Emneliste - bibliotekets bøker / Subjects - book collection

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneliste - bibliotekets bøker / Subjects - book collection"

Transkript

1 Emneliste - bibliotekets bøker / Subjects - book collection A Adam Smith (økonomiske skoler) Adam Smith (economic schools) Administrasjon og ledelse, teori Management and leadership, theory Administrasjon : Offentlig administrasjon Management in public organizations Afrikas historie African history 96 Aksjer Stocks Aksjeselskapsrett Company law Ansettelse Employment. Hiring Arbeid Work. Labour 331 Arbeidsanalyser. Arbeidsstudier Work studies Arbeidsløshet Unemployment Arbeidsmarked Labour market Arbeidsmiljø Working environment Arbeidsmotivasjon Job motivation Arbeidspsykologi Industrial psychology Arbeidsrett Labour law Arbeidstaker - arbeidsgiver relasjoner Employer-employee relations. Labour relations Arkitektur Architecture 72 Arverett Law of succession Asias historie Asian history 95 Atferdspsykologi Behavioural psychology Autoritet. Beslutninger (ledelse) Authority. Decision making (leadership) Avtalerett Contract law Avvikling av bedrifter Corporate liquidation B Bank. Penger. Valuta Banking. Money. Currency Banker. Bankvesen Banks. Banking Bankrett Banking law Bedrifters konkurranseevne Corporate competitiveness Bedrifters samfunnsansvar Corporate social responsibility (CSR) Bedriftsbeskatning Corporate taxation Bedriftsdemokrati Industrial democracy Bedriftsetablering Establishing of firms. Entrepreneurship Bedriftsetikk Business ethics Bedriftskultur og ledelse i de enkelte land Business culture (different countries) 65(...) Bedriftsrett Business law Bedriftssamarbeid. Nettverk. Allianser Business networks. Alliances Bedriftsøkonomi Managerial economics 658 Benchmarking Benchmarking Beslutninger : Beslutningsmodeller Decision making : Decision models Beslutninger : Ledelsesbeslutninger Decision making : Leadership decisions Bestikkelser. Korrupsjon Bribery. Corruption

2 Bibliotekvesen Library science 02 Bilindustri Automotive industry Biltransport. Biltrafikk Car transport. Car traffic Biografier Biographies 92 Bistand Foreign aid Boligrett Housing law Brev : Forretningsbrev Letters : Business letters Brukervennlighet (data) Usability (computers) Budsjett. Budsjettering Budgets. Budgeting Budsjett : Offentlig budsjett Budgets : Public budgets Business cycles Business cycles Butikk-kjeder Chain stores Butikkreklame Shop advertising. Store advertising Børs- og kapitalmarked Security market and capital market C Case study Case study Corporate governance. Selskapsledelse Corporate governance D Databasesystemer Database management systems (DBMS) Datakommunikasjon. Nettverk Computer communication. Networks Demokrati Democracy Derivater (børs) Derivatives (securities) Design. Tegnekunst Design. Drawing 74 Detaljhandel Retail Direktesalg Direct selling Distriktspolitikk Regional policy Dobbeltbeskatning Double taxation Domstoler Courts (law) Domstoler : Internasjonale domstoler Courts : International courts E Effektivitet (bedrifter) Efficiency (companies) E-handel. E-markedsføring E-commerce. E-marketing Eiendom. Verdi. Taksering Real estate valuation Eiendomsmegling Real estate broking Eiendomsrett Real estate law Eksport Export Eksportmarkedsføring Export marketing 658.8(1) Elektrisitetsforsyning Electricity supply Elektrisk kraftproduksjon Electricity production Energi. Energiøkonomi. Energipolitikk Energy. Energy economics. Energy policy Engelsk grammatikk English grammar Engelsk språk English language 802.0

3 Entreprenørskap Entrepreneurship Etablering av bedrifter Establishing of firms Etikk Ethics 17 Etikk : Næringslivsetikk Ethics : Business ethics Etisk regnskap Ethical accounting Etnografi Ethnography 39 Etter- og videreutdanning Continuing education EU EU (4) EU-rett EU law (4) Europas historie European history 940 Eviews Eviews Eviews F Familierett Family law Farmasi Pharmaceutics 615 Feltmetodikk. Feltstudier Field methods. Field studies Film Film. Movies Filosofi Philosophy 1 Finans : Bank. Penger. Valuta Finance : Bank. Money. Currency Finans : Bedrifter Finance : Corporate finance Finans : Internasjonale finanser Finance : International finance Finansiell ledelse Financial management Finansiell reorganisering Financial reorganization Finansiell risikostyring Financial risk management Finansielle instrumenter Financial instruments Finansielle kriser Financial crises Finansiering Financing Finansplaner Financial plans Finansrett Financial law Fiskerinæring. Fiskeriøkonomi Fishery. Fishery economy Flytransport Air transport. Aviation Fokusgrupper Focus groups Folkerett International law 341 Forbruk Consumption Forbruksforskning. Forbrukeratferd Consumer research. Consumer behavior Forfatningsrett Constitutional law 342 Forhandlinger Negotiations Forlagsvirksomhet Publishing Fornybar energi Renewable energy Forretningsbrev Business letters Forretningsjuss Business law Forskningsetikk Research ethics 174 Forskningsstrategier. Undersøkelsesmetoder Research strategies Forsikring Insurance 368 Forsikringsrett Insurance law

4 Forskningspolitikk Research policy Forsvar Military defence 355 Forvaltning : Offentlig forvaltning Administration : Public administration 35 Forvaltningsrett Administrative law Fotografi Photography 77 Franchising Franchising Frankrikes historie French history 944 Fransk grammatikk French grammar Fransk språk French language Fremmedkapital. Venture capital Venture capital Fremtidsforskning Future research Frivillige organisasjoner Voluntary organizations Fusjoner Mergers Futures (børs) Futures (stock market) G Gassindustri Gas industry Geografi : Økonomisk geografi Geography : Economic geography Global markedsføring Global marketing 658.8(1) Global økonomi Global economy GMAT. Tester for videregående studier GMAT. Tests for advanced studies 378(076) Grammatikk Grammar se de enkelte språk Gruppevare. Lotus Notes Groupware. Lotus Notes H Handel : Internasjonal handel Trade : International trade Handel. Markeder Trade. Markets 339 Handelspolitikk Trade policy Helse Health 614 Historie History se de enkelte land Historie : Økonomisk historie History : Economic history 338(09) Historievitenskap History as a science Hukommelse Memory Human Resource Management Human Resource Management Husholdningsøkonomi Home economics. Housekeeping 64 Høgskoler Colleges. University colleges Høyere utdanning Higher education 378 I Idrett Athletics. Sports 796 IKT i undervisningen ICT in education Immaterielle aktiva (regnskap) Intangible assets (accounting) Industri. Industripolitikk Industry. Industrial policy Industrier : Ulike industrier Industries : Various industries Inflasjon Inflation

5 Informasjonsteknologi Information technology 004 Infosystemer i bedrifter Company Information Systems Innkjøp Purchasing Innkjøp : Offentlige innkjøp Public procurement Innovasjon : Teknologiske endringer Innovation : Technological innovation Innovasjoner Innovations Innovasjoner : Nye bedrifter Innovations : New companies Innovasjoner : Nye produkter Innovations : New products Institusjonalisme (økonomiske skoler) Institutionalism (economic schools) Intern kommunikasjon i bedrifter Internal communication Internasjonal bedriftsledelse International business management Internasjonal handel International trade Internasjonal markedsføring International marketing 658.8(1) Internasjonal politikk International politics 327 Internasjonal rett International law 341 Internasjonal skatterett International tax law 336.2(100) Internasjonal økonomi International economy. Global economy Internasjonale avtaler. Overenskomster International treaties Internasjonale banker International banking Internasjonale domstoler International courts Internasjonale finanser International finance Internasjonalt økonomisk samarbeide International economic cooperation Internavregning Transfer pricing Internett Internet Internkontroll : Arbeidsmiljø (HMS) Internal control : Working environment Internkontroll : Inspeksjon, kontroll Internal control : Inspection, control Internkontroll : Regnskapskontroll. Revisjon Internal control : Accounting control. Auditing Internprising Transfer pricing Intervju Interviews Investering : Bedrifters investering Investments : Corporate investments Investering : Verdipapirer Investments : Securities Italias historie Italian history 945 IT IT 004 J Japans historie Japanese history 952 Jobbsøking Job search Joint Venture Joint Venture Journalistikk Journalism 070 Juss Law 34 K Kapitalimport. Kapitaleksport Capital import. Capital export Kapitalisme. Kapitalistisk økonomi Capitalism. Capitalist economy Kapitalmarked Capital market

6 Kapitalstyring Cash management Karriereveiledning. Yrker Career guidance. Occupations Keynes (økonomiske skoler) Keynes (economic schools) Kinas historie Chinese history 951 Kjønnsroller Sex roles. Gender roles Kjøpesentra. Forretningssentra. Varehus Shopping centers Kjøpsrett Sales law Klima. Klimaendringer Climate. Climate change Kognitiv psykologi Cognitive psychology Kommunalforvaltning Local government 352 Kommunikasjonssosiologi Sociology of communication Kompetanseutvikling Competence development Konflikter på arbeidsplassen Conflicts at work Konjunkturer Trade cycles Konkurranse Competition Konkurranseevne : Bedrifters konkurranseevne Competitiveness : Corporate competitiveness Konkurranserett Competition law Konkurs (bedrifter) Bankruptcy (corporate) Konkursrett Bankruptcy law Konsernregnskap Consolidated accounts Konsernrett Multinational companies : Law Konsulentvirksomhet Management consultancy Konsum. Forbruk Consumption Kontroll : Kontroll av bedrifter Control : Inspection Kontroll : Kvalitetskontroll Control : Quality control Korrupsjon Corruption Kostnader. Kostnadsregnskap Costs. Cost accounting Kreativitet Creativity Kredittvesen. Kredittmarked Credit. Credit market Kriminalitet : Økonomisk kriminalitet Crime : Economic crime Krisehåndtering i bedrifter Crisis management in firms Kriser : Finansielle kriser Crises : Financial crises Kulturforskjeller. Tverrkulturell kommunikasjon Cultural differences. Intercultural communication Kulturforvaltning. Kulturpolitikk Culture administration. Culture policy Kulturindustri Cultural industry 7.07 Kulturpolitikk Cultural policy Kultursosiologi Sociology of culture Kundeservice Customer service Kunst Arts 7 Kunstteori. Kunstformidling Art theory. Art procurement 7.01 Kunst- og kulturledelse Arts- and cultural management Kvalitative metoder Qualitative methods Kvalitetskontroll Quality control Kvantitative metoder Quantitative methods Kvinnelige ledere Women managers

7 L Lagerstyring Inventory control Landbruksnæring Agriculture Ledelse. Lederskap Management. Leadership Ledelseskultur (enkelte land) Management (different countries) 65( ) Lederstil Kinds of management Levekår Living conditions Ligning. Skatteligning Tax assessment. Tax declaration Likestilling Gender equality Likevektsteori : Økonomisk likevektsteori Equilibrium theory : Economic equilibrium theory Lisrel Lisrel Lisrel Litteraturvitenskap Literature science 82 Livslang læring Continuing education Logistikk Logistics Luftfart Aviation Luftforurensning. Drivhuseffekten Air pollution. Green house effect Lønn Wages M Makroøkonomi Macroeconomics Makt (sosiologi) Power (sociology) Management accounting Management accounting Markedsforskning Market research Markedsføring Marketing Markedsføring : Internasjonal markedsføring Marketing : International marketing 658.8(1) Markedsføringsledelse Marketing management Markedskommunikasjon Market communication Markedsplanlegging. Markedsstrategi Market planning. Market strategy Markedsøkonomi Market economy Marxisme : Økonomiske skoler Marxism : Economic schools Matematikk Mathematics 51 Matematisk analyse Mathematical analysis 517 Matematisk statistikk Mathematical statistics Materialadministrasjon Materials management Medarbeidersamtaler Appraisal interview Medbestemmelse. Bedriftsdemokrati Workers participation Media. Mediesosiologi Media. Media sociology Medisin Medical science 61 Meningsmåling (metode) Opinion polling (methodology) Merkevarer Brands Merverdiavgift. Moms Value added tax (VAT) Meta-analyser Multilevel analysis Metode : Kvalitativ metode Methods : Qualitative methods

8 Metode : Kvantitativ metode Methods : Quantitative methods Metode : Samfunnsvitenskapelig metode Methods : Social sciences 303 Mikrokreditt. Mikrofinans Microcredit. Microfinance Mikroøkonomi Microeconomics Militærvesen Military affairs 355 Miljørett Environmental protection law Miljøteknologi Environmental technology Miljøkunnskap Environmental science 504 Miljøvern. Miljøpolitikk Environmental protecion. Environmental policy Mobbing på arbeidsplassen Harassment at work Modellteori : Økonomisk-matematisk modellteori Model theory : Economic-mathematical model theory Motivasjon (arbeidsmotivasjon) Job motivation Multinasjonale selskaper Multinational companies. Multinationals Multivariate statistiske metoder Multivariate statistical methods Museer Museums 69 Musikk Music 78 N Naturressurser (samf. økonomi) Natural resources (economy) Naturvitenskap Natural sciences 5 Nettverk : Bedriftssamarbeid Networks : Cooperation. Alliances Nettverk : Datanettverk Networks : Computer networks Nettverk : Sosiale nettverk Networks : Social networks Non-profit selskaper Non-profit enterprises Norges historie Norwegian history Norsk grammatikk Norwegian grammar Norsk språk Norwegian language Nytteteori Utility theory Næringsliv og økonomi i de enkelte land Economic conditions in different countries 338( ) Næringslivsetikk Business ethics Næringsrett Commercial law Næringsutvikling, regional Regional development O Obligasjoner Bonds Offentlig administrasjon. Ledelse i det offentlige Management in public organizations Offentlig budsjett og regnskap Public budgets and accounting Offentlig forvaltning Public administration 35 Offentlig rett Public law 342 Offentlig revisjon. Riksrevisjon Public auditing Offentlig økonomi Public finance Offentlige innkjøp Public procurement Oljeindustri Oil industry Oppgaveskriving : Utredningsmetodikk Report writing : Research Oppgaveskriving : Skrivekunst Report writing : Art of writing

9 Oppgaveskriving : Rettskriving Report writing : Spelling se de enkelte språk Opphavsrett Intellectual property. Copyright Oppkjøp av bedrifter Acquisitions. Management buy-ins (MBI) Opsjoner (børs) Stock options Ordspråk Proverbs Organisasjon. Organisasjonsteori Organization. Organization theory Organisasjonsformer. Organisasjonsstruktur Organization design. Organizational structure Organisasjonspsykologi. Organisasjonsatferd Organizational psychology. Org. behaviour Organisasjonssosiologi Organizational sociology Organisasjonsutvikling. Org.endringer Organizational development. Org. change Outsourcing Outsourcing Overenskomster. Internasjonale avtaler International treaties P Panterett Legal charge. Legal mortage Parlament Parliament 328 Pedagogikk Pedagogy Penger og pengepolitikk Money and monetary policy Pengerett. Finansrett Monetary law. Financial law Pensjon Pension 369 Personal. Jobb. Karriere Personnel. Job. Carreer Personaladministrasjon Personnel administration Personlig økonomi Private economy Personlighetspsykologi Personality psychology Personvern Privacy : Law Politi Police. Policing Politikk Politics 32 Politiske forhold i de enkelte land Politics in different countries 32( ) Politiske partier Political parties 329 PR PR Presentasjonsteknikk Presentation skills Presse Press 07 Priser Prices Privatisering Privatization Privatrett Civil law 347 Privatøkonomi Private economy Produksjon. Produksjonsteori Production. Production theory Produksjonsplanlegging og -administrasjon Production planning and administration Produktivitet (bedrifter) Productivity (firms) Produktutvikling. Produktinnovasjoner Product development. Product innovations Prognoser Business forecasting Programmeringsspråk (JAVA etc.) Computer programming languages (JAVA etc.) Prosessrett Procedure : Law Prosjekter. Prosjektstyring Projects. Project management Psykologi Psychology 159.9

10 Psykologi : Kognitiv psykologi Psychology : Cognitive psychology Psykologi : Organisasjonspsykologi Psychology : Organizational psychology Psykologi : Personlighetspsykologi Psychology : Personality psychology Psykologi : Sosialpsykologi Psychology : Social psychology Psykososialt arbeidsmiljø Psychosocial working environment Public Relations Public Relations R Regional næringsutvikling Regional development Regioner. Regionaløkonomi Regions. Regional economy 332 Regjering Government 328 Regneark (Excel) Spreadsheets (Excel) Regnskap Accounting 657 Regnskap : Kostnadsregnskap Accounting : Cost accounting Regnskap : Offentlig regnskap Accounting : Public accounting Regnskap : Årsregnskap. Årsoppgjør Accounting : Annual statements Regnskapsanalyse Financial statement analysis Regnskapsformer Financial reporting Regnskapsinformasjonssystemer Accounting information systems Regnskapslovgivning Accounting law Regnskapsteori Accounting theory Reisehåndbøker Travel guides ( ) Reiseliv. Turisme Tourism. Tourist industry Reklame Advertising Rekruttering Recruitment Religion Religion 2 Renter. Rentepolitikk Interests. Interest policy Reorganisering : Finansiell reorganisering Reorganization : Financial reorganization Ressursforvaltning (samf.økonomi) Natural resources management (economics) Retorikk. Taleteknikk Rhetoric. Speaking Rettskriving Spelling se de enkelte språk Rettsvitenskap Law 34 Revisjon Auditing Revisjon : IT-basert revisjon Auditing : Auditing information systems Revisjon : Offentlig revisjon Auditing : Public auditing Revisjonslovgivning Auditing : Law Risikoanalyse Risk analysis Risikostyring : Finansiell risikostyring Risk management : Financial risk management Russlands historie Russian history 947 S Salg Sales management Samferdsel Traffic organization 656 Samfunnsansvar, bedrifters Corporate social responsibility (CSR)

11 Samfunnsplanlegging Urban and regional planning 711 Samfunnsstruktur Social structure (sociology) Samfunnsvitenskap Social sciences 3 Samfunnsvitenskapelig metode Social science methods 303 Samfunnsøkonomi Economics 33 Samvirke. Kooperativer Cooperatives Selskapsrett Company law. Corporate law Selskapsskatt Company taxation Sentralbanker. Nasjonalbanker Central banks. National banks Service : Kundeservice Service : Customer service Service : Serviceledelse Service : Service management Serviceindustri. Servicenæring Services. Service industry Shipping. Skipsfart Shipping Sikkerhetspolitikk (forsvar) Security policy (defence) 355 Sitater Quotations Sjørett Maritime law Skatt Tax. Taxation Skatt : Bedriftsbeskatning Tax : Corporate taxation Skatteavtaler Tax treaties. Tax conventions Skatteligning Tax assessment Skatteomgåelse Tax avoidance Skatterett Tax law Skatterett : Internasjonal skatterett Tax law : International tax law 336.2(100) Skipsfart Shipping Skipsindustri Shipping industry Skogbruk Forestry 630 Skoleledelse School leadership. School management Skrivekunst. Skriftlig presentasjonsteknikk Writing : Art of writing Små og mellomstore bedrifter Small and medium sized enterprises (SME's) Sosial struktur Social structure Sosial velferd. Sosialpolitikk Social welfare. Social policy 36 Sosiale nettverk Social networks Sosiale tjenester Social services Sosialforsikring. Pensjon Social insurance. Pension 369 Sosialisme Socialism Sosialpsykologi Social psychology Sosialrett Social security law Sosialøkonomi, teori Social economics, theory Sosiologi Sociology 316 Spanias historie Spanish history 946 Spansk grammatikk Spanish grammar Spansk språk Spanish language Spillteori Game theory Sponsing Sponsorship Sport Sports 796

12 Språk Language se de enkelte språk Språkfilosofi Philosophy of language Språkvitenskap Linguistics 801 Spss Spss Spss Spørreskjemautforming Questionnaire design Spørreundersøkelser Interviews Statistikk : Matematisk statistikk Statistics : Mathematical statistics Statistisk analyse Statistical analysis Statistiske data bearbeiding (Eviews o.l.) Statistical data handling Statistiske metoder : Multivariate statistiske metoder Statistical methods : Multivariate statistical methods Statlig eierskap State ownership Stats- og styreformer Political organization 321 Statsforvaltning Political administration. Bureaucracy 354 Statsrett Constitutional law 342 Statsvitenskap, teori Political science, theory Storbritannias historie British history 942 Storting Storting (Norwegian Parliament) 328 Strafferett Criminal law 343 Strategi : Bedriftsstrategi Strategy : Business strategy Strategi : Markedsføringsstrategi Strategy : Marketing strategy Stress på arbeidsplassen Stress at work Studieteknikk Study skills. Study strategies Styrearbeid. Selskapsledelse Corporate governance Sysselsetting Employment Systemanalyse (bedrifter) Systems analysis (companies) Systemering (data) Systems analysis (data) T Taleteknikk Rhetoric. Speaking Teamarbeid (bedrifter) Teamwork Teater Theatre 792 Tegnekunst Drawing 74 Teknologiledelse Technology management Tekstbehandling Word processing Telefonsalg Telemarketing Telekommunikasjon Telecommunications 654 Teleteknikk (radio, telefon) Telecommunication technology Tenkning Thought Tidsrekkeanalyser Time series analysis Tjenester. Tjenestemarkedsføring Services. Service marketing TOEFL tester for videregående studier TOEFL tests for advanced studies 378(076) Transport Transportation 656 Turisme Tourism Tverrkulturell kommunikasjon Intercultural communication Tysk grammatikk German grammar

13 Tysk språk German language Tysklands historie German history 943 U Undervisning Teaching 37 Universiteter og høgskoler Universities and colleges. University colleges USAs historie US history 973 Utdanning Education 37 Utdanning : Høyere utdanning Education : Higher education 378 Utdanning : Økonomisk-administrativ utdanning Education : Business schools Utenrikshandel, de enkelte lands Foreign trade in different countries 339.5( ) Utenrikspolitikk Foreign policy 327 Utkontrahering. Outsourcing Outsourcing Utredningsmetodikk. Oppgaveskriving Research and report writing Utvalgsundersøkelser Survey research Utviklingshjelp Foreign aid Utviklingsøkonomi Developing economy V Valg Elections 324 Valuta. Valutapolitikk Currency. Monetary policy Valutakurser Exchange rates Valutamarked. Valutahandel Exchange market Varedistribusjon Retail distribution Varehandel Retailing Vekstteori : Økonomisk vekstteori Growth theory : Economic growth theory Velferd : Sosial velferd Welfare : Social welfare 36 Velferdsøkonomi Welfare economy Venture capital. Fremmedkapital Venture capital Verdenshistorie World history Verdipapirer Securities Verdipapirer (investering) Securities (investments) Verditeori. Nytteteori Value theory. Utility theory Verdivurdering av bedrifter Corporate valuation Vilje. Valg Will. Choice Visuell kommunikasjon Visual communication W Web. Webdesign Web. Web design Y Yrker. Karriereveiledning Occupations. Career guidance Yrkesetikk. Forskningsetikk Professional ethics. Research ethics 174

14 Ø Økonometri Econometrics Økonomisk- administrativ utdanning Business schools Økonomisk-matematisk modellteori Economic-mathematical model theory Økonomisk dynamikk, teori Economic dynamics, theory Økonomisk geografi Economic geography Økonomisk historie Economic history 338(09) Økonomisk kriminalitet Economic crime Økonomisk likevektsteori Economic equilibrium theory Økonomisk politikk Economic policy Økonomisk samarbeid : Internasjonalt Economic cooperation : International Økonomisk sosiologi Economic sociology Økonomisk utvikling, teori Economic development, theory Økonomisk vekst, teori Economic growth, theory Økonomiske forhold i de enkelte land Economic conditions in different countries 338( ) Økonomiske skoler. Økonomiske teorier Economic schools. Economic theories Økonomiske systemer Economic systems Økonomistyring Financial management Å Åndsverkloven Intellectual property law Årsregnskap Annual statements (accounting)

Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker

Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker A Accounting Regnskap 657 Accounting : Annual statements Regnskap : Årsregnskap. Årsoppgjør 657.375.1 Accounting : Cost accounting Regnskap :

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 Obligatoriske valgemner Valgfrie valgemner Valgfrie andre emner JUS5134 -

Detaljer

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Syklus evaluering av emner: Master i rettsvitenskap o.a gjeldende fra høst 2014: Revidert

Syklus evaluering av emner: Master i rettsvitenskap o.a gjeldende fra høst 2014: Revidert Syklus evaluering av emner: Master i rettsvitenskap o.a gjeldende fra høst 2014: Studieårsemner: Undervisning Eksamen H11 V12 H12 V13 H13 V14 H14 V15 H15 V16 JUS1111 - Privatrett I H og V H og V JUS1211

Detaljer

Bachelor kontinuasjoner - V2015

Bachelor kontinuasjoner - V2015 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2015: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen

NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen Finansiell økonomi (FIE) NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen FIE: Introduksjon FIE den mest populære av NHHs masterprofiler - Ca. 35% av masterstudentene Mulige årsaker - Interessant og spennende!

Detaljer

BUS. Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management. Endre Bjørndal 21. april 2017

BUS. Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management. Endre Bjørndal 21. april 2017 BUS Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management Endre Bjørndal 21. april 2017 Hva er økonomisk styring? 1. Forstå / analysere verdiskaping - Produkt, kunder, prosjekter, avdelinger

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

Kontinuasjonseksamen_V16

Kontinuasjonseksamen_V16 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2016: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Skien videregående skole

Skien videregående skole Skien videregående skole Presentasjon av Økonomifag og valgmuligheter innen økonomi og samfunnsfag Studieforberedende utdanningsprogram Skien vgs tilbyr spesialisering på ett av 2 programområder Samfunnsfag,

Detaljer

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan (Aksel.Rokkan@nhh.no) NHH Marketing Faculty Tor W. Andreassen Einar Breivik Sven A. Haugland Leif E. Hem Ingeborg A. Kleppe Herbjørn

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Strategi - Innovasjon - Forretningsutvikling - Kommunikasjon - Markedsføring - Public Relations

Strategi - Innovasjon - Forretningsutvikling - Kommunikasjon - Markedsføring - Public Relations Magnus Farkvam Entreprenør som er klar for nye utfordringer atonalgitar@gmail.com Oppsummering Utadvendt kommunikator og prosjektarbeider med erfaring fra etablerte og nyetablerte bedrifter, samt eget

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Undervisningsplan Høst

Undervisningsplan Høst Undervisningsplan Høst 2016 02.03.2016 BACHELOR-EMNER Repetisjonskurs i matematikk Obligatorisk Timer Navn Mandag (i uke 34) 1 uke a 2 timer Arne Strøm Torsdag (i uke 34) 1 uke a 2 timer Arne Strøm Mandag

Detaljer

INB INTERNATIONAL BUSINESS JAN I. HAALAND 21. april 2017

INB INTERNATIONAL BUSINESS JAN I. HAALAND 21. april 2017 INB INTERNATIONAL BUSINESS JAN I. HAALAND 21. april 2017 Hvorfor INB? Kan du tenke deg en karriere i: Internasjonale selskaper? Internasjonale organisasjoner? Internasjonalt rettet virksomhet i Norge eller

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

I beregningen telles emner på bachelornivå som ett eget emne.2. til 4. studieårseksamener er også inkludert.

I beregningen telles emner på bachelornivå som ett eget emne.2. til 4. studieårseksamener er også inkludert. DIGITAL EKSAMEN Innfasing vår 2015 Dato: 10.11.2014 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Vår ref.: 2012/3072 Status og oppsummering Totalt vil det være 46 emner 1 med digital eksamen fordelt på 19 eksamensdager.

Detaljer

Journaldato: 25.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 22.01.

Journaldato: 25.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 22.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,,S, Status: J,A 28.01.2013 Digitaliseringsrundskrivet P-10/2012

Detaljer

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger Ole Andreas Engen Historical development 1982 One-year course module in safety 1987 Master programme risk and safety petroleum

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG 1302 1901 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR ØKONOMI OG RESSURSFORVALTNING RED: INGER-LISE LABUGT IØR-stud Nr 3/06 Studierevisjonen 2006 flere detaljer: Det er foretatt omfattende gjennomgang

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo ORIENTERING OM PROSJEKT DIGITAL EKSAMEN til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 30.09.2014 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Vår ref.: 2012/3072 Formål Formålet med dette notatet er å informere

Detaljer

Undervisningsplan våren 2018 BACHELOR-EMNER

Undervisningsplan våren 2018 BACHELOR-EMNER Undervisningsplan våren 2018 A BACHELOR-EMNER 0 Repetisjonskurs i matematikk Timer Navn week 3 and 4 1 uke à 2 timer Strøm 1 uke à 2 timer Strøm 1 uke à 2 timer Strøm 1 uke à 2 timer Strøm 1 ECON1210 Forbruker,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Studieprogram M-ØKAD5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det

Detaljer

OUTSOURCING OFFSHORE OUTSOURCING: EN TODIMENSJONAL BESLUTNING INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE?

OUTSOURCING OFFSHORE OUTSOURCING: EN TODIMENSJONAL BESLUTNING INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE? INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE? CIO Forum, 20. oktober 2011 Hans SolliSæther, dr. oecon. Handelshøyskolen BI OUTSOURCING en prosess der bedriften beslutter å selge eller

Detaljer

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Hordaland på Børs - Bente A. Landsnes, 22. august 2013 2 21 selskaper i Hordaland er på børs 3 Finansmarkedene i endring Finanskrise kapitaltørke,

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

Endringer i fagkoder for International Baccalaureate

Endringer i fagkoder for International Baccalaureate Endringer i fagkoder for International Baccalaureate Nedenfor finner dere en oppdatert oversikt fagkodene for IB-skolene. Dersom dere har spørsmål til kodeverket kan dere ta kontakt med Elin Øksnes på

Detaljer

Karakterstatistikk for eksamener avlagt ved Handelshøyskolen BI høsten 2013 (for eksamener der antall kandidater møtt til eksamen er 10 eller flere)

Karakterstatistikk for eksamener avlagt ved Handelshøyskolen BI høsten 2013 (for eksamener der antall kandidater møtt til eksamen er 10 eller flere) (for eksamener der antall kandidater til eksamen er 10 eller flere) % v/ / Ikke " BIK 14011 Forhandling og forh.teknikk 06.12.2013 1200 09.12.2013 1200 26 0 B 0 0 A D BIK 28101 Forr.forståelse & forr.utvikl.

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Utvalgte STEP traineeships, matchet med fagkravene man oppfyller ved jusstudiet på Universitetet i Bergen

Utvalgte STEP traineeships, matchet med fagkravene man oppfyller ved jusstudiet på Universitetet i Bergen Utvalgte STEP traineeships, matchet med fagkravene man oppfyller ved jusstudiet på Universitetet i Bergen Traineeships man kan søke fra og med 1. Avdeling Land By Traineeshipprovider Starttid Varighet

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie

Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie Velkommen til Åpen skole Presentasjon av «programfag» - En skole mange særpreg

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10 Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksr for studieåret 2011/12 30.11.10 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Fakultet for arkitektur og bildekunst Bildekunststudiet

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Velkommen. Jon H Berntsen Nordic Director T&E. In business for people.

Velkommen. Jon H Berntsen Nordic Director T&E. In business for people. Velkommen Jon H Berntsen Nordic Director T&E Velkommen til utstillere Eksterne Amesto Solutions CRM Insight AS EuroCard EVRY Interne Unit4 Brukerforening Unit4 Current Software G2Crowd Unit4 (UBW) Dagens

Detaljer

Søkertall 2-årig master høsten 2017

Søkertall 2-årig master høsten 2017 Søkertall 2-årig master høsten 2017 Medisin, helse og sosialfag Plasser Søkere totalt 1. pri.søkere 1015 Gerontologi, erfaringsbasert - deltid, Gjøvik 30 16 13 1553 Psykisk helsearbeid, Trondheim 20 138

Detaljer

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator 1 Masterprofil Økonomisk analyse Kvalifisere for utfordrende jobber som krever innsikt og analytisk kompetanse på høyt faglig nivå

Detaljer

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2004

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2004 SH 20. mai 2005 Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2004 Senteret har til formål å gjennomføre tiltak for å styrke forskningen om pengepolitikk, finansmarkeder og finansinstitusjoner.

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Exam. stat - autumn 2011

Exam. stat - autumn 2011 Grade average and fail percentage for examinations held autumn 2011 at BI Norwegian Business School (for examinations with minimum 10 students) BIK 14011 Forhandling og forh.teknikk 09.12.2011 1200 12.12.2011

Detaljer

Søkertall 2-årig master høsten 2017

Søkertall 2-årig master høsten 2017 Søkertall 2-årig master høsten 2017 Medisin, helse og sosialfag Plasser Søkere totalt 1. pri.søkere 1015 Gerontologi, erfaringsbasert - deltid, Gjøvik 30 16 13 1553 Psykisk helsearbeid, Trondheim 20 138

Detaljer

Skien videregående skole

Skien videregående skole Skien videregående skole Presentasjon av valgmuligheter innen økonomi og samfunnsfag Brekkeby 19. januar 2011 Studieforberedende utdanningsprogram Skien vgs tilbyr spesialisering på 2 programområder Samfunnsfag,

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensnavn 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6206 Anatomi og fysiologi 05.11.2013 Kl. 09-12 3 timer, 6206 Anatomi og fysiologi

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensdato 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6992 Ledelse og økonomisk styring 03.09.2013 Kl. 10-12 2 timer 6991 Person- og

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamenskode 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 1019 Matematikk 14.11.2013 Kl. 10-13 3 timer, skriftlig 1224 Byggeteknikk m/ materiallære

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Undervisningsplan våren 2017

Undervisningsplan våren 2017 BACHELOR-EMNER 0 Repetisjonskurs i matematikk Timer Navn week 3 and 4 1 ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Timer Navn Forelesning 13 uker à 3 timer 195 Ognedal/Isaksen Oppgaveverksted 2 uker à 2 timer

Detaljer

Budsjettark 1. studieår

Budsjettark 1. studieår 1. studieår Budsjettark 1. studieår Forventet studenter pr semester 260 Timer pr studiepoeng 24 Timesats undervisn Timesats kollokvie* ing 1 950 430 Budsjett Fag Studiepoeng Timer disponibelt Forelesn

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 14. mai 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Revolt mot sparepakkene Med en nedgang i BNP i de fleste medlemslandene, synkende aktivitetsindikatorer

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

Stud.nr. Emnekode Emnenavn % Gyldig fravær Eksamenssted 157 ØKS5101 Økonomisk sosiologi 100 % nei Oslo 20629 MEO3100 Markedsanalyse - Kvalitativ

Stud.nr. Emnekode Emnenavn % Gyldig fravær Eksamenssted 157 ØKS5101 Økonomisk sosiologi 100 % nei Oslo 20629 MEO3100 Markedsanalyse - Kvalitativ Stud.nr. Emnekode Emnenavn % Gyldig fravær Eksamenssted 157 ØKS5101 Økonomisk sosiologi 100 % nei Oslo 20629 MEO3100 Markedsanalyse - Kvalitativ metode 100 % nei Oslo 747779 POL1102 Politikk og påvirkning

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADV-ECO e-commerce e-commerce 05.05.2008 HIH 26.05.2008 S 9:00 4 T 05.05.2008 Hovedemne: ADV-PWR MC Project Assignment with research methodology Project Work with research methodology - Multiple

Detaljer

Parallellseminar nr 3-samfunnansvar

Parallellseminar nr 3-samfunnansvar Parallellseminar nr 3-samfunnansvar Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling Presentasjon av GAP analyse mellom MFT og ISO 26000 Pause-10 min Gruppeoppgaver Oppsummering i plenum Bærekraftig utvikling Begrepet

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Hanne Seter Tlf.: 95068230 Eksamensdato: 03.06.2013

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Exam: ECON30 Macroeconomic theory and policy Eksamensdag: 26.05. 204 Sensur kunngjøres: 6.06.204

Detaljer

HALLIBURTON EXIT SURVEY

HALLIBURTON EXIT SURVEY HALLIBURTON EXIT SURVEY 1. Dagens dato 2. Navn Ansattnummer Stillingstittel På hvilket sted arbeidet du? 3. Hvilken region arbeidet du i eller arbeidet du i produksjon? (Vennligst sett ring rundt ett Nord-Amerika

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

NIRF Finansnettverk. Trond Erik Bergersen 24.1.2013

NIRF Finansnettverk. Trond Erik Bergersen 24.1.2013 NIRF Finansnettverk Trond Erik Bergersen 24.1.2013 Trond Erik Bergersen Hvem er det? IT revisor hva er det? 2 Rollefordeling Hovedstyret Sentralbankledelsen Hovedstyrets revisjonsutvalg Linjeorganisasjon

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Budsjettark 1. studieår

Budsjettark 1. studieår 1. studieår Budsjettark 1. studieår Forventet antall studenter pr semester 260 disponibelt totalt 2 400 pr studiepoeng 24 undervisning 1 950 kollokvie* 430 oppgaver 300 Budsjett Studie-poeng disponibelt

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Engelsk oversettelse for navn, betegnelser og titler i fylkeskommunene på Østlandet

Engelsk oversettelse for navn, betegnelser og titler i fylkeskommunene på Østlandet Engelsk oversettelse for navn, betegnelser og titler i fylkeskommunene på Østlandet Norsk Engelsk oversettelse Fylkeskommune Fylkestinget Politisk organisering County Authority County Council Fylkesordfører

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger

Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger - slik sikres verdier utenfor skifteretten Oslo 2. mars 2016 Ståle Gjengset Finansiell restrukturering andre prosesser som ligner: Den løpende restrukturering

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer