimering rundt fundamenter. FUNDAMENTER 1,25 m høyde (dybde). Gjenfylles med pukk 8-16 mm, normal komprimering. Post Boring i fjell med kamstål. Post Boring FUNDAMENTER -store. I fjell med kamstål Post BYTTE AV LAVSPENTSTOLPER OG BARDUN. Posten vil bli brukt ved bestilling av stolpeskift på enkeltstående master. Nye stolper bygges normalt ikke.

15 Reising av lavspent. stolpe (1 stk.) Reising av lavsp.stolpe(stolpe nr. 2 eller mer.) eller i sammen med andre poster(innenfor samme/øvrig gravmelding) Bardunhull D inntil 2.0m, bunn 0.7m x 0.7m eller fjellbolt (1 stk. uten annet) Bardunhull D inntil 2.0m, bunn 0.7m x 0.7m i sammen med andre poster(innenfor samme/øvrig gravmelding) Nettstasjon Fundament for nettstasjon, inkl. tilbakefylling og 1 kubikk/m grus/sand og inntil 2 oppmøter Post REISING AV LAVSPENTSTOLPER. REISING AV LAVSPENTSTOLPER INKL. FJERNING AV GAMMEL STOLPE. Arbeidet utføres etter REN publikasjon. Entreprenøren har med egen hjelpemann. Medgått omfyllingsmasse ca. 1,5-2,0 m3 pukk inkluderes i prisen, likeså eventuell bortkjøring av overskuddsmasser. Stolper, bolter og stag leveres av Skagerak Nett AS. Lik pris på alle 3 alternativer: Stolpe i jord. Dybde 1,6-2,0 m alternativt i kombinasjon med fotboltstag eller stolpe på fjell inkl. bardunbolter. Eventuell etterarbeid i hager eller utmark skal inngå i prisen. Post REISING AV LAVSPENTSTOLPER. (nr. 2 eller mer) REISING AV LAVSPENTSTOLPER INKL. FJERNING AV GAMMEL STOLPE. Arbeidet utføres etter REN publikasjon. Entreprenøren har med egen hjelpemann. Medgått omfyllingsmasse ca. 1,5-2,0 m3 pukk inkluderes i prisen, likeså eventuell bortkjøring av overskuddsmasser. Stolper, bolter og stag leveres av Skagerak Nett AS. Lik pris på alle 3 alternativer: Stolpe i jord. Dybde 1,6-2,0 m alternativt i kombinasjon med fotboltstag eller stolpe på fjell inkl. bardunbolter. Eventuell etterarbeid i hager eller utmark skal inngå i prisen. Post BARDUNHULL (1 stk. uten annet) Oppgraving i jord/ veigrunn, dybde inntil 2,0 m, med bunn 0,7 x 0,7 m. Oppgravde masser stampes som angitt i norm for tremastlinjer REN Eventuell etterarbeid i hager eller utmark skal inngå i prisen. Post BARDUNHULL. Innenfor samme/øvrig gravmelding/område) Oppgraving i jord/ veigrunn, dybde inntil 2,0 m, med bunn 0,7 x 0,7 m. Oppgravde masser stampes som angitt i norm for tremastlinjer REN Eventuell etterarbeid i hager eller utmark skal inngå i prisen. Post FUNDAMENT FOR NETTSTASJON. Prises pr kvm topp gruve. Graving av gruve til dybde (100 cm) med GRAVESKRÅNING 1:1½ Topp gruve skal være 1 m større enn nettstasjon alle veier. Alle masser som ikke kan benyttes til utfylling av terreng utenfor 1 meter fra nettstasjon kjøres bort(kan noen ganger benyttes til fylling i område). I bunn etableres det jordelektrode. Oppfylling med pukk, avretting, styrofoam i hele gruvens bredde, videre legges et topplag med singel som avrettes horisontalt. Alle masser komprimeres (normal komprimering). Det må leveres 1 m3 sand / 0-4 masse ved nettstasjon til bruk for kabelføring i grunn i gjennomføringen. Etter at anlegg er koblet: Tilbakefylling med grus rundt kabler. Det må legges ringjord rundt stasjon. Det skal legges pukk 4-8 mm 1,0 x 0,5 m rundt hele nettstasjon. Oppussing rundt stasjonen med eksiterende masse og topplag med matjord.(mer enn 0,5 meter fra vegger) Total berørt areal er normalt inntil ca. 30 m2 inkl. nettstasjon. Hele øvrig området skal settes tilbake i den stand den var før graving / transport over grunn. Denne kostnaden skal inngå. Det må beregnes

16 Asfaltfjerning, gjelder kun fjerning av asfalt på areal som ikke inngår i m/stk. enhetspriser. Pris for fjerning, bortkjøring og fyllplass avg.(ikke ved time arbeid) Asfaltering Fortanning - løpemeter (0,3 m bredde) Dekke tykkelse 50mm Dekke tykkelse 80mm Dekke tykkelse 120mm Dekke tykkelse 150mm Kald asfalt - vintermasse (kun ved meter / stk. pris) Maskin utlegging- Ber om Pris pr. prosjekt inntil oppmøte x 2 (eksklusiv asfaltering). Bestiller leverer og monterer stasjonen. Valg av tilleggs post: Støpt plate eller labanker står under post 07. Post Skjæring av asfalt. All Skjæring av asfalt inngår i meter/stk. enhetspriser under fyllingsarbeid. Ved timearbeid inngår dette i hjelpemann med utstyr. Post RIVING AV FAST DEKKE. DELVIS RIVING. ASFALT. ENDRET TIL INKL. BORTKJØRING OG FYLLPLASSAVGIFT. Post skal ikke benyttes på timebestilt arbeid. Benyttes kun på områder som ikke inngår i meter/stk. enhetspriser. Skjæring skal være med/inklusiv i poster under fyllingsarbeid. Areal utover det som er med i meter/stk. pris (utover toppbredde + 0,5 m. ved grøft lengdeenhet/byggegrop. Pris skal være inkl. bort kjøring til godkjent deponi og inkl. fyllplassavgift. Prises i m2 uavhengig av tykkelse/tonn FORTANNING - LØPEMETER Dersom asfaltdekket er tykkere enn 6 cm skal det freses fortanning inn på eksisterende dekke. Dette gjøres for å tilpasse nytt til eksisterende dekke. Fortanningen freses i minimum 30 cm bredde. Før asfalten legges skal hele fortanningen klebes og skjøt tettes Post DEKKE AV ASFALTGRUSBETONG. Agb 11. BINDEMIDDEL B180. TYKKELSE 50 mm. Post DEKKE AV ASFALTGRUSBETONG. Agb 11. BINDEMIDDEL B180. TYKKELSE 80 mm. Post DEKKE AV ASFALTGRUSBETONG. Agb 11. BINDEMIDDEL B180. TYKKELSE 120 mm Post DEKKE AV ASFALTGRUSBETONG. Agb 11. BINDEMIDDEL B180. TYKKELSE 150 mm Post Gressdekke. Gressdekke, Gressdekke skal inngå i meter/stk. pris. Frømengde per areal ved grusing, utlegg av matjord skal være minst 15 kg pr. daa. belegningsstein, Post Grusing. kantstein Grusing skal inngå i meter/stk. pris. Topp gruslag skal vær 10 cm Belegningsstein Post BELEGNINGSSTEIN. Forsiktig oppgraving og midlertidig deponering av belegningsstein. Post BELEGG AV GATESTEIN. BELEGG AV GATESTEIN PÅ SETTELAG AV LØSMASSER Belegg av gatestein, TOLERANSEKLASSE settes tilbake som før graving Stein fra deponi etter oppgraving. Underlag: Settesand inkluderes i prisen. Spesielle krav: Skal settes slik den var før oppgraving Timesatser/stk. Post Oppgjør ihht. bestilling, registrerte brukstimer og

17 Grunnarbeider, hjelpearbeider inkl. utstyr(time) Gravemaskin med fører. Beltegraver mindre enn 8 T(time) Gravemaskin med fører. Beltegraver større enn 8 T(time) Lastebil med tipp/kran/traktorer med fører inkl. utstyr(time) Beltegraver inntil 8 tonn inkl. lastebil med tipp/traktor med henger(1 mannslag) hvor bestiller stiller med fagmann/hjelpemann ved behov Tining pr kv.m inkl rigg. Dybde inntil 1.0m(kv.m) (Rigg = minste beløp er 25 kv.m x pris) Lekter, inkl. rigg og transport - tur/retur(pr stk. tur/retur) Sand/ 0-4 masse, kun timearbeid(tonn) Grus/pukk, kun timearbeid(tonn) Matjord, kun timearbeid(tonn) Skiltplan bestiller ønsker i egen regi - for kommune / FV/RV, (stk. pris) Skiltplan bestiller ønsker i regi - for kommune / FV/RV, inkl. skilter /rigg og fjerning(pr stk.) Traktor med fres og annet utstyr(time) Snørydding(time) attesterte timelister. Prisene som oppgis i det følgende skal kun benyttes for time bestilte regningsarbeider uavhengig av arbeidets omfang. Administrasjon inkludert. Post Grunnarbeider, hjelpearbeider. Grunnarbeider, hjelpearbeider inkl. utstyr. Post Gravemaskin. Gravemaskin med fører. Maskintype/størrelse: Beltegraver til og med 8 tonn. Post Gravemaskin. Gravemaskin med fører. Maskintype/størrelse: Beltegraver større enn 8 tonn. Post Lastebil med tipp/kran. Lastebil med tipp/kran - 20 t/m(inntil 13 meter kran) og fører, traktor med utstyr og fører, inkl. lesseapparat, henger, skjær, feiekost og lignende. Post Ett manns lag. Gravemaskin inntil 8 tonn inkl. lastebil/traktor med henger. Denne post er planlagt benyttet i samarbeid med bestillers mannskap til bl.a. oppsett av stolper, barduner, retting av stolper, fjerning av stolper, bytting av kabelskap ol. Regionalnett oppdrag(utenfor stasjoner) ol. Post Tining. Tining pr m2. inkl. rigg. Minstebeløp ved bestilling = 25m2(lik pris 0-25 m2(rigg)) I prisen må alt utstyr og bruk av brensel være inkl. Dybde inntil 1,0 meter. Ved vanntining vil SN fremføre strøm ved behov. Post Lekter. Rigg og transport av maskin/materiell og utstyr til øyer inkl. opprydding og retur av overskuddsmateriell til SN oppmøtesteder Enger / Slagen. SN leverer materiell på land - kjørbar vei for lastebil. Post Sand / 0-4 masse (timearbeid). Post Grus / Pukk (timearbeid). Post Matjord.(timearbeid). Post Skiltplan for arbeid i SN egen regi. Pris for komplett godkjent skiltplan ved kommune/fylke og riksvei som skal benyttes ved arbeid langs vei når SN utfører arbeid i egen regi. Post Skiltplan for arbeid i bestillers egen regi. Pris for komplett godkjent skiltplan ved kommune/fylke og riksvei som skal benyttes ved arbeid langs vei når bestiller utfører arbeid i egen regi. Pris inklusiv skilter og rigg samt fjerning på anleggssted. Post Traktor. Traktor med fres / brøyt / skrape / strøing egnet til brøyting i terreng og våre oppmøteplasser / parkering. Post Snørydding. Snørydding - Område smalere < 2,5 meter håndgraving / liten egnet

18 Hjullaster for snørydding(time) Kald asfalt - vintermasse ved timearbeid(tonn) Støpt plate for nettstasjon inntil 9 m2. Inkl. forskalling, sement, armering med utsparinger Støpt plate for nettstasjon større enn 9 m2. pris pr. m2 i tillegg til grunnpris. Labanker kl. A - til nettstasjon. pris pr. lm ferdig lagt i gruve. Konsulentbistand i plan og prosjektfasen pr. time maskin og håndstrøing. Post Hjullaster til snørydding. Minst 15 tonn - 4 m3 løft og skjær og egnet for formålet til å brøyte og rydde oppmøteplasser - parkering etc. Labanker 2' x 6' kl. A - til nettstasjon. pris pr. lm ferdig lagt i gruve.

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104 Produkt R101 R102 R103 Navn Ny stolpe Stolpeskift med isolert linje Stolpeskift med uisolert linje R104 Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 Isolert luftlinje EX 3/4x50 Al

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Beskrivende masseberegning

Beskrivende masseberegning Utomhusplan ombygging til omsorgsboliger 7.11.213 Beskrivende masseberegning Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 1 GENERELE KOSTNADER 1,1 Tilrigging RS 1 1,2 Utstikking RS 1 1,3 Opprydding RS

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, mai 1998 ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Side 1 Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Anbudet sendes til: Adresse: Anbudsfrist: Jeg/vi gir anbud

Detaljer

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1 2 GRUNNARBEIDER VVS Denne beskrivelsen er basert på ny NS 3420 hvor annet ikke er oppgitt. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser

Detaljer

Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum. - bygg og anlegg B-Adkomstveier Ca 2350 m hvorav 150 gml vei m -

Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum. - bygg og anlegg B-Adkomstveier Ca 2350 m hvorav 150 gml vei m - Tilbudsforespørsel Vedlegg_4Prisblader_med_beskrivelse_v_1 0 Summering Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum Side 1 av 1 ARigg og drift Rigg og drift fasiliteter for alle arbeider bygg og anlegg

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Før jobben settes i gang gå, gjennom disse punktene: Gjennomfør en risikovurdering av jobben Gjennomgå byggherrens

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA 5337.XLSX 04.03.2015 Side 1 av 5 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

03 GRAVING OG SPRENGNING

03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-1 03 Graving, Spregning 03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-2 03.100 Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form)

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form) Profil 0-160 Graving, fylling, tilpasninger under/ved overbygning veger kr/m3 30 1 156 34 680 21.1 Vegetasjonsrydding RS 30 000 30 000 27.3 Masseflytting av fjell fra sidetak (evt. fra øvrige byggetrinn)

Detaljer

Svene IL. Prosjekt: GS-veg Svene - Lampeland. Strekning: Moen - Lampeland TILBUDSSKJEMA

Svene IL. Prosjekt: GS-veg Svene - Lampeland. Strekning: Moen - Lampeland TILBUDSSKJEMA Prosjekt: Strekning: Moen - Lampeland TILBUDSSKJEMA 25. Mars 2015 Orientering ORIENTERING fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument. Tabellene i tilbudsskjemaet er forhåndsutfylt, men tilbyder

Detaljer

LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN

LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN Trondheim, 14.06.2010 v/grete Ludvigsen Revidert 14.06.2010 Kostnadsoverslag for infrastruktur Levanger Havn Oversender som avtalt et kostnadsoverslag

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Dok. dato: Versjon: Rev.dato: 16.03.04 16.03.2004 02 Følgende bør framgå: Dok. dato: Versjon: Rev.dato: 16.03.04

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelt Alle mengder i denne mengdebeskrivelsen er regulerbare. Endelig

Detaljer

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet Organisasjon for rådgivere RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. 350 deltakerbedrifter Drøyt 1225 personer har status som RIF-godkjente rådgivere RIF-bedriftene over hele Norge

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

Pris og betalingsbestemmelser - generelle bestemmelser

Pris og betalingsbestemmelser - generelle bestemmelser POSTADRESSE Skagerak Energi AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Storgt. 159 3915 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerak.no ORG. NR.: 980

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 1 RETNINGSLINJER og søknadsskjema - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser KOMMUNALTEKNIKK Vedtatt av Hovedutvalg

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum Prosjekt: Blakstadvassdraget Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Anleggsområdet Nei 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1 Kapittel: A1 -BRANNVANNSTILTAK NARVIK Bygningsdel: 01 RIGG OG DRIFT A1 -BRANNVANNSTILTAK NARVIK A1.01 RIGG OG DRIFT A1.01.01 A1.01.01.1 FORSIKRINGER

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger Evaluering av Graveinstruks Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012 Rådmannens vurderinger 14.11.2012 Evaluering 2012 gir 3 hovedkonklusjoner Kostnader for graving i offentlige veier har

Detaljer

Senking / heving /utskifting av gategods:

Senking / heving /utskifting av gategods: Kap. 4 Priser Priser I nedenforstående poster er det kun anslåtte mengder. Kostnader som administrasjon, arbeidsledelse og møtedeltagelse inngår i enhetsprisene. Reelle mengder måles opp ved anvisning

Detaljer

NR 9012 VER 1.2 / 2012 Kabelnett - Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler

NR 9012 VER 1.2 / 2012 Kabelnett - Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler NR 9012 VER 1.2 / 2012 Kabelnett - Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler NR 9012 VER 1.2 / 2012 Side 1 av 5 Definisjon For viktige, prioriterte og utsatte kabler skal det brukes en av metodene

Detaljer

TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI 5 I HATTFJELLDAL

TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI 5 I HATTFJELLDAL HATTFJELLDAL KOMMUNE NTK - AVDELING Telefon: 75 18 48 00 8690 HATTFJELLDAL Telefaks: 75 18 48 99 Organisasjonsnr.: 944716904 E-post: post@hattfjelldal.kommune.no TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI

Detaljer

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg Innhold: 1. Skal du grave? 2. Skal du felle trær? 3. Skal du bruke heiseredskap? 4. Skal du brøyte? 5. Huskeregler 5.1 - for

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Skap, kabel, grøft etc.

Skap, kabel, grøft etc. Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering

Detaljer

Pris: Utomhus - Prisskjema for vedlikehold og opparbeidelse av utomhusarealer.

Pris: Utomhus - Prisskjema for vedlikehold og opparbeidelse av utomhusarealer. 1 Pris: Utomhus - for vedlikehold og opparbeidelse av utomhusarealer. 1. Generelt Prisene oppgis i norske kroner (NOK), eksklusive merverdiavgift og gjelder for kontraktsperioden på 4 år. Dersom avtalen

Detaljer

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den

Detaljer

Signar Dypaune AS 8960 HOMMELSTØ. Dokumentasjon Momyr Hyttefelt Østre. Hongset, 11.12.2010. Michael Momyr 7170 Åfjord

Signar Dypaune AS 8960 HOMMELSTØ. Dokumentasjon Momyr Hyttefelt Østre. Hongset, 11.12.2010. Michael Momyr 7170 Åfjord AS Hongset, 11.12.2010 Michael Momyr 7170 Åfjord Dokumentasjon Momyr Hyttefelt Østre AS AS Denne dokumentasjonen støtter seg til oppmålingskart, og starter ved driftsbygningen og følger vegen inn mot hyttefelt,

Detaljer

Grave- og arbeidstillatelse - søknad

Grave- og arbeidstillatelse - søknad Oppdal kommune Inge Krokannsvei 2 7340 OPPDAL Telefon: 72 40 10 00 Telefaks: 72 40 10 01 E-post: post@oppdal.kommune.no Hjemmeside: http://www.oppdal.kommune.no Grave- og arbeidstillatelse - søknad Ansvarlig

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli /

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli / Statens vegvesen Nysted AS Industriveien 9050 STORSTEINNES Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli / 16/80746-2 08.06.201

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass.

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. Arbeidet omfatter foruten

Detaljer

Eksisterende bunn kum/rør ved fylkesveien ligger på ca. 3,0 m under terreng. Gravedybde på grøft vil i snitt ligge på ca.

Eksisterende bunn kum/rør ved fylkesveien ligger på ca. 3,0 m under terreng. Gravedybde på grøft vil i snitt ligge på ca. Fremføring av kloakkledning til Karl Johan Haugerø Stadsbygd Rissa kommune ber om pristilbud på fremføring av kloakkledning, stikkledning, fra hovedkloakkledning ved fylkesveien til eiendomsgrense Mittland,

Detaljer

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 Infrastruktur i veggrunn Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 1 Status i dag Offentlig veggrunn er en viktig ressurs for fremføring av all annen infrastruktur.

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

OPSJON 2 Ferdig fortau langs Fylkesvegen, Veg 79000, m/kantstein Suplement skilt for komplett anlegg

OPSJON 2 Ferdig fortau langs Fylkesvegen, Veg 79000, m/kantstein Suplement skilt for komplett anlegg SFE Nett as D1-1 D1 Beskrivelse OPSJON 2 Ferdig fortau langs Fylkesvegen, Veg 79000, m/kantstein Suplement skilt for komplett anlegg I tillegg til teikningshefte til hovudkonkurransen, vert det vist til

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune. Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening

Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune. Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening 11.06.2012 Bystyrets vedtak oktober 2008 Rådmannen innstilte

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 26-1 Postnr Tekst 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL 26.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider EL, inne og ute/ i grunnen 26.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT KOSTNADSKALKYLE Prosjekt nr. Prosjektnavn: Initialer: Dato: Rev. Nr. Rev. dato: 1350006811 Bogafjell skole, Sandnes ELRY 18.03.2015 - - Forbehold: Generelt: Skisse som er utarbeidet 06.03.2015 danner grunnlaget

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

Klagenenmda for offentlige anskaffelser

Klagenenmda for offentlige anskaffelser Klagenenmda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for sanering av vann- og avløpsrør. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriftens 11-11 (1) bokstav f

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

TILBUDSSKJEMA TURVEI FJORDPARKEN JUNI Drammen kommune Byprosjekter Turvei Fjordparken. Side 1

TILBUDSSKJEMA TURVEI FJORDPARKEN JUNI Drammen kommune Byprosjekter Turvei Fjordparken. Side 1 TURVEI FJORDPARKEN TILBUDSSKJEMA JUNI 2012 Side 1 TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG

Detaljer

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Lade allé avløpsanlegg D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Side 2 av 7 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 ENDRINGER AV LOVER OG FORSKRIFTER ETC....

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen Sentrum

BOSSNETT AS Bergen Sentrum BOSSNETT AS Bergen Sentrum GRØFTER OG LEDNINGSUTFØRELSE Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Generelle bestemmelser Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at kravene til

Detaljer

PRISSKJEMA - HOVEDOVERSIKT

PRISSKJEMA - HOVEDOVERSIKT PRISSKJEMA - HOVEDOVERSIKT Her prises komplette arbeider mht ytelse og mengder i samsvar med konkurransgrunnnlaget. Alle aktuelle arbeider skal medtas under delposter nevnt under selv om delarbeidere ikke

Detaljer

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016 GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING Tromsø 2016 VED ÅPNING OG LUKKING AV GRAV Vi må følge gjeldende lover og regler Tenk sikkerhet Tenk verdighet Alt vi gjør skal kunne skje åpenlyst KISTEGRAVLEGGING

Detaljer

Ordrenummer 0806-5225960 Dato: 27.08.2015

Ordrenummer 0806-5225960 Dato: 27.08.2015 Telefon: 09146 www.gravemelding.no Kunde: ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal Kontaktperson:Mona Nielsen Hynne Veiadresse: Tyristubben 5 Poststed: 3744 SKIEN Henvendelse gjelder: El-nett Byggherre: SKAGERAK

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

Ordrenummer 0806-5256332 Dato: 12.11.2015

Ordrenummer 0806-5256332 Dato: 12.11.2015 Telefon: 09146 www.gravemelding.no Kunde: ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal Kontaktperson:Tom Andresen Veiadresse: Sivert Urnes veg 49 Poststed: 3714 SKIEN Henvendelse gjelder: El-nett Byggherre: SKAGERAK

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier

Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier Det søkes med dette om å: Sperring av kommuanl veg, i forbindelse med Arbeid Annet dato: fra

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

TS-tiltak i by, del 01 Stokke

TS-tiltak i by, del 01 Stokke TYPE PLAN ARBEIDSTEGNING Tekniske tegninger TS-tiltak i by, del 01 Stokke Stokke kommune TEKNISKE DATA Tiltak: Type tiltak: Kartprojeksjon: Prosjektnr: Prof-nr: Vegtype: Punkttiltak langs Fv 303, 557 og

Detaljer

Installasjonsveiledning. Fordrøyning, lagring og infiltrasjon av overvann

Installasjonsveiledning. Fordrøyning, lagring og infiltrasjon av overvann Fordrøyning, lagring og infiltrasjon av overvann Installasjonsveiledning VA-systemer AS, 2680 Vågå e-mail: va-systemer@va-systemer.no, www.va-systemer.no Før du begynner Nødvendig materiale og utstyr:

Detaljer

Ordrenummer 0701-5231695 Dato: 10.09.2015

Ordrenummer 0701-5231695 Dato: 10.09.2015 Telefon: 09146 www.gravemelding.no Kunde: ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal Kontaktperson:Mona Nielsen Hynne Veiadresse: TOKERØDVEIEN 17 Poststed: 3185 SKOPPUM Henvendelse gjelder: El-nett Byggherre: SKAGERAK

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt Innholdsfortegnelse FORMÅL... 5 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE... 5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 ALMINNELIGE REGLER... 5 Hva reglene gjelder for... 5 Graving i veier tilhørende Statens vegvesen... 6 ANNEN

Detaljer

E N T R E P R I S E R Prissettingsskjema for utførelse av bygge og anleggsarbeider

E N T R E P R I S E R Prissettingsskjema for utførelse av bygge og anleggsarbeider Org.nr. 998796202 Anbudsgrunnlag Postoppstilling 10.04.2015 00 Generelt 01 Etablering - Drift - og Avvikling av bygge og anleggspl. 01.1 Etablering av arbeidsplass 01.1.1 Plan for anskaffelser 01.1.2 FDV

Detaljer

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2...

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2... Oppdragsgiver: Malvik kommune Oppdrag: 524528 Prosjekt 4506 Hommelvik RA Dato: 2014-04-03 Skrevet av: Fjorden Kvalitetskontroll: Forbord HOMMELVIK RENSEANLEGG - FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Tomtealternativ

Detaljer

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Innhold 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS.

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS. Borg Næring og Eiendom AS med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Effektiv kabelforlegning. Ola Torgrim Eide

Effektiv kabelforlegning. Ola Torgrim Eide Effektiv kabelforlegning Ola Torgrim Eide Effektivt for hvem? For netteier? Lav kostnad Stor konkurranse Minimal grunneierhåndtering Enkle grensesnitt Lav risiko Senere kapasitetsutvidelse Sikker forlegning

Detaljer

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune Vei-norm for Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE OFFENTLIG VEG / GATE Side 2.01 Dimensjonering og utforming. Statens Vegvesens normaler 017, Veg- og gateutforming og 018, Vegbygging skal legges til

Detaljer

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Prosedyren skal bidra til at inntak utføres etter tekniske akseptable standarder og at dette utføres likt i hele HK. Kundene skal oppleve at de får lik behandling

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer