Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge"

Transkript

1 skadedyr 1 Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge Tone Birkemoe Reidar Mehl Preben Ottesen Karen W. Riddervold Arnulf Soleng Anders Aak

2 Skadedyr 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2005 Tittel: Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge Forfattere: Tone Birkemoe Reidar Mehl Preben Ottesen Karen W. Riddervold Arnulf Soleng Anders Aak Publisert av : Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen NO-0403 Norway Tlf: Omslag: Per Kristian Svendsen Forsidebilde: Jan Djenner/Bam/Samfoto (mus) Pål Hermansen/NN/Samfoto (veps, larver) Bjørn Rørslett /NN /Samfoto (mygg) Trykk: Nordberg trykk Opplag: 800 Bestilling: Faks: Tlf: ISSN ISBN trykt versjon ISBN elektronisk versjon

3 Forord Nasjonalt folkehelseinstiutt har i denne rapporten laget en oversikt over kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler som finnes på det norske markedet til bruk mot skadedyr i hus, matvarer, tekstiler og lignende. Rapporten inneholder navn på preparater og deres bestandeler, bruksområde og faremerking. Skadedyr er i denne sammenheng definert i Forskrift om skadedyrbekjempelse av 21. desember 2000 som «Pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og derfor utløser bekjempelsestiltak». Mikroorganismer er ikke med i denne definisjonen, heller ikke skadedyr som angriper levende planter, plantedeler og såvare. Informasjonen er hentet inn ved forespørsler til produsenter og importører, og presenteres som en systematisert liste med opplysninger om 467 produkter innsendt før 1. februar Opplysningene er hentet fra utfylte skjemaer, HMS-datablad, tekniske datablad, etiketter og brosjyrer. Da det ikke finnes noe enkelt register over produsenter og importører av bekjempelsesmidler, kan det være firmaer vi ikke har nådd fram til. Det er også mulig at enkelte firma ikke har sendt oss informasjon om alle de produktene de har. Listen kan derfor være ufullstendig. Feil som forekommer i den innsendte informasjonen kan være videreført i rapporten, og Nasjonalt folkehelseinstitutt står derfor ikke ansvarlig for riktigheten av innholdet. Denne rapporten erstatter Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge (Rapport 2002: 5, Nasjonalt folkehelseinstitutt) som inneholdt totalt 406 produkter. Ved denne oppdateringen har det kommet til 125 nye produkter, mens 62 produkter er registrert som utgått.

4 4 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

5 Innhold Forklaring av rapportens innhold...6 Godkjenning og merking av kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler i Norge...7 Regler for bekjempelse av skadedyr i Norge...8 Aktive stoffer i de kjemiske bekjempelsesmidlene...9 Kjemiske bekjempelsesmidler sortert etter bruksområde Insekter generelt Fluer, larver Fluer, voksne Kakerlakker Lopper Maur Blodsugende insekter Mygglarver Møll Treborende insekter Veps Rotter og mus Rotter Mus Hunder og katter Annet Utgåtte bekjempelsesmidler Kjemiske bekjempelsesmidler sortert etter aktive stoffer Kjemiske bekjempelsesmidler med tilknyttete firmaer Biologiske bekjempelsesmidler Adresser til firmaer som har bidratt med informasjon Firmaer som bekjemper skadedyr i Norge Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 5

6 Forklaring av rapportens innhold Samlingen av produkter er basert på en forespørsel sendt til alle skadedyrfirmaer og andre mulige importører og produsenter av skadedyrmidler i Norge. Adresser og navn på firmaer er innhentet ved søk i telefonkatalogen online, fra heftet «Bekjempelsesmidler mot skadedyr» (Rapport 2000:10, Statens institutt for folkehelse), «Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge» (Rapport 2002:5, Nasjonalt folkehelseinstitutt), fra «Kartlegging av biocider og biocidprodukter i Norge» (Rapport 1999:08, Statens forurensningstilsyn), ved søk på internett og ved tips fra andre aktuelle firmaer. En liste over alle firmaer som har svart på vår henvendelse og sendt inn informasjon om produkter inkludert i denne oversikten finnes bakerst i heftet. Ved hvert enkelt produkt er det oppgitt ansvarlig firma (de som står som ansvarlig på utfylte skjema, HMS-datablad/teknisk datablad/etikett eller har utarbeidet brosjyre) og de som er innsenderfirma, det vil si de som har send oss informasjon om produktet. Produktene som er presentert har mange ulike virkningsmekanismer og er rettet mot et vidt spekter av skadedyr. De kjemiske bekjempelsesmidlene er sortert på tre måter i rapporten; alfabetisk, etter den skadedyrgruppe som de i hovedsak markedsføres mot og etter aktivt stoff. Detaljer om bruksområde er gitt for hvert enkelt produkt i de tilfeller dette var oppgitt. Midler merket privat bruk markedsføres overfor privatpersoner. De resterende preparatene anvendes av skadedyrfirmaer. Fareklasser er ført opp der det går klart fram av innsendt informasjon. Dette gjelder også kategorien ikke merkepliktig. Utgåtte produkter finnes i en egen alfabetisk oversikt. Produkter kan være ført opp som utgått da vi ikke lenger får kontakt med firmaet som sendte inn informasjon i 2002 (Rapport 2002:5, Nasjonalt folkehelseinstitutt). Produkter som ikke er inkludert er: Plantevernmidler (omfattes av eget lovverk) Lusemidler (regnes som legemiddel og omfattes av eget lovverk) Trykkimpregneringsmidler Treimpregneringsmidler, dersom de bare er beregnet mot sopp og råte Konserveringsmidler for kjemikalier, lær, plast og liknende samt produkter for behandling av kjølevann og annen industriell anvendelse Anti-gromidler (bunnstoff) Desinfeksjonsmidler Løsemidler som tilsettes bekjempelsesmidler før bruk Råstoffer som brukes ved produksjon av bekjempelsesmidler 6 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

7 Godkjenning og merking av kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler i Norge Med unntak av plantevernmidler har vi per i dag ingen godkjennelsesordning i Norge for bruken av kjemiske bekjempelsesmidler. Med andre ord er de såkalte biocider som er nevnt i denne listen ikke blitt godkjent av noen offentlig instans til den bruken de er angitt til. Produktene omfattes av vanlig kjemikalielovgivning, og importør/omsetter er derfor forpliktet til å følge reglene for merking av produktene. På produkter som er faremerket skal det oppgis de komponenter som gjør produktet merkepliktig, men det er ikke et krav at konsentrasjonene oppgis. I HMS-datablad skal konsentrasjonene oppgis, men dette kan gjøres i intervaller og trenger ikke være nøyaktig. Norge omfattes av EUs biociddirektiv gjennom EØS-avtalen. Direktivet er trådd i kraft og forvaltes av SFT. Dette innebærer at alle aktive stoffer innen 2010 skal godkjennes innenfor EU og at hvert enkelt produkt, etter denne vurderingen i EU, skal godkjennes nasjonalt. Rotte- og musemidlene samt skadedyrmidler til bruk på trevirke gjennomgåes først og er nå til vurdering i EU. Gjennomgang av andre insektmidler og repellenter (frastøtende midler) påbegynnes i Trolig vil alle typer biocider være ferdig vurdert innen ca og alle produkter (bekjempelsesmidler) skal etter det omfattes av godkjennelsesordningen. Biocidforskriften krever at alle produkter som omfattes av forskriften registreres i Produktregisteret fra 1. oktober Dette kravet vil gjelde fram til de enkelte produkter blir omfattet av forskriftens godkjenningsordning (se Midler som tar i bruk mikrobiologiske organismer omfattes også av biociddirektivet og vil derfor på sikt kreves godkjent. Denne typen produkter reguleres også av en særnorsk forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter som forvaltes av SFT. Forskriften stiller krav til den som produserer, importerer eller omsetter mikrobiologiske produkter om å oppgi bestemte opplysninger til miljøvernmyndighetene. Makroorganismer (som for eksempel gylleflue og snylteveps) er omfattet av andre regler. Direktoratet for Naturforvaltning har myndighet til å stanse import av disse og det er i praksis slik at innføring av makroorganismer kun skal skje etter søknad til direktoratet. Det arbeides for tiden med en liste over enkeltarter som er unntatt for denne regelen. Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 7

8 Regler for bekjempelse av skadedyr i Norge Forskrift om skadedyrbekjempelse av 21. desember 2000 gjelder forebygging og bekjempelse av skadedyr som foretas privat eller ervervsmessig, i bygninger, kornsiloer, transportmidler, produkter, kloakker, friluftsområder med mer. Den skal sikre at skadedyrbekjempelse blir foretatt av personer som kan utføre den fagmessig korrekt og effektivt, og påse at det ikke oppstår helse- eller miljøskade. I forskriften er det gitt følgende bestemmelser om bruk av bekjempelsesmidler ( 3-2) Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Kjemiske midler som benyttes til skadedyrbekjempelse skal være godkjent i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser for slike produkter og være deklarert og merket i henhold til forskrift 21. august 1997 nr om klassifisering, merking med videre av farlige kjemikalier og utfyllende forskrifter. Det er forbudt å bruke bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig for andre enn skadedyrbekjempere. Personer uten godkjenning kan medvirke som medhjelpere. For øvrig skal bruk av bekjempelsesmidler eller bestemte helsefarlige metoder være i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av departementet, blant annet bestemmelser om tillatte restmengder i luft, overflate og lignende, plikt til å benytte bestemte bekjempelsesmetoder, egnede tiltak for bekjempelse av enkelte typer skadedyr og godkjenning av ikke biocidholdige bekjempelsesmidler. Fjerde ledd i denne paragrafen gir Helse- og omsorgsdepartementet muligheter til å regulere bruken av bekjempelsesmidler etter hvert som behovet tilsier det. Slike bestemmelser kan gjelde hvilke skadedyr midlet kan brukes mot, i hvilke typer lokaler midlet ikke skal brukes, hvilke mengder av midlet som kan brukes per flateenhet og lignende. 8 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

9 Aktive stoffer i de kjemiske bekjempelsesmidlene De aktive stoffene i preparatene er stoff som frastøter, tiltrekker eller tar liv av skadedyrene. Mekanismene for å ta liv av skadedyrene er mange. Antikoagulantene som benyttes mot gnagere hindrer blodet i å koagulere. Dyrene får derfor indre blødninger og dør. Organofosfater, karbamater, pyretriner/pyretroider og neonikotinoider som brukes mot insekter virker inn på nervesystemet. Hvordan dette skjer varierer mellom de ulike stoffgruppene. Pyretriner/pyretroider er, på grunn av sin virkemåte, mindre giftige for mennesker enn for insekter. Larvemidler hindrer insektenes evne til å skifte hud eller å bli voksne. I tillegg finnes det flere aktive stoffer med andre virkemåter. Ved inntak av skadedyrmidler bør alltid Giftinformasjonen kontaktes. Deres telefonnummer er Stoffer som skader huden på insektene Amorf silika China clay + emulsifiers Diatomejord Kiselalger Precipitated silika Silika Silikon-derivater Silisiumoksid Bormidler Borax Borsyre Dinatriumoktaborat Dinatriumoktaborat tetrahydrat Dinatriumtetraborat Natriumtetraborat Natriumtetraborat (boraks) Trihexylen glycol biborat Karbamater Ammoniumkarbamat Bendiokarb Metomyl Organofosfater Azametifos Diazinon Diklorvos Dimethoat Fenitrotion Foksim Iodofenofos Klorpyrifos Malation Naled Pirimifos-metyl Propethamfos T Temefos Triklorfon Pyretriner Pyretrin Pyretrin I Pyretrin I og II Pyretrin II Pyretriner Pyretrum Pyretrum ekstrakt Pyretroider Alfacypermetrin Alletrin Bioalletrin Bioresmetrin Cyflutrin Cypermetrin D-alletrin D-Fenotrin Deltametrin Esbiotrin Imiprotrin Lambda-cyhalotrin Neofynamin Permetrin Resmetrin Sumitrin Tetrametrin Transflutrin Pyretroidsynergister Piperonylbutoksid Fenylpyrazoler Fipronil forts. neste side Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 9

10 Neonikotinoider Imidakloprid Thiamethoxam Larvemidler Cyromazine Diflubenzuron Metopren S-metopren Gasser Aluminiumfosfid Kalsiumkarbid Karbondioksid Magnesiumfosfid Metylbromid Sinkfosfid Sulfurylfluorid Antikoagulanter Brodifakum Bromadiolon Difenakum Difenakum oppløsning Difethialon Flocoumafen Klorofacinon Kumatetralyl Warfarin Attraktanter (tiltrekkende stoffer) Bananlukt Muscalure Repellenter (frastøtende stoffer) Citronella olje Icaridin Kamfer Kokosolje n,n-dietyl-m-toluamid Sitronolje Tetreolje Andre stoffer med ulik virkemåte Benzalkoniumklorid Cholecalciferol Cis-Tricos-9-ene Didecyldimetylammoniumklorid Dodecylbenzensulfonat Eteriske oljer Hydramethylnon Kloralose Muscamon N-oktyl-bisyklohepten dikarboksimid Naftalin Norbormide Rotenon Spinosyn A Spinosyn B Definisjoner Preparat: Salgsprodukt. Preparatet inneholder aktive stoffer og tilsetningsstoffer. Ulike fysiske former som preparatene kan kjøpes i. Aktivt stoff (A): Et stoff som dreper, frastøter, tiltrekker eller på annen måte forhindrer aktiviteten av et skadedyr. Ordet biocid kan ha lik betydning, men brukes også om det ferdige preparatet. De aktive stoffene er merket A i listen over kjemiske bekjempelsesmidler. Plantevernmiddel: Plantevernmidler er preparater som skal verne mot eller hemme skadedyr, sopp og ugras som skader levende planter, plantedeler og såvare. Biociddirektivet: Skadedyr: Et EU-direktiv som omfatter bekjempelsesmidler som brukes til andre formål enn landbruksformål. Direktivet omfatter produkter innenfor: desinfeksjonsmidler og alminnelige biocidprodukter, konserveringsmidler, skadedyrbekjempelsesmidler og andre biocidprodukter. Direktivet skal regulere, vurdere og godkjenne biologisk aktive stoffer og produkter. Pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer, eller som gjør materiell skade og derfor utløser bekjempelsestiltak. Mikroorganismer er ikke med i denne definisjonen, og heller ikke skadedyr som angriper levende planter, plantedeler og såvare. 10 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

11 Formuleringer av de ulike preparatene Nedenfor følger en liste med forklaringer på de enkelte formuleringene brukt i oversikten. Annet pulver Annet Emulsjonskonsentrat Feromonfeller Gass Granulat Granulatåte Kontaktmiddel Et pulver som ikke lar seg gruppere i de andre pulverformuleringene (kan skyldes manglende informasjon). En væske som ikke lar seg gruppere i de andre væskebaserte formuleringene (kan skyldes manglende informasjon). Middel som ikke lar seg klassifisere som noen av de andre formuleringene. Åte med aktivt stoff støpt inn i harde blokker. Vanligvis med parafinvoks. Et konsentrat der det aktive stoffet finnes løst i finfordelte dråper av væske i en annen væske. Det vanligste emulsjonskonsentratet består av oljedråper i vann. Aktivt stoff i væske til sprøyting. Med eller uten drivgass. En felle tilsatt et feromon (eller annet tiltrekningsstoff) hvor skadedyrene blir drept ved kontakt med fellen. Det aktive stoffet er en gass som brukes direkte. Det aktive stoffet er sugd opp i små korn, brukes til spredning i eller på jord eller til oppløsning i væske. Åte der det aktive stoffet er sugd opp i små korn. Finfordelt pulver mot smågnagere. Brukes direkte. Kontaktvæske eller gel Væske eller en gel (tyktflytende væskebasert formulering) som legges ut mot smågnagere. Virker ved at dyrene kommer i kontakt med middelet og slikker seg rene. Kornåte Lakk Løselig konsentrat Mikroemulsjon Mikroinnkapslinger Pastaåte Roll-on Røykmiddel Servietter Spredningspulver Stift Åte med aktivt stoff tilsatt et kornprodukt, som oftest hvete. Det aktive stoffet er løst i en seig vannbasert væske som påføres med pensel. Det aktive stoffet avgis over tid. Et konsentrat hvor det aktive stoffet er fullstendig løst opp i væske. Et konsentrat der det aktive stoffet finnes løst i meget finfordelte dråper av væske i en annen væske. Et middel der det aktive stoffet finnes inni ørsmå plastkuler finfordelt i en væske. Åte med aktivt stoff i form av en meget tyktflytende væskebasert formulering Aktivt stoff i en væske. Påføres med en roll-on. Middel der det aktive stoffet går over til røyk/gass ved oppvarming. Servietter innsatt med aktivt stoff i væske. Finfordelt pulver mot insekter. Brukes direkte. Aktivt stoff i fast form. Påføres ved påstrykning. Suspensjonskonsentrat Et konsentrat med finfordelte partikler av et aktivt stoff blandet i væske. Tabletter ULV-suspensjon Vannløselig gel Preparatet er presset sammen til en tablett. Det aktive stoffet er finfordelte partikler i en olje som spres ut i meget små dråper som gjerne er under 1/10 mm i diameter. Konsentrasjonen av aktivt stoff er høy, men antall dråper så stort at det holder med under 1 liter væske per m 2, såkalt Ultra Lavt Volum (ULV). En tyktflytende væskebasert formulering. Vannspredningspulver Åtekonsentrat Finfordelt pulver som skal spres ut med vann. Pulveret løser seg ikke i vannet. Åte med aktivt stoff i væske. Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 11

12 Kjemiske bekjempelsesmidler sortert etter bruksområde Insekter generelt 1 Actum s coopex WP Bekjempelsesmiddel mot insekter. Vannspredningspulver A Permetrin Fyllstoffer Actum s RTU Bekjempningsmiddel mot insekter. Miljøskadelig A Klorpyrifos 0,8 Vann Ant and insect killer Brukes til kontroll av maur, veps, kakkerlakker, saksedyr, biller, boklus og sølvkre. Spredningspulver A Bendiokarb 0,5 4 Anti - sekt Bekjempningsmiddel mot insekter. Meget brannfarlig A Piperonylbutoksid 5 A Pyretrin I A Pyretrin II 1 Butan Solvent nafta (petroleum) Propan 5 Anticimex bioalletrin - spray Bekjempningsmiddel mot insekter. Ekstremt brannfarlig A Alletrin 1 A Piperonylbutoksid 5 Destillater (petroleum) 71 Propan 5-20 Butan Aquapy Insektmiddel. Emulsjonskonsentrat A Piperonylbutoksid 15 7 Baygon aktivt skum Mot krypende insekter som kakerlakker og maur på vanskelig tilgjengelige steder - generelt. Ja Ekstremt brannfarlig A Cyflutrin 0,04 8 Baygon insektspray Mot flygende insekter innendørs generelt (voksne fluer, veps, mygg osv.). Ja Ekstremt brannfarlig A Pyretriner 0,25 A Piperonylbutoksid 1 9 Bioalletrin konc Bekjempelsesmiddel mot insekter. A Piperonylbutoksid 16,7 Solvent nafta (petroleum) Black stripe funnel trap system Bøttefelle med feromon. Kan kjøpes med papir linning påført aktiv stoff (diklorvos) som dreper oppsamlede dyr i bøtten. Feromonfeller A Diklorvos 20 Feromon 11 Blattanex insektdosa Åte mot insekter. A Klorpyrifos 0,5 12 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

13 12 Borodust Insecticid - kontaktpulver Spredningspulver A Pyretriner 5-10 Borsyre Borsyre Til produksjon av insektmidler. Forekommer i mange formuleringer. Annet pulver Borsyre 14 Borsyreåte Konsentrat som blandes ut til 5 % med sukker, vann etc. Ferdig utblandet er produktet ikke merkepliktig. Brukes som åte mot insekter i bygninger og lignende. Annet A Borsyre Boss aldhion EC 50 Effektivt mot alle flygende og krypende insekter (voksne og larver) av betydning for folkehelsen. Brukbar til veggbehandlinger inne så vel som ute og i stillestående vann. Emulsjonskonsentrat A Fenitrotion 40 A Naled 10 Løsemiddel Boss aldhion P/75 Spesielt egnet til bruk utendørs mot stikkmygg, knott, fluer og mange andre insekter av betydning for folkehelsen. Mikroemulsjon A Piperonylbutoksid 15 A Tetrametrin 2,24 Emulgator(er) 82,76 17 Boss amplat Produktet er effektivt mot alle insekter av betydning for folkehelsen og som infiserer boliger, industri og byområder. Produktet er spesielt effektivt mot fluer og mygg, men er virksomt også mot knott, fjærmygg, borebiller, møll osv. Skremmer kakerlakker ut fra gjemmesteder. Emulsjonskonsentrat A Tetrametrin 2,5 A Piperonylbutoksid 12,5 A Cypermetrin 5 Emulgatorer/løsemiddel Boss bio perma forte Mot alle insekter. A Permetrin 1,5 A Pyretriner 0,5 19 Boss biologisk insektsmiddel Brukes mot insekter. A Pyretriner 0,3 A Piperonylbutoksid 1,5 A Permetrin 1 Mineralsk olje 20 Boss briban 40EC Larver og pupper av alle mygg, fjærmygg, kakerlakker og andre insekter. Emulsjonskonsentrat Giftig Brannfarlig A Klorpyrifos 40 Emulgator(er)/ løsningsmidler Boss clean kill (insektmiddel) Mot krypende og flygende insekter innendørs. A Permetrin 0,25 Vann >99 22 Boss coopex WP Insektmiddel. Spredningspulver A Permetrin 25 A Amorf silika Kaolinite Aryl sulfonate Boss cymperator Brukes mot insekter. Spredningspulver A Cypermetrin 40 Fyllstoffer 60 Insekter generelt Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 13

14 Insekter generelt 24 Boss deltabios Mot flygende og krypende insekter. Løselig konsentrat A Esbiotrin 2 A Piperonylbutoksid 5 A Deltametrin 1 Fyllstoffer Boss deltrin flow Mot flygende insekter, kakerlakker, maur og andre krypende insekter. Suspensjonskonsentrat A Deltametrin 1 Fyllstoffer Boss detral Mot flygende og krypende insekter. Emulsjonskonsentrat A Deltametrin 2,5 Emulgator(er) og løsemidler 97,5 27 Boss dipo 50 Flygende og krypende insekter. Emulsjonskonsentrat Giftig Brannfarlig A Diklorvos 50 Xylen Løsemiddel Boss diporex 50 Mot flygende og krypende insekter. Emulsjonskonsentrat Brannfarlig A Naled 50 Løsemiddel Boss empire 20 Bekjempningsmiddel mot insekter. Mikroinnkapslinger A Klorpyrifos 20 Solvent nafta (petroleum) 10 Vann og merkebeskyttede stoffer ca Boss esaton 100 Til kontroll av mygg og fluer, veps, knott, flått, lopper og lignende inne og ute. Emulsjonskonsentrat A Naled 10 A Malation 75 Emulgator(er) Boss esaton 57 Til kontroll av fluer, stikkmygg og fjærmygg, larver og voksne innendørs og utendørs. Emulsjonskonsentrat Brannfarlig A Malation 50 Div. stoffer Boss factor ULV Til bekjempelse av flygende og krypende Emulsjonskonsentrat A D-Fenotrin 10 Emulgator(er) Boss fendona 6SC For kontroll av krypende og flygende insekter som kakerlakker, maur, veggedyr, lopper og møll. Suspensjonskonsentrat A Alfacypermetrin 5,8 Vann med stabilisatorer og bindemiddel 34 Boss fenitrothion 40 WP Mot insekter. Vannspredningspulver A Fenitrotion 40 A China clay + emulsifiers Boss ficam D Brukes mot insekter. Spredningspulver A Bendiokarb 1 Talkum 90-98,75 14 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

15 Insekter generelt 36 Boss ficam Plus Brukes mot insekter. Spredningspulver A Bendiokarb 31 A Piperonylbutoksid 6,8 A Pyretriner 3 Alkylarylsulfonate Isoparafiner Boss indopol PG Brukes til kontroll av kakerlakker, maur, stikkmygg, knott, lopper, flått, lus, edderkopper, skolopendere så vel som ektoparasitter på katter, hunder og veddeløpshester. Kan anvendes både inne og ute. Spredningspulver A Malation 4 Div. stoffer Boss indopyr Mot flygende og kravlende insekter. A Piperonylbutoksid 4 A Pyretrum ekstrakt 1,6 Mineralsk olje 94,4 39 Boss insektlakk Brukes mot insekter. Lakk Brannfarlig A Klorpyrifos Xylen Mineralsk terpentin 40 Boss metracid Brukes til bekjempning av krypende og flygende insekter innendørs og utendørs. Emulsjonskonsentrat Giftig Brannfarlig A Klorpyrifos 26 A Piperonylbutoksid 8 A Tetrametrin 2 Emulgator(er) Boss metradin flow Mot flygende og krypende insekter inne og ute. Suspensjonskonsentrat A Deltametrin 2,5 Fyllstoffer 97,5 42 Boss microsin Mot krypende og flygende insekter inne og ute. Mikroemulsjon A Piperonylbutoksid 5 A Tetrametrin 2 A Cypermetrin 10 Div. stoffer Boss natrol Mot flygende og krypende insekter, spesielt mot fluer, mygg, kakerlakker og maur. Emulsjonskonsentrat A Diklorvos 10 A Fenitrotion 40 Løsemiddel Boss percytox Mot flygende og krypende insekter innendørs og utendørs, privat og i industri. Emulsjonskonsentrat A Cypermetrin 2,5 Emulgator(er) 97,5 45 Boss perma forte Brukes mot insekter. A Piperonylbutoksid 1 A Permetrin 1,5 A Bioresmetrin 0,25 Destillater (petroleum) Boss permaplus Flygende og krypende insekter innendørs og utendørs, privat og industri. Emulsjonskonsentrat A Piperonylbutoksid 13,6 A Permetrin 6,8 Emulgator(er) 79,6 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 15

16 Insekter generelt 47 Boss piretrano Kan brukes innendørs og utendørs mot fluer, stikkmygg, knott, lopper, teger, maur og andre flygende og krypende insekter. Emulsjonskonsentrat Brannfarlig A Tetrametrin 4,5 A Piperonylbutoksid 30 Løsemiddel 65,5 48 Boss pro control CIK Brukes mot insekter. Ekstremt brannfarlig A Alletrin 0,09 A Permetrin 0,48 Butan Destillater (petroleum) Boss pro control FIK Brukes mot insekter. Ekstremt brannfarlig A Permetrin 0,07 A Piperonylbutoksid 0,5 A Alletrin 0,2 Destillater (petroleum) Butan Boss pulnex For kontroll av flygende og krypende insekter innendørs og utendørs. Spredningspulver A Permetrin 0,5 Div. stoffer 99,5 51 Boss PX repel RTU Virker frastøtende på veps, lopper, bier, maur, fluer og møll. Emulsjonskonsentrat A Citronella olje 0,195 Emulgator(er) 99 Parfyme 53 Boss pyrnex Til bruk innendørs mot flygende og krypende insekter. A Pyretrum ekstrakt 1,2 A Piperonylbutoksid 4,4 A Permetrin 0,16 Mineralsk olje 94,2 54 Boss repel Virker frastøtende på veps, lopper, bier, maur, fluer og møll. Emulsjonskonsentrat A Citronella olje 9,4 Emulgator(er) 91 Parfyme 55 Boss rotryn 50 Mot krypende og flygende insekter i private hjem og industrilokaler. Emulsjonskonsentrat A Cypermetrin 5 Sprednings- og fortynningsagenter Boss sintores Effektivt mot alle flygende og krypende insekter av betydning for folkehelsen. Emulsjonskonsentrat A Permetrin 4,4 A Piperonylbutoksid 11 A Esbiotrin 2,2 Emulgator(er) Boss sintrina 20 EC Mot flygende og krypende insekter av betydning for folkehelsen. Emulsjonskonsentrat Brannfarlig A Permetrin 20 Fyllstoffer Boss pynosect PCO Til kontroll av flygende og krypende insekter. Løselig konsentrat Irriterende Miljøskadelig A Permetrin Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

17 Insekter generelt 58 Boss sintrina plus Mot flygende og krypende insekter av betydning for folkehelsen. Emulsjonskonsentrat Brannfarlig A Tetrametrin 1 A Permetrin 5 A Piperonylbutoksid 5 Emulgator(er) Boss sintrina PU Mot skadedyr i bolighus, sykehus, næringsmiddelbedrifter og industri. Brannfarlig A Permetrin 0,4 A Piperonylbutoksid 0,75 A Piperonylbutoksid 0,15 Løsemiddel Boss ULV 500 Insekter generelt. Løselig konsentrat A Piperonylbutoksid 8 A D-Fenotrin 4 A Tetrametrin 2 Parafin Chlorpyrifos gel Åte mot kakerlakker og maur. Pastaåte A Klorpyrifos Coopex maxi smoke generator Mot flygende og krypende insekter. Røykmiddel A Permetrin 13,5 Natriumklorat 63 Coopex mini smoke generator Brukes mot insekter. Røykmiddel A Permetrin 13,5 Kaliumklorat Coopex WP Brukes mot insekter. Spredningspulver A Permetrin 25 A Amorf silika Aryl sulfonate 1-5 Kaolinite Cymex puder Bekjempingsmiddel mot insekter. Spredningspulver A Cypermetrin 0,13 Talkum 66 Demand CS Skadeinsekter i bygninger og lignende. Mikroinkapslinger Miljøskadelig A Lambda-cyhalotrin 9,62 Lettpetroleum <10 67 Demon 40 WP For kontroll av flygende og krypende insekter. Vannspredningspulver Irriterende A Cypermetrin Detektorer Mot kakerlakker, melmøll og melbiller. Skadedyrene samles i beholdere eller på limplater. Feromonfeller Feromon 69 Dome trap system Bøttefelle mot veps og fluer. Flytende åte med sukkerstoffer (mono- og disakkarider) samt Z-9-triklosene feromon. Feromonfeller Feromon Sukkerstoffer Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 17

18 Insekter generelt 70 Ecotrap insect monitor Mot krypende insekter. Feromonfeller A Bananlukt 71 Effekt mot insekter Anvendes til bekjempelse av de fleste typer flyvende og krypende insekter som for eksempel edderkopper, veps, fluer, mygg, maur, biller, saksedyr, sølvkre, kakerlakker og møll. Ja A Permetrin <1 Vann Fettalkoholetoksylat 1-5 Propylenoksid Empire 20 Bekjempningsmiddel mot insekter. Mikroinnkapslinger A Klorpyrifos 20 Solvent nafta (petroleum) 10 Vann og merkebeskyttede stoffer ca Fendona 6SC For kontroll av krypende og flygende insekter som kakerlakker, maur, veggedyr, lopper og møll. Suspensjonskonsentrat Miljøskadelig A Alfacypermetrin 5,8 Vann med stabilisatorer og bindemiddel 74 Fenithrothion Wettable Powder Brukes mot insekter. Vannspredningspulver Miljøskadelig A Fenitrotion Insekter generelt 75 Ficam D Brukes mot insekter. Spredningspulver A Bendiokarb 1 Talkum 90-98,75 76 Flue - spray Mot mygg, fluer, veps og en lang rekke andre flygende insekter. Ja A Neofynamin 0,25 A Pyretrum 0,03 A Sumitrin 0,05 A Piperonylbutoksid 0,7 77 Flue- og makkstopp Fluer og mark. Annet A Diklorvos 0,8 78 Flue/insektfanger med naturlim Insektene lokkes til den reflekterende overflaten der artsfrender er avbildet og limet er tilsatt lokkestoff. Brukes mot fluer, mygg og andre insekter i bolig, kontor, kjøkken osv. Annet Lokkestoffer 79 Flue/insektsfanger for vindu Giftfritt insektlim med lokkemiddel. Fluene lokkes gjennom lys og lim og klebes fast på den brede fangflaten. Mot fluer, mygg, møll, klegg og andre insekter. Annet Lokkestoffer 80 Flying insect killer professional Til kontroll av fluer, lagerskadedyr og veps i fabrikker, hoteller og sykehus. Løselig konsentrat Irriterende Brannfarlig A Permetrin 0,25 Isoparafiner >30 81 Indikatorfelle Klisterfelle for krypende og flyvende insekter. Leveres med liten feromonkapsel for fruktmøll, melmøll, kakaomøll og daddelmøll. Feromonfeller Feromon 18 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

19 Insekter generelt 82 Insectaban Til kontroll av fluer, lagerskadedyr, fluer og veps Løselig konsentrat Brannfarlig A Permetrin 0,23 Isoparafiner Insekt stopp Dreper alle insekter. Ja A Permetrin 0,25 84 Insektlakk Til bekjempelse av krypende insekter. Ja A Klorpyrifos 2,5 Laporal 2,8 Sikkativ 0,5 Soalkyd 1,8 Mineralsk terpentin 89,2 Xylen 3,2 85 K-othrine SC 25 Anvendes ved for eksempel beboelseseiendommer, enebolig, bakerier, fabrikker, matvarebutikker, hoteller, restauranter, meierier, slakterier, kornsiloer etc. A Silika 1,45 A Deltametrin 2,49 A Silikon-derivater 0,13 Formal 0,02 Propylenglycol 15,48 Vann 78,48 Sulphated polycondensate and sulphate of aromatic and aliphatic derivatives 1,53 Sitronsyre 0,02 Polysakkarid 0,41 Sodium lauryl sulphate 0,01 86 Killgerm boric acid powder Bekjempelsesmiddel mot insekter. Spredningspulver Irriterende A Borsyre 99,6 Blå farge 87 Killgerm ULV 500 Insekter generelt. Løselig konsentrat A D-Fenotrin 4 A Piperonylbutoksid 8 A Tetrametrin 2 Parafin Kompostspray Mot mark, småkryp og flygende insekter. Ja Planteoljederivater Naturlige oljer Vann Aromastoffer 89 Kryp og kravl spray Insektmiddel til innendørs bruk. Ja A Kokosolje 3,4 Fyllstoffer, vann 96,6 Insekter generelt 90 Krypdyr - lokkemat For mange slags småkryp på kjøkken, bad, toalett, bakerier, storkjøkken osv. Ja A Klorpyrifos 0,6 91 Kvitt fluespray Mot fluer, klegg, knott, mygg, veps og andre flygende insekter. Ja Ekstremt brannfarlig A Pyretrin I og II 0,036 A Piperonylbutoksid 0,216 Dimetyleter 5 Etanol 2,2 92 Kvitt mot maur og fluer Luktfri vannbasert løsning mot maur, fluer og andre krypende og flygende insekter. Velegnet til møllbehandling av tekstiler. Kvitt mot maur og fluer har kontaktvirkning. Ja A Bioalletrin 0,05 A Permetrin 0,24 Emulgeringsmidler og vann 99,7 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 19

20 Insekter generelt 93 Liten insektsfelle Klisterfelle for krypende insekter. Leveres med liten tablett som inneholder kakerlakkferomon. Feromonfeller Feromon 94 Malathion pudder Bekjempelse av insekter utendørs, samt i veksthus, kornsiloer, fjærkrehus etc. Spredningspulver A Malation 4,3 A Precipitated silika 5 Kaolin 90,7 95 Masta - kill Generelt middel mot insekter. Kan brukes overalt og til alle formål. Ja A Permetrin 0,8 A Pyretrin 0,3 Synergister 2,13 96 Maxforce faraomyrmedel Åte mot insekter. Annet A Hydramethylnon 0,9 97 Mod utøj Bekjempelsesmiddel mot insekter. Spredningspulver A Rotenon 1 98 Muscatrol Insekticid til sprøyting mot fluer, lopper og veps. Løselig konsentrat A Permetrin 0-1 Isoparafin Nippon flue spray Til bekjempelse av fluer, veps, mygg, knott og andre flygende insekter. Ja Ekstremt brannfarlig A Tetrametrin 0,15 A Permetrin 0,03 Drivgass (butan-, isobutan-, propanblanding) 35 Destillater (petroleum) 7,5 100 Nippon maurspray Til bekjempelse av maur, grashopper, fluer, kakerlakker osv. Ja A Deltametrin 0,0153 Fyllstoffer > Pelias debresol Brukes mot maur, veps og andre krypende insekter innendørs og utendørs. A Piperonylbutoksid 1-5 A Bioalletrin 1-2 Isoparafiner Pelias empire 20 Bredspektret insekticid. Mikroinnkapslinger A Klorpyrifos Pelias konk 1 Middel mot flygende insekter. Ekstremt brannfarlig A Pyretriner 0-1 A Piperonylbutoksid 1-5 A N-oktyl-bisyklohepten dikarboksimid 1-5 Destillater (petroleum) 5-10 Butan/propan Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

21 Insekter generelt 104 Pelias universal insektmiddel Middel mot maur, veps og andre krypende insekter innendørs og utendørs. A Permetrin 1-3 A Alletrin 0-1 A Piperonylbutoksid 1-3 Isoparafiner Pelias universal insektmiddel spray Middel mot maur, veps og andre krypende insekter innendørs og utendørs. Ekstremt brannfarlig A Piperonylbutoksid 1-5 A Permetrin 1-5 A Alletrin 0-1 Butan/propan Heptan Permethrin wettable powder Insekticidkonsentrat til utblanding i vann mot krypende insekter og fluer. Vannspredningspulver A Permetrin A Diatomejord A Amorf silika <2 Aryl sulfonate Permetrin ekstra Insektmiddel for bekjempelse av bl.a. maur, veps, fluer, stripet borebille og husbukk. Ja Ekstremt brannfarlig A Permetrin 0,45 A Pyretriner 0,05 Vann 60,72 Butan/propan 20, Permex E Bekjempelsesmiddel mot insekter. Emulsjonskonsentrat A Permetrin 12 Solvent nafta (petroleum) 70 Emulgator(er) Pharorid Bekjempelsesmiddel mot insekter. Emulsjonskonsentrat A Metopren 10 Fyllstoffer 110 Phostoxin plate Til gassing av containere inneholdende matvarer som ris, nøtter, mandler, tørrfrukt, kornprodukter osv. Også til gassing av tekstilskadedyr og treborende insekter i containere og lignende. Røykmiddel Meget giftig Ekstremt brannfarlig A Magnesiumfosfid Pro control CIK Brukes mot insekter. Ekstremt brannfarlig A Alletrin 0,09 A Permetrin 0,48 Butan Destillater (petroleum) Pro control FIK Brukes mot insekter. Ekstremt brannfarlig A Piperonylbutoksid 0,5 A Permetrin 0,07 A Alletrin 0,2 Butan Destillater (petroleum) Py-sekt insektsspray Brukes mot insekter. Ja Meget brannfarlig A Piperonylbutoksid 1-5 A Pyretriner 0-1 Nafta (petroleum) Propan Butan Pybuthrin 33 Mot veps og lignende for rask knock down. A Pyretrin 0,33 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 21

22 Insekter generelt 115 Pygo UV-følsomt insekticid som brytes ned etter noen uker med lyseksponering, men som holder seg aktivt over lengre tid i sprekker og mørke arnesteder. Til anvendelse i ekstra følsomme miljøer (barn, husdyr, syke med mere) Mikroemulsjon Miljøskadelig A D-fenotrin 10 Vann 116 Pyrem Brukes mot insekter. Løselig konsentrat A Pyretriner 5-10 A Piperonylbutoksid Alkoholetoxilat Isoparafiner Pyremex konc. Brukes mot insekter. Emulsjonskonsentrat Brannfarlig A Piperonylbutoksid 14,8 A Pyretriner 3,3 Emulgator(er) 7,5 Solvent nafta (petroleum) 74,4 118 Pyrethrum extrakt Pale 25% w/w Brukes mot insekter. Løselig konsentrat Miljøskadelig A Pyretrin I A Pyretrin II Isoparafiner Pyrethrum fogging fluid 0,6 % Insekticid for tåkelegging med aggregat. A Pyretriner 0-1 A Piperonylbutoksid 0-1 Destillater (petroleum) Radar insektsspray Flyvende insekter innendørs generelt (voksne fluer, veps, mygg osv.). Ja Ekstremt brannfarlig A Piperonylbutoksid 1 A Pyretriner 0, Radar maurspray Krypende insekter innendørs generelt (maur, kakerlakker osv.). Ja Irriterende Ekstremt brannfarlig A Cypermetrin 0,1 A Imiprotrin 0,1 122 Rentokil ant and insect powder professional Insekticid for kontroll av leddyr i offentlige bygninger. Spredningspulver A Bendiokarb 123 RTU Til beskyttelse mot krypende og kravlende insekter. Ja A Klorpyrifos 0,8 Vann > Sjokk fluespray Til bekjempelse av flygende og krypende Ja Meget brannfarlig A Piperonylbutoksid 1,50 A Bioalletrin 0,50 A Bioresmetrin 0,08 Fyllstoffer 97, Solfac 50 EW Til bekjempelse av insekter innendørs og utendørs. A Cyflutrin 5 Solvent nafta (petroleum) 8,90 Vanndig mowiol oppløsning 39,80 Demineralisert vann 46, Sowasil B Mot sopp og insekter. Vannløselig pulver A Dinatriumoktaborat 98,5 Bindemiddel 22 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

23 Insekter generelt 127 Spraymax Brukes mot insekter. Ja Irriterende Meget brannfarlig A Pyretriner 0,5-1 A Piperonylbutoksid 3-10 Petroleumsgass Destillater (petroleum) Stikk a Alle flygende insekter som fluer, veps, klegg, knott, mygg, møll, larver etc. Ja A Piperonylbutoksid A Pyretriner 1-5 Nafta (petroleum) Stop-it flugspray Mot fluer, veps, mygg og andre insekter innendørs. Ja Ekstremt brannfarlig A Pyretriner 0,1 Drivgass (butan, propan) Stor insektsfelle Klisterfelle for krypende insekter. Leveres med stor tablett som inneholder kakerlakkferomon. Feromonfeller Feromon 131 Tanaco RTU Brukes til krypende insekter Ja A Klorpyrifos 0,8 Vann 99,2 132 The predator insect trap Plastikk eske som kan gjenbrukes og festes til stedet med ståltråd. Finnes i forskjellige farger. Feromonfeller Feromon 133 The professional trap for crawling insects Spesielt egnet til deteksjon av kakerlakker. Tilsatt Bitrex som forhindrer at barn spiser produktet. Feromonfeller Feromon Bitrex 134 Tribolium fellen Fellen består av en limplate med et gjenomsiktig plastlokk, hvor selve feromonet er plassert oppå. Brukes mot rismelbille (imago og larver). Feromonfeller Feromon 135 Tribolium trap Klisterfelle med vindu for melbiller. Feromontablett er virksom i 6-8 uker. Feromonfeller Feromon 136 Trinol 810 Anvendes til bekjempelse av krypende og flygende insekter i bolighus. Må ikke anvendes i dyrerom eller drivhus. A Alletrin 0,3 A Permetrin 1 A Piperonylbutoksid 1-5 A Bioresmetrin 0,1 Destillater (petroleum) Trinol bio permaforte Insektsmiddel til alle typer insekter. A Permetrin 1,5 A Pyretrin I og II 0,5 138 Trinol clean kill (insektmiddel) Mot krypende og flygende insekter innendørs. A Permetrin 0,25 Fyllstoffer (vann) >99 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 23

24 Insekter generelt/fluer, larver 139 Trinol perma forte Brukes mot insekter. A Bioresmetrin 0,25 A Permetrin 1,5 A Piperonylbutoksid 1 Destillater (petroleum) Universal flue/insektfanger Insektene lokkes til den reflekterende overflaten der artsfrender er avbildet, og der limet er tilsatt lokkestoff. Det kraftige limet gjør at fluene blir sittende fast. Annet Lokkestoffer 141 Utøy - lokkemat Mot utøy på bakerier, kjøkken, bad, toaletter, storkjøkken, hotell osv. Ja A Fipronil 0, Vapona strip og mini strip Brukes mot insekter. Gass A Diklorvos 20 di-(2-etylexyl) adipate 17,9 Proprietary PVC stabilisers 10,5 Pigment 0,05 Butanamide 0,06 Vinylklorid 51, Vikane Til gassing av bygninger og varepartier mot skadedyr. Gass Giftig A Sulfurylfluorid Window trap Klisterfelle for melbiller. Feromonfeller Feromon Fluer, larver 145 Boss larve-middel Brukes mot fluelarver. Vannløselig pulver A Diflubenzuron Boss neporex 2 WSG Mot fluelarver i husdyrrom. Granulat A Cyromazine Kirk flue-kverk Mot fluelarver. Granulat Ja A Cyromazine 2 Fyllstoffer > Neporex 2 WSG Mot fluelarver i husdyrrom. Granulat A Cyromazine 2 Fyllstoffer Pelias egg og larvermiddel Bekjempelse av egg og larver av husflue i husdyrrom. A Cyromazine Pelias larvemiddel Insekticid til bekjempelse av fluelarver. A Cyromazine Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

25 Fluer, voksne 151 Actellic 25EC Mot fluer på søppelplasser. A Pirimifos-metyl 25 w/v 152 Agita WG 10 Fluemiddel til påsmøring i fjøs og stall. Granulat åte A Thiamethoxam 10 A Cis-Tricos-9-ene 0,05 Fyllstoffer > Alficron 10 plus Fluemiddel for påstrykning i fjøs, stall, grise- og hønsehus. Tilsatt feromon som tiltrekker seg fluene. Vannspredningspulver Miljøskadelig A Azametifos Alficron Plus 10 WP Bekjempningsmiddel mot fluer i husdyrrom. Vannspredningspulver A Azametifos 10 A Muscalure Sukker Fyllstoffer 155 Bio - fluespray Fjerner fluer og andre insekter. Ja Ekstremt brannfarlig A Emulgator(er), sitronolje A Pyretriner 1-2 A Piperonylbutoksid propanol 5-10 Butan/propan Vann Boss alficron 10W Brukes mot fluer. Vannspredningspulver A Azametifos Boss flue-middel A Brukes mot fluer. A Piperonylbutoksid 1 A Bioresmetrin 0,15 A Bioalletrin 0,3 Mineralsk olje 158 Boss flytek Åte til bekjempelse av insekter. Annet pulver A Muscamon A Metomyl Fyllstoffer Sukker Gul farge 159 Boss smøre-middel Fluemiddel til bruk i husdyrrom. Pastaåte A Propethamfos T 1 Fyllstoffer Boss stimukil fly bait Brukes mot fluer. Granulat åte A Metomyl Boss turbo jet A Brukes mot fluer. Meget brannfarlig A Alletrin <1 A Bioresmetrin <1 Destillater (petroleum) <5 Etanol <20 Parfyme 1 Dimetyleter < Boss W1 flue-middel Brukes mot fluer. A Pyretriner 0,6 A Pyretriner 0,4 A Bioresmetrin 0,8 A Piperonylbutoksid 5 Destillater (petroleum) <100 Fluer, voksne Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 25

26 Fluer, voksne 163 Boss W2 flue-middel Mot fluer i lukkede rom. A Bioresmetrin A Pyretrin A Piperonylbutoksid Mineralsk olje 164 Danadim dimethoat Bekjempelse av visse skadedyr i gartneri og landbruk samt for bekjempelse av fluer i stall. Brannfarlig A Dimethoat 39 Emulgator(er) 5 Xylen 13 Cyclohexanon Delaval fluepose Brukes mot fluer. Åtekonsentrat Vann Proteinbasert åte 166 Delaval fluespray Mot alle flygende insekter i husdyrrom, lagerrom og melkerom. Virker også godt mot blodmidd. Ja Ekstremt brannfarlig A Piperonylbutoksid 5,6 A Pyretriner 1,1 Propan Butan Lavaromatisk lakknafta 38 Aceton Ekologisk flugfångare Flytende proteinbasert lokkemiddel mot fluer. Lokkestoffer 168 Fluefritt pysekt insektspray Mot fluer, veps, mygg med mer. Ja A Pyretriner A Piperonylbutoksid 169 Fluefritt strø Mot fluer og mygg. Granulat Ja A Azametifos 1 Bitteremner Lokkestoffer Fyllstoffer 170 Fruit fly trap Mot fruktfluer. Feromonfeller Lokkestoffer 171 Golden fly bait Bekjempningsmiddel mot insekter. Granulat åte Giftig A Metomyl 1 A Muscamon 0,025 Gul farge Sukker Fyllstoffer 172 Golden malrin Fluemiddel. Granulat åte Ja A Metomyl Green planet Mot fluer. Ja Proteinbasert åte 174 Permethrin mot fluer Effektiv mot fluer, mygg, veps, møll, kakkerlakker, stripet borebille, husbukk og maur. Ja Ekstremt brannfarlig A Pyretriner 0,54g/l A Permetrin 5,4g/l Butan/propan 160g/l Fyllstoffer 26 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

27 Fluer, voksne/kakerlakker 175 Py-sekt fluefritt spray Brukes mot insekter. Ja Meget brannfarlig A Pyretriner 0-1 A Piperonylbutoksid 1-5 Butan Propan Nafta (petroleum) Pyrethrum insektspray Brukes i staller, næringsmiddelindustri og beboelse. A Piperonylbutoksid 2,4 A Pyretrin I og II 0,4 Mineralsk terpentin 97,2 177 Quik bayt Mot fluer i bygg. Granulat åte Ja A Imidakloprid 2,15 Muscalure 0,1 178 SPY Fluemiddel til påsmøring, påspraying og strøing i fjøs og stall. Granulat åte Ja A Spinosyn A 0,85 A Spinosyn B 0,15 Tricosen 0,04 Fyllstoffer > Tana stallfluedreper Mot voksne fluer i fjøs. Ja Meget brannfarlig A Piperonylbutoksid 0,75 A Bioresmetrin 0,2 Konsentrat 20 x bio 4,05 Petroleum Trinol fluemiddel A Forstøvningsmiddel med øyeblikkelig virkning for bekjempelse av fluer i lukkede rom. A Bioresmetrin 0,15 A Piperonylbutoksid 1,00 A Bioalletrin 0,30 Fyllstoffer > Trinol turbo jet A Brukes mot fluer. Ekstremt brannfarlig A Alletrin <1 A Bioresmetrin <1 Destillater (petroleum) <5 Etanol <20 Dimetyleter < Trinol W1 flue-middel Brukes mot fluer. A Bioresmetrin 0,8 A Pyretriner 0,6 A Piperonylbutoksid 5 A Pyretriner 0,4 Destillater (petroleum) <100 Kakerlakker 183 Blanko cockroach trap Tredelt klisterfelle for kakerlakker. Feromonfeller Matbasert tiltrekningsstoff 184 Boss demise For kontroll av kakerlakker. Suspensjonskonsentrat A Fenitrotion Boss iodofenophos gel Til bekjempelse av kakerlakker. Pastaåte A Iodofenofos 0, Boss maxforce gel Åte for kontroll av kakerlakker innendørs. Vannløselig gel A Hydramethylnon 2,04 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 27

28 Fluer, voksne/lopper 187 Boss maxforce ultra Åte til kakkerlakker. Pastaåte A Hydramethylnon 2,15 Glycerol Oleic acid Cockroach trap economy Tredelt klisterfelle for kakerlakker. Kan brukes som en stor eller deles til tre små feller. Med feromontabletter. Feromonfeller Feromon 189 Cockroach trap standard Stor klisterfelle (15x8,5cm) med håndtak til å plassere fellen i utilgjengelige områder. Med feromontabletter. Feromonfeller Feromon 190 Demise For kontroll av kakerlakker. Suspensjonskonsentrat A Fenitrotion Detector Klisterfelle for deteksjon av kakerlakker. Feromonfeller Lokkestoffer 192 Iodofenophos gel Til bekjempelse av kakerlakker. Pastaåte A Iodofenofos 0, Kackerlacksfälla B/V Klisterfelle (205x100x25mm) i papp. Tablett med lokkemiddel medfølger som legges sentralt i fellen. Feromonfeller Feromon 194 Maxforce ultra Åte til kakkerlakker. Pastaåte A Hydramethylnon 2,15 Oleic acid 1-5 Glycerol Rentokil insektdetektor Klisterfelle til deteksjon av kakerlakker og kravlende insekter. Feromonfeller Lokkestoffer 196 Rid insect powder Inseksmiddel mot kakerlakker. Spredningspulver A Amorf silika Swat Mot kakerlakker og sølvkre innendørs. A Klorpyrifos 0,006 Lopper 198 Acclaim 2000 Kontroll av lopper i hus. A S-metopren 0,09 A Permetrin 0,58 Dimetyleter Etanol 199 Insektspray for husdyr Virker mot lopper, lus, midd og flått. Ja Planteoljederivater Planteoljer 28 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

29 Lopper/Maur 200 Utøy - avvisende hundehalsbånd Mot parasitter på hunder. Annet Ja A Eteriske oljer Planteoljer 201 Utøy - avvisende kattehalsbånd Mot lopper på katter. Annet Maur A Eteriske oljer Planteoljer 202 1,5% ant powder (maurkverk pulver) Brukes mot maur. Spredningspulver Ja A Klorpyrifos 1,5 203 Baygon lokkeboks Lokkeboks for bekjempelse av små maurarter innendørs, på balkongen m.m. tidlig på våren og forsommeren. Ja A Foksim 0,8 g/kg 204 Baygon maurlokkeboks Mot maur. Pastaåte Ja A Foksim 0, Baygon maurpulver Mot maur og andre krypende insekter. Spredningspulver Ja A Deltametrin 0, Baygon maurspray Mot maur og andre krypende insekter. Ja Irriterende Ekstremt brannfarlig A Cypermetrin 0,1 A Imiprotrin 0,1 207 Baythion maurlokkeboks Til bekjempelse av små maurarter for eksempel sukkermaur. Annet Ja A Foksim 0,8 Lokke (honning)- og fyllstoffer 99,2 208 Baythion maurpulver Bekjempelse av alle arter maur - også stokkmaur, samt saksedyr, skrukketroll og sølvkre. Spredningspulver Ja A Foksim 3,5 Sprede- og fyllstoffer 96,5 209 Baythion vannemiddel Bekjempelse av alle maurarter, også stokkmaur. På terrasser, hageganger, gressplener, bed, langs hus-murer og øvrige steder utendørs hvor maurene ferdes. Vannspredningspulver Ja A Foksim 3,5 Sprede- og fyllstoffer 96,5 210 Boss maxforce pharaoh s ant killer Åtestasjon for kontroll av faraomaur og andre maur i hus. A Hydramethylnon 0,95 Oleic acid Drax Åte til kontroll av protein- og fettspisende maur som faraomaur. Gel A Borsyre Felle mot maur Lokkemiddel mot maur. Åtekonsentrat Ja A Natriumtetraborat (boraks) 5-10 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 29

30 Maur 213 Kirk maurvanningsmiddel Til bekjempelse av maur utendørs. Vannspredningspulver Ja Miljøskadelig A Diazinon 4,0 Fyllstoffer > Kirk strøpulver Spredningspulver Ja A Deltametrin 0,05 Fyllstoffer 99, Kvitt maurspray Mot maur, saksedyr, sølvkre og andre krypende insekter. Ja Ekstremt brannfarlig A Deltametrin 0,02 Destillater (petroleum) Butan Propan Lokkeboks mot maur Mot maur inne og ute. Åtekonsentrat A Triklorfon 0,1 217 Luxan maurlokkeboks Brukes mot maur. A Triklorfon 0,1 Sukkeroppløsning Malathion, utvanning mot maur Brukes mot maur. Ja A Dodecylbenzensulfonat 1,2 A Malation 45 Fyllstoffer 3,4 Polyarylfenol ethoxylat 2,7 Mineralsk terpentin 19,8 Xylen 27,9 219 Maur - lokkemat Mot maur. Ja A Klorpyrifos 0,2 220 Maur - pulver Mot maur, møll, kakerlakk, skrukketroll, skabb, tusselus og andre krypende insekter. Spredningspulver Ja A Kiselalger Lokkestoffer Leire 221 Maur - spray Mot maur. A Sumitrin 0,07 A Piperonylbutoksid 1 A Pyretrum 0,2 222 Maurkverk lokkeboks Lokkemat for maur. Ja Natrium-kakodylat 223 Maurkverk pulver Mot maur, saksedyr, sølvkre, munkelus og andre krypende insekter. Spredningspulver A Klorpyrifos 1,5 Fyllstoffer 98,5 224 Maurkverk snip For bekjempelse av maur, edderkopper, kakerlakker m.m. Granulat åte Ja Irriterende A Azametifos 1 Bitteremner Fyllstoffer Lokkestoffer 225 Maurkverk spray py-sekt Mot maur og andre krypende insekter. Ekstremt brannfarlig A Piperonylbutoksid 0-1 A Permetrin 0-1 A Pyretriner 0-1 Butan Propan Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet

31 Maur/Blodsugende insekter 226 Maxforce pharaoh s ant killer Åtestasjon for kontroll av faraomaur og andre maur i hus. A Hydramethylnon 0,95 Oleic acid Nippon maurkverk Til bekjempelse av maur. Spredningspulver Ja A Permetrin 0,5 Fyllstoffer >99,5 228 Nippon maurmiddel Mot sukkermaur. Pastaåte Ja A Borax 4,9 Vann til 100 Coranil Brown Hes 0,0025 Honning 0,93 Sukker 52,19 Carbopol 934 0,5 229 Pelias maurmiddel Insekticid til bekjempelse av maur. Spredningspulver A Klorpyrifos 1-3 Talkum Pulver mot maur Mot maur utendørs. Spredningspulver Ja A Klorpyrifos 1-2 A Silisiumoksid Farge Sukker Py-sekt maurstopp spray Brukes mot insekter. Meget brannfarlig A Piperonylbutoksid 0-1 A Permetrin 0-1 A Pyretriner 0-1 Nafta (petroleum) Butan/propan Radar maurboks Mot maur. Pastaåte Ja A Foksim 0, Radar maurpulver Mot maur. Spredningspulver Ja Deltametrin (Iso) 0,05 Kalciumkarbonat 234 Spray mot maur Brukes mot maur. Ja A Pyretriner 0-1 A Permetrin 235 Tanaco maurlokkebokser Brukes mot maur. Annet Ja Irriterende A Azametifos 1 Fyllstoffer 99 Blodsugende insekter 236 Anti insektstøpsel med naturolje Virker mot alle sugende og bitende insekter, fortrinnsvis mygg, fluer og mygghank. Annet Ja A Eteriske oljer A Kokosolje 237 Autan active lotion Mot mygg, knott, flått og klegg. Ja A Icaridin 20 Skadedyr 1 Folkehelseinstituttet 31

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Katalog. Organiske produkter til hus og hage. Miljøvern og bærekraftig utvikling har lange tradisjoner hos Neudorff.

Katalog. Organiske produkter til hus og hage. Miljøvern og bærekraftig utvikling har lange tradisjoner hos Neudorff. Katalog Organiske produkter til hus og hage Miljøvern og bærekraftig utvikling har lange tradisjoner hos Neudorff. Miljøet påvirkes i høy grad av bruk av plantevernmidler. Som et eksempel kan nevnes den

Detaljer

Landbruksbrosjyren 2007

Landbruksbrosjyren 2007 Landbruksbrosjyren 2007 www.kirk.no Fluefritt miljø gir bedre hygiene og inntjening Neste generasjons fluemidler Det komplette program mot fluer i fjøs og stall Maurmidler Insektsmidler Ugrasmidler Mus-,

Detaljer

Dyrevernmessige konsekvenser ved bekjempelse av rotter og mus

Dyrevernmessige konsekvenser ved bekjempelse av rotter og mus Rapport 12 2010 Veterinærinstituttets rapportserie National Veterinary Institute`s Report Series Dyrevernmessige konsekvenser ved bekjempelse av rotter og mus Sigrid Engeland Hans Petter Kjæstad Ann Margaret

Detaljer

Biologiske bekjempelsesmidler. Feller som utnytter skadedyrenes luktesans Tone Birkemoe og Karen Riddervold, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Biologiske bekjempelsesmidler. Feller som utnytter skadedyrenes luktesans Tone Birkemoe og Karen Riddervold, Nasjonalt folkehelseinstitutt Biologiske bekjempelsesmidler Feller som utnytter skadedyrenes luktesans, 1 Biologiske bekjempelsesmidler - lukt og feromoner Innhold LUKT OG FEROMONER... 2 HVORFOR BRUKE LUKTFELLER/FEROMONFELLER?... 2

Detaljer

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse!

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! Barns kjemiske hverdag Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! I N N H O L D Forord 1 Bekymret? 2 På barnerommet 4 På badet 8 På lekeplassen 12 Myggmidler

Detaljer

Skadedyr som ødelegger tekstiler

Skadedyr som ødelegger tekstiler Skadedyr som ødelegger tekstiler Karen W. Riddervold og Tone Birkemoe Avdeling for skadedyrkontroll 2006 Tekstilskadedyr - 1 - Innhold HVA ER ET TEKSTILSKADEDYR?... 2 GENERELLE BEKJEMPELSESSTRATEGIER...

Detaljer

Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del

Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Treskadedyr. Generell del Innhold VEDENS OPPBYGNING... 2 TRE SOM BYGNINGSMATERIALE... 2

Detaljer

Innhold. 1. Mål. 4. Tiltak 12. 4. 1 Forskningsplan iberiaskogsnegl 2008 4.2 Tilsyn

Innhold. 1. Mål. 4. Tiltak 12. 4. 1 Forskningsplan iberiaskogsnegl 2008 4.2 Tilsyn Innhold Innledning 1. Mål side 2. Eksisterende kunnskap 3 2.1 Biologiske fakta 2. 2 Utbredelse nasjonalt og internasjonalt 2. 3 Skadepotensialet innen landbruk/hagebruk/skogbruk, i naturen og i private

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Høringsnotat utkast til ny lov om kosmetiske produkter 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og forutsetninger for lovforslaget... 2 2.1.

Høringsnotat utkast til ny lov om kosmetiske produkter 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og forutsetninger for lovforslaget... 2 2.1. Høringsnotat utkast til ny lov om kosmetiske produkter 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og forutsetninger for lovforslaget... 2 2.1. Policy og forvaltning på kosmetikkområdet... 2 2.2. Kosmetikkregelverket

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Rotter og mus. Arnulf Soleng. Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt

Rotter og mus. Arnulf Soleng. Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Rotter og mus Avdeling for skadedyrkontroll 2007 1 Rotter og mus Innhold UTBREDELSE... 2 GLOBAL UTBREDELSE... 2 UTBREDELSE I NORGE... 2 GENERELL BIOLOGI... 2 KJENNETEGN... 2 LIVSSYKLUS... 4 SANSER... 5

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

Radonmembraner som sperre mot maur. Tone Birkemoe Nina Huyn Heidi Heggen Lindstedt

Radonmembraner som sperre mot maur. Tone Birkemoe Nina Huyn Heidi Heggen Lindstedt 2012 Radonmembraner som sperre mot maur Tone Birkemoe Nina Huyn Heidi Heggen Lindstedt Radonmembraner som sperre for maur Tone Birkemoe Nina Huyn Heidi Heggen Lindstedt 2 Divisjon for smittevern skadedyr

Detaljer

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Miljøgiftsutvalget har Direktoratet for forvaltning og IKT

Detaljer

Ikoner for ulike skadedyrgrupper. Treskadedyr. Næringsmiddelskadedyr. Teks l- og museumskadedyr. Skadedyr i råtnende ng. Blodsuger.

Ikoner for ulike skadedyrgrupper. Treskadedyr. Næringsmiddelskadedyr. Teks l- og museumskadedyr. Skadedyr i råtnende ng. Blodsuger. INNHOLD Kort om... 4 Mangefo nger, edderkopp- og krepsdyr... 5 Kakerlakker... 15 Biller... 23 Tovinger (fluer og mygg)... 51 Sommerfugler - møll og na ly... 69 Årevinger (maur, veps, bier og humler)...

Detaljer

FOKUS på tre. Insekter i tre

FOKUS på tre. Insekter i tre Nr. 50 FOKUS på tre Insekter i tre Beskrivelse Forebyggende tiltak Bekjempelse Generelt Biologiske skadegjørere er en fellesbetegnelse på de levende organismene som under visse forhold kan ødelegge tre.

Detaljer

Forord... 3. Systematikk og pensumdyr. Skadedyrenes systematikk 5 Pensumdyr 7

Forord... 3. Systematikk og pensumdyr. Skadedyrenes systematikk 5 Pensumdyr 7 Innhold Forord... 3 Systematikk og pensumdyr Skadedyrenes systematikk 5 Pensumdyr 7 Insekter Kakerlakker.. 33 Fluer og mygg.. 41 Maur generell beskrivelse. 47 Maur stokkmaur 55 Maur faraomaur. 61 Stikkveps,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Else Liv Hagesæther. Renhold håndbok. Yrkeslitteratur as

Else Liv Hagesæther. Renhold håndbok. Yrkeslitteratur as Else Liv Hagesæther Renhold håndbok Yrkeslitteratur as Forord Denne boken Renhold håndbok kan gi elever og lærere støtte og hjelp i arbeidet med lærestoffet og samtidig være en praktisk oppslagsbok for

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Rapport nr 04/03 Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Kjemikalieregulering og biologisk mangfold v/ mag. art. Rasmus Reinvang Tittel Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS. Kjemikalieregulering

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Bekjempelse av rød hønsemidd

Bekjempelse av rød hønsemidd Bekjempelse av rød hønsemidd Middens livssyklus 1. nymfe 2. nymfe Larve Voksen midd Egg Rød hønsemidd, eller blodmidd, ser ut til å være et voksende problem for fjørfenæringa ikke bare i Norge, men også

Detaljer

Veiledning for leverandører av produkter

Veiledning for leverandører av produkter Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter dvs. produsenter,

Detaljer

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 12 Veiledning om godkjenning av laserpekere Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder nr. 12 Om godkjenning av laserpekere Forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern

Detaljer