SND INNHOLD I MØRE OG ROMSDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SND INNHOLD I MØRE OG ROMSDAL"

Transkript

1 SND I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune 2001 INNHOLD Regnskapstall for for næringslivet i Møre og Romsdal Regnskapstall for for næringslivet i Møre og Romsdal fordelt på regioner Fiskeri Fiskeoppdrett Fiskeforedling Verft Mekanisk industri Møbelindustri Reiseliv KIFT Landbruk Framtidsutsikter For andre året på rad utarbeider vi i år en rapport som viser en samlet oversikt over den økonomiske utviklingen og viktige utviklingstrekk i næringslivet i Møre og Romsdal, både samlet sett og fordelt på ulike nøkkelbransjer. Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom SND Møre og Romsdal og Nærings- og miljøavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er vår intensjon at dette dokumentet skal distribueres på høstparten hvert år. Også i år viser analysen at det er bedriftene i Ulstein-regionen som er de mest lønnsomme. Foruten disse bedriftene og bedriftene i Ålesunds-regionen, oppnådde de øvrige bedriftene i fylket et resultat i % av omsetningen på 3-. Det ligger noe under landsgjennomsnittet. Bortsett fra bedriftene i Ulstein- og Ørsta/ Volda-regionen har bedriftene i fylket en egenkapitalprosent på % mot et landsgjennomsnitt på 3. Tas bank- og finansnæringen ut av den nasjonale analysen, er den nasjonale egenkapitalprosenten imidlertid på hele 3. Også for regnskapsåret viser analysen at det er store variasjoner i lønnsomheten mellom bransjer og innen de ulike bransjene. Lønnsomheten var klart best innen fiskeoppdrett, og dårligst innen fiskeforedling og reiseliv. De største av de analyserte næringene i fylket målt i omsetning er fiskeforedling, verft og mekanisk industri. Disse næringene står samlet for 2 av den totale omsetningen i fylket, men bare 1 av verdiskapingen. Fiskeforedlingsbransjen er den største målt i omsetning, mens mekanisk industri er den største målt i verdiskapning.

2 Regnskapstallene er basert på SND sin regnskapsdatabase BUSTER som igjen henter sine regnskap fra Brønnøysundregistrene. På analysetidspunktet inneholdt BUSTER regnskap for regnskapsåret fra i underkant av norske aksjeselskap. Det utgjør 9 av alle regnskapspliktige aksjeselskap. Siden analysen begrenser seg til aksjeselskap, faller landbruket og alle personlige selskap utenfor analysen. Vi har imidlertid hentet inn tall for landbruket fra Norsk institutt for landbruksforskning. Bedrifter med driftsenhet i Møre og Romsdal, men hovedkontorfunksjon utenom fylket inngår heller ikke i analysen. Det gjelder blant annet selskap som Hydro Aluminium AS, Stabburet AS, Statoil Tjeldbergodden og mange av virksomhetene tilknyttet oljevirksomheten i Kristiansund. Dette er en betydelig svakhet ved analysen, men vi mener at analysen uansett har en verdi da det ikke finnes noe bedre samlet tallmateriale. Regnskapene er sortert etter næringskoder slik bedriftene har oppgitt dem til Brønnøysundregistrene. Det er imidlertid ikke alltid at disse er korrekt satt, noe som også skaper problem i forbindelse med bransjeanalysene. Dette er det delvis tatt hensyn til ved at det er foretatt en del manuelle korrigeringer. Den økonomiske utviklingen i perioden - for aksjeselskapene i Møre og Romsdal Soliditeten for næringslivet i Møre og Romsdal ser ut til å ha stabilisert seg på et høyere nivå enn tidligere. I år har vi også tatt med tall for beregnet verdiskaping i fylket. = bearbeidingsverdi = omsetning vareforbruk. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tallene fra inneholder regnskap for kun 9 av alle registrerte aksjeselskap, mens tallene for - inkluderer regnskap fra alle aksjeselskapene. Dette gjør at tallene for kan være noe forskjellige fra de som stod i fjorårets utgave av dokumentet. Erfaringen viser at de som leverer regnskap langt etter fristen, ofte er små selskap med liten omsetning eller det er selskap med svært dårlig økonomi. Etter at alle har levert regnskap for, kan vi på bakgrunn av dette forvente en samlet omsetning i aksjeselskapene i Møre og Romsdal i på ca 96 mrd, men med et samlet resultat slik det framkommer i tabellen, dvs en noe lavere lønnsomhet Tabell 1: Den økonomiske utviklingen i perioden - for alle aksjeselskapene i Møre og Romsdal Som det framgår av analysen, har det samlet sett vært liten endring i lønnsomheten i næringslivet i Møre og Romsdal i analyseperioden, mens soliditeten ser ut til å ha stabilisert seg på et høyere nivå. De nasjonale tallene viser en positiv utvikling i inntjeningen i perioden -, men en negativ utvikling i soliditeten. Møre og Romsdal sin andel av omsetningen utgjorde i 3, mot 4, i. Oppkjøp av bedrifter i vår region og flytting av hovedkontorlokaliteter ut av fylket kan være en medvirkende årsak til denne utviklingen De nasjonale tallene inkluderer bank- og finansnæringen, og vi ser at bedriftene i Møre og Romsdal har et resultat i % av omsetningen omtrent på samme nivå som gjennomsnittet ellers i landet. andelen er imidlertid noe høyere i Møre og Romsdal. Da det kun er Romsdals Fellesbank ASA og Kredittbanken ASA av bankene som inngår i analysen for Møre og Romsdal, kan nasjonale tall uten bank- og finansnæringen gi et riktigere sammenligningsgrunnlag. Driftsresultatet i % av omsetningen nasjonalt blir da på 1 ( i ), årsresultat i % av omsetningen fortsatt på (5 % i ), mens egenkapitalandelen øker til 3 (3 i ). REGNSKAPSTALL FOR FOR NÆRINGSLIVET I MØRE OG ROMSDAL Tabellen under viser regnskapstall for for alle aksjeselskap som har levert regnskap til Brønnøysund fordelt på de sju økonomiske regionene i fylket slik de er definert av SSB. Molde-regionen: Kristiansunds-regionen: Ålesunds-regionen: Ulsteinvik-regionen: Ørsta/Volda-regionen: Sunndalsøra-regionen: Surnadals-regionen: Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna, Eide og Gjemnes Kristiansund, Averøy, Frei, Aure, Tustna og Smøla Ålesund, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy Ulstein, Vanylven, Sande, Herøy og Hareid Ørsta og Volda Sunndal og Tingvoll Surnadal, Rindal og Halsa 2

3 Bedriftene i Ålesunds-regionen står for nesten halvparten av den totale omsetningen i fylket. Molderegioneregioneregioneregionen Kr.sund- Ålesunds- Ulstein- Ørsta/V.- regionen Andel av omsetn. i fylket Tabell 2: Regnskapstall for aksjeselskapene i Møre og Romsdal fordelt på økonomiske regioner Sunndalregionen Surnadalregionen Det er i denne analysen viktig å være klar over at vi innenfor enkelte av regionene snakker om et relativt begrenset utvalg av bedrifter og et begrenset geografisk område. Problematikken rundt bedrifter med flere lokaliteter og ett hovedkontor vil her kunne gi store utslag. Det er nok å nevne eksempel som Hydro Aluminium, Statoil Tjeldbergodden og ulike fiskeoppdrettslokaliteter. Sammenlignet med analysen for er det nærmest ingen endring i de ulike økonomiske regionenes andel av omsetningen i fylket. Bedriftene i Ålesunds-regionen står for nesten halvparten av den totale omsetningen i fylket. Bedriftene i Molde-regionen er de mest lønnsomme før skatt (), mens bedriftene i Ulstein-regionen skiller seg ut som de klart mest lønnsomme etter skatt. Bedre lønnsomhet etter skatt enn før skatt skyldes i dette tilfellet salg av virksomheter og inntektsføring av store negative saldi. Bortsett fra i Molde- og Kristiansunds-regionen er lønnsomheten noe styrket fra til. Soliditeten ligger jevnt på ca 3 i alle regionene bortsett fra Ørsta/Volda-regionen og Ulstein-regionen som ligger klart over. Bedriftene i de tre største bykommunene i Møre og Romsdal står for 5 av den totale omsetningen i fylket (mot 4 året før). Kristiansunds-bedriftene har av omsetningen, Molde-bedriftene 1 og Ålesunds-bedriftene 34 %. Det er i all hovedsak Ålesundsbedriftene som står bak bykommunenes omsetningsøkning. Det er imidlertid vår oppfatning at Kristiansunds-området er mer "filialisert" enn de to andre byene. Spesielt gjelder dette mye av virksomheten tilknyttet oljenæringen. Det er derfor rimelig å anta at bedriftene spesielt i Kristiansund i realiteten har en betydelig større omsetning enn det som framkommer i vår analyse. Basert på tilgjengelige tall står bedriftene i Nordmørs-regionen for 14 % av omsetningen i fylket, Romsdals-bedriftene for og Sunnmørs-bedriftene for 6. Tilsvarende tall for var henholdsvis 13, 20 og 6. Hydro Aluminium Sunndal og Hydro Carbon Sunndal hadde i en samlet omsetning på mill kroner mot mill kroner i. Samlet driftsresultat økte fra 447 mill kroner (1) til 785 mill kroner (2). Med disse tallene inkludert ville analysen over Sunndals-regionen blitt en helt annen. Den økonomiske utviklingen i nøkkelbransjer Tabellene under viser den økonomiske utviklingen i Møre og Romsdal i nøkkelbransjer i vårt fylke i perioden -. FISKERI Fiskerianalysen omfatter hav- og kystfiske, hvalfangst og ferskvannsfiske. Fiskeriomsetningen i Møre og Romsdal er redusert med i perioden -. Dette kan bla skyldes lavere kvoter innen fiskeriene. en nasjonalt har imidlertid i samme tidsrom økt med 3. Denne utviklingen har ført til at Møre og Romsdal sin andel av den totale omsetningen innen fiskerinæringen har sunket fra 3 i til 2 i. Ingen av de 12 største fiskeriselskapene har hovedkontor i Møre og Romsdal. Norway Seafoods AS er tatt ut av den nasjonale analysen da det ikke var ordinær drift i selskapet i, men betydelige positive resultat som følge av realisasjon av eiendeler og finansielle transaksjoner. Med Norway Seafoods AS blir driftsresultat i % av omsetningen 2 og årsresultat i % av omsetningen. Næ.kode Tabell 3: Den økonomiske utviklingen innen FISKERI i Møre og Romsdal - andelen øker til 2 og totalkapitalrentabiliteten til 16 %. Etter et svært godt år i, er lønnsomheten og soliditeten i bransjen betydelig redusert de siste to årene. Fiskeribedriftene i Møre og Romsdal ligger noe over landsgjennomsnittet når det gjelder lønnsomhet og soliditet, men nedgangen har vært størst for våre bedrifter. Statistikken omfatter imidlertid flere flåtegrupper som har til dels ulike utviklingstrekk hva gjelder ressurssituasjon og priser og det kan være vanskelig å påpeke for mange generelle trekk. En del av rederiene er også organisert som partsrederi og er derfor ikke med i analysen. Fiskeribransjen er en kapitalkrevende bransje, og det har vært foretatt betydelige investeringer i flåtefornyelse de siste årene. Dette gjenspeiles i at sum eiendeler nærmest er doblet siden. I Møre og Romsdal har fornyelse foregått innen rekefrysetrålere, autoline og ringnot. Behovet for fornyelse er i dag størst innen seitrålog industritrålgruppen. Analysen viser at store deler av nyinvesteringene er finansiert med ekstern kapital, da egenkapitalandelen i bransjen kun var på i. 23

4 FISKEOPPDRETT Næ.kode Tabell 4: Den økonomiske utviklingen innen FISKEOPPDRETT i Møre og Romsdal - Fiskeoppdrettsanalysen omfatter produksjon av matfisk, skalldyr, yngel og settefisk. Mange selskap har lokaliteter både i ulike kommuner og fylker, og dette gir en del unøyaktigheter i analysen. en i bransjen i analyseperioden har økt med 6 i Møre og Romsdal og 7 nasjonalt, og oppdrettsbedriftene i Møre og Romsdal står nå for 1 av den nasjonale omsetningen. Lønnsomheten har i analyseperioden blitt betydelig forbedret, og et resultat i % av omsetningen både i Møre og Romsdal og nasjonalt på FISKEFOREDLING Fiskeforedlingsanalysen omfatter produksjon av saltfisk, tørrfisk, klippfisk og fiskehermetikk, frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr, samt bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers. en har i perioden - økt med 24 % i Møre og Romsdal, mens den nasjonalt har økt med 1. Møre og Romsdal sin andel av omsetningen utgjør nå 3. Inntjeningen i bransjen er marginal, og det har den vært i hele analyseperioden. Dette gjelder både i Møre og Romsdal og ellers i landet. Den konvensjonelle industrien har en VERFT 15-1 er svært bra. Mye tyder imidlertid på at den positive trenden vil snu inneværende år. Prisen til produsent har falt betydelig i 2001, mens utsalgsprisene holder seg stabile. Næringen har en høy egenkapitalandel, spesielt gjelder det bedriftene i Møre og Romsdal. Gjennom etablering av vertikalt integrerte selskap, med høy kompetanse og sterk markedsorientering, forventes det at næringen har styrke til å håndtere de utfordringene som ligger i dagens noe labile situasjon. Næ-kode Tabell 5: Den økonomiske utviklingen innen FISKEFOREDLING i Møre og Romsdal noe dårligere inntjening enn den pelagiske delen. Soliditeten i fiskeforedlingsbransjen viser en svak bedring de to siste årene. For å kunne møte nye samfunnstrender og matvaner blir bransjen stilt overfor et stigende krav til produktutvikling. EU's regelverk i forhold til standard på anlegg er fortsatt en utfordring for flere virksomheter innen den konvensjonelle industrien. Bransjen står også overfor utfordringer i forhold til rekruttering og kompetanseutvikling. Næ.kode Tabell 6: Den økonomiske utviklingen innen VERFT i Møre og Romsdal - 4 Verftsanalysen omfatter bygging og reparasjon av fartøyer, skip, båter, skrog og oljeplattformer, innrednings- og installasjonsarbeid, skipsopphogging og produksjon av annet flytende materiell. Lønnsomheten i bransjen har tradisjonelt vært dårlig, men viste en betydelig bedring i, spesielt i Møre og Romsdal. I var det igjen en reduksjon i lønnsomheten og soliditeten. Verftene i Møre og Romsdal er noe mer solide enn verftene ellers i landet. Tradisjonelt har de største verftene hatt bedre lønnsomhet enn de mindre, men tallene for gjenspeiler ikke dette. Aker Yard sine verft skiller seg imidlertid klart ut med en langt bedre inntjening enn de øvrige.

5 Verftene i Møre og Romsdal står for 2 av den totale omsetningen innen verftsindustrien (mot 2 i ). Holder vi imidlertid de store offshoreverftene utenfor analysen, viser den at skipsverftene i Møre og Romsdal står for hele 3 av den totale skipsverftsomsetningen i Norge. Lønnsomheten holder det samme nivået enten offshoreverkstedene er inkludert i analysen eller ei. MEKANISK INDUSTRI Næ.kode 28, Tabell 7: Den økonomiske utviklingen innen MEKANISK INDUSTRI i Møre og Romsdal Analysen over mekanisk industri omfatter produksjon av metallvarer, maskiner og utstyr. en i bransjen økte med 1 i vårt fylke fra til, mens den nasjonalt gikk ned 10 %. Dette førte til at Møre og Romsdal sin andel av den totale omsetningen i bransjen økte fra 1 til 1. Driftsresultatet for disse bransjebedriftene i fylket er imidlertid betydelig redusert de siste to årene, og et driftsresultat på er særdeles marginalt. Bedre lønnsomhet etter skatt enn før skatt skyldes i dette tilfellet salg av virksomheter og inntektsføring av store negative saldi. Analysen viser at bedriftene innen bransjen mekanisk industri i Møre og Romsdal er relativt solide, og mer solide enn bransjebedriftene ellers i landet. MØBELINDUSTRI Næ.kode Tabell 7: Den økonomiske utviklingen innen MØBEL i Møre og Romsdal - Fra produksjonsanlegget til J.E Ekornes på Ikorneset i Sykkylven. Foto: Per Tormod Nilsen Møbelanalysen omfatter produksjon av sittemøbler, andre møbler for kontor og butikk, kjøkkenmøbler og andre møbler i tillegg til madrasser. Møre og Romsdal står i en særstilling på landsbasis når det gjelder møbelproduksjon. Møbelprodusentene i Møre og Romsdal står for hele 4 av den totale omsetningen i bransjen. Inntjeningen er kraftig redusert i analyseperioden, spesielt gjelder det møbelbedriftene utenfor fylket. Inntjeningen i bransjen er nå like lav innenfor som utenfor fylket. Den dårlige inntjeningen i møbelbedriftene i fylket de siste årene har påvirket soliditeten i bransjen. Bedriftene i Møre og Romsdal har en dårligere soliditet enn de øvrige bedriftene i bransjen og dette vil kunne få betydning for den økonomiske evnen til nødvendig omstilling i framtiden. Bransjen er preget av mange små aktører som er avhengige av hjemmemarkedet samtidig som bransjen totalt sett er inne i en globalisering. For å opprettholde og bedre konkurranseevnen kreves bla kapital til produktutvikling og investeringer i ny teknologi. Tøff konkurranse fra utenlandske produsenter og et marked mettet av furumøbler gjenspeiles i analysen. Tas J E Ekornes AS ut av analysen for, viser analysen at de øvrige møbelprodusentene i samlet sett ikke tjente penger i. Det samme gjaldt for. Periodetall for regnskapsåret 2001 tyder på at inntjeningen inneværende år kan bli enda dårligere. Flere av møbelbedriftene permitterer nå deler av arbeidsstokken. Denne utviklingen er alarmerende. 5

6 REISELIV Næ.kode Tabell 9: Den økonomiske utviklingen innen REISELIV i Møre og Romsdal Reiselivsanalysen omfatter hotellvirksomhet, annen overnatting, restaurantvirksomhet, bardrift og kantine- og cateringvirksomhet. over at deler av omsetningen innen reiselivet skjer i mange personlige selskap, og disse er ikke inkludert i analysen. en målt i % av omsetningen er stor innen reiselivsnæringen. Dette skyldes at bransjen er preget av høy arbeidsintensitet. Nytt storhotell med særegent design under bygging på Reknes i Molde. Møre og Romsdal er målt i omsetning et lite reiselivsfylke. en i reiselivsbedriftene i Møre og Romsdal utgjør bare av den totale omsetningen innen reiselivet i Norge. stallene i analyseperioden viser en svært liten utvikling. Det er imidlertid viktig å være klar Inntjeningen i bransjen er noe redusert de to siste årene, og reiselivsnæringen i fylket tjener samlet sett ikke penger. Situasjonen er noe bedre nasjonalt. Reiselivsbedriftene i Møre og Romsdal er noe mer solide enn tilsvarende nasjonalt. Tilfredsstillende soliditet er viktig i en næring med inntjeningsutfordringer. Oppdelt statistikk for reiselivsnæringen i fylket viser en sterk vekst for Ålesunds-regionen, mens resten av fylket har en tilbakegang. For landet under ett så taper distriktsanlegg markedsandeler til fordel for bynære anlegg og tilbud. Denne trenden finner vi også i Møre og Romsdal. KUNNSKAPSINTENSIV FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING (KIFT) Definisjonen av KIFT (Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting) ble laget i forbindelse med SND sin rapport om bransjesegmentet i KIFTanalysen omfatter databehandlingsvirksomhet, juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk tjenesteyting og revisjon, arkitektvirksomhet, teknisk konsulentvirksomhet, teknisk testing og analyse, annonse- og reklamevirksomhet og formidling og utleie av arbeidskraft. KIFT-bedriftene fungerer som støtte og fornyer i forhold til eksisterende næringer, og vil komme til å spille en stadig viktigere rolle i framtidig utvikling. Bransjesegmentet er et satsingsområde for flere departement og det offentlige virkemiddelappartet, både nasjonalt og regionalt. Vi velger derfor å rapportere også for dette bransjesegmentet selv om Møre og Romsdal sin andel av omsetningen kun utgjør 1, av totalen. en i bransjesegmentet i Møre og Romsdal er redusert med 3 det siste året, mens den nasjonalt har økt med 9 %. Inntjeningen er imidlertid bedre Næ.kode 72, , Tabell 10: Den økonomiske utviklingen innen KIFT i Møre og Romsdal - her i fylket. Den dårlige inntjeningen nasjonalt i skyldes i stor grad svært svake tall i deler av ITnæringen. Soliditeten i selskapene både i Møre og Romsdal og nasjonalt ligger på et akseptabelt nivå. Totalkapitalrentabiliteten er kraftig redusert i perioden både i Møre og Romsdal og nasjonalt. Den ligger likevel klart høyere i Møre og Romsdal enn landet for øvrig. Også innen KIFT-bransjen er verdiskapingen målt i % av omsetningen stor. Dette på grunn av liten vareinnsats/høy arbeidsinnsats i produksjonen Møbeldesignerne ved J.E. Ekornes tilhører bransjesegmentet KIFT 6

7 LANDBRUK Driftsgranskningene i jord og skogbruk Gjennomsnittstall per bruk Vestlandet Vestlandet Vestlandet Vestlandet Produksjonsinntekter i alt * Nettoinntekt Driftoverskudd Vederlag til arb. og egenkapital pr. årsverk Eiendeler i alt Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld * Innbefatter ulike typer tillegg knyttet til produksjonen Da driftsenhetene i landbruket ikke er aksjeselskap, finner vi ikke økonomiske nøkkeltall for landbruket i Brønnøysundregistrene. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomfører imidlertid årlige driftsgranskinger i jordog skogbruket. I granskingene for jordbruk inngår det rundt 1000 bruk over hele landet. Driftsgranskingene er delt inn i landsdeler, bl.a. etter produksjonsgrunnlag og bruksstørrelse. Møre og Romsdal utgjør sammen med Sogn og Fjordane og Hordaland landsdelen Vestlandet i denne sammenhengen. Det er med rundt 60 bruk fra hvert av de tre fylkene. Kontinuiteten blant deltakerne i statistikkgrunnlaget blir framstilt som god, noe som gir godt sammenlikningsgrunnlag over tid. De ferskeste fylkesfordelte tallene er fra. Utvikling i landbruket basert på driftsgranskingene vises derfor her i tidsserie 1996 til. Alle resultatene er regnet om til -kr etter konsumprisindeksen. Sammenligningsgrunnlaget for fylkestallene er Vestlandet, fordi en her finner et produksjonsgrunnlag og en bruksstørrelse som gjør en sammenligning meningsfull. I tillegg til NILF er landbruksavdelingen hos fylkesmannen, og SND nyttet som kilder. De økonomiske hovedtendensene for Vestlandet i, som også er hovedtrekk i Møre og Romsdal er: Nedgang i driftsresultatet Overproduksjon og dårlige priser for hovedproduktene Økning i inntektene utenom bruket Av viktige strukturelle utviklingstrekk i fylket kan det føyes til Antall bruk i drift går ned, melkekvoter selges ut Økende antall bruk inngår i samdrifter I gjennomsnitt for Vestlandet gikk driftsoverskuddet ned med 3 fra 1990 til. Resultatet målt i faste kroner, er det dårligste siden 1973! Møre og Romsdal har et noe bedre driftsoverskudd enn Vestlandet totalt. Dette skyldes hovedsakelig større bruk/produksjonsomfang i vårt fylke. Vederlag til arbeid og egenkapital pr. melkeproduksjonsbruk gikk for Vestlandet ned med fra til. Samme tendensen finner vi i vårt fylke. Nettoinntekt i gjennomsnitt per bruk for Vestlandet viser en liten økning i på 1,. I Møre og Romsdal har en derimot hatt en nedgang på. Endringer i nettoinntekt skyldes i stor grad inntekter utenom bruket. Vestlandet har hatt en liten økning i egenkapitalen, og ligger i som på hele 90-tallet noe høyere enn landsgjennomsnittet. Det er store variasjoner mellom ulike driftsformer. Samla gjeld for Vestlandsbruka ligger under landgjennomsnittet. Av vestlandsbruka har Møre og Romsdal høyest gjeld, noe som i første rekke skyldes større omfang og større bruk enn i de to andre vestlandsfylkene. NYSKAPING Tall fra SSB i april 2001 viser at Møre og Romsdal ligger på en tiendeplass når det gjelder nye registrerte foretak i snitt for. Dette er tall som innbefatter absolutt alle nyregistrerte bedrifter i. Fylket har hatt en økning på 0,8 registreringer per 1000 innbyggere siden 1995, men ligger fremdeles langt bak landsgjennomsnittet. Etableringsraten i Oslo trekker landsgjennomsnittet kraftig opp. Sammenligna med vestlandsfylkene ligger Møre og Romsdal omtrent likt med Rogaland og Hordaland, men høyere enn Sogn og Fjordane. Ukeavisen har presentert tall for bedriftsetableringer på kommunenivå utarbeidet av Telemarksforskning. Her er blant annet bedrifter som bare har endret selskapsform, og etableringer av borettslag fjernet fra tallmaterialet. Rundt av alle etableringer faller i denne kategorien. Disse tallene er derfor ikke sammenlignbare med tallene fra SSB over. Fordelt på de økonomiske regionene, har Ulsteinvikregionen høyest etableringsrate, mens Surnadalsregionen ligger lavest. NYE REGISTRERTE FORETAK 1995 Antall per 1000 Antall per 1000 innb. innb Møre og Romsdal , ,1 Rogaland ,9 Hordaland , ,7 Sogn og Fjordane 456 4, ,6 Norge , ,6 Norge uten Olso , ,1 NYE REGISTRERTE FORETAK FORDELT PÅ ØKONOMISKE REGIONER Regionar: Folketal Nyreg pr.1000 innbygger Kristiansund ,3 Surnadal ,9 Sunndalsøra ,7 Molde ,5 Ålesund ,3 Ulsteinvik ,6 Ørsta/Volda

8 FRAMTIDSUTSIKTER OMSETNING NHO og Aetat i fylket gjennomfører begge årlige bedriftundersøkelser. NHO i sine medlemsbedrifter, og Aetat i et stort utvalg bedrifter. Tallene i disse undersøkelsene er ikke direkte sammenlignbare, blant annet fordi de opererer med ulik bransjeinndeling. Hver for seg gir de likevel verdifull innsikt i forventet utvikling i arbeidsmarkedet, og utviklingen i økonomien om lag et år fram i tid a for dei ulike bransjane i Møre og Romsdal. (i 1000 kr) KIFT Reiseliv Møbel Skipsbygging Mekanisk industri NHOs bedriftsundersøkelse fra 2001 viser at bedriftene i fylket forventer at omsetningen i 2001 vil øke med 9, fra året før. Størst forventning til vekst er det innen oljeservice-bransjen, verftsindustrien, og bygg og anlegg. Skepsisen til markedsutsiktene er størst innen fiskeindustri, hotell, møbel, verksted, bygg, spedisjon og bilbransjen. Eksporten forventes å øke med 10,, og investeringene med 15,. Aetats bedriftundersøkelse for 2001 viser at 2 av bedriftene i fylket forventer en økning i produksjonen, mens kun forventer en nedgang. Økningen er berekna til et behov for rundt nye medarbeidere i året som kommer. Dette utgjør 3, av arbeidstakerne, og er en økning sammenlikna med og. De regionale variasjonene er små, men optimismen ser ut til å være størst i Romsdal, og minst på Nordmøre. Forventet vekst i sysselsettingen er størst (9-1) innen kategorien eiendomsdrift, forr.messig tjenesteyting, og innen primærnæringene trolig knytt til havbruk. Disse tallene er trolig noe overestimert. I petroleums- og kjemisk produksjon er det og forventet en relativt stor vekst, mens det innen annen industri, som sysselsetter nærmere 2 av arbeidsstyrken i fylket, ikke er forventet vekst, til tross for forventninger om økt omsetning innen verftsindustrien. Noe av dette kan trolig forklares med de dårlige resultatene i møbelbransjen over tid. Bygg og anleggsvirksomheten forventer en vekst på. Mye av dette er trolig knyttet til behov for arbeidskraft i forbindelse med utbyggingen av Hydro Sunndal på Sunndalsøra. Innen hotell og restaurant er det forventet en sysselsettingsvekst på 2,. EKSPORT Hordaland Rogaland Møre og Romsdal V-Agder Østfold Vestfold Buskerud Telemark Sogn og Fjordane Nordland Oslo Akershus Sør -Trøndelag Hedmark A-Agder Troms Nord -Trøndelag Oppland Finnmark Kjelde: SSB i bedriftene i dei 3 byane og resten av fylket SYSSELSETTING 0 Eksport av tradisjonelle varer fordelt på i mill. kroner. og mill. kroner Mekanisk industri Møbelindustrien Kristiansund Molde Ålesund Resten av fylket Sysselsette i en del utvalde næringer Møre og Romsdal. 4.kv.. i bedriftene fordelt på Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre Fiskeforedling Fiskeoppdrett Nordmøre Romsdal Sunnmøre FIGUR 5: Eksport Figurtekst: Møre og Romsdal er ett av tre fylker der næringslivet eksporterer varer for store verdier. Ca. 40 prosent av eksporten fra fylket er fisk og fiskemat. Fiske Begge disse undersøkelsene er gjennomført før terrorangrepet i New York Basert på de siste ukers hendelser er det rimelig å anta at optimismen er gått over til større grad av usikkerhet, og innen enkelte næringer snudd til pessimisme. Spesielt gjelder det innen reiselivsnæringen, som denne høsten merker betydelig omsetningssvikt. Verftsindustrien Yrkesfiskarar KIFT** Reiseliv Fiskeforedling Fiskeoppdrett *

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:8 Prosjektnummer : 1455 : BEGJÆRING OM TVANGSSALG AV GÅRDSBRUK : Monika

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2003 Foto: Eksportutvalget for fisk 2002 Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon laks og ørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Kommunestruktur på Nordmøre

Kommunestruktur på Nordmøre Kommunestruktur på Nordmøre Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Anja Hjelseth og Audun Thorstensen TF-notat nr. 39/2015 1 Kolofonside Tittel: Undertittel: Kommunestruktur på Nordmøre

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 20/02/15 Kjennetegn ved norske lærebedrifter En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 2 KJENNETEGN VED NORSKE LÆREBEDRIFTER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG) og Innovasjon Norge Telemark. Hensikten er å beskrive utviklingen i industrien i Grenland i de siste årene. ViG ønsket også et

Detaljer