LOKALITETER FOR KULTURAKTIVITET I SANDEFJORD HØRINGSNOTAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALITETER FOR KULTURAKTIVITET I SANDEFJORD HØRINGSNOTAT"

Transkript

1 LOKALITETER FOR KULTURAKTIVITET I SANDEFJORD HØRINGSNOTAT 1. BAKGRUNN Skole- og barnehageutvalget gjorde på sitt junimøte i 2015 følgende vedtak i sak 31/15: Det nedsettes et utvalg som utreder forbedrede lokaliteter for kulturskolen. Utvalget legger vekt på samordning av behovene til kulturskolen, prøvelokaler for kommunens fritidskulturliv, amatørensemblenes behov for mindre konserter og «øvingshotell» for løsere organiserte grupper. Utvalget fremlegger sitt forslag for SB og KF- utvalget høsten Sandefjord kulturskole har i dag uhensiktsmessige lokaler. Administrasjonen sitter 2 km unna Sandefjord videregående skole, stedet der 80% av undervisningen foregår. Fasiliteter for undervisning og kontor har mangler og størrelsesbegrensninger. Kulturskolen ønsker å samle innspill fra og undersøke sammenfallende behov i kommunens fritidskulturliv. Notat og høringsinnspill vil danne en del av underlagsmaterialet for en sak vedrørende forbedrede lokaliteter for kulturskolen som er bestilt av Skole- og barnehageutvalget. Høringsfrist er derfor satt til 15. september Høringssvar sendes kulturskolens rektor Sjur Høgberg på epost Høringen er åpen det vil si at enhver organisasjon, virksomhet eller privatperson kan sende inn svar. Høringssvarene vil også tas i betraktning av utvalget som vurderer lokaliseringsspørsmålet. Dette utvalget fremmer saken for Skole- og barnehageutvalget samt Kultur- og fritidsutvalget i Sandefjord kommune. Kontor Undervisning Tlf.: Sandar herredshus 3 Krokemoveien 2-4 e-post: 3216 Sandefjord 3214 Sandefjord web:

2 2. SAMENFALLENDE BEHOV MED DET FRIVILLIGE KULTURLIV A. BEHOV FOR KAMMERKONSERTSAL Kulturskolen trenger lokaler til prøver for musikk- og dramaundervisning, små og mellomstore konserter/forestillinger med en publikumsløsning med ca. 175 seter. Publikumsløsningen kan gjerne være utformet som et skyveamfi - slik at man får allsidig bruk av rommet. Scenearealet bør helst være opp mot Rikskonsertenes B- scene- klasse. Et slikt rom vil antakelig være sammenfallende med ønskene til kommunens «eliteorkestre» når det gjelder prøvevirksomhet og hele kommunens amatørmusikkliv når det gjelder konsertvirksomhet. Det er ikke urimelig å regne med at de fleste foreninger som driver med sang og musikk i Sandefjord kommune vil ha et arenabehov for 2-5 konsertproduksjoner i lokaler som er mindre enn Storsalen på Hjertnes, men som likevel er tilrettelagt for akustisk eller semi- akustisk musikalsk fremførelse. I tilknytning til dette lokalet ville det vært formålstjenlig å ha et to rom for felles bruk: Bibliotekrom for noter og læremidler. Sandefjord kulturskole har en notesamling som i dag ligger ubenyttet og spredt på flere rom. Korps og orkestre har også sine notesamlinger spredt på sine ulike lokasjoner. En samling av arkivene kan også ta i mot noter fra kommunens skolekorps. Dersom man antar at hvert av korpsene besitter et arkiv på 500 notetitler á kr 750, ligger verdien av den totale notesamlingen (for 8 ensembler) på 3 millioner kr. Den totale notesamlingen må tilgjengeliggjøres for de som har behov å låne fra denne og ha et enkelt selvbetjent utlånssystem. Alternativt kan man tenke at biblioteket håndterer notesamlingene. Et rom i tilknytning til scenen for oppbevaring av felles instrumentarium Når det er bestemt hvilke aktører som skal benytte lokalet, vil det være formålstjenlig å ha et rom med trillemulighet inn til scenen der man oppbevarer instrumenter det samarbeides om. Her kan man nevne slagverksutstyr, flygel, stoler, sceneelementer etc. Man må også vurdere de ulike deltakernes behov for øvrig lagerplass. B LYDSTUDIO I forbindelse med en kammerkonsertsal vil det være ønskelig også å planlegge et lydstudio. Dette både for å kunne ta opptak av aktivitet i kammerkonsertsalen, men også for frittstående opptak av mindre ensembler. De fleste av de frivillige kulturorganisasjonene vil fra tid til annen ha behov for opptak. Behovet vil være alt fra demo- innspillinger fra lokale band som skal promotere seg inn til spillejobber til kor og korps som skal sende kvalifiseringsopptak til nasjonale konkurranser eller opptak av profesjonelle besøkende ensembler. Sandefjord kulturskole, side 2

3 Lydstudiovirksomhet kan bemannes av næringsdrivende som allerede finnes i sandefjordmiljøet for egen regning og risiko. Studioet kan også fungere som en opplæringsbase for interesserte ungdommer, gjerne sett i lys av Sandefjords pågående levekårssatsning. C BEHOV FOR BLACK BOX Kulturskolen trenger en black- box (rundt 100m 2 ) til teaterprøver og mindre forestillinger. Det er muligens samlet sett behov for flere slike rom dersom man slår sammen behovene til den samlede teatervirksomheten i kommunen. Et sentralt lager for kostymer, rekvisitter og kulisser som man deler med beslektet aktivitet i kommunen ville også antakelig vært en berikelse for alle teatertiltak med tilhold i kommunen. Her må det i så fall også tas høyde for merking og utlånsordninger som er akseptable for alle som bidrar. D BEHOV FOR ROM TIL DANS OG BEVEGELSE Kulturskolen vil også ha behov for et større rom til dans og bevegelse (ca. 150m 2 ). Dette til bruk overfor de elevene man har i allkulturtiltak for de yngste, og i forhold til øving mot diverse sceneproduksjoner. Ett eller flere slike rom vil sikkert også være aktuelt å benytte for dem som driver kommunens dansetilbud. Felles kostymelager nevnt over vil også dansemiljøene kunne ta del i sammen med teatermiljøet i kommunen. E LOKALER FOR VISUELL KUNST Kulturskolen benytter i dag lokaler på Sandar herredshus 3 for sine visuelle kunstaktiviteter. I påvente av signaler om mer permanente lokaler er investeringer stilt i bero. Til dagens undervisning trenger man et rom på ca. 70m 2 til generelle formingsaktiviteter. I tillegg til dette er det behov for lagerplass og mindre rom for linopresse og keramikkovn. Kulturskolens behov er 2 3 dager i uken og noen helgesamlinger. Også her kan sambruk være aktuelt. F INFRASTRUKTURELLE TILTAK Kulturskolen i Sandefjord lever godt side om side med andre organisasjoner og næringsdrivendes kulturtilbud til barn og unge. At det oppstår engasjement og næring rundt virksomheten til kulturskolens tidligere elever og andre driftige kulturpersoner er en berikelse for det totale kulturtilbudet i kommunen. Dersom de kommunale tjenestene i kommunen kan bidra til å gjøre tilværelsen enklere eller forsterke gode ideelle/næringsbaserte tiltak som kan Sandefjord kulturskole, side 3

4 supplere den kommunale virksomheten vil dette bidra til et bedre totaltilbud for kommunens innbyggere. Samarbeid mellom kommunale og ikke- kommunale kulturinstitusjoner kan skje på følgende områder: Sambruk av lokaler i felles bygg. Bemannet resepsjon i et felles bygg (kan samordnes med bibliotek eller andre institusjoner med lang åpningstid.) Øvemuligheter/øvehotell for store og mindre grupperinger fra kl (Kan samordnes som over.) Felles møtearena/kafe med liten scene (ventearealer, treffpunkt utenom undervisning, konsertmuligheter på dagtid for Den kulturelle vandringsstaven etc.) Felles ordninger for kostymer/noter/instrumenter/undervisningsutstyr. Påmelding- /avmeldingshåndtering. Fakturering av kursdeltakelse/elevavgifter. Samordnet markedsføring av undervisnings- og kulturtiltak. Sandefjord kulturskole, side 4

5 3 BAKGRUNNSINFORMASJON FRA KULTURSKOLEN Hvorfor samlokalisering Sandefjord kulturskole har blant sine politisk vedtatte formål ambisjoner om å: Gi den oppvoksende slekt redskaper slik at den kan gi solide bidrag til Sandefjords fritidskulturliv. Gi ungdom som ønsker å yte tilstrekkelig innsats mulighet for å bestå opptak på høyere musikk- og kunstfaglige utdanningsinstitusjoner. Samlokalisering er fornuftig og rasjonelt: Dersom man gjør investeringer i offentlig infrastruktur er det maktpåliggende at investeringen kommer så mange som mulig til gode. Utfra kulturskolens målsettinger er det i tillegg viktig at våre elever regelmessig frekventerer samme lokaler der det foregår foreningsaktivitet av høy kvalitet eller undervisning på høyt nivå (videregående skole). Dette vil gi elevene impulser og idealer i sitt videre kunstneriske arbeid og gi dem lett tilgjengelighet slik at de får prøvd seg i Sandefjords mer avanserte kunstaktiviteter når tiden er moden for dette. Historikk Sandefjord kulturskole ble stiftet i 1976 etter vedtak i Bystyret året før. Skolen har siden starten hatt en noe omflakkende tilværelse med fast tilhold på Byskolen, Sandar herredshus og Sandefjord videregående skole. I dag foregår 80% av skolens undervisning i leide lokaler på Sandefjord videregående skole, mens 20% foregår på Sandar herredshus 3, hvor også kulturskolens administrasjon har tilhold. I tillegg til dette tilrettelegger og utfører kulturskolen opplegg rundt grunnskolens obligatoriske musikkopplæring i flere av kommunens barneskoler gjennom prosjektet «El Sistema». Skolen gir i dag undervisning til ca. 430 egne elever. Gjennom tiltaket Kulturskoletimen holdt kulturskolen undervisning for 800 barn i grunnskolen forrige skoleår med opplæringsvirksomhet som på alle kommunens barneskoler var av minimum 12 ukers varighet. Nåværende leieavtale og - ordning Gjeldende leieavtalen vedrørende lokalitetene på Sandefjord videregående skole beskriver utelukkende lokaler «som skal disponeres i sambruk» med SVGS' musikklinje. I løpet av de snart tyve årene som har løpt siden avtalen ble inngått, er behovet for rom som ikke egner seg for sambruk økt. Dette gjelder kontorer, lærerarbeidsrom, lager, bibliotek og rom med faste installasjoner. Det siste gjelder f.eks. keyboardklasser, fast oppsett til teater og småbarnsgrupper. Utenom kjellerlager disponerer Sandefjord kulturskole pr. dato mindre enn 40 m 2 lokaliteter til eget bruk i SVGS' bygningsmasse. På grunn av de rådende kapasitetsproblemer har kulturskolens administrasjon avgitt sine kontorer til lærerarbeidsplasser og flyttet til Sandar herredshus 3. På denne adressen har man Sandefjord kulturskole, side 5

6 også møterom, kunstundervisning og musikkundervisning som krever faste installasjoner. Ca. 20% av kulturskolens undervisning foregår på Sandar herredshus, 80% på SVGS. Lokalitetene på Sandar herredshus er svært nedslitt og har vesentlige mangler når det gjelder toaletter, inneklima samt tilgang til vann og enkle kjøkkenfasiliteter. At skolens administrasjon nå sitter to kilometer unna stedet der hovedproduksjonen av undervisning finner sted anses som en provisorisk løsning. Konsertproduksjon Nest etter Hjertnes kulturhus er Sandefjord kulturskole kommunens største produsent av konserter og forestillinger. Institusjonen produserer årlig mellom 60 og 70 konserter, utstillinger og teaterforestillinger. Flesteparten av disse er i egen regi. Kulturskolen produserer alt fra huskonserter på SVGS til store produksjoner på Midtåsen og Hjertnes. I de siste årene har også konsert og forestillingssamarbeid med Den kulturelle vandringsstaven blitt av et betydelig nivå, og kulturskolen er nå den største enkeltleverandøren av konserter til DKVs virksomhet i kommunen. Forholdet til det frivillige kulturliv Det er formålstjenlig at kulturskolen har sine virksomhet samlokalisert med toneangivende virksomhet innenfor fritidskulturfeltet. Dette gir godt rom for samhandling og at det, som nevnt, tidlig kan knyttes kontakter mellom kulturskolens unge rekrutter og frivillighetens foreningsliv for eldre ungdom og voksne. Sandefjord kommune har i tillegg til kulturskolens virksomhet en rik flora av frivillig kulturaktivitet rettet mot barn og unge. Samhandling om lokaler og annen infrastruktur, merkantile tjenester, markedsføring og kvalitetsarbeid vil kunne gavne alle involverte og gi kommunens samlede kulturtilbud retning og fokus. Sandefjord kulturskole, side 6

7 4 HØRINGSOPPGAVER 1. Ser din organisasjon det som naturlig å samarbeide med kulturskolen om lokaler slik disse er nevnt i dette høringsdokumentet? 2. Hvis ja, hva vil effekten være størst å samarbeide om? 3. Er det andre vesentlige infrastrukturelle elementer som bør nevnes i denne saken? 4. Ønsker din organisasjon å være høringsinstans om denne saken skulle bli videre utredet? 5. Har dere noe annet på hjertet i sakens anledning? Sandefjord kulturskole, side 7

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

Jubileumsfest med Emil og Pippi

Jubileumsfest med Emil og Pippi Utarbeidet av Ålen barnehage, i samarbeid med Holtålen kulturskole PROSJEKTTITTEL «Jubileumsfest med Emil og Pippi» FORANKRING I RAMMEPLANEN I kulturbarnehagen Ålen barnehage jobber vi tverrfaglig slik

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir

Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir Bydelen vår kan bli Trondheims stolthet det eneste vi mangler er den sosiale infrastrukturen som gjør det mulig helhetlig planlegging kreves for å komplettere bydelen vår Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM side 1 Side: 4 5 5 5 6 6 7 9 9 9 9 11 13 13 15 16 17 19 DEL 1: BAKGRUNN INNHOLD Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM DEL 2: RETNINGSLINJER FOR LOKALMØNSTRINGENE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Frode Sollie Saksnr.: 2013/2195-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt:

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer