Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015."

Transkript

1 Prismatrise/gravetjenester - Word versjon GENERELT. Vår avtalepartner skal utarbeide fremdriftsplan på alle bestilte oppgaver hver uke og sende denne pr. E-post til avtalt adresse innen mandag kl. 15:00 i Excel format. Retting av uforutsette feil i nettet, som må rettes umiddelbart kommer i tillegg til planlagt gjennomføring. SKAGERAK NETT RESPONSTID. Skagerak Nett (SN) sin responstid ved gjennomføring av prosjekter i henhold til fremdriftsplan er følgende: Gjennomføringsplan pr. prosjekt skal godkjennes av prosjektleder for det enkelte oppdrag. Planen skal bygge på best mulig fremdrift for begge parter og midlertidig arbeid skal gjennomføres der dette samlet sett gir laveste kostnad for begge parter. Begge parter har ansvar for å følge plan. Der avtalepartner ved uforutsette hendelser trenger bistand fra mannskap hos SN er vår responstid følgende: Tiden beregnes i SN sin åpningstid. For tiden 07:30-15: Arbeid inntil 1 - time der forskrifter ikke krever minst to personer med montørsertifikat - er vår responstid inntil 3 timer. 2. Arbeid inntil 1 - time der forskrifter krever minst 2 personer med montørsertifikat - er vår responstid inntil 6 timer. 3. Ved arbeid utover 1 - time er vår responstid inntil 12 timer. Ved storfeil / beredskapssituasjon kan dette avvike. FORUTSETNINGER I AVTALEN. Priser og materialkrav, toleranser og utførelse, regler for mengdeberegning, samt postenes tekstkoding, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave. Der beskrivelsen avviker fra krav og bestemmelser i NS 3420, gjelder vår beskrivelsen foran NS Komprimering av masse skal utføres i henhold til tabell 4 i NS3458

2 Beskrivelsen i poster avviker i stor grad fra standard poster. Skagerak Nett bygge standard viser til REN, men med noen unntak. Vår avtalepartner kan abonnere på REN. Pris for abonnement REN på "Distribusjonsnett" for 2015 Prisen på abonnement på "Distribusjonsnett" er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av størrelse: Entreprenører: opp til 20 ansatte: fastledd kr ,- + kr. 589,- pr. ansatt fra 20 ansatte: fastledd kr ,- + kr. 294,- pr. ansatt For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris. Alle priser er årlige og ekslusive merverdiavgift. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Distribusjonsnett" for 2015 ble justert 1. januar.2015, hvor den da ble indeksregulert med 4,66 %. FORUTSETNINGER FOR ENHETSPRISER. All graving skal avregnes etter Skagerak gravebeskrivelse. Avvik fra bestilling skal være skriftlig godkjent av SN representant før arbeidet igangsettes. Alle offentlige gebyrer til veiholdere skal faktureres vår avtalepartner - entreprenør. Gebyr viderefaktureres uten påslag per oppdrag og skal være med på sluttfaktura. Alle krav fra veiholder må følges. I meter/stk. - enhetspriser skal følgende inngå: 1. Rigg/administrasjon/utrykning/beredskap/koordinering 2. Skiltplaner 3. Alt utstyr som trengs for å få utført arbeidet skal være inkludert. Eksempel på utstyr: maskin, pigg, løfte åk, lastebil med tipp/kran - 20 t/m(inntil 13 lm), traktor med henger, kabelvogner, lesseapparat, henger, skjær, feiekost, pioner el. lignende, asfaltskjærer/fres, kompressor, vibroplate inntil 800 kg, motorsag, pumper, tineutstyr, aggregat, stolpespade, kabeltrekker, kabelruller, pressutstyr/tang til C-press Cu m.m. 4. Arbeid og utstyr til sikring og sperring av anleggsområdet inkl. rigging og transport 5. Skjæring av asfalt skal inngå i fyllingsarbeidet 6. I alle poster under fyllingsarbeidet skal utlegging av inntil 2 stk. markeringsbånd inngå 7. All fjerning, transport og avlevering ved masseutskifting/overskuddsmasser/asfalt inntil 50 cm utenfor topp grøftekant/brostein/store steiner/røtter ol. til godkjent deponi inkl.

3 fyllplassavgift. Dersom midlertidig deponi må benyttes skal dette også inngå. Øvrig fjerning av asfalt ved meter/stk. - enhetspris skal prises pr m2 i post 06.01(Ved krav fra veiholder/eier) 8. Materialkostnaden og transport av grus/pukk/singel/subbus/matjord m.m.(gjelder ikke asfalt) 9. Frømengde per areal ved utlegg av matjord. Minst 15 kg pr. daa. 10. Eventuell merarbeid, på grunn av hindringer i bakken/grøft. Hindringer er definert som krysninger, parallell føringer, følging av eksisterende kabel m.m. som krever ekstra påpasselighet og arbeid med oppfølging med hjelpemann i grøft, legge til side eksisterende nett/kabelbord som må tilbakelegges m.m. Hindringer som medfører at noe må bygges spesifikk oppgave som bygge kulvert, steinsette, varig flytte anlegg grunnet krav fra SN osv. er ikke å anse som hindringer i grøft og faktureres etter medgått tid, men skal være avtalt før igangsetting. 11. Trekke kabler under annet nett, andre hindringer, trekke i rør ved veikryssing ol. 12. Hele området skal settes tilbake i den stand det var før graving, inklusiv områder som er blitt forringet av transport over grunn eller lignende. Vår avtalepartner må selv avklare med grunneiere dersom det oppstår uenighet eller krav som er urimelig i henhold til bestilling/avtale. Dersom enighet ikke oppnås vil Skagerak Nett avklare forholdet. Dette skal skje uten unødig opphold i saksgang og entreprenør skal være representert ved eventuelle befaringer. Dersom tvist gir SN merkostnader, må dette ikke igangsettes før oppdraget blir bestilt av SN. Når tvist er avklart skal arbeidet utføres uten unødig opphold. 13. Dokumentasjon med bilder av veier, terreng, trase ol. før og etter, grøfter med kabel før omfylling, grøfter etter omfylling og kabelbord lagt. Bilder må nummereres via kart og retning. 14. Miniguard der veiholder krever det eller andre HMS krav påkrever dette. I timepriser skal følgende inngå: 15. Punkt 1, 2 og utstyr i punkt 3 skal inngå i prisen, med unntak av gravemaskin, traktor med henger og lastebil samt fres til fortanning som har egne priser. 16. Utstyr til sikring og sperring av anleggsområdet. For arbeid med rigg og fjerning av utstyr betales det for medgått tid. Presisering av ovenstående punkter: 1. *Maskin, lastebil/traktor med henger eller annet utstyr, når det står uvirksomt på arbeidsstedet dekkes ikke. 2. Sprengning på timearbeid betales etter kvittering m/avtalt påslag. 3. Anleggsområdet for sikring og sperring i ovenstående punkter er definert som område der det graves og område som er avsatt til lagring av materiell og utstyr. 4. Graving innenfor bykjerne skal avregnes på timebestilling. Bykjerne er definert som handelsgate i sentrumsområdet. 5. Retting av uforutsette feil i nettet, som må rettes umiddelbart, avregnes normalt etter medgåtte timer. 6. Ved bestilling etter meter/stk. enhetspriser vil timearbeid kun komme til anvendelse om dette er avtalt på forhånd med bestillers representant.

4 7. All skjæring av asfalt inngår i fyllingsarbeid på meter/stk. - enhetspriser. Ved timebestilling skal dette inngå i prisen for hjelpemann med utstyr. 8. Enhetspris på legging av kabel benyttes kun i kombinasjon med meter/stk. - enhetspris på grøfter/fylling. Ved timebestilte utførelse, skal legging/trekking av kabel tas på timer. UTFØRELSE. All graving utføres etter SN bygge standard. 1. Belegningsstein og kantstein som skal gjenbrukes, fjernes forsiktig og legges i midlertidig deponi. 2. Ved kabellegging skal utlegging utføres med trommel i stående stilling. På lavspentkabel inntil 95 mm2 kan dette avvikes dersom trommel er godkjent til formålet. 3. Alt materiell vil bli levert direkte på anleggsstedet. 4. Ved stolpeskift/bardun skal følgende legges til grunn. Graving og reising av ny og fjerning av gammel stolpe. Fjerning av gamle stolper tas normalt samlet etter ombygging. Gammel stolpe skal fjernes helt og hull fylles. Ved fjellmast/bardun skal stag og bolter kuttes og klinkes. Stolper og utstyr blir levert ved kjørbarvei for stor kranbil og skal ligge innenfor område (radius 2 km). Gamle stolper må returneres til montørstasjon Enger/Slagen og kappes og legges i container eller til godkjent mottak. Eventuell etterarbeid i hager eller utmark skal inngå i prisen. Masser må komprimeres i henhold til vedlagt norm. Entreprenør må stå for all verktøy og utstyr. Det er samme pris for stolpe i jord og fjell. Pukk og stein inkl. transport skal være med i prisen. Entreprenør må være godkjent av SN for oppsetting av stolper og etablering av bardunfeste, og ha gjennomgått kurs og være pre kvalifisert ved SN. 5. Ved ferdigstillelse skal område ryddes og all overskuddsmateriell som tromler, kabler og kabelbord returneres tilbake til anvist plass i Slagen i Tønsberg eller på Enger i Porsgrunn dersom ikke annet sted avtales. På våre oppmøteplasser må alle tomme tromler legges på anvist plass og stables med inntil 3 i høyden. Kun like tromler over hverandre. På tromler med kabelrester med en lengde mindre enn 25 meter skal rest tas av og legges i container. Tromler med mer enn 25 meter skal stilles stående på anvist plass og sikres mot bevegelse. Øvrig overskuddsmateriell skal leveres på anvist plass etter nærmere avtale. 6. Materiell skal normalt leveres i vår åpningstid. Ved unntak må dette avtales. Ved anleggsstart må avtalepartner sikre anleggsstedet og materiell. Etter nærmere avtale kan vi levere jordtråd /annet materiell på annen plass enn anleggs sted dersom vår avtalepartner skaffer dette til veie. FAKTURERING. 1. Fakturering skjer etter registrerte enhetspriser og attesterte timelister vedlagt som vedlegg til faktura. 2. Alt skal måles opp hver andre uke og faktura skal foreligge SN innen en uke etter oppmåling. 3. Ved fellesføring med andre parter i grøft hvor SN skal viderefakturere kostnader, skal standard oppmålingsskjema for fellesføring følge faktura.

5 4. SN har inngått rammeavtale med eksterne El-entreprenører. Ved arbeider bestilt av våre avtalepartnere, faktureres disse direkte. I FORESPØRSELEN ER FØLGENDE LAGT TIL GRUNN: Erfaringstall viser at normal bunnbredde på hoved grøfter er 0,6 meter og avgreninger 0,3 0, 5 meter, men for å redusere antall poster har vi lagt følgende til grunn: Grøft bunnbredde inntil 0,5 meter i vei og inntil 1,0 meter vei/utenfor vei. Grøftedybder er satt til følgende: 0,6 meter (kun stikkledning på privat grunn), 0,7 meter, inntil 1,2 meter og inntil 1,3 meter. Alle med alternativer på masse ved tilbakefylling. Grøftedybde på 0,7 benyttes normalt der andre krav ikke stilles. Grøftedybde inntil 1,2 meter benyttes normalt i veigrunn. SN krever normalt ikke mer dybde enn krav fra veiholder. Grøftedybde inntil 1,3 meter benyttes normalt utenfor veiens banket og på dyrket mark, utmark. Alle krav fra veiholder må følges. Traseplassering: ref poster i prismatrise. Forkortelser: B.Br= Bunn bredde D= Dybde. SN= Skagerak Nett

6 POST NR INNHOLD GRØFT I KULTET VEIBANE/FORTAU I BYKJERNE. Graving av grøft inkl. bort kjøring. av masse Gate /fortau B.Br. inntil 0.5m, D. 0.7m Gate /fortau B.Br. inntil 0.5m, D. inntil 1.2m Gate /fortau B.Br. inntil 1.0m, D. 0.7m Gate /fortau B.Br. inntil 1.0m, D. inntil 1.2 m Utenfor veiens banket/utmark. Br. inntil 0.5m, D. 0.7m Utenfor veiens banket/utmark. Br. inntil 1.0m, D. 0.7m Beskrivelse av poster Bykjerne er definert som handelsgate i by sentrum og vil bli bestilt utført som timekostnad. meter Grøft i gate eller fortau. GRAVING AV GRØFT. LENGDE UAVSTIVET. INKL. OPPLEGGING/OPPLASTING OG BORTKJØRING AV OVERSKUDDSMASSE. BUNNBREDDE INNTIL 0,5 m. DYBDE 0,7 m GRAVESKRÅNING 1:1 1/2. Grøft i gate eller fortau. Restriksjoner - Veiens oppbygning: Asfalt, grus, pukk, kult, annet Grøft i gate eller fortau. GRAVING AV GRØFT. LENGDE UAVSTIVET. INKL. OPPLEGGING/OPPLASTING OG BORTKJØRING AV OVERSKUDDSMASSE. BUNNBREDDE INNTIL 0,5 m. DYBDE INNTIL 1,2m GRAVESKRÅNING 1:1 1/2. Grøft i gate eller fortau. Restriksjoner - Veiens oppbygning: Asfalt, grus, pukk, kult, annet Grøft i gate eller fortau. GRAVING AV GRØFT. LENGDE UAVSTIVET. INKL. OPPLEGGING/OPPLASTING OG BORTKJØRING AV OVERSKUDDSMASSE. BUNNBREDDE INNTIL 1,0 m. DYBDE 0,7 m GRAVESKRÅNING 1:1 1/2. Grøft i gate eller fortau. Restriksjoner - Veiens oppbygning: Asfalt, grus, pukk, kult, annet Grøft i gate eller fortau. GRAVING AV GRØFT. LENGDE UAVSTIVET. INKL. OPPLEGGING/OPPLASTING OG BORTKJØRING AV OVERSKUDDSMASSE. BUNNBREDDE INNTIL 1,0 m. DYBDE INNTIL 1.2 m. GRAVESKRÅNING 1:1 1/2. Grøft i gate eller fortau. Restriksjoner - Veiens oppbygning: Asfalt, grus, pukk, kult, annet Post Grøft utenfor veiens banket / utmark. GRAVING AV GRØFT. LENGDE UAVSTIVET INKL. OPPLEGGING/ OPPLASTING OG BORTKJØRING AV OVERSKUDDSMASSE. BUNNBREDDE INNTIL 0,5 m. DYBDE 0,7 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Jord, grus, pukk, kult, annet Post Grøft utenfor veiens banket / utmark. GRAVING AV GRØFT. LENGDE UAVSTIVET INKL. OPPLEGGING/ OPPLASTING OG BORTKJØRING AV OVERSKUDDSMASSE. BUNNBREDDE INNTIL 1,0 m. DYBDE 0,7 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Jord, grus, pukk, kult, annet

7 Utenfor veiens banket/dyrket mark/utmark Br. inntil 0.5m D. inntil 1.3m Utenfor veiens banket/dyrket mark/utmark Br. inntil 1.0m D. inntil 1.3m Sprengning av fjellgrøft Grøft i fjell - utmark / kombinert grøft, B. Br. inntil 1,0m, D inntil 0,7m Grøft i veibane/skulder/fortau og ved sprengning i kombinert grøft nærmere bolig/næring enn 20m B. Br. inntil 1,0m, D inntil 0,7m 2.5 Pigging Rensk av fjell, pigging i kabelgrøft, B. Br. Inntil 1.0m Stikkledning, settes i stand som Post Grøft utenfor veiens banket / utmark.. GRAVING AV GRØFT. LENGDE. UAVSTIVET. INKL. OPPLEGGING/OPPLASTING AV OVERSKUDDSMASSE OG BORTKJØRING. BUNNBREDDE INNTIL 0,5 m. DYBDE INNTIL 1,3 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Jord, grus, pukk, kult, annet Post Grøft utenfor veiens banket / utmark.. GRAVING AV GRØFT. LENGDE. UAVSTIVET. INKL. OPPLEGGING/OPPLASTING AV OVERSKUDDSMASSE OG BORTKJØRING. BUNNBREDDE INNTIL 1,0 m. DYBDE INNTIL 1,3 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Jord, grus, pukk, kult, annet meter Post Fjell i utmark. SPRENGING AV GRØFT. LENGDE. INKL. OPPLASTING OG BORTKJØRING. BUNNBREDDE INNTIL 1,0 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. GRAVESKRÅNING 5:1 Grunnforhold: Fjell i utmark. Der en møter på fjell under bakken på dyrket mark / utmark og grøft skal være dybde 1,3 meter, benyttes denne post som tilleggspost sammen med grøft i løsmasser ved behov. Post SPRENGING OG UTGRAVING AV KOMBINERT GRØFT. UAVSTIVET. INKL. OPPLASTING OG BORTKJØRING. BUNNBREDDE INNTIL 1,0 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Jord og fjell, stein over 0,5 m3 [Spesielle krav] GRAVESKRÅNING KAN AVVIKE I DEN DEL SOM ER FJELLGRØFT. SKRÅNING INNTIL 5:1 Post Oppgraving av grøft før pigging avregnes etter enhetspriser for løsmasser. Post PIGGING. Rensk av fjell, pigging og oppgraving av kabelgrøft, bredde inntil 1,0 m. Opplasting og bort kjøring av overskuddsmasse. Benyttes kun ved små hindringer meter(komplett grøft)

8 før graving Kompl. ledninsgrøft Br. 0.2m, D. inntil 0.6m Kompl. ledningsgrøft Br 0.2m, D. inntil 0.6m. Hånd graves 2.7 Kryssing og reetablering av vei Komplett grøft inkl. igjenfylling. D. inntil 1.3m, B. Br. inntil 1.0m, Topp Br. inntil 4.0 m Post KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 20 CM. DYBDE INNTIL 60 CM. GRAVESKRÅNING 1:1½ Grunnforhold: Løsmasser Fundament: Sand / 0-4 masse Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse Igjenfylling: Utgravde masser Spesielle krav: Gruset med hagesingel i toppen eller matjord og tilsåing. Post KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 20 CM. DYBDE INNTIL 60 CM. GRAVESKRÅNING 1:1½ Grunnforhold: Løsmasser Fundament: Sand / 0-4 masse Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse Igjenfylling: Utgravde masser Spesielle krav: Håndgraves. Gruset med hagesingel i toppen eller matjord og tilsåing. meter(komplett grøft) Denne post kan kun benyttes ved kryssing av offentlig vei Post Komplett grøft inkl. igjenfylling. Restriksjoner: Veiens oppbygning: Asfalt, grus, pukk, kult, annet Utførelsesmetode: Graving, sanding / 0-4 masse, tilbakefylling, komprimering, bort transport. Utkiling stigningsforhold 1:2 siste 0,6 meter. Reetableringskrav: Klargjort for asfaltering. Sanding / 0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling til min. 15 cm over kabel / rør. Merknad: Komplett grøft, inklusiv kabel/rørlegging (Komplett grøft må hensyn tas ved oppmåling) Dybde inntil 1,3 m, bunnbredde inntil 1,0 m, toppbredde inntil 4,0 m. inkl. kile Styrt boring/pressing inkl. oppgraving og rigg Boring/Pressing inntil 5" rør diam. meter Post BORING / PRESSING FOR LEDNINGER I LØSMASSER. Nominell rørdiameter:5" Retning/fall: Horisontalt og skrått

9 Styrt boring inntil 6" rør diam. Skjøtehull i kombinasjon med kabelgrøft Komplett inkl. igjenfylling. B.Br 1.6m,D 1.3m i kombinasjon med kabelgrøft hvor det ikke er mulig å skjøte på grøftekant Skjøtehull ved kabelfeil Skjøtehull Håndgraving/maskin (stikkledning)- Komplett inkl. igjenfylling. D 0.6 m. Posten skal kun brukes ved kabelfeil og er pr. m2 (minste beløp er 4 kv.m x pris) Skjøtehull (Lavspent)- 8 m2 - Komplett inkl. igjenfylling. D 1.0 m. Type masser i grunnen: Veigrunn. Rørtype: Stålrør eller PVC [Spesielle krav] Graving for rigg og utstyr samt maskiner/kompressor etc. for rørboring/pressing skal inngå i meterpris Post STYRT BORING. Nominell rørdiameter: 6. Retning/fall: Horisontalt og skrått. Rørtype: Stålrør eller PVC Type masser i grunnen: Veigrunn/ Fjell. [Spesielle krav] Graving for rigg og utstyr samt maskiner/kompressor etc. for rørboring skal inngå i meterpris Stk. Post KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 1,6 m. DYBDE INNTIL 1,3 m. GRAVESKRÅNING 1:1½ Grunnforhold: Veibane eller utmark. Fundament: Sand / 0-4 masse Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse, 0,45 m3 pr. m Igjenfylling: Utgravde masser. Tilbake fylling skal skje lagvis og komprimeres slik at opprinnelig fyllingsgrad beholdes. Gjelder skjøtehull, graving, bort transport av overskuddsmasse, sanding, igjenfylling med utgravde masser, oppussing, samt matjord og tilsåing eller, 10 cm subbus/singel på topp klargjort for asfaltering. Lengde av hull 6 m. Merknad: Komplett grøft inkl. igjenfylling. Posten kan kun brukes ved kombinasjon med grøfter med høyspentkabel, hvor det ikke er mulig og skjøte på grøftekant. Enhet endret fra gjennomgående lengde til stk. pris. meter(minste mål) Post LEDNINGSGRØFT/BYGGEGROP. Minstebeløp ved bestilling = 4 m2(lik pris 0-4m2) BUNNBREDDE ENDRET TIL m2. DYBDE INNTIL 0,6 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Hage eller utmark. Fundament: Sand / 0-4 masse. Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse. Igjenfylling: Utgravde masser. Tilbakefylling skal skje lagvis og komprimeres slik at opprinnelig fyllingsgrad beholdes. Denne posten skal kun brukes ved skjøtehull på grunn av kabelfeil(ikke i kombinasjon med grøft) Gjelder skjøtehull, graving, bort transport av overskuddsmasse, sanding, igjenfylling med utgravde masser, oppussing, samt matjord og tilsåing eller, 10 cm subbus/ singel på topp [Spesielle krav] Det må beregnes inntil oppmøte x 2 Et normalt skjøtehull ved kabelfeil inntil 4 m2 bunnbredde. Merknad: Komplett grøft inkl. igjenfylling. Posten kan kun brukes i forbindelse med kabelfeil og prises pr m2 bunn av skjøtehull. Post LEDNINGSGRØFT/BYGGEGROP. Minstebeløp ved bestilling = 8 m2(lik pris 0-8m2)

10 Posten skal kun brukes ved kabelfeil og er pr. m2 (minste beløp er 8 kv.m x pris) Skjøtehull - 16 m2 - Komplett inkl. igjenfylling. D 1.0 m. Posten skal kun brukes ved kabelfeil og er pr. m2 (minste beløp er 16 kv.m x pris) BUNNBREDDE ENDRET TIL m2. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Veibane eller utmark. Fundament: Sand / 0-4 masse. Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse, 0,45 m3 pr. m. Igjenfylling: Utgravde masser. Tilbake fylling skal skje lagvis og komprimeres slik at opprinnelig fyllingsgrad beholdes. Denne posten skal kun brukes ved skjøtehull på grunn av kabelfeil(ikke i kombinasjon med grøft) Gjelder skjøtehull, graving, bort transport av overskuddsmasse, sanding, igjenfylling med utgravde masser, oppussing, samt matjord og tilsåing eller, 10 cm subbus/ singel på topp klargjort for asfaltering. [Spesielle krav] Det må beregnes inntil oppmøte x 2 (eksklusiv asfaltering). Et normalt skjøtehull ved kabelfeil på inntil 5 x 1,6 meter bunnbredde. Merknad: Komplett grøft inkl. igjenfylling. Posten kan kun brukes i forbindelse med kabelfeil og prises pr m2 bunn av skjøtehull. Post LEDNINGSGRØFT/BYGGEGROP. Minstebeløp ved bestilling = 16m2(lik pris 0-16m2) BUNNBREDDE ENDRET TIL m2. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 ½. Grunnforhold: Veibane eller utmark. Fundament: Sand / 0-4 masse. Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse, 0,45 m3 pr. m. Igjenfylling: Utgravde masser. Tilbake fylling skal skje lagvis og komprimeres slik at opprinnelig fyllingsgrad beholdes. Denne posten skal kun brukes ved skjøtehull på grunn av kabelfeil(ikke i kombinasjon med grøft) Gjelder skjøtehull, graving, bort transport av overskuddsmasse, sanding, igjenfylling med utgravde masser, oppussing, samt matjord og tilsåing eller, 10 cm subbus/ singel på topp klargjort for asfaltering. [Spesielle krav] Det må beregnes inntil oppmøte x 2 (eksklusiv asfaltering). Et normalt skjøtehull ved kabelfeil er inntil 10 x 1,6 meter bunnbredde. Merknad: Komplett grøft inkl. igjenfylling. Posten kan kun brukes i forbindelse med kabelfeil og prises pr m2 bunn av skjøtehull Telebrekking meter Pigging av tele for kabelgrøft Br. inntil 1.0m, D. inntil 0.4m Fyllplass avgift, kun ved timearbeid, dekkes etter levert masse Fyllplass avgift for asfalt Post Telebrekking. Pigging av tele for kabelgrøft, bredde inntil 100 cm, dybde inntil 0,4 m Pigging i eksiterende kabelgrøft tillates ikke. tonn Post FYLLPLASSAVGIFT. Benyttes kun ved bestilt timearbeid.

11 Fyllplass avgift for jord/grus/stubber og steinmasser Fyllingsarbeider, bunnforsterkning min 0.10m under - og min. 0.15m over kabelen Gjelder Asfalt: I henhold til levert mengde Post FYLLPLASSAVGIFT. Benyttes kun ved bestilt timearbeid. Gjelder jord, grus, stubber og steinmasser uten forurensning Post FYLLINGSARBEIDER- FORUTSETNINGER. Normal grøftebredde er 0,6 meter, men alle poster bygger på inntil 1,0 meter. Dette er utført for å få færre poster. Erfaringstall viser at 90 % Inklusiv i alle poster er utlegging av inntil 2 stk. markeringsband. Komprimering av masse skal utføres i henhold til tabell 4 i NS3458 All skjæring av asfalt skal inngå i meter/stk. enhetspriser på fyllingsarbeid Grøfte D 0,70m, Br. inntil 1,0m. Planering med utgravde masser Grøfte D inntil 1.3 m, Br. inntil 1.0m. Planering med utgravde masser Grøfte D 0.7m, Br. inntil 0.5m. Planering med utgravde masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Grøfte D 0.7m, Br. inntil 0.5m. Planering med tilkjørte masser,topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Post Sanding / 0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft med overhøyde, planering med masser fra utgraving. Grøftedybde 0,7 m, bredde inntil 1,0 m. Post Sanding / 0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft med overhøyde, planering med masser fra utgraving. Grøftedybde 1,3 m, bredde inntil 1,0 m. Post Sanding/0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft, planering med masser fra utgraving, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus / singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde 0,7 m, bredde inntil 0,5 m.grøftedybde 0,7 m, bredde inntil 0,5 m. Post Sanding av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft(masseskift), planering med tilkjørte masser, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus/ singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde 0,7 m, bredde inntil 0,5 m.

12 Grøfte D inntil 1.2m, Br. inntil 0.5m. Planering med utgravde masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Grøfte D 1.2 m, Br. inntil 0.5m. Planering med tilkjørte masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Grøfte D 0.7m, Br. inntil 1.0m. Planering med utgravde masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Grøfte D inntil 1.2m, Br. inntil 1.0m. Planering med utgravde masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Grøfte D 0.7m, Br. inntil 1.0m. Planering med tilkjørte masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Post Sanding/0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft, planering med masser fra utgraving, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus / singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde inntil 1,2 m, bredde inntil 0,5 m. Post Sanding av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft(masseskift), planering med tilkjørte masser, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus/ singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde inntil 1,2 m, bredde inntil 0,5 m. Post Sanding/0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft, planering med masser fra utgraving, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus / singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde 0,7 m, bredde inntil 1,0 m. Post Sanding/0-4 masse av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft, planering med masser fra utgraving, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus / singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde inntil 1,2 m, bredde inntil 1,0 m. Post Sanding av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft(masseskift), planering med tilkjørte masser, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus/ singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde 0,7 m, bredde inntil 1,0 m.

13 Grøfte D 1.2 m, Br. inntil 1.0m. Planering med tilkjørte masser, topp planeres med matjord og tilsåing/ 0.10m subbus/singel, el. klargjort for asfaltering Legging av korrugerte drensledninger av plast, komplett inkl. grøftarb., drensrør, drensingel og oppussing Omfylling av drensledning med pukk 8-16 mm. innpakket i fiberduk. Utlegging av fiberduk i bunn av kabelgrøft, Br 1.0m, inkl. fiberduk Kryssing av drensrør, komplett istandsetting av drensrør inkl.kapping/innskjøting /drenssingel og igjenfylling.(stk.) Kabler lagt/fjernet uten assistanse fra SN Utlegging av høysp.kabel inkl kabelmerker hver meter Kabelføringsanlegg i grunnen Utlegging av lavspentkabel (alle typer) Kabelføringsanlegg i grunnen Utlegging av jordledning Kabelføringsanlegg i grunnen Utlegging av fiberkabel og telefonkabel Fjerne eksisterende kabel (Kabel som skal varig ut av drift) Post Sanding av grøftebunn med min. 10 cm tykkelse. Omfylling av kabel til min. 15 cm over kabel. Igjenfylling av grøft(masseskift), planering med tilkjørte masser, på topp av grøft utplaneres matjord og tilsåing eller 10 cm subbus/ singel, klargjort for asfaltering. Grøftedybde inntil 1,2 m, bredde inntil 1,0 m. Post KORRUGERTE DRENSLEDNINGER AV PLAST. Underlag: Legging av drensrør, komplett inkl. grøftearbeider, drensrør, drenssingel og oppussing. - Komplett drensgrøft Post Fellesgrøft drenering og kabel Bunnforsterkning, fundamenter, tilbakefylling og andre arbeider i forbindelse med ledninger i grunnen. Omfylling av drensledning med pukk 8-16 mm innpakket i fiberduk. Inkl. materiell lagt ved siden av kabler. DVS: Skille 8-16 mm grus/singel fra omfyllingsmasse til kabler. Post GEOTEKSTIL FOR SEPARERING UNDER FYLLING. Utlegging av fiberduk i bunn av kabelgrøft. Prisen inkl. fiberduk Post Kryssing av drensrør. Kryssing av drensrør, komplett istandsetting av drensrør inkl. kapping av rør, innskjøting av ny rørstump, drenssingel og igjenfylling. I prisen inngår all transport masser, grus/pukk/singel og rørdeler etc. Post Kabelføringsanlegg i grunnen. Utlegging av 1-leder høyspentkabel fra trippeltrommel eller tvinnet kabel. Ved utlegging av høyspent skal den merkes hver meter. Ved trippel trommel merkes hver fase hver tredje meter. Post Kabelføringsanlegg i grunnen. Utlegging av lavspentkabel (alle typer) Post Kabelføringsanlegg i grunnen. Utlegging av jordledning og skjøting ved behov.(c-press) Post Kabelføringsanlegg i grunnen. Utlegging av fiberkabel og telefonkabel. Post I prisen skal opptak, kveiling, transport og deponering ved Slagen/Enger inngå. NB! Kapping av kabel gjøres alltid av leder for sikkerhet.

14 KABELRØR I LØSMASSER. Dimensjon: t.o.m. 160 mm i 6 m lengder. DEKKPLATER OVER KABLER. Pris pr. løpemeter SKILLEBORD MELLOM KABLER, Pris pr. løpemeter skillebord Kabelskap Kabelskap tom 1100 skap - kun i forbindelse med grøfter Bytte kabelskap, komplett grøft inkl. 2 oppmøter(utenfor bykjerne/handelsgate i sentrum og ikke i kombinasjon med grøft) Mastefundament Små fundamenter H 1.0 m Store fundamenter H 1.25 m Små fundamenter H 1.0 m I fjell med kamstål Store fundamenter i fjell med kamstål Stolper, inkl. fjerning av gammel stolpe Post KABELRØR I LØSMASSER. Dimensjon: t.o.m. 160 mm i 6 m lengder. Plastrør leveres av bestiller Post DEKKPLATER OVER KABLER. Type og dimensjon: Kabelplater leveres av bestiller, pris pr. løpemeter kabelbord. Post SKILLEBORD MELLOM KABLER. Type og dimensjon: Arbeidet gjelder setting av skillebord, pris pr. løpemeter skillebord. Post GRAVING OG GJENNFYLLING AV BYGGEGROP. FRI GRAVESKRÅNING: INKL. OPPLEGGING. Objekt: Kabelskap, lengde t.o.m. 110 cm, bredde ca. 15 cm, dybde inntil 70 cm. Type masser: Løsmasser. Spesiell utførelsesmetode: Nedsetting av kabelskap inkluderes. Igjenfylling rundt kabelskap med tilførte masser. Normal komprimering. Benyttes kun i forbindelse med graving av grøfter. Enhet endret fra prosjektert fast volum til stk. Post BYTTE KABELSKAP (utenfor handelsgate). Fundament: Sand / 0-4 masse. Sidefylling/beskyttelseslag: Sand / 0-4 masse, 0,45 m3 pr. m Igjenfylling: Utgravde masser. Tilbakefylling skal skje lagvis slik at opprinnelig fyllingsgrad beholdes. Denne posten skal kun brukes ved kabelskapbytte (ikke i kombinasjon med grøft) Gjelder plass avsatt til kabelskjøter og fristille eksiterende skap, graving, bort transport av overskuddsmasse og materiell, sanding, igjenfylling med utgravde masser, oppussing, samt evt. matjord og tilsåing eller 10 cm subbus/singel på topp klargjort for asfaltering. En normalt bygge grop er inntil 5 m2 bunnbredde Det må beregnes inntil oppmøte x 2 (eksklusiv asfaltering). Merknad: Komplett grøft inkl. igjenfylling. Pris er pr. bygge grop. Posten kan kun brukes i forbindelse med bytte av kabelskap og prises pr bygge grop. Post Graving for og oppsetting av mastefundamenter, igjenfylling og komprimering rundt fundamenter. FUNDAMENTER 1,0 m høyde (dybde). Gjenfylles med pukk 8-16 mm, normal komprimering. Post Graving for og oppsetting av mastefundamenter, igjenfylling og komprimering rundt fundamenter. FUNDAMENTER 1,25 m høyde (dybde). Gjenfylles med pukk 8-16 mm, normal komprimering. Post Boring i fjell med kamstål. Post Boring FUNDAMENTER -store. I fjell med kamstål Post BYTTE AV LAVSPENTSTOLPER OG BARDUN. Posten vil bli brukt ved bestilling av stolpeskift på enkeltstående master. Nye stolper bygges normalt ikke.

15 Reising av lavspent. stolpe (1 stk.) Reising av lavsp.stolpe(stolpe nr. 2 eller mer.) eller i sammen med andre poster(innenfor samme/øvrig gravmelding) Bardunhull D inntil 2.0m, bunn 0.7m x 0.7m eller fjellbolt (1 stk. uten annet) Bardunhull D inntil 2.0m, bunn 0.7m x 0.7m i sammen med andre poster(innenfor samme/øvrig gravmelding) Nettstasjon Fundament for nettstasjon, inkl. tilbakefylling og 1 kubikk/m grus/sand og inntil 2 oppmøter Post REISING AV LAVSPENTSTOLPER. REISING AV LAVSPENTSTOLPER INKL. FJERNING AV GAMMEL STOLPE. Arbeidet utføres etter REN publikasjon. Entreprenøren har med egen hjelpemann. Medgått omfyllingsmasse ca. 1,5-2,0 m3 pukk inkluderes i prisen, likeså eventuell bortkjøring av overskuddsmasser. Stolper, bolter og stag leveres av Skagerak Nett AS. Lik pris på alle 3 alternativer: Stolpe i jord. Dybde 1,6-2,0 m alternativt i kombinasjon med fotboltstag eller stolpe på fjell inkl. bardunbolter. Eventuell etterarbeid i hager eller utmark skal inngå i prisen. Post REISING AV LAVSPENTSTOLPER. (nr. 2 eller mer) REISING AV LAVSPENTSTOLPER INKL. FJERNING AV GAMMEL STOLPE. Arbeidet utføres etter REN publikasjon. Entreprenøren har med egen hjelpemann. Medgått omfyllingsmasse ca. 1,5-2,0 m3 pukk inkluderes i prisen, likeså eventuell bortkjøring av overskuddsmasser. Stolper, bolter og stag leveres av Skagerak Nett AS. Lik pris på alle 3 alternativer: Stolpe i jord. Dybde 1,6-2,0 m alternativt i kombinasjon med fotboltstag eller stolpe på fjell inkl. bardunbolter. Eventuell etterarbeid i hager eller utmark skal inngå i prisen. Post BARDUNHULL (1 stk. uten annet) Oppgraving i jord/ veigrunn, dybde inntil 2,0 m, med bunn 0,7 x 0,7 m. Oppgravde masser stampes som angitt i norm for tremastlinjer REN Eventuell etterarbeid i hager eller utmark skal inngå i prisen. Post BARDUNHULL. Innenfor samme/øvrig gravmelding/område) Oppgraving i jord/ veigrunn, dybde inntil 2,0 m, med bunn 0,7 x 0,7 m. Oppgravde masser stampes som angitt i norm for tremastlinjer REN Eventuell etterarbeid i hager eller utmark skal inngå i prisen. Post FUNDAMENT FOR NETTSTASJON. Prises pr kvm topp gruve. Graving av gruve til dybde (100 cm) med GRAVESKRÅNING 1:1½ Topp gruve skal være 1 m større enn nettstasjon alle veier. Alle masser som ikke kan benyttes til utfylling av terreng utenfor 1 meter fra nettstasjon kjøres bort(kan noen ganger benyttes til fylling i område). I bunn etableres det jordelektrode. Oppfylling med pukk, avretting, styrofoam i hele gruvens bredde, videre legges et topplag med singel som avrettes horisontalt. Alle masser komprimeres (normal komprimering). Det må leveres 1 m3 sand / 0-4 masse ved nettstasjon til bruk for kabelføring i grunn i gjennomføringen. Etter at anlegg er koblet: Tilbakefylling med grus rundt kabler. Det må legges ringjord rundt stasjon. Det skal legges pukk 4-8 mm 1,0 x 0,5 m rundt hele nettstasjon. Oppussing rundt stasjonen med eksiterende masse og topplag med matjord.(mer enn 0,5 meter fra vegger) Total berørt areal er normalt inntil ca. 30 m2 inkl. nettstasjon. Hele øvrig området skal settes tilbake i den stand den var før graving / transport over grunn. Denne kostnaden skal inngå. Det må beregnes

16 Asfaltfjerning, gjelder kun fjerning av asfalt på areal som ikke inngår i m/stk. enhetspriser. Pris for fjerning, bortkjøring og fyllplass avg.(ikke ved time arbeid) Asfaltering Fortanning - løpemeter (0,3 m bredde) Dekke tykkelse 50mm Dekke tykkelse 80mm Dekke tykkelse 120mm Dekke tykkelse 150mm Kald asfalt - vintermasse (kun ved meter / stk. pris) Maskin utlegging- Ber om Pris pr. prosjekt inntil oppmøte x 2 (eksklusiv asfaltering). Bestiller leverer og monterer stasjonen. Valg av tilleggs post: Støpt plate eller labanker står under post 07. Post Skjæring av asfalt. All Skjæring av asfalt inngår i meter/stk. enhetspriser under fyllingsarbeid. Ved timearbeid inngår dette i hjelpemann med utstyr. Post RIVING AV FAST DEKKE. DELVIS RIVING. ASFALT. ENDRET TIL INKL. BORTKJØRING OG FYLLPLASSAVGIFT. Post skal ikke benyttes på timebestilt arbeid. Benyttes kun på områder som ikke inngår i meter/stk. enhetspriser. Skjæring skal være med/inklusiv i poster under fyllingsarbeid. Areal utover det som er med i meter/stk. pris (utover toppbredde + 0,5 m. ved grøft lengdeenhet/byggegrop. Pris skal være inkl. bort kjøring til godkjent deponi og inkl. fyllplassavgift. Prises i m2 uavhengig av tykkelse/tonn FORTANNING - LØPEMETER Dersom asfaltdekket er tykkere enn 6 cm skal det freses fortanning inn på eksisterende dekke. Dette gjøres for å tilpasse nytt til eksisterende dekke. Fortanningen freses i minimum 30 cm bredde. Før asfalten legges skal hele fortanningen klebes og skjøt tettes Post DEKKE AV ASFALTGRUSBETONG. Agb 11. BINDEMIDDEL B180. TYKKELSE 50 mm. Post DEKKE AV ASFALTGRUSBETONG. Agb 11. BINDEMIDDEL B180. TYKKELSE 80 mm. Post DEKKE AV ASFALTGRUSBETONG. Agb 11. BINDEMIDDEL B180. TYKKELSE 120 mm Post DEKKE AV ASFALTGRUSBETONG. Agb 11. BINDEMIDDEL B180. TYKKELSE 150 mm Post Gressdekke. Gressdekke, Gressdekke skal inngå i meter/stk. pris. Frømengde per areal ved grusing, utlegg av matjord skal være minst 15 kg pr. daa. belegningsstein, Post Grusing. kantstein Grusing skal inngå i meter/stk. pris. Topp gruslag skal vær 10 cm Belegningsstein Post BELEGNINGSSTEIN. Forsiktig oppgraving og midlertidig deponering av belegningsstein. Post BELEGG AV GATESTEIN. BELEGG AV GATESTEIN PÅ SETTELAG AV LØSMASSER Belegg av gatestein, TOLERANSEKLASSE settes tilbake som før graving Stein fra deponi etter oppgraving. Underlag: Settesand inkluderes i prisen. Spesielle krav: Skal settes slik den var før oppgraving Timesatser/stk. Post Oppgjør ihht. bestilling, registrerte brukstimer og

17 Grunnarbeider, hjelpearbeider inkl. utstyr(time) Gravemaskin med fører. Beltegraver mindre enn 8 T(time) Gravemaskin med fører. Beltegraver større enn 8 T(time) Lastebil med tipp/kran/traktorer med fører inkl. utstyr(time) Beltegraver inntil 8 tonn inkl. lastebil med tipp/traktor med henger(1 mannslag) hvor bestiller stiller med fagmann/hjelpemann ved behov Tining pr kv.m inkl rigg. Dybde inntil 1.0m(kv.m) (Rigg = minste beløp er 25 kv.m x pris) Lekter, inkl. rigg og transport - tur/retur(pr stk. tur/retur) Sand/ 0-4 masse, kun timearbeid(tonn) Grus/pukk, kun timearbeid(tonn) Matjord, kun timearbeid(tonn) Skiltplan bestiller ønsker i egen regi - for kommune / FV/RV, (stk. pris) Skiltplan bestiller ønsker i regi - for kommune / FV/RV, inkl. skilter /rigg og fjerning(pr stk.) Traktor med fres og annet utstyr(time) Snørydding(time) attesterte timelister. Prisene som oppgis i det følgende skal kun benyttes for time bestilte regningsarbeider uavhengig av arbeidets omfang. Administrasjon inkludert. Post Grunnarbeider, hjelpearbeider. Grunnarbeider, hjelpearbeider inkl. utstyr. Post Gravemaskin. Gravemaskin med fører. Maskintype/størrelse: Beltegraver til og med 8 tonn. Post Gravemaskin. Gravemaskin med fører. Maskintype/størrelse: Beltegraver større enn 8 tonn. Post Lastebil med tipp/kran. Lastebil med tipp/kran - 20 t/m(inntil 13 meter kran) og fører, traktor med utstyr og fører, inkl. lesseapparat, henger, skjær, feiekost og lignende. Post Ett manns lag. Gravemaskin inntil 8 tonn inkl. lastebil/traktor med henger. Denne post er planlagt benyttet i samarbeid med bestillers mannskap til bl.a. oppsett av stolper, barduner, retting av stolper, fjerning av stolper, bytting av kabelskap ol. Regionalnett oppdrag(utenfor stasjoner) ol. Post Tining. Tining pr m2. inkl. rigg. Minstebeløp ved bestilling = 25m2(lik pris 0-25 m2(rigg)) I prisen må alt utstyr og bruk av brensel være inkl. Dybde inntil 1,0 meter. Ved vanntining vil SN fremføre strøm ved behov. Post Lekter. Rigg og transport av maskin/materiell og utstyr til øyer inkl. opprydding og retur av overskuddsmateriell til SN oppmøtesteder Enger / Slagen. SN leverer materiell på land - kjørbar vei for lastebil. Post Sand / 0-4 masse (timearbeid). Post Grus / Pukk (timearbeid). Post Matjord.(timearbeid). Post Skiltplan for arbeid i SN egen regi. Pris for komplett godkjent skiltplan ved kommune/fylke og riksvei som skal benyttes ved arbeid langs vei når SN utfører arbeid i egen regi. Post Skiltplan for arbeid i bestillers egen regi. Pris for komplett godkjent skiltplan ved kommune/fylke og riksvei som skal benyttes ved arbeid langs vei når bestiller utfører arbeid i egen regi. Pris inklusiv skilter og rigg samt fjerning på anleggssted. Post Traktor. Traktor med fres / brøyt / skrape / strøing egnet til brøyting i terreng og våre oppmøteplasser / parkering. Post Snørydding. Snørydding - Område smalere < 2,5 meter håndgraving / liten egnet

18 Hjullaster for snørydding(time) Kald asfalt - vintermasse ved timearbeid(tonn) Støpt plate for nettstasjon inntil 9 m2. Inkl. forskalling, sement, armering med utsparinger Støpt plate for nettstasjon større enn 9 m2. pris pr. m2 i tillegg til grunnpris. Labanker kl. A - til nettstasjon. pris pr. lm ferdig lagt i gruve. Konsulentbistand i plan og prosjektfasen pr. time maskin og håndstrøing. Post Hjullaster til snørydding. Minst 15 tonn - 4 m3 løft og skjær og egnet for formålet til å brøyte og rydde oppmøteplasser - parkering etc. Labanker 2' x 6' kl. A - til nettstasjon. pris pr. lm ferdig lagt i gruve.

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Innhold 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten.

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten. Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 STORFJORD KOMMUNE TILBUD VA-ANLEGG STEINDALEN Dato: 14.03.2013 Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE I GATER, VEIER OG PLASSER HALDEN KOMMUNE INNHOLD FORMÅL...1 FORMÅL...1 1 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE...1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...1 3.1 Hva reglene

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12 Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune Høringsutkast 29.05.12 Forord Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre. 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE RET RETNINGSLINJER RERERETRETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID FOR PÅ DET GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE KOMMUNE VEGNETTET I STJØRDAL KOMMUNE Flyfoto : Stjørdal sentrum INNLEDNING

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett.

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett. Prosesskoder 0.1 Forberedende tiltak og generelle kostnader 0.11 Arbeidsstikning og teknisk dokumentasjon 0.11.1 Utsetting og arbeidsstikning a) Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett, kontroll

Detaljer

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Side: 1 av 20 Forord Lørenskog kommune og Skedsmo kommune har i samarbeid utarbeidet en veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg

Detaljer

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg Vedtatt av Ski kommune v/ utvalg for og miljø 3 juni 2009, publisert 16 oktober 2009. Revidert 24.02.2011 Innholdsregister

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Basisbudsjett - tidlig planfase Alternativ 1: 1 550 m rullebane Alternativ 2: 2 000 m rullebane Utgave: 03 Dato: 2012-12-14 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hammerfest og

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 026 Desember 2012 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

Akkordtariff for betongfaget. 1. januar 2014

Akkordtariff for betongfaget. 1. januar 2014 Akkordtariff for betongfaget Gyldig fra 1. januar 2014 Innhold DEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.0 AKKORDTARIFFEN GJELDER FOR... 5 2.0 BEDRIFTSVISE AVTALER... 5 3.0 AKKORDAVTALE... 6 4.0 MÅLEBREV...

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4).

SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). 1 Innledning: Formannskapet vedtok i sitt møte av 23.10.13 blant annet følgende: «Rådmannen

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 1 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 2 FORORD. Veinormalen er utarbeidet for kommunene Nøtterøy, Tjøme, Horten, Stokke, Re, Andebu, Holmestrand, Hof, Larvik, Sandefjord, Lardal

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

VA-norm Melhus kommune, Teknisk drift. Vann- og avløpsnorm. for Melhus kommune. Side 1

VA-norm Melhus kommune, Teknisk drift. Vann- og avløpsnorm. for Melhus kommune. Side 1 Vann- og avløpsnorm for Melhus kommune Side 1 Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE........................... 5 l.1 ENDRING AV RETNINGSLINJENE........................... 5 l.2 DISPENSASJON/ UTFYLLENDE

Detaljer

Hb025 / Hb026 Prosesskoden

Hb025 / Hb026 Prosesskoden Kurs arrangert av RIF Skøyen, 24. oktober 2013 Hb025 / Hb026 Prosesskoden Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet rolf_johansen@vegvesen.no 1 bare så det er sagt Dette innlegget er ikke et offisielt

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer