SND INNHOLD I M RE OG ROMSDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SND INNHOLD I M RE OG ROMSDAL"

Transkript

1 SND I M RE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune 2000 INNHOLD Regnskapstall for for næringslivet i Møre og Romsdal Fiskeri Fiskeoppdrett Fiskeforedling Mekanisk industri Verft Møbelindustri Reiseliv Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT) Oppsummering For alle som arbeider med næringsutvikling i Møre og Romsdal, har det i flere år vært et ønske å få tilgang til en samlet oversikt over den økonomiske utviklingen og viktige utviklingstrekk i næringslivet i fylket, både samlet sett og fordelt på ulike nøkkelbransjer. Denne rapporten er et resultat av et samarbeid mellom SND Møre og Romsdal og Nærings- og miljøavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er vår intensjon at dette dokumentet skal distribueres på høstparten hvert år. Regnskapstallene er basert på SND sin regnskapsdatabase BUSTER. På analysetidspunktet inkluderte den regnskap for fra norske aksjeselskap. Det utgjør 9 av alle regnskapspliktige aksjeselskap. Siden analysen begrenser seg til aksjeselskap, faller landbruket og alle personlig selskap utenfor analysen. Bedrifter med driftsenhet i fylket, men hovedkontorfunksjon utenom fylket inngår ikke i analysen. Det gjelder selskap som blant annet Hydro Aluminium AS, Stabburet AS og Rolls-Royce Marine AS. Analysen viser at bedriftene i Ulstein-regionen er mest lønnsomme, mens bedriftene i Sunndals-regionen og Ørsta-/Volda-regionen er minst lønnsomme. Analysen viser også at det er store variasjoner i lønnsomheten mellom bransjer og innen de ulike bransjene. Lønnsomheten er best innen fiskeri og fiskeoppdrett, og dårligst innen fiskeforedling og reiseliv. Også møbelbransjen har store utfordringer. Holdes Ekornes AS utenfor analysen, går de andre møbelprodusentene i fylket samlet sett med underskudd.

2 REGNSKAPSTALL FOR FOR NÆRINGSLIVET I MØRE OG ROMSDAL Tabellen under viser regnskapstall for for alle aksjeselskap som har levert regnskap til Brønnøysund fordelt på landsbasis, på Møre og Romsdal fylke og på de sju økonomiske regionene i fylket definert av SSB. Molde-regionen: Kristiansunds-regionen: Ålesunds-regionen: Ulstein-regionen: Ørsta/Volda-regionen: Sunndals-regionen: Surnadals-regionen: Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna, Eide og Gjemnes Kristiansund, Averøy, Frei, Aure, Tustna og Smøla Ålesund, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy Ulstein, Vanylven, Sande, Herøy og Hareid Ørsta og Volda Sunndal og Tingvoll Surnadal, Rindal og Halsa Driftsres Dr.res i % 7% Res. før skatt Res. i % 5% EK-% 38% 8% Andel av omsetn. i fylket Molderegionen Kr.sundregionen Ålesundsregionen Ulsteinregionen Ørsta/V.- regionen Tabell 1: Regnskapstall for næringslivet i Møre og Romsdal fordelt på økonomiske regioner Sunndalregionen Surnadalregionen Bedriftene i Ålesundsregionen står for nesten halvparten av den totale omsetningen i fylket. Bedriftene i Ulsteinregionen skiller seg ut som de klart mest lønnsomme og solide. I noen mindre områder drar lokale energiverk opp soliditeten. Det gjelder bla Østa/Voldaregionen. Bedriftene i Sunndalsregionen har dårligst inntjening og laves soliditet. Bedriftene i de tre største bykommunene i Møre og Romsdal står for 4 av den totale omsetningen i fylket. Kristiansundsbedriftene har av omsetningen, Moldebedriftene og Ålesundsbedriftene 3. Bedriftene i Nordmørsregionen står for 1 av omsetningen i fylket, Romsdalsbedriftene for 2 og Sunnmørsbedriftene for 6. Den økonomiske utviklingen i nøkkelbransjer i Møre og Romsdal FISKERI, FISKEOPPDRETT OG FISKEFOREDLING Tabellene under viser den økonomiske utviklingen i nøkkelbransjer i vårt fylke i perioden -99. Næringskode % Tabell 2: Den økonomiske utviklingen innen FISKERI i Møre og Romsdal % 2 en innen fiskerinæringen har økt med 4 i i perioden, men pga en nedgang fra til utgjør sin andel av totalen nå 3 mot tidligere 3. Lønnsomheten og soliditeten er bedre blant fiskeribedriftene i vårt fylke enn resten av landet, men lønnsomheten gikk ned i. 2

3 Næringskode % Tot.kap.rent Tabell 3: Den økonomiske utviklingen innen FISKEOPPDRETT i Møre og Romsdal - 99 en har økt mer i enn i øvrige områder i perioden (+ 6), og hadde i 1 av den totale omsetningen innen bransjen. Det har vært en sterk bedring i lønnsomheten og soliditeten både i vårt fylke som i landet for øvrig. Tas Fjordlaks Aqua AS som i hadde et svært godt år ut av analysen for Møre og Romsdal, reduseres driftsresultatet i % av omsetningen i fra 1 til. andelen reduseres fra 3 til 2 og totalkapital-rentabiliteten fra 1 til 1. Næringskode % Tabell 4: Den økonomiske utviklingen innen FISKEFOREDLING i Møre og Romsdal - 99 en har økt i perioden -99 med 2 (nominelt) både i fylket og nasjonalt, og har en andel av omsetningen på 3. Inntjeningen i bransjen er marginal, både i og ellers i landet, mens det i analyseperioden har vært en svak bedring i soliditeten Potensialet i fiskeri- og havbruksnæringen i fylket er stort på sikt. Innenfor tradisjonelt fiskeri- og havbruk er det fremdeles mye å hente gjennom markedsarbeid. I tillegg er vi bare i startfasen med hensyn til utnytting av nye oppdrettsarter, nye marine arter, samt biprodukt fra fiskeri og havbruk. Tre av de største oppdrettsselskapene i landet ligger i Møre og Romsdal, og fylket har flest aktører innenfor produksjon av kveiteyngel. En stadig sterkere vertikal integrering i oppdrettsnæringen har gitt bedre samsvar mellom smoltproduksjon og matfiskoppdrett, samt en bedre markedstilpasset produksjon. Vilje til langsiktig arbeid og tung forskings- og utviklingsinnsats må ligge i bunnen dersom potensialet i fiskeri- og havbruksnæringen skal kunne realiseres. Utfordringene og mulighetene innen fiskeri- og havbrukssektoren er: Å styrke næringen i fylket sin posisjon som aktør innen ressursutnytting og i markedene Å tilrettelegge areal på sjø og land som gir rom for fleksibilitet og for å utvikle næringen optimalt, og samtidig være forberedt på å håndtere arealkonflinkter i denne sammenhengen Å lykkes med yngelproduksjon innen torsk- og kveiteoppdrett Å unngå sjukdom, og sikre fôrtilgangen i oppdrettsnæringen Å bidra til økt FoU-aktivitet for utnytting av marine arter, gjennom styrking av FoU- miljøet i fylket og gjennom å stimulere til tettere koblinger mellom næringen og FoU- miljøene i og utenfor fylket Å øke kunnskapen og forståelsen i opinionen, for verdien de naturbaserte næringene står for Å lykkes med rekruttering og kompetanseutvikling innen fiskeri-og havbruksnæringen Å utvikle sterke og lønnsomme virksomheter, gjennom å stimulere til samarbeid mellom ulike ledd i næringen, utnytte ny teknologi, og etablere gode og framtidsrettede produksjonsog logistikkløsninger 3

4 VERFT OG MEKANISK INDUSTRI Næringskode % Tabell 5: Den økonomiske utviklingen innen VERFT i Møre og Romsdal - 99 Lønnsomheten i bransjen har tradisjonelt vært dårlig, men regnskapene fra viser noe bedring. Spesielt gjelder det bedrifter i. Soliditeten i bransjen er betydelig bedret de siste årene, spesielt i bedrifter utenom vårt fylke. Bedriftene i står for 2 av den totale omsetningen i bransjen. Andre analyser viser at 5 av all skipsbygging skjer i. Grunnen til at andelen her er lavere, skyldes at offshoreverkstedene er inkludert i analysen og de utgjør en betydelig del utenom fylket. Næ.kode 28, 29 -% Tabell 6: Den økonomiske utviklingen innen MEKANISK INDUSTRI i Møre og Romsdal - 99 sin andel av den totale omsetningen er på 1. Lønnsomheten i fylket ligger nå på nivå med landet for øvrig, etter å ha ligget noe over en tid. Soliditeten er styrket i perioden. Det gjøres oppmerksom på at store bedrifter som Glamox AS, Helkama Grepa AS og Moxy Trucks AS pga annen næringskode ikke er med i denne analysen. Det er store bedrifter som trolig ville gitt utslag i analysen % Den maritime verkstedindustrien er preget av sterke sykliske svingninger. Norske verft er i dag kostnadseffektive på utrusting, men norsk kostnadsnivå gjør at en stadig større del av stålarbeidet blir satt vekk til verft i lavkostland. Dette øker den samlede skipsbyggingskapasiteten i landet. Engineering- og designkompetansen ligger i stor grad hos frittstående skipskonsulenter, men flere verft er i ferd med å bygge opp supplerende kompetanse på området. Dette kan skape ny konkurranse, og utelukke verft med egen designkompetanse hos skipskonsulentene. Engineerings- og designkompetanse i verftene vil på den annen side styrke verftene som krevende kunder på dette området, og styrke intern innovasjonsaktivitet. For at norsk verftsindustri skal kunne opprettholde konkurransekraften på sikt bør verftene: gjenvinne kontrollen med utviklingen av unike skipskonsept ha en fleksibel organisering av virksomheten med fokus på aktivitetene i verdikjeden endre fokuset fra enkeltprosjekt (enkeltskip) til totalkonsept der og hensyn til miljø og livsløpskostnader blir satt i fokus Videre er det viktig at verkstedindustrien tar i bruk ny teknologi som bedrer og effektiviserer samarbeidet mellom aktørene i næringsklyngen, reduserer transaksjonskostnadene samt bedrer prosjektstyringen. Utfordringene og mulighetene ligger innenfor: strukturtilpassing- og organisasjonsutvikling markedstilpassing utvikling av rett kompetanse økt attraktivitet og rekruttering av fagarbeidere økt FoU-aktivitet og innovasjon bedre infrastruktur 4

5 FIGUR 1: Utviklingen av lønnsomheten i maritime næringer Figuren viser utviklingen i lønnsomhet fra for de maritime næringer sett under ett. Tallgrunnlaget er hentet fra en spørreskjemaundersøkelse gjennomført av Møreforskning Molde i Tallene kan derfor avvike noe fra andre tall i dokumentet, blant annet avhengig av kategorier og næringskoder. Shipping hadde svært gode år i og, men et mer normalt år i. Lønnsomheten er lav i verftsnæringen i perioden, men og var to brukbare år. Skipskonsulentene har vesentlig bedre lønnsomhet enn verft, og andre underleverandører, men var et svakt år. Maritime næringer utgjør en næringsklynge som består av redere, verft, leverandører til verftsindustrien, og skipskonsulentene. Det er verd å merke seg at de økonomiske samspilleffektene innenfor klyngen bare har styrket seg i perioden 99. Verftenes andel av kontrakter fra lokale rederi har økt fra 24 til 36 prosent. Skipskonsulentenes kontrakter fra redere i Møre og Romsdal har økt fra 20 til 29 prosent, og av samlet antall båter de designet som gikk til verft i Møre og Romsdal, har andelen økt fra 43 prosent i, til 49 prosent i. MØBELINDUSTRI Næ.kode % Tabell 7: Den økonomiske utviklingen innen MØBEL i Møre og Romsdal - 99 Møbelprodusentene i står for hele 4 av den totale omsetningen i bransjen. Inntjeningen er omtrent lik i og utenfor fylket, og soliditeten er redusert i perioden. Men tas J E Ekornes AS ut av analysen for, viser analysen at de øvrige møbelprodusentene i ikke tjener penger da det samlede underskudd i var på 5,5 mill. kroner. Dette er urovekkende. Stor uutnyttet produksjonskapasitet, sterk økning i importen, og økt kjedemakt, kombinert med et fallende marked for furumøbler har medvirka til skjerpa priskonkurranse. Dette har ført til reduserte marginer, og svekka resultat, som tallene viser. Viktige utfordringer er derfor å styrke bransjens lønnsomhet og attraktivitet gjennom: Strategisk valg av marked/målgrupper, med sterkere satsing på eksport og merkevarebygging Nyskaping gjennom økt bruk av designkompetanse, alternative materialvalg- og kombinasjoner i eksisterende bedrifter, samt bidra til å skape et godt entreprenørielt klima for nyetableringer Styrke kompetansen. Dette gjelder både utvikling av eksisterende kompetanse og rekruttering av kompetanse for å kunne imøtekomme krav til omstilling og innovasjon i bransjen Økt vektlegging av miljøprofilen i produkter og i produksjonsprosessene. Dette er viktig både samfunns- og bedriftsøkonomisk Satsing på disse områdene vil gi bransjen økt konkurransekraft, som igjen kan gjøre bransjen mer attraktiv både i rekrutteringssammenheng og i forhold til investorkapital. For alle områdene er det viktig å vurdere potensialet som ligger i et tettere samarbeid - innen bransjen, på tvers av bransjer og med eksterne aktører som f.eks. utdanning/fou. 5

6 REISELIV Næ.kode 55 -% Tabell 8: Den økonomiske utviklingen innen REISELIV i Møre og Romsdal Analysen viser at målt i omsetning er et lite reiselivsfylke. en i reiselivsbedriftene i utgjør bare av den totale omsetningen innen reiselivet i Norge. Det har i perioden vært en nedgang i omsetningen i, mens den nasjonalt har økt med 2. Inntjeningen i bransjen er dårlig, både regionalt og nasjonalt. Det har vært en svak bedring i soliditeten, og reiselivsbedriftene i er noe mer solid enn reiselivsbedrifter i andre deler av landet. Reiselivsnæringen i Møre og Romsdal kan vise til vekst både når det gjelder tallet på tilreisende, og tallet på ansatte. Til tross for dette er det her som ellers i landet lav lønnsomhet i næringen. Per i dag er forøvrig statistikkgrunnlaget for hva reiselivsnæringen representerer for dårlig, både når det gjelder verdiskaping og tallet på sysselsatte. Det er derfor en utfordring å skaffe bedre grunnlag for nøkkeltall. Sentrale utfordringer og muligheter for reiselivsnæringen kan samles under følgende punkt: Bedre transporttilbud til/fra og innen fylket Effektivisering av distribusjonssystemet, og bedre markedskommunikasjon: Målet er å få formalisert få men effektive og slagkraftige enheter. Her ligger det muligheter for å styrke enhetene økonomisk, høyne kompetansen, og bedre grunnlaget for markedsføring på egne premisser og i samarbeidsrelasjoner. Færre og sterkere enheter vil og kunne møte utfordringen som ligger i å utvikle reiselivsprodukt som i større grad bidrar til verdiskapinga. Sørge for en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen Integrere kultur og kulturanlegg i det kommersielle reiselivet: Kulturarrangement og aktivitet er en viktig del av opplevelsestilbudet i reiselivet. Det ligger derfor store muligheter i å bedre samarbeidet mellom reiselivs- og kulturaktører, og ruste opp og styrke eksisterende kulturanlegg og tiltak, som for eksempel museene, og ulike festivaler. Ta i bruk riktig kompetanse og teknologi i utviklingsprosessen: Reiselivsnæringen har behov for en generell kompetanseheving innen markedsføring, salg, økonomi kundebehandling og språk. Det er i tillegg en utfordring å holde opplæring av fagarbeidere på minimum dagens nivå. Kompetansereformen må utnyttes for å heve kompetansen på mellomledernivå. Det er og avgjørende at viljen og evnen til å ta i bruk ny teknologi er til stede. 6

7 KUNNSKAPSINTENSIV FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING (KIFT) Næ.kode 72, , % Tabell 9: Den økonomiske utviklingen innen KIFT i Møre og Romsdal - 99 Definisjonen av KIFT (Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting) ble laget i forbindelse med SND sin rapport om bransjesegmentet i. KIFT-bedriftene fungerer som støtte og fornyer i forhold til eksisterende næringer, og vil komme til å spille en stadig viktigere rolle i framtidig utvikling. Bransjesegmentet er et satsingsområde for flere departement og det offentlige virkemiddel-appartet, både nasjonalt og regionalt. Vi velger derfor å rapportere også for dette bransjesegmentet selv om Møre og Romsdal sin andel av omsetningen kun utgjør av totalen. Lønnsomheten varierer en del over tid, men ligger jevnt over høyere i Møre og Romsdal enn landet for øvrig. Kategorien forretningsmessig tjenesteyting utgjør ikke mer enn rundt av sysselsettingen i fylket, mens landsgjennomsnittet er bortimot det dobbelte. Den kunnskapsintensive forretningsmessige tjenesteytingen utgjør følgelig en mindre del, da ikke all forretningsmessig tjenesteyting er kunnskapsintensiv. KIFT-virksomhetene vil komme til å spille en viktig rolle i framtidig utvikling av eksisterende næringer. Det er i samspill med krevende kunder innen de etablerte næringene at KIFT- virksomhetene utvikler seg, enten som egne bedrifter eller som deler av eksisterende bedrifter. Det er derfor avgjørende at vi klarer å bruke muligheten som ligger i kobling og utvikling av KIFT-segmentet knyttet opp mot de sterke og etablerte næringene vi har i fylket. De viktigste utfordringene og mulighetene innen kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting er derfor: rekruttering av arbeidskraft med høyt kunnskapsnivå utvikling av sterke kunnskapsintensive fagmiljø av en viss størrelse, knytta til tunge kundemiljø i fylket utnytting av mulighetene i et mer liberalisert og større privat marked OMSETNING Figur 2 7

8 OPPSUMMERING Samfunnsutviklinga er inne i ei brytningstid, som generelt kan uttrykkes som globalisering. Dette slår sterkt inn i næringslivet, noe regnskapstallene for en stor del indikerer. Det innebærer hardere konkurranse med skjerpa krav til leveringsevne, pris og kvalitet. Men det innebærer også store muligheter knytta til for eksempel markedsføring, lavere transaksjonskostnader, framvekst av nye næringer m.m. I dette bildet ser det ut til at tilgang på rett KOMPETANSE i det rette miljøet, til rett tid og til rett pris blir svært sentralt. Dette vil ha betydning både for konkurranseevnen, innovasjons- og nyskapingsaktiviteten, og graden av forskning og utvikling knyttet til næringslivet. Denne så omtalte kompetansen sitter i hodene og i hendene til enkeltindivid. Ofte er det par, som begge er ute etter arbeid. Disse personene krever i stadig større grad interessante og mangfoldige arbeidsmiljø, som og gir rom for skifte av arbeid. De krever attraktive bomiljø, hvor fritids- og kulturtilbud, sosialt miljø, og ulike typer servicetjenester er sentralt. Fysisk pendling, men og telependling, er mulig, og vil øke. Det ser ut til at bosetting og sysselsetting i økende grad blir uavhengige størrelser. Stedet, stort eller lite, i et nett av steder, vil bli en nøkkelfaktor for rekruttering og utvikling av kompetanse. Det vil ikke lenger være nok for næringslivet å rekruttere stabil arbeidskraft ved å tilby en interessant arbeidsplass - telependling skjer i dag stort sett fra sentrale til perifere strøk. Mulighetene ligger i utvikling av robuste bo- og arbeidsmarkedregioner, noe som blir avgjørende også for næringslivet! Bildet kan kompletteres med at vi i Møre og Romsdal har en FoU-aktivitet, både innkjøpt og innad i bedriftene, som ligger langt under landsgjennomsnittet. Det samme gjelder sysselsetting innen kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting, og generelt utdanningsnivå. Men vi er sterke innen flere bransjer, blant annet har vi en unik maritim næringsklynge, og vi er store innen fiskeri og havbruk. Dette er næringer som har store muligheter gjennom økt FoU og bruk av kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting. Mulighetene er mange, og utfordringene store framover! EKSPORT SYSSELSETTING Sysselsatte i en del utvalgte næringer i Møre og Romsdal. 4.kv.. FIGUR 5: Eksport Figurtekst: Møre og Romsdal er ett av tre fylker der næringslivet eksporterer varer for store verdier. Ca. 40 prosent av eksporten fra fylket er fisk og fiskemat. Utgiver: Møre og Romsdal Fylkeskommune i samarbeid med SND Produksjon: Infoseksjonen ved Jørgen Eide/Jostein Fuglset Trykk: EKH trykk

SND INNHOLD I MØRE OG ROMSDAL

SND INNHOLD I MØRE OG ROMSDAL SND I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune 2001 INNHOLD Regnskapstall for for næringslivet i Møre og Romsdal Regnskapstall for for næringslivet i Møre og Romsdal fordelt på regioner Fiskeri Fiskeoppdrett

Detaljer

Entreprenørskap i Møre og Romsdal

Entreprenørskap i Møre og Romsdal ARBEIDSNOTAT 33/2005 Olav R Spilling og Morten Fraas Arild Hervik og Lasse Bræin Entreprenørskap i Møre og Romsdal NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat

Detaljer

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL RAPPORT 1307 Helge Bremnes DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal som innovasjons- og kunnskapsregion Helge Bremnes Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion MENON-publikasjon nr. 9 Mai 2009 Av Erik W. Jakobsen og Jørgen Bækken MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av annen industri og næringsvirksomhet i Nord-Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2013 April 2013 av Anne Espelien, Lisbeth M. Iversen, Leo

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Erik W Jakobsen, Johannes Idsø, Ingjerd Skogseid Vestlandsforsking rapport Tittel Strategier

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune. Handelsanalyse for Møre og Romsdal. Utgave: 2. Dato: 2014-08-19

Møre og Romsdal fylkeskommune. Handelsanalyse for Møre og Romsdal. Utgave: 2. Dato: 2014-08-19 Handelsanalyse for Møre og Romsdal Utgave: 2 Dato: 2014-08-19 Handelsanalyse for Møre og Romsdal 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse for Møre og Romsdal Utgave/dato: 2 /

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010

Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010 RAPPORT Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010 MENON-PUBLIKASJON NR. 32/2012 September 2012 Av Anne Espelien, Rasmus Bøgh Holmen og Lisbeth M. Iversen Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 Vedtatt 25. april 2012 Innledning Formålet med offentlig planlegging, både på kommunalt og regionalt nivå, er å legge til rette for god samfunnsutvikling.

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud RAPPORT Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2014 Januar 2014 av Anne Espelien og Kristina Wifstad Innhold 1. Innledning... 4 2. Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal. Kampen om de kloke hodene

Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal. Kampen om de kloke hodene Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal 211 Kampen om de kloke hodene Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Innhold Leder ----------------------------- 2 SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal,

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer