Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge"

Transkript

1 skadedyr 1 Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge Tone Birkemoe Reidar Mehl Preben Ottesen Karen W. Riddervold Arnulf Soleng Anders Aak

2 Skadedyr 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2005 Tittel: Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge Forfattere: Tone Birkemoe Reidar Mehl Preben Ottesen Karen W. Riddervold Arnulf Soleng Anders Aak Publisert av : Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen NO-0403 Norway Tlf: Omslag: Per Kristian Svendsen Forsidebilde: Jan Djenner/Bam/Samfoto (mus) Pål Hermansen/NN/Samfoto (veps, larver) Bjørn Rørslett /NN /Samfoto (mygg) Trykk: Nordberg trykk Opplag: 800 Bestilling: Faks: Tlf: ISSN ISBN trykt versjon ISBN elektronisk versjon

3 Forord Nasjonalt folkehelseinstiutt har i denne rapporten laget en oversikt over kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler som finnes på det norske markedet til bruk mot skadedyr i hus, matvarer, tekstiler og lignende. Rapporten inneholder navn på preparater og deres bestandeler, bruksområde og faremerking. Skadedyr er i denne sammenheng definert i Forskrift om skadedyrbekjempelse av 21. desember 2000 som «Pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og derfor utløser bekjempelsestiltak». Mikroorganismer er ikke med i denne definisjonen, heller ikke skadedyr som angriper levende planter, plantedeler og såvare. Informasjonen er hentet inn ved forespørsler til produsenter og importører, og presenteres som en systematisert liste med opplysninger om 467 produkter innsendt før 1. februar Opplysningene er hentet fra utfylte skjemaer, HMS-datablad, tekniske datablad, etiketter og brosjyrer. Da det ikke finnes noe enkelt register over produsenter og importører av bekjempelsesmidler, kan det være firmaer vi ikke har nådd fram til. Det er også mulig at enkelte firma ikke har sendt oss informasjon om alle de produktene de har. Listen kan derfor være ufullstendig. Feil som forekommer i den innsendte informasjonen kan være videreført i rapporten, og Nasjonalt folkehelseinstitutt står derfor ikke ansvarlig for riktigheten av innholdet. Denne rapporten erstatter Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge (Rapport 2002: 5, Nasjonalt folkehelseinstitutt) som inneholdt totalt 406 produkter. Ved denne oppdateringen har det kommet til 125 nye produkter, mens 62 produkter er registrert som utgått.

4 4 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

5 Innhold Forklaring av rapportens innhold...6 Godkjenning og merking av kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler i Norge...7 Regler for bekjempelse av skadedyr i Norge...8 Aktive stoffer i de kjemiske bekjempelsesmidlene...9 Kjemiske bekjempelsesmidler sortert etter bruksområde Insekter generelt Fluer, larver Fluer, voksne Kakerlakker Lopper Maur Blodsugende insekter Mygglarver Møll Treborende insekter Veps Rotter og mus Rotter Mus Hunder og katter Annet Utgåtte bekjempelsesmidler Kjemiske bekjempelsesmidler sortert etter aktive stoffer Kjemiske bekjempelsesmidler med tilknyttete firmaer Biologiske bekjempelsesmidler Adresser til firmaer som har bidratt med informasjon Firmaer som bekjemper skadedyr i Norge Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 5

6 Forklaring av rapportens innhold Samlingen av produkter er basert på en forespørsel sendt til alle skadedyrfirmaer og andre mulige importører og produsenter av skadedyrmidler i Norge. Adresser og navn på firmaer er innhentet ved søk i telefonkatalogen online, fra heftet «Bekjempelsesmidler mot skadedyr» (Rapport 2000:10, Statens institutt for folkehelse), «Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge» (Rapport 2002:5, Nasjonalt folkehelseinstitutt), fra «Kartlegging av biocider og biocidprodukter i Norge» (Rapport 1999:08, Statens forurensningstilsyn), ved søk på internett og ved tips fra andre aktuelle firmaer. En liste over alle firmaer som har svart på vår henvendelse og sendt inn informasjon om produkter inkludert i denne oversikten finnes bakerst i heftet. Ved hvert enkelt produkt er det oppgitt ansvarlig firma (de som står som ansvarlig på utfylte skjema, HMS-datablad/teknisk datablad/etikett eller har utarbeidet brosjyre) og de som er innsenderfirma, det vil si de som har send oss informasjon om produktet. Produktene som er presentert har mange ulike virkningsmekanismer og er rettet mot et vidt spekter av skadedyr. De kjemiske bekjempelsesmidlene er sortert på tre måter i rapporten; alfabetisk, etter den skadedyrgruppe som de i hovedsak markedsføres mot og etter aktivt stoff. Detaljer om bruksområde er gitt for hvert enkelt produkt i de tilfeller dette var oppgitt. Midler merket privat bruk markedsføres overfor privatpersoner. De resterende preparatene anvendes av skadedyrfirmaer. Fareklasser er ført opp der det går klart fram av innsendt informasjon. Dette gjelder også kategorien ikke merkepliktig. Utgåtte produkter finnes i en egen alfabetisk oversikt. Produkter kan være ført opp som utgått da vi ikke lenger får kontakt med firmaet som sendte inn informasjon i 2002 (Rapport 2002:5, Nasjonalt folkehelseinstitutt). Produkter som ikke er inkludert er: Plantevernmidler (omfattes av eget lovverk) Lusemidler (regnes som legemiddel og omfattes av eget lovverk) Trykkimpregneringsmidler Treimpregneringsmidler, dersom de bare er beregnet mot sopp og råte Konserveringsmidler for kjemikalier, lær, plast og liknende samt produkter for behandling av kjølevann og annen industriell anvendelse Anti-gromidler (bunnstoff) Desinfeksjonsmidler Løsemidler som tilsettes bekjempelsesmidler før bruk Råstoffer som brukes ved produksjon av bekjempelsesmidler 6 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

7 Godkjenning og merking av kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler i Norge Med unntak av plantevernmidler har vi per i dag ingen godkjennelsesordning i Norge for bruken av kjemiske bekjempelsesmidler. Med andre ord er de såkalte biocider som er nevnt i denne listen ikke blitt godkjent av noen offentlig instans til den bruken de er angitt til. Produktene omfattes av vanlig kjemikalielovgivning, og importør/omsetter er derfor forpliktet til å følge reglene for merking av produktene. På produkter som er faremerket skal det oppgis de komponenter som gjør produktet merkepliktig, men det er ikke et krav at konsentrasjonene oppgis. I HMS-datablad skal konsentrasjonene oppgis, men dette kan gjøres i intervaller og trenger ikke være nøyaktig. Norge omfattes av EUs biociddirektiv gjennom EØS-avtalen. Direktivet er trådd i kraft og forvaltes av SFT. Dette innebærer at alle aktive stoffer innen 2010 skal godkjennes innenfor EU og at hvert enkelt produkt, etter denne vurderingen i EU, skal godkjennes nasjonalt. Rotte- og musemidlene samt skadedyrmidler til bruk på trevirke gjennomgåes først og er nå til vurdering i EU. Gjennomgang av andre insektmidler og repellenter (frastøtende midler) påbegynnes i Trolig vil alle typer biocider være ferdig vurdert innen ca og alle produkter (bekjempelsesmidler) skal etter det omfattes av godkjennelsesordningen. Biocidforskriften krever at alle produkter som omfattes av forskriften registreres i Produktregisteret fra 1. oktober Dette kravet vil gjelde fram til de enkelte produkter blir omfattet av forskriftens godkjenningsordning (se Midler som tar i bruk mikrobiologiske organismer omfattes også av biociddirektivet og vil derfor på sikt kreves godkjent. Denne typen produkter reguleres også av en særnorsk forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter som forvaltes av SFT. Forskriften stiller krav til den som produserer, importerer eller omsetter mikrobiologiske produkter om å oppgi bestemte opplysninger til miljøvernmyndighetene. Makroorganismer (som for eksempel gylleflue og snylteveps) er omfattet av andre regler. Direktoratet for Naturforvaltning har myndighet til å stanse import av disse og det er i praksis slik at innføring av makroorganismer kun skal skje etter søknad til direktoratet. Det arbeides for tiden med en liste over enkeltarter som er unntatt for denne regelen. Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 7

8 Regler for bekjempelse av skadedyr i Norge Forskrift om skadedyrbekjempelse av 21. desember 2000 gjelder forebygging og bekjempelse av skadedyr som foretas privat eller ervervsmessig, i bygninger, kornsiloer, transportmidler, produkter, kloakker, friluftsområder med mer. Den skal sikre at skadedyrbekjempelse blir foretatt av personer som kan utføre den fagmessig korrekt og effektivt, og påse at det ikke oppstår helse- eller miljøskade. I forskriften er det gitt følgende bestemmelser om bruk av bekjempelsesmidler ( 3-2) Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Kjemiske midler som benyttes til skadedyrbekjempelse skal være godkjent i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser for slike produkter og være deklarert og merket i henhold til forskrift 21. august 1997 nr om klassifisering, merking med videre av farlige kjemikalier og utfyllende forskrifter. Det er forbudt å bruke bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig for andre enn skadedyrbekjempere. Personer uten godkjenning kan medvirke som medhjelpere. For øvrig skal bruk av bekjempelsesmidler eller bestemte helsefarlige metoder være i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av departementet, blant annet bestemmelser om tillatte restmengder i luft, overflate og lignende, plikt til å benytte bestemte bekjempelsesmetoder, egnede tiltak for bekjempelse av enkelte typer skadedyr og godkjenning av ikke biocidholdige bekjempelsesmidler. Fjerde ledd i denne paragrafen gir Helse- og omsorgsdepartementet muligheter til å regulere bruken av bekjempelsesmidler etter hvert som behovet tilsier det. Slike bestemmelser kan gjelde hvilke skadedyr midlet kan brukes mot, i hvilke typer lokaler midlet ikke skal brukes, hvilke mengder av midlet som kan brukes per flateenhet og lignende. 8 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

9 Aktive stoffer i de kjemiske bekjempelsesmidlene De aktive stoffene i preparatene er stoff som frastøter, tiltrekker eller tar liv av skadedyrene. Mekanismene for å ta liv av skadedyrene er mange. Antikoagulantene som benyttes mot gnagere hindrer blodet i å koagulere. Dyrene får derfor indre blødninger og dør. Organofosfater, karbamater, pyretriner/pyretroider og neonikotinoider som brukes mot insekter virker inn på nervesystemet. Hvordan dette skjer varierer mellom de ulike stoffgruppene. Pyretriner/pyretroider er, på grunn av sin virkemåte, mindre giftige for mennesker enn for insekter. Larvemidler hindrer insektenes evne til å skifte hud eller å bli voksne. I tillegg finnes det flere aktive stoffer med andre virkemåter. Ved inntak av skadedyrmidler bør alltid Giftinformasjonen kontaktes. Deres telefonnummer er Stoffer som skader huden på insektene Amorf silika China clay + emulsifiers Diatomejord Kiselalger Precipitated silika Silika Silikon-derivater Silisiumoksid Bormidler Borax Borsyre Dinatriumoktaborat Dinatriumoktaborat tetrahydrat Dinatriumtetraborat Natriumtetraborat Natriumtetraborat (boraks) Trihexylen glycol biborat Karbamater Ammoniumkarbamat Bendiokarb Metomyl Organofosfater Azametifos Diazinon Diklorvos Dimethoat Fenitrotion Foksim Iodofenofos Klorpyrifos Malation Naled Pirimifos-metyl Propethamfos T Temefos Triklorfon Pyretriner Pyretrin Pyretrin I Pyretrin I og II Pyretrin II Pyretriner Pyretrum Pyretrum ekstrakt Pyretroider Alfacypermetrin Alletrin Bioalletrin Bioresmetrin Cyflutrin Cypermetrin D-alletrin D-Fenotrin Deltametrin Esbiotrin Imiprotrin Lambda-cyhalotrin Neofynamin Permetrin Resmetrin Sumitrin Tetrametrin Transflutrin Pyretroidsynergister Piperonylbutoksid Fenylpyrazoler Fipronil forts. neste side Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 9

10 Neonikotinoider Imidakloprid Thiamethoxam Larvemidler Cyromazine Diflubenzuron Metopren S-metopren Gasser Aluminiumfosfid Kalsiumkarbid Karbondioksid Magnesiumfosfid Metylbromid Sinkfosfid Sulfurylfluorid Antikoagulanter Brodifakum Bromadiolon Difenakum Difenakum oppløsning Difethialon Flocoumafen Klorofacinon Kumatetralyl Warfarin Attraktanter (tiltrekkende stoffer) Bananlukt Muscalure Repellenter (frastøtende stoffer) Citronella olje Icaridin Kamfer Kokosolje n,n-dietyl-m-toluamid Sitronolje Tetreolje Andre stoffer med ulik virkemåte Benzalkoniumklorid Cholecalciferol Cis-Tricos-9-ene Didecyldimetylammoniumklorid Dodecylbenzensulfonat Eteriske oljer Hydramethylnon Kloralose Muscamon N-oktyl-bisyklohepten dikarboksimid Naftalin Norbormide Rotenon Spinosyn A Spinosyn B Definisjoner Preparat: Salgsprodukt. Preparatet inneholder aktive stoffer og tilsetningsstoffer. Ulike fysiske former som preparatene kan kjøpes i. Aktivt stoff (A): Et stoff som dreper, frastøter, tiltrekker eller på annen måte forhindrer aktiviteten av et skadedyr. Ordet biocid kan ha lik betydning, men brukes også om det ferdige preparatet. De aktive stoffene er merket A i listen over kjemiske bekjempelsesmidler. Plantevernmiddel: Plantevernmidler er preparater som skal verne mot eller hemme skadedyr, sopp og ugras som skader levende planter, plantedeler og såvare. Biociddirektivet: Skadedyr: Et EU-direktiv som omfatter bekjempelsesmidler som brukes til andre formål enn landbruksformål. Direktivet omfatter produkter innenfor: desinfeksjonsmidler og alminnelige biocidprodukter, konserveringsmidler, skadedyrbekjempelsesmidler og andre biocidprodukter. Direktivet skal regulere, vurdere og godkjenne biologisk aktive stoffer og produkter. Pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer, eller som gjør materiell skade og derfor utløser bekjempelsestiltak. Mikroorganismer er ikke med i denne definisjonen, og heller ikke skadedyr som angriper levende planter, plantedeler og såvare. 10 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

11 Formuleringer av de ulike preparatene Nedenfor følger en liste med forklaringer på de enkelte formuleringene brukt i oversikten. Annet pulver Annet Emulsjonskonsentrat Feromonfeller Gass Granulat Granulatåte Kontaktmiddel Et pulver som ikke lar seg gruppere i de andre pulverformuleringene (kan skyldes manglende informasjon). En væske som ikke lar seg gruppere i de andre væskebaserte formuleringene (kan skyldes manglende informasjon). Middel som ikke lar seg klassifisere som noen av de andre formuleringene. Åte med aktivt stoff støpt inn i harde blokker. Vanligvis med parafinvoks. Et konsentrat der det aktive stoffet finnes løst i finfordelte dråper av væske i en annen væske. Det vanligste emulsjonskonsentratet består av oljedråper i vann. Aktivt stoff i væske til sprøyting. Med eller uten drivgass. En felle tilsatt et feromon (eller annet tiltrekningsstoff) hvor skadedyrene blir drept ved kontakt med fellen. Det aktive stoffet er en gass som brukes direkte. Det aktive stoffet er sugd opp i små korn, brukes til spredning i eller på jord eller til oppløsning i væske. Åte der det aktive stoffet er sugd opp i små korn. Finfordelt pulver mot smågnagere. Brukes direkte. Kontaktvæske eller gel Væske eller en gel (tyktflytende væskebasert formulering) som legges ut mot smågnagere. Virker ved at dyrene kommer i kontakt med middelet og slikker seg rene. Kornåte Lakk Løselig konsentrat Mikroemulsjon Mikroinnkapslinger Pastaåte Roll-on Røykmiddel Servietter Spredningspulver Stift Åte med aktivt stoff tilsatt et kornprodukt, som oftest hvete. Det aktive stoffet er løst i en seig vannbasert væske som påføres med pensel. Det aktive stoffet avgis over tid. Et konsentrat hvor det aktive stoffet er fullstendig løst opp i væske. Et konsentrat der det aktive stoffet finnes løst i meget finfordelte dråper av væske i en annen væske. Et middel der det aktive stoffet finnes inni ørsmå plastkuler finfordelt i en væske. Åte med aktivt stoff i form av en meget tyktflytende væskebasert formulering Aktivt stoff i en væske. Påføres med en roll-on. Middel der det aktive stoffet går over til røyk/gass ved oppvarming. Servietter innsatt med aktivt stoff i væske. Finfordelt pulver mot insekter. Brukes direkte. Aktivt stoff i fast form. Påføres ved påstrykning. Suspensjonskonsentrat Et konsentrat med finfordelte partikler av et aktivt stoff blandet i væske. Tabletter ULV-suspensjon Vannløselig gel Preparatet er presset sammen til en tablett. Det aktive stoffet er finfordelte partikler i en olje som spres ut i meget små dråper som gjerne er under 1/10 mm i diameter. Konsentrasjonen av aktivt stoff er høy, men antall dråper så stort at det holder med under 1 liter væske per m 2, såkalt Ultra Lavt Volum (ULV). En tyktflytende væskebasert formulering. Vannspredningspulver Åtekonsentrat Finfordelt pulver som skal spres ut med vann. Pulveret løser seg ikke i vannet. Åte med aktivt stoff i væske. Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 11

12 Kjemiske bekjempelsesmidler sortert etter bruksområde Insekter generelt 1 Actum s coopex WP Bekjempelsesmiddel mot insekter. Vannspredningspulver A Permetrin Fyllstoffer Actum s RTU Bekjempningsmiddel mot insekter. Miljøskadelig A Klorpyrifos 0,8 Vann Ant and insect killer Brukes til kontroll av maur, veps, kakkerlakker, saksedyr, biller, boklus og sølvkre. Spredningspulver A Bendiokarb 0,5 4 Anti - sekt Bekjempningsmiddel mot insekter. Meget brannfarlig A Piperonylbutoksid 5 A Pyretrin I A Pyretrin II 1 Butan Solvent nafta (petroleum) Propan 5 Anticimex bioalletrin - spray Bekjempningsmiddel mot insekter. Ekstremt brannfarlig A Alletrin 1 A Piperonylbutoksid 5 Destillater (petroleum) 71 Propan 5-20 Butan Aquapy Insektmiddel. Emulsjonskonsentrat A Piperonylbutoksid 15 7 Baygon aktivt skum Mot krypende insekter som kakerlakker og maur på vanskelig tilgjengelige steder - generelt. Ja Ekstremt brannfarlig A Cyflutrin 0,04 8 Baygon insektspray Mot flygende insekter innendørs generelt (voksne fluer, veps, mygg osv.). Ja Ekstremt brannfarlig A Pyretriner 0,25 A Piperonylbutoksid 1 9 Bioalletrin konc Bekjempelsesmiddel mot insekter. A Piperonylbutoksid 16,7 Solvent nafta (petroleum) Black stripe funnel trap system Bøttefelle med feromon. Kan kjøpes med papir linning påført aktiv stoff (diklorvos) som dreper oppsamlede dyr i bøtten. Feromonfeller A Diklorvos 20 Feromon 11 Blattanex insektdosa Åte mot insekter. A Klorpyrifos 0,5 12 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

13 12 Borodust Insecticid - kontaktpulver Spredningspulver A Pyretriner 5-10 Borsyre Borsyre Til produksjon av insektmidler. Forekommer i mange formuleringer. Annet pulver Borsyre 14 Borsyreåte Konsentrat som blandes ut til 5 % med sukker, vann etc. Ferdig utblandet er produktet ikke merkepliktig. Brukes som åte mot insekter i bygninger og lignende. Annet A Borsyre Boss aldhion EC 50 Effektivt mot alle flygende og krypende insekter (voksne og larver) av betydning for folkehelsen. Brukbar til veggbehandlinger inne så vel som ute og i stillestående vann. Emulsjonskonsentrat A Fenitrotion 40 A Naled 10 Løsemiddel Boss aldhion P/75 Spesielt egnet til bruk utendørs mot stikkmygg, knott, fluer og mange andre insekter av betydning for folkehelsen. Mikroemulsjon A Piperonylbutoksid 15 A Tetrametrin 2,24 Emulgator(er) 82,76 17 Boss amplat Produktet er effektivt mot alle insekter av betydning for folkehelsen og som infiserer boliger, industri og byområder. Produktet er spesielt effektivt mot fluer og mygg, men er virksomt også mot knott, fjærmygg, borebiller, møll osv. Skremmer kakerlakker ut fra gjemmesteder. Emulsjonskonsentrat A Tetrametrin 2,5 A Piperonylbutoksid 12,5 A Cypermetrin 5 Emulgatorer/løsemiddel Boss bio perma forte Mot alle insekter. A Permetrin 1,5 A Pyretriner 0,5 19 Boss biologisk insektsmiddel Brukes mot insekter. A Pyretriner 0,3 A Piperonylbutoksid 1,5 A Permetrin 1 Mineralsk olje 20 Boss briban 40EC Larver og pupper av alle mygg, fjærmygg, kakerlakker og andre insekter. Emulsjonskonsentrat Giftig Brannfarlig A Klorpyrifos 40 Emulgator(er)/ løsningsmidler Boss clean kill (insektmiddel) Mot krypende og flygende insekter innendørs. A Permetrin 0,25 Vann >99 22 Boss coopex WP Insektmiddel. Spredningspulver A Permetrin 25 A Amorf silika Kaolinite Aryl sulfonate Boss cymperator Brukes mot insekter. Spredningspulver A Cypermetrin 40 Fyllstoffer 60 Insekter generelt Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 13

14 Insekter generelt 24 Boss deltabios Mot flygende og krypende insekter. Løselig konsentrat A Esbiotrin 2 A Piperonylbutoksid 5 A Deltametrin 1 Fyllstoffer Boss deltrin flow Mot flygende insekter, kakerlakker, maur og andre krypende insekter. Suspensjonskonsentrat A Deltametrin 1 Fyllstoffer Boss detral Mot flygende og krypende insekter. Emulsjonskonsentrat A Deltametrin 2,5 Emulgator(er) og løsemidler 97,5 27 Boss dipo 50 Flygende og krypende insekter. Emulsjonskonsentrat Giftig Brannfarlig A Diklorvos 50 Xylen Løsemiddel Boss diporex 50 Mot flygende og krypende insekter. Emulsjonskonsentrat Brannfarlig A Naled 50 Løsemiddel Boss empire 20 Bekjempningsmiddel mot insekter. Mikroinnkapslinger A Klorpyrifos 20 Solvent nafta (petroleum) 10 Vann og merkebeskyttede stoffer ca Boss esaton 100 Til kontroll av mygg og fluer, veps, knott, flått, lopper og lignende inne og ute. Emulsjonskonsentrat A Naled 10 A Malation 75 Emulgator(er) Boss esaton 57 Til kontroll av fluer, stikkmygg og fjærmygg, larver og voksne innendørs og utendørs. Emulsjonskonsentrat Brannfarlig A Malation 50 Div. stoffer Boss factor ULV Til bekjempelse av flygende og krypende Emulsjonskonsentrat A D-Fenotrin 10 Emulgator(er) Boss fendona 6SC For kontroll av krypende og flygende insekter som kakerlakker, maur, veggedyr, lopper og møll. Suspensjonskonsentrat A Alfacypermetrin 5,8 Vann med stabilisatorer og bindemiddel 34 Boss fenitrothion 40 WP Mot insekter. Vannspredningspulver A Fenitrotion 40 A China clay + emulsifiers Boss ficam D Brukes mot insekter. Spredningspulver A Bendiokarb 1 Talkum 90-98,75 14 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

15 Insekter generelt 36 Boss ficam Plus Brukes mot insekter. Spredningspulver A Bendiokarb 31 A Piperonylbutoksid 6,8 A Pyretriner 3 Alkylarylsulfonate Isoparafiner Boss indopol PG Brukes til kontroll av kakerlakker, maur, stikkmygg, knott, lopper, flått, lus, edderkopper, skolopendere så vel som ektoparasitter på katter, hunder og veddeløpshester. Kan anvendes både inne og ute. Spredningspulver A Malation 4 Div. stoffer Boss indopyr Mot flygende og kravlende insekter. A Piperonylbutoksid 4 A Pyretrum ekstrakt 1,6 Mineralsk olje 94,4 39 Boss insektlakk Brukes mot insekter. Lakk Brannfarlig A Klorpyrifos Xylen Mineralsk terpentin 40 Boss metracid Brukes til bekjempning av krypende og flygende insekter innendørs og utendørs. Emulsjonskonsentrat Giftig Brannfarlig A Klorpyrifos 26 A Piperonylbutoksid 8 A Tetrametrin 2 Emulgator(er) Boss metradin flow Mot flygende og krypende insekter inne og ute. Suspensjonskonsentrat A Deltametrin 2,5 Fyllstoffer 97,5 42 Boss microsin Mot krypende og flygende insekter inne og ute. Mikroemulsjon A Piperonylbutoksid 5 A Tetrametrin 2 A Cypermetrin 10 Div. stoffer Boss natrol Mot flygende og krypende insekter, spesielt mot fluer, mygg, kakerlakker og maur. Emulsjonskonsentrat A Diklorvos 10 A Fenitrotion 40 Løsemiddel Boss percytox Mot flygende og krypende insekter innendørs og utendørs, privat og i industri. Emulsjonskonsentrat A Cypermetrin 2,5 Emulgator(er) 97,5 45 Boss perma forte Brukes mot insekter. A Piperonylbutoksid 1 A Permetrin 1,5 A Bioresmetrin 0,25 Destillater (petroleum) Boss permaplus Flygende og krypende insekter innendørs og utendørs, privat og industri. Emulsjonskonsentrat A Piperonylbutoksid 13,6 A Permetrin 6,8 Emulgator(er) 79,6 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 15

16 Insekter generelt 47 Boss piretrano Kan brukes innendørs og utendørs mot fluer, stikkmygg, knott, lopper, teger, maur og andre flygende og krypende insekter. Emulsjonskonsentrat Brannfarlig A Tetrametrin 4,5 A Piperonylbutoksid 30 Løsemiddel 65,5 48 Boss pro control CIK Brukes mot insekter. Ekstremt brannfarlig A Alletrin 0,09 A Permetrin 0,48 Butan Destillater (petroleum) Boss pro control FIK Brukes mot insekter. Ekstremt brannfarlig A Permetrin 0,07 A Piperonylbutoksid 0,5 A Alletrin 0,2 Destillater (petroleum) Butan Boss pulnex For kontroll av flygende og krypende insekter innendørs og utendørs. Spredningspulver A Permetrin 0,5 Div. stoffer 99,5 51 Boss PX repel RTU Virker frastøtende på veps, lopper, bier, maur, fluer og møll. Emulsjonskonsentrat A Citronella olje 0,195 Emulgator(er) 99 Parfyme 53 Boss pyrnex Til bruk innendørs mot flygende og krypende insekter. A Pyretrum ekstrakt 1,2 A Piperonylbutoksid 4,4 A Permetrin 0,16 Mineralsk olje 94,2 54 Boss repel Virker frastøtende på veps, lopper, bier, maur, fluer og møll. Emulsjonskonsentrat A Citronella olje 9,4 Emulgator(er) 91 Parfyme 55 Boss rotryn 50 Mot krypende og flygende insekter i private hjem og industrilokaler. Emulsjonskonsentrat A Cypermetrin 5 Sprednings- og fortynningsagenter Boss sintores Effektivt mot alle flygende og krypende insekter av betydning for folkehelsen. Emulsjonskonsentrat A Permetrin 4,4 A Piperonylbutoksid 11 A Esbiotrin 2,2 Emulgator(er) Boss sintrina 20 EC Mot flygende og krypende insekter av betydning for folkehelsen. Emulsjonskonsentrat Brannfarlig A Permetrin 20 Fyllstoffer Boss pynosect PCO Til kontroll av flygende og krypende insekter. Løselig konsentrat Irriterende Miljøskadelig A Permetrin Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

17 Insekter generelt 58 Boss sintrina plus Mot flygende og krypende insekter av betydning for folkehelsen. Emulsjonskonsentrat Brannfarlig A Tetrametrin 1 A Permetrin 5 A Piperonylbutoksid 5 Emulgator(er) Boss sintrina PU Mot skadedyr i bolighus, sykehus, næringsmiddelbedrifter og industri. Brannfarlig A Permetrin 0,4 A Piperonylbutoksid 0,75 A Piperonylbutoksid 0,15 Løsemiddel Boss ULV 500 Insekter generelt. Løselig konsentrat A Piperonylbutoksid 8 A D-Fenotrin 4 A Tetrametrin 2 Parafin Chlorpyrifos gel Åte mot kakerlakker og maur. Pastaåte A Klorpyrifos Coopex maxi smoke generator Mot flygende og krypende insekter. Røykmiddel A Permetrin 13,5 Natriumklorat 63 Coopex mini smoke generator Brukes mot insekter. Røykmiddel A Permetrin 13,5 Kaliumklorat Coopex WP Brukes mot insekter. Spredningspulver A Permetrin 25 A Amorf silika Aryl sulfonate 1-5 Kaolinite Cymex puder Bekjempingsmiddel mot insekter. Spredningspulver A Cypermetrin 0,13 Talkum 66 Demand CS Skadeinsekter i bygninger og lignende. Mikroinkapslinger Miljøskadelig A Lambda-cyhalotrin 9,62 Lettpetroleum <10 67 Demon 40 WP For kontroll av flygende og krypende insekter. Vannspredningspulver Irriterende A Cypermetrin Detektorer Mot kakerlakker, melmøll og melbiller. Skadedyrene samles i beholdere eller på limplater. Feromonfeller Feromon 69 Dome trap system Bøttefelle mot veps og fluer. Flytende åte med sukkerstoffer (mono- og disakkarider) samt Z-9-triklosene feromon. Feromonfeller Feromon Sukkerstoffer Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 17

18 Insekter generelt 70 Ecotrap insect monitor Mot krypende insekter. Feromonfeller A Bananlukt 71 Effekt mot insekter Anvendes til bekjempelse av de fleste typer flyvende og krypende insekter som for eksempel edderkopper, veps, fluer, mygg, maur, biller, saksedyr, sølvkre, kakerlakker og møll. Ja A Permetrin <1 Vann Fettalkoholetoksylat 1-5 Propylenoksid Empire 20 Bekjempningsmiddel mot insekter. Mikroinnkapslinger A Klorpyrifos 20 Solvent nafta (petroleum) 10 Vann og merkebeskyttede stoffer ca Fendona 6SC For kontroll av krypende og flygende insekter som kakerlakker, maur, veggedyr, lopper og møll. Suspensjonskonsentrat Miljøskadelig A Alfacypermetrin 5,8 Vann med stabilisatorer og bindemiddel 74 Fenithrothion Wettable Powder Brukes mot insekter. Vannspredningspulver Miljøskadelig A Fenitrotion Insekter generelt 75 Ficam D Brukes mot insekter. Spredningspulver A Bendiokarb 1 Talkum 90-98,75 76 Flue - spray Mot mygg, fluer, veps og en lang rekke andre flygende insekter. Ja A Neofynamin 0,25 A Pyretrum 0,03 A Sumitrin 0,05 A Piperonylbutoksid 0,7 77 Flue- og makkstopp Fluer og mark. Annet A Diklorvos 0,8 78 Flue/insektfanger med naturlim Insektene lokkes til den reflekterende overflaten der artsfrender er avbildet og limet er tilsatt lokkestoff. Brukes mot fluer, mygg og andre insekter i bolig, kontor, kjøkken osv. Annet Lokkestoffer 79 Flue/insektsfanger for vindu Giftfritt insektlim med lokkemiddel. Fluene lokkes gjennom lys og lim og klebes fast på den brede fangflaten. Mot fluer, mygg, møll, klegg og andre insekter. Annet Lokkestoffer 80 Flying insect killer professional Til kontroll av fluer, lagerskadedyr og veps i fabrikker, hoteller og sykehus. Løselig konsentrat Irriterende Brannfarlig A Permetrin 0,25 Isoparafiner >30 81 Indikatorfelle Klisterfelle for krypende og flyvende insekter. Leveres med liten feromonkapsel for fruktmøll, melmøll, kakaomøll og daddelmøll. Feromonfeller Feromon 18 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

19 Insekter generelt 82 Insectaban Til kontroll av fluer, lagerskadedyr, fluer og veps Løselig konsentrat Brannfarlig A Permetrin 0,23 Isoparafiner Insekt stopp Dreper alle insekter. Ja A Permetrin 0,25 84 Insektlakk Til bekjempelse av krypende insekter. Ja A Klorpyrifos 2,5 Laporal 2,8 Sikkativ 0,5 Soalkyd 1,8 Mineralsk terpentin 89,2 Xylen 3,2 85 K-othrine SC 25 Anvendes ved for eksempel beboelseseiendommer, enebolig, bakerier, fabrikker, matvarebutikker, hoteller, restauranter, meierier, slakterier, kornsiloer etc. A Silika 1,45 A Deltametrin 2,49 A Silikon-derivater 0,13 Formal 0,02 Propylenglycol 15,48 Vann 78,48 Sulphated polycondensate and sulphate of aromatic and aliphatic derivatives 1,53 Sitronsyre 0,02 Polysakkarid 0,41 Sodium lauryl sulphate 0,01 86 Killgerm boric acid powder Bekjempelsesmiddel mot insekter. Spredningspulver Irriterende A Borsyre 99,6 Blå farge 87 Killgerm ULV 500 Insekter generelt. Løselig konsentrat A D-Fenotrin 4 A Piperonylbutoksid 8 A Tetrametrin 2 Parafin Kompostspray Mot mark, småkryp og flygende insekter. Ja Planteoljederivater Naturlige oljer Vann Aromastoffer 89 Kryp og kravl spray Insektmiddel til innendørs bruk. Ja A Kokosolje 3,4 Fyllstoffer, vann 96,6 Insekter generelt 90 Krypdyr - lokkemat For mange slags småkryp på kjøkken, bad, toalett, bakerier, storkjøkken osv. Ja A Klorpyrifos 0,6 91 Kvitt fluespray Mot fluer, klegg, knott, mygg, veps og andre flygende insekter. Ja Ekstremt brannfarlig A Pyretrin I og II 0,036 A Piperonylbutoksid 0,216 Dimetyleter 5 Etanol 2,2 92 Kvitt mot maur og fluer Luktfri vannbasert løsning mot maur, fluer og andre krypende og flygende insekter. Velegnet til møllbehandling av tekstiler. Kvitt mot maur og fluer har kontaktvirkning. Ja A Bioalletrin 0,05 A Permetrin 0,24 Emulgeringsmidler og vann 99,7 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 19

20 Insekter generelt 93 Liten insektsfelle Klisterfelle for krypende insekter. Leveres med liten tablett som inneholder kakerlakkferomon. Feromonfeller Feromon 94 Malathion pudder Bekjempelse av insekter utendørs, samt i veksthus, kornsiloer, fjærkrehus etc. Spredningspulver A Malation 4,3 A Precipitated silika 5 Kaolin 90,7 95 Masta - kill Generelt middel mot insekter. Kan brukes overalt og til alle formål. Ja A Permetrin 0,8 A Pyretrin 0,3 Synergister 2,13 96 Maxforce faraomyrmedel Åte mot insekter. Annet A Hydramethylnon 0,9 97 Mod utøj Bekjempelsesmiddel mot insekter. Spredningspulver A Rotenon 1 98 Muscatrol Insekticid til sprøyting mot fluer, lopper og veps. Løselig konsentrat A Permetrin 0-1 Isoparafin Nippon flue spray Til bekjempelse av fluer, veps, mygg, knott og andre flygende insekter. Ja Ekstremt brannfarlig A Tetrametrin 0,15 A Permetrin 0,03 Drivgass (butan-, isobutan-, propanblanding) 35 Destillater (petroleum) 7,5 100 Nippon maurspray Til bekjempelse av maur, grashopper, fluer, kakerlakker osv. Ja A Deltametrin 0,0153 Fyllstoffer > Pelias debresol Brukes mot maur, veps og andre krypende insekter innendørs og utendørs. A Piperonylbutoksid 1-5 A Bioalletrin 1-2 Isoparafiner Pelias empire 20 Bredspektret insekticid. Mikroinnkapslinger A Klorpyrifos Pelias konk 1 Middel mot flygende insekter. Ekstremt brannfarlig A Pyretriner 0-1 A Piperonylbutoksid 1-5 A N-oktyl-bisyklohepten dikarboksimid 1-5 Destillater (petroleum) 5-10 Butan/propan Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

21 Insekter generelt 104 Pelias universal insektmiddel Middel mot maur, veps og andre krypende insekter innendørs og utendørs. A Permetrin 1-3 A Alletrin 0-1 A Piperonylbutoksid 1-3 Isoparafiner Pelias universal insektmiddel spray Middel mot maur, veps og andre krypende insekter innendørs og utendørs. Ekstremt brannfarlig A Piperonylbutoksid 1-5 A Permetrin 1-5 A Alletrin 0-1 Butan/propan Heptan Permethrin wettable powder Insekticidkonsentrat til utblanding i vann mot krypende insekter og fluer. Vannspredningspulver A Permetrin A Diatomejord A Amorf silika <2 Aryl sulfonate Permetrin ekstra Insektmiddel for bekjempelse av bl.a. maur, veps, fluer, stripet borebille og husbukk. Ja Ekstremt brannfarlig A Permetrin 0,45 A Pyretriner 0,05 Vann 60,72 Butan/propan 20, Permex E Bekjempelsesmiddel mot insekter. Emulsjonskonsentrat A Permetrin 12 Solvent nafta (petroleum) 70 Emulgator(er) Pharorid Bekjempelsesmiddel mot insekter. Emulsjonskonsentrat A Metopren 10 Fyllstoffer 110 Phostoxin plate Til gassing av containere inneholdende matvarer som ris, nøtter, mandler, tørrfrukt, kornprodukter osv. Også til gassing av tekstilskadedyr og treborende insekter i containere og lignende. Røykmiddel Meget giftig Ekstremt brannfarlig A Magnesiumfosfid Pro control CIK Brukes mot insekter. Ekstremt brannfarlig A Alletrin 0,09 A Permetrin 0,48 Butan Destillater (petroleum) Pro control FIK Brukes mot insekter. Ekstremt brannfarlig A Piperonylbutoksid 0,5 A Permetrin 0,07 A Alletrin 0,2 Butan Destillater (petroleum) Py-sekt insektsspray Brukes mot insekter. Ja Meget brannfarlig A Piperonylbutoksid 1-5 A Pyretriner 0-1 Nafta (petroleum) Propan Butan Pybuthrin 33 Mot veps og lignende for rask knock down. A Pyretrin 0,33 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 21

22 Insekter generelt 115 Pygo UV-følsomt insekticid som brytes ned etter noen uker med lyseksponering, men som holder seg aktivt over lengre tid i sprekker og mørke arnesteder. Til anvendelse i ekstra følsomme miljøer (barn, husdyr, syke med mere) Mikroemulsjon Miljøskadelig A D-fenotrin 10 Vann 116 Pyrem Brukes mot insekter. Løselig konsentrat A Pyretriner 5-10 A Piperonylbutoksid Alkoholetoxilat Isoparafiner Pyremex konc. Brukes mot insekter. Emulsjonskonsentrat Brannfarlig A Piperonylbutoksid 14,8 A Pyretriner 3,3 Emulgator(er) 7,5 Solvent nafta (petroleum) 74,4 118 Pyrethrum extrakt Pale 25% w/w Brukes mot insekter. Løselig konsentrat Miljøskadelig A Pyretrin I A Pyretrin II Isoparafiner Pyrethrum fogging fluid 0,6 % Insekticid for tåkelegging med aggregat. A Pyretriner 0-1 A Piperonylbutoksid 0-1 Destillater (petroleum) Radar insektsspray Flyvende insekter innendørs generelt (voksne fluer, veps, mygg osv.). Ja Ekstremt brannfarlig A Piperonylbutoksid 1 A Pyretriner 0, Radar maurspray Krypende insekter innendørs generelt (maur, kakerlakker osv.). Ja Irriterende Ekstremt brannfarlig A Cypermetrin 0,1 A Imiprotrin 0,1 122 Rentokil ant and insect powder professional Insekticid for kontroll av leddyr i offentlige bygninger. Spredningspulver A Bendiokarb 123 RTU Til beskyttelse mot krypende og kravlende insekter. Ja A Klorpyrifos 0,8 Vann > Sjokk fluespray Til bekjempelse av flygende og krypende Ja Meget brannfarlig A Piperonylbutoksid 1,50 A Bioalletrin 0,50 A Bioresmetrin 0,08 Fyllstoffer 97, Solfac 50 EW Til bekjempelse av insekter innendørs og utendørs. A Cyflutrin 5 Solvent nafta (petroleum) 8,90 Vanndig mowiol oppløsning 39,80 Demineralisert vann 46, Sowasil B Mot sopp og insekter. Vannløselig pulver A Dinatriumoktaborat 98,5 Bindemiddel 22 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

23 Insekter generelt 127 Spraymax Brukes mot insekter. Ja Irriterende Meget brannfarlig A Pyretriner 0,5-1 A Piperonylbutoksid 3-10 Petroleumsgass Destillater (petroleum) Stikk a Alle flygende insekter som fluer, veps, klegg, knott, mygg, møll, larver etc. Ja A Piperonylbutoksid A Pyretriner 1-5 Nafta (petroleum) Stop-it flugspray Mot fluer, veps, mygg og andre insekter innendørs. Ja Ekstremt brannfarlig A Pyretriner 0,1 Drivgass (butan, propan) Stor insektsfelle Klisterfelle for krypende insekter. Leveres med stor tablett som inneholder kakerlakkferomon. Feromonfeller Feromon 131 Tanaco RTU Brukes til krypende insekter Ja A Klorpyrifos 0,8 Vann 99,2 132 The predator insect trap Plastikk eske som kan gjenbrukes og festes til stedet med ståltråd. Finnes i forskjellige farger. Feromonfeller Feromon 133 The professional trap for crawling insects Spesielt egnet til deteksjon av kakerlakker. Tilsatt Bitrex som forhindrer at barn spiser produktet. Feromonfeller Feromon Bitrex 134 Tribolium fellen Fellen består av en limplate med et gjenomsiktig plastlokk, hvor selve feromonet er plassert oppå. Brukes mot rismelbille (imago og larver). Feromonfeller Feromon 135 Tribolium trap Klisterfelle med vindu for melbiller. Feromontablett er virksom i 6-8 uker. Feromonfeller Feromon 136 Trinol 810 Anvendes til bekjempelse av krypende og flygende insekter i bolighus. Må ikke anvendes i dyrerom eller drivhus. A Alletrin 0,3 A Permetrin 1 A Piperonylbutoksid 1-5 A Bioresmetrin 0,1 Destillater (petroleum) Trinol bio permaforte Insektsmiddel til alle typer insekter. A Permetrin 1,5 A Pyretrin I og II 0,5 138 Trinol clean kill (insektmiddel) Mot krypende og flygende insekter innendørs. A Permetrin 0,25 Fyllstoffer (vann) >99 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 23

24 Insekter generelt/fluer, larver 139 Trinol perma forte Brukes mot insekter. A Bioresmetrin 0,25 A Permetrin 1,5 A Piperonylbutoksid 1 Destillater (petroleum) Universal flue/insektfanger Insektene lokkes til den reflekterende overflaten der artsfrender er avbildet, og der limet er tilsatt lokkestoff. Det kraftige limet gjør at fluene blir sittende fast. Annet Lokkestoffer 141 Utøy - lokkemat Mot utøy på bakerier, kjøkken, bad, toaletter, storkjøkken, hotell osv. Ja A Fipronil 0, Vapona strip og mini strip Brukes mot insekter. Gass A Diklorvos 20 di-(2-etylexyl) adipate 17,9 Proprietary PVC stabilisers 10,5 Pigment 0,05 Butanamide 0,06 Vinylklorid 51, Vikane Til gassing av bygninger og varepartier mot skadedyr. Gass Giftig A Sulfurylfluorid Window trap Klisterfelle for melbiller. Feromonfeller Feromon Fluer, larver 145 Boss larve-middel Brukes mot fluelarver. Vannløselig pulver A Diflubenzuron Boss neporex 2 WSG Mot fluelarver i husdyrrom. Granulat A Cyromazine Kirk flue-kverk Mot fluelarver. Granulat Ja A Cyromazine 2 Fyllstoffer > Neporex 2 WSG Mot fluelarver i husdyrrom. Granulat A Cyromazine 2 Fyllstoffer Pelias egg og larvermiddel Bekjempelse av egg og larver av husflue i husdyrrom. A Cyromazine Pelias larvemiddel Insekticid til bekjempelse av fluelarver. A Cyromazine Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

25 Fluer, voksne 151 Actellic 25EC Mot fluer på søppelplasser. A Pirimifos-metyl 25 w/v 152 Agita WG 10 Fluemiddel til påsmøring i fjøs og stall. Granulat åte A Thiamethoxam 10 A Cis-Tricos-9-ene 0,05 Fyllstoffer > Alficron 10 plus Fluemiddel for påstrykning i fjøs, stall, grise- og hønsehus. Tilsatt feromon som tiltrekker seg fluene. Vannspredningspulver Miljøskadelig A Azametifos Alficron Plus 10 WP Bekjempningsmiddel mot fluer i husdyrrom. Vannspredningspulver A Azametifos 10 A Muscalure Sukker Fyllstoffer 155 Bio - fluespray Fjerner fluer og andre insekter. Ja Ekstremt brannfarlig A Emulgator(er), sitronolje A Pyretriner 1-2 A Piperonylbutoksid propanol 5-10 Butan/propan Vann Boss alficron 10W Brukes mot fluer. Vannspredningspulver A Azametifos Boss flue-middel A Brukes mot fluer. A Piperonylbutoksid 1 A Bioresmetrin 0,15 A Bioalletrin 0,3 Mineralsk olje 158 Boss flytek Åte til bekjempelse av insekter. Annet pulver A Muscamon A Metomyl Fyllstoffer Sukker Gul farge 159 Boss smøre-middel Fluemiddel til bruk i husdyrrom. Pastaåte A Propethamfos T 1 Fyllstoffer Boss stimukil fly bait Brukes mot fluer. Granulat åte A Metomyl Boss turbo jet A Brukes mot fluer. Meget brannfarlig A Alletrin <1 A Bioresmetrin <1 Destillater (petroleum) <5 Etanol <20 Parfyme 1 Dimetyleter < Boss W1 flue-middel Brukes mot fluer. A Pyretriner 0,6 A Pyretriner 0,4 A Bioresmetrin 0,8 A Piperonylbutoksid 5 Destillater (petroleum) <100 Fluer, voksne Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 25

26 Fluer, voksne 163 Boss W2 flue-middel Mot fluer i lukkede rom. A Bioresmetrin A Pyretrin A Piperonylbutoksid Mineralsk olje 164 Danadim dimethoat Bekjempelse av visse skadedyr i gartneri og landbruk samt for bekjempelse av fluer i stall. Brannfarlig A Dimethoat 39 Emulgator(er) 5 Xylen 13 Cyclohexanon Delaval fluepose Brukes mot fluer. Åtekonsentrat Vann Proteinbasert åte 166 Delaval fluespray Mot alle flygende insekter i husdyrrom, lagerrom og melkerom. Virker også godt mot blodmidd. Ja Ekstremt brannfarlig A Piperonylbutoksid 5,6 A Pyretriner 1,1 Propan Butan Lavaromatisk lakknafta 38 Aceton Ekologisk flugfångare Flytende proteinbasert lokkemiddel mot fluer. Lokkestoffer 168 Fluefritt pysekt insektspray Mot fluer, veps, mygg med mer. Ja A Pyretriner A Piperonylbutoksid 169 Fluefritt strø Mot fluer og mygg. Granulat Ja A Azametifos 1 Bitteremner Lokkestoffer Fyllstoffer 170 Fruit fly trap Mot fruktfluer. Feromonfeller Lokkestoffer 171 Golden fly bait Bekjempningsmiddel mot insekter. Granulat åte Giftig A Metomyl 1 A Muscamon 0,025 Gul farge Sukker Fyllstoffer 172 Golden malrin Fluemiddel. Granulat åte Ja A Metomyl Green planet Mot fluer. Ja Proteinbasert åte 174 Permethrin mot fluer Effektiv mot fluer, mygg, veps, møll, kakkerlakker, stripet borebille, husbukk og maur. Ja Ekstremt brannfarlig A Pyretriner 0,54g/l A Permetrin 5,4g/l Butan/propan 160g/l Fyllstoffer 26 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

27 Fluer, voksne/kakerlakker 175 Py-sekt fluefritt spray Brukes mot insekter. Ja Meget brannfarlig A Pyretriner 0-1 A Piperonylbutoksid 1-5 Butan Propan Nafta (petroleum) Pyrethrum insektspray Brukes i staller, næringsmiddelindustri og beboelse. A Piperonylbutoksid 2,4 A Pyretrin I og II 0,4 Mineralsk terpentin 97,2 177 Quik bayt Mot fluer i bygg. Granulat åte Ja A Imidakloprid 2,15 Muscalure 0,1 178 SPY Fluemiddel til påsmøring, påspraying og strøing i fjøs og stall. Granulat åte Ja A Spinosyn A 0,85 A Spinosyn B 0,15 Tricosen 0,04 Fyllstoffer > Tana stallfluedreper Mot voksne fluer i fjøs. Ja Meget brannfarlig A Piperonylbutoksid 0,75 A Bioresmetrin 0,2 Konsentrat 20 x bio 4,05 Petroleum Trinol fluemiddel A Forstøvningsmiddel med øyeblikkelig virkning for bekjempelse av fluer i lukkede rom. A Bioresmetrin 0,15 A Piperonylbutoksid 1,00 A Bioalletrin 0,30 Fyllstoffer > Trinol turbo jet A Brukes mot fluer. Ekstremt brannfarlig A Alletrin <1 A Bioresmetrin <1 Destillater (petroleum) <5 Etanol <20 Dimetyleter < Trinol W1 flue-middel Brukes mot fluer. A Bioresmetrin 0,8 A Pyretriner 0,6 A Piperonylbutoksid 5 A Pyretriner 0,4 Destillater (petroleum) <100 Kakerlakker 183 Blanko cockroach trap Tredelt klisterfelle for kakerlakker. Feromonfeller Matbasert tiltrekningsstoff 184 Boss demise For kontroll av kakerlakker. Suspensjonskonsentrat A Fenitrotion Boss iodofenophos gel Til bekjempelse av kakerlakker. Pastaåte A Iodofenofos 0, Boss maxforce gel Åte for kontroll av kakerlakker innendørs. Vannløselig gel A Hydramethylnon 2,04 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 27

28 Fluer, voksne/lopper 187 Boss maxforce ultra Åte til kakkerlakker. Pastaåte A Hydramethylnon 2,15 Glycerol Oleic acid Cockroach trap economy Tredelt klisterfelle for kakerlakker. Kan brukes som en stor eller deles til tre små feller. Med feromontabletter. Feromonfeller Feromon 189 Cockroach trap standard Stor klisterfelle (15x8,5cm) med håndtak til å plassere fellen i utilgjengelige områder. Med feromontabletter. Feromonfeller Feromon 190 Demise For kontroll av kakerlakker. Suspensjonskonsentrat A Fenitrotion Detector Klisterfelle for deteksjon av kakerlakker. Feromonfeller Lokkestoffer 192 Iodofenophos gel Til bekjempelse av kakerlakker. Pastaåte A Iodofenofos 0, Kackerlacksfälla B/V Klisterfelle (205x100x25mm) i papp. Tablett med lokkemiddel medfølger som legges sentralt i fellen. Feromonfeller Feromon 194 Maxforce ultra Åte til kakkerlakker. Pastaåte A Hydramethylnon 2,15 Oleic acid 1-5 Glycerol Rentokil insektdetektor Klisterfelle til deteksjon av kakerlakker og kravlende insekter. Feromonfeller Lokkestoffer 196 Rid insect powder Inseksmiddel mot kakerlakker. Spredningspulver A Amorf silika Swat Mot kakerlakker og sølvkre innendørs. A Klorpyrifos 0,006 Lopper 198 Acclaim 2000 Kontroll av lopper i hus. A S-metopren 0,09 A Permetrin 0,58 Dimetyleter Etanol 199 Insektspray for husdyr Virker mot lopper, lus, midd og flått. Ja Planteoljederivater Planteoljer 28 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

29 Lopper/Maur 200 Utøy - avvisende hundehalsbånd Mot parasitter på hunder. Annet Ja A Eteriske oljer Planteoljer 201 Utøy - avvisende kattehalsbånd Mot lopper på katter. Annet Maur A Eteriske oljer Planteoljer 202 1,5% ant powder (maurkverk pulver) Brukes mot maur. Spredningspulver Ja A Klorpyrifos 1,5 203 Baygon lokkeboks Lokkeboks for bekjempelse av små maurarter innendørs, på balkongen m.m. tidlig på våren og forsommeren. Ja A Foksim 0,8 g/kg 204 Baygon maurlokkeboks Mot maur. Pastaåte Ja A Foksim 0, Baygon maurpulver Mot maur og andre krypende insekter. Spredningspulver Ja A Deltametrin 0, Baygon maurspray Mot maur og andre krypende insekter. Ja Irriterende Ekstremt brannfarlig A Cypermetrin 0,1 A Imiprotrin 0,1 207 Baythion maurlokkeboks Til bekjempelse av små maurarter for eksempel sukkermaur. Annet Ja A Foksim 0,8 Lokke (honning)- og fyllstoffer 99,2 208 Baythion maurpulver Bekjempelse av alle arter maur - også stokkmaur, samt saksedyr, skrukketroll og sølvkre. Spredningspulver Ja A Foksim 3,5 Sprede- og fyllstoffer 96,5 209 Baythion vannemiddel Bekjempelse av alle maurarter, også stokkmaur. På terrasser, hageganger, gressplener, bed, langs hus-murer og øvrige steder utendørs hvor maurene ferdes. Vannspredningspulver Ja A Foksim 3,5 Sprede- og fyllstoffer 96,5 210 Boss maxforce pharaoh s ant killer Åtestasjon for kontroll av faraomaur og andre maur i hus. A Hydramethylnon 0,95 Oleic acid Drax Åte til kontroll av protein- og fettspisende maur som faraomaur. Gel A Borsyre Felle mot maur Lokkemiddel mot maur. Åtekonsentrat Ja A Natriumtetraborat (boraks) 5-10 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 29

30 Maur 213 Kirk maurvanningsmiddel Til bekjempelse av maur utendørs. Vannspredningspulver Ja Miljøskadelig A Diazinon 4,0 Fyllstoffer > Kirk strøpulver Spredningspulver Ja A Deltametrin 0,05 Fyllstoffer 99, Kvitt maurspray Mot maur, saksedyr, sølvkre og andre krypende insekter. Ja Ekstremt brannfarlig A Deltametrin 0,02 Destillater (petroleum) Butan Propan Lokkeboks mot maur Mot maur inne og ute. Åtekonsentrat A Triklorfon 0,1 217 Luxan maurlokkeboks Brukes mot maur. A Triklorfon 0,1 Sukkeroppløsning Malathion, utvanning mot maur Brukes mot maur. Ja A Dodecylbenzensulfonat 1,2 A Malation 45 Fyllstoffer 3,4 Polyarylfenol ethoxylat 2,7 Mineralsk terpentin 19,8 Xylen 27,9 219 Maur - lokkemat Mot maur. Ja A Klorpyrifos 0,2 220 Maur - pulver Mot maur, møll, kakerlakk, skrukketroll, skabb, tusselus og andre krypende insekter. Spredningspulver Ja A Kiselalger Lokkestoffer Leire 221 Maur - spray Mot maur. A Sumitrin 0,07 A Piperonylbutoksid 1 A Pyretrum 0,2 222 Maurkverk lokkeboks Lokkemat for maur. Ja Natrium-kakodylat 223 Maurkverk pulver Mot maur, saksedyr, sølvkre, munkelus og andre krypende insekter. Spredningspulver A Klorpyrifos 1,5 Fyllstoffer 98,5 224 Maurkverk snip For bekjempelse av maur, edderkopper, kakerlakker m.m. Granulat åte Ja Irriterende A Azametifos 1 Bitteremner Fyllstoffer Lokkestoffer 225 Maurkverk spray py-sekt Mot maur og andre krypende insekter. Ekstremt brannfarlig A Piperonylbutoksid 0-1 A Permetrin 0-1 A Pyretriner 0-1 Butan Propan Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

31 Maur/Blodsugende insekter 226 Maxforce pharaoh s ant killer Åtestasjon for kontroll av faraomaur og andre maur i hus. A Hydramethylnon 0,95 Oleic acid Nippon maurkverk Til bekjempelse av maur. Spredningspulver Ja A Permetrin 0,5 Fyllstoffer >99,5 228 Nippon maurmiddel Mot sukkermaur. Pastaåte Ja A Borax 4,9 Vann til 100 Coranil Brown Hes 0,0025 Honning 0,93 Sukker 52,19 Carbopol 934 0,5 229 Pelias maurmiddel Insekticid til bekjempelse av maur. Spredningspulver A Klorpyrifos 1-3 Talkum Pulver mot maur Mot maur utendørs. Spredningspulver Ja A Klorpyrifos 1-2 A Silisiumoksid Farge Sukker Py-sekt maurstopp spray Brukes mot insekter. Meget brannfarlig A Piperonylbutoksid 0-1 A Permetrin 0-1 A Pyretriner 0-1 Nafta (petroleum) Butan/propan Radar maurboks Mot maur. Pastaåte Ja A Foksim 0, Radar maurpulver Mot maur. Spredningspulver Ja Deltametrin (Iso) 0,05 Kalciumkarbonat 234 Spray mot maur Brukes mot maur. Ja A Pyretriner 0-1 A Permetrin 235 Tanaco maurlokkebokser Brukes mot maur. Annet Ja Irriterende A Azametifos 1 Fyllstoffer 99 Blodsugende insekter 236 Anti insektstøpsel med naturolje Virker mot alle sugende og bitende insekter, fortrinnsvis mygg, fluer og mygghank. Annet Ja A Eteriske oljer A Kokosolje 237 Autan active lotion Mot mygg, knott, flått og klegg. Ja A Icaridin 20 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 31

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Formuleringer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - formuleringer Innhold FORMULERINGER AV KJEMISKE BEKJEMPELSESMIDLER... 2 LØSELIG KONSENTRAT/EKTE

Detaljer

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Forskrift om skadedyrbekjempelse Forskrift om skadedyrbekjempelse v/førstekonsulent Mona Keiko Løken Presentasjon v/ Preben Ottesen, Folkehelseinstituttet Forskrift om skadedyrbekjempelse (Fastsatt 21. desember 2000, i kraft 1. januar

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Oppgaver del 1 Arbeidsoppgaver... 5 Fasit arbeidsoppgaver... 51

Innhold. Forord... 3. Oppgaver del 1 Arbeidsoppgaver... 5 Fasit arbeidsoppgaver... 51 Innhold Forord...... 3 Oppgaver del 1 Arbeidsoppgaver...... 5 Fasit arbeidsoppgaver...... 51 Øvelser del 1 Praktiske øvelser ikke-kjemisk bekjempelse... 81 Praktiske øvelser kjemisk bekjempelse... 87 Oppgaver

Detaljer

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Biociddirektivet, Statens forurensningstilsyn 1 Lover og forskrifter - biociddirektivet Innhold BIOCIDDIREKTIVET (98/8/EF) OG NORSK BIOCIDFORSKRIFT... 2 BIOCIDDIREKTIVETS VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Prosjekt1_Layout 1 04.03.15 10.42 Side 1 PROFF PROFF 2015. www.vilomix.no

Prosjekt1_Layout 1 04.03.15 10.42 Side 1 PROFF PROFF 2015. www.vilomix.no Prosjekt1_Layout 1 04.03.15 10.42 Side 1 PROFF PROFF 2015 www.vilomix.no VILOMIX AS PRISLISTE PROFF FOR 2015 KUNDENAVN: PCO - hovedprisliste PRISER GYLDIG FRA: 01.03.2015 PRISER GYLDIG T.O.M: SIST ENDRET/VERSJON:01.03.2015

Detaljer

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Biociddirektivet, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - biociddirektivet Innhold BIOCIDDIREKTIVET (98/8/EF) OG NORSK BIOCIDFORSKRIFT... 2 BIOCIDDIREKTIVETS VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler. Avdeling for skadedyrkontroll 22 04 22 00 skadedyr@fhi.no

Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler. Avdeling for skadedyrkontroll 22 04 22 00 skadedyr@fhi.no Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler Maur Larver som små arbeidere, dronninger og hanner som voksne Maur i Norge svermer (flygemaur) Reir kan være for seg selv eller henge sammen med andre,

Detaljer

Lover og forskrifter. Forskrift om skadedyrbekjempelse Helse- og omsorgsdepartementet

Lover og forskrifter. Forskrift om skadedyrbekjempelse Helse- og omsorgsdepartementet Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse 1 Innhold FORSKRIFTENS FORMÅL... 2 HVORDAN FORMÅLET OPPNÅS I PRAKSIS... 2 INNHOLD I NABOVARSEL ( 3-4)... 3 INNHOLD I PROTOKOLL OG INFORMASJONSSKRIV

Detaljer

Biocider. Biocidforskriften og desinfeksjonsmidler i helsevesenet

Biocider. Biocidforskriften og desinfeksjonsmidler i helsevesenet Biocider Biocidforskriften og desinfeksjonsmidler i helsevesenet Jorid Frydenlund Seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid Miljøgiftavdelingen Tema Hva er et biocid Regelverk Markedsføring av biocidprodukter

Detaljer

Landbruksbrosjyren 2007

Landbruksbrosjyren 2007 Landbruksbrosjyren 2007 www.kirk.no Fluefritt miljø gir bedre hygiene og inntjening Neste generasjons fluemidler Det komplette program mot fluer i fjøs og stall Maurmidler Insektsmidler Ugrasmidler Mus-,

Detaljer

20.02.2014. Environmental Science A Division of Bayer CropScience. Environmental Science En divisjon i Bayer CropScience. Segmenter & merkevarer

20.02.2014. Environmental Science A Division of Bayer CropScience. Environmental Science En divisjon i Bayer CropScience. Segmenter & merkevarer Environmental Science A Division of Bayer CropScience Environmental Science En divisjon i Bayer CropScience BAYER AG Bayer HealthCare Bayer MaterialScience Bayer CropScience 112,000 ansatte på verdensbasis

Detaljer

Forord Oppgaver del 1 Arbeidsoppgaver... 5 Fasit arbeidsoppgaver... 45

Forord Oppgaver del 1 Arbeidsoppgaver... 5 Fasit arbeidsoppgaver... 45 Innhold Forord...... 3 Oppgaver del 1 Arbeidsoppgaver...... 5 Fasit arbeidsoppgaver...... 45 Øvelser del 1 Praktiske øvelser ikke-kjemisk bekjempelse... 75 Praktiske øvelser kjemisk bekjempelse... 81 Oppgaver

Detaljer

KONTROLLSKJEMA TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN:

KONTROLLSKJEMA TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN: TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE KONTROLLSKJEMA VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN: FRA KOMMUNEN: Forskrift om skadedyrsbekjempelse trådte

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR Å BEKJEMPE HODELUS PÅ MENNESKER

FREMGANGSMÅTE FOR Å BEKJEMPE HODELUS PÅ MENNESKER 1 FREMGANGSMÅTE FOR Å BEKJEMPE HODELUS PÅ MENNESKER Denne oppfinnelsen vedrører et pyretroid eller pyretrin, eller alternativt organofosfat eller karbamat til bruk i en fremgangsmåte for topisk behandling

Detaljer

Biologiske bekjempelsesmidler. Biologisk kontroll Tone Birkemoe, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Biologiske bekjempelsesmidler. Biologisk kontroll Tone Birkemoe, Nasjonalt folkehelseinstitutt Biologiske bekjempelsesmidler Biologisk kontroll, 1 Biologiske bekjempelsesmidler - biologisk kontroll Innhold BIOLOGISK KONTROLL... 2 HVORDAN FOREGÅR BIOLOGISK KONTROLL?... 2 INSEKTER OG MIDD... 3 RUNDORM...

Detaljer

Biologiske bekjempelsesmidler. Feller som utnytter skadedyrenes luktesans Tone Birkemoe og Karen Riddervold, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Biologiske bekjempelsesmidler. Feller som utnytter skadedyrenes luktesans Tone Birkemoe og Karen Riddervold, Nasjonalt folkehelseinstitutt Biologiske bekjempelsesmidler Feller som utnytter skadedyrenes luktesans, 1 Biologiske bekjempelsesmidler - lukt og feromoner Innhold LUKT OG FEROMONER... 2 HVORFOR BRUKE LUKTFELLER/FEROMONFELLER?... 2

Detaljer

Skadedyrdagene 2012 Christian Dons, KLIF

Skadedyrdagene 2012 Christian Dons, KLIF Nytt fra Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) Biocidforskriften Skadedyrdagene 2012 Christian Dons, KLIF Biociddirektivet evalueringsprogrammet og produktgodkjenninger Stoffvurderingsprogrammet i

Detaljer

Bayers nåværende og kommende løsninger. SKABRA mars 2017

Bayers nåværende og kommende løsninger. SKABRA mars 2017 Bayers nåværende og kommende løsninger SKABRA 8. 9. mars 2017 Bayer CropScience: tre forretningsområder Crop Protection EUR 6,7 milliarder landbruk insektmidler soppmidler ugressmidler frøbehandling Environmental

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Resistens; forekomst og forvaltning Preben S. Ottesen, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Resistens; forekomst og forvaltning Preben S. Ottesen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Resistens; forekomst og forvaltning, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - resistens Innhold FOREKOMST, ANTALL ARTER... 2 HVA KOMMER RESISTENS AV?... 2 PROBLEMETS OMFANG...

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - rodenticider

Kjemiske bekjempelsesmidler - rodenticider Kjemiske bekjempelsesmidler - rodenticider Aktive stoffer, formuleringer, resistens, toksikologi og retningslinjer, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - rodenticider Innhold INNLEDNING... 2 FORMULERINGER...

Detaljer

SKADEDYRBEKJEMPELSE I BARNEHAGER OG SKOLER RAPPORT

SKADEDYRBEKJEMPELSE I BARNEHAGER OG SKOLER RAPPORT SKADEDYRBEKJEMPELSE I BARNEHAGER OG SKOLER RAPPORT 2008 2 Rapport fra undersøkelse om skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler - 2008 FORORD Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS (MHVIØ) vil med

Detaljer

TILSYN MED SKADEDYR- BEKJEMPELSE I PRAKSIS

TILSYN MED SKADEDYR- BEKJEMPELSE I PRAKSIS TILSYN MED SKADEDYR BEKJEMPELSE I PRAKSIS Kommunens oppgaver Laget av: Kjell Arne Skagemo, Miljørettet helsevern i Fredrikstad kommune Birgitte Henriksen, Miljørettet helsevern i indre Østfold IKS Presentert

Detaljer

Gnagere, flaggermus, forvillete katter, fugler, slanger og kakerlakker

Gnagere, flaggermus, forvillete katter, fugler, slanger og kakerlakker Gnagere, flaggermus, forvillete katter, fugler, slanger og kakerlakker Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Skadedyrforskriften og annet lovverk Skadedyrforskriften

Detaljer

Behandling mot fluemarkangrep på sau

Behandling mot fluemarkangrep på sau Behandling mot fluemarkangrep på sau Ved fluemarkangrep (myiasis) legger spyfluer egg i ull eller sår på sauer, og larver utvikler seg. Dette er et utbredt problem enkelte steder i landet, spesielt på

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om skadedyrbekjempelse

Forslag til endringer i forskrift om skadedyrbekjempelse HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til endringer i forskrift om skadedyrbekjempelse Oppdateringer og forslag om å gi Nasjonalt folkehelseinstiutt myndighet til forlenge godkjenninger Høringsfrist:

Detaljer

Pesticider ved skadedyrbekjempelse hvordan påvirker det vår helse?

Pesticider ved skadedyrbekjempelse hvordan påvirker det vår helse? Pesticider ved skadedyrbekjempelse hvordan påvirker det vår helse? Tilsynskurs 24.10.13 Bjørn Arne Rukke Forsker, Avd. for skadedyrkontroll Disposisjon Sentralt regelverk Biocidforordningen (og skadedyrforskriften)

Detaljer

(IPM) (Integrated. Forebyggende arbeid og alternative metoder: Integrert skadedyrkontroll. Integrert skadedyrkontroll. Integrert skadedyrbekjempelse

(IPM) (Integrated. Forebyggende arbeid og alternative metoder: Integrert skadedyrkontroll. Integrert skadedyrkontroll. Integrert skadedyrbekjempelse Forebyggende arbeid og alternative metoder: Integrert skadedyrkontroll Preben Ottesen Folkehelseinstituttet Integrert skadedyrkontroll (IPM) (Integrated Pest Management) IPM : Kombinerer mange strategier

Detaljer

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE VEILEDNING TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE Det henvises til Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Søknad om godkjennelse

Detaljer

Insekter i matvareindustri hvordan bør de egentlig bekjempes?

Insekter i matvareindustri hvordan bør de egentlig bekjempes? Insekter i matvareindustri hvordan bør de egentlig bekjempes? Bekjempelse av lagervareinsekter i tørr næringsmiddelindustri Skadedyrdagene 12 mars 2015 - Biolog Stein Norstein Sikring mot insekter Kontroll

Detaljer

Innhold. Forord... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4

Innhold. Forord... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Skabra. Norm for forebygging og bekjempelse av skadedyr

Skabra. Norm for forebygging og bekjempelse av skadedyr Skabra Norm for forebygging og bekjempelse av skadedyr Innhold 1. Forskrifter 1.1. Forskrift om skadedyrkontroll 1.2. Substitusjonsprinsippet 2. Definisjon på forebyggende skadedyrkontroll og skadedyrbekjempelse

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 77. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 83

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 77. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 83 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

VEGGEDYR - EN UBUDEN GJEST

VEGGEDYR - EN UBUDEN GJEST VEGGEDYR - EN UBUDEN GJEST Innledning Folkehelseinstituttet i samarbeid med NHO Reiseliv og utvalgte hoteller har gjennomført et prosjekt med mål om å utvikle gode rutiner som skal forebygge og begrense

Detaljer

Bekjempelse av veggedyr

Bekjempelse av veggedyr Bekjempelse av veggedyr Espen Roligheten Stein Norstein Anticimex AS Veggedyr tar lengre tid nå Før var det nok med en sprøyting mot veggedyr Nå bør man alltid gjøre minst to behandlinger som deretter

Detaljer

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen Lover og forskrifter 1 Innhold HVORFOR FØRES DET TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVEM FØRER TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVORDAN GJENNOMFØRES ET TILSYN?...2 EKSEMPEL PÅ REVISJONSRAPPORT...

Detaljer

Biocidregelverket og desinfeksjon av drikkevann. Eli Vike, Klima og forurensningsdirektoratet

Biocidregelverket og desinfeksjon av drikkevann. Eli Vike, Klima og forurensningsdirektoratet Biocidregelverket og desinfeksjon av drikkevann Eli Vike, Klima og forurensningsdirektoratet Biocidregelverket i Norge og EU Norge har gjennomført EUs biociddirektiv (98/8) med senere oppdateringsforordninger,

Detaljer

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Forskrift om skadedyrbekjempelse Forskrift av 21. desember 2000 Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra : Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning

Detaljer

VEDLEGG IVB DATASETT FOR BIOCIDPRODUKTER MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS OG SOPP

VEDLEGG IVB DATASETT FOR BIOCIDPRODUKTER MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS OG SOPP VEDLEGG IVB DATASETT FOR BIOCIDPRODUKTER MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS OG SOPP 1. I dette vedlegget menes med «mikroorganismer» også virus og sopp. Dette vedlegg fastsetter hvilke data som må framlegges

Detaljer

Katalog. Organiske produkter til hus og hage. Miljøvern og bærekraftig utvikling har lange tradisjoner hos Neudorff.

Katalog. Organiske produkter til hus og hage. Miljøvern og bærekraftig utvikling har lange tradisjoner hos Neudorff. Katalog Organiske produkter til hus og hage Miljøvern og bærekraftig utvikling har lange tradisjoner hos Neudorff. Miljøet påvirkes i høy grad av bruk av plantevernmidler. Som et eksempel kan nevnes den

Detaljer

Innhold. Forord... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4

Innhold. Forord... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet... 9 Merking av kjemikalier... 15 Farlig avfall; lagring

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Kakerlakker uønskede blindpassasjerer

Kakerlakker uønskede blindpassasjerer Kakerlakker uønskede blindpassasjerer Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Skadedyrdagene 2012 Kakerlakker bare blindpassasjerer? En frittlevende art i Norge: Markkakerlakken

Detaljer

Biocider Forordningen 528/2012 og norsk biocidforskrift. Christian Dons, Miljødirektoratet

Biocider Forordningen 528/2012 og norsk biocidforskrift. Christian Dons, Miljødirektoratet Biocider Forordningen 528/2012 og norsk biocidforskrift Christian Dons, Miljødirektoratet Mål for biocidforordningen og biocidforskriften Forhindre uakseptable effekter på helse og miljø ved håndtering

Detaljer

AROMATERAPI OG REGELVERK

AROMATERAPI OG REGELVERK AROMATERAPI OG REGELVERK Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både forekommer i naturlig tilstand og som framstilles industrielt. Reglene for klassifisering,

Detaljer

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er

Detaljer

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier P7?l m>km 1 MILJØVERNDEPARTEMENTET Strategi Barn og kjemikalier Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier Innhold FORORD 3 UTFORDRINGER 4 Alle produkter inneholder kjemikalier Barn

Detaljer

Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae)

Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae) Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae) Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Splintvedbiller Innhold BESKRIVELSE... 2 SKADEBILDE... 2 UTBREDELSE... 3 BIOLOGI... 3

Detaljer

Autorisasjonskurs 2015

Autorisasjonskurs 2015 2015 Foto: N. Bjugstad, NLH Hva er et plantevernmiddel? Definisjon - plantevernmidler I Plantevernmidler er stoffer, preparater eller organismer som: Verner kulturplanter mot eller bekjemper skadegjørere

Detaljer

Fluer og reingjøring. Stein Norstein Biolog Anticimex AS. stein.norstein@anticimex.no

Fluer og reingjøring. Stein Norstein Biolog Anticimex AS. stein.norstein@anticimex.no Fluer og reingjøring Stein Norstein Biolog Anticimex AS Fluer er tovinger To vinger = 1 par Det andre vingeparet er omdannet til klubber Tre grupper: fluer klegg mygg De vanligste fluene i næringsmiddelsammenheng

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Kjemiske bekjempelsesmidler biocider Førstehjelp, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT...

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

Innhold. En kombinasjon av forebyggende arbeid og ulike bekjempelsesmetoder... 57

Innhold. En kombinasjon av forebyggende arbeid og ulike bekjempelsesmetoder... 57 Innhold INNHOLD... 1 INNLEDNING... 2 LOVER OG FORSKRIFTER... 3 Forskrift om skadedyrbekjempelse... 5 Biociddirektivet... 9 Merking av kjemikalier... 15 Farlig avfall; lagring og håndtering... 27 Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

PRODUKT KATALOG 2017

PRODUKT KATALOG 2017 PRODUKT KATALOG 2017 TRINOL SPORTS VASK Fjerner svettelukt i treningstøy SE VÅRE PRODUKTFILMER: -Trinol maurvanningsmiddel -Trinol maurlokkeboks -Trinol maurstrøpulver -Swirr maurkontrollsystem -Super

Detaljer

Kakerlakker. Kjennetegn - Markkakerlakk. Kakerlakker. Utbredelse og spredning. Hvilke arter er i Norge? Livssyklus generelt

Kakerlakker. Kjennetegn - Markkakerlakk. Kakerlakker. Utbredelse og spredning. Hvilke arter er i Norge? Livssyklus generelt Kakerlakker Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Lette å kjenne igjen Lange antenner Lange bein løper fort Med og uten vinger Over 4000 arter Kun noen få av disse er

Detaljer

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 28/08/2007 Internt nr: Erstatter dato: Enviro Glassrent

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 28/08/2007 Internt nr: Erstatter dato: Enviro Glassrent 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av PRIDE CHESS AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Foretak Viking

Detaljer

1 KG L NORW/12P PPE

1 KG L NORW/12P PPE L162791 NORW/12P PPE 356994 Pirimikarb - vannløselig granulat Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjon

Kap 1 Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjon 1 Fastsatt av Direktoratet for brannog Forskrift om aerosolbeholdere. Fastsatt av Direktoratet for brann- og med hjemmel i lov av 21. mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk

Detaljer

Mekaniske bekjempelsesmidler. Åtestasjoner, feller, lydrepellenter, sikringsutstyr Arnulf Soleng, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Mekaniske bekjempelsesmidler. Åtestasjoner, feller, lydrepellenter, sikringsutstyr Arnulf Soleng, Nasjonalt folkehelseinstitutt Mekaniske bekjempelsesmidler Åtestasjoner, feller, lydrepellenter, sikringsutstyr, 1 Mekaniske bekjempelsesmidler åtestasjoner, feller, lydrepellenter og sikringsutstyr Innhold INNLEDNING... 2 ÅTESTASJONER...

Detaljer

Inspeksjonsrapport fra butikkontroll med museog rottemidler (saksnummer 2016/9957)

Inspeksjonsrapport fra butikkontroll med museog rottemidler (saksnummer 2016/9957) Inspeksjonsrapport fra butikkontroll med museog rottemidler (saksnummer 2016/9957) Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Felleskjøpet Rogaland Agder, butikk 583 Organisasjonsnummer: Adresse:

Detaljer

- få fjernet uønskede skadedyr

- få fjernet uønskede skadedyr - få fjernet uønskede skadedyr Olahaugen Borettslag Anticimex AS Nedre Stiaberget 75-129, 5179 Godvik Conrad Mohrsvei 4b, 5072 Bergen v/ Therese Tvedt Salgskonsulent: Frode Pisani Telefon: 456 67 596 Telefon:

Detaljer

LXXXXX NORW/4L. Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. 5 L

LXXXXX NORW/4L. Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. 5 L LXXXXX NORW/4L Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L LXXXXX

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Dysect vet 12,5 g/l påhellingsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Alfacypermetrin 12,5 g/l Hjelpestoffer: Klorofyll-kobberkompleks

Detaljer

Nabovarsel, protokoll, substitusjonsprinsippet. Preben Ottesen 11. mars 2015

Nabovarsel, protokoll, substitusjonsprinsippet. Preben Ottesen 11. mars 2015 Nabovarsel, protokoll, substitusjonsprinsippet Preben Ottesen 11. mars 2015 Nabovarsel Gjennomføringstidspunkt Hvor bekjempelsen finner sted Adresse/leilighetsnummer eventuelt åteplass Hvem som utfører

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Blu-Wash

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Blu-Wash HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD BluWash 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: BluWash Jurpleiemiddel Prnr.060377 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

HMS - DATABLAD HAMMERITE SPECIAL METALS PRIMER SPESIAL GRUNNING

HMS - DATABLAD HAMMERITE SPECIAL METALS PRIMER SPESIAL GRUNNING Internkode: 23670-2 Revisjonsdato: 02.04.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 02.04.2007 Produsent, importør Internkode 23670-2 Anvendelse AUTO CARE International

Detaljer

Plantevernmidler. godkjenning og bruk. Foto E. Fløistad, Planteforsk

Plantevernmidler. godkjenning og bruk. Foto E. Fløistad, Planteforsk Plantevernmidler godkjenning og bruk Foto E. Fløistad, Planteforsk Regelverk Plantevernmidler omfattes av følgende lov og forskrifter Lov om matproduksjon og mattrygghet Forskrift om plantevernmidler Forskrifter

Detaljer

Bedre tilgang på planteverntiltak i økologisk planteproduksjon. Dialogmøte Lier,

Bedre tilgang på planteverntiltak i økologisk planteproduksjon. Dialogmøte Lier, Bedre tilgang på planteverntiltak i økologisk planteproduksjon Dialogmøte Lier, 26.09.2016 Bakgrunn for møtet Vanskelig å nå målet om 15 % økologisk innen 2020 Markedet etterspør økologiske varer produksjonen

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll. Forebyggende arbeid og alternative metoder Preben S. Ottesen, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Integrert skadedyrkontroll. Forebyggende arbeid og alternative metoder Preben S. Ottesen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Integrert skadedyrkontroll Forebyggende arbeid og alternative metoder, 1 Integrert skadedyrkontroll forebyggende arbeid og alternative metoder Innhold INNLEDNING... 2 INSPEKSJON... 3 INSPEKSJONSUTSTYR...

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EF, paragraf 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EF, paragraf 31 Side 1/6 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktopplysninger Artikkelnummer: 504948 Bruk av stoffet/stoffblandingen Insektmiddel Produsent/leverandør: Nicols Rue de la

Detaljer

Anticimex er Norges største selskap innen mattrygghet og skadedyrkontroll

Anticimex er Norges største selskap innen mattrygghet og skadedyrkontroll STORHUSHOLDNING Markedsledende Anticimex er Norges største selskap innen mattrygghet og skadedyrkontroll Selskapet ble etablert i Sverige i 1934 og ekspanderte til Norge i 1973. Anticimex skaper trygge

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Skjemaet brukes til kjemiske produkter, samt kjemiske tilsetninger i trebaserte plater. Det kjemiske produktets/råvarens

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma HMS-art.nr.: 951002 Art.nr.: 147713 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): 51864 Utarbeidet den: 06-09-2007/ MND Bruk av

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

Gråspurv. Arnulf Soleng. Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt

Gråspurv. Arnulf Soleng. Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Gråspurv Avdeling for skadedyrkontroll 2007 1 Spurv Innhold UTBREDELSE... 2 GENERELL BIOLOGI... 2 KJENNETEGN... 2 LIVSSYKLUS... 2 ATFERD... 2 FØDEOPPTAK... 2 GRÅSPURV SOM SKADEDYR... 2 SKADEVERK... 2 SYKDOMSSMITTE...

Detaljer

Veileder om skadedyrbekjempelse i barnehage og skole

Veileder om skadedyrbekjempelse i barnehage og skole Veileder om skadedyrbekjempelse i barnehage og skole I barnehager og skoler settes det ekstra krav til forsiktighet ved skadedyrbekjempelse fordi personer tilbringer lange perioder der, samt at barn generelt

Detaljer

Edderkoppen. Gresshopper

Edderkoppen. Gresshopper Edderkoppen Edderkoppen er et rovdyr. Det vil si at den spiser andre dyr. Mange edderkopper spinner nett som de fanger andre insekter i. Noen edderkopper kan sitte på lur og vente til et smådyr kommer

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): Utarbeidet den: 2008-06-01/ IRE Bruk av produktet Rengjøringsmiddel till rengjøring

Detaljer

Inspeksjon ved Carboline Norge AS Dato for inspeksjonen: 29. september 2011 Rapportnummer: 2011.150 I. KLIF Saksnr.: 2011/422

Inspeksjon ved Carboline Norge AS Dato for inspeksjonen: 29. september 2011 Rapportnummer: 2011.150 I. KLIF Saksnr.: 2011/422 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.150.I.KLIF

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Duolit SK

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Duolit SK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Duolit SK 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Duolit SK Prnr: 060044 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Kakerlakker. Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt. Skadedyrdagene 2015

Kakerlakker. Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt. Skadedyrdagene 2015 Kakerlakker Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Skadedyrdagene 2015 Feromoner og luktkjemikalier Kjønnsferomon Tiltrekker hanner Aggregeringsferomoner Tiltrekkende

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

Smittevernseminar 3. mars 2010

Smittevernseminar 3. mars 2010 Smittevernseminar 3. mars 2010 Arbeid på desinfeksjonsrom Børre Johnsen Kontaktsmitte Vanligste smittemåte i daglig arbeid på sengepost Direkte og indirekte kontaktsmitte Viktig å hindre slik smitte Kan

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen

Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen Plantevernmidler i Norge - godkjenning og bruk EØS avtalen unntak fra direktivet om markedsføring av plantevernmidler

Detaljer

Skadedyrbekjempelsesmidler. og forgiftninger. Skadedyrdagene 2017 Lise G. Ringstad Giftinformasjonen Folkehelseinstituttet

Skadedyrbekjempelsesmidler. og forgiftninger. Skadedyrdagene 2017 Lise G. Ringstad Giftinformasjonen Folkehelseinstituttet Skadedyrbekjempelsesmidler og forgiftninger Skadedyrdagene 2017 Lise G. Ringstad Giftinformasjonen Folkehelseinstituttet Om Giftinformasjonen En avdeling i Folkehelseinstituttet. Giftinformasjonen er det

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD P3-ansep BPC

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD P3-ansep BPC HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD P3ansep BPC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: P3ansep BPC Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Topmaxx 310 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/03T PPE

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/03T PPE (contains pirimicarb 50%) L1008314 NORW/03T PPE 4049987 Pirimikarb - vannløselig granulat Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Les alltid etiketten

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Øko-plantevern for frukt Statusrapport. Telemark,

Øko-plantevern for frukt Statusrapport. Telemark, Øko-plantevern for frukt Statusrapport Telemark, 09.11.2016 Naturlige økosystemer Jord og klima Levende organismer Planter Dyr Nedbrytere Stort artsmangfold, balanse, likevekt mellom organismer 2 Jordbruksøkosystemer

Detaljer

Radonmembraner som sperre mot maur. Tone Birkemoe Nina Huyn Heidi Heggen Lindstedt

Radonmembraner som sperre mot maur. Tone Birkemoe Nina Huyn Heidi Heggen Lindstedt 2012 Radonmembraner som sperre mot maur Tone Birkemoe Nina Huyn Heidi Heggen Lindstedt Radonmembraner som sperre for maur Tone Birkemoe Nina Huyn Heidi Heggen Lindstedt 2 Divisjon for smittevern skadedyr

Detaljer

HØSTKAMPANJE 2013. Verktøy Engros Bergen AS

HØSTKAMPANJE 2013. Verktøy Engros Bergen AS HØSTKAMPANJE 2013 Verktøy Engros Bergen AS Penselsett utendørs 3 deler Penselsett inne 3 deler Rullesett 10 cm Med filtrull for glatte flater Varenr: 8780-003 Varenr: 8600-100 25,00 Varenr: 8463-003 0

Detaljer

HVORDAN HÅNDTERE ROTTEPROBLEMER i BÆRUM KOMMUNE?

HVORDAN HÅNDTERE ROTTEPROBLEMER i BÆRUM KOMMUNE? HVORDAN HÅNDTERE ROTTEPROBLEMER i BÆRUM KOMMUNE? Råd, tips og veiledning til befolkningen. Info om ansvar for forebygging og bekjempelse av rotter. FAKTA OM ROTTER Rotten er et altetende nattdyr, men sultne

Detaljer