Emneliste - bibliotekets bøker / Subjects - book collection

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneliste - bibliotekets bøker / Subjects - book collection"

Transkript

1 Emneliste - bibliotekets bøker / Subjects - book collection A Adam Smith (økonomiske skoler) Adam Smith (economic schools) Administrasjon og ledelse, teori Management and leadership, theory Administrasjon : Offentlig administrasjon Management in public organizations Afrikas historie African history 96 Aksjer Stocks Aksjeselskapsrett Company law Ansettelse Employment. Hiring Arbeid Work. Labour 331 Arbeidsanalyser. Arbeidsstudier Work studies Arbeidsløshet Unemployment Arbeidsmarked Labour market Arbeidsmiljø Working environment Arbeidsmotivasjon Job motivation Arbeidspsykologi Industrial psychology Arbeidsrett Labour law Arbeidstaker - arbeidsgiver relasjoner Employer-employee relations. Labour relations Arkitektur Architecture 72 Arverett Law of succession Asias historie Asian history 95 Atferdspsykologi Behavioural psychology Autoritet. Beslutninger (ledelse) Authority. Decision making (leadership) Avtalerett Contract law Avvikling av bedrifter Corporate liquidation B Bank. Penger. Valuta Banking. Money. Currency Banker. Bankvesen Banks. Banking Bankrett Banking law Bedrifters konkurranseevne Corporate competitiveness Bedrifters samfunnsansvar Corporate social responsibility (CSR) Bedriftsbeskatning Corporate taxation Bedriftsdemokrati Industrial democracy Bedriftsetablering Establishing of firms. Entrepreneurship Bedriftsetikk Business ethics Bedriftskultur og ledelse i de enkelte land Business culture (different countries) 65(...) Bedriftsrett Business law Bedriftssamarbeid. Nettverk. Allianser Business networks. Alliances Bedriftsøkonomi Managerial economics 658 Benchmarking Benchmarking Beslutninger : Beslutningsmodeller Decision making : Decision models Beslutninger : Ledelsesbeslutninger Decision making : Leadership decisions Bestikkelser. Korrupsjon Bribery. Corruption

2 Bibliotekvesen Library science 02 Bilindustri Automotive industry Biltransport. Biltrafikk Car transport. Car traffic Biografier Biographies 92 Bistand Foreign aid Boligrett Housing law Brev : Forretningsbrev Letters : Business letters Brukervennlighet (data) Usability (computers) Budsjett. Budsjettering Budgets. Budgeting Budsjett : Offentlig budsjett Budgets : Public budgets Business cycles Business cycles Butikk-kjeder Chain stores Butikkreklame Shop advertising. Store advertising Børs- og kapitalmarked Security market and capital market C Case study Case study Corporate governance. Selskapsledelse Corporate governance D Databasesystemer Database management systems (DBMS) Datakommunikasjon. Nettverk Computer communication. Networks Demokrati Democracy Derivater (børs) Derivatives (securities) Design. Tegnekunst Design. Drawing 74 Detaljhandel Retail Direktesalg Direct selling Distriktspolitikk Regional policy Dobbeltbeskatning Double taxation Domstoler Courts (law) Domstoler : Internasjonale domstoler Courts : International courts E Effektivitet (bedrifter) Efficiency (companies) E-handel. E-markedsføring E-commerce. E-marketing Eiendom. Verdi. Taksering Real estate valuation Eiendomsmegling Real estate broking Eiendomsrett Real estate law Eksport Export Eksportmarkedsføring Export marketing 658.8(1) Elektrisitetsforsyning Electricity supply Elektrisk kraftproduksjon Electricity production Energi. Energiøkonomi. Energipolitikk Energy. Energy economics. Energy policy Engelsk grammatikk English grammar Engelsk språk English language 802.0

3 Entreprenørskap Entrepreneurship Etablering av bedrifter Establishing of firms Etikk Ethics 17 Etikk : Næringslivsetikk Ethics : Business ethics Etisk regnskap Ethical accounting Etnografi Ethnography 39 Etter- og videreutdanning Continuing education EU EU (4) EU-rett EU law (4) Europas historie European history 940 Eviews Eviews Eviews F Familierett Family law Farmasi Pharmaceutics 615 Feltmetodikk. Feltstudier Field methods. Field studies Film Film. Movies Filosofi Philosophy 1 Finans : Bank. Penger. Valuta Finance : Bank. Money. Currency Finans : Bedrifter Finance : Corporate finance Finans : Internasjonale finanser Finance : International finance Finansiell ledelse Financial management Finansiell reorganisering Financial reorganization Finansiell risikostyring Financial risk management Finansielle instrumenter Financial instruments Finansielle kriser Financial crises Finansiering Financing Finansplaner Financial plans Finansrett Financial law Fiskerinæring. Fiskeriøkonomi Fishery. Fishery economy Flytransport Air transport. Aviation Fokusgrupper Focus groups Folkerett International law 341 Forbruk Consumption Forbruksforskning. Forbrukeratferd Consumer research. Consumer behavior Forfatningsrett Constitutional law 342 Forhandlinger Negotiations Forlagsvirksomhet Publishing Fornybar energi Renewable energy Forretningsbrev Business letters Forretningsjuss Business law Forskningsetikk Research ethics 174 Forskningsstrategier. Undersøkelsesmetoder Research strategies Forsikring Insurance 368 Forsikringsrett Insurance law

4 Forskningspolitikk Research policy Forsvar Military defence 355 Forvaltning : Offentlig forvaltning Administration : Public administration 35 Forvaltningsrett Administrative law Fotografi Photography 77 Franchising Franchising Frankrikes historie French history 944 Fransk grammatikk French grammar Fransk språk French language Fremmedkapital. Venture capital Venture capital Fremtidsforskning Future research Frivillige organisasjoner Voluntary organizations Fusjoner Mergers Futures (børs) Futures (stock market) G Gassindustri Gas industry Geografi : Økonomisk geografi Geography : Economic geography Global markedsføring Global marketing 658.8(1) Global økonomi Global economy GMAT. Tester for videregående studier GMAT. Tests for advanced studies 378(076) Grammatikk Grammar se de enkelte språk Gruppevare. Lotus Notes Groupware. Lotus Notes H Handel : Internasjonal handel Trade : International trade Handel. Markeder Trade. Markets 339 Handelspolitikk Trade policy Helse Health 614 Historie History se de enkelte land Historie : Økonomisk historie History : Economic history 338(09) Historievitenskap History as a science Hukommelse Memory Human Resource Management Human Resource Management Husholdningsøkonomi Home economics. Housekeeping 64 Høgskoler Colleges. University colleges Høyere utdanning Higher education 378 I Idrett Athletics. Sports 796 IKT i undervisningen ICT in education Immaterielle aktiva (regnskap) Intangible assets (accounting) Industri. Industripolitikk Industry. Industrial policy Industrier : Ulike industrier Industries : Various industries Inflasjon Inflation

5 Informasjonsteknologi Information technology 004 Infosystemer i bedrifter Company Information Systems Innkjøp Purchasing Innkjøp : Offentlige innkjøp Public procurement Innovasjon : Teknologiske endringer Innovation : Technological innovation Innovasjoner Innovations Innovasjoner : Nye bedrifter Innovations : New companies Innovasjoner : Nye produkter Innovations : New products Institusjonalisme (økonomiske skoler) Institutionalism (economic schools) Intern kommunikasjon i bedrifter Internal communication Internasjonal bedriftsledelse International business management Internasjonal handel International trade Internasjonal markedsføring International marketing 658.8(1) Internasjonal politikk International politics 327 Internasjonal rett International law 341 Internasjonal skatterett International tax law 336.2(100) Internasjonal økonomi International economy. Global economy Internasjonale avtaler. Overenskomster International treaties Internasjonale banker International banking Internasjonale domstoler International courts Internasjonale finanser International finance Internasjonalt økonomisk samarbeide International economic cooperation Internavregning Transfer pricing Internett Internet Internkontroll : Arbeidsmiljø (HMS) Internal control : Working environment Internkontroll : Inspeksjon, kontroll Internal control : Inspection, control Internkontroll : Regnskapskontroll. Revisjon Internal control : Accounting control. Auditing Internprising Transfer pricing Intervju Interviews Investering : Bedrifters investering Investments : Corporate investments Investering : Verdipapirer Investments : Securities Italias historie Italian history 945 IT IT 004 J Japans historie Japanese history 952 Jobbsøking Job search Joint Venture Joint Venture Journalistikk Journalism 070 Juss Law 34 K Kapitalimport. Kapitaleksport Capital import. Capital export Kapitalisme. Kapitalistisk økonomi Capitalism. Capitalist economy Kapitalmarked Capital market

6 Kapitalstyring Cash management Karriereveiledning. Yrker Career guidance. Occupations Keynes (økonomiske skoler) Keynes (economic schools) Kinas historie Chinese history 951 Kjønnsroller Sex roles. Gender roles Kjøpesentra. Forretningssentra. Varehus Shopping centers Kjøpsrett Sales law Klima. Klimaendringer Climate. Climate change Kognitiv psykologi Cognitive psychology Kommunalforvaltning Local government 352 Kommunikasjonssosiologi Sociology of communication Kompetanseutvikling Competence development Konflikter på arbeidsplassen Conflicts at work Konjunkturer Trade cycles Konkurranse Competition Konkurranseevne : Bedrifters konkurranseevne Competitiveness : Corporate competitiveness Konkurranserett Competition law Konkurs (bedrifter) Bankruptcy (corporate) Konkursrett Bankruptcy law Konsernregnskap Consolidated accounts Konsernrett Multinational companies : Law Konsulentvirksomhet Management consultancy Konsum. Forbruk Consumption Kontroll : Kontroll av bedrifter Control : Inspection Kontroll : Kvalitetskontroll Control : Quality control Korrupsjon Corruption Kostnader. Kostnadsregnskap Costs. Cost accounting Kreativitet Creativity Kredittvesen. Kredittmarked Credit. Credit market Kriminalitet : Økonomisk kriminalitet Crime : Economic crime Krisehåndtering i bedrifter Crisis management in firms Kriser : Finansielle kriser Crises : Financial crises Kulturforskjeller. Tverrkulturell kommunikasjon Cultural differences. Intercultural communication Kulturforvaltning. Kulturpolitikk Culture administration. Culture policy Kulturindustri Cultural industry 7.07 Kulturpolitikk Cultural policy Kultursosiologi Sociology of culture Kundeservice Customer service Kunst Arts 7 Kunstteori. Kunstformidling Art theory. Art procurement 7.01 Kunst- og kulturledelse Arts- and cultural management Kvalitative metoder Qualitative methods Kvalitetskontroll Quality control Kvantitative metoder Quantitative methods Kvinnelige ledere Women managers

7 L Lagerstyring Inventory control Landbruksnæring Agriculture Ledelse. Lederskap Management. Leadership Ledelseskultur (enkelte land) Management (different countries) 65( ) Lederstil Kinds of management Levekår Living conditions Ligning. Skatteligning Tax assessment. Tax declaration Likestilling Gender equality Likevektsteori : Økonomisk likevektsteori Equilibrium theory : Economic equilibrium theory Lisrel Lisrel Lisrel Litteraturvitenskap Literature science 82 Livslang læring Continuing education Logistikk Logistics Luftfart Aviation Luftforurensning. Drivhuseffekten Air pollution. Green house effect Lønn Wages M Makroøkonomi Macroeconomics Makt (sosiologi) Power (sociology) Management accounting Management accounting Markedsforskning Market research Markedsføring Marketing Markedsføring : Internasjonal markedsføring Marketing : International marketing 658.8(1) Markedsføringsledelse Marketing management Markedskommunikasjon Market communication Markedsplanlegging. Markedsstrategi Market planning. Market strategy Markedsøkonomi Market economy Marxisme : Økonomiske skoler Marxism : Economic schools Matematikk Mathematics 51 Matematisk analyse Mathematical analysis 517 Matematisk statistikk Mathematical statistics Materialadministrasjon Materials management Medarbeidersamtaler Appraisal interview Medbestemmelse. Bedriftsdemokrati Workers participation Media. Mediesosiologi Media. Media sociology Medisin Medical science 61 Meningsmåling (metode) Opinion polling (methodology) Merkevarer Brands Merverdiavgift. Moms Value added tax (VAT) Meta-analyser Multilevel analysis Metode : Kvalitativ metode Methods : Qualitative methods

8 Metode : Kvantitativ metode Methods : Quantitative methods Metode : Samfunnsvitenskapelig metode Methods : Social sciences 303 Mikrokreditt. Mikrofinans Microcredit. Microfinance Mikroøkonomi Microeconomics Militærvesen Military affairs 355 Miljørett Environmental protection law Miljøteknologi Environmental technology Miljøkunnskap Environmental science 504 Miljøvern. Miljøpolitikk Environmental protecion. Environmental policy Mobbing på arbeidsplassen Harassment at work Modellteori : Økonomisk-matematisk modellteori Model theory : Economic-mathematical model theory Motivasjon (arbeidsmotivasjon) Job motivation Multinasjonale selskaper Multinational companies. Multinationals Multivariate statistiske metoder Multivariate statistical methods Museer Museums 69 Musikk Music 78 N Naturressurser (samf. økonomi) Natural resources (economy) Naturvitenskap Natural sciences 5 Nettverk : Bedriftssamarbeid Networks : Cooperation. Alliances Nettverk : Datanettverk Networks : Computer networks Nettverk : Sosiale nettverk Networks : Social networks Non-profit selskaper Non-profit enterprises Norges historie Norwegian history Norsk grammatikk Norwegian grammar Norsk språk Norwegian language Nytteteori Utility theory Næringsliv og økonomi i de enkelte land Economic conditions in different countries 338( ) Næringslivsetikk Business ethics Næringsrett Commercial law Næringsutvikling, regional Regional development O Obligasjoner Bonds Offentlig administrasjon. Ledelse i det offentlige Management in public organizations Offentlig budsjett og regnskap Public budgets and accounting Offentlig forvaltning Public administration 35 Offentlig rett Public law 342 Offentlig revisjon. Riksrevisjon Public auditing Offentlig økonomi Public finance Offentlige innkjøp Public procurement Oljeindustri Oil industry Oppgaveskriving : Utredningsmetodikk Report writing : Research Oppgaveskriving : Skrivekunst Report writing : Art of writing

9 Oppgaveskriving : Rettskriving Report writing : Spelling se de enkelte språk Opphavsrett Intellectual property. Copyright Oppkjøp av bedrifter Acquisitions. Management buy-ins (MBI) Opsjoner (børs) Stock options Ordspråk Proverbs Organisasjon. Organisasjonsteori Organization. Organization theory Organisasjonsformer. Organisasjonsstruktur Organization design. Organizational structure Organisasjonspsykologi. Organisasjonsatferd Organizational psychology. Org. behaviour Organisasjonssosiologi Organizational sociology Organisasjonsutvikling. Org.endringer Organizational development. Org. change Outsourcing Outsourcing Overenskomster. Internasjonale avtaler International treaties P Panterett Legal charge. Legal mortage Parlament Parliament 328 Pedagogikk Pedagogy Penger og pengepolitikk Money and monetary policy Pengerett. Finansrett Monetary law. Financial law Pensjon Pension 369 Personal. Jobb. Karriere Personnel. Job. Carreer Personaladministrasjon Personnel administration Personlig økonomi Private economy Personlighetspsykologi Personality psychology Personvern Privacy : Law Politi Police. Policing Politikk Politics 32 Politiske forhold i de enkelte land Politics in different countries 32( ) Politiske partier Political parties 329 PR PR Presentasjonsteknikk Presentation skills Presse Press 07 Priser Prices Privatisering Privatization Privatrett Civil law 347 Privatøkonomi Private economy Produksjon. Produksjonsteori Production. Production theory Produksjonsplanlegging og -administrasjon Production planning and administration Produktivitet (bedrifter) Productivity (firms) Produktutvikling. Produktinnovasjoner Product development. Product innovations Prognoser Business forecasting Programmeringsspråk (JAVA etc.) Computer programming languages (JAVA etc.) Prosessrett Procedure : Law Prosjekter. Prosjektstyring Projects. Project management Psykologi Psychology 159.9

10 Psykologi : Kognitiv psykologi Psychology : Cognitive psychology Psykologi : Organisasjonspsykologi Psychology : Organizational psychology Psykologi : Personlighetspsykologi Psychology : Personality psychology Psykologi : Sosialpsykologi Psychology : Social psychology Psykososialt arbeidsmiljø Psychosocial working environment Public Relations Public Relations R Regional næringsutvikling Regional development Regioner. Regionaløkonomi Regions. Regional economy 332 Regjering Government 328 Regneark (Excel) Spreadsheets (Excel) Regnskap Accounting 657 Regnskap : Kostnadsregnskap Accounting : Cost accounting Regnskap : Offentlig regnskap Accounting : Public accounting Regnskap : Årsregnskap. Årsoppgjør Accounting : Annual statements Regnskapsanalyse Financial statement analysis Regnskapsformer Financial reporting Regnskapsinformasjonssystemer Accounting information systems Regnskapslovgivning Accounting law Regnskapsteori Accounting theory Reisehåndbøker Travel guides ( ) Reiseliv. Turisme Tourism. Tourist industry Reklame Advertising Rekruttering Recruitment Religion Religion 2 Renter. Rentepolitikk Interests. Interest policy Reorganisering : Finansiell reorganisering Reorganization : Financial reorganization Ressursforvaltning (samf.økonomi) Natural resources management (economics) Retorikk. Taleteknikk Rhetoric. Speaking Rettskriving Spelling se de enkelte språk Rettsvitenskap Law 34 Revisjon Auditing Revisjon : IT-basert revisjon Auditing : Auditing information systems Revisjon : Offentlig revisjon Auditing : Public auditing Revisjonslovgivning Auditing : Law Risikoanalyse Risk analysis Risikostyring : Finansiell risikostyring Risk management : Financial risk management Russlands historie Russian history 947 S Salg Sales management Samferdsel Traffic organization 656 Samfunnsansvar, bedrifters Corporate social responsibility (CSR)

11 Samfunnsplanlegging Urban and regional planning 711 Samfunnsstruktur Social structure (sociology) Samfunnsvitenskap Social sciences 3 Samfunnsvitenskapelig metode Social science methods 303 Samfunnsøkonomi Economics 33 Samvirke. Kooperativer Cooperatives Selskapsrett Company law. Corporate law Selskapsskatt Company taxation Sentralbanker. Nasjonalbanker Central banks. National banks Service : Kundeservice Service : Customer service Service : Serviceledelse Service : Service management Serviceindustri. Servicenæring Services. Service industry Shipping. Skipsfart Shipping Sikkerhetspolitikk (forsvar) Security policy (defence) 355 Sitater Quotations Sjørett Maritime law Skatt Tax. Taxation Skatt : Bedriftsbeskatning Tax : Corporate taxation Skatteavtaler Tax treaties. Tax conventions Skatteligning Tax assessment Skatteomgåelse Tax avoidance Skatterett Tax law Skatterett : Internasjonal skatterett Tax law : International tax law 336.2(100) Skipsfart Shipping Skipsindustri Shipping industry Skogbruk Forestry 630 Skoleledelse School leadership. School management Skrivekunst. Skriftlig presentasjonsteknikk Writing : Art of writing Små og mellomstore bedrifter Small and medium sized enterprises (SME's) Sosial struktur Social structure Sosial velferd. Sosialpolitikk Social welfare. Social policy 36 Sosiale nettverk Social networks Sosiale tjenester Social services Sosialforsikring. Pensjon Social insurance. Pension 369 Sosialisme Socialism Sosialpsykologi Social psychology Sosialrett Social security law Sosialøkonomi, teori Social economics, theory Sosiologi Sociology 316 Spanias historie Spanish history 946 Spansk grammatikk Spanish grammar Spansk språk Spanish language Spillteori Game theory Sponsing Sponsorship Sport Sports 796

12 Språk Language se de enkelte språk Språkfilosofi Philosophy of language Språkvitenskap Linguistics 801 Spss Spss Spss Spørreskjemautforming Questionnaire design Spørreundersøkelser Interviews Statistikk : Matematisk statistikk Statistics : Mathematical statistics Statistisk analyse Statistical analysis Statistiske data bearbeiding (Eviews o.l.) Statistical data handling Statistiske metoder : Multivariate statistiske metoder Statistical methods : Multivariate statistical methods Statlig eierskap State ownership Stats- og styreformer Political organization 321 Statsforvaltning Political administration. Bureaucracy 354 Statsrett Constitutional law 342 Statsvitenskap, teori Political science, theory Storbritannias historie British history 942 Storting Storting (Norwegian Parliament) 328 Strafferett Criminal law 343 Strategi : Bedriftsstrategi Strategy : Business strategy Strategi : Markedsføringsstrategi Strategy : Marketing strategy Stress på arbeidsplassen Stress at work Studieteknikk Study skills. Study strategies Styrearbeid. Selskapsledelse Corporate governance Sysselsetting Employment Systemanalyse (bedrifter) Systems analysis (companies) Systemering (data) Systems analysis (data) T Taleteknikk Rhetoric. Speaking Teamarbeid (bedrifter) Teamwork Teater Theatre 792 Tegnekunst Drawing 74 Teknologiledelse Technology management Tekstbehandling Word processing Telefonsalg Telemarketing Telekommunikasjon Telecommunications 654 Teleteknikk (radio, telefon) Telecommunication technology Tenkning Thought Tidsrekkeanalyser Time series analysis Tjenester. Tjenestemarkedsføring Services. Service marketing TOEFL tester for videregående studier TOEFL tests for advanced studies 378(076) Transport Transportation 656 Turisme Tourism Tverrkulturell kommunikasjon Intercultural communication Tysk grammatikk German grammar

13 Tysk språk German language Tysklands historie German history 943 U Undervisning Teaching 37 Universiteter og høgskoler Universities and colleges. University colleges USAs historie US history 973 Utdanning Education 37 Utdanning : Høyere utdanning Education : Higher education 378 Utdanning : Økonomisk-administrativ utdanning Education : Business schools Utenrikshandel, de enkelte lands Foreign trade in different countries 339.5( ) Utenrikspolitikk Foreign policy 327 Utkontrahering. Outsourcing Outsourcing Utredningsmetodikk. Oppgaveskriving Research and report writing Utvalgsundersøkelser Survey research Utviklingshjelp Foreign aid Utviklingsøkonomi Developing economy V Valg Elections 324 Valuta. Valutapolitikk Currency. Monetary policy Valutakurser Exchange rates Valutamarked. Valutahandel Exchange market Varedistribusjon Retail distribution Varehandel Retailing Vekstteori : Økonomisk vekstteori Growth theory : Economic growth theory Velferd : Sosial velferd Welfare : Social welfare 36 Velferdsøkonomi Welfare economy Venture capital. Fremmedkapital Venture capital Verdenshistorie World history Verdipapirer Securities Verdipapirer (investering) Securities (investments) Verditeori. Nytteteori Value theory. Utility theory Verdivurdering av bedrifter Corporate valuation Vilje. Valg Will. Choice Visuell kommunikasjon Visual communication W Web. Webdesign Web. Web design Y Yrker. Karriereveiledning Occupations. Career guidance Yrkesetikk. Forskningsetikk Professional ethics. Research ethics 174

14 Ø Økonometri Econometrics Økonomisk- administrativ utdanning Business schools Økonomisk-matematisk modellteori Economic-mathematical model theory Økonomisk dynamikk, teori Economic dynamics, theory Økonomisk geografi Economic geography Økonomisk historie Economic history 338(09) Økonomisk kriminalitet Economic crime Økonomisk likevektsteori Economic equilibrium theory Økonomisk politikk Economic policy Økonomisk samarbeid : Internasjonalt Economic cooperation : International Økonomisk sosiologi Economic sociology Økonomisk utvikling, teori Economic development, theory Økonomisk vekst, teori Economic growth, theory Økonomiske forhold i de enkelte land Economic conditions in different countries 338( ) Økonomiske skoler. Økonomiske teorier Economic schools. Economic theories Økonomiske systemer Economic systems Økonomistyring Financial management Å Åndsverkloven Intellectual property law Årsregnskap Annual statements (accounting)

Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker

Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker A Accounting Regnskap 657 Accounting : Annual statements Regnskap : Årsregnskap. Årsoppgjør 657.375.1 Accounting : Cost accounting Regnskap :

Detaljer

Exam. stat - autumn 2011

Exam. stat - autumn 2011 Grade average and fail percentage for examinations held autumn 2011 at BI Norwegian Business School (for examinations with minimum 10 students) BIK 14011 Forhandling og forh.teknikk 09.12.2011 1200 12.12.2011

Detaljer

Vedlegg: Godkjente studieprogram for kvoteordningen 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Oppdatert 10.10.2011 Normert

Vedlegg: Godkjente studieprogram for kvoteordningen 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Oppdatert 10.10.2011 Normert Vedlegg: Godkjente studieprogram for kvoteordningen 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Oppdatert 10.10.2011 Normert Institusjon (i alfabetisk rekkefølge) Navn på studieprogram Nivå tid, i år kvoteplass språk

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

STUDIETILBUD 2014/15

STUDIETILBUD 2014/15 STUDIETILBUD 2014/15 LOGISTIKK SIDE 4 Logistikk og Supply Chain Management 3 år 6 Petroleumslogistikk 3 år 8 Juss og administrasjon 3 år 48 Ledelse i helse - og sosialtjenesten 1 år deltid 50 Samfunnsendring,

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Avdeling for økonomi og 2012 2015 Side 1/5 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

20.5.2011. Torbjørn Trondsen, Nansenveien 20 A 9007 TROMSØ, Norway torbjorn@fishmarketing.com www.fishmarketing.com. Curriculum Vitae.

20.5.2011. Torbjørn Trondsen, Nansenveien 20 A 9007 TROMSØ, Norway torbjorn@fishmarketing.com www.fishmarketing.com. Curriculum Vitae. 20.5.2011 Torbjørn Trondsen, Nansenveien 20 A 9007 TROMSØ, Norway torbjorn@fishmarketing.com www.fishmarketing.com Personal data: Born: 130948, Married, 4 children Curriculum Vitae. Education: 1985. Dr.

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Budsjettering. En reise gjennom budsjettlandskapet. Deloitte AS. Oslo, 3. oktober 2007 Hans Lysheim

Budsjettering. En reise gjennom budsjettlandskapet. Deloitte AS. Oslo, 3. oktober 2007 Hans Lysheim Budsjettering En reise gjennom budsjettlandskapet Deloitte AS Oslo, 3. oktober 2007 Hans Lysheim Kunnskapshuset Deloitte 700 ansatte i Norge 120 000 ansatte globalt 8.500 kunder i Norge Advokat tjenester

Detaljer

VALGKURS FOR 2. OG 3. ÅR (ELECTIVES)

VALGKURS FOR 2. OG 3. ÅR (ELECTIVES) VALGKURS FOR 2. OG 3. ÅR (ELECTIVES) BST 1612 Anvendt Makroøkonomi GUJARATI, DAMODAR Econometrics by example ISACHSEN, ARNE JON OG GEIR BJØNNES HØIDAL Globale penger BLANCHARD, OLIVER, ALESSIA AMIGHINI

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR BI har et stadig økende fokus på samfunnsansvar og etikk. Vi befinner oss som mange andre bedrifter ved et vendepunkt. Vi har valget mellom kortsiktig fortjeneste og det å tenke

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i Økonomi og administrasjon 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 Vedtatt i Avdelingsstyret, Avd. NFF, AS 25/99, 5. mai 1999. Avdelingsstyret,

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring Fakultet for økonomi og Bachelor i markedsføring 2013 2016 Side 1/5 Fagplan Studieår 2013 2016 Bachelor i Markedsføring HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

167768 FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

167768 FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Prosjektnumme Aktivitet/Progr Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler r am 169269 DIV-INT Reisetilskudd og workshop - Institutt for sosiologi og Arnfinn J. Andersen Nettverkskapende arbeid innenfor

Detaljer

Årsrapport Annual report

Årsrapport Annual report Årsrapport Annual report Innhold Contents Norsk Regnesentral 3 The Norwegian Computing Center Styrets beretning 4 Extracts from the statement of the board of directors Resultatregnskap 7 Income statement

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t Årsrapport 2 0 1 0 Annual report Content Innhold Forord 3 Introduction Årsberetning 2010 4 Årsregnskap 2010 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Automatisk deteksjon av fangstgroper Klimascenarioer til praktisk nytte

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer