Strategisk plan Seksjon Bygg. Avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse. Februar 2009 Astrid Stadheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan 2009 2012. Seksjon Bygg. Avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse. Februar 2009 Astrid Stadheim"

Transkript

1 Strategisk plan Seksjon Bygg Avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse Februar 2009 Astrid Stadheim

2 Innhold Strategisk plan Innledning Kartlegging og analyser Nøkkeltall Kritiske suksessfaktorer SWOT analyse Konkurranseanalyse Strategiske mål Strategisk plan Visjon Virksomhetsidé Analyse av strategisk posisjon og konkurransefordeler Strategiske retningslinjer Generelt Organisasjonen Kjernekompetanse Konkurransestrategi Mål Tilby fleksible studier/kurs Næringslivskontakt Læring i bedrift Etablere nasjonal forskningslab på Universell utforming Øke gjennomstrømningen Øke FoU Bli bedre på internasjonalisering både lærere og studenter Jobbe med kompetansebygging internt Kjernekompetanse: Handlingsplaner Bachelor Bygg - Prosjektstyring og ledelse Generelt Registrerte studenter pr Hovedtrekk Utfordringene Strategiplan Seksjon Bygg Side 2

3 5.1.5 Særegne emner i studiet valgemner Bachelor i ingeniørfag Konstruksjon Generelt Registrerte studenter pr , og antall uteksaminerte siste 3 år Utfordringene Særegne emner i studiet valgemner Hovedtrekk / Konklusjon Etter- og videreutdanning Strategiplan Seksjon Bygg Side 3

4 1. Innledning Seksjon Bygg på Avdeling for Teknologi, Økonomi og ledelse, er en seksjon som er inne i en positiv utvikling med gode søkertall til sine studier. Seksjonen er innovativ og har ved siden av ordinær undervisning stor ekstern aktivitet. Dette har resultert i gode søkertall til Bachelorstudiene samt stor ekstern aktivitet innen kurs og oppdrag. Seksjonen har de siste årene satset på utvikling av gode nettstudier og nettkurs og seksjonen har således opparbeidet seg en veldig god kompetanse på nettpedagogikk og bruk av ulike typer produksjonsverktøy. Seksjonen ser imidlertid at man har utfordringer i forhold til rekruttering av ansatte og studenter. I den forbindelse kommer også spørsmålene om hvilke fagområder seksjonen skal satse på. Det er en kjent sak at det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til lærerstillingene og dette påvirker også de valgene seksjonen gjør mhp. strategi og studietilbud. 2. Kartlegging og analyser 2.1 Nøkkeltall Antall ansatte 2008: 7 hele stillinger 3 stillinger 20 % 2 stillinger 50 % Studieretninger/Antall studenter: Total Fleks.ing Konstruksjon P&L Landm VAR 5 Byggesakskolen Komm. Finans Gjennomstrømning: Gjennomstrømningen, som er basert på tall fra NOKUT, viser at gjennomstrømningen på ingeniørutdanningen er på 42 % (snitt: 34 % på avdeling, 54 % landssnitt). På Bygg har gjennomstrømningen vært ca 45 % etter første året til ca. 50 % etter 4 år. Når det gjelder nettbaserte kurs, har de en betydeligere høyere gjennomstrømning. På Byggesakskolen og Kommunal Finans er gjennomstrømningen ca. 90 %. Strategiplan Seksjon Bygg Side 4

5 Kurs og oppdrag: Etter- og videreutdanning 2008 Oppdrag 2008 Universell utforming, 10 sp Finansrådgiver, 45 sp Byggeskikk, estetikk og stedsforming, 10 sp Familierett Prosjektledelse, 15 sp Plassering Kommunal finans, 30 sp Kreditt Personlig økonomi Makro Universell Utforming forskningslab. Fleks. ing Økonomi Årsenheter Bevilgning Dep Ekstern finansiering Total omsetning Ing. fag EVU Prosjekter Budsjett Ca. 80 % av undervisningen er dekket av eksterne inntekter. 2.2 Kritiske suksessfaktorer Det viktigste for seksjonen framover, er å få til en god utdanning som mulig. I dette ligger god akademisk forankring med innslag av god profesjonskompetanse. Seksjonen ønsker å bli en teknologisk enhet med styrke innenfor grunnleggende byggfag og hvor hver lærer kan tilby valgemner innenfor sitt fagfelt. Seksjonen ser også for seg at den kan tilby Masterutdanning, men det er ikke der fokuset til seksjonen vil være de nærmeste årene. Det vil etter hvert bli mer reelt når studenttallet har stabilisert seg og man har nok ansatte med riktig kompetanse. For å nå disse målene er det noen kritiske faktorer som må være oppfylt. Disse er: 1. Kompetanse og motivasjon hos de ansatte Kompetanse og kompetanseheving av ansatte på seksjonen skal hele tiden være i fokus. For ansatte som ønsker å kvalifisere seg til 1. Lektor/1. Amanuensis/professor, skal det utarbeides en kompetanseplan for hver enkelt. Kompetanseheving skal settes av på arbeidstidsavtalen og slik synliggjøre tidsbruken. Følgende ønsker kvalifisering: i. 1. Lektor: Astrid Stadheim, Leif Erik Storm, Liv Torjussen ii. Professor: Jonny Nersveen, Sigrun Jahren Strategiplan Seksjon Bygg Side 5

6 Seksjonen skal ha en bred faglig kompetanse. I dag har seksjonen kompetanse innenfor konstruksjon, VAR, fysisk planlegging, universell utforming, geoteknikk og byggteknikk. Til sammen kan dette gi studentene mange valgfagmuligheter i 3. klasse. 2. Samarbeid næringsliv, nettverk nasjonalt/internasjonalt og internt på avdelingen Seksjonen har i dag et godt samarbeid med næringslivet i regionen. Dette vil vi fortsette med, ikke bare i forbindelse med læring i bedrift, men også i forhold til å bruke eksterne foredragsholdere og ha med studentene ut på ekskursjoner. Ved utvikling av fagplaner, vil næringslivet være en viktig bidragsyter i forhold til å etterspørre nye satsningsområder innenfor ulike fagfelt. 3. Økonomi Seksjonen er avhengig av å ha prosjekter i gang for å kunne utvikle nye. Prosjektmidler gjør seksjonen i stand til å investere i utstyr noe som er viktig for å følge med i utviklingen, blant annet innenfor programvare/software og lab. utstyr. 4. Rekruttering Campus-ungdom i. Seksjonen er helt avhengig av at ungdom søker seg til Byggstudiene. For å gjøre studiene attraktive, er det viktig at studenter som allerede er i gang, er fornøyde og slik vil fungere som markedsførere. Utdanningene må også gjenspeile samfunnets behov og på den måten være attraktive i forhold til å få seg jobb etter endt utdanning. Fleksing.-voksne i arbeid i. Seksjonen satser på å gi tilbud til den voksne befolkningen ved å tilby fleksibel ingeniørutdanning over 4 år. Dette er et nettbasert studium som gjør at de voksne kan fortsette å bo der hvor de jobber og eventuelt har familie. Seksjonen satser på å ha ca. 100 studenter inne til enhver tid 5. Etter- og videreutdanning Seksjonen vil fortsette med å ha en stor prosjektportefølje. Dette bidrar positivt i forhold til utvikling av nye emner, gode samarbeidsrelasjoner til bedrifter /næringsliv og ikke minst til kompetanseheving og utvikling av de ansatte. Strategiplan Seksjon Bygg Side 6

7 2.3 SWOT analyse STERKE SIDER Eneste ing.utd. i innlandet Fagkompetanse Stor faglig bredde God aldersspredning Lite fravær/sykdom god økonomi takket være EVU IT-kompetanse Nettpedagogiske kompetanse Endringsvillige Gode på samarbeid innad og utad God rekruttering av studenter God kontakt med næringsliv Stor aktivitet EVU Mange utviklingprosjekter SVAKE SIDER Få studenter på Landmåling Lite flinke til å samarbeide på tvers av seksjoner Dårlig utrustet lab Dårlig på internasjonalisering (både lærere og studenter) Dårlig gjennomstrømning 42 % (54 %) Dårlig på FoU Fravær av kompetanseutviklingsplaner Dokumentere arbeid vi gjør - Rapporter MULIGHETER Flere studenter Større gjennomstrømning Bygge studier opp til Masternivå Best i Norge på nettbaserte kurs/studier Flere EVU-kurs Tilsyn Energi og miljø BIM Termofotografering Dagslys Nasjonalt laboratorium for UU Kompetanseoppbygging Bedre samarbeid på tvers av fagmiljøer Utvikle fag innenfor anlegg i samarbeid med Geomatikkseksjonen TRUSLER Rekruttering av lærere For få studenter i nedgangstider Liten seksjon i universitets -sammenheng Små midler (nesten lik null) til investering Lite reisebudsjett i forhold til satsing på internasjonalisering ingen eller liten utveksling Sponser resten av avdelingen stor arbeidsbelastning på få kollegaer Få lærere og faglig sprik gjør oss sårbare 2.4 Konkurranseanalyse Lærested Høgskolen i Østfold Høgskolen i Oslo Høgskolen i Ålesund Universitetet i Agder Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Bergen Studier Allmenn Bygg Konstruksjonsteknikk Teknisk planlegging Konstruksjon Infrastruktur, planlegging, vei Konstruksjon Teknisk planlegging Konstruksjonsteknikk Anleggsteknikk Husbyggingsteknikk Teknisk planlegging Eiendomsfag og landmåling Konstruksjon Teknisk samfunnsplanlegging Strategiplan Seksjon Bygg Side 7

8 Høgskolen i Narvik Høgskolen i Telemark NTNU UiS UMB Allmenn Bygg Byggindustri Allmenn Bygg Bygg og miljøteknikk Konstruksjon Byutvikling og urban design Vann og miljøteknikk Ingen studiesteder tilbyr tilsvarende studier innenfor Prosjektstyring og ledelse, Landmåling eller VAR-fag. Konstruksjon tilbys av de fleste vi har allikevel god søkning -> tegn på godt studium? 2.5 Strategiske mål Strategisk mål Hvordan nå målene Når Kompetanseutvikling Egne kompetanseplaner lages for hver ansatt Januar 2009 Studieprogramutvikling Samarbeid på tvers av fagretninger Vår 2009 Fleksibel Ingeniørutdanning 100 Lage gode nettressurser, markedsføre over hele Januar studenter EVU landet Fortsette med Byggesakskolen, Kommunal Finans Utvikle kurs i Tilsyn Brann Dagslys Forskningslab. UU Som en del av et forskningsstipendiat Medio 2009 Internasjonalisering Etablere internasjonal ingeniørutdanning sammen 2009 med Høgskolen i Dalarna FoU Vår 2009 Øke gjennomstrømningen Vår Strategisk plan 3.1 Visjon Byggutdanningen fremtidsrettet, innovativ og tilpasset næringslivets behov. 3.2 Virksomhetsidé Byggutdanningen på Høgskolen i Gjøvik skal ha høy kvalitet på undervisning, utvikling og forskning og på den måten bli den beste Byggutdanningen i landet med tett næringslivskontakt og praksis i utdanningen. Byggutdanningen skal bli best i landet på fleksible studier. Byggseksjonen har som mål å etablere et nasjonalt forskningslaboratorium på universell utforming. Strategiplan Seksjon Bygg Side 8

9 3.3 Analyse av strategisk posisjon og konkurransefordeler Byggutdanningen har god søking til sine studieprogrammer. Likeledes opplever seksjonen stor etterspørsel etter fleksibel ingeniørutdanning samt stor pågang til byggesakskolen. Seksjonen har over flere år jobbet med nettbasering av eksterne kurs og erfaringen fra dette arbeidet gjør at seksjonen nå er i front nasjonalt når det gjelder fleksibilisering av ingeniørfaglige emner. I forbindelse med oppstarten av studiet i Prosjektstyring og ledelse, begynte man med Læring i bedrift. Studentene opplever praksisen som meget positiv noe som kan styrke vår utdanning i forhold til andre. Seksjonen opplever pågang fra studenter fra andre høgskoler som ønsker overflytting, noe som kanskje kan tilskrives tilbudet om praksis i utdanningen. Seksjonen viser evne til omstilling ved å samarbeide med næringslivet i regionen, både offentlig og privat. Dette synliggjøres i de ulike studieprogrammene og som er et svar på næringslivets behov. Byggutdanningene er derfor hele tiden i endring og vil utad virke innovativ og nyskapende i forhold til mange andre byggutdanninger som er mer tradisjonelle i sin oppbygging. Det er veldig få byggutdanninger i Norge som tilbyr emner innen VAR. Ved å tilby ulike emner innenfor dette fagfeltet, vil seksjonen kunne tilby en meget etterspurt utdanning, spesielt i forhold til behovene i kommunal sektor. 4. Strategiske retningslinjer 4.1 Generelt Seksjonen kan få problemer med å oppfylle sine mål hvis seksjonen ikke får flere lærere. Lærerne må forvente å undervise i generelle byggfag, enten i deler av et emne eller i hele emner. Ansatte må bygge opp gode samarbeidsrelasjoner seg imellom og slik bidra til å gjøre hverandre gode. Seksjonen må fortsette sitt gode samarbeid med næringslivet. Internasjonalt nettverk er viktig i forhold til både student- og lærerutveksling og dette skal alle ansatte på seksjonen jobbe med. 4.2 Organisasjonen Seksjonen må se på tilbud av studieprogrammer. Hvert studieprogram skal ha sin handlingsplan. Det er avgjørende at de ansatte har samme grunnleggende holdninger til undervisning, forskning og utvikling. Alle skal ha felles mål å jobbe etter og søke samarbeid innad i seksjonen og på tvers av fagfelt hvis det er nødvendig. Seksjonen beholder sine tre studieretninger hvor de to første årene er felles for Konstruksjon og Prosjektstyring og ledelse fram til høsten Siden Bygg landmåling har svært få søkere, vil dette studiet bli fjernet fra Byggs studieportefølje på campus f.o.m. høsten Ansvaret for studieprogrammene og kullkoordinatorrollen bør fordeles på en slik måte at ingen blir belastet mer enn andre. Dette er et felles ansvar. 4.3 Kjernekompetanse Bygg skal ha kjernekompetanse innen følgende fagfelt: Grunnleggende byggtekniske fag Byggeplassledelse Fysisk planlegging - Offentlig og privat forvaltning Nettped - IKT Universell utforming Strategiplan Seksjon Bygg Side 9

10 Byggeskikk, estetikk og stedsforming Tilsyn Vann- og avløpsteknikk, VAR Bygningsinformasjonsmodellering, BIM 4.4 Konkurransestrategi Bygg vil ha som strategi å være oppdatert på næringslivets/samfunnets behov og ønsker til enhver tid. Samtidig vil seksjonen være i dialog med studentene for å gjøre studietilbudet og undervisningen best mulig. Økt fleksibilisering av campusstudier og eksterne kurs/studier og samkjøring av disse Fortsette med Læring i bedrift Ha tett næringslivskontakt Opparbeide kompetanse på BIM Tilby 2-årig løp for studenter fra fagskolen Y-vei for studenter med fagbrev Drive forskningslaboratorium på Universell utforming 4.5 Mål Tilby fleksible studier/kurs Næringslivskontakt Læring i bedrift Byggutdanningen skal i tillegg til campusstudier bli en nasjonal leverandør av fleksible ingeniørstudier innen konstruksjon, prosjektstyring og ledelse, landmåling og VAR-teknikk. Fortsette med Byggesakskolen Tilby etterutdanningskurs i Universell utforming, Tilsyn og Byggeskikk, estetikk og stedsforming Forsette samarbeidet med Spama og Kommunalbanken om nettpedagogiske tjenester Fortsette samarbeidet med EBA Utvide næringslivsnettverket til blant annet å inkludere trehusklyngen og konsulentfirmaer. Studentene på studieretning Prosjektstyring og ledelse skal fortsatt tilbys praksis i sin utdanning Strategiplan Seksjon Bygg Side 10

11 4.5.4 Etablere nasjonal forskningslab på Universell utforming Seksjonen vil stå ansvarlig for å etablere et forskningslaboratorium på Universell utforming. Laboratoriet vil etter hvert også være koblet opp mot andre fagfelt og slik bli et tilbud for alle høgskolens fagseksjoner samt være et tilbud for andre høgskoler og universiteter Øke gjennomstrømningen Øke FoU Seksjonen vil jobbe med å øke gjennomstrømningen ved å øke sin profesjonalitet og kvalitet på undervisningen samt sørge for god oppfølging av studentene. Seksjonen vil tilby studentene undervisning i det nyeste av byggrelatert programvare som er på markedet Seksjonen vil tilby valgfag som er viktige nisjer innenfor byggnæringen. Foreløpig dreier det seg om termografering, dagslys, tilsyn, brannfag Seksjonene har i dag en stipendiat som i løpet av denne fireårsperioden skal forske på universell utforming og syn. Med lang erfaring innenfor nettpedagogikk ser seksjonen muligheter til å forske på hvordan den fleksible ingeniørutdanningen fungerer. Seksjonen vil jobbe med å få skrevet en publikasjon omkring hvilken effekt praksis i utdanningen har å si for gjennomstrømning. Innenfor fagfeltet VAR har det kommet ønske fra Innlandet Mat om å studere koblingen mellom hygiene og bygningsteknikk i næringsmiddelindustrien. Dette ønsker seksjonen å følge opp med å tilby bacheloroppgaver for Innlandet Mat samt se på muligheten for forskning/utvikling på området Bli bedre på internasjonalisering både lærere og studenter Seksjonen ønsker å satse på få utenlandske læresteder og slik få til bedre kontakt med de lærestedene som studentene drar til Jobbe med kompetansebygging internt Kjernekompetanse: Våren 2009 skal alle ansatte på Bygg ha sin egen kompetanseplan (stillingsopprykk, etterutdanning og lignende). Strategiplan Seksjon Bygg Side 11

12 Bygg skal ha kjernekompetanse innen følgende fagfelt: i. Grunnleggende byggtekniske fag ii. Konstruksjon iii. Byggeplassledelse iv. Fysisk planlegging - Offentlig og privat forvaltning v. Nettped - IKT vi. Universell utforming vii. Byggeskikk, estetikk og stedsforming viii. Tilsyn ix. Vann- og avløpsteknikk, VAR x. Bygningsinformasjonsmodellering, BIM 5. Handlingsplaner Strategiplan Seksjon Bygg Side 12

13 5.1 Bachelor Bygg - Prosjektstyring og ledelse Generelt Handlingsplanen for studiet bygger på strategiplan for fagseksjon bygg datert 30. Januar Planen tar for seg de mest sentrale forhold for å sikre det faglige nivået på studiet og opprettholde et godt studiemiljø. Studiet retter seg til studenter som primært ønsker å arbeid med oppføring av bygg på byggeplasser, hvor forståelsen av den praktiske gjennomføringen ute på byggeplassen er viktig. Samhandlingen teori og praksis er dermed et viktig pedagogisk element i utdanningen. En sentral faktor i utdanningen er kontakten med byggebransjen gjennom flere opphold på byggeplasser. Dette avsluttes høsten i 3. Klasse med et opphold på 3 uker Registrerte studenter pr Opptak Antall Uteksaminert De første studentene uteksamineres fra studiet våren Pr januar 2009 er det registrert 13 studenter på studiet Hovedtrekk Det synes ikke behov for å gjøre store endringer i studiet i nærmeste fremtid. Det bærende elementet i koblingen teori og praksis må videreutvikles, samtidig som kravet til forskningsbasert kompetanse må styrkes. Det internasjonale perspektivet i utdanningen må også bli sterkere Utfordringene For utdanningen er følgende handlingsmål sentrale: Videreutvikle kontakten med bransjen for å sikre den praksisrelaterte delen av studiet Styrke fokus på forskningsbasert undervisning gjennom større prosjekter og bacheloroppgave Bedre administrasjon av kontakten med EBA Videreføre kompetanseutvikling egne ansatte Utvikle en pedagogisk modell basert på konkrete situasjoner i en byggesak (Byggeplassledelse) Videreutvikle ledelsesinnholdet i studiet Styrke internasjonaliseringen Særegne emner i studiet valgemner Emne Byggeplass ledelse (obligatorisk) Studie Hovedfokus poeng 20 Integrerer teori og praksis i 5. Semester ved 3 uker på byggeplass. Fokus på praktisk Utfordringer Kompetanse og kapasitet til å videreutvikle den praktiske tilnærmingen. Strategiplan Seksjon Bygg Side 13

14 Universell utforming (valgfritt) byggeplassledelse. 10 Tilgjengelighetsaspektet og gir innsikt i poliske mål med byggevirksomheten Ledelsesaspektet. Videreutvikling av eksisterende valgemne Det bør vurderes valgemner innen områder som anleggsdrift, geoteknikk, BuildingSMART og et emne med internasjonalt tilsnitt. Videre bør det også vurderes eget metodekurs som forberedelse til bacheloroppgaven. I løpet av 2009 må helheten i studiet vurderes, og da spesielt nye valgemner. Ansvar for tiltakene: Studieprogramansvarlig Strategiplan Seksjon Bygg Side 14

15 5.2 Bachelor i ingeniørfag Konstruksjon Generelt Handlingsplanen for studiet bygger på strategiplan for fagseksjon bygg datert 30. januar Planen tar for seg de mest sentrale forhold for å sikre det faglige nivået på studiet og opprettholde et godt studiemiljø. Studiet retter seg til studenter som ønsker interessante og utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til planlegging, konstruksjon og beregning av byggverk. Registrerte studenter pr , og antall uteksaminerte siste 3 år År Opptak Uteksaminert Utfordringene For utdanningen er følgende handlingsmål sentrale: Videreføre kompetanseutvikling egne ansatte o Pedagogisk (datateknisk) kompetanseheving bør ikke ekskludere faglig kompetanseheving Arbeide aktivt for rekruttering av nye ansatte Videreutvikle kontakten med bransjen for å sikre relevant og oppdatert undervisning o Vurdere mer læring i bedrift Bedre samarbeidsrutinene internt Styrke fokus på forskningsbasert undervisning gjennom større prosjekter og bacheloroppgave Styrke internasjonaliseringen Strategiplan Seksjon Bygg Side 15

16 Særegne emner i studiet valgemner Emne Konstruksjonslære 2 (obligatorisk) Stål- og trekonstruksjoner DAK for Bygg (Revit) (valgemne) Studie Hovedfokus poeng 10 Statikk Lastberegninger Betongdimensjonering 5 Dimensjonering av stål- og trekonstruksjoner etter Norsk Standard 5 BuildingSMART, og BIM som arbeidsmetode. Utfordringer Skaffe en god arvtager etter den dyktige faglæreren vi har nå. Skaffe en god arvtager etter den dyktige faglæreren vi har nå. Videreutvikling, kompetanseheving. ( DAK for Bygg skifter navn til BuildingSMART, og blir obligatorisk for nye studenter.) Det bør vurderes nye (valg)emner innen geoteknikk, anleggsdrift og brannvern. Men valgemner bør slett ikke komme på bekostning av god undervisning i obligatoriske emner. Videre bør det også vurderes eget metodekurs som forberedelse til bacheloroppgaven. Hovedtrekk / Konklusjon Det synes ikke behov for å gjøre store endringer i studiet i nærmeste fremtid. Kravet til forskningsbasert kompetanse må styrkes. Det internasjonale perspektivet i utdanningen må også bli sterkere. Ansvar for tiltakene: Studieprogramansvarlig og seksjonsleder. Strategiplan Seksjon Bygg Side 16

17 5.3 Etter- og videreutdanning Så lenge det er etterspørsel og nok påmeldte til våre eksterne kurs og studier, vil Bygg tilby de samme kursene og studiene som før. Det vil si Byggesakskolen, Kommunal Finans, Universell utforming, Byggeskikk, estetikk og stedsforming og Prosjektledelse. Seksjonen ser det som viktig å fortsette samarbeidet med Spama. Den erfaringen man får ved å være med og utvikle nye pedagogiske metoder og teste ulike produksjonsverktøy, er svært nyttig i det arbeidet som seksjonen utfører på andre studier. Planlagte kurs er Tilsyn og Universell utforming for svaksynte. Høgskolen har etablert kontakt med Statens Byggtekniske etat for å utvikle kurs i Tilsyn. Det blir pålagt tilsyn av alle bygg som blir oppført fra sommeren 2009 slik at etterspørselen etter denne kompetansen vil bli stor. Når det gjelder kurset i universell utforming for svaksynte, så er det en oppfølger av kurset som kjøres i regi av Blindeforbundet, men hvor høgskolen godkjenner 5 sp ved fullført prosjektoppgave. På bakgrunn av erfaringene fra Byggesakskolen, vil seksjonen slå sammen enkeltkurs til en halvårsenhet. Det gjør at kursene blir enklere å administrere. Studiet foreslås å kalles Tilsyn i Byggesaker og er rettet mot kommunale byggesaksbehandlere og ansatte i kommuner som skal gjennomføre tilsyn i byggesaker. Studiet vil bestå av tre emner: 1. Tilsyn 2. Tilgjengelighet og brannvern 3. Energi og fukt Strategiplan Seksjon Bygg Side 17

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Bachelor i byggeledelse

Bachelor i byggeledelse Bachelor i byggeledelse Studieplan (utkast pr. 08.11.12) INNLEDNING I juni d.å. la Kommunal- og regionaldepartementet fram Stortingsmelding nr. 28 «Gode bygg for et betre samfunn» hvor man trekker opp

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Bachelor i Ingeniørfag. Bygg/ Landmåling (07/08) Fagplan

Bachelor i Ingeniørfag. Bygg/ Landmåling (07/08) Fagplan Bachelor i Ingeniørfag Bygg/ Landmåling (07/08) Fagplan Utarbeidet av: Bjørn Godager INSTITUTT FOR INGENIØR- OG Utgave 26.03.07 ALLMENNFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2. STUDIETS FAGLIGE GRUNNLAG OG IDÉGRUNNLAG...

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Rekruttering 2013: Et nytt krafttak for BA faget i nord

Rekruttering 2013: Et nytt krafttak for BA faget i nord Nord-Norges Teknologiske Høgskole Utskriftsdato: 11.03.2013 Rekruttering 2013: Et nytt krafttak for BA faget i nord Noen av de 53 nyutdannede byggingeniører sammen med sine veiledere (2010) Suksessen fra

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden U-vett Universitetets videre- og etterutdanning Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden 2008 2010 Utfordringene og fremtidige handlingsvalg De mest sentrale utfordringene for U-vett er -

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Studieplan 2007/2008

Studieplan 2007/2008 Studieplan 2007/2008 Bachelor i ingeniørfag - bygg, vann- og avløpsteknikk (DET TAS IKKE OPP TIL STUDIET I 2007) Studieprogramkode BINBVA Innledning En velfungerende teknisk infrastruktur er helt nødvendig

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiB skal være en aktiv bidragsyter i det samfunnsoppdraget etter- og videreutdanning (EVU) representerer.

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing?

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Rekruttering: hva er de unge opptatt av? Konjunkturer / Utdanning som regel i motfase - Etterspørsel

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Strategigruppa 2010-2014 OPPSUMMERING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGISKE FAG

Strategigruppa 2010-2014 OPPSUMMERING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGISKE FAG Strategigruppa 2010-2014 OPPSUMMERING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGISKE FAG Kvalitetsutvikling For å sikre kvaliteten på undervisningen benyttes korrigerende tiltak basert på underveis- og sluttevalueringer

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

1 Misjon, visjon, satsingsområder

1 Misjon, visjon, satsingsområder Forslag til avdelingsstyre 3/2010 Redaksjonen: Per Borgesen, leder Monica Storvik Eivind Røe (student) Thorleif Hjeltnes Kommentarer som skal fjernes i endelig versjon 1 Misjon, visjon, satsingsområder

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

STUDIEPLAN. Bygger på Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning av

STUDIEPLAN. Bygger på Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning av STUDIEPLAN Bachelor i ingeniørfag, Bygg 180 studiepoeng Narvik, Alta og Mo i Rana Bygger på Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning av 03.02.2011 Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet for

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Plandokument AFT 2013

Plandokument AFT 2013 Plandokument AFT 2013 AFT skal utdanne: Fremtidsrettede eminente teknologer Dette skal ivaretas med fokus på: 1. Lærekrefter 2. Studenter 3. Rammebetingelser 4. Fremtid 5. FoU Primærfokus i 2013: Studentaktive

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

:PULS - mandat og strategi

:PULS - mandat og strategi :PULS - mandat og strategi 2016-2018 :PULS Navn og mandat Pedagogisk utviklings og læringssenter (Tidligere: Program for undervisning læring og studiekvalitet) Hovedoppgaver er å bidra til å opprettholde

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Hvilke kompetansebehov har vi innen vegfagene? Tiltak, kompetansestrategi i Statens vegvesen

Hvilke kompetansebehov har vi innen vegfagene? Tiltak, kompetansestrategi i Statens vegvesen Hvilke kompetansebehov har vi innen vegfagene? Tiltak, kompetansestrategi i Statens vegvesen Siri Hustad, Senter for kompetanseutvikling Statens vegvesen Kunnskap og kompetanse Kompetanse = (kunnskap +

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør VA-divisjonen Region Innlandet Næringslivsringen 2 aktuelle

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-BYGG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan. Utkast

Høgskolen i Telemark. Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan. Utkast Høgskolen i Telemark Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan Utkast 04.06.2009 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) fastslår at evalueringsrapportens hovedkonklusjoner

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i geomatikk (06/07)

STUDIEPLAN. Bachelor i geomatikk (06/07) STUDIEPLAN Bachelor i geomatikk (06/07) (Study Programme Geomatics Bachelor) 60 studiepoeng (ECTS) Fulltid over 3 år Dato: 23. mai 2006 Studieplan for Bachelor i geomatikk (06/07) Studieretninger: Landmåling

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer