Innhold. Forord... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4"

Transkript

1 Innhold Forord Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse Biociddirektivet... 9 Merking av kjemikalier Farlig avfall; lagring og håndtering Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften 29 Lover og forskrifter om felling av pattedyr og fugl 41 Forskrifter om næringsmiddelhygiene 49 Tilsyn med skadedyrbekjempelse 53 Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr Ikke-kjemisk bekjempelse Hvordan utnytte skadedyrenes sanser ved bekjempelse Mekanisk bekjempelse 77 Biologisk kontroll 85 Kjemisk bekjempelse Insekticider. Toksikologi Insekticider. Typer og virkemåte. 99 Insekticider. Formuleringer. 107 Insekticider. Resistens Rodenticider 117 Spredeutstyr og metoder 127 Åtestasjoner. 135 Sikkerhet Verneutstyr Førstehjelp 145 Oppgaver og øvelser Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver fasit 193 Praktiske øvelser ikke-kjemisk bekjempelse 221 Praktiske øvelser kjemisk bekjempelse 227 1

2 Manuskriptet er levert av: Tone Birkemoe, Folkehelseinstituttet Christian Dons, Klima- og forurensningsdirektoratet Gry Koller, Arbeidstilsynet Heidi Lindstedt, Folkehelseinstituttet Preben Ottesen, Folkehelseinstituttet Lise Ringstad, Giftinformasjonen Bjørn Arne Rukke, Folkehelseinstituttet Arnulf Soleng, Folkehelseinstituttet Anders Aak, Folkehelseinstituttet Foto: Babolna Bio Ltd. Hungary, Budapest: 117 Tone Birkemoe, s.: 143 Efco, s.: 131 Gloria, s.: 127, 129 Kilab: 97 Killgerm, s.: 118, 131 og 137 Heidi H. Lindstedt: 43, 59, 61, 62, 67, 69, 77, 79, 80, 81, 83, 103, 135, 139, 142, 147 Reidar Mehl: 86 Sorexa: 119 Sundstrøm: 140, 141 WanJet: 130 Wikipedia: 9, 25, 75, 97, 107, 113 Anders Aak: 127, 131 Illustrasjoner: Hallvard Elven, s.: 115 Trond Haugskott, s.: 44, 45, 122 Killgerm, s.: 68 Wikipedia, s.: 9, 146 Anders Aak, s.: 128, 130 Layout og design: Heidi H. Lindstedt Redaktør: Heidi H. Lindstedt 2

3 Forord Skadedyrbekjempere har en viktig oppgave i samfunnet. De hjelper til med å kontrollere skadedyr i og ved bygninger, i alt fra restauranter og næringsmiddelbedrifter til skoler, barnehager og private hjem. Skadedyr kan bekjempes ved mekaniske metoder og ved kjemisk bekjempelse. Ofte inngår kjemikalier i bekjempelsen, og god kunnskap for å unngå skadevirkninger på mennesker og miljø er derfor viktig. For å få godkjenning til å drive skadedyrbekjempelse, kreves det gjennomført og bestått eksamen på et to ukers kurs ved Folkehelseinstituttet samt praksis av minst to måneders varighet. Dette kravet trådte i kraft etter at Forskrift om skadedyrbekjempelse kom i De første kursene ved Folkehelseinstituttet ble holdt i Godkjenningen som skadedyrbekjemper er gyldig i 10 år. Etter dette må skadedyrbekjemperen gjennomføre et oppfriskningskurs. Denne boka er pensum til del 1 (første uke) av skadedyrkurset. Den er også pensum for de som tar fornyingskurs (fra 2012). For del 2 (andre uke) av kurset er det et eget pensum. Boka gir oppdatert basiskunnskap bl.a. i toksikologi, preparatkunnskap, biologi og bekjempelsesstrategi slik at man kan lese og forstå etiketter, sikkerhetsdatablad og faglitteratur når det skal velges bekjempelsesmetoder og midler. Det gis også informasjon om lover og forskrifter som regulerer skadedyrbekjempelsen i Norge. Helse og miljø blir vektlagt gjennom hele boka slik at skadedyrbekjemperen skal lære å kontrollere skadedyr på en effektiv måte med minst mulig risiko for helse og miljø. Vi håper boka vil være til nytte både for deltagere på Kurs for skadedyrbekjempere og andre som er interessert i kontroll av skadedyr. Folkehelseinstituttet, september

4 Innledning - Hva gjør en skadedyrbekjemper? Skadedyrbekjemper er et meget gammelt yrke. I middelalderen fikk mange byer spesialiserte rottefangere. Mange hadde problemer med lus, lopper og veggdyr. Etter siste verdenskrig kom DDT og mange andre kjemiske midler i bruk. Dette revolusjonerte bekjempelsen av skadedyr både i landbruket og innendørs miljøer. Skadedyrbransjen vokste seg stor og effektiv. Samtidig dukket stadig flere nye skadedyrarter opp som følge av økt verdenshandel og globalisering og varmere inneklima. Etter hvert så man at kjemikalier ikke var nok. Mange skadedyr utviklet resistens, og midlene viste seg å kunne ha alvorlige bivirkninger for menneske og miljø. Tiden da bekjemperen kun opererte med sprøytekanne er slutt. I dag har yrket som skadedyrbekjemper utviklet seg til et høyst spesialisert og komplekst fag der forebygging er vel så viktig som bekjempelse. Som en moderne skadedyrbekjemper trenger du kunnskap og erfaring. Det finnes mange forskjellige skadedyr og mange miljøer. Den billen kunden finner i huset sitt, lever den av matvarer, tekstiler, tørre insekter eller mugg bak veggpanelet, eller gnager den på selve trevirket? Hvor og hvordan skal det bekjempes? Hvor i bakeriet eller møllen er det grobunn for skadedyr? Hvilke forsiktighetsregler bør foretas før sanering av faraomaur på et sykehus eller svart jordmaur i en barnehage? Hvordan overvåke, forebygge og bekjempe skadedyr på restauranter, eller for den saks skyld på båter, tog og fly, der man har hatt problemer med kakerlakker? En skadedyrbekjemper må følge med i tiden, lære seg mye om skadedyrens levevis og et stort antall teknikker. Samtidig er det et lovfestet krav at skadedyrkontrollen skal foregå på den måte som er minst skadelig for helse og miljø. Forebygging med sikring av bygg og gode rutiner for rydding og søppelhåndtering er derfor det viktigste tiltaket. Om skadedyrene likevel blir mange og man må bekjempe, finnes det en rekke ikke-kjemiske metoder med bruk av feller og temperatur. Nytt avansert utstyr er stadig under utvikling, for eksempel bruk av luktstoffer til å lokke fram veggdyr fra sine skjulesteder. Om man velger å bruke gifter, må man vite hvordan disse skal brukes på en sikker måte, hvordan de virker, hvordan man kan redusere bruken, hva som brukes til ulike typer arbeid og hva man gjør hvis et uhell inntreffer. Som ellers i samfunnet kreves det ryddighet og sporbarhet også i skadedyrbransjen. Lovverket stiller visse krav, det må føres protokoll ved hver bekjempelse, og kunden har krav på god informasjon om de metoder og midler som benyttes. Skadedyrbekjemperen gjør en viktig oppgave i dagens samfunn. Mattilsynet har nulltoleranse for rotter, kakerlakker og andre skadedyr. Reiselivsbransjen fortviler over stadig flere veggdyr. God kontroll kan bare oppnås gjennom profesjonell tilnærming til problemet. En profesjonell skadedyrbekjemper vet for eksempel at et faraomaurangrep sprer seg hvis man begynner å sprøyte mot dem. Han vet at forgiftet åte mot kakerlakker eller sølvkre er mer effektivt og mindre helseskadelig enn giftsprøyting. Et to ukers kurs er langt fra nok til å lære alt en skadedyrbekjemper trenger av kunnskaper. Men vi håper at kurset og lærebøkene vil gi deg et grunnlag for gode rutiner og erfaring. Her må skadedyrfirmaene gjøre sin del av jobben. Først etter gjennomgått og dokumentert praksis vil du bli godkjent som skadedyrbekjemper. Vi ønsker deg lykke til på ferden, og håper vi har gitt deg et godt startgrunnlag! 4

5 Forskrift om skadedyrbekjempelse Forskrift om skadedyrbekjempelse har til formål å forebygge at skadedyr forårsaker sykdommer eller andre helseproblemer hos mennesker. Forskriften inneholder lover for når, hvordan og av hvem skadedyrbekjempelse skal utføres. Forskriften pålegger skadedyrbekjemperen, kommunen, Folkehelseinstituttet og bruker/ eier av bygninger ulike oppgaver for at skadedyrbekjempelsen blir utført når det er nødvendig, og på riktig måte. Hele forskriften er viktig pensum. Les Rundskriv I-10/2002. Om krav til godkjenning av skadedyrbekjempere (ligger i utdelt mappe). I samme dokument kan du også lese Skadedyrforskriften (side 7). Fra side 15 finner du merknader til paragrafene i Skadedyrforskriften. Disse utdyper punktene i Skadedyrforskriften og er derfor også viktige å lese. Foreleser: Helse- og omsorgsdepartementet 5

6 Lover og forskrifter Forskriftens formål ( 1-1) I følge 1-1 er formålet med forskriften å forebygge at skadedyr 1) overfører smittsomme sykdommer til mennesker, 2) blir årsak til sykdommer hos mennesker eller 3) blir årsak til andre helseproblemer hos mennesker. Substitusjonsprinsippet: Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. En eventuell skadedyrbekjempelse for å oppnå punktene ovenfor skal utføres etter substitusjonsprinsippet. Forskriften skal sikre at skadedyrbekjempelse blir foretatt av personer som kan utføre den fagmessig korrekt og effektivt, og påse at det ikke oppstår helse- eller miljøskade. Hvordan formålet oppnås i praksis For at forskriftens formål ( 1-1) skal oppnås i praksis pålegger forskriften ulike aktører følgende oppgaver: I følge forskriften har skadedyrbekjemperen følgende sentrale oppgaver: 1. Bruke middel og metode som gir minst skadevirkning og ønsket resultat (substitusjonsprinsippet) ( 3-2) 2. Melde ifra til kommunen ved bruk av midler merket giftig/meget giftig ( 3-3) (gjelder kun gassingsledere med spesialkurs) 3. Sørge for nabovarsel ved bekjempelse ( 3-4) 4. Føre protokoll over bekjempelsestiltak som iverksettes ( 3-5) 5. Gi opplysninger til oppdragsgiver om skadedyrart, middel etc. ( 3-5) 6. Gi medhjelper nødvendig veiledning i brukte metoder og midler ( 3-5) 7. Skadedyrvirksomheten skal ha internkontroll ( 5-1) I følge forskriften har kommunen særlig to viktige oppgaver: 1. Pålegge eier eller bruker av bygning å iverksette forebyggende tiltak eller utrydding av skadedyr hvis forholdene tilsier dette ( 2,3, 2,4 og 2,5) 2. Føre tilsyn med skadedyrbekjempelse ( 5,2-5,9) I følge forskriften har Folkehelseinstituttet følgende oppgaver: 1. Godkjenne skadedyrbekjempere (Rundskriv + kapittel IV) 2. Trekke godkjenninger ( 4-2) I følge forskriften har eier/bruker av bygning følgende oppgaver: 1. Iverksette forebyggende tiltak og utrydding av skadedyr ( 2-1 og 2-2) Skadedyrbekjemperen skal varsle personer som kan bli berørt av bekjempelsen. Innhold i nabovarsel ( 3-4) og protokoll ( 3-5) I henhold til forskriftens 3-4 skal naboer og andre som kan bli berørt av skadedyrbekjempelse varsles. Nabovarsel kan imidlertid utelates dersom det er åpenbart unødvendig eller ikke er praktisk gjennomførbart. Dersom skadedyrbekjemperen utelater nabovarsel skal det kunne dokumenteres at nabovarsling er blitt vurdert og gis begrunnelse for at det er utelatt. 6

7 Forskrift om skadedyrbekjempelse Skadedyrbekjemperen skal føre protokoll ved alle oppdrag. I henhold til 3-5 plikter skadedyrbekjemperen ved alle oppdrag å føre løpende protokoll over hvilke bekjempelsestiltak som iverksettes. Oppdragsgiver skal få et informasjonsskriv som viser innholdet i protokollen. Tilsynsmyndighet kan til enhver tid kreve å få forevist protokollen. Nabovarselet skal inneholde følgende punkter: Gjennomføringstidspunkt Hvor bekjempelsen finner sted Adresse/leilighetsnummer eventuelt åteplass Hvem som utfører oppdraget Adresse og telefonnummer. Hvilket skadedyr bekjempelsen gjelder Bekjempelsesmiddel Faresignaler/forholdsregler Protokollen skal inneholde følgende punkter: Tidspunkt for tiltaket Tidspunkt/dato/klokkeslett for tiltaket (ved flere behandlinger utfylles nytt skjema) Sted Adresse for tiltak Type lokale (foretningsbygg, bakeri, bolighus osv.) Oppdragsgiver Navn, adresse, kontakttelefon Eier Navn, adresse og kontakttelefon dersom eier ikke er oppdragsgiver Anvendt middel Handelsnavn på preparatet Aktivt stoff (kjemisk navn) Konsentrasjon av aktivt stoff i bruksblandingen Løsemiddel (vann, oljepreparater og lignende) Kvantum Mengde av bruksblanding Metode Hvordan et kjemisk middel er brukt og hvor det er anvendt Bruk av eventuelt andre, ikke kjemiske metoder (klappfeller, frysebehandling, lysfeller, osv.) Andre tilleggsbehandlinger som vask, støvsuging, sikring osv. Resultat Umiddelbart resultat om mulig, resultat fra etterkontroll. Etterkontrollen angis med dato. Hvilken type skadedyr. Nøyaktig identifisering er nødvendig. insekter eller maur godtas ikke. Hva er identifiseringen basert på? (spor, dyret selv, bruk av feromonfeller eller annet deteksjonsutstyr) Størrelsen på angrepet Nabovarsel Er distribuert: Er ikke distribuert: Ble vurdert unødvendig: Skader av tiltaket Utilsiktet søl med kjemikalier, ødeleggelse av bygningsdeler eller lignende *Forholdsregler etter behandling Rommene kan tas i bruk straks/etter utlufting/etter timer Vask ikke de stedene som er behandlet med bekjempelsesmiddel før om uker, bruk støvsuger Barn og husdyr må/må ikke i denne tiden holdes borte fra disse stedene Barn og husdyr må ikke komme til åtestasjoner hvor det er utlagt rottegift *Ved ubehag eller mistanke om forgiftning ring Giftinformasjonen *Skadedyrfirma og bekjemper Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig skadedyrbekjemper og firma *Disse punktene står ikke oppført i forskriften, men det bør være en selvfølge at de tas med. 7

8 Lover og forskrifter Virketiltak ved brudd på forskriften Dersom kommunen ved tilsyn har gitt pålegg om å rette opp eventuelle brudd på forskriften, og dette ikke er gjort innen fristen, har kommunen ulike virkemidler. Kommunen kan ilegge tvangsmulkt i form av engangsmulkt eller løpende dagsmulkt ( 5-4). Ved mer alvorlige brudd på forskriften kan Folkehelseinstituttet trekke godkjenninger ( 4-2). Brudd på bestemmelsene i forskriften kan også straffes etter Folkehelseloven 18 og Smittevernloven 8-1 ( 5-9). Straffen vil være i form av bøter og fengsel. 8

9 Biociddirektivet Med biociddirektivet innføres harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Biocider kan være svært skadelige for helse og miljø. Direktivet skal bidra til bedre beskyttelse av helse og miljø. Dette kapitlet forklarer hvordan biociddirektivet fungerer i praksis og hvordan det innføres. Mange skadedyrbekjempere jobber nesten daglig med ulike biocidprodukter. Å kjenne til hvilke godkjenningsordninger som gjelder for biocider er derfor viktig. Kursdeltagerne må vite hva biociddirektivet er og hvordan det i praksis fungerer. Foreleser: Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF tidligere SFT) 9

10 Lover og forskrifter Biociddirektivet (98/8/EF) og norsk biocidforskrift Biocidprodukter benyttes til bekjempelse av uønskede organismer. Med biociddirektivet innføres harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Den norske biocidforskriften gjennomfører direktivet i Norge og trådte i kraft januar Formål med biociddirektivet: Bidra til bedre beskyttelse av helse og miljø Forenkle handelen av biocider og biocidprodukter mellom EØS-landene Mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til helse og miljø. Godkjenning av slike stoffer og produkter, basert på en grundig vurdering, vil derfor bidra til bedre beskyttelse av menneskers helse og det ytre miljø. Regelverket vil i tillegg forenkle handelen av biocider og biocidprodukter mellom de ulike EØS-landene. Ny biocidforordning ((EU) No 528/2012) 22. mai 2012 ble forordning (EU) No 528/2012 vedtatt i EU. Den vil erstatte Biociddirektivet 98/8 fra september Forordningen viderefører prinsippene i direktiv 98/8, men vil få størst betydning for produsenter og importører av biocidprodukter. Den norske biocidforskriften må endres for å gjennomføre den nye forordningen. Biociddirektivets virkeområde Et biocidprodukt inneholder et eller flere aktive stoffer (biocider) som gjør at produktet kan brukes til å drepe, tiltrekke, frastøte eller kontrollere skadelige organismer. Biociddirektivet ble vedtatt for å øke beskyttelsen for menneskers helse og det ytre miljø ved bruk av biocidprodukter. Det har vært store forskjeller mellom EØS-land når det gjelder regulering av biocidprodukter. De harmoniserte reglene i biociddirektivet bidrar derfor også til å forenkle handelen av biocider og biocidprodukter mellom de ulike EØS-landene. Direktivet trådte i kraft i EUlandene 14. mai 2000 og i Norge fra 1.januar Direktivet omfatter ikke produkter som reguleres av andre godkjenningsordninger (f.eks. legemidler og kosmetikk). Biociddirektivet omfatter 23 produkttyper fordelt på fire hovedgrupper. Eksempler på produkttyper som faller inn under biociddirektivets virkeområde er desinfeksjonsmidler for drikkevann, treimpregneringsmidler, rottemidler, insektrepellenter og bunnstoff til båter (se tabellen). Biociddirektivet omfatter ikke produkttyper som reguleres av andre godkjenningsordninger, som for eksempel legemidler, kosmetikk og tilsetningsstoffer i næringsmidler. Hovedgruppe 1. Desinfeksjonmidler 1. Desinfeksjonsmidler til hygiene for mennesker. 2. Desinfeksjonsmidler og andre produkter til privat bruk og bruk i det offentlig helsevesenet. 3. Veterinærhygieniske produkter. 4. Desinfeksjonsmidler til bruk i områder som kommer i kontakt med næringsmidler og fôr. 5. Desinfeksjonsmidler for drikkevann. Hovedgruppe 2. Konserveringsmidler 6. Konserveringsmidler for lukkede beholder (annet enn mat og fôr). 7. Konserveringsmidler for overflatefilmer. 8. Trebeskyttelsesmidler. 10

11 Biociddirektivet 9. Konserveringsmidler for fiber, lær, gummi og polymeriserte materialer. 10. Konserveringsmidler for byggematerialer (murverk). 11. Konserveringsmidler for kjølevann og prosessvann. 12. Slimbekjempingsmidler. 13. Konserveringsmidler for metallbearbeidingsvæsker. Hovedgruppe 3. Skadedyr midler 14. Rottemidler. 15. Fuglebekjempingsmidler (avicider). 16. Sneglebekjempingsmidler (molluscicider). 17. Fiskebekjempingsmidler (piscicider). 18. Insektbekjempingsmidler (insekticider, acaricider og bekjempingmidler mot andre leddyr). 19. Repellenter og tiltrekningsmidler. Hovedgruppe 4. Andre biocidprodukter 20. Konserveringsmidler til næringsmidler eller fôr. 21. Begroingshindrende midler (bunnstoff). 22. Balsamerings- og preserveringsvæsker (utstoppingskjemikalier). 23. Midler for kontroll av andre virveldyr. Plantevernmidler omfattes av en annen godkjenningsordning. Bekjempningsmidler i landbruket, plantevernmidler, er til dels svært lik en del av biocidproduktene. Det kan til dels være de samme stoffene i plantevernmidler og biocidprodukter. Plantevernmidlene omfattes imidlertid av Mattilsynets forskrift om plantevernmidler. Innføring av biociddirektivet i norsk rett Ifølge EØS-avtalen skal nye EU-direktiver innføres i Norge som gjeldende norsk rett. I 2003 ble EU og EFTA landene enige om teksten. Den norske biocidforskriften ble vedtatt januar Innholdet i Biociddirektivet og den norske biocidforskriften Biociddirektivet innfører krav om godkjenning for markedsføring av stoffene og produktene som omfattes av direktivet. For stoffer som var på EØS-markedet før 14. mai 2000 eksisterende aktive stoffer er det etablert overgangsordninger i forhold til kravet om godkjenning. Overgangsordningene gjelder også biocidprodukter som inneholder eksisterende aktive stoffer. Saksgang for godkjenning av aktivt stoff: 1. Produsent/ markedsfører framlegger dokumentasjon om stoffet 2. Myndigheten i samme land vurderer stoffet i forhold til helse- og miljørisiko 3. EU-kommisjonen tar stilling til vurderingen før endelig godkjenning Aktive stoffer godkjennes på EU-nivå Et aktivt stoff skal normalt vurderes for godkjenning av de ansvarlige myndigheter i det land hvor produksjonen eller markedsføringen av stoffet først skjer. Produsent eller markedsfører må framlegge den dokumentasjon som kreves i forskriften. Ansvarlig myndighet skal vurdere stoffets risiko i forhold til helse og miljø ut fra den dokumentasjon som er fremlagt i søknaden. Når slik risikovurdering er foretatt, skal EU-kommisjonen ta stilling til vurderingen av stoffet. 11

12 Lover og forskrifter Endelig godkjenning av et aktivt stoff skjer derfor på EU-nivå. Dersom et aktivt stoff godkjennes, føres det opp på en av "positivlistene" i biociddirektivet (vedlegg I eller IA). En godkjenning av et aktivt stoff er alltid knyttet til de produkttyper som det er søkt godkjennelse for, og er derfor begrenset til bestemte bruksområder. Biocidprodukter godkjennes i landet de ønskes markedsført (aktivt stoff for produkttypen må først være godkjent på EUnivå). Biocidprodukter godkjennes på nasjonalt nivå Biocidproduktene må søkes godkjent i hvert enkelt EØS-land hvor produktene ønskes markedsført. Et hovedkrav for at et biocidprodukt skal kunne godkjennes, er at det aktive stoffet som produktet inneholder allerede er tillatt for bruk i den gitte produkttypen (oppført på positiv listene til direktivet). Produkter som inneholder lavrisikostoffer (vedlegg IA) godkjennes gjennom en forenklet prosedyre (registrering). Et biocidprodukt som er godkjent i ett EØS-land kan ikke nektes godkjent i et annet EØS-land (bruksområdet kan begrenses). Gjensidig godkjenning av produkter Et biocidprodukt som er godkjent i et EØS-land, skal godkjennes gjennom en forenklet søknad i øvrige EØS-land. Det vil si at et biocidprodukt som allerede er godkjent for eksempel i Spania, Frankrike eller England, ikke kan nektes godkjenning i Norge dersom produktet ønskes markedsført her i landet. Det er under visse forutsetninger mulig å begrense bruksområdet til et produkt ved gjensidig godkjenning, for eksempel dersom nasjonale særforhold, slik som klima eller forekomst av skadeorganisme, taler for dette. Overgangsordninger Biociddirektivet har etablert overgangsordninger for aktive stoffer som ble markedsført på EØS-markedet før 14. mai Slike eksisterende aktive stoffer skal vurderes av EØS-landene i prioritert rekkefølge over en tiårsperiode. For å fortsatt kunne bli på markedet måtte aktive stoffer meldes inn i programmet før mars 2002 for vurdering. Aktive stoffer som ikke ble meldt inn i programmet før mars 2002 er nå trukket fra markedet. For å inngå i vurderingsprogrammet for eksisterende aktive stoffer, ble produsentene pålagt å melde stoffene inn i programmet (notifiseres) før 28. mars Vurderingene av de innmeldte stoffene ble fordelt i 4 faser fra 2004 til 2008 og ansvar for å motta og vurdere industriens data (rapportørland) ble fordelt mellom EØS-landene. Norge har derfor også ansvar for vurdering av noen aktive stoffer i programmet. Stoffer som ikke ble meldt inn (notifisert) til Kommisjonen innen 28. mars 2002, skulle trekkes fra EØS-markedet. Biocidprodukter som inneholder slike stoffer skulle også trekkes fra markedet innen 1. september Det ble bestemt at stoffer som inngikk i treimpregneringsmidler og rottemidler, skulle vurderes først. Fullstendig søknad for disse stoffene ble levert innen 28. mars Det tar 2-3 år å gjennomføre vurderingene og ta beslutninger i EU om oppføring på positiv listene i direktivet. Pr. september 2012 er ca 60 stoffer oppført på positivlistene og mange står for tur å bli vedtatt oppført. Inntil stoffene er ferdig vurdert (tar lang tid) kan stoffene fremdeles brukes etter tidligere nasjonale regler for biocider. I overgangsperioden, det vil si i den perioden hvor vurderingsprogrammet pågår, kan eksisterende aktive stoffer som inngår i programmet fortsatt innføres, omsettes og brukes i EØS-markedet uten godkjenning i henhold til biocid- 12

13 Biociddirektivet direktivets krav. Tidligere nasjonale regler og godkjenningsordninger for biocider i de forskjellige EØS-landene vil fortsatt gjelde for hvert enkelt stoff inntil stoffet er vurdert i programmet. Underveis har industrien trukket stoffer fra programmet eller det er ikke levert søknad. Slike stoffer blir i EU besluttet ikke oppført på positiv listene og det settes tidsfrister når stoffene skal tas ut av bruk. Den norske biocidforskriftens vedlegg 6 lister de stoffene og tidsfristene som gjelder for utfasing av disse stoffene og tilhørende produkter. På sikt vil det kun være tillatt å benytte godkjente produkter til skadedyrbekjempelse. Overgangsordningene gjelder også for biocidprodukter som inneholder eksisterende aktive stoffer. Slike produkter kan derfor innføres, omsettes og brukes i Norge uten godkjenning i henhold til biocidregelverket inntil de aktive stoffene som produktene inneholder er vurdert på EU-nivå. Aktuelle norske regler for biocidprodukter vil likevel gjelde i overgangsperioden. På lengre sikt vil det derfor kun være tillatt å benytte godkjente produkter til skadedyrbekjempelse. For Norges del er det svært få regler for biocider og biocidprodukter som vil gjelde i overgangsperioden. Aktuelle regelverk som vil forvaltes i denne perioden er forskrift om desinfeksjonsmidler for teknisk bruk i syke- og helsepleie og forskrift om desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg m.m. Disse forskriftene forvaltes av Statens legemiddelverk (SLV). Drikkevannsdesinfeksjonsmidler omfattes av Mattilsynets forskrift for drikkevann. Videre er enkelte stoffer og produkter særskilt regulert gjennom Produktforskriften eller REACH-forskriftens gjennomføring av vedlegg XVII (Begrensning av framstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter). Dette gjelder pentaklorfenol (konserveringsmiddel i tekstiler), arsen (impregneringsmiddel, bunnstoff), kvikksølv (impregneringsmiddel, bunnstoff), kreosot (impregneringsmiddel) og TBT (bunnstoff). Disse reguleringene vil gjelde uavhengig av biocidforskriften. Bruk av metylbromid (skadedyrbekjempningsmiddel) reguleres også gjennom Produktforskriften på grunn av stoffets ozonnedbrytende egenskaper og er nå totalt forbudt. Generelle regler på kjemikalieområdet som produktkontrollovens aktsomhetsplikt og krav om klassifisering, merking og deklarasjon av produkter, vil gjelde både i overgangsperioden og etter at biocidforskriften har trådt i kraft. Den norske biocidforskriften krever at alle biocidprodukter registreres i Produktregisteret. Den norske biocidforskriften krever dessuten at alle biocidprodukter registreres i Produktregisteret uavhengig av det generelle kravet til deklarasjon. Dette gjøres for å kunne ha oversikt over produktene og sikre at kun lovlige stoffer benyttes. Klima- og forurensningsdirektoratet er hovedansvarlig for biocidforskriften, men vil samarbeide nært med andre myndigheter, særlig Direktoratet for Arbeidstilsynet ved driften av godkjenningsordningen i forskriften. Liste over godkjente stoffer finnes på EU kommisjonens hjemmesider. Når begynner produktgodkjenningen? Etter hvert som stoffene blir ferdig evaluert og godkjent for bruk i de ulike produktgrupper, vil de føres opp på positivlistene i biociddirektivet (vedlegg I eller IA og tilsvarende biocidforskriftens vedlegg 7). En oppdatert liste over alle godkjente stoffer finnes enklest ved å gå inn på EU kommisjonens hjemmesider. På denne siden finnes også det tilhørende inkluderingsdirektivet 13

14 Lover og forskrifter for hvert enkelt stoff. Her kan man finne de eventuelle begrensinger som er lagt på de ulike stoffene. Det er viktig for leverandørene på det norske markedet å merke seg frist for når en søknad om godkjenning / gjensidig godkjenning må være sendt inn. De første produktene ble godkjent i henhold til direktivet og vår biocidforskrift i Liste over stoffer som ikke lenger er godkjent finnes på EU kommisjonens hjemmesider. Produkter som ikke lengre er tillatt å bruke Det er mange stoffer som ikke lengre er tillatt å benytte i biocidprodukter. Det kan enten være et fullstendig forbud eller et forbud for bruk i enkelte produktgrupper. På EU kommisjonens sider finnes en oversikt over alle stoffer som ikke er lovlige å benytte i biocidprodukter eller i enkelte produktgrupper (tilsvarende finnes i biocidforskriftens vedlegg 8). De norske leverandørene må merke seg datoen for når produkter med det aktuelle virkestoffet må fjernes fra markedet. Gebyrer Ifølge biociddirektivets artikkel 25 skal alle kostnader forbundet med forvaltningen av biociddirektivet dekkes gjennom gebyrer. De vedtatte gebyrsatsene finnes som vedlegg 4 til biocidforskriften. Du finner mer informasjon her: På finner du følgende forskrifter: Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) På EU kommisjonens hjemmesider finner du: Liste over godkjente stoffer: Liste over stoffer som ikke lenger er godkjent: 14

15 Merking av kjemikalier Kjemiske produkter kan ha egenskaper som kan medføre fare for skader på mennesker, miljø eller brann og eksplosjon dersom de ikke blir håndtert riktig. For å gi brukeren opplysninger om mulig risiko for skader ved bruken skal alle kjemikalier som har kjente uheldige egenskaper merkes på en standardisert måte. Det innføres for tiden nye EU-regler for klassifisering og merking av kjemikalier. Fram til juni 2015 gjelder både gammelt og nytt regelverk. Det er viktig at de som bruker kjemiske produkter forstår hva som står på merkeetiketten. Kursdeltagerne bør kjenne til både det gamle og det nye merkesystemet. Foreleser: Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) 15

16 Lover og forskrifter Nye regler for klassifisering og merking fra 2010! Det er i EU-vedtatt nye regler for klassifisering og merking av kjemikalier. I en overgangsperiode fram til 2015 vil begge merkesystemene kunne forekomme. For enkelhets skyld beskrives nedenfor først det gamle systemet og merkesymbolene og så litt om det nye. Kjemikalier deles i grupper (klassifiseres) ut fra deres helse-, miljø, brann- og eksplosjonsfarlige egenskaper. Klassifisering Klassifisering av kjemikalier innebærer å vurdere kjemikalienes helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfarlige egenskaper, og ut fra denne vurderingen plassere kjemikaliene i gitte grupper (fareklasser). Ved klassifisering tas det ikke hensyn til hvordan produktet brukes (eksponering) og derfor er dette ingen vurdering av risikoen ved bruk av kjemikaliet. Ved klassifisering av stoffblandinger (kjemiske produkter) tas det enten utgangspunkt i enkeltstoffenes egenskaper og mengder eller testresultater fra stoffblandingen. Farlige kjemikalier plasseres i en eller flere av følgende fareklasser: Eksplosiv, oksiderende, ekstremt brannfarlig, meget brannfarlig, brannfarlig, meget giftig, giftig, helseskadelig, etsende, irriterende, allergifremkallende, kreftfremkallende, arvestoffskadelig, reproduksjonsskadelig og miljøskadelig. Det er klassifiseringen av kjemikaliet som bestemmer hvilke faresymboler og advarselssetninger som skal være på etiketten (kjemikaliets merking). Alle farlige kjemikalier skal merkes. Merkingen skal være på norsk. Merking Emballasjen til farlige kjemikalier skal ha merkeetikett. Merkingen er en meget viktig informasjon til brukeren og sikrer at han kan ta forholdsregler for å ivareta egen og andres sikkerhet ved bruk av kjemikaliet. All merking skal være på norsk. Merkeetiketten skal blant annet inneholde: Kjemikaliets betegnelse/handelsnavn Navn, adresse og telefonnummer til produsent, importør eller omsetter Entydig kjemisk navn på stoff eventuelt inngående stoffer i et kjemisk produkt Faresymbol med farebetegnelse Advarselssetninger som beskriver farene ved kjemikaliet samt forsvarlig håndtering av kjemikaliet (henholdsvis risiko- og sikkerhetssetninger) Eventuelt særlig merking gitt for utvalgte grupper kjemikalier Faresymbol med farebetegnelse Etiketten inneholder ett eller flere faresymboler med ulik farebetegnelse (undertekst) som angir faren for helse og miljø ved bruk av kjemikaliet. Et kjemikalieprodukt kan ha flere symboler for henholdsvis brann/eksplosjonsfare, helsefare (meget giftig, giftig osv.) og miljøfare. Faresymbolene er svarte på orange-gul bunn. 16

17 Merking av kjemikalier Fire brann/eksplosjonsfarebetegnelser og tilhørende symboler: EKSPLOSIV OKSIDERENDE MEGET BRANNFARLIG EKSTREMT BRANNFARLIG En miljøskadeligbetegnelse og tilhørende symbol: MILJØSKADELIG Fem helsefare-betegnelser og tilhørende symboler: IRRITERENDE HELSESKADELIG ETSENDE GIFTIG MEGET GIFTIG Advarselssetninger Advarselssetninger gir mer detaljerte beskrivelser av farene ved produktet (risikosetninger) og nødvendige forholdsregler (sikkerhetssetninger). Risikosetningene sier noe om hvilke skader som kan oppstå ved feil bruk av produktet. Sikkerhetssetningene forteller hvordan brukeren kan hindre eller redusere risikoen for skade. Risikosetningene sier noe om hvilke skader som kan oppstå ved feil bruk av produktet. Det finnes mer enn 100 ulike fastlagte risikosetninger eller kombinasjoner av slike som skal brukes (eksempel (R48): Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning). Fordi risikosetningene utdyper hva som menes med faresymbolene er det viktig å lese disse. Symbolet for giftig brukes for eksempel ikke bare for produkter med akutt giftighet, men også for produkter klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige. Sikkerhetssetningene forteller hvordan brukeren kan hindre eller redusere eksponering for produktet og derved redusere risikoen for skadevirkninger. Sikkerhetssetningen gjelder for eksempel bruk av personlig verneutstyr, behandling ved uhell og avfallshåndteringen. Det finnes ca 70 ulike sikkerhets setninger eller kombinasjoner av slike (eksempel (S46): Ved svelging kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten). Entydig kjemisk navn/ produktets sammensetning På merkeetiketten skal det stå entydig kjemisk navn på de stoffene produktet inneholder og som er årsaken til faremerkingen. Dersom det er mange ulike stoffer i produktet, vil de fire stoffene som bidrar mest til produktets fareklasse, og som utgjør de alvorligste helsefarene ved produktet, være navngitt. Opplysningene om sammensetningen er nødvendig for å kunne behandle eventuelle skader ved uhell eller misbruk som følge av bruk av produktet. Ved brann eller eksplosjonsfare i tilknytning til for eksempel et lager av produkter er sammensetning også nyttig for vurdering av tiltak. Opplysningene kan også være nyttig for brukere som for eksempel er allergiske eller spesielt følsomme for enkelte stoffer. 17

18 Lover og forskrifter YL-merking Yrkeshygienisk luftbehov I Norge har vi tidligere hatt en egen forskrift med krav om at produkter som inneholder løsemidler skulle YL-merkes. På grunn av nye EØS-regler ble denne forskriften opphevet i 2005, og det er nå frivillig for dem som produserer, importerer eller omsetter produktene om de vil fortsette å opplyse om YL på bokser/emballasje og sikkerhetsdatablad. Arbeidstilsynet anbefaler at leverandørene fortsetter å beregne og opplyse om YL-tall. Det er 7 ulike YL-grupper der 00 og 0 er de minst betenkelige og således krever minst mht. ventilasjon/verneutstyr mens 5 er den høyeste gruppen der luftbehov/tiltak ved bruk er omfattende. Det er konsentrasjonen av løsemidlene, deres toksiske egenskaper og evnen til å fordampe som avgjør hvilken YLgruppe produktet skal merkes med. Annen informasjon på merkeetiketten Navn, adresse og telefon på den som er ansvarlig for produktet i Norge skal stå på merkeetiketten. Det kan enten være produsenten, importøren eller den som står ansvarlig for omsetningen. Det kan også stå et såkalt PR.nr. Dette er identifikasjonsnummeret for produktets deklarering til Produktregisteret. Bruksinformasjonen på produktet er ikke en del av den pliktige merkingen, men skal være i tråd med advarselssetningene som står på etiketten. Angivelser som ikke giftig eller miljøvennlig må ikke forekomme på etikett eller emballasje for farlige kjemikalier. Handelsnavn Eksempel på merkeetikett Produktets sammensetning Faresymbol med farebetegnelse Risikosetninger Sikkerhetssetninger 18 Navn og adresse til produsent/importør

19 Merking av kjemikalier Den som er produsent, importør eller omsetter i Norge er ansvarlig for at hans produkt merkes riktig. Hvem er ansvarlig for riktig merking? Det er den produktansvarlige (produsent, importør eller omsetter) på det norske markedet som er ansvarlig for at produktet merkes riktig. Regelverket er komplisert og dersom den ansvarlige bedriften ikke selv har tilstrekkelig kompetanse benytter bedriftene ofte konsulentfirmaer innen dette området for å utarbeide merkeetikettene og ofte samtidig sikkerhetsdatablad (Tidligere kalt HMS datablad). Det er Klima- og forurensningsdirektoratet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Oljedirektoratet som foretar stikkprøvekontroll av merkingen av kjemikalier. Produkter som ikke omfattes av disse merkereglene Kjemiske produkter som ikke anses som farlige er ikke merkepliktige. Det er også en del produkter som grenser opp til kjemikalier og som ikke kreves merket etter disse reglene. Det gjelder: Medisinske produkter (inkl veterinærmedisin) Kosmetiske produkter Matvarer, alkoholholdige drikkevarer og tobakk Avfall Plantevernmidler (er harmonisert med de generelle merkereglene, men har i tillegg noen egne merkeregler) Fôrvarer Dersom et kjemisk produkt ikke har merkeetikett med faresymboler kan det være to grunner til dette. Enten er produktet vurdert ikke å være merkepliktig (ikke et farlig kjemikalie), eller den ansvarlige har ikke fulgt regelverket for merking. Yrkesbrukere av kjemikalier bør forsikre seg om at produktene de bruker er merket riktig og ha tilgjengelig sikkerhetsdatablad. Produkter merket med meget giftig/ giftig er forbudte å innføre eller omsette til privat bruk. Merkereglene setter begrensninger for omsetning Produkter som er merket med meget giftig eller giftig er forbudt å innføre eller omsette til privat bruk. Slike produkter kan bare utleveres private etter særskilt tillatelse. Unntatt fra dette er blant annet drivstoff og fyringsolje. Alle farlige kjemikalier som det omsettes 100 kilo eller mer av per år, skal meldes inn til Produktregisteret. Innmelding til Produktregisteret Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og - produkter. Produkter som er merkepliktig og som omsettes i 100 kg eller mer pr. år skal meldes inn (deklareres) av produktansvarlig til Produktregisteret. For at registeret skal være mest mulig dekkende oppfordrer KLIF til innmelding av alle kjemikalier, ikke bare de som er farlige i henhold til regelverket. Produktregisteret oppdateres med informasjon fra produktansvarlig hvert år og er et hjelpemiddel for myndighetene for å få oversikt over kjemikaliebruken i Norge og nyttig for Giftinformasjonssentralen ved forgiftningstilfeller. Enkelte andre land, bl.a. alle de nordiske landene, har liknende deklarasjonsplikt til sine Produktregistere. Detaljert informasjon om produktet i Produktregisteret er ikke tilgjengelig for publikum, men Produktinformasjonsbanken (PIB) inneholder opplysning om produktnavn, firmainformasjon og bruksområder for deklarerte produkter i registeret. Mange sikkerhetsdatablad er også mulig å se gjennom 19

20 Lover og forskrifter Produktinformasjonsbanken. Produkter som er deklarert i Produktregisteret får et PR.nr. som kan påføres merkeetiketten for å vise at opplysninger om produktet finnes i Produktregisteret. Risikoen for skade ved bruk av kjemikalier skal være minimal om man følger etikettens sikkerhetssetninger. Sammenheng mellom merking og risiko for skade Merkingen av kjemiske produkter gjøres på grunnlag av de iboende egenskapene til produktet. For at en skade skal kunne oppstå må mennesker eller miljøet utsettes for en tilstrekkelig eksponering for de stoffene produktet inneholder. Ved å følge etikettens sikkerhetssetninger og den veiledning som produsenten ellers angir, skal skade normalt ikke kunne skje. Risikoen vil dermed være redusert til et minimum. Mange aktuelle skadedyrprodukter fortynnes før de benyttes. Dette vil normalt gjøre den bruksferdige blandingen mindre skadelig. Dette er imidlertid helt avhengig av konsentrasjonen og egenskapene til de enkelte stoffene i produktet. Fortynnede løsninger bør derfor håndteres i tråd med de sikkerhetssetningene som er angitt på produktet og i sikkerhetsdatabladet. Spesielle forhold for skadedyrmidler Skadedyrmidler skal merkes som vanlige kjemikalier. Biocidregelverket omfatter denne type kjemikalier og det vil kreves en mer omfattende merking iht. til dette direktivet. Grunnmerkingen vil likevel være den samme. Skadedyrmidler inneholder ofte ett eller flere virkestoffer i meget lave konsentrasjoner. Dette er stoffer med meget høy giftighet overfor det skadedyret de skal bekjempe. Stoffene kan også være giftige eller skadelige for oss mennesker dersom vi blir eksponert tilstrekkelig. Reglene for klassifisering og merking er meget generelle og det kan derfor være tilfeller der produkter ikke kreves merket eller får en mild merking, men likevel bør håndteres som farlig. Dette gjelder særlig enkelte rottemidler og insektmidler. Ved grundigere risikovurderinger etter biociddirektivet vil trolig en del slike produkter på sikt få en strengere merking. Les mer om gjeldene regelverk (gamle merkesystemet) Nærmere informasjon om regelverket for merking av kjemikalier kan du få fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Informasjon om merking av kjemikalier som er rettet mot produsenter, importører og omsettere av kjemikalier: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: 20

21 Merking av kjemikalier Kort om de nye merkereglene (CLP) Viktigste endringer Dagens oransjefargede faresymboler erstattes av sorte symboler mot hvit bakgrunn med rød ramme. For merking av helsefarlige produkter innføres også to helt nye symboler. De farebetegnelsene som i dag inngår i merkingen, for eksempel helseskadelig eller Irriterende forsvinner. Isteden kombineres symbolene med ett av to mulige signalord som graderer faren. Kriteriene og testmetodene for fysikalske farer (brann, eksplosjon, oksidasjon etc.) endres slik at de er i overensstemmelsen med regelverket for transport av farlig gods. Andre endringer i kriteriene for klassifisering gjelder blant annet konsentrasjonsgrenser og metoder for å beregne klassifiseringen av stoffblandinger. Systemet med risikosetninger og sikkerhetssetninger blir noe endret i forhold til dagens system. Farepiktogrammer Dagens svarte symboler på oransje bakgrunn erstattes i CLP av svarte symboler på hvit bakgrunn og med rød ramme. Betegnelsen på symbolene endres fra faresymboler i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, til farepiktogrammer i CLP. Fysikalsk-kjemiske egenskaper: Symboler for henholdsvis: Brannfare Oksiderende egenskaper Gasser under trykk Eksplosiver Etsende Helsefare: Symboler for henholdsvis: Akutt helsefare Kronisk helsefare Etsende Annen helsefare (bl.a. irritasjon) Miljøfare: Symbol for: Miljøfarer Signalord I CLP introduseres signalordene fare og advarsel. Disse signalordene brukes sammen med de ulike farepiktogrammene for å gradere faren. De farebetegnelsene som i dagens forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier inngår i merkingen, for eksempel helseskadelig og irriterende forsvinner. 21

22 Lover og forskrifter Eksempel på merkeetikett i CLP. I Norge skal etiketten være på norsk. Nye etiketter I CLP skal etikettene inneholde følgende: Navn og tlf. leverandør nominell mengde av stoff/stoffblanding produktidentifikator farpiktogram signalord faresetning sikkerhetssetning tilleggsopplysninger Eksempel på flerspråklig merkeetikett i CLP 22

23 23 Merking av kjemikalier

24 Lover og forskrifter Les mer om de nye reglene (CLP) På KLIF sine internettsider kan du lese mer om de nye reglene: 24

25 Farlig avfall; lagring og håndtering Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Produkter vi kjøper og benytter ender før eller senere opp som avfall. Husholdninger og privatpersoner skal levere farlig avfall til kommunale mottaksordninger. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjent mottak. Som skadedyrbekjemper vil du oppleve å sitte igjen med rester av sprøytemidler, rester av giftig åte osv. Dette er farlig avfall og det er derfor viktig å vite hvordan dette skal lagres og håndteres. Foreleser: Klima- og forurensningsdirektoratet 25

26 Lover og forskrifter Lover og myndigheter som regulerer farlig avfall Lovverk og forurensningsmyndigheter regulerer ulike aspekter ved farlig avfall som lagring, håndtering, stimulering til mindre forbruk og benyttelse av mindre farlige produkter. Lovverk som regulerer farlig avfall: EU-direktiver Forurensningsloven Avfallsforskriften Kapittel 11. Farlig avfall Enkeltkonsesjoner Forurensningsmyndigheter som regulerer farlig avfall: Miljøverndepartementet jobber for å øke kunnskapen om miljø- og ressursbelastningene fra forbruk og stimulere til bærekraftig forbruk Klima- og forurensningsdirektoratet gir tillatelser til innsamling og behandling av farlig avfall Fylkesmannens miljøvernavdeling gir tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall Kommunen har mottaksordninger for farlig avfall fra privatpersoner og mindre næringsvirksomheter Avfallsforskriftens kapittel 11 skal sørge for at farlig avfall ikke gir forurensing eller helsefare under lagring, levering og håndtering. Avfallsforskriften Kapittel 11. Farlig avfall Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall regulerer oppbevaring, levering og håndtering av farlig avfall. Forskriften retter seg mot alle som har med farlig avfall å gjøre, det være seg kommuner, private, avfallsbesittere, innsamlere, bedrifter som lagrer avfall og bedrifter som sluttbehandler avfallet. Bestemmelsene i kapitlet har til formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall. Farlig avfall er avfall som kan medføre alvorlig helse- og miljøskade. Hva er farlig avfall ( 11-4)? Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet forbruks- og produksjonsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. I forskriften gjelder dette avfallstyper merket med stjerne i vedlegg 1 (den europeiske avfallslisten). Eksempler på slike avfallstyper er pesticider, løsemidler, batterier som inneholder kvikksølv og avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB. Utsnitt fra vedlegg 3 i avfallsforskriftens kapittel 11. Farlig avfall omfatter i følge forskriften også avfall hvor innholdet av farlige stoffer overskrider gitte grenseverdier. Hvilke stoffer dette gjelder og hva som er grenseverdiene for de ulike stoffene listes i vedlegg 3 i forskriften. For eksempel regnes avfall merket med symbol for helseskadelig som farlig dersom totalkonsentrasjonen er høyere eller lik 25 %. 26

27 Farlig avfall; lagring og håndtering Under lagring bør farlig avfall være: Beskyttet mot ytre påvirkning Sikret mot uvedkommende/ dyr/barn Lagret ryddig og adskilt Tydelig merket Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall ( 11-5) Enhver som er i besittelse av farlig avfall har ansvar for at avfallet oppbevares, lagres og for øvrig tas forsvarlig hånd om. Dette gjelder både husholdninger og virksomheter. Avfallets farepotensiale stiller krav til lagringsplassen, særlig beskyttelse mot ytre påvirkning, sikring mot uvedkommende/dyr/barn, og krav til at en holder orden og oversikt over avfallet (ryddig og atskilt plassering, tydelig merking mv.). Virksomheter plikter å levere farlig avfall minst 1 gang pr. år hvis total mengde overstiger 1 kg. Levering av farlig avfall ( 11-8) Farlig avfall skal leveres til godkjente mottak (godkjent av forurensningsmyndighetene). Virksomheter skal levere farlig avfall minst en gang pr. år. Leveringsplikten inntrer imidlertid ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg. Deklarasjonsplikt om avfallets innhold ( 11-12) Før farlig avfall leveres, skal den som er ansvarlig for avfallet fylle ut et standardisert deklarasjonsskjema. Opplysningene som skal gis i deklarasjonsskjemaet omfatter bl.a. leverandør av det farlige avfallet, type farlig avfall, leverte mengder, det farlige avfallets egenskaper, sammensetning og eventuelt innhold av bestemte miljøskadelige stoffer. Gjenpart av deklarasjonsskjema skal følge avfallet ved viderelevering. Husholdninger er ikke deklarasjonspliktige. Både den som leverer farlig avfall og den som håndterer dette videre skal sørge for at avfallet er emballert slik at det er egnet for lagring og transport. Under transport og mellomlagring skal emballasjen være merket lett synlig med deklarasjonsskjemaets løpenummer. Hvor kan farlig avfall leveres? Farlig avfall kan leveres på følgende steder: Innsamlere med tillatelse fra KLIF Mottaks- og mellomlagringsanlegg med tillatelse fra Fylkesmannen Behandlingsanlegg med tillatelse fra KLIF Kommunale mottaksordninger rettet mot husstander og mindre næringsvirksomheter Les mer om farlig avfall Mer informasjon om farlig avfall finner du blant annet på følgende nettsteder: 27

28 Lover og forskrifter 28

29 Arbeidsmiljøloven, kjemikalieog stoffkartotekforskriften Dette kapitlet handler om lovverk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøloven har til hensikt å sikre en trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. Lovens 4-5 skal redusere helsefaren ved bruk av kjemiske midler. For å utdype denne paragrafen er det utarbeidet ulike forskrifter, først og fremst kjemikalieforskriften og Stoffkartotekforskriften. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomheter følger arbeidsmiljøloven. Alle som har kjemikalier på sin arbeidsplass bør kjenne til de lover og forskrifter som omtales i kapitlet. Lover og forskrifter er i stadig utvikling. Du finner de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter på og Foreleser: Arbeidstilsynet 29

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Oppgaver del 1 Arbeidsoppgaver... 5 Fasit arbeidsoppgaver... 51

Innhold. Forord... 3. Oppgaver del 1 Arbeidsoppgaver... 5 Fasit arbeidsoppgaver... 51 Innhold Forord...... 3 Oppgaver del 1 Arbeidsoppgaver...... 5 Fasit arbeidsoppgaver...... 51 Øvelser del 1 Praktiske øvelser ikke-kjemisk bekjempelse... 81 Praktiske øvelser kjemisk bekjempelse... 87 Oppgaver

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Miljøgiftsutvalget har Direktoratet for forvaltning og IKT

Detaljer

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Rapport nr 04/03 Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Kjemikalieregulering og biologisk mangfold v/ mag. art. Rasmus Reinvang Tittel Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS. Kjemikalieregulering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Farlig avfall

FORVALTNINGSREVISJON. Farlig avfall FORVALTNINGSREVISJON Unntatt offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd jf. kommuneloven 78 nr 7 Tromsø kommune Vi skaper trygghet Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Tromsø kommune har gjennom bestilling

Detaljer

SKADEDYRBEKJEMPELSE I BARNEHAGER OG SKOLER RAPPORT

SKADEDYRBEKJEMPELSE I BARNEHAGER OG SKOLER RAPPORT SKADEDYRBEKJEMPELSE I BARNEHAGER OG SKOLER RAPPORT 2008 2 Rapport fra undersøkelse om skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler - 2008 FORORD Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS (MHVIØ) vil med

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

Høringsnotat utkast til ny lov om kosmetiske produkter 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og forutsetninger for lovforslaget... 2 2.1.

Høringsnotat utkast til ny lov om kosmetiske produkter 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og forutsetninger for lovforslaget... 2 2.1. Høringsnotat utkast til ny lov om kosmetiske produkter 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og forutsetninger for lovforslaget... 2 2.1. Policy og forvaltning på kosmetikkområdet... 2 2.2. Kosmetikkregelverket

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

HMS Håndbok 2014. Sameiet Nordviken B5 A/B. HMS Ansvarlig: Herleik Moe

HMS Håndbok 2014. Sameiet Nordviken B5 A/B. HMS Ansvarlig: Herleik Moe Sameiet Nordviken B5 A/B HMS Håndbok 2014 HMS Ansvarlig: Herleik Moe HMS Håndbok Revidert 2014 Herleik Moe og Tor Bekkevold Utgave 1, Rev. 28.10.2014 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Sameiet... 5 1.1.

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18.

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18. 21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/79 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 2012/EØS/35/18 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Problemstillinger. Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold. Antimikrobielle midler Cytostatika. Haakon Bugge Andersse

Problemstillinger. Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold. Antimikrobielle midler Cytostatika. Haakon Bugge Andersse Problemstillinger Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold Anestesi gasser Antimikrobielle midler Cytostatika Haakon Bugge Andersse Kjemikalieforskriften Veiledningen ble utgitt i september 2003

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Fyrverkerirapport 2006

Fyrverkerirapport 2006 Rapport Fyrverkerirapport 2006 Hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri? Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2006 ISBN:

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2004 Side 1 171 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 9. februar 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL Miljøverndepartementet 1. oktober 2012 Innledning Bruken av utenlandske treslag har særlig vært knyttet til skogreising på

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010 -ARBEIDSDEPARTEMENTET...5 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK

Detaljer